Головна
ГоловнаЦивільне, підприємницьке, сімейне, міжнародне приватне правоЦивільне право → 
« Попередня Наступна »
Н.Г. Вилкове. ДОГОВОРНОЕ ПРАВО У МІЖНАРОДНОМУ ОБОРОТІ. Книга 6, 2006 - перейти до змісту підручника

2.1. Загальні підходи до уніфікації колізійних норм

У сучасній теорії держави і права юридична колізія виходить далеко за рамки її розуміння як колізії між законами різних держав "*". Пояснюється це прагненням в умовах глобалізації всіх основних форм взаємодії суспільств, держав та індивідів до більш глибокому проникненню в особливості міжнародної взаємодії держав, їх правових систем, що призвело до виникнення спеціального напрями наукових досліджень - конфліктології і породило інтерес до феномену юридичної колізії. Ю.А. Тихомиров характеризує юридичну колізію як протиріччя між існуючими правовими інститутами, правопорядком і домаганнями і діями щодо їх зміни, визнанню або відторгнення. Виділення 11 видів типових колізій свідчить про застосування ним даного терміну як синонім розбіжності, невідповідності досліджуваних суспільних явищ один одному. Об'єктами колізій виступають різнопланові ситуації: від відповідності федеральним законам законів, прийнятих суб'єктами Російської Федерації, до великої кількості юридичних документів в економічному і соціальному обороті; від статусу державного органу і службової особи до механічного запозичення з іноземних правових систем принципів, інститутів і норм .
---
"*" Див: Лунц Л.А. Міжнародне приватне право. Загальна частина. С. 190 - 195; Звеков В.П. Міжнародне приватне право. Курс лекцій. С. 22, 116 - 119.
Див: Тихомиров Ю.А. Юридична колізія. М.: Манускрипт, 1994. С. 12 - 14.
Характеристика колізійного права як сукупності норм, що знаходяться всередині різних галузей законодавства, рідше - у вигляді окремих нормативних актів, доповнюється їм вказівкою на дві основні функції колізійних норм: вони можуть бути своєрідним арбітром у відносинах законодавчих систем всередині федерального держави і виступати таким в відносинах національного законодавства з іноземним і міжнародним правом. Найчастіше колізійна норма застосовується разом з нормами матеріального права, утворюючи загальне правило поведінки. Вона зобов'язує виконати приписи матеріальної норми "*".
---
"*" Див: Там же. С. 97 - 98.
Загальновизнано, що колізійна норма разом з тією матеріально-правовою нормою, яка в результаті рішення колізійного питання підлягає застосуванню до конкретного відношенню, утворює для його учасників єдине правило поведінки, проте колізійна норма не може зобов'язувати виконати приписи матеріальної норми. Це випливає з правової природи колізійної норми.
Історичний метод вивчення даної проблеми дозволяє виявити цікаву закономірність: виникнувши в середні століття і будучи незалежним від середньовічних князівств, law merchant, право купців, включало і правила цехового спілкування всередині спільноти комерсантів (будучи по суті прообразом комерційного і цивільного права), і правила спілкування з іноземними купцями (прообраз міжнародного приватного права, включаючи право міжнародних контрактів). У цей же період виникли й звичаї міжнародного ділового спілкування, які перетворилися на правила комерційного обороту, без яких неможливо здійснення сучасних ділових операцій: вексель, коносамент, чартер-партія, комерційна корпорація. Право купців в кінці періоду середньовіччя стало справжнім фундаментом для поширення торгівлі та її однакового регулювання по всьому світу.
Будучи слабкими і розрізненими, князівства і інші малі феодальні утворення Європи не були в змозі виробити будь-які правила комерційного спілкування, які в силу їх великої кількості і внаслідок цього малих територій неминуче носили характер міжнародних. І лише з виникненням держав і зміцненням ідеї національного суверенітету виникло право, в якому перенесена на грунт приватного права ідея суверенітету призвела до виникнення міжнародної взаємодії норм національного права і правових систем.
Традиційним у міжнародному приватному і порівняльному праві є визнання за правовою системою характеристики більш широкого явища, ніж національне право. Особливо велике практичне значення осмислення категорії правової системи і виділення її основних елементів для вирішення колізій законів у праві міжнародних комерційних контрактів. Адже звернення для вирішення спору з міжнародної купівлі-продажу до права країни продавця передбачає виявлення змісту відповідного правила і порядку його застосування органом, що дозволяє даний спір (суд загальної або спеціальної юрисдикції, державний арбітраж, міжнародний комерційний арбітраж).
Дослідження порівняльним правом особливостей національного права служить фундаментом для дозволу в рамках міжнародного приватного права колізійної проблеми. Загальновизнаним у вітчизняній доктрині міжнародного приватного права є розуміння того, що колізійна відсилання до іноземного права означає відсилання чи не до будь-якого конкретного закону, а до системи права відповідної держави (1). Теорії міжнародної взаємодії національних правових систем присвячена монографія А.А. Рубанова (2). Слідом за Р. Давидом (3), характеризуючи таку взаємодію, він виділяє кілька підстав. Виходячи з соціально-політичних і релігійних критеріїв можна виділити право буржуазне, соціалістичне і феодальне, групу правових систем, в основі яких лежать релігійні догмати: іудейське, мусульманське і конфуціанське право. Використання юридичних критеріїв дозволяє виділити дві основні правові сім'ї: право континентальне (або кодифіковане) і право англо-саксонське (або англо-американське). Залежно від особливостей юридичного взаємодії між національними правовими системами А.А. Рубановим виділяються три типи відносин між ними (4). Перший тип відносин складається у випадках появи в даному праві правових норм, побудованих за зразком норм іншої національної правової системи. Найбільш наочною формою цього типу відносин є така рецепція, при якій запозичуються цілі великі іноземні законодавчі акти (кодекси чи інші подібні закони, положення міжнародних конвенцій).
---
(1) Див: Лунц Л.А. Указ. соч. С. 119 - 125; Звеков В.П. Указ. соч. С. 190 - 195.
(2) Див: Рубанов А.А. Теоретичні основи міжнародної взаємодії національних правових систем. М.: Наука, 1984.
(3) Див: Давид Р. Основні правові системи сучасності (Порівняльне право). 1-е вид. М.: Прогресс, 1967; 2-е вид., Доп. М.: Міжнародні. відносини, 1998.
(4) Див: Рубанов А.А. Указ. соч. С. 8 - 9.
Другий юридичний тип відносин пов'язаний з одночасною зміною норм права кількох національних правових систем в процесі імплементації положень міжнародного договору, укладеного між відповідними державами. У цьому випадку держави як суб'єкти міжнародного права беруть на себе зобов'язання внести певні зміни в право своїх країн. Керуючись загальновизнаним принципом міжнародного права про повне і сумлінному виконанні зобов'язань за міжнародним правом, держави-учасники видають відповідні нові норми права. Ці типи взаємодії близькі один до одного. В обох випадках в даній правовій системі виникають нові правові норми, які стають одним з її елементів.
Третій юридичний тип відносин між національними правовими системами - відносини, пов'язані з їх міжнародним взаємодією.
Підкреслюючи, що міжнародна взаємодія національних правових систем виражається в доданні іноземним правовим нормам юридичного значення, А.А. Рубанов виділяє три форми міжнародної взаємодії національних правових систем.
Перша форма являє собою застосування іноземної правової норми. У цьому випадку національна правова система надає іноземній нормі то ж юридичне значення, яке вона має у власній країні. При другій формі держава в межах своєї території здійснює правове регулювання відносин, що складаються у зв'язку з тим, що індивіди та організації мають суб'єктивними правами та юридичними обов'язками, що випливають з іноземного права. Наприклад, фізичні або юридичні особи даної країни придбали суб'єктивні права за кордоном. Вони вступають з іншими особами або організаціями своєї країни у відносини, пов'язані із здійсненням або захистом цих прав. Хоча такі права, образно кажучи, "перебувають за кордоном", відносини їх суб'єктів з іншими особами регулюються даної національною правовою системою, яка при цьому надає юридичне значення відповідним нормам іноземного права, хоча це відбувається інакше, ніж при застосуванні норми іноземного права.
Третя форма міжнародної взаємодії пов'язана з випадками, коли національна правова система містить положення, що наділяє іноземні правові норми якості юридичного факту. Наприклад, закон встановлює, що іноземним громадянам певний правовий статус надається за умови взаємності. Це означає, що відповідним іноземним правовим нормам надається якість юридичного факту "*". Таке міжнародне взаємодія впливає як на формування, так і на сферу дії права, в той час як зв'язки, що виникають при рецепції та імплементації, обмежуються областю лише формування права.
---
"*" Див: Рубанов А.А. Указ. соч. С. 9 - 10.
Аналіз історії уніфікації міжнародного приватного права виявляє дві взаємно обумовлені, хоча і суперечливі тенденції: прагнення держав, по-перше, до збереження своєї юрисдикції щодо власних громадян і юридичних осіб навіть при знаходженні їх за кордоном; по-друге, до поширення своєї юрисдикції на іноземців, що перебувають на їх території. У результаті виникли такі колізійні принципи, як lex domicilii і lex personalis, а також односторонні і двосторонні колізійні прив'язки.
Крім того, навіть у разі належності ряду країн до однієї правової системи в кожній з них зберігаються власні способи кваліфікації колізійних норм, неоднакове ставлення до зворотної відсилання, до публічному порядку і т.п. В результаті одна і та ж ситуація може бути дозволена із застосуванням різних колізійних норм неоднаково. Найбільш чітко це видно по колізійним принципам у сфері, визначальною особистий статут громадян (шлюбно-сімейні відносини, відносини батьків і дітей, спадкові відносини). Однак подібний підхід зустрічається й у сфері міжнародних комерційних відносин в якості критеріїв визначення зобов'язального статуту зовнішньоекономічної угоди: наприклад, колізійні прив'язки до місця інкорпорації і до місця знаходження юридичної особи в якості критеріїв визначення його особистого статуту, колізійні прив'язки до права країни, з якою дане правовідносини , що виникло з міжнародного комерційного контракту, має найтісніший зв'язок, прив'язка до права, властивому даному договору (proper law of the contract). Подібні розбіжності дали підставу Т. Попеску говорити про те, що міжнародні комерційні відносини знаходяться в конфронтації з різними колізійними нормами - сonflits de lois, а також з колізією юрисдикції - conflits de juridiction і колізією влади - conflits d'autorite "*".
---
"*" Popesku T. Le droit du commerce international: une nouvelle tache pour les legislateurs nationaux ou une nouvelle "Lex mercatoria"? / / New Directions in International Trade Law. Acts and Proceedings of the 2nd congress on Private Law held by UNIDROIT. Rome, 7-10 September 1976. P. 21 - 49.
Правила міжнародного приватного права розрізняються не тільки в окремих країнах, але вони значно змінюються навіть в одній і тій же країні в різні епохи. На прикладі вітчизняного права найбільш чітко це простежується у розвитку двох основоположних інститутів міжнародного приватного права: принципу автономії сторін при виборі застосовного до їх договору права і колізійних прив'язок стосовно зовнішньоекономічних угод.
Інститут автономії сторін з'явився у вітчизняному цивільному праві тільки з прийняттям Основ цивільного законодавства 1961 р. "*", де в ч. 1 ст. 126 даний принцип отримав закріплення. У подальшому спеціальні норми про автономію сторін були включені в КТМ СРСР 1968 (ст. ст. 14 і 15), а також у ст. 166 Основ цивільного законодавства 1991 р., у ст. 414 КТМ 1999; нині він відображений у ст. 1210 третьої частини ГК РФ, у ст. 414 КТМ 1999 р. У рамках універсальної уніфікації колізійних норм він вперше був сформульований у Гаазькій конвенції 1955
--- ---
"*" Відомості Верховної Ради СРСР. 1961. N 50. Ст. 525.
У практиці міжнародного комерційного арбітражу даний принцип застосовувався і раніше. У першому опублікованому рішенні Зовнішньоторговельної арбітражної комісії 1938 р. по справі за позовом В / О "Союзуглеекспорт" до єгипетської фірмі "Легета" "*" Комісія надала юридичні наслідки згодою сторін про застосування до їх контрактом радянського права і вирішила суперечку на підставі ГК РРФСР. У подальшому в рішенні 1954 р. по позовом бельгійського суспільства "Інкомар" до В / О "Різноекспорт" ВТАК також визнала автономію волі сторін і застосувала на цій підставі узгоджене сторонами право. Як зазначав Д.Ф. Рамзайцев, в період відсутності відповідних приписів у вітчизняному законодавстві арбітри виходили з наявності міжнародно-правового звичаю, згідно з яким автономію сторін слід визнавати .
  ---
  "*" Див: Рамзайцев Д.Ф. Зовнішньоторговельний арбітраж в СРСР. 2-е вид. М.: Зовнішторгвидав, 1952. С. 37.
   Див: Рамзайцев Д.Ф. Договір купівлі-продажу у зовнішній торгівлі СРСР. М.: Зовнішторгвидав, 1961. С. 53.
  А.Л. Маковський розглядає автономію волі як особливий інститут, підкреслюючи його відмінність від інших методів регулювання майнових відносин. Якщо колізійні методи спрямовані на підпорядкування відповідних відносин певного правопорядку і на дозвіл таким чином можливих колізій різних правопорядков, то наділення учасників правовідносини можливістю обрати застосовний до цього відношення закон має на меті запобігти такі колізії "*".
  ---
  "*" Див: Іванов Г.Г., Маковський А.Л. Міжнародне приватне морське право. С. 26.
  У роботі "Радянське і іноземне цивільне право (проблеми взаємодії та розвитку)" підкреслюється, що санкціонування радянським законом угоди, в якому сторони по зовнішньоторговельній угоді визначили іноземне право, являє собою основу для одного з видів взаємодії радянського цивільного права з іноземною правовою системою. Однак при цьому норми вітчизняного цивільного права також утворюють важливий компонент механізму правового регулювання, вирішуючи ряд принципових питань: перш за все допускаючи саме застосування іноземного права; можливе застосування застереження про публічний порядок; вітчизняний же закон визначає, які питання залишаються під впливом його імперативних норм "* ".
  ---
  "*" Див: Радянське і іноземне цивільне право (проблеми взаємодії та розвитку) / Под ред. В.П. Мозоліна. М.: Наука, 1989. С. 325.
  Укладаючи міжнародний комерційний контракт, сторони погоджують дві групи питань: до першої належать комерційні умови угоди у вигляді предмета, ціни, умов платежу, термінів виконання і пр.; до другої - ряд юридичних питань, включаючи застосовне право. Якщо перша група питань з тим або іншим ступенем подробиці отримує відображення в будь-якому контракті, то умова про застосовне право з різних причин включається сторонами далеко не в кожен контракт, підставою прийняття рішення є закріплений в законодавстві принцип свободи договору та автономії сторін.
  У зв'язку з принципом автономії сторін при виборі застосовного права виникає кілька питань, пов'язаних з зобов'язальним статутом зовнішньоекономічної угоди: перша стосується обсягу свободи сторін у здійсненні даного принципу; другий стосується моменту узгодження застосовного права; третій зачіпає можливість погодження застосування до окремих частин договору права різних держав ; четвертий - можливість узгодження в якості застосовного права "неправових норм", тобто норм, що не санкціонованих законодавством і не закріплених в міжнародних конвенціях.
  Вітчизняне законодавство з моменту закріплення даного принципу в ст. 126 Основ цивільного законодавства 1961 р. і до теперішнього часу (ст. 166 Основ цивільного законодавства, ст. 1210 частини третьої ГК РФ) не обмежує сторони у виборі застосовного права. Законодавство деяких інших країн встановлює певні межі для волевиявлення сторін.
  Міжнародні конвенції, спрямовані на уніфікацію колізійних норм у сфері міжнародних комерційних контрактів, неоднаково регламентують дане питання. Гаазька конвенція 1955 обмежилася загальним визнанням автономії сторін при виборі застосовного права; Гаазька конвенція 1978 вперше встановила правило про те, що визначається відповідно до Конвенції право застосовується незалежно від того, чи є воно правом Договірної держави. У подальшому це було сприйнято і на рівні регіональної уніфікації. Так, Римська конвенція 1980 про право, застосовне до договірних зобов'язань, не містить будь-яких обмежень у виборі сторонами застосовуваного права. Даний принцип відображений у моделі ГК для країн СНД. Однак Конвенція Мехіко 1994 про право, застосовне до договірних зобов'язань, відображає інший підхід і вимагає наявності будь-якого зв'язку обраного сторонами права і укладеного ними договору.
  Таким чином, в даний час домінуючою є тенденція, що визнає за сторонами міжнародного комерційного контракту необмежену свободу вибору застосовуваного права.
  Обов'язок міжнародного комерційного арбітражу визнавати подібну угоду сторін закріплена в міжнародних конвенціях, які зачіпають порядок вирішення спорів: Женевської конвенції 1961 р. про зовнішньоторговельний арбітраж; Брюссельської конвенції країн ЄС 1968 про юрисдикції та виконанні судових рішень у цивільних і кримінальних справах, Конвенції країн СНД 1993 р. про правову допомогу у цивільних і кримінальних справах, Угоді країн СНД 1992 про порядок вирішення спорів, пов'язаних із здійсненням господарської діяльності.
  Загальновизнаними в міжнародне право в даний час є два способи вираження волевиявлення сторін міжнародного комерційного контракту про застосовне право. Перший спосіб є найбільш достовірним і виражається у фіксуванні сторонами в контракті узгодження застосовного права у вигляді позитивного вибору. Другий спосіб менш достовірний і виражається в тому, що угода сторін про вибір права має прямо випливати з умов договору та обставин справи, що розглядаються в їх сукупності, що іменується негативним вибором застосовного права. Вперше в рамках універсальної уніфікації колізійних норм дане правило з'явилося в Гаазької конвенції 1978 р., потім у Гаазькій конвенції 1986 Причому спосіб вираження волі сторін змінювався. Якщо відповідно до Гаазької конвенції 1955 вказівку на застосовне право (крім прямого вираження) повинна недвозначно випливати з положень договору, то відповідно до Гаазької конвенції 1978 це має з розумною впевненістю слідувати з положень договору та обставин справи. У подальшому в Гаазької конвенції 1986 це було уточнено таким чином, що вибір сторонами права повинен слідувати із сукупності умов договору та поведінки сторін, що розглядаються як єдине ціле.
  В рамках уніфікації регіональної це правило закріплене в Римській конвенції 1980 р. і в моделі ГК для СНД. Конвенція Мехіко допускає не тільки прямо виражений, але і мається на увазі вибір права. Згідно ст. 1210 частини третьої ГК РФ угода сторін про вибір підлягає застосуванню права має бути прямо виражено або повинна виразно випливати з умов договору або сукупності обставин справи.
  Друге питання стосується моменту волевиявлення про обрання застосовного права. Якщо раніше у вітчизняному коллизионном право відсутнє регулювання про час прийняття сторонами рішення про вибір застосовного права, то нині ця проблема знайшла відображення в ГК РФ, в модельному ГК для країн СНД. Приписи ст. 1210 частини третьої ГК РФ надають сторонам дві можливості: вони можуть обрати застосовне право при укладенні договору або в подальшому; при цьому вибір сторонами підлягає застосуванню права, зроблений після укладення договору, має зворотну силу і вважається дійсним з моменту укладення договору. В рамках універсальної уніфікації дане питання не отримав віддзеркалення.
  Друге питання у зв'язку з автономією сторін зовнішньоекономічної угоди стосується можливості вибору сторонами до окремих її частин права різних держав. В рамках універсальної уніфікації така можливість вперше була надана сторонам Гаазькою конвенцією 1986; в рамках же уніфікації регіональної - Римською конвенцією 1980 р., а потім Конвенцією Мехіко 1994 Модель ГК для СНД, ст. 1210 частини третьої ГК РФ також допускають обрання сторонами застосовуваного права як для договору в цілому, так і для його частин.
  Важливе практичне значення має питання: чи можливо угода сторін про застосування до їх міжнародного комерційного контракту неправових норм, норм, які не санкціонованих законодавством і не відображених у міжнародних конвенціях? Під впливом нових процесів уніфікації і договірної практики відбулися значні зміни. У період дії ЦК РРФСР висловлювалося негативну думку, оскільки "радянське право перебуває у відносинах міжнародної взаємодії тільки з тим, що є іноземним правом, тому що лише останнє є виразом об'єктивних закономірностей суспільного розвитку і являє собою компонент іноземних політико-юридичних надбудов. Воно не взаємодіє з квазіправовому явищами, відповідно і угодою сторін по зовнішньоторговельній угоді, де зроблений відповідний вибір, радянське цивільне право не може надати юридичної санкції "*".
  ---
  "*" Див: Радянське і іноземне цивільне право (проблеми взаємодії та розвитку). С. 321. Автори іменують дане явище "юридичної біотехнологією".
  Зміна даної позиції відбулося під впливом двох груп факторів: внутрішніх і зовнішніх. До внутрішніх факторів належать глобальні соціально-економічні зміни в нашій країні і пішли за цим корінні зміни цивільного законодавства, включаючи норми міжнародного приватного права. Для оцінки досліджуваної проблеми найбільше значення мають два правила ГК РФ: про свободу договору (ст. 1210) і про надання торговому звичаєм значення норми права (ст. 5). До зовнішніх факторів належить поява і розвиток міжнародними урядовими організаціями частноправовой уніфікації права міжнародних контрактів, що було відсутнє раніше, оскільки такі організації використовували міжнародно-правові методи і концентрували свою увагу на розробці міжнародних конвенцій, які при прийнятті їх відповідними державами у вигляді ратифікації займали своє місце в системі джерел міжнародного приватного права. Починаючи з 80-х років ХХ ст. такі міжнародні організації, як ЮНСІТРАЛ і УНИДРУА, у своїй діяльності почали використовувати частноправовой метод. Особливий інтерес у зв'язку з темою даного дослідження представляють Принципи міжнародних комерційних договорів УНІДРУА, які застосовуються за згодою сторін, оскільки сторони погодилися, що їхній договір буде регулюватися "загальними принципами права", lex mercatoria або аналогічними положеннями (див. гл. 3).
  Таким чином, в даний час широкого поширення набули не тільки приватноправові уніфікаціонним документи неурядових організацій, в числі яких слід назвати Міжнародну торгову палату (застосовувані за згодою сторін міжнародного комерційного контракту), а й приватноправові уніфікаціонним документи, що розробляються міжнародними урядовими організаціями.
  До внутрішніх факторів, що обумовлює застосування подібних документів, слід віднести визнання вітчизняним законодавством (ст. 5, ч. 6 ст. 1211 ГК РФ) звичаю як джерела регулювання відносин сторін договору, включаючи міжнародні комерційні контракти.
  Однак і за наявності одного договору можливе виникнення проблеми застосування до різних його аспектів норм права різних держав; найбільш яскравим прикладом є визначення особистого статуту учасників міжнародного комерційного контракту, визначення зобов'язального статуту угоди, а всередині його - узгодження з окремих питань застосування права різних держав. Дана проблема виникає, зокрема, при вирішенні спорів про визнання зовнішньоекономічної угоди недійсною, про визнання недійсними повноважень представника однієї із сторін у засіданні міжнародного комерційного арбітражу. Якщо ж дані питання ставляться однієї зі сторін після виконання нею або іншою стороною своїх обов'язків за договором (або після закінчення терміну для їх виконання), ясно, що ці питання пов'язані з відносинами сторін. Якщо ж це питання постає відразу після підписання договору, але до початку його виконання однією зі сторін контракту, то слід визнати, що взаємини сторін безпосередньо за договором ще не настали. За відсутності у міжнародному комерційному контракті угоди про застосовне право у разі виникнення спору дане питання доведеться вирішувати арбітрам вирішального складу міжнародного комерційного арбітражу, яким сторони в силу арбітражної обмовки довірили його дозвіл. При цьому арбітри виходитимуть з правила ст. VII Європейської конвенції про зовнішньоторговельний арбітраж від 21 квітня 1961 р., якщо мова йде про суперечку, в якому беруть участь підприємства та фірми, чиї комерційні підприємства знаходяться в країнах-учасницях; із правила § 13 Регламенту МКАС при ТПП Росії, якщо саме в ньому дозволяється спір; із правила ст. 24 Регламенту Арбітражного інституту при Стокгольмській торговій палаті і т.п.
  Якщо ж у такій ситуації спір підлягає вирішенню за місцезнаходженням відповідача на території Російської Федерації, то виникає два важливих питання. Перший пов'язаний з визначенням підсудності: куди в цьому випадку повинен звертатися іноземний позивач? До вступу з 1 липня 1995 в силу Арбитражно-процесуального кодексу Росії відповідь на це питання було однозначним: компетентним у цьому випадку був державний суд загальної юрисдикції (при цьому такі спори підлягали вирішенню на основі норм Цивільно-процесуального кодексу). В даний час іноземний позивач може звернутися до арбітражних судів, які відповідно до гл. 32 АПК Росії має права дозволяти такий спір.
  Друге питання стосується застосовного до угоди матеріального права: чи буде суд загальної юрисдикції або арбітражний суд застосовувати безпосередньо російське право як lex fori або він буде дозволяти дане питання на основі вітчизняних колізійних норм, що містяться в ст. 166 Основ цивільного законодавства 1991 р., гл. 68 ГК РФ, або можливі інші критерії? Іншими словами виникає питання про коллизионном критерії вибору застосовуваного права. Дане питання у вітчизняній літературі спеціально не аналізувався. Це можна пояснити тим, що раніше в умовах укладення зовнішньоекономічних угод великими зовнішньоекономічними об'єднаннями вони погоджували з іноземними партнерами саме арбітражне застереження, в теперішній же час, коли такі угоди укладаються численними учасниками зовнішньоекономічного обороту, відчувають часто не тільки труднощі внаслідок відсутності необхідної орієнтації у сфері міжнародного приватного права, а й тиск іноземного партнера, дане питання з вельми важливого питання теорії міжнародного приватного права стає цілком конкретним питанням реальної дійсності.
  Аналіз колізійних норм вітчизняного законодавства виявляє значні зміни у сфері колізійного регулювання міжнародного комерційного обороту за останні кілька років: правило ст. 566 ЦК РРФСР 1964 р. про те, що за відсутності угоди сторін про вибір застосовного права до їх відносин підлягає застосуванню право країни місця укладання зовнішньоторговельної (потім зовнішньоекономічної) угоди, було замінено правилом ст. 166 Основ цивільного законодавства 1991 р., воспринявшим сучасну концепцію принципу звернення до місця здійснення виконання, характерного для даного договору, - правом країни продавця в договорі купівлі-продажу, комісіонера - у договорі комісії, повіреного - у договорі доручення тощо Даний підхід збережений і розвинений в ст. 1210 частини третьої ГК РФ.
  Звернення до системи права суверенних республік - членів Співдружності Незалежних Держав призводить до того ж висновку: наприклад, колізійна норма, яка визначає зобов'язальний статут зовнішньоекономічної угоди відповідно до Закону України про зовнішньоекономічну діяльність від 16 квітня 1991 р. і новим ЦК Білорусі, Казахстану та Узбекистану збігається з аналогічним правилом ст. 1211 частини третьої ГК РФ (раніше - ст. 166 Основ цивільного законодавства 1991 р.), тоді як колізійна норма угода 1992 р. про порядок вирішення спорів, пов'язаних із здійсненням господарської діяльності, містить іншу коллизионную відсилання (збігається з діяла раніше ст. 566 ГК РРФСР). Різниця колізійних прив'язок створює труднощі і непорозуміння партнерів міжнародних комерційних контрактів, ускладнює вирішення спорів.
  Недоліком колізійного методу регулювання є і той факт, що на основі застосування нехай навіть і однаковою колізійної норми суд, міжнародний комерційний арбітраж застосовує потім внутрінациональний право, яке, природно, значно відрізняється в окремих державах. Крім того, виникає серйозна проблема, пов'язана з тим, що, навіть застосовуючи право одного і того ж держави, державний суд, арбітражний суд і міжнародний комерційний арбітраж пов'язані неоднаковим за обсягом числом приписів. Стосовно до нашій країні це найбільш чітко проявляється в наявності обов'язкових для зазначених державних органів правосуддя постанов пленумів їх вищих інстанцій, в яких деякі питання виконання договорів викладаються виходячи із специфіки внутрішнього господарського обороту без урахування особливостей обороту міжнародного. Звичайно, в силу закріпленого в ст. 7 ГК РФ пріоритету міжнародних угод, в яких бере участь Росія, і загальновизнаних принципів міжнародного права і суд, і арбітражний суд в які підлягають випадках застосовуватимуть відповідні міжнародні угоди, однак практика їх застосування може відрізнятися від практики вітчизняного та зарубіжних міжнародних комерційних судів. При цьому виникає протиріччя між характером застосовуваного права і характером тих юридичних відносин, на які воно розраховане, тобто міжнародним характером відносин і національним характером права, яке їх регулює; відносини з міжнародним елементом найчастіше регламентуються національним правом як внутрішні, хоча в силу специфіки міжнародних комерційних відносин внутрішнє право не завжди можна адаптувати до потреб регулювання міжнародних комерційних відносин.
  Прагнучи уникнути виникнення подібних проблем, деякі держави здійснювали і здійснюють законодавчу політику в двох напрямках. Одні приймають закони, що регламентують безпосередньо міжнародну торгівлю: Кодекс міжнародної торгівлі колишньої ЧССР 1963 р., Закон України 1991 про зовнішньоекономічних договорах, Закон Естонії 1995 про договорах. Регулювання цими законами стає можливим в двох випадках: при обранні сторонами права цієї країни як lex voluntatis або при застосуванні його в якості lex cause. Але і в цьому випадку може виявитися неминучим доповнення цих специфічних законів з окремих питань нормами чисто внутрінаціонального права. Інші, маючи на меті привести власне законодавство у відповідність з найбільш прогресивними юридичними рішеннями, знайденими в міжнародно-правових інструментах, доповнюють внутрішнє цивільне законодавство правилами, відповідними правилами, закріпленим у загальновизнаних міжнародних конвенціях, наприклад у Конвенції ООН 1980 р. про договори міжнародної купівлі-продажу товарів. У цьому зв'язку можна відзначити включення в ЦК Росії категорії істотного порушення договору поставки (ст. 523) і диференційовані правомочності покупця при неоднакових наслідки передання товару неналежної якості і залежно від виду порушення договору продавцем (ст. 475), правила про обов'язок продавця передати товар вільним від прав третіх осіб (ст. 460), встановлення граничного терміну (два роки) для виявлення недоліків переданого товару (ст. 477), уточнення обов'язків покупця щодо прийняття товарів (ст. 484), включення в приписи про обчислення збитків при розірванні договору поставки правила про обчислення абстрактних збитків (ст. 524); інкорпорація правил зазначеної Віденської конвенції про укладення договорів до Цивільного кодексу Аргентини; використання в ЦК Росії (ст. ст. 665 - 670) підходів Конвенції ООН 1988 про міжнародний фінансовий лізинг. Число таких прикладів може бути помножена, однак при цьому виникає проблема, яка полягає в тому, що, будучи інкорпорованими у внутрішнє право тієї чи іншої держави, відповідні норми втрачають чисто міжнародно-правовий характер, використовуються для регулювання як міжнародних комерційних, так і внутрішніх угод, відчуваючи на собі вплив які у цьому ж праві чисто внутрішніх норм, в результаті чого можливе виникнення ситуації, на яку вказував Т. Попеску ще в 1976 р. "*", що складається в переході від колізії різних законів до колізії різних кодексів.
  ---
  "*" Popesku T. Op. cit. P. 26 - 27.
  Обидва виділених напрямки: у вигляді вдосконалення внутрінаціонального законодавства, розрахованого одночасно на регулювання внутрішніх відносин і відносин з іноземним елементом, і у вигляді прийняття самостійних законів, спрямованих на регулювання лише відносин міжнародного комерційного обороту, - також не досягають своєї мети, оскільки, по-перше , зазначене протиріччя зберігається, по-друге, в силу специфіки міжнародних комерційних відносин внутрішнє право не завжди можна адаптувати до потреб регулювання зазначених відносин, по-третє, виникає неоднаковий правовий режим для угод, що мають загальне економічний зміст (купівля-продаж, підряд, комісія , доручення тощо) і розрізняються тільки суб'єктним складом (наявність іноземного контрагента).
  Історичний метод дослідження уніфікації дозволяє зробити висновок про те, що спочатку найбільший інтерес і найбільші надії зв'язувалися саме з уніфікацією колізійних норм (або норм міжнародного приватного права), оскільки, відповідно до загального думку, це могло б знизити виникнення колізій і тим самим сприяти однаковому врегулювання багатьох питань. Наприклад, О. Ландо, який очолює роботу Комісії з розробки основ договірного права країн Європейського союзу, виділяв наступні переваги уніфікації колізійних норм: 1) така уніфікація незначно впливає на суспільства, оскільки правила адресовані лише громадянам і підприємствам, які беруть участь у міжнародній торгівлі або мають інші взаємини з закордоном; 2) уніфікація колізійних норм є більш простим процесом, ніж уніфікація матеріально-правових норм; при цьому ціла галузь права може бути врегульована порівняно невеликим числом приписів: так, Римська конвенція 1980 р. про право, застосовне до договірних зобов'язань, складається приблизно з 20 статей, а уніфікація матеріально-правових норм у рамках Європейського Співтовариства займає набагато більше місця; в США частина Restatement Second, Law of Cоnflict of Laws, визначальна колізійні норми за окремими договорами, нараховує 36 статей, а частина Restatement Second, Law of Contracts, в якій мова йде тільки про загальні принципи договірного права, складається з 386 статей; 3) уніфіковані колізійні норми сприяють передбачуваності, оскільки наявність уніфікованих колізійних норм полегшує сторонам визначення, закон якої країни може бути застосований при пред'явленні позову до судів держави, яке сприйняло ці уніфіковані норми.
  Слабкість уніфікації колізійних норм полягає у встановленні судом змісту іноземного права. Дана проблема дозволяється досить просто, якщо право іноземної держави належить до тієї ж системи права і використовує знайомі поняття, говорить тією ж мовою. Складніша ситуація виникає, коли суд повинен застосовувати право держави, належить до іншої правової сім'ї (наприклад, ірландський суд - право Греції). Отримання інформації про зміст і застосуванні іноземного права створює проблеми, вимагає часу і дорого коштує. Якщо ж справа є досить складним, ці труднощі зростають багаторазово. Саме з цих причин спрощує боку часто погоджуються в суді на застосування закону країни суду. Інший серйозний недолік, на його думку, полягає в тому, що суди неохоче застосовують іноземне право "*".
  ---
  "*" Lando O. European Contract Law / / International Contracts and Conflicts of Laws. A Collection of Essays. Ed. By Petar Sarcevic. 1990. P. 1, 2, 4.
  Метою цієї глави є порівняльний аналіз досягнутих на універсальному і регіональному рівнях результатів уніфікації колізійних норм і виявлення різних підходів залежно від методу уніфікації. 
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
 Інформація, релевантна "2.1. Загальні підходи до уніфікації колізійних норм"
 1. § 1. Цивільне законодавство в системі нормативного (публічного) регулювання цивільних відносин
    загальні та спеціальні: перші містяться в частині першій Кодексу і застосовні до всіх або багатьом цивільних відносин, другі містяться в другій, третій і четвертій частинах Кодексу і застосовні тільки до конкретних цивільних відносин (йдеться про окремі види зобов'язальних відносин, спадкових відносинах, відносинах, пов'язаних із створенням результатів інтелектуальної діяльності та
 2. § 1. Поняття і причини юридичних колізій
    загальні та спеціальні норми. Новий Цивільний кодекс увійшов у протиріччя з багатьма раніше прийнятими законами у сфері майнових і господарських відносин. Маса неузгодженостей у відомчому та місцевому правотворчості. Двозначностями і різночитаннями грішить навіть сама російська Конституція. Держава з такою юридичною плутаниною не може вважатися правовою. Звичайно, абсолютно
 3. 2. Форми договірної відповідальності
    загальні строки позовної давності, а не скорочені, як для неустойки та пені ". --- Пугинський Б . І. Цивільно - правові засоби в господарській діяльності. С. 140; див. також: Витрянский В.В. Проблеми арбітражно - судового захисту цивільних прав учасників майнового обороту: Дисертація. М., 1996. С. 29 - 30. Якщо звернутися до історичного досвіду
 4. 1.1. Історичні аспекти уніфікації права міжнародних комерційних контрактів
    загальні риси, кожна ярмарок зберігала своє власне регламентування, свій власний статус, а отже, і jus mercatorum того періоду не було універсальним. Однак не можна недооцінювати відбувалися в період середньовіччя процеси зародження основ міжнародного морського та міжнародного комерційного права. Виниклі в часи фінікійців і греків і зібрані до законів у 80 -
 5. 1.3. Методи уніфікації права міжнародних контрактів
    загальні проблеми міжнародної уніфікації. У роботах ряду авторів про кодифікування практично йдеться про уніфікацію, а в роботах про гармонізацію - про уніфікацію; дані терміни часто використовуються як взаимозаменяющие і взаємодоповнюючі. --- Nolde B. La codificаtion du droit international prive. P. 303 - 426. Jayme E. Considerations historiques et actuelles sur
 6. 2.2. Універсальна уніфікація колізійних норм
    загальні принципи міжнародного комерційного права, визнані міжнародними організаціями ". Умови дійсності угоди сторін про застосовне право визначаються правом, що обирається сторонами або визначеним на підставі Гаазької конвенції 1955 р. У даній Конвенції закріплено обов'язок її учасників ввести її положення в своє внутрішнє право. Виняток застосування права ,
 7. 2.3. Регіональна уніфікація колізійних норм
    загальні питання міжнародного приватного права - зворотне відсилання, застосування іноземного права, придбані права, публічний порядок; - дієздатність і представництво. У 1978 р. робоча група вирішила обмежитися підготовкою конвенції, що охоплює сферу тільки договірних зобов'язань, і виключила правила про заподіяння шкоди, оскільки в більшості країн ЄС до таких зобов'язань
 8. 3.1. Міжнародно-правова уніфікація матеріальних норм Універсальна міжнародно-правова уніфікація матеріальних норм
    загальні правила про збитки (ст. ст. 88 - 89). У Віденській ж конвенції правила про збитки сформульовані в ст. ст. 74 - 77 і передбачають загальне визначення збитків, а також два варіанти обчислення збитків при розірванні договору з покупкою покупцем товару замість і без такої покупки; - Віденською конвенцією сприйнято неоднакове побудова прав сторін залежно від видів порушення
 9. 3.2. Частноправовая уніфікація матеріальних норм
    загальні правила міжнародних комерційних договорів подібним з Віденською конвенцією 1980 образом. Обмеження застосування Принципів тільки до міжнародних комерційних операціях відобразило намір укладачів, з одного боку, запропонувати набір найбільш важливих приписів для уникнення звернення через колізійні норми до національних правових систем і виключення застосування мають значні
 10. 3.3. Частноправовая уніфікація і lex mercatoria
    загальні принципи права, а не під норми і принципи будь-якої національної юридичної системи. --- RabelZeitschrift. 1964. N 28. P. 9. Прагнення до створення однакової системи права міжнародних контрактів відродило існувала в середньовічній Європі ідею єдиного режиму, не залежного від внутрінаціонального права, у вигляді формування сучасного lex
© 2014-2022  yport.inf.ua