Головна
ГоловнаЦивільне, підприємницьке, сімейне, міжнародне приватне правоМіжнародне приватне право → 
« Попередня Наступна »
Л.П. Ануфрієва. Міжнародне приватне право: У 3-х т. Том 2. Особлива частина, 2000 - перейти до змісту підручника

§ 2. Міжнародно-правова охорона промислової власності

Паризька конвенція про охорону промислової власності 1883 р. і інші угоди з питань промислової власності. Для забезпечення закордонного визнання та охорони прав винахідників і творців інших об'єктів охорони промислової власності полягають міжнародні (міжнародно-правові) угоди, покликані подолати територіальний характер дії прав промислової власності. Перший крок у напрямку багатостороннього співробітництва в цій галузі був зроблений прийняттям Паризької конвенції з охорони промислової власності в 1883 р. (далі Конвенція). Вона донині є основним документом у цій сфері. Учасники Конвенції утворили Союз з охорони промислової власності, куди входять близько 150 держав. Вона кілька разів переглядалася і доповнювалася (у Брюсселі - 14 грудень 1890 р., у Вашингтоні - 2 червня 1911 р., у Гаазі - 6 листопада 1925 р., в Лондоні - 6 червня 1934, в Лісабоні - 31 грудня 1958 р ., в Стокгольмі - 14 липень 1967 р.).
Оскільки охорона промислової власності здійснюється за законодавством держави, в якій запитується охорона, а не держави походження об'єкта промислової власності, для того щоб отримати право на охорону промислової власності в державах - учасницях Конвенції, необхідно виконати у відповідному державі формальності і вимоги: отримати патент або здійснити реєстрацію або здійснити інші дії, встановлені його законодавством. В іншому випадку технічне досягнення може вільно використовуватися в будь-якій країні-учасниці без виплати роялті (авторської винагороди).
Необхідно нагадати, що автори Паризької конвенції при її розробці надихалися ідеєю створення єдиного міжнародного охоронного документа - міжнародного патенту, який діяв би одночасно у всіх країнах-учасницях, забезпечуючи тим самим шукану охорону і засіб подолання принципу територіальності . Цього, як відомо, не сталося, і тому говорити про Конвенції як про інструмент міжнародної охорони промислової власності неправильно. У той же час не можна заперечувати і її роль в полегшенні патентування іноземних винаходів, депонування та реєстрації промислових зразків товарних знаків і т.п. Основний сенс і зміст Конвенції, які власне, і забезпечили настільки тривалу життя цього документа, полягають у двох його положеннях: ст. 2 «Національний режим» і ст. 4 «Конвенційний пріоритет». Третім перевагою Конвенції виступає надання тимчасової охорони об'єктам - на час проведення міжнародних виставок, ярмарків і т.д., що проводяться на територіях країн-учасниць, і, відповідно, особливого виду пріоритету - «виставкового пріоритету» (ст. 11), термін якого обчислюється з дати приміщення експоната на виставку.
В силу ст. 2 здійснюється зрівняння в правах іноземців та громадян даної держави: «... громадяни кожної країни Союзу користуються в усіх інших країнах Союзу тими ж перевагами, які надаються нині або будуть надані згодом відповідними законами власним громадянам, не ущемляючи при цьому прав, спеціально передбачених цією Конвенцією ... ». Іноземці користуються «... тими ж законними засобами захисту від будь-якого посягання на їх права, якщо при цьому дотримуються умови та формальності, приписувані власним громадянам» (ст. 2). Згідно з Конвенцією сфера дії принципу національного режиму розуміється широко. Зокрема, крім власних громадян країн-учасниць, національним режимом в галузі охорони прав промислової власності користуються і особи, які не є їх громадянами, за умови, що вони проживають на їх території або мають ефективні та серйозні промислові чи торговельні підприємства (etablissements effectifs et serieux). Законодавства різних країн закріплюють за творцями нововведень неоднакові права, тому й іноземці-заявники, які є громадянами держав-учасниць Конвенції, наділяються в державах Союзу неоднаковим обсягом правомочностей, які можуть не збігатися з правами, наданими їм національною державою.
Згодом були прийняті регіональні міждержавні угоди, що полегшують реєстрацію і визнання прав іноземців на промислову власність, а також спрямовані на уніфікацію патентного права і навіть введення єдиних норм для цілей регулювання винахідницьких відносин. Так звані універсальні міжнародні договори, прийняті в більш пізні терміни, нерідко розроблялися по конкретних об'єктах промислової власності. Частина з них в юридичному відношенні носила зовсім самостійний характер, інші були створені на основі положень Конвенції 1883 Зокрема, одним з таких міжнародних договорів є Мадридська угода про репресії за помилкові або спотворені позначення походження товарів від 14 квітня 1891р., Що представляє собою конкретизацію статей 9, 10 і 10-bis Паризької конвенції.
Однак Паризька конвенція з охорони промислової власності є одним з основних документів у цій сфері. Не передбачаючи створення міжнародних патентів або товарних знаків, що діють у всіх країнах-учасницях, вона встановила принцип національного режиму, який має і ще один аспект своєї дії відносно таких держав. Так, наказуючи зрівняння в правах національних та іноземних громадян і юридичних осіб, міжнародна угода одночасно забезпечує обов'язковість проходження національним правовим нормам відповідної держави в області передумов, матеріальних умов, обсягу, термінів і т.д. надання захисту. Поряд з цим, включення в Конвенцію певного числа матеріально-правових положень, що стосуються сутнісних питань охорони (наприклад, сфери дії та змісту поняття «промислова власність», переліку об'єктів, критеріїв охороноздатності об'єктів, характеру та видів охоронних документів, обмежень виключних прав і т. д.) сприяло просуванню в бік досягнення більшого чи меншого однаковості права промислової власності окремих (вельми численних) держав. Зокрема, інститут примусового ліцензування, що передбачається внутрішньодержавними нормами, застосовується повсюди після закінчення певного терміну невикористання нововведення. Однак держави вправі встановлювати даний інститут згідно своєму національному законодавству.
Другим важелем полегшення закордонного патентування винаходів, товарних знаків, фірмових найменувань і вказівок місць походження товарів, зафіксованим у Конвенції, було сформульоване в ній право конвенційного пріоритету. Його суть розкривається в таких приписах: «Будь-яка особа, що належним чином подала заявку на патент на винахід, корисну модель, промисловий зразок чи товарний знак в одній з країн Союзу, чи правонаступник цієї особи користується для подання заявки в інших країнах правом пріоритету ..» протягом 12 місяців для патентів на винаходи та 6 місяців для промислових зразків і товарних знаків [ст. 4 А (1)].
«Підставою для виникнення права пріоритету визнається будь подача заявки, що має силу правильно оформленої національної заявки відповідно до національного законодавства кожної країни або до двосторонніх чи багатосторонніх угод, укладених між країнами Союзу» [ст. 4 А (2)]. Будь подача правильно оформленої заявки є достатньою для встановлення дати подання заявки у відповідній країні.
Посилаючись на конвенційний пріоритет, заявник може просити охорону для створеного ним об'єкта промислової власності, тобто запатентувати або зареєструвати нововведення в будь-якій державі-учасниці Конвенції. Кожна наступна заявка цього заявника має пріоритет перед тими заявками, які можуть бути подані будь-якими іншими особами в строк конвенційного пріоритету на такий же винахід, корисну модель, промисловий зразок чи товарний знак або знак обслуговування. Наприклад, якщо протягом строку конвенційного пріоритету відбувається подача будь-ким іншої заявки, опублікування винаходу, випуск у продаж примірника зразка, застосування знака, то це не стане підставою для виникнення відповідного права третіх осіб - пріоритет і новизна технічного досягнення будуть визначатися в іншій країні не на день фактичного подання заявки в ній, а на час подання першої заявки.
Іншими словами, якщо громадянин Франції подає заявку на винахід 1 січня 1999 в національне відомство своєї країни, а потім 7 липня 1999 на той самий винахід - у відомство ФРН, то навіть якщо в патентне відомство ФРН 5 січня 1999 з аналогічною заявкою звернувся громадянин Німеччини, маючи на меті запатентувати своє нововведення в своїй країні, видача патенту очікує французького громадянина, а не заявника з ФРН, незважаючи на те що останній подав заявку до національного відомства раніше, ніж французький заявник, бо дата пріоритету для французького винахідника визначається не 7 липня 1999, а 1 січня 1999 р. - строком подання ним заявки в своє національне патентне відомство.
Крім того, згідно зі ст. 4 Конвенції, «перший» заявкою на той самий об'єкт у певній країні Союзу може бути і наступна заявка, подана в тій же країні, якщо «попередня заявка на день подання наступної була взята назад, залишена без дії чи відхилена", не була доступною для публічного ознайомлення і не з'явилася підставою для домагання права пріоритету. Такий випадок може виникнути, наприклад, при неправильному складанні заявки, якщо заявник хоче замінити заявку на більш досконалу. Дане положення Конвенції дозволяє заявнику продовжити термін пріоритету на той час, який минув між першими і подальшої заявками.
Конвенція допускає множинні і часткові пріоритети. Проблема множинних пріоритетів вирішується позитивно, якщо в одній або в різних країнах Союзу подано кілька заявок на винаходи, а потім в якійсь із цих країн подається заявка, яка об'єднує раніше подані заявки. Частковий пріоритет виникає, коли після подачі першої заявки з'являються наступні, що відносяться до того ж винаходу, але містять елементи, не згадані в першому заявці.
Крім винаходів промислових моделей і зразків, найменувань місць походження товарів, Конвенція приділяє увагу і іншим об'єктам, в числі яких особливе місце займає товарний знак. Здійснення прав на товарний знак і знак обслуговування (trade mark, service mark; marque de fabrique, marque de service) є важливою умовою міжнародного торгового, виробничо-технічного та науково-технічного співробітництва.
У Конвенції закріплені загальні положення, що стосуються реєстрації, правової охорони знаків в країнах Союзу, принципів співробітництва держав у цій галузі, зокрема з питань охорони знаків, що зареєстровані в одній країні Союзу, в інших країнах-учасницях угоди. «Кожен товарний знак, належним чином зареєстрований в країні походження, може бути заявлений в інших країнах Союзу і охороняється таким, як він є (telle qu'elle) ...»; відповідні конвенційні норми матеріально-правового характеру формулювали ряд заборон з реєстрації та використання як товарного знака позначень певного роду: державних гербів, емблем міжнародних організацій без дозволу компетентних властей. У ній дано вичерпний перелік випадків відхилення знаків при їх реєстрації: знак не підлягає реєстрації, якщо може порушити права, набуті третіми особами в країні, де витребовується охорона; якщо він не має розпізнавальну здатність і складений із загальноприйнятих і усталених позначень і вказівок країни, де запитується охорона. У подібних ситуаціях питання вирішується національним патентним відомством.
Особливе значення мають положення Конвенції, які регламентують виділення категорії «загальновідомих знаків». Сенс виділення полягає в тому, що відповідно до ст. 6bis Конвенції таким знакам забезпечується правова охорона ще до їх реєстрації в Патентному відомстві. Учасники Конвенції зобов'язалися «... відхиляти чи визнавати недійсною реєстрацію і забороняти застосування товарних знаків, що становлять відтворення, імітацію чи переклад іншого знака, здатні викликати змішування зі знаками, які ... є в цій країні загальновідомими і використовуються для ідентичних або подібних продуктів ». Особлива захист загальновідомих товарних знаків обгрунтовується завданнями боротьби з недобросовісною конкуренцією, а також необхідністю охорони інтересів споживачів, які можуть сплутати знову зареєстрований товарний знак з загальновідомим.
Конвенція забороняє також охорону таких позначень, що суперечать моралі та публічному порядку; визначає поняття країни походження знака («Країною походження вважається країна Союзу, де заявник має дійсне і серйозне промислове чи торговельне підприємство, а якщо у нього немає такого підприємства в межах Союзу - країна Союзу, де він має місце проживання, а якщо у нього немає місця проживання в межах Союзу - країна його громадянства, в разі, якщо він є громадянином країни Союзу »(ст. 6 - quinquies) та ін
Конвенція також зобов'язала країни-учасниці створити спеціальні національні відомства з питань промислової власності.
Як міжурядова організація Паризький союз з охорони промислової власності має спеціальний орган-Міжнародне бюро з охорони інтелектуальної власності (БІРПІ - Bureaux internationaux reunis pour la propiete intellectuelle), що знаходиться в Женеві (Швейцарія). *
  * Спочатку це були Міжнародні об'єднані бюро по охороні промислової, літературної і художньої власності в Берні, здійснювали керівництво двома союзами - Бернським і Паризьким: Bureaux internationaux reunis pour la propriete industrielle, litteraire et artistique.
  На основі положень Конвенції були прийняті національні законодавчі акти, детально конкретизують її положення і створюють на цій основі власну регламентацію розглянутих суспільних відносин.
  Важливою обставиною, що характеризує Паризьку конвенцію, виступає передбачена нею можливість подальшого поглиблення співробітництва держав у галузі охорони промислової власності шляхом укладення спеціальних двосторонніх, регіональних і універсальних угод: «Мається на увазі, що країни Союзу залишають за собою право укладати окремо між собою спеціальні угоди з охорони промислової власності , якщо ці угоди не суперечать положенням цієї Конвенції »(ст. 19 Конвенції). Таким чином, конвенційні положення могли бути розвинені, доповнені і конкретизовані в залежності від потреб епохи або регіональних особливостей.
  Відразу ж після підписання Паризької конвенції було укладено чимало спеціальних угод у сфері охорони промислової власності. Одним з перших - Мадридська угода міжнародну реєстрацію фабричних і товарних знаків 1891 р., про який пізніше буде сказано особливо. У тому ж році в столиці Іспанії був укладений і ще один міжнародний договір: Мадридська угода про репресії за помилкові або спотворені позначення походження товарів. Воно являє собою конкретизацію статей 9,10, 10-bis Паризької конвенції. У 1925 р. в Гаазі було укладено Угоду про міжнародну реєстрацію (депонування) промислових зразків і моделей, переглянуте в Лондоні в 1934 р. і Гаазі в 1960 р. В області позначення місць походження товарів є спеціальне Лісабонська угода про охорону первинних найменувань місць походження товарів і їх міжнародної реєстрації 1958 р. в 1961 р. на базі відповідного міжнародного договору був утворений Паризький союз з міжнародної охорони нових зразків рослин, в 1977 р. - Будапештський союз з міжнародного визнання депонування мікроорганізмів для цілей патентування і т.д.
  У 1957 р. розроблено і підписано Ніццька угода про міжнародну класифікацію товарів і послуг для реєстрації знаків. Цією угодою затверджена класифікація товарів і послуг з метою реєстрації товарних знаків і знаків обслуговування, що складається з 34 класів для товарів і 8 класів для послуг, що включає алфавітний перелік товарів із зазначенням класів і підкласів, до яких ці товари відносяться. Класифікація сприяє упорядкуванню розбивки товарів і послуг на відповідні категорії, що істотно полегшує проведення експертиз та пошук аналогів. Перелік товарів і послуг включає близько 11 000 найменувань і час від часу доповнюється. Затверджену класифікацію застосовує Міжнародне бюро ВОІВ, використовують його і патентні відомства багатьох держав, які не є учасниками Ніццької угоди.
  Крім того, Локарнским угодою про міжнародну класифікацію промислових малюнків 1968 р., укладеним також в рамках Паризького союзу на основі Паризької конвенції, заснована відповідна міжнародна класифікація. 12 червня 1979 Віденський договір про заснування міжнародної класифікації зображувальних елементів знака, укладений за участю Росії і набув чинності в 1985 р., запровадив єдину класифікацію, яка має значення для знаків, які містять образотворчі елементи. Це відкрило можливість систематизації всіх товарних знаків та їх елементів, включаючи емблеми, символи і малюнки, що важливо при пошуку знаків, що мають образотворчі елементи з числа вже існуючих.
  Регіональні угоди в області охорони промислової власності. Співпраця в галузі охорони промислової власності держав, що знаходяться на території різних частин світу або об'єднуються спільністю інтересів, обумовлених членством у відповідній міжнародній організації, відбувається найчастіше в умовах, що визначаються міждержавними угодами регіонального значення, що мають як загальний характер, тобто стосуються всіх або багатьох об'єктів промислової власності, так і присвячених якомусь одному конкретному їх виду.
  У ході здійснення співробітництва в післявоєнний період в рамках Європейської ради (нині Ради Європи) велася активна робота у сфері охорони промислової власності з різних напрямків: створення міжнародного документа по новим видам рослин (Паризька конвенція з охорони нових видів рослин від 2 грудня 1961 р.) , уніфікації патентного права (Європейська угода про формальні вимогах при патентних заявках 1953 р., Європейська угода про міжнародну класифікацію патентів на винаходи 1954 р., Угода про уніфікацію деяких понять патентного права 1963 р.), окремих питань охорони особливих видів промислової власності (Шартрезское Угода про вживання початкових позначень і назв для сирів, що набула чинності в липні 1953 р.). Наведені угоди, що стосуються уніфікації в області основних інститутів і положень патентного права країн Європи, що входять до Паризького союз з охорони промислової власності, підготували висновок Мюнхенської угоди про видачу європейських патентів 1973 р. - регіонального міжнародного договору про єдиному європейському патенті. Міжнародним договором створено Європейське патентне відомство. Європейський патент може бути отриманий не тільки заявниками з країн, що беруть участь у Конвенції, але і будь-якими іншими особами. Здійснення прав, що випливають з європейського патенту, регулюється нормами національних законодавств держав-учасниць цієї угоди.
  Такий напрям співробітництва країн-учасниць, як промислова власність, значною мірою відчуває на собі дію інтеграційних механізмів розвитку Європейського Союзу (Європейських Економічних Співтовариств). Серед найбільш істотних з розроблених документів - Люксембурзьке угоду про європейський патент для країн «Спільного ринку», що передбачає видачу єдиного патенту Співтовариства. Такий патент діє на території всіх країн ЄС, маючи значення національного патенту, надає його власникам однакове коло прав і накладає на них рівні обов'язки. Як і європейський патент, патент Співтовариства може отримати будь заявник, незалежно від того, проживає він на території Співтовариства чи ні. Це яскравий і успішний приклад регіональної інтеграції в галузі захисту прав «промислової власності».
  Ще в 1984 р. був розроблений проект товарного знака ЄЕС, оформлений потім Регламентом Співтовариства (Док. 5865/88 від 11 травня 1988 р.), який представляв собою комплексний документ, що містив 127 статей, излагавший загальні принципи процесу реєстрації в рамках ЄЕС, установа єдиного відомства з товарних знаків, правила процедури реєстрації та опротестування, а також процедури припинення порушень у національних судах. Директивою Ради міністрів ЄЕС про товарні знаки передбачалося введення єдиного товарного знака Співтовариства. 20 грудня 1993 Радою ЄС були прийняті Правила про товарні знаки Співтовариства № 40/94, відповідно до яких у м. Аліканте (Іспанія) засновувалось Відомство по товарних знаках, що приймає заявки на реєстрацію єдиного знака для всіх держав-членів Євросоюзу. * З 1 січня 1996 система єдиного товарного знака Євросоюзу почала функціонувати. Тим самим завершився багаторічний етап роботи країн-членів Співтовариств над гармонізацією національного права цих країн у напрямку подолання територіального характеру прав на товарний знак, що об'єктивно входило в протиріччя з інтеграційними началами економічного розвитку. В умовах проголошеного Римським договором принципу вільного переміщення товарів, робіт і послуг, з одного боку, та територіального характеру дії товарного знака - з іншого, здійснення торгових операцій на європейському ринку Співтовариств диктувало експортерам необхідність реєструвати товарні знаки в кожній країні і підтримувати їх у силі під всіх країнах ЄС, оскільки однією із загальних установок міжнародної практики охорони промислової власності є анулювання зашиті об'єкта (позначення) у разі його невикористання протягом певного терміну - від трьох до п'яти років.
  * Див: Урезченко В.М. Охорона інтелектуальної власності: Навчально-інформаційний посібник. Саров, 1998.
  Іншим аналогічним прикладом може служити Лібревільское угоду про створення афро-Мальгаська організації охорони промислової власності від 13 вересня 1962 р., найменування якої згодом неодноразово змінювалося залежно від назви однієї з держав, що дав найменування організації, - Мальгаська, потім Республіки Малаги. Надзвичайно важливо відзначити, що ідея Паризької конвенції, а згодом європейських країн про уніфікацію патентного права і єдиному патенті отримала втілення в Африці, бо саме в рамках Лібревільского угоди була реалізована конструкція єдиного «африканського» патенту для беруть участь в організації та міжнародному договорі держав. Потім в 1977 р. країни колишньої «французької» Африки на основі угоди, укладеної у м. Бангі (ЦАР), створили Африканську організацію інтелектуальної власності (OAPI), передбачивши утворення єдиного відомства з охорони інтелектуальної власності, так само як і однакове законодавство для учасників Угоди . Бангійское угода, так само як і Лібревільское, засноване на принципі поєднання міжнародно-правового та національно-правового регулювання, який проявляється в тому, що міжнародним договором створюється міжнародний орган, що виконує функції національного відомства з охорони об'єктів інтелектуальної власності, що діє на основі однакових правових норм , також розроблених міжнародно-правовим шляхом, а видаються їм охоронні документи для кожного бере участь в Угоді держави мають правовий характер національних документів.
  На латиноамериканському континенті також є приклади досягнення результативності в міжнародному співробітництві регіонального масштабу в галузі промислової власності. Початок цьому було покладено державами-членами Андського пакту («Договору про охорону промислової власності» - Договору Картахени), укладеного в 1969 р., які в грудні 1970р. в Лімі прийняли документ, іменований «Загальний режим, що відноситься до іноземних капіталів, товарних знаках, патентам, ліцензіями і винагород» (Рішення № 24 Комісії «Договору Картахени»), спрямований на однакове регулювання країнами-членами Картахенського пакту імпорту техніки, технології та об'єктів промислової власності. Далі для країн даного регіону ключове значення в галузі промислової власності мало прийняття Комісією «Договору Картахени» в 1974 р. Рішення № 85, що містить «Регламент, що відноситься до застосування норм, що стосуються промислової власності», де встановлювалися матеріальні норми права промислової власності, які держави -члени зобов'язалися ввести в своє національне законодавство (ст. 86). Більше того, вони погодилися утримуватися від укладення з третіми країнами або міжнародними організаціями таких договорів, що суперечили б Регламенту (ст. 83).
  У рамках Ради Економічної Взаємодопомоги також було розроблено декілька міжнародно-правових угод, що створювали базу для уніфікації винахідницького і патентного права країн-учасниць у процесі здійснення ними всебічного економічного співробітництва: Угода про правову охорону винаходів, промислових, загальнокорисних зразків і товарних знаків при здійсненні економічного і науково-технічного співробітництва від 12 квітня 1973 р., Угода про уніфікацію вимог до складання та подання заявок на винаходи від 5 липня 1975 спільно з Інструкцією до названого Угоди, Угода про взаємне визнання авторських свідоцтв та інших охоронних документів на винаходи спільно з Правилами застосування Угоди від 18 грудня 1976
  Не менш важливим інструментом співпраці служать двосторонні договори у сфері охорони промислової власності в цілому або за окремими її питань. Можна послатися на приклади франко-італійського Угоди про фабричних і торгових знаках від 8 січня 1955 р., в силу якого подача заявки в одній країні вважається одночасно подачею в іншій країні за наявності спеціального клопотання; радянсько-французьке Угода про взаємну охорону і використання прав промислової власності від 19 травня 1970 р., додаток «Інтелектуальна власність» до російсько-американському Угоди про науково-технічне співробітництво в галузі палива та енергії від 17 червня 1992 р., двосторонні угоди у сфері охорони промислової власності між країнами СНД і т.д.
  Договір про патентну кооперацію. У зв'язку з розширенням масштабів іноземного патентування в 1970 р. у Вашингтоні був укладений Договір про патентну кооперацію (Patent Cooperation Treaty - РСТ), який налічує сьогодні понад 90 держав-учасниць, включаючи Росію, Киргизстан, Україна та інші країни СНД. На його основі здійснюється співробітництво в галузі подання заявок на охорону винаходів, проведення за ними пошуку та експертизи, а також надання спеціальних технічних послуг. Договір про патентну кооперацію має основним своїм завданням полегшення подачі заявок на охорону однієї і тієї ж розробки в різних країнах і скорочення дублювання в роботі патентних відомств. Для цих цілей передбачено утворення кількох регіональних міжнародних пошукових органів, які забезпечують здійснення патентного пошуку за поданими заявками на винаходи.
  Договір передбачає можливість складання і подачі в національне патентне відомство так званої міжнародної заявки в тих випадках, коли заявник хоче забезпечити охорону розробки в декількох країнах. Подача міжнародної заявки позбавляє заявника від необхідності оформляти і подавати заявки в кожну з країн, в яких він бажає отримати охорону. У держави, обрані заявником, направляються результати розгляду міжнародної заявки, на основі якої патентні відомства відповідних країн, як правило, без проведення повторної перевірки, вирішують питання про видачу охоронних документів. Головним позитивним фактором винесення національним відомством в кожному окремому випадку рішення про видачу документа (патенту) є непротиворечие заявки і висновків експертизи вимогам національного законодавства цієї країни.
  Отже, розглянуте угоду знову-таки не забезпечує видачі єдиного міжнародного охоронного документа, хоча з його допомогою мінімізуються витрати праці і засобів у зв'язку із закордонним патентуванням винаходів заявниками з держав-учасниць, а також скорочуються терміни проведення експертизи, що в століття стрімкого розвитку науки і техніки має далеко не останнє значення.
  Питанням співвідношення і взаємодії з Договором про патентну кооперацію велике місце приділено у багатосторонній угоді країн СНД-Євразійської патентної конвенції. Зокрема, орган Євразійської патентної організації - Євразійське патентне відомство - може набувати статусу міжнародного пошукового органу та органу міжнародної попередньої патентної експертизи відповідно до РСТ. У свою чергу Євразійське патентне відомство може укладати з національним або регіональним патентними відомствами угоду про проведення у разі необхідності пошуку з євразійських заявками за умови сумісності типів підлягають проведенню пошуків і компетенції, а також сфери діяльності такого регіонального або національного відомства згідно з Договором про патентну кооперацію. У разі розбіжності між Договором про патентну кооперацію та Інструкції до нього і Євразійської конвенцією та Інструкцією до неї застосовуються положення першого (ст. 20 Євразійської конвенції). (Докладніше про Євразійську конвенції та Інструкції до неї див. нижче).
  Міжнародні угоди по товарних знаках. У Паризькій конвенції 1883 передбачалася реєстрація знаків, як і патентування винаходів, в кожній країні Союзу, де запитувалась охорона, що було досить обтяжливим. Певною мірою з метою подолання цього в 1891 р. було укладено Мадридська угода про міжнародну реєстрацію фабричних і товарних знаків. Згідно з цим актом «громадяни кожної Договірної країни можуть забезпечити в усіх інших країнах-учасницях цієї Угоди охорону своїх знаків, що застосовуються для товарів і послуг і зареєстровані в країні походження, шляхом подання заяв на зазначені знаки до Міжнародного бюро інтелектуальної власності ... при посередництві відомства зазначеної країни походження »[ст. 1 (2)]. Отже, в цьому випадку відпадає необхідність реєстрації знака в кожній країні.
  Однак твердження, що подана через національне патентне відомство заявка на міжнародну реєстрацію позначень в якості товарного знака в силу Мадридської угоди означає автоматичне його дію у всіх країнах Союзу, є серйозною помилкою, яке, на жаль, нерідко можна зустріти в літературі. Справа в тому, що згідно Ніццької редакції документа міжнародна заявка в Міжнародне бюро подається із зазначенням тих країн (а зовсім не всіх держав-членів відразу), в яких просять захист на основі Мадридської угоди. У реальному житті подача заявки на міжнародну реєстрацію в усіх країнах, які вибере заявник, пов'язана з витратами на мита, що підлягають сплаті з кожної реєстрації, причому іноді чималі - залежно від кількості держав і класів, в рамках яких даним позначенню ис-потрібен захист. Тому в переважній більшості випадків заявник змушений ретельно відбирати ті країни-учасниці Мадридської угоди, в яких реєстрація економічно доцільна. Зважаючи на те що заявка в міжнародне бюро може бути подана тільки через національне відомство, останнє і отримує повідомлення з обраних заявником країн про реєстрацію або відмову в реєстрації позначення. Міжнародна заявка залежить від національної заявки, тому в разі отримання реєстрації на основі міжнародної заявки, але при подальшому анулювання національного товарного знака в країні походження втрачає чинність і міжнародна реєстрація.
  Дана обставина може призвести до надзвичайно несправедливим наслідків. Зокрема, національна реєстрація може бути оскаржена і визнана недійсною з підстав, що діє тільки в країні походження, але не відомим в інших країнах. Скажімо, правові системи по-різному підходять до проблеми перетворення знака в родове поняття, що використовується як найменування товару, внаслідок чого в одній країні реєстрація може бути, анульована, а в іншій ні.
  Характерною ілюстрацією може служити приклад з російської практики, пов'язаний з найменуванням «аспірин». Арбітражний суд м. Москви відмовив німецькому концерну Bayer AG, який наполягав, що тільки він один може називати таблетки аспірином, в його позові до Роспатенту Російської Федерації, який заперечував позивачеві, використовуючи аргумент, що дане поняття стало в Росії загальновживаним. Конфлікт виник ще в 1994 р., коли французька фірма UPSA Laboratoires звернулася до апеляційної палату Роспатенту, що зареєстрував в 1992 р. знак німецького концерну, з проханням анулювати реєстрацію товарного знаку «аспірин». Роспатент визнав тоді, що слово «аспірин» є загальноприйнятим родовим поняттям і не асоціюється у споживача з виробником - концерном Bayer AG (який, між іншим, дійсно синтезував ацетилсаліцилову кислоту - аспірин - в 1897 р.). Дане рішення Роспатенту німецьким виробником і було оскаржено в Арбітражному суді м. Москви. * Уявімо собі, що на основі анульованою в даному випадку реєстрації була здійснена міжнародна реєстрація, скажімо, у Франції чи Нідерландах, в яких взагалі виключена можливість втрати товарного знака в результаті його використання третіми особами, оскільки суди цих країн вважають, що перетворення або трансформація товарного знака в родове поняття не може відбутися без тривалого «мовчання» власника і непротіводействіе порушень знака. Таким чином, не відповідне праву Франції чи Нідерландів анулювання реєстрації знака в Росії необхідно повинно спричинити за собою виключення аналізованого позначення з реєстрів цих країн, що явно не узгоджується зі справедливістю та усталеною юридичною практикою.
  * Див про це: Семенова А. Чому Bayer програв війну? / / Коммерсанть-DAILY. 1997. № 35.
  Протягом року після подачі заявки в Міжнародне бюро кожна держава має право заперечити проти надання реєстрації міжнародного знаку на тій підставі, що дане позначення не відповідає вимогам національного законодавства. Якщо відмови не надходило, товарний знак стає об'єктом, що охороняється в країнах-учасницях Мадридської угоди.
  Здійснена подібним чином реєстрація замінює собою окремі національні акти реєстрації в кожному національному відомстві держав-учасниць. У кожній країні Союзу знаку «надається така сама охорона, як якби він був заявлений безпосередньо» (ст. 4). міжнародна реєстрація діє протягом 20 років і може продовжуватися щоразу на строк не більше 20 років. Після закінчення п'яти років з моменту реєстрації знак стає незалежним по відношенню до знаків, зареєстрованих в країні походження (Ніццька редакція Мадридської угоди 1957 р.).
  Оцінюючи в цілому Мадридська угода, не можна не помітити низки переваг, створених ним для національних заявників і самих беруть в ньому участь, а саме: можливість отримання охорони у декількох країнах Союзу на основі однієї заявки; спрощення процедури подачі заявки (з використанням типового бланка і заповненням його на одній мові (французькою) замість оформлення безлічі заявок на різних мовах за різними правилами; стягування уніфікованої мита, що обчислюється залежно від кількості країн і класів, та ін
  Ця угода надає також можливість створення регіональних союзів держав з уніфікованим законодавством про знаках: «Єдине відомство замінює національне відомство кожної з цих країн, і сукупність їм належать, повинна розглядатися як одна країна для застосування всіх або частини положень конвенції ...» (ст. 9-quarter Мадридської угоди).
  Однак рішення переважно технічних питань, що не зачіпають таких суттєвих моментів, як проведення експертизи для визначення охороноздатності позначення, встановлення залежності міжнародного знака від основної реєстрації в країні походження тощо, стали головним приводом для критики системи Мадридської угоди, яке не охоплює глобально міжнародні ринки, оскільки в ньому беруть участь далеко не всі провідні країни світу. * Спробою створити іншу систему міжнародного товарного знака став Віденський договір про реєстрацію товарних знаків від 12 червня 1973 р., прийнятий з метою вдосконалення міжнародних відносин у галузі охорони товарних знаків.
  * В Угоді беруть участь 46 держав, у тому числі Російська Федерація (з 1 липня 1976 р.).
  Віденський договір про реєстрацію товарних знаків 1973 Якщо Мадридська угода про міжнародну реєстрацію знаків розраховане безпосередньо на одержання охорони результатів інтелектуальної діяльності за межами однієї держави, то Віденський договір спрямований на подальше поглиблення інтеграції та уніфікації права в цій галузі: полегшення проведення процедур національними органами при наданні охорони, вдосконалення національних законодавств, використання єдиної класифікації (Ніццька і Віденське угоди), проведення експертизи, взаємні технічні послуги, міжнародний пошук і т.д. Основна мета Договору не в автоматичному надання міжнародної екстериторіальної охорони, а в полегшенні отримання захисту в іншій державі, під юрисдикцією якого заявник не знаходиться. Віденський договір, на противагу Мадридської угоди, заснований на принципах незалежності міжнародної реєстрації товарного знака від його національної реєстрації. Встановлено початковий термін дії міжнародної реєстрації - десять років з можливим поновленням на кожні наступні десять років.
  Однак у кінцевому підсумку, незважаючи на відміну цілей, поставлених у главу кута, і те й інше міжнародне угоду мають ряд спільних рис. Так, і в Мадридському угоді, і у Віденському договорі передбачається, що дія міжнародної реєстрації в державах-учасницях таке ж, як якщо б це була звичайна національна заявка. Аналогічно попередньому документу Віденський договір виходить з можливості для держави відмовити у міжнародній реєстрації протягом певного (15 місяців) терміну. Фахівці відзначають, що цей правовий документ виявився також не в змозі створити ефективний міжнародний стандарт для реєстрації і був ратифікований тільки п'ятьма державами (Буркіна-Фасо, Конго, Габоном, Того, СРСР). *
  * Див: Андрєєва А.А. Міжнародно-правова охорона товарного знака на сучасному етапі / / Вісник Московського державного університету. Серія 11. Право. 1993. № 2. С. 87.
  В якості альтернативного Віденським договором інструменту, що сприяє усуненню причин, що стримують приєднання до Мадридської угоди великого числа держав, 26 червня 1989 р. був підписаний Протокол до Мадридської угоди про міжнародну реєстрацію товарних знаків 1891 р. - в цілях введення в його систему міжнародної реєстрації деяких нових елементів. Наприклад, заявник отримав право засновувати свою заявку на міжнародну реєстрацію не тільки на національній реєстрації, але також і на національній заявці на реєстрацію. Певним кроком вперед стало положення про те, що міжнародна реєстрація, анулюється на прохання відомства походження, може бути перетворена в національну заявку при використанні дати подання міжнародної заявки, а також дати пріоритету.
  Крім цього, Протокол передбачив механізм взаємодії міжнародної реєстрації, заснованої на Мадридському угоді, з системою реєстрації товарних знаків ЄС. Так, з моменту введення в дію системи єдиного товарного знака ЄС і приєднання ЄС до Протоколу заявка на міжнародну реєстрацію, здійснювана на його основі, може послідувати за заявкою або реєстрацією, що подається в Відомство з гармонізації ринку (товарних знаків і промислових зразків) ЄС, яка буде, таким чином, розглядатися в якості національної заявки. Отже, головний аргумент супротивників введення товарного знака, який зводився до того, що відсутній зв'язок між Мадридською угодою і знаком Співтовариства, з прийняттям Протоколу 1989 втрачає своє значення.
  Перераховані міжнародні угоди в області охорони товарного знака не виключають участі у механізмі правового регулювання національно-правового елементу. Більш того, в рішенні кінцевого питання про матеріальні нормах, на основі яких надається охорона, вирішальне слово залишається за національним законодавством. Отже, аналіз нових напрямків, видів об'єктів, обсягів та умов забезпечення правового захисту у конкретних країнах як і раніше є актуальним, оскільки не зникають відмінності в їх правових системах. Однією з сучасних проблем, пов'язаних з правовою охороною товарного знаку і фірмового найменування, згадуваної в розділі 3 цього підручника стосовно до Російської Федерації, але що є завданням глобального виміру в галузі промислової власності, слід назвати регулювання відносин інформаційно-комунікаційного характеру, що стосуються Інтернет і його використання .
  У даному випадку мова йде про ситуацію, що породила колізії, пов'язані з реєстрації адрес, пропонованих в мережі вузлів (sites) і сторінок (pages), що надаються адресних найменувань (domain names). Зазначені конфлікти відбили дві групи думок. Одні висловлюють крайню точку зору, яка зводиться до того, що Інтернет повинен користуватися своєрідним «суверенітетом», що не підлягає якому-небудь регулюванню. Інші вважають доцільним поширення на Інтернет діючих норм, включаючи законодавство про інтелектуальну власність. Однак зрозуміло, що такі норми розраховані на дію в межах конкретної національної юрисдикції, в той час як «кіберпростір» володіє величезною специфікою в силу якраз відсутність географічних, політичних і взагалі матеріальних кордонів, крім тих же кібернетичних.
  Цікаві суперечки і результати їх дозволу з даного приводу в різних країнах. Поки на теперішньому етапі єдиним правовим засобом охорони, прийнятним для застосування в розглянутій області, залишається товарний знак і фірмове найменування (комерційне позначення).
  Відомо, що реєстр міжнародних адресних найменувань веде американська компанія «Network Solutions Inc.» (NSI). Процедура NSI викликає критику як з боку власників товарних знаків, так і власників адрес. Приміром, подібно російському нагоди з адресою «coca-cola.ru» мультинаціональна фармацевтична компанія Novartis в Швейцарії виявилася зареєстрованою на ім'я жителя невеликого швейцарського містечка, що відкидає всі пропозиції про викуп.
  Англійська компанія «Harrods» звернулася з позовом про порушення прав на її товарний знак в суд Великобританії, який виніс рішення про неприпустимість порушення прав Harrods «шляхом використання спірного адресного найменування в подальшому». Можна послатися, однак, і на інші рішення. У 1997 р. американська компанія Prince Sports звернулася зі скаргою в NCI про имевшемся, на її думку, порушення компанією Prince plc, яка зареєструвала адресне найменування «prince.com» і здійснювала з його допомогою через Інтернет торгові операції. Оскільки компанія Prince plc не змогла пред'явити NSI своє право на товарний знак, справа розглядалася британським судом. При цьому позивачем виступала англійська компанія Prince plc. У своєму позові вона вказала, що Prince Sports володіє товарним знаком для маркування спортивних товарів, а адреса в Інтернет використовується в інших цілях. Суд виніс рішення на користь англійської, а не американської компанії Prince. *
  * Див: European Intellectual Property Review. 1997. Vol. 19. № 11. P. 644-650; World ^ Intellectual Property Review. 1988. Vol. 12. № 1. P. 13-14; КравецЛ. Проблема реєстрації адрес в Інтернеті / / Інтелектуальна власність. 1998. № 3. С. 60-65.
  Різний підхід до розв'язання судами подібних спорів пов'язаний з відсутністю безпосередньо сформульованих для застосування до таких відносин правових норм.
  Єдиний товарний знак. Як зазначалося раніше, нормативні акти ЄС, які передують введенню в дію системи реєстрації єдиного знака Співтовариства, були спрямовані на створення однакового режиму для придбання та підтримання чинності прав на знак шляхом гармонізації в цій області національного законодавства країн-учасниць, які повинні були б підготувати національно -правові системи до переходу на нові основи правового регулювання відносин по товарних знаках.
  Передбачається, что.во всіх державах-членах ЄС діє єдиний товарний знак. Процедури подачі заявок, експертизи, видачі охоронного документа здійснюються централізовано спеціально створеним Європейським відомством з товарних знаків. Подача заявки на позначення супроводжується перевіркою відмітного характеру знака, пошуком схожих раніше зареєстрованих знаків. Правилами передбачено, що зацікавлені національні відомства держав ЄС отримують копії заявки і проводять у своїх національних реєстрах пошук на предмет реєстрації тотожних знаків.
  При виявленні реєстрації східних позначень заявнику повідомляється цей факт, а також думку власників зареєстрованих знаків з питань схожості та відмінностей, після чого в заявку в міру необхідності і можливості вносяться зміни. У разі, коли формальні вимоги задоволені і Установа не виявило перешкод для надання знаку охорони, заявка може бути опублікована в Бюлетені ЄС, причому протягом трьох місяців з дати публікації всі зацікавлені особи можуть подати заперечення проти реєстрації. Відсутність у встановлені терміни надходження заперечень завершується реєстрацією позначення як товарного знака ЄС, дані про яку в свою чергу підлягають опублікуванню.
  Принциповим ознакою єдиного європейського товарного знака є здатність позначення служити відмітним цілям товару і не порушувати права третіх осіб. Знак може бути виражений у формі товару або в його упаковці. Охорона європейського знака надається на 10-річний термін з дати подачі заявки і продовжується без обмежень на наступні десять років.
  Аналіз сучасної практики в галузі охорони деяких об'єктів промислової власності в країнах ЄС не дозволяє пройти повз Угоди про партнерство і співробітництво, що засновує партнерство і співробітництво між Російською Федерацією, з одного боку, та європейськими співтовариствами та їх державами-членами, з іншого боку, підписаного 24 Червень 1994, а також Протоколу до нього, укладеного 21 травня 1997 г і ратифікованої РФ 18 липня 1998 У зазначених документах сторони підтвердили значимість Паризької конвенції, Мадридської угоди про міжнародну реєстрацію товарних знаків 1891 та Протоколу до нього, Ніццької угоди про міжнародну класифікацію товарів і послуг 1957 р. і передбачили, що до 2000 року Росія забезпечить той же рівень охорони інтелектуальної власності, що й країни ЄС.
  Однак у зв'язку з цим слід звернути увагу на один досить істотний момент. Справа в тому, що країни ЄС, прагнучи подолати територіальний характер прав промислової власності, повною мірою властивий і даному виду об'єктів, шляхом введення єдиного європейського знака, об'єктивно породили іншу проблему - паралельного існування двох видів позначень: національних товарних знаків і єдиного європейського знака.
  Договір ТЛТ. Як неодноразово підкреслювалося, всі наявні багатосторонні угоди в області охорони промислової власності не створюють всеосяжного регулювання, що складається з норм «прямої дії», єдиних для всіх країн, готових для безпосереднього застосування до відповідних відносин, а переважно визначають принципи, на яких повинна будуватися охорона в національно-правовому масштабі. Внаслідок цього колізії між національними законами неминучі, а тому нагальним завданням сьогодні виступає розробка нових міжнародних договорів і угод, призначених для вирішення проблеми зближення і гармонізації законодавства різних країн. Таку діяльність в останні десятиліття активно веде ВОІВ. З кінця 80-х рр.. в рамках цієї організації проводилася робота з підготовки уніфікації та гармонізації законодавства у сфері товарних знаків, в результаті чого в 1994 р. було підписано Договір про закони про товарні знаки (ТЛТ), в 1995 р. були продовжені розробки по загальновідомим товарним знакам. З 1997 р. предметом уваги програми ВОІВ стали ліцензійний договір на передачу товарного знака та його реєстрація.
  Велика частина положень ТЛТ стосується процедурних питань, що виникають з приводу подачі заявки, її проходження і відповідно дій компетентного органу (патентного чи іншого відомства). У Договорі робиться спроба уніфікувати вимоги до даних заявки, одноманітно регулювати вказівки, що відносяться до характеру і категоріям можливих змін, що вносяться до дані, а також продовженню реєстрації. Термін дії реєстрації пропонується стандартний - десять років у відношенні як первинного, так і наступних періодів. ТЛТ в рівній мірі застосовується і до товарних знаків, і до знаків обслуговування. Зауважимо, що підхід, заснований на відсутності розмежування згаданих категорій, існуючий в деяких країнах (наприклад, в РФ), отримав закріплення і в міжнародному масштабі. Водночас Договір визначає, що він не поширюється на знаки, які не перебувають з візуально сприйманих позначень (наприклад, звукові), а також на колективні знаки.
  Договір про охорону олімпійського символу. Олімпійський символ, який є об'єктом виключних прав Міжнародного олімпійського комітету (МОК), зареєстрований в Патентному відомстві Швейцарії (за місцем знаходження штаб-квартири МОК) на основі законодавства про товарні знаки даної країни. Згодом в силу Мадридської угоди на основі національної заявки була здійснена його міжнародна реєстрація в країнах-учасницях. У силу специфіки положення МОК, який не володіє ні торговим статусом, ні статусом виробника товарів і послуг, а є лише видавцем надійшли у вільний продаж публікацій, забезпечених цим символом, надання охорони здійснювалося в рамках класу 16 Ніццької міжнародної класифікації товарів і послуг (МКТП) , яка не охоплювала маркування цим символом товарів масового споживання, вироблених в період підготовки і проведення Олімпійських ігор.
  З метою заповнення створилося «зазору» 26 вересня 1981 в Найробі було підписано Договір про охорону олімпійського символу. У даному випадку необхідно звернути увагу на те, що міжнародне угода спрямована на створення правил, що обмежують застосування олімпійського символу як товарного знака. Так, Договором встановлюється, що держави зобов'язані відхилити або визнати недійсною реєстрацію олімпійського символу або позначення, що містить такий символ як товарний знак. Однак не вважається порушенням належного використанні символу його використання засобами масової інформації для пропаганди Олімпійських ігор або олімпійського руху як такого. Стаття 3 Договору уповноважує МОК видавати ліцензії на використання олімпійського символу на території конкретної держави, в якому, наприклад, проходять Олімпійські ігри. Умови видачі дозволу регулюються договором, що укладається МОК і національним олімпійським комітетом даної країни.
  Охорона найменувань місць походження товарів. Спеціальними міжнародними угодами, заснованими на Паризькій конвенції та стосуються найменувань місць походження товарів, є Мадридська угода про репресії за помилкові або спотворені позначення походження товарів від 14 квітня 1891 р., Лісабонська угода про охорону первинних найменувань походження товару та їх міжнародної реєстрації від 31 жовтня 1958 м. На підставі ст. 1 Мадридської угоди кожний виріб, що містить помилкове або викривлене вказівку на походження його в одній з країн Союзу, конфіскується як у державі, де було вироблено неправильна вказівка, так і в країні, в яку цей виріб ввозиться. Водночас ст. 4 надає судам держав-учасниць угоди право встановлювати, які первинні вказівки про походження набули характеру спорідненого позначення. Вироби, що мають родинні чи схожі позначення, конфіскації не підлягають.
  У тому що стосується міжнародної реєстрації найменувань місць походження товарів, принципи охорони подібні з такими відносно міжнародної реєстрації товарних знаків за Мадридською угодою 1891 р. Під початковим найменуванням розуміється географічне найменування країни, району чи місцевості, що використовується для позначення вироби, що походить з цієї країни. Пізніше правовому регулюванню даного виду об'єктів охорони промислової власності певну увагу приділялося в рамках як універсального, так і регіонального міждержавного співробітництва.
  У Російській Федерації найменування місць походження товарів отримали правову охорону в законі «Про товарні знаки, знаках обслуговування і найменуваннях місць походження товарів» від 23 вересня 1992
  Національний режим, встановлений в безумовному порядку при отриманні охорони об'єктів промислової власності 'для іноземних заявників стосовно до винаходів, товарних знаків, знаків обслуговування, промисловим зразкам в силу національно-правових норм або положень міжнародних договорів, не поширюється на зазначення походження товарів, так як відповідно до частини 2 ст. 47 закону РФ «Про товарні знаки, знаках обслуговування і найменуваннях місць походження товарів» від 23 вересня 1992 р. «право на реєстрацію в Російській Федерації найменувань місць походження товарів надається юридичним і фізичним особам держав, що надають аналогічне право юридичним і фізичним особам Російської Федерації» .
  Мабуть, це найменш розроблена в РФ в правовому відношенні сфера охорони промислової власності. У світовому масштабі великий обсяг таких об'єктів пов'язаний, наприклад, з мінеральними джерелами, винами, сирами і взагалі з харчовими продуктами, яким властиві в значній мірі обумовленість географічними назвами. Проте в межах однієї і тієї ж місцевості може проводитися один і той же товар з однойменною назвою, що включає географічний елемент, різними виробниками.
  Ілюстрацією з практики інших країн служить токайське вино, що відбулося від назви географічної області Токай, яка після розділу Австро-Угорщини відійшла до Угорщини та Чехословаччини, а після розпаду останньої - до Словаччини. Вино з найменуванням «Токай», як видно, могло проводитися і Угорщиною, та Чехословаччиною, а нині і Словаччиною. У той же час в різних місцевостях можуть проводитися аналогічні товари з однойменною назвою. Зокрема, відсутність у нашій країні державного реєстру офіційних виробників природних мінеральних вод не дозволяє впорядкувати відповідну інформацію, яка може стати ключовою в юридичному відношенні. Так, наприклад, назва води «Ак-Су» для позначення мінеральної води, видобутої на Північному Кавказі, легко може стати предметом зіткнення інтересів з киргизьким виробником мінеральної води «Ак-Су», джерело якої розташований у Киргизстані.
  Досвід зарубіжних країн у таких випадках рекомендує превентивне запобігання зіткнення інтересів підприємств, що видобувають природний продукт в одному місці (наприклад ст. 1054 Закону США про товарні знаки допускає реєстрацію географічної назви як товарного знака при подачі заявки на колективний знак). Угода ТРИПс містить інший підхід: якщо країни не домовляться між собою, географічна назва може бути зареєстровано для заявників різних країн, але з обов'язковим включенням до найменування вказівки регіону походження. У п. 3 ст. 23 встановлюється наступне: «У разі однакових географічних зазначень для вин захист надається кожному вказівкою ... Кожен учасник визначає практичні умови, за якими однакові вказівки будуть відрізнятися одне від іншого з урахуванням потреби забезпечення справедливого режиму для відповідних виробників і запобігти введенню в оману споживачів ».
  Третій варіант представлений в регламенті ЄЕС № 2081/92 «Про охорону географічних зазначень і найменувань місць походження сільськогосподарських і продовольчих товарів», вступив у дію 24 липня 1993, відповідно до якого однією з підстав для подання заперечення проти реєстрації є «сумлінне введення в господарський оборот товару з аналогічним найменуванням до дати публікації Регламенту (тобто якщо особа, яка не забезпечило реєстрацію найменування, до 24 червня 1993 виробляло та ввело в обіг небудь продукт під відповідним найменуванням, що містить географічну назву, воно може заявити протест проти реєстрації аналогічного найменування).
  Захист найменувань місць походження товарів у західних державах має тривалу практику і відповідні традиції охорони (нагадаємо: мінеральна вода «Віші», «Віттель», «Евіан», вина «Шаблі», «Бужоле», «Шатобріан», «Ріоха», коньяк «Арманьяк», лікер «Шартрез», сир «Шамо», «брюссельське мереживо», «лімозька», «майссенского», «севрський» фарфор і т.п.), що в певному сенсі здавна виховує громадську думку. У Росії подібна практика часто виступає новим явищем - за винятком, мабуть, нечисленних загальновідомих прикладів («Вологодське масло»; мінеральна вода «Нарзан», «Боржомі», «Єсентуки», «Полюстрозо», а також «Семенівська хохлома», «Липецкие візерунки »,« Златоустівська гравюра на сталі »,« Жостовская розпис »,« Палехськая »,« Мстерськая »лакова мініатюра і т.д.), з якими, як правило, не зв'язуються уявлення правового характеру.
  Показовий приклад з «вологодським мереживом», внесеним до реєстру найменувань місць походження товарів Російської Федерації як третій позиції. Мереживна мануфактура існує у Вологді з 1820 р. Підприємство-наступник першого мереживний фабрики «Сніжинка» зареєструвало найменування місця походження товару («Вологодське мереживо») після прийняття Закону про товарні знаки, знаки обслуговування і найменування місць походження товарів 1992 р. На даний час власник реєстрації вправі припиняти використання даного найменування і перешкоджати несанкціонованого поширення товарів, забезпечених їм або відтворюють найменування. Проте після отримання свідоцтва головний художник фабрики «Сніжинка» отримала посилку з Канади, в якій знаходився малюнок її авторського мереживного коміра, сканований з книги «Мереживо Вологди», випущеної одним з німецьких видавництв. Малюнка автор нікому не передавала, дозволів на відтворення не надавала, договорів на використання авторських прав не укладала. Виявилося, що видання підготували і віддрукували без дозволу на те художника, майстрів, керівництва фабрики. На весь світ були розтиражовані технологічні секрети фірми, по суті її ноу-хау. * З цього можна зробити висновок: права інтелектуальної власності повинні захищатися не тільки за допо-могою одного лише прийнятого акту, необхідна розробка механізму охорони в цілому, причому не на індивідуальному рівні, а на рівні держави.
  * Див: Сазонов Г., Жигайлова С. Не повторюється таке ніколи / / Інтелектуальна власність. 1998. № 3. С. 55-56.
  Правове регулювання захисту від недобросовісної конкуренції. Як випливає з переліку об'єктів охорони промислової власності, наведеного в ст. 1 Паризької конвенції, захист від недобросовісної конкуренції присутній в ньому в якості окремого виду об'єктів. Безумовно, відмінності в юридичному змісті заходів по припиненню недобросовісної конкуренції і всіх інших видів об'єктів заважають вибудувати їх у єдиний понятійний ряд. З правової точки зору, включення заходів щодо захисту від недобросовісної конкуренції в список об'єктів промислової власності поряд з винаходом, товарним знаком, фірмовим найменуванням і т.д. здається нелогічним, оскільки надані державою права щодо останніх сконструйовані за допомогою двох елементів: позитивного, тобто виключного права авторства, використання, тиражування і т.д., і негативного, тобто права заборони всім іншим особам його використання, здійснення, розповсюдження і т.п. Право ж на захист від недобросовісної конкуренції носить лише негативний характер, тобто тільки заборонний.
  Крім конвенційних заходів засоби боротьби з недобросовісною конкуренцією передбачаються в національному праві кожної держави-учасниці Паризької конвенції, а також і незалежно від участі в будь-якому міжнародному договорі.
  У чому ж полягають завдання і функції законодавства проти недобросовісної конкуренції? У більшості випадків боротьба з недобросовісною конкуренцією в аспекті промислової власності здійснюється в рамках антимонопольного законодавства, тобто ядром є недопущення придбання конкретною особою домінуючого положення на ринку товарів чи послуг, захист інших підприємців від подібних осіб, що прагнуть за рахунок недобросовісної конкуренції отримати невиправдані переваги на ринку. Таким чином, захист від недобросовісної конкуренції є зворотною стороною самої конкуренції, вдосконалення її форм відображає розвиток конкуренції. Наприклад, копіювання виробів конкурента, імітація чи наслідування апробованим ринком зразкам інших виробників, використання реклами з метою недопущення конкурентів на ринок, звернення до завуальованій рекламі і т.д. Вищесказане показує, що захист від недобросовісної конкуренції інших осіб з боку правовласників одночасно є і захистом споживача.
  У плані порівняльного правознавства норми держав, що стосуються недобросовісної конкуренції в аспекті прав інтелектуальної власності, концентруються в законах про промислову або інтелектуальної власності та інших актах (такий підхід, наприклад, Франції і Великобританії), або поміщаються в спеціальні акти про недобросовісну конкуренцію. Так, в Іспанії є Закон про недобросовісну конкуренцію 3/1991 від 10 січня 1991 р., у Швейцарії - Федеральний закон проти недобросовісної конкуренції від 19 грудня 1986 р. в Німеччині діє закон проти недобросовісної конкуренції від 7 червня 1909 р., практично і по донині залишився в незмінній формі. Закон містить як матеріальні норми, тобто визначають, наприклад, склад діянь, що представляють собою недобросовісну конкуренцію, так і процесуальні (встановлюють право на подачу позову або визначають підсудність).
  Право Європейського співтовариства в зростаючій мірі набуває вплив на розвиток законодавства європейських держав-членів ЄС в даному питанні. Хоча Римський договір не містить норм, спеціально присвячених боротьбі з недобросовісною конкуренцією, проте в цій області необхідно широке узгодження національно-правових систем. Статті 100 і 101 «а» Договору про ЄЕС надають Раді ЄС повноваження на уніфікацію правових норм держав-членів, що мають значення для внутрішнього ринку, і є, отже, тим правовим стрижнем, який дозволяє здійснити її стосовно до законодавства про недобросовісну конкуренцію.
  У цьому сенсі можна послатися на прийняття Радою ЄС Директиви 84/450/EWG від 10 вересня 1984 про уніфікацію правових та адміністративних приписів держав-учасниць ЄС щодо дезинформирующей реклами. Зашита принципу свободи обороту товарів, закріплена в ст. 30 Римського договору, підтримується і Європейським судом. У цьому відношенні характерні справу Кассі Діжон і Ів Роше (від 18 травня 1993 р., № С-126/91). У справі Ів Роше Європейський суд змушений був висловитися на користь європейського підходу до свободи торговельного обороту, на противагу ідеям, закріпленим у праві ФРН, що стосуються «превентивних заборон» в цілях недопущення недобросовісної конкуренції. У великому числі випадків, коли власники інтелектуальної власності намагалися за допомогою виняткових прав перешкодити товарам перетинати національні кордони всередині ЄС, Європейський суд виносив постанови, суть яких полягала в тому, що, якщо товари були продані на експорт власником або з його згоди (через представника чи дочірню компанію), права власника «були вичерпані». Суд оголошував, що сенс інтелектуальної власності полягає у праві на випуск товарів на ринок в перший раз. Таким чином, очевидно, що права на інтелектуальну власність обмежувалися в ЄС з урахуванням зацікавленості у встановленні в Співтоваристві єдиного ринку.
  Зусилля у виробленні оптимального балансу між захистом від недобросовісної конкуренції і стимулюванням технічного процесу за допомогою інтелектуальної власності, які робилися, зокрема, ЄС, характерні і для всіх сучасних держав.
  Наприклад, американська автомобільна компанія «Форд» відмовилася дати ліцензію іншим компаніям на виробництво панелей для своїх автомобілів. Вона заявила про виключне право на проект панелей, погрожуючи позовом будь-якої організації, яка спробує їх поставити. У даному випадку здійснення виключного права суперечило суспільним інтересам, так як споживач міг придбати панелі тільки за цінами, встановленими «Фордом». Британське управління конкуренції в цій ситуації піддало це поведінка компанії різкій критиці. Британські суди в подібних обставинах не тільки визнавали права на інтелектуальну власність «недобросовісної монополією», а й шукали способи її обмеження. Типовим прикладом є справа компанії «Брітіш Лейлаір», в якому Палата лордів ухвалила, що компанія не може здійснювати своє право на інтелектуальну власність на шкоду конкуруючим виробникам, оскільки це перешкодить споживачам купувати дешевші запчастини. *
  * Див: Маккуїн Г.Л. Інновації, конкуренція та інтелектуальна власність: деякі проблеми законодавства Великобританії і ЄЕС / / Іноземні інвестиції в країнах СНД і Великобританії. М., 1992. С.68-73.
  Англійський автор Г. Маккуїн, підбиваючи у зв'язку з цим підсумки. Аналізу нормативного матеріалу та судової практики європейських країн, дуже категоричний: «Право на інтелектуальну власність може бути менш істотним, ніж більш загальні інтереси». *
  * Там же. С. 73. 
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
 Інформація, релевантна "§ 2. Міжнародно-правова охорона промислової власності"
 1. § 2. Місцева адміністрація
    міжнародного договору РФ, відповідно до яких іноземний громадянин має право бути обраним до органів місцевого самоврядування. Повноваження місцевої адміністрації. Розглянемо повноваження місцевої адміністрації на прикладі адміністрації муніципального освіти "місто Пушкін". Місцева адміністрація розробляє проекти бюджету, кошторисів позабюджетних фондів, планів і програм
 2. § 5. Об'єкти інтелектуальної власності підприємця
    міжнародної реєстрації знаків вiд 14 квiтня 1891 р. з наступними змінами та доповненнями, і такі важливі правові акти, як Указ Президента від 12 лютого 1993р. № 223, який затвердив Положення про Комітет Російської Федерації по патентах і товарних знаків і Постанова Уряду РФ від 12 лютого 1993 р. № 122, яким було затверджено Положення про патентних повірених. Використання
 3. § 3. Правові форми інноваційної діяльності
    міжнародне наукове співробітництво, розвиток інноваційної діяльності у вузах Росії, підтримка нових економічних структур і науково-технічного підприємництва. Ще одним документом, виданим Міністерством загальної та професійної освіти РФ і спрямованим на цілі підвищення професійної кваліфікації та загальної культури викладачів та вчителів, що забезпечують вивчення
 4. § 2. Результати інтелектуальної діяльності. Інформація
    міжнародних конвенцій і в законодавстві багатьох країн для позначення сукупності виключних прав на результати інтелектуальної, і перш за все творчої, діяльності, а також прирівняні до них за правовим режимом засоби індивідуалізації юридичних осіб, продукції, робіт і послуг (фірмове найменування, товарний знак, знак обслуговування і т.п.). На відміну від цього і в суперечності з
 5. Короткий перелік латинських висловів, які використовуються в міжнародній практиці
    міжнародна ввічливість 11. CONDITIO SINE QUA NON [кондицио сіне ква нон] - неодмінна умова 12. CONSENSUS OMNIUM [консенсус омніум] - згода всіх 13. CONTRA [контра] - проти 14. CORPUS DELICTI [корпус делікті] - склад злочину; сукупність ознак, що характеризують злочин; речовий доказ, основні докази 15. DE FACTO [де факто] - фактично, на ділі
 6. Короткий перелік латинських висловів, які використовуються в міжнародній практиці
    міжнародна ввічливість 11. Conditio sine qua non [кондицио сіне ква нон] - неодмінна умова 12. Consensus omnium [консенсус омніум] - згода всіх 13. Contra [контра] - проти 14. Corpus delicti [корпус делікті] - склад злочину; сукупність ознак, що характеризують злочин; речовий доказ, основні докази 15. De facto [де факто] - фактично, на ділі
 7. § 1. Інтелектуальна власність як сукупність прав і структурне утворення в системі права
    міжнародною угодою в галузі охорони промислових прав. Традиція пропрієтарного підходу до авторського і патентного права достатньо сильна і в даний час. Термін "інтелектуальна власність" широко використовується в законодавстві, у науковій літературі і в практиці багатьох країн. У 1967 р. в Стокгольмі була підписана Конвенція про заснування ВОІВ, відповідно до якої об'єктами
 8. § 2. Система російського законодавства про інтелектуальну власність
    міжнародних конвенцій, присвячених, як правило, окремими об'єктами інтелектуальної власності. До 1 січня 2008 р. таким же було і російське законодавство про інтелектуальну власність, в якому діяли Закон РФ від 9 липня 1993 р. "Про авторське право і суміжні права" * (129), Патентний закон від 23 вересня 1992 р. * (130), Закон РФ від 23 вересня 1992 р. "Про товарні знаки,
 9. § 2. Суб'єкти патентного права
    міжнародного договору або принципу взаємності. Якщо у створенні об'єкта промислової власності брало участь кілька фізичних осіб, всі вони вважаються її співавторами. Як свідчить статистика, питома вага об'єктів, створених спільною творчою працею двох і більше осіб, постійно зростає і до теперішнього часу досяг 3/4 загальної кількості всіх розробок. Підставою для виникнення
 10. § 7. Охорона російських винаходів, корисних моделей і промислових зразків за кордоном
    міжнародну організацію після закінчення шести місяців з дня подання відповідної заявки у федеральний орган виконавчої влади з інтелектуальної власності, якщо в зазначений термін заявник не буде повідомлений про те, що в заявці містяться відомості, що становлять державну таємницю. У разі якщо на прохання заявника буде проведена перевірка наявності в заявці відомостей, що становлять
© 2014-2022  yport.inf.ua