Головна
ГоловнаЦивільне, підприємницьке, сімейне, міжнародне приватне правоЦивільне право → 
« Попередня Наступна »
Є. Н. Абрамова, Н. Н. Аверченко, Ю. В. Байгушева. Цивільне право: підручник: у 3-х томах
Том 3. Частина 1., 2010 - перейти до змісту підручника

§ 3. Права авторів творів науки, літератури і мистецтва

Загальні положення. У результаті створення твору науки, літератури і мистецтва його автор набуває ряд суб'єктивних авторських прав як особистого немайнового, так і майнового характеру. Ці права в доктрині авторського права традиційно іменувалися винятковими. Теорія винятковості авторських прав була детально розроблена ще в російській дореволюційній літературі. На думку більшості вчених, ознака винятковості означав перш за все монополію власника авторського права на використання твору.
У радянський період оцінка винятковості авторських прав істотно змінилася. Вона стала трактуватися в більшості робіт як невідчужуваність, неотторжимости авторських прав від особистості автора протягом усього його життя, неприпустимість перенесення авторських прав на іншу особу. Практичним наслідком такого підходу став висновок про недопущення авторських договорів про поступку авторських прав, який знайшов відоме підкріплення у законодавстві.
З прийняттям Закону про авторське право, в якому авторські права також розглядалися як виняткові, відбулося відновлення справжнього змісту поняття винятковості авторських прав. Закон визнав, що тільки сам володар авторського права може вирішувати всі питання, пов'язані із здійсненням авторських правомочностей, і насамперед з використанням твору.
Частина четверта Цивільного кодексу оголошує особливим винятковим правом лише право на використання результатів інтелектуальної діяльності і засобів індивідуалізації, яким можна розпоряджатися (п. 1 ст. 1229 ЦК). Як зазначалося в розділі 55 підручника, таке рішення є помилковим, оскільки воно ігнорує виняткову природу особистих прав, призводить до невиправданого дублювання понять і створює штучні перешкоди для обороту майнових прав.
Якщо ознака винятковості права трактувати відповідно до його дійсним, а не надуманим змістом, тобто розуміти під ним закріплення за уповноваженою особою юридичної панування над належним йому благом, доступ до якого кому б то не було, окрім його самого, закритий, то якістю винятковості володіють всі авторські права, а не тільки право на використання твору.
Авторське законодавство закріплює за творцями творів досить багато конкретних суб'єктивних прав, особливо в частині використання творів. Проте вони не вичерпують собою всі правові можливості правовласників. Стосовно до майнових прав дане положення з достатньою очевидністю випливає з п. 1 ст. 1270 ЦК, згідно з яким авторові твору або іншому правовласнику належить виключне право використовувати твір у будь-якій формі і будь-яким не суперечить закону способом. При цьому перелік способів використання твору, закріплений п. 2 ст. 1270 ЦК, носить лише приблизний характер.
Однак такий же висновок правомірний і щодо інших авторських прав. Наприклад, безперечно те, що автор володіє особливим правом на опублікування твору, який аж ніяк не збігається з правом на оприлюднення, хоча в законі присутнє лише останнє (див. ст. 1268 ЦК). Автор має право дозволяти використовувати назву або персонаж свого твору чи твір у цілому як товарний знак чи іншого засобу індивідуалізації і т.п.
Суб'єктивні авторські права можуть підрозділятися на різні види. Найбільш поширеною і в той же час самої умовної класифікацією авторських прав є їх поділ на особисті та майнові. Дійсно, у багатьох авторські права особисті та майнові моменти настільки взаємопов'язані і залежні один від одного, що віднести їх однозначно до числа особистих або майнових прав не представляється можливим.
Проте і в колишні роки, і зараз закон визнає такий розподіл і вказує на те, які авторські права є особистими, а які носять майновий характер. Цінність цього поділу полягає в тому, що особисті права (в законах західних країн - моральні права) можуть належати лише самому творцю твори, вони, як правило, не передається іншим особам і охороняються безстроково. Навпаки, майнові права можуть брати участь у цивільному обороті і носять суто терміновий характер. За певних умов на них може бути звернено стягнення (ст. 1284 ЦК). Розглянемо найважливіші особисті та майнові права авторів.
Особисті немайнові права. Одним з головних особистих немайнових прав, що виникають у зв'язку зі створенням твору, є право авторства (п. 1 ст. 1265 ЦК). Зазвичай воно характеризується як юридично забезпечена можливість особи вважатися автором твору і випливає звідси можливість вимагати визнання даного факту від інших осіб. Виділення права авторства як особливого суб'єктивного права зумовлено необхідністю індивідуалізації результатів творчої праці і суспільного визнання зв'язку цих результатів з діяльністю конкретних авторів.
Право авторства характеризується такими рисами:
а) неотделимостью від особистості автора: воно належить тільки творцю твори, є невідчужуваним, від права авторства не можна відмовитися;
б) абсолютністю, так як йому кореспондують обов'язки всіх і кожного утримуватися від порушення даного права;
в) дією протягом усього життя автора. Після смерті автора авторство визнається і охороняється законом безстроково, але вже не в якості суб'єктивного права (бо суб'єкта права більше немає), а як громадський інтерес, що потребує визнання і охороні;
г) визначальним значенням для інших прав автора, оскільки всі інші авторські права є похідними від нього.
З правом авторства тісно пов'язане право на авторське ім'я (п. 1 ст. 1265 ЦК). Дане право надає автору можливість використовувати або дозволяти використовувати твір під своїм справжнім ім'ям, під умовним ім'ям (псевдонімом) або без позначення імені (анонімно). Обираючи один з цих способів позначення свого авторства, автор реалізує право на ім'я. Він також має право вимагати зазначення свого імені щоразу при виданні, публічному виконанні, передачі твору в ефір, цитуванні та іншому використанні твору. Нарешті, право на ім'я включає можливість вимагати, щоб ім'я автора (псевдонім) не спотворює при його згадуванні особами, які використовують твір.
З моменту створення твору за його автором закріплюється право на недоторканність твору, відповідно до якого не допускається без згоди автора внесення до його твір змін, скорочень і доповнень, постачання твори при його використанні ілюстраціями, передмовою, післямовою, коментарями чи якими б то не було поясненнями (п. 1 ст. 1266 ЦК). У Законі РФ "Про авторське право і суміжні права" подібне право іменувалося "правом на захист репутації автора" і постійно зазнавало критики з боку деяких фахівців. Тим часом за своїм змістом воно мало чим відрізнялося від права на недоторканність і збігалося з найменуванням даного права, яке використовується в Бернської конвенції і в законодавстві багатьох західноєвропейських країн. Тому зміна його назви не внесла чогось суттєво нового в авторське законодавство.
Право на недоторканність твору, як і всяке суб'єктивне право, має свої межі. Закон передбачає окремі випадки, коли порушення цілісності твору не розцінюється як замах на його недоторканність. Наприклад, допускається цитування уривків з твору в наукових, полемічних та інформаційних цілях (п. 1 ст. 1274 ЦК). Автор не може, посилаючись на належне йому право на недоторканність твору, перешкодити створенню іншими особами відповідних пародій і стилізацій (п. 3 ст. 1274 ЦК), а також перегородити дорогу критикам і коментаторам.
Наступним особистим немайновим правом автора є право на оприлюднення твору (ст. 1268 ЦК). Сутність даного права можна визначити як юридично забезпечену автору можливість публічного розголосу створеного ним твору. При цьому автор одночасно вирішує два питання. По-перше, він сам визначає, чи готове його твір для доведення до невизначеного кола осіб. По-друге, автор вирішує питання про час, місце та спосіб оприлюднення. Наприклад, автор літературного твору може оприлюднити його шляхом опублікування, публічного виконання, передачі в ефір і т.п.
Право на оприлюднення висловлює особливий охоронюваний законом інтерес автора і тому є самостійним суб'єктивним правом автора. Цю обставину необхідно підкреслити спеціально, так як дане право завжди реалізується одночасно з яким-небудь іншим правом автора. Справді, оприлюднити твір, тобто зробити його вперше доступним для загального відома, не можна, не реалізувавши яке інше право автора, наприклад право на опублікування, на публічний показ, на передачу в ефір і т.п.
На відміну від інших особистих немайнових прав автора, право на оприлюднення здатне переходити до інших осіб, що ще раз доводить умовність розподілу авторських прав на особисті та майнові.
З правом на оприлюднення нерозривно пов'язане право на відкликання твори (ст. 1269 ЦК). Закон надає автору можливість відмовитися від раніше прийнятого рішення про оприлюднення твору, або, якщо твір уже було оприлюднено, він може дезавуювати дії по його доведенню до загального відома, публічно сповістивши про відкликання твори.
Як єдиний умови реалізації даного права закон встановлює відшкодування користувачеві заподіяних таким рішенням збитків, включаючи упущену вигоду. Раніше виготовлені примірники твору також вилучаються з обігу за рахунок самого автора.
Причини, з яких автор анулює свою згоду на оприлюднення твору або відкликає вже оприлюднений твір, можуть бути самими різними: це може бути трансформація творчих поглядів чи світогляду автора, зміна зовнішніх обставин і т.д., але закон не вимагає від автора обгрунтовувати поважність причин відкликання твори.
Наслідком реалізації права на відгук є збереження (для ще не оприлюдненого твору) або відновлення (для вже оприлюдненого твору) правового режиму неоприлюдненого твору. Твір може бути знову доведено до відома публіки тільки самим автором або з його згоди, на нього не поширюються жодні вилучення зі сфери авторського права і т.п.
Право на відкликання не діє по відношенню до програм для ЕОМ, службовим творів і до творів, що ввійшли в складний об'єкт (ст. 1240 ЦК).
Нарешті, автор володіє таким особистим немайновим правом, як право на опублікування, хоча закон про нього спеціально і не згадує. Між тим дане право, безумовно, належить автору, так як висловлює особливий інтерес автора, не опосередкований яким іншим правом.
Під правом на опублікування розуміється визнана за автором можливість випуску в обіг примірників твору, призначених для читання або ознайомлення шляхом глядацького сприйняття в кількості, достатній для задоволення розумних потреб публіки виходячи з характеру твору * (173). Акцент в даному випадку робиться на те, що за автором визнається можливість контролю за випуском в обіг матеріальних носіїв твору. Реалізація права на опублікування має своїм наслідком зміна правового режиму твори, так як опублікований твір може в певних випадках використовуватися без згоди автора, наприклад репродукуватися в одиничних екземплярах бібліотеками, архівами та навчальними закладами.
Такі права автора, які прийнято відносити до числа особистих немайнових. Поряд з ними у автора є цілий ряд майнових правомочностей.
Майнові права. Майнові права автора пов'язані з можливостями автора по використанню твору. В даний час всі ці можливості згідно п. 1 ст. 1270 ЦК утворюють якесь єдине виключне право. Не зупиняючись знову на критиці даного законодавчого рішення, розглянемо конкретні способи і форми використання творів, які передбачені законом. Для стислості і ясності вони будуть іменуватися майновими правами авторів * (174).
Насамперед автор користується таким майновим правом, як право на відтворення. Можливість відтворення творчого результату, досягнутого творцем твори, іншими особами послужила однією з головних причин виникнення авторського права. Не випадково сам термін "авторське право" в англійській мові звучить як "копірайт", що буквально означає право на копіювання, відтворення.
Отже, право на відтворення є право на повторне надання твору об'єктивної форми, що допускає його сприйняття третіми особами. Причому дане право обмежується лише повторним відтворенням твору в тій чи іншій матеріальній формі, тобто пов'язано з його фіксацією на певному матеріальному носії. Публічне виконання, передача в ефір і інші способи використання твору, не пов'язані з повторною фіксацією твори на матеріальному носії, нехай навіть іншому, розглядаються законом як особливих правомочностей автора, що лежать за рамками відтворення.
  Відтворенням в точному сенсі визнається саме виготовлення копій твору в будь-якій матеріальній формі незалежно від того, де і коли вони будуть випущені в обіг і чи відбудеться це взагалі. Крім того, для відтворення не потрібна виготовлення такої кількості примірників твору, що задовольняло б потреби публіки. Їм буде вважатися виготовлення кількох або навіть однієї копії твору.
  Відтворенням вважається також запис твору на електронному носії, у тому числі запис в пам'ять ЕОМ, крім випадку коли такий запис є тимчасовою і становить невід'ємну і істотну частину технологічного процесу, що має єдиною метою правомірне використання запису або правомірне доведення твору до загального відома.
  З правом відтворення тісно пов'язане право доступу (ст. 1292 ЦК). Сутність даного права полягає в тому, що автор твору образотворчого мистецтва має право вимагати від власника оригіналу твору надання можливості здійснювати право на відтворення свого твору. Іншими словами, художник або скульптор може робити копії зі свого твору, для чого власник картини або скульптури має забезпечити доступ до твору. При реалізації даного права автор не повинен створювати власнику зайвих незручностей, зокрема він не може вимагати доставки йому твори.
  Закон закріплює за автором право на розповсюдження твору шляхом продажу або іншого відчуження його оригіналу або примірників. Як бачимо, закон пов'язує розповсюдження тільки з тими творами, які зафіксовані на матеріальному носії. Це випливає хоча б з того, що продати можна лише сам матеріальний носій, на якому зафіксовано твір, а не сам твір як таке. Далі, якщо раніше вважалося, що поширюватися можуть лише екземпляри твору (тобто його копії), то нині цим поняттям охоплюється і випуск у цивільний оборот самого оригіналу твору. Нарешті, право на поширення закон не пов'язує з пуском в цивільний оборот такої кількості примірників твору, що задовольняло б розумним потребам публіки. Для того щоб твір вважався поширеним, достатньо й кількох примірників твору і навіть самого оригіналу.
  Закон не містить вичерпного переліку способів поширення твори, вказуючи лише на продаж його оригіналу або примірників. Крім цього, вони можуть відчужуватися шляхом дарування, міни, внесення до статутного капіталу господарського товариства тощо
  До права на розповсюдження примикають право на здачу в прокат оригіналу твору або його примірників, а також право на їх імпорт з метою розповсюдження, які виділені в ст. 1270 ДК як самостійних майнових прав. Здача в прокат - це надання оригіналу або примірників твору в тимчасове користування з метою отримання прямої або опосередкованої комерційної вигоди. Оскільки даний спосіб використання творів надає додаткову можливість отримання доходу від використання творів, він відповідно до світової практики відноситься до числа самостійних авторських правомочностей, що не покриваються іншими авторськими правами. Разом з тим право на прокат не діє відносно програми для ЕОМ, якщо тільки така програма є основним об'єктом прокату.
  Закріплюючи за автором право на імпорт, закон надає йому можливість здійснювати контроль за ввезенням на територію дії його авторських прав оригіналу або примірників твору, які виготовлені за кордоном. Підставою для виділення права на імпорт є територіальна обмеженість сфери дії авторських прав. Твір, який не охороняється на території тієї чи іншої країни, може там вільно використовуватися, в тому числі відтворюватися. Однак якщо екземпляри твору будуть доставлені в цілях розповсюдження в країну, на території якої твір охороняється, це буде порушенням авторських прав.
  Право на імпорт нерозривно пов'язане з правом на розповсюдження і певною мірою є його деталізацією. Право контролю за імпортом оригіналу або примірників твору надається автору для того, щоб він міг ефективніше здійснювати належне йому право на розповсюдження. Володіючи правом на імпорт, автор може припинити порушення свого права на розповсюдження вже на стадії підготовки його порушення. Якщо ж ввезення оригіналу або примірників твору не має мети їх подальшого розповсюдження на території, на якій твір користується правовою охороною, то автор не може заборонити їх імпорт (ввезення в особистих цілях, для показу на виставці тощо).
  Наступними майновими правами автора є права на публічний показ і на публічне виконання. Право на публічний показ реалізується щодо творів образотворчого мистецтва, а право на публічне виконання - щодо музичних, драматичних, хореографічних, літературних і деяких інших творів.
  Під показом твору розуміється демонстрація оригіналу або примірника твору безпосередньо або на екрані за допомогою плівки, діапозитивів, телевізійного кадру чи інших технічних засобів, а також демонстрація окремих кадрів аудіовізуального твору без дотримання їх послідовності безпосередньо або за допомогою технічних засобів.
  Виконанням твору визнається його уявлення допомогою гри, декламації, співу, танцю тощо як у живому виконанні, так і за допомогою технічних засобів (радіо, телебачення та інших технічних засобів), а також показ аудіовізуального твору (з супроводом або без супроводу звуком).
  Для обох аналізованих прав характерний ознака публічності, тобто твір має демонструватися або представлятися в місці, відкритому для вільного відвідування, або в місці, де присутня значна кількість осіб, які не належать до кола сім'ї, незалежно від того, сприймається твір у місці його подання або показу або в іншому місці одночасно з поданням або показом твору.
  Передача твори в ефір або по кабелю передбачає його доведення до відома найбільш широкої аудиторії, що, безумовно, зачіпає особливий інтерес автора. Зазначений інтерес охороняється за допомогою закріплення за автором прав на повідомлення в ефір і на повідомлення по кабелю.
  Право на повідомлення твору в ефір як особливе майнове правомочність учасника характеризується наступними особливостями. Насамперед, даному праву, як ніякому іншому, властивий елемент публічності. Твір доводиться до загального відома за допомогою спеціальних радіосигналів (радіохвиль), які за допомогою спеціальної апаратури можуть сприйматися самої широкою аудиторією, особливо якщо така передача здійснюється через супутник.
  Далі, в ефір можуть передаватися як вже оприлюднені твори, так і твори, які ще не оприлюднені. Передачею в ефір визнається і пряма трансляція твори з місця його показу чи виконання.
  При повідомленні твори в ефір воно стає доступним для слухового або зорового сприйняття або того й іншого одночасно незалежно від його фактичного сприйняття публікою. Хоча для цього необхідна спеціальна апаратура, за допомогою якої приймаються і перетворюються відповідні сигнали, важливо, що між передавальною станцією і приймаючої антеною немає ніяких опосередкованих ланок у вигляді будь-яких матеріальних носіїв, зокрема аудіо-та відеокасет, лазерних дисків і т.п .
  До права на повідомлення в ефір близько примикає право автора повідомляти твір для загального відома за допомогою кабелю, проводу, оптичного волокна або аналогічних засобів. В основних рисах воно збігається за змістом з правом на повідомлення в ефір. Іншим є лише сам технічний метод доведення твору до відома публіки: твір передається за допомогою сигналів, що йдуть по кабелю, проводам, оптичних волокнах або іншим аналогічним засобам. Відповідно змінюється і склад потенційних глядачів і слухачів - ними можуть стати особи, які є передплатниками (абонентами) відповідних передавальних телерадіоцентрів. Повідомлення кодованих сигналів визнається повідомленням по кабелю, якщо кошти декодування надаються необмеженому колу осіб організацією кабельного мовлення або з її згоди.
  До майнових прав авторів відноситься право на переклад або іншу переробку твору * (175). У суб'єктивне право на переклад входить можливість автора самому перекладати і використовувати переклад свого твору, а також його право давати дозвіл на переклад і використання перекладу іншими особами. На практиці автори досить рідко переводять твір самі, оскільки ця робота вимагає особливих знань і навичок. Тому найчастіше право на переклад зводиться до права давати згоду на використання твору в перекладі. Заборонити переклад твору з метою особистого використання автор не може ні фактично, ні юридично.
  Свою згоду на переклад автор зазвичай висловлює шляхом укладення договору з тією організацією, яка має намір використовувати його твір у перекладі. Дана організація бере на себе обов'язок забезпечити якісний переклад твору, а також на прохання автора представити йому переклад для ознайомлення або схвалення.
  Право на переклад визнається за автором або його правонаступниками протягом всього терміну охорони твору. Воно не передбачає можливості видачі примусової ліцензії на переклад, яку можна вводити у внутрішнє законодавство відповідно до ст. V Всесвітній конвенції про авторське право.
  Під переробкою твору розуміється створення похідного твору (обробки, екранізації, аранжування, інсценування тощо). Переробкою (модифікацією) програми для ЕОМ чи бази даних вважаються будь-які їх зміни, в тому числі переклад такої програми або такої бази даних з однієї мови на іншу мову. Разом з тим переробкою програми для ЕОМ чи бази даних не визнається її адаптація, тобто внесення змін, здійснюються виключно з метою функціонування програми для ЕОМ або бази даних на конкретних технічних засобах користувача або під управлінням конкретних програм користувача (подп. 1 п. 1 ст. 1280 ЦК).
  Створювані в результаті творчої переробки твори є новими об'єктами авторського права. Але їх використання може здійснюватися лише за згодою авторів оригінальних творів. Як правило, дача автором згоди на переробку означає і його згоду на використання створеного в результаті переробки нового твору. Однак автор може залишити за собою право на схвалення новоствореного твори як попередню умову надання згоди на його використання.
  З появою Інтернету відкрилися нові широкі можливості для використання творів, так як у випадку приміщення твори в цифрову середу доступ до них може отримати будь-який користувач глобальної мережі. Оскільки ці можливості істотно зачіпають майнові інтереси авторів та інших правовласників, виникла необхідність закріплення за ними особливого майнового права, яке дозволяло б контролювати розміщення творів в Інтернеті.
  За останні роки під впливом Договору ВОІВ з авторського права 1996 р. у авторському законодавстві багатьох країн з'явилися норми, спрямовані на вирішення цієї проблеми. У Російській Федерації відповідні норми були введені в Закон РФ "Про авторське право і суміжні права" Федеральним законом від 20 липня 2004 * (176) Серед іншого, у Законі з'явилося нове суб'єктивне авторське право - право на доведення до загального відома, т. е. право повідомляти твір таким чином, при якому будь-яка особа може мати доступ до нього в інтерактивному режимі з будь-якого місця і в будь-який час за своїм вибором. У ст. 1270 ЦК дане право також присутній, але сформульовано трохи інакше, а саме як право на доведення твору до загального відома таким чином, що будь-яка особа може отримати доступ до твору з будь-якого місця і в будь-який час за власним вибором.
  Крім розглянутих прав, автори володіють і іншими правами, пов'язаними з використанням їх творів. Стосовно до використання творів архітектури, містобудування, садово-паркового мистецтва і дизайну закон особливо виділяє майнове право авторів на практичну реалізацію відповідних проектів. Його сутність полягає в тому, що всяке практичне втілення в життя творів архітектурної графіки і пластики (ескізів, креслень, планів, малюнків, макетів тощо) може здійснюватися тільки за згодою їх авторів. В принципі розглядається право є різновидом права на відтворення, оскільки повністю підпадає під його ознаки. У результаті практичної реалізації проекту змінюється лише той матеріальний носій, в якому втілено твір архітектури, містобудування, садово-паркового мистецтва або дизайну.
  Використання архітектурного, містобудівного або садово-паркового проекту для реалізації допускається тільки одноразово, якщо інше не встановлено договором, відповідно до якого створено проект.
  До правомочиям авторів відповідних проектів віднесена можливість участі в реалізації свого проекту, в тому числі шляхом розробки документації на будівництво, якщо інше не передбачено договором. Вони також мають право на здійснення авторського контролю за розробкою документації для будівництва та право авторського нагляду за будівництвом будівлі або споруди або інший реалізацією відповідного проекту.
  Автори творів образотворчого мистецтва володіють особливим правом слідування. Сутність даного права полягає в тому, що в кожному випадку публічної перепродажу відповідного оригіналу, в якій в якості продавця, покупця чи посередника бере участь галерея образотворчого мистецтва, художній салон, магазин чи інша подібна організація, автор має право на отримання від продавця винагороди у вигляді процентних відрахувань від ціни перепродажу (ст. 1293 ЦК). Якщо раніше розмір процентних відрахувань, а також умови були встановлені в самому законі * (177), то нині вони повинні бути визначені Урядом РФ.
  Основною метою даного суб'єктивного права є захист майнових інтересів авторів інших творів образотворчого мистецтва, які часто, особливо на початку творчого шляху, продають оригінали своїх творів різного роду перекупникам значно дешевше їх реальної вартості. Право на отримання частини прибутку, виручай від перепродажу твору при переході його від одного власника до іншого, певною мірою компенсує ту несправедливість, яка була допущена по відношенню до автора спочатку.
  Крім авторів творів образотворчого мистецтва, правом слідування користуються також автори рукописів (автографів) літературних і музичних творів. Право слідування неотчуждаемо, але переходить до спадкоємців автора на термін дії авторського права на твір.
  До числа майнових прав авторів законодавство і наука радянського періоду традиційно відносили право на винагороду за використання твору. Закон РФ "Про авторське право і суміжні права" також визнавав за авторами зазначене право, хоча в загальному переліку авторських правомочностей воно прямо не було названо. Пояснювалося це тим, що закон виходив з того, що автор має право вимагати виплати йому винагороди за використання твору в будь-якій формі і будь-яким способом. Іншими словами, передбачалося, що кожне з уже розглянутих правомочностей нерозривно пов'язане з правом автора на отримання винагороди. У частині четвертій Цивільного кодексу відображений такий же підхід до права на винагороду.
  На відміну від інших прав автора дане право носить не абсолютний, а відносний характер, тобто діє по відношенню до тих осіб, які використовують або збираються використовувати твір. До складу права на винагороду входить не тільки "голе" право вимагати відповідних виплат, а й можливість обговорити розмір, порядок, термін та інші умови отримання винагороди. Всі ці питання вирішуються в авторських договорах, на основі яких і здійснюється використання творів.
  Разом з тим закон виділяє кілька випадків, коли права авторів на отримання винагороди лежать за межами авторського договору.
  По-перше, правом на отримання спеціального винагороди володіють автори службових творів (ст. 1295 ЦК). Як вже вказувалося, виключні права на використання службових творів належать особам, з якими автори перебувають у трудових відносинах (тобто роботодавцям), якщо тільки в договорах між ними і авторами не передбачено інше. Якщо роботодавець в трирічний термін почне використання службового твору, передасть виключне право іншій особі або прийме рішення про збереження службового твору в таємниці, автор має право на винагороду. Розмір винагороди, умови та порядок його виплати роботодавцем визначаються договором між ним і працівником, а в разі спору - судом.
  По-друге, правом на винагороду мають автори творів, створених за державним або муніципального контракту для державних або муніципальних потреб (п. 5 ст. 1298 ЦК), а також автори програм і баз даних, створених за замовленням (п. 4 ст. 1296 ЦК) або при виконанні договору підряду або договору на виконання науково-дослідних, дослідно-конструкторських або технологічних робіт (п. 3 ст. 1297 ЦК).
  Звичайно, найчастіше в подібних випадках твори створюються при виконанні авторами своїх службових обов'язків, в силу чого право на винагороду у них виникає на підставі ст. 1295 ЦК. Однак у тих випадках, коли створені таким чином твори не належать до числа службових, за їх авторами визнається право на отримання особливої винагороди.
  По-третє, поза авторського договору реалізується право на винагороду і тих авторів, які передали свої повноваження на використання творів організаціям, керуючим майновими правами на колективній основі. Такі організації самі узгоджують з користувачами розмір винагороди, здійснюють його збір і розподіляють його між власниками авторських прав пропорційно обсягу фактичного використання творів.
  По-четверте, особливий випадок виплати авторської винагороди передбачає ст. 1245 ЦК, присвячена відтворенню фонограм і аудіовізуальних творів в особистих цілях. Поширення сучасної звуко-і відеозаписуючої апаратури створило можливості для простого і дешевого відтворення випущених у світ творів. В умовах коли здійснення належного контролю за цим процесом практично неможливо, Росія слідом за іншими країнами ввела ще в 1993 р. в своє законодавство правило, яке дозволяє відтворення фонограм і аудіовізуальних творів в особистих цілях, але з обов'язковою виплатою винагороди авторам, виконавцям і виробникам фонограм і аудіовізуальних творів. Така винагорода має компенсаційний характер і виплачується правовласникам за рахунок коштів, що підлягають сплаті виготовлювачами та імпортерами обладнання і матеріальних носіїв, які використовуються для такого відтворення. У свою чергу, виробники обладнання і матеріальних носіїв включають виплачується ними винагороду в собівартість випускається ними, що означає підвищення її ціни для конкретних споживачів. Перелік обладнання і матеріальних носіїв, а також розмір і порядок збору відповідних коштів затверджуються Урядом РФ.
  Оскільки ж який-небудь індивідуальний контроль за цією сферою неможливий, встановлено, що збір коштів для виплати винагороди за вільне відтворення фонограм і аудіовізуальних творів в особистих цілях здійснюється акредитованою організацією. Надалі зібрану винагороду розподіляється між правовласниками в наступній пропорції: 40% - авторам, 30% - виконавцям, 30% - виготовлювачам фонограм чи аудіовізуальних творів. Розподіл винагороди між конкретними авторами, виконавцями, виробниками фонограм чи аудіовізуальних творів здійснюється пропорційно фактичним використанням відповідних фонограм чи аудіовізуальних творів. Порядок розподілу винагороди та її виплати встановлюється Урядом РФ.
  Слід зауважити, що правила про збір та розподіл між правовласниками зазначеної винагороди не застосовуються на практиці вже більше 15 років.
  По-п'яте, закон передбачає виплату спеціального винагороди композитору, який є автором музичного твору (з текстом або без тексту), використаного в аудіовізуальному творі, при публічному виконанні або повідомленні в ефір або по кабелю даного аудіовізуального твору (п. 3 ст. 1263 ЦК) . У порівнянні з Законом РФ "Про авторське право і суміжні права" (ст. 13) дане право композиторів розширилося за рахунок того, що винагорода композиторам тепер має виплачуватися не тільки при публічному виконанні, але і при передачі в ефір або по кабелю аудіовізуального твору.
  Такі основні права авторів творчих творів. Як бачимо, вони досить різноманітні і охороняють як особисті, так і майнові інтереси творців творів. Разом з тим права авторів щодо створених ними творів не безмежні. Одним з принципів авторського права є поєднання інтересів авторів з інтересами суспільства в цілому. Одним з найбільш яскравих проявів цього принципу є встановлення в законі випадків так званого вільного використання авторських творів.
  Вільне використання твору. Воно відоме законодавству всіх держав світу і прямо допускається міжнародними конвенціями з авторського права. Особливістю радянського авторського законодавства було те, що закріплені ним вилучення зі сфери авторського права перевищували всі допустимі в цивілізованому суспільстві межі. Зокрема, допускалася вільна переробка творів; відтворення будь-яких випущених у світ творів у кіно, на радіо і на телебаченні; відтворення будь-яких матеріалів газетами і т.п. Наявність цих та деяких інших вилучень зі сфери авторсько-правової охорони пояснювалося різними причинами, але суть в кінцевому рахунку зводилася до виправдання їхнього існування посиланнями на особливу соціалістичну природу відносин автора і суспільства.
  Закон РФ "Про авторське право і суміжні права" ввів випадки вільного використання творів в цивілізовані рамки, які відповідають міжнародним стандартам. Частина четверта Цивільного кодексу не внесла в цю область ніяких принципових змін. Перш ніж дати обмеженням авторських прав творів коротку характеристику, відзначимо наступні загальні положення.
  По-перше, вилучення з правил охорони стосуються лише правомірно оприлюднених творів. Якщо твір ще не зроблено автором доступним для загального відома або якщо це сталося без його згоди, воно може використовуватися тільки з дозволу автора.
  По-друге, вилучення з авторського права не зачіпають особистих немайнових правомочностей авторів. Іншими словами, при будь-якому використанні творів їх творцям гарантується охорона права авторства, права на ім'я і права на недоторканність твору.
  По-третє, вільне використання творів допускається лише за умови, що цим не завдається шкоди їх нормальному використанню і не обмежуються законні інтереси авторів. При встановленні конкретних вилучень з авторського права підкреслюється, що використання твору можливе лише в тому обсязі, який виправданий метою даного вилучення.
  По-четверте, встановлені законом обмеження авторських прав носять вичерпний характер і не підлягають ні розширювальному тлумаченню, ні доповненню підзаконними актами або судовою практикою.
  Переходячи до аналізу конкретних вилучень зі сфери авторського права, відзначимо, що численні випадки таких вилучень можна об'єднати в п'ять відносно самостійних груп, які включають близькі по цілях випадки вільного використання твору.
  Першу з них утворюють ті види вільного використання творів, об'єднуючим ознакою яких є необхідність забезпечення доступу до творів з метою вільного розповсюдження інформації. Сюди відносяться: цитування уривків з творів з наукової, полемічної, критичної або інформаційною метою в обсязі, виправданому метою цитування (подп. 1 п. 1 ст. 1274 ЦК); використання творів або уривків з них у якості ілюстрацій у виданнях, радіо-і телепередачах, звуко-і відеозаписах навчального характеру в обсязі, виправданому поставленою метою (подп. 2 п. 1 ст. 1274 ЦК); відтворення в пресі, повідомлення в ефір або по кабелю матеріалів, опублікованих у газетах і в пресі, повідомлення в ефір або по кабелю опублікованих у газетах і журналах статей з поточних економічних, політичних, соціальних і релігійних питань або переданих в ефір творів такого ж характеру у випадках, коли таке відтворення або повідомлення спеціально не заборонено автором (подп. 3 п. 1 ст. 1274 ЦК); те ж саме стосується публічно виголошених політичних промов, звернень, доповідей тощо в обсязі, виправданому інформаційною метою (подп. 4 п. 1 ст. 1274 ЦК); відтворення або повідомлення для загального відома в оглядах поточних подій засобами фотографії, кінематографії, шляхом повідомлення в ефір або по кабелю творів, які стають побаченими або почутими в ході освітлення таких подій, в обсязі, виправданому інформаційною метою (наприклад, в ході репортажу про відкрилася виставці або відбувся концерті) (подп. 5 п. 1 ст. 1274 ЦК); надання бібліотеками примірників творів в тимчасове безоплатне користування (при цьому твори, виражені в цифровій формі, можуть надаватися в тимчасове користування тільки в приміщеннях бібліотек за умови виключення можливості копіювання цих творів у цифровій формі (п. 2 ст. 1274 ЦК)), відтворення, повідомлення в ефір або по кабелю творів архітектури, образотворчого мистецтва, фотографії, які постійно розташовані в місцях, відкритих для вільного відвідування, якщо тільки такі твори не стають основним об'єктом даних видів використання (наприклад, в кадр фільму, епізоди якого зняті на вулицях міста, потрапило охороняється архітектурний твір) (ст. 1276 ЦК).
  Другу групу вилучень зі сфери авторського права становлять випадки вільного репродукування опублікованих творів в одиничних екземплярах без одержання прибутку (ст. 1275 ЦК). Це дозволяється робити бібліотекам і архівам для відновлення, заміни втрачених та зіпсованих примірників і для надання примірників твору іншим бібліотекам, таким, що втратив їх з якихось причин зі своїх фондів. Бібліотеки та архіви можуть також репродукувати окремі статті і малооб'ємні твори, які опубліковані в збірниках, газетах та інших періодичних виданнях, а також короткі уривки з письмових творів, якщо це робиться за запитами фізичних осіб у навчальних або наукових цілях. Те ж саме має право робити освітні установи для проведення аудиторних занять.
  Третя група випадків вільного використання творів включає їх використання в офіційних і деяких соціально значущих цілях. Так, допускається публічне виконання музичних творів під час офіційних і релігійних церемоній, а також похоронів в обсязі, виправданому характером таких церемоній (ст. 1277 ЦК); дозволяється відтворення твору для здійснення провадження у справі про адміністративне правопорушення, для провадження дізнання, попереднього слідства чи здійснення судочинства в обсязі, виправданому цією метою (ст. 1278 ЦК); можливе відтворення без одержання прибутку рельєфно-крапковим шрифтом або іншими спеціальними способами для сліпих правомірно опублікованих творів, окрім творів, спеціально створених для відтворення такими способами (подп. 6 п. 1 ст. 1274 ЦК).
  Четверта група вилучень зі сфери авторського права стосується деяких випадків використання програм для ЕОМ і баз даних, а також виробництва записів короткострокового використання, здійснюваних організаціями ефірного мовлення. Зокрема, відповідно до ст. 1280 ЦК користувач програми для ЕОМ чи бази даних може здійснювати їх адаптацію, тобто вносити до них зміни з метою забезпечення функціонування програми або бази даних на конкретних технічних засобах користувача. Зазначені дії повинні бути обумовлені виключно технічними причинами. Він має право також здійснювати виправлення явних помилок, якщо це не заборонено договором з правовласником. Далі, закон допускає виготовлення копії програми для ЕОМ чи бази даних для архівних цілей або для заміни правомірно придбаного примірника у разі його втрати або знищення. Нарешті, користувач програми для ЕОМ має права без згоди правовласника та без виплати додаткової винагороди декомпілювати програму для ЕОМ, тобто відтворити і перетворити об'єктний код у вихідний текст або доручити іншим особам здійснити ці дії, якщо вони необхідні для досягнення здатності до взаємодії незалежно розробленої цією особою програми для ЕОМ з іншими програмами, які можуть взаємодіяти з комп'ютерної програми, за дотримання таких умов, встановлених п. 3 ст. 1280 ЦК.
  Що стосується організацій ефірного мовлення, то їм дозволяється робити запис короткострокового користування того твору, щодо якого організація отримала право на повідомлення його в ефір. Виробництво такого запису розглядається як чисто технічний прийом, з одного боку, забезпечує збереження твори, а з іншого - полегшує органам ефірного мовлення складання графіка своїх передач. При цьому організація зобов'язана знищити такий запис протягом шести місяців з дня її виготовлення, якщо більш тривалий строк не погоджений з правовласником або не встановлено законом. Такий запис може бути збережена без згоди правовласника в державних або муніципальних архівах, якщо вона носить виключно документальний характер.
  Нарешті, п'яту групу випадків вільного використання творів утворює їх використання виключно в особистих цілях. Строго кажучи, в даному випадку взагалі немає використання твору в тому сенсі, який в нього вкладається законодавством, тобто використання з метою одержання прямої чи непрямої вигоди. Читаючи придбану книгу, слухаючи фонограму або роблячи для себе переклад чужого твору, особа не використовує твір, а задовольняє з його допомогою свої потреби. Таке "використання" неможливо ні проконтролювати, ні як-небудь регламентувати.
  Разом з тим за прямою вказівкою ст. 1237 ЦК навіть в особистих цілях не можуть використовуватися твори архітектури у формі будівництва будівель і аналогічних споруд, відтворюватися бази даних або суттєві їх частини, а також програми для ЕОМ (крім розглянутих вище випадків), репродукуватися книги (повністю) і нотні записи, записуватися аудіовізуальні твори при їх публічному виконанні, а також відтворюватися за допомогою професійного обладнання, не призначеного для домашнього використання, аудіовізуальні твори. 
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
 Інформація, релевантна "§ 3. Права авторів творів науки, літератури і мистецтва"
 1. § 1. Громадяни як суб'єкти права
    права є особи (див. підрозділ 2 ГК), які можуть бути двох видів - громадяни, або фізичні особи (гл. 3 ЦК), та юридичні особи (гл. 4 ЦК). Таким чином, термін "особа" є об'єднуючим для двох видів суб'єктів цивільного права. Крім осіб фізичних (громадян) та юридичних, в регульованих цивільним законодавством відносинах можуть брати участь також публічні освіти -
 2. 1.4. Суб'єкти авторського права
    правами, бере участь велика кількість суб'єктів, якими можуть бути як громадяни, так і юридичні особи. Суб'єктами авторського права можуть бути автори творів науки, літератури чи мистецтва, а також їх правонаступники, роботодавці та інші особи, які набувають авторські права за законом або договором. В даний час одним з основоположних принципів, закріплених ГК РФ (п. 3 ст. 1228),
 3. 3. Зміст правоздатності громадян і її межі
    права та обов'язки, якими громадянин відповідно до закону може володіти. Іншими словами, зміст цивільної правоздатності становлять не самі права, а можливість їх мати. Примірний перелік майнових та особистих немайнових прав, якими можуть володіти російські громадяни, дається в ст. 18 ГК, де передбачається, що громадянин може: - мати майно на праві власності;
 4. 2. Юридичні факти - дії
    права. Вони поділяються на юридичні акти і юридичні вчинки. Юридичні акти - правомірні дії суб'єктів, що мають на меті виникнення, зміну або припинення цивільних правовідносин. Юридичні акти поділяються на цивільно-правові та адміністративно-правові. Основним видом цивільно-правових юридичних актів є угоди - вольові дії юридичної або
 5. Тема 6.2. Цивільне правовідношення
    права встановлюються для регулювання майнових і пов'язаних з ними особистих немайнових відносин, що складаються між громадянами (фізичними особами), між організаціями (юридичними особами), а також між громадянами та організаціями. Якщо суспільне ставлення врегульовано нормами права, то саме воно виступає як правовідносини. Наприклад, оренда (майновий найм) регулюється
 6. 6.2. Підприємницька діяльність
    права авторів творів науки, літератури і мистецтва, винаходів та інших охоронюваних законом результатів інтелектуальної діяльності; мати інші майнові та особисті немайнові права. Законодавство, що регулює підприємницьку діяльність, принципово відрізняється від законодавства минулих років тим, що орієнтоване на регулювання відносин між вільними
 7. 26. Фізичні особи. Правоздатність. Дієздатність
    права і нести обов'язки. Вона визнається в рівній мірі за всіма громадянами, виникає в момент народження і припиняється зі смертю. Згідно ст. 18 ГК РФ у зміст правоздатності входять права: 1) мати майно на праві власності 2) успадковувати і заповідати майно; 3) займатися підприємницької та іншої не забороненої законом діяльністю; 4) створювати юридичні особи
 8. 4.1. Правоздатність громадян
    права і нести цивільні обов'язки, визнається в рівній мірі за всіма громадянами (п. 1 ст. 17 ГК РФ). Іноземні громадяни та особи без громадянства користуються рівною з громадянами правоздатністю. У разі обмеження російських громадян у правоздатності на території певної держави на території Росії вводяться відповідні обмеження (реторсии) щодо громадян цієї
 9. 32.2. Права авторів творів науки, літератури, мистецтва
    правами: 1) право визнаватися автором твору (право авторства); 2) право використовувати або дозволяти використовувати твір під справжнім ім'ям автора, псевдонімом або без зазначення імені, тобто анонімно (право на ім'я); 3) право оприлюднювати чи дозволяти обнародувати твір в будь-якій формі (право на оприлюднення), включаючи право на відкликання; 4) право на захист твору,
 10. § 5. Об'єкти інтелектуальної власності підприємця
    права власності або інших речових прав, а й інших економічних цінностей. До їх числа відносяться насамперед об'єкти так званої інтелектуальної власності. Історія законодавства і цивілістичної науки включає в якості однієї з найбільш традиційних дискусію про правову природу прав на об'єкти інтелектуальної власності. Важливо відзначити, що термін «інтелектуальна
© 2014-2022  yport.inf.ua