Головна
ГоловнаЦивільне, підприємницьке, сімейне, міжнародне приватне правоЦивільне право → 
« Попередня
Є. Н. Абрамова, Н. Н. Аверченко, Ю. В. Байгушева. Цивільне право: підручник: у 3-х томах
Том 3. Частина 2., 2010 - перейти до змісту підручника

Короткий перелік латинських висловів, які використовуються в міжнародній практиці

1. AD HOC [ад хок] - для даного випадку, для цієї мети
2. AD REFERENDUM [ад референдум] - до доповіді (відкласти для подальшого розгляду)
3. A FORTIORI [а фортіорі] - тим більше
4. A POSTERIORI [а постеріорі] - на підставі досвіду, з виниклою пізніше точки зору
5. A PRIORI [а пріорі] - заздалегідь, попередньо
6. BONA FIDE [бона ФІДЕ] - чесно, сумлінно
7. CAUSA [кауза] - причина, справа, підставу, міркування
8. CASUS BELLI [казус беллі] - формальний привід до оголошення війни і початку військових дій
9. CETERIS PARIBUS [цетеріс парібус] - за інших рівних умов
10. COMITAS GENTIUM [коміта генціум] - міжнародна ввічливість
11. CONDITIO SINE QUA NON [кондицио сіне ква нон] - неодмінна умова
12. CONSENSUS OMNIUM [консенсус омніум] - згода всіх
13. CONTRA [контра] - проти
14. CORPUS DELICTI [корпус делікті] - склад злочину; сукупність ознак, що характеризують злочин; речовий доказ, основні докази
15. DE FACTO [де факто] - фактично, на ділі
16. DE JURE [де юре] - по праву, юридично, формально
17. DE LEGE FERENDA [де леге ференда] - з точки зору закону, видання якого бажано; з точки зору майбутнього права
18. DE LEGE LATA [де леге лата] - з точки зору існуючого закону
19. ERGA OMNES [ерга омнес] - отже, все; зобов'язання перед людством
20. EX AEQUO ET BONO [екс АКВО пов боно] - по справедливості і доброї совісті
21. EX OFFICIO [екс оффіцій] - за посадою, з обов'язку
22. EX SITU [екс ситу] - поза місцем знаходження
23. HABEAS CORPUS [хабеас корпус] - початкові слова закону про недоторканність особи, прийнятого англійським парламентом в 1679 р.; позначення судового наказу, який є підставою для негайного звільнення на предмет незаконного позбавлення волі
24. IDEM PER IDEM [ідем пер ідем] - те ж за допомогою того ж; визначення через яке визначається
25. IN BREVI [ін бреві] - коротко
26. IN CORPORE [ін корпоре] - в повному складі
27. IN PLENO [ін ПЛЕН] - в повному складі
28. IN RE [ін ре] - на ділі
29. IN SITU [ин ситу] - в місці знаходження
30. IN DEPOSITO [ін депозіто] - на зберігання
31. INTER ALIA [ІНТЕР Аліа] - серед інших речей або справ
32. INTER PARTES [ІНТЕР партес] - між сторонами
33. INTER SE [ІНТЕР се] - взаємно
34. INTRA VIRES [інтра вірес] - в межах повноважень
35. IPSO FACTO [ІПСОА факто] - в силу факту
36. IPSO JURE [ІПСОА юре] - в силу закону, в силу права
37. JUS AD BELLUM [юс ад беллум] - право на війну
38. JUS COGENS [юс когенс] - незаперечне право, тверде право
39. JUS IN BELLO [юс ін Белло] - право війни
40. JUS GENTIUM [юс генціум] - право народів, міжнародне право
41. JUS NESSARIUM PRO OMNIUM [юс несаріум про омніум] - право, необхідне для всіх
42. JUS PUBLICUM [юс публікум] - публічне право
43. JUS SANGUINIS [юс сангініс] - право крові
44. JUS SOLI [юс солі] - право грунту
45. LEX [Лекс] - закон
46. MODUS VIVENDI [модус вівенді] - спосіб життя, спосіб існування. Тимчасова угода з якого-небудь міжнародного питання, укладена сторонами у розрахунку на його остаточне регулювання у подальшому; фактичний стан; ставлення, визнане сторонами
47. MUTATIS MUTANDIS [мутатіс мутандіс] - змінивши те, що слід змінити, внісши необхідні зміни
48. NEMO PLUS JURIS TRANSFERRE POTEST QUAM IPSE HABET [Немо плус юрис трансфере потес Квам іпсе хабет] - ніхто не може передати більше прав, ніж має
49. NON BIS IN IDEM [нон біс ін ідем] - не можна стягувати двічі за одне і те ж
50. NON LIQUET [нон ліквет] - не ясно
51. OPINIO JURIS [опінію юрис] - в якості правової норми; думку про юридичної обов'язковості
52. PERSONA (NON) GRATA [Персон (нон) грата] - небажана особистість
53. PACTA NON OBLIGANT NISI GENTES INTE QUAS INITA [пакту нон облігант НІСД гентес інте ква ІНІТ] - договори не зобов'язують нікого, крім осіб, в них беруть участь
54. PACTA SUNT SERVANDA [пакту сун серванда] - договори повинні дотримуватися
55. PACTA TERTIS NEC NOCENT NEC PROSUNT [пакту тертіс НЕК ноцен НЕК просунь] - договори не шкодять і не сприяють третім особам
56. PAR IN PAREM IMPERIUM (JURISDICTIONEM) NON HABET [пар ін Парем імперіум (юрісдікціонем) нон хабет] - рівний над рівним влади (юрисдикції) не має
57. PRIMA FACIE [прима фаці] - на перший погляд
58. QUASI [квазі] - нібито, нібито
59. RES JUDICATA [рес Юдікат] - вирішена справа
60. RES NULLIUS [рес нулліус] - річ, нікому не належить, безхазяйна річ
61. RESPONSA PRUDENTIUM [респонса пруденціум] - думка вчених-юристів
62. RESTITUTIO IN INTEGRUM [рестітуціо ін інтегрум] - відновлення в колишніх правах, відновлення в колишньому стані
63. RATIONE MATERIAE [раціон Матер] - по матеріальним підставах
64. RATIONE PERSONAE [раціон Персон] - зважаючи складу учасників
65. RATIONE TEMPORIS [раціон темпорі] - унаслідок часу
66. REBUS SIC STANTIBUS [ребус сик стантібус] - при такому стані речей
67. SENSU STRICTO [Сенсит Стрикт] - буквально, у вузькому сенсі
68. STATUS QUO [статус кво] - існуючий стан
69. STATUS QUO ANTE [статус кво анте] - становище, яке існувало до певного моменту
70. SUB CONDITIONE [суб кондіціоне] - під умовою
71. SUI GENERIS [суі генеріс] - в своєму роді; своєрідний
72. TABULA RASA [табула рази] - чиста дошка
73. ULTRA FINES MANDATI [ультра фінес мандати] - за межами повноважень
74. ULTRA VIRES [ультра вірес] - з перевищенням повноважень
75. VETO [вцей] - вето, заборона
--- ---
* (1) Див: Цивільне право: підручник. Т. IV. Вид. 3-е / під ред. Е.А. Суханова. М., 2006. С. 614.
* (2) Указ. соч. С. 619.
* (3) З цього питання див також: Крашенинников Е.А. Роздуми про деліктному домаганні / / Деліктні зобов'язання по російському цивільному праву: зб. науч. праць / відп. ред. А.С. Шевченко. Владивосток, 2005. С. 77-78.
* (4) Див: Кулагін М.І. Підприємництво і право: Досвід Заходу / / Вибрані праці. М., 1997. С. 283.
* (5) Там же. С. 284.
* (6) Радянське цивільне право: підручник. Т. 2. / Під ред. О.А. Красавчикова. М., 1969. С. 364.
* (7) СЗ РФ. 1998. N 31. Ст. 3803.
* (8) СЗ РФ. 2000. N 2. Ст. 131.
* (9) Бєлов В.А. Цивільне право. Особлива частина: підручник. М., 2004. С. 657-658.
* (10) Відомості СРСР. 1981. N 21. Ст. 741.
* (11) БНА. 1984. N 3.
* (12) Рішенням Верховного Суду РФ від 5 квітня 2004 п. 7 в частині, що обмежує право на повне відшкодування збитків, а також п. 10 в частині слів "шести місяців". визнані нечинними і не підлягають застосуванню з 1 червня 2004
* (13) Див: Цивільне право. Частина друга: підручник / відп. ред. В.П. Мозолин. М., 2007. С. 838 (автор глави - М.Н. Кузнєцової).
* (14) Див: ФЗ від 6 березня 2006 р. "Про протидію тероризму» (СЗ РФ. 2006. N 11. Ст. 1146); ФЗ від 21 листопада 1995 р. " Про використання атомної енергії "(СЗ РФ. 1995. N 48. Ст. 4552).
* (15) Ст. 51-57 ФЗ "Про використання атомної енергії".
* (16) РГ. 2008. 27 берез. N 41.
* (17) СЗ РФ. 2001. N 7. Ст. 700.
* (18) СЗ РФ. 2004. N 7. Ст. 596.
* (19) Див: Радянське цивільне право: підручник. Т. 2. / Під ред. О.А. Красавчикова. М., 1969. С. 377.
* (20) Радянське цивільне право: підручник. Т. 2 / під ред. О.А. Красавчикова. М., 1969. С. 377-378.
* (21) Смирнов В.Т. Регресні позови в зобов'язаннях із заподіяння шкоди. М., 1960. С. 28.
* (22) Див: Цивільне право: підручник. Т. IV. Вид. 3-е / під ред. Е.А. Суханова. М., 2006. С. 646.
* (23) У німецькому цивільному праві відшкодування збитків за загальним правилом настає в натуральній формі (§ 249 ГГУ), і тільки якщо відшкодування збитків у натурі неможливо або його недостатньо або воно не буде вироблено своєчасно, то відшкодування настає в грошовій формі (§ 250, 251 ГГУ) (цит. за: Савенкова О.В. Відшкодування збитків у сучасному цивільному праві / / Збитки та практика їх відшкодування: зб. статей / відп. ред. М.А. Рожкова . М., 2006. С. 24-25).
* (24) Див: Шевченко А.С. Відшкодування шкоди, заподіяної правомірними діями. Владивосток, 1989. С. 45.
* (25) Див: Брагінський М.І., Витрянский В.В. Договірне право. Книга перша. Загальні положення. М., 1999. С. 568.
* (26) Указ. соч. С. 568.
* (27) Див: Брагінський М.І., Витрянский В.В. Договірне право. Книга перша. Загальні положення. М., 1999. С. 570.
* (28) Див: Цивільне право: підручник. Т. IV. Вид. 3-е / під ред. Е.А. Суханова. М., 2006. С. 624.
* (29) Див: Агарков М.М. Зобов'язання по сучасному цивільному праву. М., 1940. С. 140; Цивільне право Росії. Частина друга. Зобов'язальне право / під ред. О.Н. Садикова. Курс лекцій. М., 1997. С. 638; Цивільне право: підручник. Т. 1. Вид. 3-е / під ред. А.П. Сергєєва та Ю. К. Толстого. М., 2002. С. 665.
* (30) Агарков М.М. Указ. соч. С. 140.
* (31) Див: Шевченко А.С. Проблеми відшкодування шкоди, заподіяної правомірними діями / / Деліктні зобов'язання по російському цивільному праву: зб. науч. праць / відп. ред. А.С. Шевченко. Владивосток, 2005. С. 123-135.
* (32) Див: Цивільне право: підручник. Т. 3. Вид. 4-е / під ред. А.П. Сергєєва та Ю. К. Толстого. М., 2003. С. 11 (автор глави - Ю.К. Толстой).
* (33) Див: Бєлов В.А. Цивільне право. Загальна частина: підручник. М., 2002. С. 514.
* (34) Див, напр.: Братусь С.Н. Юридична відповідальність і законність. М., 1976; Калмиков Ю.Х. Майнові права радянських громадян. Саратов, 1969. С. 114; Белякова А.М. Майнова відповідальність за заподіяння шкоди. М., 1979 і ін
* (35) СЗ РФ. 1996. N 3. Ст. 140.
* (36) СЗ РФ. 1996. N 49. Ст. 5491.
* (37) СЗ РФ. 2006. N 12. Ст. 1232.
* (38) Конституційний Суд РФ у визначенні від 4 грудня 2003 р. N 508-О "Про відмову в прийнятті до розгляду скарги громадянина Шлафмана Володимира Аркадійовича на порушення його конституційних прав пунктом 7 статті 152 Цивільного кодексу Російської Федерації "визнав, що нематеріальну шкоду, заподіяну юридичній особі, відмінний від моральної шкоди, завданої громадянинові, і має свій власний зміст, вказавши, що" відсутність прямої вказівки в законі на спосіб захисту ділової репутації юридичних осіб не позбавляє їх права пред'являти вимоги про компенсацію збитків, в тому числі нематеріальних, заподіяних применшенням ділової репутації, або нематеріальної шкоди, що має свій власний зміст (відмінне від змісту моральної шкоди, завданої громадянинові), яке випливає із суті порушеного нематеріального права і характеру наслідків цього порушення (п. 2 ст . 150 ГК РФ) ".
* (39) Див: Цивільне право Росії. Частина друга. Зобов'язальне право. Курс лекцій / за ред. О.Н. Садикова. М., 1997. С. 647 (автор глави - К.Б. Ярошенко); Цивільне право. Т. 2. Напівтім 2. Підручник / за ред. Е.А. Суханова. М., 2000. С. 383 (автор глави - С.М. Корнєєв).
* (40) Детальніше про причинного зв'язку см. главу 25 (т. 1) підручника.
* (41) Див: Смирнов В.Т., Собчак А.А. Загальне вчення про деліктних зобов'язаннях. Л., 1983. С. 80.
* (42) Див: Смирнов В.Т., Собчак А.А. Указ. соч. С. 81-82.
* (43) Див: Іоффе О.С. Відповідальність по радянському цивільному праву. Л., 1955; Матвєєв Г.К. Вина в радянському цивільному праві. Київ, 1955; Смирнов В.Т., Собчак А.А. Загальне вчення про деліктних зобов'язаннях. Л., 1983.
* (44) Див: Антимонов Б.С. Цивільна відповідальність за шкоду, заподіяну джерелом підвищеної небезпеки. М., 1952.
* (45) Див: Красавчиков О.А. Відповідальність, міри захисту та санкції в радянському цивільному праві / / Проблеми цивільно-правової відповідальності та захисту цивільних прав. Вип. 27. Свердловськ, 1973; Шевченко А.С. Відшкодування шкоди, заподіяної правомірними діями. Владивосток, 1989.
* (46) Див: Антимонов Б.С. Значення вини потерпілого при цивільному правопорушення. М., 1950. С. 253.
* (47) Див: Кун А.П. Відшкодування шкоди, завданої громадянинові актами влади: автореф. канд. дісс. Л., 1984. С. 11.
  * (48) Див: Кун А.П. Відшкодування шкоди, завданої громадянинові актами влади: автореф. канд. дісс. С. 12-13.
  * (49) Поняття представника влади у вузькому сенсі виводиться з визначення посадової особи, що міститься в примітці до ст. 2.4 КоАП.
  * (50) Під сферою адміністративного управління в даному випадку умовно розуміється будь-яка діяльність державних органів, органів місцевого самоврядування або посадових осіб цих органів, яка пов'язана з прийняттям ними актів влади щодо осіб, які не перебувають у них у прямому підпорядкуванні.
  * (51) СЗ РФ. 1996. N 34. Ст. 4030; 2000. N 32. 3338; 2001. N 33. Ст. 3437; 2002. N 19. Ст. 1796.
  * (52) Відповідальність за шкоду, завдану незаконними діями правоохоронних органів і суду, була вперше встановлена Указом Президії Верховної Ради СРСР від 18 травня 1981 "Про відшкодування шкоди, завданої громадянинові незаконними діями державних і громадських організацій, а також посадових осіб при виконанні ними службових обов'язків "і затвердженого ним Положення про порядок відшкодування шкоди, завданої громадянинові незаконними діями органів дізнання, попереднього слідства, прокуратури і суду (Відомості СРСР. 1991. N 21. Ст. 741). Хоча зазначені акти і не визнані не чинними на території Російської Федерації, вони фактично перекриті правилами глави 18 КПК.
  * (53) СЗ РФ. 2001. N 7. Ст. 700.
  * (54) Неясно, чим пояснюється вперте небажання законодавця привести ст. 1070 ЦК у відповідність з КПК. Це підтверджується тим, що Федеральним законом від 9 травня 2005 перелік незаконних актів, за які настає відповідальність на підставі ст. 1070 ЦК, був доповнений такою мірою, як незаконне притягнення юридичної особи до адміністративної відповідальності у вигляді адміністративного призупинення діяльності. Тим самим законодавець явно дав зрозуміти, що за інші незаконні дії, вчинені правоохоронними органами і судами щодо юридичних осіб, держава за ст. 1070 ЦК відповідальності не несе, що явно не узгоджується з правилами глави 18 КПК.
  * (55) В цілому описаний порядок відшкодування шкоди збігається з особливим порядком відшкодування, який раніше був встановлений Положенням від 18 травня 1981 (зрозуміло, з урахуванням дії Закону РФ "Про оскарження до суду дій і рішень, які порушують права і свободи громадян" від 27 квітня 1993 р. / / Відомості РФ. 1993. N 19. Ст. 685).
  * (56) Відомості РФ. 1991. N 18. Ст. 572; 1993. N 32. Ст. 1230.
  * (57) Див, напр.: Положення про порядок повернення громадянам незаконно конфіскованого, вилученого або вийшов іншим шляхом з володіння у зв'язку з політичними репресіями майна, відшкодування його вартості або виплати грошової компенсації, затв. постановою Уряду РФ від 12 серпня 1994 р. / / СЗ РФ. 1994. N 18. Ст. 2082 та ін
  * (58) Див, напр.: Антимонов Б.С. Цивільна відповідальність за шкоду, заподіяну джерелом підвищеної небезпеки. М., 1952; Белякова А.М. Відшкодування шкоди, завданої джерелом підвищеної небезпеки. М., 1967; Іоффе О.С. Відповідальність по радянському цивільному праву. Л., 1955; Красавчиков О.А. Відшкодування шкоди, завданої джерелом підвищеної небезпеки. М., 1966; Майданик Л.А., Сергєєва Н.Ю. Матеріальна відповідальність за пошкодження здоров'я. М., 1968; Флейшиц Е.А. Зобов'язання із заподіяння шкоди і безпідставного збагачення. М., 1951 і ін
  * (59) Огляд поглядів див кн.: Белякова А.М. Відшкодування шкоди, завданої джерелом підвищеної небезпеки. С. 13 і слід.
  * (60) Огляд поглядів див кн.: Красавчиков О.А. Відшкодування шкоди, завданої джерелом підвищеної небезпеки. С. 122 і слід.
  * (61) Див: Красавчиков О.А. Відшкодування шкоди, завданої джерелом підвищеної небезпеки. С. 41-64.
  * (62) Про це див главу 30 даного підручника.
  * (63) Див, напр.: Правила визнання особи інвалідом, затв. постановою Уряду РФ від 20 січня 2006 р. N 95 / / СЗ РФ. 2006. N 9. Ст. 1018.
  * (64) Див: постанова Уряду РФ від 16 грудня 2004 р. N 805 "Про порядок організації і діяльності федеральних державних установ медико-соціальної експертизи" / / Відомості Верховної. 2004. N 52 (ч. 2). Ст. 5478.
  * (65) За змістом закону деякі види витрат, зокрема витрати на сторонній догляд, лікування, медикаменти і т. п., можуть бути стягнуті з при-чінітеля шкоди на підставі ст. 1085 ЦК.
  * (66) Див: постанова Уряду РФ від 17 листопада 2000 р. N 863 "Про затвердження Порядку внесення до Фонду соціального страхування РФ капіталізованих платежів при ліквідації юридичних осіб - страхувальників по обов'язковому соціальному страхуванню від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань" / / СЗ РФ. 2000. N 48. Ст. 4693.
  * (67) Практика притягнення до цивільно-правової відповідальності виготовлювачів недоброякісних товарів, недоліки яких завдавали шкоди життю, здоров'ю та майну громадян, коли це відбувалося за межами гарантійних термінів, почала складатися в нашій країні ще в 80-х рр.., Що знайшло відображення в п. 19 постанови Пленуму Верховного Суду СРСР від 5 квітня 1985 N 1 "Про практику застосування судами законодавства про відповідальність за випуск промисловими підприємствами недоброякісної, нестандартної або некомплектної продукції та за випуск у продаж таких товарів у торговельних підприємствах" / / Бюлетень Верховного Суду СРСР. 1985. N 3. С. 13.
  * (68) Див, напр.: Коментар до цивільного кодексу РФ, частині другій (постатейний) / відп. ред. О.Н. Садиков. М., 1996. С. 703.
  * (69) У ході подальшого аналізу даного делікту поряд із загальними положеннями виділятимуться ті особливості, які притаманні лише правовідносин з участю громадян-споживачів.
  * (70) Сказане зовсім не означає, що шкода, заподіяна з аналогічних причин при використанні товару (роботи, послуги) у підприємницькій діяльності, взагалі не підлягає відшкодуванню. Така шкода також має бути відшкодована, але на загальних підставах, в тому числі при наявності вини заподіювача шкоди.
  * (71) Пункт 1 ст. 1097 ЦК у своїй первісній редакції вказував на заподіяння шкоди недоліком товару лише в межах терміну придатності, що було явною помилкою укладачів проекту Цивільного кодексу. Зазначена помилка була спочатку підправлена Верховним Судом РФ у постанові від 17 січня 1997 р. N 2, а потім (17 грудня 1999 р.) виправлена законодавцем при внесенні змін до Цивільного кодексу.
  * (72) Вимога про повернення безпідставного збагачення інакше називають домаганням з безпідставного збагачення або кондікція.
  * (73) Гурвич М. Інститут безпідставного збагачення в його основних рисах за Цивільним кодексом РРФСР / / Радянське право. 1925. N 2. С. 88.
  * (74) Oser H., Schцnenberger W. Das Obligationenrecht. Allgemeiner Teil (Art. 1-183). 2 Aufl. Zьrich, 1929. S. 430; Siber H. Schuldrecht. Leipzig, 1931. S. 419; Becker H. Obligationenrecht. Allgemeiner Bestimmungen (Art. 1-183). 2 Aufl. Bern, 1941. S. 334; Larenz K. Lehrbuch des Schuldrechts. 11 Aufl. Mьnchen, 1977. Bd. 2. S. 464; Bucher E. Schweizerisches Obligationenrecht. Allgemeiner Teil ohne Deliktsrecht. 2 Aufl. Zьrich, 1988. S. 656; Medicus D. Schuldrecht NI. Besonderer Teil: ein Studienbuch. 10 Aufl. Mьnchen, 2000. S. 313.
  * (75) Звільнення від боргу призводить до збагачення боржника навіть тоді, коли він є неспроможним і тому напевно не сплатив би борг.
  * (76) Про абстрактної природі традиції см.: Крашенинников Е.А. Загальна характеристика надань / / Нариси з торговельного права. Ярославль, 2006. Вип. 13. С. 24-26; Грачов В.В. Правова природа традиції / / Збірник статей до 55-річчя Е.А. Крашеніннікова. Ярославль, 2006. С. 33-35.
  * (77) Larenz K. Op. cit. S. 477.
  * (78) Larenz K. Op. cit. S. 500, 501.
  * (79) Див, напр.: Іоффе О.С. Радянське цивільне право. Л., 1961. С. 517; Маковський А.Л. Зобов'язання внаслідок безпідставного збагачення (глава 60) / / Цивільний кодекс Російської Федерації. Частина друга. Текст, коментарі, алфавітно-предметний покажчик. М., 1996. С. 597.
  * (80) Див, напр.: Guhl T. Das schweizerische Obligationenrecht mit Einschluss des Handels-und Wertpapierrechts. 8 Aufl. Zьrich, 1995. S. 205.
  * (81) Bьren B. Schweizerisches Obligationenrecht. Allgemeiner Teil. Zьrich, 1964. S. 309; Larenz K. Op. cit. S. 475; Keller M., Schaufelberger P. C. Das schweizerische Schuldrecht. 3 Aufl. Basel und Frankfurt a. M., 1990. Bd. 3. S. 26 ff., 48; Wieling H. J. Bereicherungsrecht. 2 Aufl. Berlin; Heidelberg; New York, 1998. S. 47.
  * (82) Larenz K. Op. cit. S. 475.
  * (83) Tuhr A. Allgemeiner Teil des schweizerischen Obligationenrechts. Tьbingen, 1924. Halbbd. 1. S. 177.
  * (84) Enneccerus L., Nipperdey H.C. Allgemeiner Teil des bьrgerlichen Rechts. 14 Aufl. Tьbingen, 1955. Halbbd. 2. S. 622.
  * (85) Див, напр.: Jakobs H.-H. Eingriffserwerb und Vermцgensverschiebung in der Lehre von der ungerechtfertigten Bereicherung. Bonn, 1964. S. 113 ff.; Wilhelm J. Rechtsverletzung und Vermцgensentscheidung als Grundlagen und Grenzen des Anspruchs aus ungerechtfertigter Bereicherung. Bonn, 1973. S. 90 ff.
  * (86) Wilburg W. Die Lehre von der ungerechtfertigten Bereicherung nach цsterreichischem und deutschem Recht. Graz, 1934. S. 27 ff.; Caemmerer E. Bereicherung und unerlaubte Handlung / / Festschrift fьr Ernst Rabel. Tьbingen, 1954. Bd. 1. S. 353 ff.; Larenz K., Canaris C.-W. Lehrbuch des Schuldrechts. 13 Aufl. Mьnchen, 1994. Bd. 2. Halbbd. 2. S. 169, 170; Esser J., Weyers H.-L. Schuldrecht: ein Lehrbuch. 8 Aufl. Heidelberg, 2000. Bd. 2. Teilbd. 2. S. 73, 74.
  * (87) Однак вимога про повернення безпідставного збагачення не може бути здійснене після настання умови (див.: Крашенинников Є.А. Правове становище сторін невідкладно обумовленого правочину під час стану підвішеності / / Нариси з торговельного права. Ярославль, 2005. Вип. 12 . С. 8-9).
  * (88) Enneccerus L., Kipp Th., Wolff M. Lehrbuch des bьrgerlichen Rechts. 23-27 Aufl. Marburg, 1927. Bd. 1. Abt. 2. S. 643.
  * (89) Tuhr A. Op. cit. S. 376. Слід відкинути як необгрунтоване мені ня В. А. Рясенцева, що оману надає щодо існування свого боргу дає йому право на оспорювання предоставительно угоди (див.: Рясенцев В.А. Зобов'язання з так званого безпідставного збагачення в радянському цивільному праві / / Вчені записки МГУ . М., 1949. Вип. 144. С. 94, 95).
  * (90) Larenz K. Op. cit. S. 492.
  * (91) Tuhr A. Op. cit. S. 380; Larenz K. Op. cit. S. 493.
  * (92) Крашенинников Е.А. Основні питання уступки вимоги / / Нариси з торговельного права. Ярославль, 1999. Вип. 6. С. 9, 10.
  * (93) Gierke O. Deutsches Privatrecht. Miinchen und Leipzig, 1917. Bd. 3. S. 1021; Enneccerus L., Lehmann H. Recht der Schuldverhдltnisse. 14 Aufl. Tьbingen, 1954. S. 285; Larenz K. Lehrbuch des Schuldrechts. 14 Aufl. Mьnchen, 1987. Bd. 1. S. 269; Brox H. Allgemeines Schuldrecht. 24 Aufl. Mьnchen, 1997. S. 113.
  * (94) TuhrA. Op. cit. S. 388; LarenzK., Canaris C.-W. Op. cit. S. 255; Gernhuber J. Die Erfьllung und ihre Surrogate sowie das Erlцschen der Schuldverhдltnisse aus anderen Griinden. 2 Aufl. Tьbingen, 1994. S. 373; Medicus D. Schuldrecht I. Allgemeiner Teil: ein Studienbuch. 10 Aufl. Miinchen, 1998. S. 138.
  * (95) TuhrA. Op. cit. S. 388. Anm. 4.
  * (96) Крашенинников Е.А. Правова природа прощення боргу / / Нариси з торговельного права. Ярославль, 2001. Вип. 8. С. 53.
  * (97) Аналогічним протиріччям страждало припис третього пропозиції ст. 400 ЦК РРФСР 1922 р. (див.: Гурвич М. Указ. Соч. С. 107).
  * (98) Див, напр.: Цивільне право / під ред. А.П. Сергєєва та Ю. К. Толстого. 4-е вид. М., 2003. Т. 3. С. 93 (автор глави - Ю.К. Толстой).
  * (99) Див, напр.: Хаскельберг Б.Л. До питання про правову природу традиції / / Збірник статей до 55-річчя Е.А. Крашеніннікова. Ярославль, 2006. С. 135; Тузов Д.О. Про традиції як речовому договорі в російському цивільному праві / / Вісник ВАС РФ. 2007. N 8. С. 77 і слід.
  * (100) При відчуженні набувачем такої речі його сингулярний наступник не стає зобов'язаною особою по домаганню з безпідставного збагачення, навіть якщо він знав про необгрунтованості придбання свого попередника; бо якщо він набуває річ від власника, яким є обогатившийся, то його знання про те , що останній набув право власності на річ без правової підстави, не має значення (див.: Tuhr A. Op. cit. S. 397).
  * (101) Стосовно ст. 400 ЦК РРФСР 1922 р. на це правильно вказував В.А. Рясенцев (див.: Рясенцев В.А. Указ. Соч. С. 104).
  * (102) Використовуваний в ст. 1108 ЦК термін "майно" вжито як рівнозначний поняттю речі.
  * (103) Thon A. Rechtsnorm und subjectives Recht. Weimar, 1878. S. 280; Oertmann P. Bьrgerliches Gesetzbuch. N Buch. Allgemeiner Teil. Berlin, 1908. S. 598, 599; Enneccerus L., Nipperdey H. C. Op. cit. S. 995, 996; Larenz K. Allgemeiner Teil des deutschen bьrgerlichen Rechts. Mьnchen, 1967. S. 261.
  * (104) Крашенинников Е.А. Давність домагань / / Нариси з торговельного права. Ярославль, 2003. Вип. 10. С. 14.
  * (105) Larenz K. Lehrbuch des Schuldrechts. Bd. 2. S. 491; Esser J., Weyers H.-L. Op. cit. S. 65.
  * (106) Якщо Б відчужує річ набувачеві, який згідно п. 1 ст. 302 ГК стає її власником, то виндикационное домагання А проти Б відпадає. На його місце вступає домагання з безпідставного збагачення, що зобов'язує Б відшкодувати А вартість цієї речі.
  * (107) У цих випадках має місце безпідставне збагачення, підмет усуненню за допомогою приписів глави 60 ЦК.
  * (108) Tuhr A. Op. cit. S. 401; Bьren B. Op. cit. S. 309; Larenz K. Lehrbuch des Schuldrechts. Bd. 2. S. 472; Bucher E. Op. cit. S. 662; Keller M., Schaufelberger P. C. Op. cit. S. 12, 13; Schwenzer I. Schweizerisches Obligationenrecht. Allgemeiner Teil. Bern, 1998. S. 349.
  * (109) Tuhr A. Op. cit. S. 401.
  * (110) Див: Права на результати інтелектуальної діяльності: зб. нормативних актів / упоряд. В.А. Дозорців. М., 1994. С. 92-110.
  * (111) Див: Пиленко А. Право винахідника. СПб., 1902. Т. 1. С. 84.
  * (112) Азбука авторського права. М.: ЮНЕСКО, 1982. С. 22.
  * (113) Слід зауважити, що сам термін "інтелектуальна власність" увійшов у науковий і законодавчий оборот лише в ХХ ст. Їм стало позначатися узагальнююче по відношенню літературної та промислової власності поняття, що обіймає собою будь-які права на результати інтелектуальної діяльності, що охороняються законом.
  * (114) Втім, правильніше говорити лише про суто формальному використанні укладачами проекту Цивільного кодексу даного поняття, оскільки практично ніде, крім ст. 1225 і декількох інших статей, воно в Кодексі не зустрічається, а замість нього застосовується термін "результат інтелектуальної діяльності і засіб індивідуалізації". Не боячись помилитися, припущу, що якби не наявність ст. 44 Конституції РФ, поняття інтелектуальної власності в Цивільному кодексі взагалі б не було.
  * (115) Враховуючи, що навчальна література не призначена для ведення дискусій, нами наводяться лише деякі міркування з порушеного питання без докладної їх аргументації.
  * (116) Див: Біла книга. Історія та проблеми кодифікації законодавства про інтелектуальну власність: Зб. документів, матеріалів і наукових статей / під ред. В.Н. Лопатіна. М., 2007.
  * (117) До даного висновку схиляє і та обставина, що сам перелік охоронюваних об'єктів, закріплений ст. 1225 ЦК, є недосконалим. Зокрема, в якості самостійного об'єкта охорони в ньому фігурують програми для ЕОМ, хоча надалі сказано, що вони охороняються як літературні твори (п. 1 ст. 1259 ЦК). Навпаки, такий новий об'єкт суміжних прав, як публікація що раніше не оприлюдненого твору науки, літератури і мистецтва, що перейшло у суспільне надбання (ст. 1337-1344 ЦК), у переліку об'єктів, що охороняються відсутня.
  * (118) У російській юридичній літературі давно висловлена ідея про необхідність правової охорони будь-яких творчих результатів незалежно від їх подальшої кваліфікації (див., напр.: Юрченко А.К. Охорона інтересів громадян у правовідносинах, пов'язаних з творчою діяльністю / / Цивільно-правова охорона інтересів особистості. М., 1969. С. 204; Гаврилов Е.П. Радянське авторське право. Основні положення і тенденції розвитку. М., 1984. С. 109-111 та ін.)
  * (119) Подібна спроба була зроблена в Основах цивільного законодавства 1991 р., а пізніше робилася укладачами проекту частини четвертої Цивільного кодексу.
  * (120) Тексти зазначених Конвенцій см. в: Права на результати інтелектуальної діяльності: Зб. нормативних актів / упоряд. В.А. Дозорців. М., 1994.
  * (121) Текст Угоди ТРІПС см.: Журнал міжнародного приватного права. 2001. N 2-4.
  * (122) У даному випадку маються на увазі лише такі відносини інтелектуальної власності, які засновані на рівності, автономії волі і майновій самостійності їх учасників. Поряд з ними в даній сфері виникає чимало відносин, що мають адміністративно-правовового природу.
  * (123) Відомості РФ. 1992. N 7. Ст. 300.
  * (124) Разом з тим положення про невідчужуваності особистих прав знає деякі винятки, зумовлені тим, що деякі авторські права, які традиційно відносять до особистих, містять в собі істотну частку майнового змісту.
  * (125) До інституту патентного права теоретично може бути віднесена і охорона селекційних досягнень, що має з ним цілий ряд схожих рис. Однак з урахуванням того, що за своїми ознаками і правовому режиму селекційні досягнення все ж таки суттєво відрізняються від об'єктів патентного права, правильніше обмежити патентне право лише охороною винаходів, корисних моделей і промислових зразків.
  * (126) Див: Медведєв Д.А. Право на фірму в умовах ринкової економіки / / Здійснення і захист майнових прав громадян і організацій в умовах формування соціалістичної правової держави. Уфа, 1991. С. 70-71.
  * (127) СЗ РФ. 2006. N 31 (ч. 1). Ст. 3434.
  * (128) Виняток становлять деякі республіки колишнього СРСР, які при підготовці своїх кодексів орієнтувалися на Модельний цивільний кодекс, підготовлений в середині 90-х рр.. в рамках Міжпарламентської асамблеї країн СНД. Однак у цих країнах положення цивільних кодексів про інтелектуальну власність поєднуються з правилами спеціальних законів, якими забезпечується основне правове регулювання відносин інтелектуальної власності.
  * (129) Відомості РФ. 1993. N 32. Ст. 1242.
  * (130) Там же. 1992. N 42. Ст. 2319.
  * (131) Там же. 1992. N 42. Ст. 2322.
  * (132) Там же. 1993. N 36. Ст. 1436.
  * (133) Дане положення потребує уточнення. Як вже зазначалося, ідея про включення всього законодавства про інтелектуальну власність в Цивільний кодекс не тільки є помилковою, а й практично нездійсненною. Крім скасованих спеціальних законів, норми про інтелектуальну власність містяться в багатьох інших законах, "стерилізувати" які розробники проекту Кодексу не встигли. Крім того, в самій частини четвертої Кодексу містяться відсилання до деяких інших законів, в яких будуть порушуватися питання інтелектуальної власності (див., напр.: П. 3 ст. 1247, п. 2 ст. 1547 ЦК).
  * (134) Даний проект, що має мало спільного з двома попередніми, був оприлюднений у лютому 2006 р., коли тільки й стало відомо про його існування. Докладніше про це див у кн.: Сергєєв А.П. До історії новітньої кодифікації законодавства про інтелектуальну власність в Російській Федерації (1995-2006 роки) / / Біла книга. Історія та проблеми кодифікації законодавства про інтелектуальну власність. М., 2007. С. 228-233.
  * (135) Зрозуміло, це не означає, що в проектах не було збігаються один з одним норм. Навпаки, цілий ряд питань, що стосуються, зокрема, авторів результатів інтелектуальної діяльності, виникнення прав на об'єкти інтелектуальної власності, видів договорів, захисту прав інтелектуальної власності тощо, вирішувалося однаково.
  * (136) Та обставина, що у сфері колективного управління знаходяться не лише авторські, а й суміжні права, а патентні повірені і патентні мита зустрічаються не тільки в патентному праві, а й у сфері охорони засобів індивідуалізації, не могло послужити підставою для приміщення норм про них в загальні положення, оскільки останні повинні поширюватися на всі об'єкти інтелектуальної власності. Вирішити цю "проблему" можна було за допомогою елементарного законодавчого прийому, а саме шляхом відсилання до статей відповідної глави.
  * (137) Дане питання врегульовано тільки стосовно до права на використання авторських творів, та й то лише у випадку їх входження до складу виморочність майна (п. 2 ст. 1283 ЦК). В інших випадках доля прав, що переходять до держави, залишається неясною.
  * (138) В принципі, вона мала бути реалізована ще до 1 січня 2008 р., так як часу для цього було достатньо: частина четверта Цивільного кодексу підписана Президентів РФ 18 грудня 2006 Проте до цих пір в цьому плані нічого не зроблено .
  * (139) Дане рішення видається помилковим і нічим, окрім відвертої неприязні укладачів проекту частини четвертої Кодексу до російського Патентному відомству, не може бути пояснено. У всьому світі, як і зовсім попередні роки в нашій країні, патентні відомства володіють правом приймати підзаконні акти у сфері промислової власності в розвиток положень законодавства.
  * (140) Звичайно, далеко не всі закріплені главою 69 ГК правила про договори можуть бути визнані оптимальними. Одним із прикладів вкрай спірній норми служить п. 4 ст. 1237 ЦК, згідно з яким при будь-якому порушенні ліцензіатом обов'язку сплатити ліцензіару винагороду за надання права використовувати об'єкт авторських або суміжних прав ліцензіар може в односторонньому порядку відмовитися від договору і вимагати відшкодування завданих йому збитків. Дана норма відкриває широкі можливості для зловживань з боку недобросовісних авторів і власників суміжних прав. Більш правильним було б надання такої можливості лише при істотному порушенні обов'язки з виплати винагороди.
  * (141) На жаль, ця ідея проведена в життя непослідовно. Так, з незрозумілих причин така ефективна міра захисту порушених прав, як стягнення компенсації за їх порушення, чомусь застосовується лише "у випадках, передбачених цим Кодексом" (п. 3 ст. 1252 ЦК), тобто лише при порушенні авторських , суміжних прав і прав на деякі засоби індивідуалізації.
  * (142) Зокрема, проект щодо внесення змін і доповнень до Закону РФ "Про авторське право і суміжні права", підготовлений спільними зусиллями багатьох вчених і фахівців у 1998-2002 рр.., Навіть не враховувався при складанні проекту глави 70 ЦК.
  * (143) Збори актів РФ. 1994. N 13. Ст. 994.
  * (144) СЗ РФ. 1998. N 22. Ст. 2476.
  * (145) Збори актів РФ. 1993. N 34. Ст. 3182.
  * (146) Збори актів РФ. 1993. N 18. Ст. 1607.
  * (147) Бюлетень Верховного Суду РФ. 2006. N 8.
  * (148) СЗ РФ. 1996. N 21. Ст. 2529.
  * (149) Звичайно, захист прав авторів і патентовласників може здійснюватися на основі норм, закріплених ст. 1250-1254 глави 69 ЦК. Проте у всіх розділах, присвячених правам на окремі об'єкти інтелектуальної власності, містяться норми, що визначають особливості їх захисту.
  * (150) Бюлетень Верховного Суду СРСР. 1985. N 1.
  * (151) Суперечка про те, як повинен іменуватися аналізований об'єкт правової охорони (комерційна таємниця, секрет виробництва, торговий секрет, промислова таємниця тощо), у тому числі "глибокодумні" міркування про те, що комерційна таємниця - це не об'єкт правової охорони, а вид правового режиму інформації тощо, носить суто термінологічний характер.
  * (152) СЗ РФ. 2004. N 32. Ст. 3283.
  * (153) СЗ РФ. 1998. N 26. Ст. 3006.
  * (154) СЗ РФ. 1996. N 35. Ст. 4137.
  * (155) Питання винахідництва. 1991. N 7. С. 5-8.
  * (156) Патенти та ліцензії. 1996. N 10. С. 39-40.
  * (157) Відсутність в п. 1 ст. 1259 ЦК прямої вказівки на творчий характер твору навряд чи можна визнати удачею укладачів проекту частини четвертої Кодексу.
  * (158) Див, напр.: Гаврилов Е.П. Коментар до Закону РФ "Про авторське право і суміжні права". М., 2003. С. 40.
  * (159) Серебровський В.І. Питання радянського авторського права. М., 1956. С. 32.
  * (160) Див: Гаврилов Е.П. Радянське авторське право. Основні положення. Тенденції розвитку. М., 1984. С. 83; Коментар до Цивільного кодексу Російської Федерації, частини четвертої / Е.П. Гаврилов, О.А. Міст, С.П. Гришаєв та ін М., 2007. С. 120 (автор коментаря - Е.П. Гаврилов).
  * (161) Див, напр.: Антимонов Б.С., Флейшиц Е.А. Авторське право. М., 1957. С. 80-81; Чернишова С.А. Правовідносини у сфері художньої творчості. М., 1979. С. 76 та ін
  * (162) Див, напр.: Серебровський В.І. Питання радянського авторського права. С. 41; Кирилова М.Я. Розвиток радянського авторського права. Свердловськ, 1982. С. 10 та ін
  * (163) Див, напр.: Мартинов Б.С. Право авторства в СРСР / / Вчені записки Всесоюзного інституту юридичних наук. Вип. IX. М., 1947. С. 136; Корецький В.І. Авторські правовідносини в СРСР. Сталінабад, 1959. С. 150; Попов В.А. Про поняття і ознаки об'єкта авторського права / / Проблеми радянського авторського права. М., 1979. С. 64 та ін
  * (164) Див: Ионас В.Я. Критерій творчості в авторському праві і судовій практиці. М., 1963; він же. Твори творчості в цивільному праві. М., 1972.
  * (165) Гаврилов Е.П. Радянське авторське право. 1985. С. 79.
  * (166) Вказана норма сформульована в п. 6 ст. 1259 ЦК невдало, оскільки з буквального її тексту випливає, що не охороняються лише документи, які виходять від державних органів, органів місцевого самоврядування та міжнародних організацій. Тим часом охороною не користуються будь-які документи з моменту додання їм офіційного статусу, зокрема статути юридичних осіб, правила страхування, посадові інструкції тощо
  * (167) СЗ РФ. 2006. N 52 (ч. 1). Ст. 5447.
  * (168) Збори актів РФ. 1993. N 41. Ст. 3920.
  * (169) Настільки важливі питання, як умови і критерії акредитації організацій по колективному управлінню, звичайно, слід було б вирішити в самому Цивільному кодексі, а не передавати його Уряду РФ.
  * (170) СЗ РФ. 2008. N 2. Ст. 114.
  * (171) Дане положення не узгоджується з абз. 2 п. 3 ст. 1244 ЦК, згідно з яким "наявність акредитованої організації не перешкоджає створенню інших організацій з управління правами на колективній основі, в тому числі у сферах колективного управління, зазначених у п. 1 цієї статті. Такі організації мають право укладати договори з користувачами лише в інтересах правовласників, які надали їм повноваження з управління правами в порядку, передбаченому п. 3 ст. 1242 цього Кодексу ".
  * (172) Здійснення даної функції багато в чому підривається правилом п. 2 ст. 1243 ЦК, згідно з яким користувачеві надається можливість укласти ліцензійний договір безпосередньо з правовласником, хоча його права перебувають у сфері колективного управління. Це створює значні технічні труднощі для колективного управління авторськими та суміжними правами.
  * (173) Як уже зазначалося, поняття опублікування, закріплене абз. 1 п. 1 ст. 1268 ЦК, розходиться з аналогічним поняттям, закріпленим ст. VI Всесвітньої конвенції про авторське право, і відповідно до ст. 15 Конституції РФ (ст. 7 ЦК) це протиріччя має вирішуватися на користь Всесвітньої конвенції.
  * (174) Привід для цього дають самі правила частини четвертої Цивільного кодексу, присвячені ліцензійними договорами. Згідно ст. 1235-1236, 1286-1287 ЦК за ліцензійним договором правовласник надає користувачеві право на використання твору в передбачених договором межах, тобто конкретні майнові права.
  * (175) Законом РФ "Про авторське право і суміжні права" права на переклад і на переробку твору розглядалися в якості самостійних майнових прав.
  * (176) СЗ РФ. 2004. N 30. Ст. 3090.
  * (177) Відповідно до п. 2 ст. 17 Закону РФ "Про авторське право і суміжні права" право слідування виникало, якщо оригінал твору образотворчого мистецтва перепродавався за ціною, що перевищує попередню не менше ніж на 20%, і зводилося до права автора на отримання 5% перепродажной ціни.
  * (178) Про це див. докладніше: Гаврилов Е.П. Радянське авторське право. Основні положення. Тенденції розвитку. М., 1984. С. 196-203; Савельєва І.В. Правове регулювання відносин у галузі художньої творчості. М., 1986. С. 105-111; Ікло Н.Л. Охорона інтересів сторін за авторським договором. Красноярськ, 1987. С. 12-16; Юрченко А.К. Видавничий договір. Л., 1988. С. 6-17 та ін
  * (179) На жаль, ні в самій частини четвертої Цивільного кодексу, ні в Вступне законі не вирішене питання про долю тих авторських договорів, які були укладені на основі колишнього авторського законодавства і передбачали передачу авторських прав. Навряд чи це питання може бути вирішене однозначно на користь як визнання таких договорів договорами про передачу авторських прав, так і ліцензійними договорами. Можна прогнозувати, що дана проблема викличе чимало суперечок на практиці.
  * (180) У п. 6 ст. 1235 ДК як предмета ліцензійного договору прямо названий результат інтелектуальної діяльності (засіб індивідуалізації), право на використання якого надається за договором.
  * (181) В даний час вони встановлені постановами Уряду РФ від 21 березня 1994 р. N 218 "Про мінімальні ставки авторської винагороди за деякі види використання творів літератури і мистецтва" та від 29 травня 1998 р. N 524 "Про мінімальні ставки авторської винагороди авторам кінематографічних творів, виробництво (зйомка) яких здійснено до 3 серпня 1992 р. ".
  * (182) Дане рішення є щонайменше спірним. Більш виправданою представляється можливість односторонньої відмови від авторського договору лише при істотному порушенні користувачем обов'язки з виплати авторської винагороди.
  * (183) Див, напр.: Серебровський В.І. Питання радянського авторського права. С. 86-88; Антимонов Б.С., Флейшиц Е.А. Авторське право. М., 1957. С. 93; Іоффе О.С. Радянське цивільне право: у 3 т. Л., 1965. Т. 3. С. 33-34; Ионас В.Я. Твори творчості в цивільному праві. С. 73-85; та ін
  * (184) Див, напр.: Ионас В.Я. Твори творчості в цивільному праві. С. 82-83 та ін
  * (185) Див, напр.: Мартем'янов В.С. Охорона прав виконавців: проблеми створення виконавського права / / Радянська держава і право. 1984. N 6. С. 69 та ін
  * (186) Хоча в ст. 1305 ЦК йдеться про використання знака охорони суміжних прав лише виробником фонограми і виконавцем, він може бути використаний і іншими володарями суміжних прав, зокрема виробником бази даних або публікатором.
  * (187) Як вже зазначалося, дане рішення є непослідовним. Організації ефірного та кабельного мовлення мають не менше підстав для визнання за ними особистих немайнових прав, ніж, наприклад, виробники фонограм та упорядники баз даних.
  * (188) Іншу думку див.: Гаврилов Е.П. Коментар до Закону про авторське право і суміжні права. М., 1996. С. 183-184.
  * (189) Як вже зазначалося, таке рішення є непослідовним.
  * (190) Як вже зазначалося, дане рішення є помилковим. Правом захищати свої майнові інтереси при порушенні їх з боку третіх осіб повинні володіти і власника простих ліцензій, принаймні в тих випадках, коли самі правовласники не реагують на порушення.
  * (191) Законодавець відмовився від використання поняття "об'єкт винаходу" ще в 2003 р., коли в Патентний закон РФ були внесені масштабні зміни. Як вже зазначалося, правила частини четвертої Цивільного кодексу, присвячені патентному праву, практично не мають відмінностей від правил раніше діючого законодавства.
  * (192) Це зайвий раз підтверджує висновок про те, що ідея укладачів проекту частини четвертої Цивільного кодексу включити всі правила про інтелектуальну власність до Кодексу ніколи не буде до кінця реалізована.
  * (193) Дане положення було підтверджено Конституційним Судом РФ і Верховним Судом РФ у зв'язку з неодноразово робили спроби його оскаржити (див., напр.: СЗ РФ. 2002. N 52 (ч. II). Ст. 5289; Бюлетень Верховного Суду РФ. 2004. N 12).
  * (194) Абсолютно незрозуміло, про яких законодавчих актах йде мова, якщо все законодавство про інтелектуальну власність за планами укладачів проекту частини четвертої Цивільного кодексу має бути в Кодексі.
  * (195) Збори актів РФ. 1993. N 29. Ст. 2681.
  * (196) Зміст даного обмеження не дуже зрозумілий. Чому, наприклад, на території Росії не може охоронятися комерційне позначення іноземного підприємства, яке реалізує свою продукцію на території Російської Федерації, наприклад, через Інтернет?
  * (197) Важко сказати, чи розуміли укладачі проекту частини четвертої Цивільного кодексу то, який удар завдає таке рішення за іншим засобам індивідуалізації, зокрема по словесним товарним знакам і фірмових найменувань. Адже що б не говорилося про різних функціях даних засобів індивідуалізації, на практиці способи їх використання багато в чому збігаються. Навіщо, наприклад, реєструвати товарний знак, якщо для придбання виключного права на використання словесного позначення досить почати його використання, зробивши щодо відомим? Тим більше, що ніяких чітких критеріїв щодо ступеня популярності позначення законом не встановлено, так само як і не визначені межі дії права на комерційні позначення. У всякому разі, безсумнівно те, що створений сприятливий грунт для майбутніх конфліктів з приводу прав на різні засоби індивідуалізації.
  * (198) Див: Горленко С.А. Паризька конвенція і правова охорона зазначень та найменувань місць походження товарів / / Питання винахідництва. 1991. N 5. С. 30; він же. Правова охорона найменувань місць походження товарів. М., 1994. С. 38.
  * (199) Хоча останнє з названих прав в законі прямо не згадано, воно, безумовно, є у авторів, яким, зокрема, надається можливість вимагати зазначення свого імені в офіційній публікації про реєстрацію топології.
  * (200) Див, напр.: Рясенцев В.А. Сімейне право. М., 1971. С. 9; Ворожейкін Є.М. Сімейні правовідносини в СРСР. М., 1972. С. 12; Матвєєв Г.К. Радянське сімейне право. М., 1985. С. 35; Коментар до Сімейного кодексу Російської Федерації / за ред. П.В. Крашенинникова, П.І. Седугін. М., 1997. С. 10 (автор глави - П.І. Седугин); Пчелінцева Л.М. Сімейне право Росії. М., 2007. С. 18; Сімейне право / під ред. П.В. Крашеніннікова. М., 2007. С. 11 (автор глави - Б.М. Гонгало).
  * (201) Див, напр.: Антокольський М.В. Сімейне право. М., 2004. С. 7-9; Цивільне право / під ред. А.П. Сергєєва, Ю.К. Толстого. Т. 3. М., 2004. С. 296-300 (автор глави - Н.Д. Єгоров).
  * (202) Див, напр.: Сімейне право / під ред. П.В. Крашеніннікова. М., 2007. С. 13 (автор глави - Б. М. Гонгало).
  * (203) Див, напр.: Белякова А.М., Ворожейкін Є.М. Радянське сімейне право. М., 1974. С. 12; Радянське сімейне право / під ред. В.А. Рясенцева. М., 1982. С. 11 (автор глави - В.Ф. Яковлєв).
  * (204) Антокольская М.В. Указ. соч. С. 21-31; Пчелінцева Л.М. Указ. соч. С. 25.
  * (205) Детальніше про юридичну понятті сім'ї та суб'єктах сімейних правовідносин см. главу 61 цього підручника.
  * (206) Див, напр.: Рясенцев В.А. Указ. соч. С. 13; Радянське цивільне право / під ред. О.Н. Садикова. М., 1983. С. 8-9 (автор глави - В.А. Дозорцев); Радянське цивільне право / під ред. О.А. Красавчикова. Т. 1. М., 1985. С. 8, 35-36 (автор глави - О.А. Красавчиков); Матвєєв Г.К. Радянське сімейне право. М., 1985. С. 35; Пчелінцева Л.М. Указ. соч. С. 31.
  * (207) Див, напр.: Іоффе О.С. Розвиток цивілістичної думки в СРСР. Ч. 1. Л., 1975. С. 186; Антокольская М.В. Указ. соч. С. 15-18; Цивільне право / під ред. А.П. Сергєєва, Ю.К. Толстого. Т. 3. С. 300-310 (автор глави - Н.Д. Єгоров).
  * (208) Див, напр.: Цивільне право / під ред. С.С. Алексєєва. М., 2007. С. 25 (автор глави - С.С. Алексєєв).
  * (209) Про концепціях комплексних галузей права див.: Райхер В.К. Суспільно-історичні типи страхування. М.-Л., 1947. С. 190; Алексєєв С.С. Загальна теорія права. М., 2008. С. 179-185.
  * (210) Обставинами, які впливають на зміст сімейної правоздатності, є вік, а також у виняткових випадках - громадянство особи.
  * (211) Аналогічна проблема виникає в результаті буквального тлумачення п. "о" ст. 71 Конституції РФ, в якому до виключного відання Російської Федерації віднесено цивільне законодавство, а не цивільне право.
  * (212) СЗ РФ. 1997. N 47. Ст. 5340; 2001. N 44. Ст. 4149; 2002. N 18. Ст. 1724; 2003. N 17. Ст. 1553; N 28. Ст. 2889; N 50. Ст. 4855; 2004. N 35. Ст. 3607; 2005. N 1. Ст. 25.
  * (213) Відомості Московської обласної Думи. 1996. N 7; 1997. N 9; 2001. N 5.
  * (214) Тюменський известия. 2000. 22 січня.
  * (215) Орловська правда. 1997. 13 травня.
  * (216) СЗ РФ. 1996. N 31. Ст. 3721; 2005. N 7. Ст. 560.
  * (217) Бюлетень Верховного Суду РФ. 1997. N 1.
  * (218) Там же. 1998. N 7.
  * (219) Там же. 1999. N 1.
  * (220) Там же. 2006. N 6.
  * (221) Див, напр.: Белякова А.М., Ворожейкін Є.М. Радянське сімейне право. М., 1974. С. 33. Втім, ніхто з цих авторів не сформулював таке визначення сім'ї, яке могло б бути закріплене в сімейному законодавстві і використовуватися в актах житлового, спадкового, трудового, пенсійного та іншого законодавства.
  * (222) Див, напр.: Рамзан П.В. Члени сім'ї по сімейному та житловому законодавству / / Основи законодавства Союзу РСР і союзних республік про шлюб та сім'ю в правозастосовчій практиці: Міжвузівський тематичний збірник. Саратов, 1978. С. 33 та ін
  * (223) Подібне визначення запропоновано, зокрема, В.А. Рясенцева, який визначав сім'ю як коло осіб, пов'язаних правами і обов'язками, що випливають із шлюбу, споріднення, усиновлення або іншої форми прийняття дітей на виховання (див.: Рясенцев В.А. Сімейне право. М., 1971. С. 45; Радянське сімейне право / під ред. В.А. Рясенцева. М., 1982. С. 43 та ін.)
  * (224) Прикладом такого роду може служити визначення сім'ї Е.М. Ворожейкіна, який запропонував вважати нею "врегульовану нормами законодавства про шлюб та сім'ю спільне життя осіб, що виникає як наслідок їх союзу, або як результат передбачених законом дій одного з них, або як наслідок народження дитини, оформлену в необхідних випадках у встановленому законом порядку, що має метою народження і виховання дітей, взаємну турботу членів сім'ї на базі духовної, психологічної та інтимної спільності і на основі спільного ведення сімейного господарства "(див.: Белякова А.М., Ворожейкін Є.М. Радянське сімейне право. С. 34).
  * (225) Приблизно так само вирішувалося це питання і ст. 2 КпШС РРФСР 1969 р., де йшлося про "особистих і майнових відносинах, що виникають у сім'ї між подружжям, між батьками і дітьми, між іншими членами сім'ї".
  * (226) Прихильником такого широкого розуміння сім'ї в юридичному сенсі був В.А. Рясенцев.
  * (227) Див: Рясенцев В.А. Сімейне право. М., 1971. С. 46.
  * (228) Іоффе О.С. Радянське цивільне право: Курс лекцій в 3 частинах. Ч. 3. Л., 1965. С. 176.
  * (229) Тут і надалі терміном "сімейні правовідносини" позначаються в інтересах стислості як врегульовані правом відносини внутрісімейного характеру, так і відносини, що лежать за межами сім'ї, які в точному сенсі сімейними не є.
  * (230) Див: Антокольський М.В. Сімейне право. С. 15-18.
  * (231) Іоффе О.С. Радянське цивільне право: Курс лекцій в 3 частинах. Ч. 3. С. 182-186.
  * (232) Див: Ворожейкін Є.М. Сімейні правовідносини в СРСР. М., 1972. С. 65.
  * (233) Див, напр.: Бошко В.І. Нариси радянського сімейного права. Київ, 1952. С. 36-37 та ін
  * (234) Cм., Напр.: Ворожейкін Є.М. Сімейні правовідносини в СРСР. С. 68-69; Нечаєва О. М.Семейное право: Курс лекцій. М., 1998. С. 32 та ін
  * (235) Див: Антокольський М.В. Сімейне право. С. 17-18.
  * (236) Іоффе О.С. Радянське цивільне право. С. 176-177.
  * (237) Див: Антокольський М.В. Сімейне право. С. 14.
  * (238) Див: там же.
  * (239) Зрозуміло, головним завданням батьків є виховання дитини гідним членом суспільства, проте рішення даної задачі лежить в іншій, а саме нематеріальної площині.
  * (240) Див: Іоффе О.С. Радянське цивільне право. С. 195.
  * (241) Нерідко в літературі вказується на те, що таке розподіл сімейних правовідносин проводиться з урахуванням специфіки прав і обов'язків їх учасників (див., напр.: Ворожейкін Є.М. Сімейні правовідносини в СРСР. С. 93-95; Шахматов В . П. Сімейні правовідносини. Красноярськ, 1978. С. 26 та ін.) Це твердження неточно, так як відому специфіку змісту виявляють будь-які, в тому числі і розглянуті вище, майнові та особисті немайнові, а також відносні та абсолютні сімейні правовідносини.
  * (242) Див: Рясенцев В.А. Юридичні вчинки в радянському сімейному праві / / Основи законодавства Союзу РСР і союзних республік про шлюб та сім'ю в правозастосовчій практиці: Міжвузівський тематичний збірник. Саратов, 1978. С. 12.
  * (243) Див: Антокольський М.В. Сімейне право. С. 97-99.
  * (244) Про акти громадянського стану див. подр. § 2 глави 6 цього підручника.
  * (245) Див, напр.: Красавчиков О.А. Юридичні факти в радянському цивільному праві. М., 1958. С. 169-170; Шахматов В.П. Сімейні правовідносини. С. 8-9 та ін
  * (246) Див: Ворожейкін Є.М. Сімейні правовідносини в СРСР. С. 72-74.
  * (247) Цілі і обмежені рамки підручника не дозволяють розглянути основні дискусії, що ведуться з даного питання. Про це див підр.: Алексєєв С.С. Загальна теорія права: У 2 т. Т. II. M., 1982. C. 177-178; Красавчиков О.А. Юридичні факти в радянському цивільному праві. С. 85-86 та ін
  * (248) При цьому не можна заперечувати той очевидний факт, що деякі стану, зокрема шлюб, виникають і припиняються з волі людей. Проте в даному випадку цією обставиною можна знехтувати, оскільки нас в першу чергу цікавить не те, в силу чого виникають ті чи інші стану, а те, в чому проявляється специфіка станів як юридичних фактів.
  * (249) Про застосування в сфері сімейного права принципу "все, що не заборонено законом, дозволено" див. подр.: Нечаєва А.М. Сімейне право. С. 20-21.
  * (250) В цьому зв'язку не можна погодитися з твердженням А.М. Нечаєвої про те, що "у сфері регулювання сімейних відносин дієздатність не має самостійного значення (як у цивільному праві)" (див.: Нечаєва О. М. Сімейне право. С. 11).
  * (251) Деякі з належних недієздатній особі сімейних прав і обов'язків в силу їх природи він продовжує здійснювати самостійно, наприклад право на участь у вихованні дитини, якщо тільки судом не ухвалено спеціального рішення про обмеження батьківських прав (ст. 73 СК). Крім того, визнання особи недієздатною надає зацікавленим особам в деяких випадках додаткові можливості з припинення або зміни існуючих сімейних правовідносин, наприклад з припинення шлюбного правовідносини.
  * (252) М.В. Антокольская вважає, що оскільки сімейне законодавство прямо не встановлює такого обмеження, а сам шлюбний договір спрямований на зміцнення матеріального становища сім'ї, його можуть укладати і обмежено дієздатні особи (див.: Антокольський М.В. Сімейне право. С. 91). З даним судженням важко погодитися з огляду на те, що, по-перше, шлюбний договір є хоча і особливою, але цивільно-правовою угодою, на яку поширюються загальні правила Цивільного кодексу, і, по-друге, даної угодою можуть бути ущемлені права обмежено дієздатної особи , здібності якого до самостійної участі в цивільному обороті істотно підірвані його згубною пристрастю до спиртних напоїв або наркотичних засобів.
  * (253) Відомості РФ. 1993. N 19. Ст. 685.
  * (254) Див, напр.: Загоровський А.І. Курс сімейного права. 2-е вид. Одеса, 1909. С. 6; Тархов В.А. Радянське сімейне право. Саратов, 1963. С. 29.
  * (255) У цивільному праві цей термін використовується в іншому значенні (наприклад, союз юридичних осіб - ст. 121 ЦК).
  * (256) Див, напр.: Антокольський М.В. Сімейне право. 2-е вид. М., 2001. С. 107, 108.
  * (257) Див, напр.: Красавчиков О.А. Юридичні факти в радянському цивільному праві. М., 1958. С. 147-148; Радянське сімейне право / під ред. В.А. Рясенцева. М., 1982. С. 64 (автор глави - А.М. Белякова).
  * (258) Цивільне право / під ред. А.П. Сергєєва. М., 2008. Т. 1. С. 433 з прим. 1 (автор параграфа - Е.А. Крашенинников).
  * (259) Німецькі цивілісти розглядають заручини як договору між двома особами різної статі, які зобов'язуються укласти шлюб (див.: Brudermьller G. Einfьhrung vor § 1297 / / Palandt O. Bьrgerliches Gesetzbuch. Kurzkommentar. 66 Aufl. Mьnchen, 2007. S . 1575). Відмови заручених особи від укладення шлюбу служить підставою для виникнення обов'язку до відшкодування майнової шкоди іншому заручених особі і його батькам (Abs. 1 § 1298 BGB). Якщо шлюб не буде укладено, то заручені особи зобов'язані повернути один одному передані у зв'язку з майбутнім вступом у шлюб подарунки за приписами про безпідставно збагаченні (§ 1301 BGB). В умовах нашого правовопорядка обов'язок до повернення предсвадебного подарунка може виникнути, якщо дарування буде здійснено під отменітельнимумовою, в якості якого буде виступати відмова дарувальника або обдаровуваного від вступу в шлюб.
  * (260) У багатьох західних країнах останнім часом були легалізовані одностатеві шлюби, тобто шлюби чоловіка з чоловіком або жінки з жінкою. В одних державах (наприклад, в Нідерландах) такі шлюби визнаються повноцінними поряд з різностатевими шлюбами, в інших (наприклад, у Франції) подібні співжиття кваліфікуються як зареєстрованих партнерств, які відрізняються від звичайного шлюбу (зокрема, партнери можуть не наслідувати один одному в як подружжя).
  * (261) Чинне сімейне законодавство, стало бути, не визнає ніполігінію (подружнє співжиття одного чоловіка з кількома жінками), ні поліандрію (подружнє співжиття однієї жінки з кількома чоловіками). Ці форми групового співжиття (полігамії) можуть мати місце лише як фактичні відносини (фактичний брак).
  * (262) Варул П.А., Халлік Л.Я. Волевиявлення і угода / / Збірник статей до 55-річчя Е.А. Крашеніннікова. Ярославль, 2006. С. 13-14.
  * (263) Цим шлюб відрізняється від інших угод, які потребують державної реєстрації, які з моменту реєстрації набувають чинності, а не вважаються ув'язненими (див.: Крашенинников Е.А. Фактичний склад угоди / / Нариси з торговельного права. Ярославль, 2004 . Вип. 11. С. 8-9 з прим. 17).
  * (264) Див, напр.: Рясенцев В.А. Сімейне право. М., 1971. С. 67.
  * (265) Див, напр.: Іоффе О.С. Радянське цивільне право. Л., 1965. С. 187.
  * (266) Тому є дійсним шлюб, заснований, наприклад, на розрахунку. Разом з тим втрата відчуття любові та поваги може служити приводом для припинення бракасостоянія.
  * (267) Багато авторів включають цей ознака в дефініцію шлюбу (див., напр.: Матвєєв Г.К. Радянське сімейне право. М., 1985. С. 45; Данілін В.І., Реутов С.І. Юридичні факти в радянському сімейному праві. Свердловськ, 1989. С. 65).
  * (268) У зв'язку з цим на практиці зустрічається поєднання зареєстрованого та фактичного шлюбу, коли, наприклад, один чоловік живе одночасно з кількома жінками, одна з яких є його законною дружиною.
  * (269) Див: п. 6 постанови Пленуму Верховного Суду СРСР від 21 червня 1985 N 9 "Про судову практику у справах про встановлення фактів, що мають юридичне значення" / / Бюлетень Верховного Суду СРСР. 1985. N 4.
  * (270) Зустрічаються шлюби, де чоловік і дружина, проживаючи протягом робочого тижня роздільно, проводять разом вихідні (так званий шлюб вихідного дня). Така форма співжиття можлива як для зареєстрованого, так і незареєстрованого шлюбу (в останньому випадку - за умови регулярності спільного проведення часу).
  * (271) М.В. Антокольская стверджує, що до відносин фактичного подружжя по взаємному утриманню можуть за аналогією застосовуватися приписи сімейного законодавства про аліменти (див.: Антокольський М.В. Указ. Соч. С. 236, 237). Однак ст. 6 ЦК не передбачає можливості застосування сімейного законодавства до цивільних відносин за аналогією. Навпаки, цивільне законодавство може застосовуватися до сімейних відносин субсидиарно або за аналогією (ст. 4 і 5 СК).
  * (272) О.А. Хазова стверджує, що "СК не визначає, хто конкретно може звернутися із заявою про зниження шлюбного віку" (Коментар до Сімейного кодексу Російської Федерації / за ред. І.М. Кузнєцової. М., 1996. С. 46). Тим часом абз. 1 п. 2 ст. 13 СК прямо називає як заявників "осіб, що бажають вступити в шлюб". Тому неправильним є також і висновок автора про можливість звернення з такою заявою батьків, усиновителів і опікунів (див.: там же. С. 46).
  * (273) Див: постанова Уряду РФ від 8 липня 1997 р. N 828 "Про затвердження Положення про паспорт громадянина Російської Федерації, зразка бланка та опису паспорта громадянина Російської Федерації" (з наступними змінами) / / СЗ РФ. 1997. N 28. Ст. 3444.
  * (274) Позбавлення батьківських прав не означає втрати біологічного споріднення і тому не зачіпає заборони шлюбу між батьками і дітьми.
  * (275) СЗ РФ. 1997. N 47. Ст. 5340 (далі - Закон про акти громадянського стану).
  * (276) Шлюби між громадянами Російської Федерації, які проживають замежами території Російської Федерації, можуть полягати у консульських установах Російської Федерації (п. 1 ст. 157 СК, п. 3 ст. 4 Закону про акти громадянського стану).
  * (277) Див: постанова Уряду РФ від 31 жовтня 1998 р. N 1274 "Про затвердження форм бланків заяв про державну реєстрацію актів цивільного стану, довідок та інших документів, що підтверджують державну реєстрацію актів цивільного стану" / / Відомості Верховної. 1998. N 45. Ст. 5522.
  * (278) Тому не можна погодитися з твердженням М.В. Кротова, що угода про вступ у шлюб укладається шляхом подачі заяви до органу реєстрації актів цивільного стану (див.: Цивільне право / під ред. А.П. Сергєєва і Ю.К. Толстого. 4-е вид. М., 2006. Т. 3. С. 385-386).
  * (279) Див: постанова Уряду РФ від 6 липня 1998 р. N 709 "Про заходи щодо реалізації Федерального закону" Про акти громадянського стану "/ / Відомості Верховної. 1998. N 28. Ст. 3359.
  * (280) Крашенинников Е.А. Наслідки вчинення порочних угод / / Проблеми понятійного апарату наук цивільного та цивільного процесуального права. Ярославль, 1987. С. 41 і слід.; Чуваків В.Б. Порочні угоди в системі юридичних фактів / / Збірник статей до 50-річчя Є. А. Крашеніннікова. Ярославль, 2001. С. 27 і слід.
  * (281) Цей поділ, відоме багатьом зарубіжним правопорядкам, не отримало чіткого закріплення в Сімейному кодексі і не знайшло визнання серед вітчизняних фахівців з сімейного права, пропагують ідеї про "суверенності" сімейного права і особливому характері "шлюбного союзу".
  * (282) Див, напр.: Цивільне право / під ред. А.П. Сергєєва та Ю. К. Толстого. Т. 3. С. 390 (автор параграфа - М. В. Кротов). Слідуючи цьому думку, доведеться укласти, що шлюб з особою, вже перебуває в іншому зареєстрованому шлюбі, також є оспорімой. Однак цей висновок суперечить принципу одношлюбності.
  * (283) З урахуванням сказаного можна погодитися з М.А. Гурвич, який стверджує, що всякий позов про визнання шлюбу недійсним є установітельних позовом (див.: Гурвич М. А. Вибрані праці. Краснодар, 2006. Т. 1. С. 282).
  * (284) Гордон В.М. Позови про визнання. Ярославль, 1906. С. 322-330; Попов Б.В. Позовна давність. М., 1926. С. 4-6; Крашенинников Є. А. Регламентація захисту цивільних прав у проекті Цивільного кодексу РФ. Ярославль, 1993. С. 18-20; він же. Поняття і предмет позовної давності. Ярославль, 1997. С. 60-64.
  * (285) Виняток становить вимога про визнання шлюбу недійсним внаслідок умовчання дружина при вступі в шлюб про наявність у нього венеричної хвороби чи ВІЛ-інфекції. В силу п. 4 ст. 169 СК до цієї вимоги застосовується річний строк давності, встановлений п. 2 ст. 181 ГК. Представляється, що дія давності слід було б поширити і на вимоги про визнання недійсними оспорімих шлюбів, укладених з вадами волі (за наявності обману, насильства і т. п.).
  * (286) Вимога про визнання шлюбу недійсним у зазначених в ст. 28 СК випадках може бути заявлено прокурором і органами опіки та піклування. Однак ці суб'єкти не мають самостійної матеріальної зацікавленості у визнанні шлюбу недійсним і діють в інтересах іншої особи (ч. 1 ст. 45, ч. 1 ст. 46 ЦПК). Виняток становлять випадки, коли прокурор заявляє вимогу в публічних інтересах (наприклад, при фіктивності шлюбу).
  * (287) Фіктивний шлюб є різновид мнимої угоди, яка у цивільному праві визнається не заперечної, а нікчемною (п. 1 ст. 170 ЦК). Оскільки сторони (одна зі сторін) фіктивного шлюбу не мали наміру викликати правовий наслідок укладення шлюбу, фіктивний шлюб не здатен породити це наслідок і тому повинен вважатися нікчемним.
  * (288) Якщо обидва наречених, укладаючи шлюб, не мали волі стати подружжям, то право вимагати визнання шлюбу недійсним прочитується лише прокурору (абз. 5 п. 1 ст. 28 СК).
  * (289) Збірник постанов пленумів Верховних Судів СРСР і РРФСР (Російської Федерації) у цивільних справах. М., 1999. С. 377.
  * (290) Див, напр.: Абрамов С. Припустимо Чи позов про визнання шлюбу недійсним після його розірвання / / Радянська юстиція. 1961. N 16. С. 28; Рясенцев В. А. Указ. соч. С. 149, 150.
  * (291) Інтерес у визнанні шлюбу недійсним після смерті чоловіка мають, наприклад, діти померлого чоловіка від першого шлюбу, є його спадкоємцями.
  * (292) Абрамов С. Указ. соч. С. 28; Жюрліс А. Недійсність шлюбу за радянським сімейного права: Автореф. канд. дісс. Вільнюс, 1964. С. 16.
  * (293) Добровольський А.А., Іванова С.А. Основні проблеми позовної форми захисту права. М., 1979. С. 120.
  * (294) Рішення суду про відмову в позові має конструктивне значення: при незначному шлюбі воно створює шлюбне стан, при оспорімость шлюбі - змінює шлюбне стан, тобто виключає можливість його анулювання в судовому порядку.
  * (295) Цей висновок грунтується на загальній допустимості підтвердження заперечної операції. Зазвичай воно проводиться особою, яка має право на її оспорювання, і розглядається в якості відмови від відповідного домагання (див.: Еннекцерус Л. Курс німецького цивільного права. М., 1950. Т. 1. Напівтім 2. С. 318-319).
  * (296) Під позасудової конвалідаціей розуміється конвалідація, яка відбувається без участі суду. Але сам факт підтвердження дійсності шлюбу може мати місце і під час проведення судового засідання.
  * (297) З урахуванням сказаного виявляється неточність приписи п. 2 ст. 30 СК, що визнання шлюбу недійсним тягне недійсність шлюбного договору. Якщо сторони уклали шлюбний договір, але їх шлюб визнаний недійсним, то у разі реєстрації нового (дійсного) шлюбу укладений ними раніше шлюбний договір набуде чинності.
  * (298) При недійсності шлюбу не застосовується п. 2 ст. 116 СК, що встановлює вичерпний перелік випадків, при яких допускається стягнення безпідставно виплачених аліментів. Оскільки недійсний шлюб не створює між особами сімейної пов'язаності (п. 1 ст. 30 СК), до відносин сторін підлягають застосуванню приписи цивільного законодавства, зокрема п. 3 ст. 1109 ЦК. Іншу думку висловлено І.М. Кузнєцової (див.: Коментар до Сімейного кодексу Російської Федерації / за ред. І.М. Кузнєцової. С. 83). Керуючись цією думкою, ми прийдемо до неприйнятним висновків, наприклад до висновку, що двоєженець, який отримував аліменти від кількох дружин, не зобов'язаний повернути грошові кошти, отримані при стані в недійсному повторному шлюбі.
  * (299) Визнаючи шлюбний договір набрав чинності при недійсності шлюбу, суд допускає фікцію настання умови права (condicio juris), тобто фікцію укладення шлюбу (СР п. 3 ст. 157 ЦК).
  * (300) Див, напр.: Жюрліс А. Указ. соч. С. 10; Рясенцев В.А. Указ. соч. С. 153-154.
  * (301) Шахматов В.П., Хаскельберг Б.Л. Новий Кодекс про шлюб та сім'ю РРФСР. Томськ, 1970. С. 123; Маслов В.Ф., Подопригора З.А., Пушкін А.А. Чинне законодавство про шлюб та сім'ю. Харків, 1972. С. 110.
  * (302) Про поняття і відмінних ознаках общерегулятівних суб'єктивних прав див.: Крашенинников Е.А., Лісова Т.Н. Питання теорії суб'єктивних прав / / Філософські проблеми суб'єктивного права: Тези доповідей VI обласної науково-практичної конференції молодих вчених і фахівців. 4-6 лютого 1990 Ярославль, 1990. С. 6.
  * (303) Від зазначеного в тексті права слід відрізняти право громадянина на ім'я (п. 1 ст. 150 ЦК). Будучи цивільним правом, воно будується за моделлю абсолютного суб'єктивного права і складається з двох правомочностей: 1) правомочності користуватися ім'ям і 2) правомочності вимоги, спрямованого на стриманість зобов'язаних осіб від дій, які перешкоджали б уповноваженій здійснювати своє перше правомочність (див.: Крашенинников Е . А. Зміст суб'єктивного цивільного права / / Нариси з торговельного права. Ярославль, 2006. Вип. 13. С. 6. Прим. 4).
  * (304) Див, напр.: Іоффе О.С. Указ соч. С. 223-224, 228. Проти цього, але непереконливо висловлюється В.А. Рясенцев (див.: Рясенцев В.А. Указ. Соч. С. 94-95).
  * (305) Enneccerus L., Lehmann H. Recht der Schuldverhдltnisse. 15 Aufl. Tьbingen, 1958. S. 2; Larenz K. Lehrbuch des Schuldrechts. 14 Aufl. Mьnchen, 1987. Bd. 1. S. 18. Anm. 22; Gernhuber J. Das Schuldverhдltnis. Tьbingen, 1989. S. 31; Крашенинников Е.А. До питання про "власності на вимогу" / / Нариси з торговельного права. Ярославль, 2005. Вип. 12. С. 31-36.
  * (306) Майно, нажите чоловіком і жінкою в період, коли вони складалися у фактичному шлюбі, не є їх спільним сумісним майном. Проте "оскільки відповідно до діяли до видання Указу Президії Верховної Ради СРСР від 8 липня 1944 року законодавством незареєстрований шлюб мав ті ж правові наслідки, що і зареєстрований, на майно, придбане спільно особами, які перебувають у сімейних відносинах без реєстрації шлюбу до набрання чинності Указу, поширюється режим спільної сумісної власності подружжя "(п. 18 постанови Пленуму Верховного Суду РФ від 5 листопада 1998 р. N 15" Про застосування судами законодавства при розгляді справ про розірвання шлюбу ").
  * (307) У разі придбання подружжям права власності на рухому річ під відкладальною умовою, наприклад під умовою про збереження цього права за продавцем до оплати речі чоловіком і дружиною (абз. 1 ст. 491 ЦК), подружжя спочатку стають носіями умовного права спільної власності , тобто права придбати при настанні умови право спільної власності. C настанням умови умовне право спільної власності перетворюється на повне право спільної власності подружжя.
  * (308) Детальніше про право власності та його складових елементах див.: Крашенинников Е.А. Зміст права власності / / Актуальні проблеми права власності: Матеріали Всеросійської міжвузівської конференції (жовтень 2003 р.). Саратов, 2004. С. 64; він же. До розробки теорії права власності / / цивілісти. 2006. N 4. С. 3.
  * (309) Угоди, що володіють такою спрямованістю, іменуються розпорядчими угодами, або розпорядженнями. Вони противополагаются зобов'язальним операціях, за допомогою яких подружжя зобов'язується до вчинення певної дії на користь третьої особи. Чинені подружжям зобов'язальні угоди часто готують перенесення права власності на спільну річ. При цьому саме перенесення відбувається через речовий розпорядчий договір (традицію), який укладається на виконання відповідної обязательственной угоди (див.: Крашенинников Е.А. Розпорядницькі угоди / / Збірник статей пам'яті М.М. Агаркова. Ярославль, 2007. С. 26) .
  * (310) У розглянутому випадку допустимо також наділення дружина повноваженням, тобто правом виступати в якості представника другого з подружжя. Якщо це має місце, то при скоєнні розпорядчої угоди чоловік-представник діє як від свого імені, так і від імені чоловіка-яку представляють.
  * (311) Якщо мова йде про розпорядчої угоді, яка потребує державної реєстрації, наприклад про встановлення іпотеки (п. 3 ст. 339 ЦК), то, крім згоди чоловіка, передумовою вступу цієї угоди в силу служить її державна реєстрація (див. : Крашенинников Е.А. Фактичний склад угоди. С. 9). Від державної реєстрації, що служить передумовою вступу розпорядчої угоди в силу, слід відрізняти державну реєстрацію, яка входить до фактичний склад розпорядчої угоди. Так, наприклад, перенесення права власності на общесупружескій земельну ділянку відбувається через речовий розпорядчий договір, що складається з угоди про перехід права власності, яке саме по собі не є угодою, та державної реєстрації цієї угоди (див.: Крашенинников Е.А. До питання про "власності на вимогу". С. 34 з прим. 9).
  * (312) Якщо такий договір вчиняється під відкладальною умовою (наприклад, під умовою народження дитини), то в момент його укладення до складу общесупружеского майна включається умовне вимога, яка перетворюється на повне вимога тільки з настанням умови.
  * (313) Детальніше про структуру зобов'язального суб'єктивного права див.: Крашенинников Е.А. Зміст суб'єктивного цивільного права. С. 6-13; Власова А.В. Структура права вимоги / / збірними статей до 50-річчя Е.А. Крашеніннікова. Ярославль, 2001. С. 7-18.
  * (314) До категорії одноосібного належить майно, отримане чоловіком не тільки в порядку дарування або успадкування, але і в якості заохочення його за особливі успіхи у трудовій, наукової, громадської чи іншої діяльності (див.: Рясенцев В.А. Указ. Соч . С. 91).
  * (315) У разі відсутності доказів того, що дарувальник при укладанні договору дарування направляв свою волю на збагачення майна тільки одного чоловіка, обдаровуваними слід вважати обох подружжя, а отримане в порядку такого дарування майно - їх спільним сумісним майном.
  * (316) Протилежної точки зору з цього питання дотримується О.С. Іоффе (див.: Іоффе О.С. Указ. Соч. С. 224-225).
  * (317) Див: абз. 4 п. 15 постанови Пленуму Верховного Суду РФ від 5 листопада 1998 р. N 15 "Про застосування судами законодавства при розгляді справ про розірвання шлюбу".
  * (318) Ця згода не є згодою в технічному сенсі, тому що воно поширюється не на угоду, а на дії, з яких один чоловік змінює зовнішній стан речі другого з подружжя.
  * (319) Виходячи з принципу роздільності майна батьків і їхніх неповнолітніх дітей п. 5 ст. 38 СК наказує, що речі, придбані виключно для задоволення потреб дітей (одяг, взуття, шкільне і спортивне приладдя, музичні інструменти, дитяча бібліотека та ін.), а також вклади, внесені на їх ім'я в кредитні організації, не можуть бути розділені між подружжям.
  * (320) При подільності предмета общесупружеского вимоги воно може бути перетворено в одноосібне вимога чоловіка і одноосібне вимога дружини. Так, наприклад, допустимим є розділ спільного вимоги подружжя до банку про видачу 5000 руб. в два одноосібних вимоги розміром по 2500 руб.
  * (321) На практиці зустрічаються випадки, коли чоловік звертається до суду лише з вимогою про визначення його частки в общесупружеском майні (див., напр.: П. 14 постанови Пленуму Верховного Суду РФ від 5 листопада 1998 р. N 15 "Про застосування судами законодавства при розгляді справ про розірвання шлюбу "). За своєю правовою природою ця вимога не є домаганням на розділ майна, тому що в результаті його здійснення спірне майно не перестає бути загальним. Так, наприклад, у разі задоволення судом вимоги дружина про визначення його частки у праві спільної сумісної власності на автомобіль це право перетворюється на право спільної часткової власності на автомобіль.
  * (322) Судова практика допускає відступ від принципу рівності часток в общесупружеском майні на користь одного з подружжя не тільки у випадках, передбачених п. 2 ст. 39 СК, але і тоді, коли цей чоловік "за станом здоров'я або з інших не залежних від нього обставин позбавлений можливості отримувати дохід від трудової діяльності" (абз. 1 п. 17 постанови Пленуму Верховного Суду РФ від 5 листопада 1998 р. N 15 "Про застосування судами законодавства при розгляді справ про розірвання шлюбу").
  * (323) Крашенинников Е.А. Розпорядчі угоди. С. 27.
  * (324) Звідси випливає, що всупереч помилковою формулюванні п. 2 ст. 165 ЦК жодна зі сторін незакінченого зобов'язального шлюбного договору не може його виконати, так як не можна виконати обов'язки за договором, які не виникли (див.: Крашенинников Е.А. Фактичний склад угоди. С. 9. Прим. 13).
  * (325) Крашенинников Е.А. Умова в угоді: поняття, види, допустимість / / Нариси з торговельного права. Ярославль, 2001. Вип. 8. С. 9.
  * (326) Якщо шлюбний договір укладається подружжям, то укладення шлюбу також служить передумовою вступу цього договору в силу, хоча в цьому випадку воно і не фігурує по відношенню до шлюбного договору в якості умови права.
  * (327) Сказане має силу і щодо інших розпоряджень, зокрема прощення чоловіком цієї вимоги боржника (ст. 415 ЦК), заліку вимоги (ст. 410 ЦК) і т.д.
  * (328) Детальніше про правове становище сторін невідкладно обумовлених розпорядчих та зобов'язальних угод в період стану підвішеності див.: Крашенинников Е.А. Правове становище сторін невідкладно обумовленого правочину під час стану підвішеності. С. 5-18; Цивільне право / під ред. А.П. Сергєєва. М., 2008. Т. 1. С. 505-512 (автор параграфа - Е.А. Крашенинников).
  * (329) Крашенинников Е.А. Регламентація захисту цивільних прав у проекті Цивільного кодексу РФ. Ярославль, 1993. С. 27; він же. Регулятивні і охоронні суб'єктивні цивільні права / / Нариси з торговельного права. Ярославль, 2007. Вип. 14. С. 14.
  * (330) Суд виносить рішення про зворотному перетворенні одноосібного права власності чоловіка на квартиру в право спільної сумісної власності подружжя на вимогу дружини за наявності доказів того, що вироблене шлюбним договором зміна права поставило її у вкрай несприятливе становище (п. 2 ст. 44 СК).
  * (331) У разі належного виконання цього зобов'язання в період шлюбу чоловік, який скоїв надання, не вправі вимагати від іншого чоловіка повернення наданого майна на тій підставі, що їх шлюб припинився.
  * (332) Як вже зазначалося в § 4, розірвання договору являє собою виключно юрисдикційний спосіб анулювання породжених договором прав і обов'язків і здійснюється не діями сторін, а преосвітнім рішенням суду. Це має силу і щодо розірвання шлюбу, яке тягне припинення стану шлюбу. Тому якщо припинення цього стани не опосередковується преосвітнім рішенням суду, слід говорити не про розірвання, а про припинення шлюбу.
  * (333) Див, напр.: Рясенцев В.А. Указ. соч. С. 123, 124.
  * (334) Слід відкинути як необгрунтоване думку М.В. Антокольський, що державна реєстрація угоди подружжя про припинення шлюбу служить елементом цієї угоди, подібно до того як державна реєстрація угоди майбутнього подружжя про вступ у шлюб виступає в якості складової частини їхньої угоди про вступ у шлюб (див.: Антокольський М.В. Указ. Соч . С. 111, 134). Кожне з названих угод являє собою об'єкт державної реєстрації. Тому реєстрація і підлягає реєстрації угоду є зовнішніми по відношенню один до одного явищами. Звідси з повною ясністю видно, що державна реєстрація не може бути ні елементом угоди подружжя про припинення шлюбу, ні складовою частиною угоди майбутнього подружжя про вступ у шлюб.
  * (335) Про обов'язки сторін див.: Крашенинников Е.А. Регулятивні і охоронні суб'єктивні цивільні права. С. 12, 13.
  * (336) Згаданим в тексті правом не володіє чоловік громадянина, обмеженого у дієздатності внаслідок зловживання спиртними напоями або наркотичними речовинами (див.: п. 3 постанови Пленуму Верховного Суду РФ від 5 листопада 1998 р. N 15 "Про застосування судами законодавства при розгляді справ про розірвання шлюбу ").
  * (337) В силу ст. 17 СК належить чоловікові домагання на розлучення не може бути здійснено без згоди дружини під час її вагітності і до закінчення року після народження нею дитини. При цьому не має значення наявність або відсутність кровного споріднення між чоловіком і дитиною, а також та обставина, що дитина народилася мертвою або не дожив до одного року (див: п. 1 постанови Пленуму Верховного Суду РФ від 5 листопада 1998 р. N 15 " Про застосування судами законодавства при розгляді справ про розірвання шлюбу ").
  * (338) Оскільки припинення шлюбу за життя обох подружжя завжди відбувається при його фактичному розпаді, це право прочитується і подружжю, шлюб яких може бути припинений за допомогою договору або односторонньої угоди. У разі правосделочного припинення шлюбу право на його розірвання припиняється, так як існування цього права втрачає сенс. Якщо з якоїсь причини припинення шлюбу за допомогою угоди стає неможливим (наприклад, з причини явки безвісно відсутнього чоловіка відпадає право другого з подружжя на одностороннє припинення шлюбу), то будь-який з подружжя може скористатися домаганням на розлучення.
  * (339) Про правову природу перетворювальних домагань див.: Крашенинников Е.А. До теорії права на позов. Ярославль, 1995. С. 39-46; він же. Ще раз про перетворювальних позовах / / Проблеми захисту суб'єктивних цивільних прав. Ярославль, 2000. С. 64-67.
  * (340) Гурвич М.А. Рішення радянського суду в позовному провадженні. М., 1955. С. 32-35.
  * (341) Там же. С. 32.
  * (342) Намагаючись довести, що право на розірвання шлюбу може бути здійснене і в позасудовому порядку, Н.Н. Тарусина посилається на те, що подружжя можуть зафіксувати "смерть" шлюбу в органі реєстрації актів цивільного стану і тим самим припинити шлюб без участі суду (див.: Тарусина М.М. Шлюб по російському сімейному праву. Ярославль, 2007. С. 204) . Однак, як уже зазначалося, висновок подружжям договору про припинення шлюбу, про який, мабуть, і веде мову автор, не є здійсненням ними будь-якого права, в тому числі права на розлучення. Тому наведений М.М. Тарусіна аргумент не може похитнути правильності положення, що домагання на розлучення здійсненно тільки актом судового рішення.
  * (343) Крашенинников Е.А. Про суб'єктному складі перетворювальних правовідносин / / Питання теорії охоронних правовідносин. Ярославль, 1991. С. 3; він же. До теорії права на позов. С. 43-46, 57-58.
  * (344) Добровольський А.А. Позовна форма захисту права. М., 1965. С. 149, 172, 181.
  * (345) Крашенинников Е.А., Лісова Т.Н. Захист охоронюваних законом інтересів шляхом перетворення прав і обов'язків / / Удосконалення законодавства і правозастосовчої діяльності: Тези доповідей обласної науково-практичної конференції 25-26 жовтня 1989 Ярославль, 1989. С. 63.
  * (346) Див, напр.: Добровольський А.А. Указ. соч. С. 172; Анісімова Л.І., Іванова С.А. До питання про перетворювальних позовах / / Механізм захисту суб'єктивних цивільних прав. Ярославль, 1990. С. 133.
  * (347) Крашенинников Е.А. Право на позов / / Проблеми вдосконалення законодавства про захист суб'єктивних цивільних прав. Ярославль, 1988. С. 12-13; Лазуріна М.Є. Об'єкт захисту за перетворювальної домаганню / / Проблеми вдосконалення цивільного законодавства Росії. Ярославль, 1993. С. 93.
  * (348) Ці доводи повинні бути викладені в позовній заяві чоловіка (див.: п. 7 постанови Пленуму Верховного Суду РФ від 5 листопада 1998 р. N 15 "Про застосування судами законодавства при розгляді справ про розірвання шлюбу").
  * (349) Див: абз. 1 і 2 п. 10 постанови Пленуму Верховного Суду РФ від 5 листопада 1998 р. N 15 "Про застосування судами законодавства при розгляді справ про розірвання шлюбу".
  * (350) Див: там же. Абз. 4.
  * (351) Оскільки розділ общесупружеского вимоги до банку про повернення суми вкладу та виплаті процентів не зачіпає інтереси банку, суперечка подружжя про поділ такої вимоги підлягає розгляду в шлюборозлучному процесі (див.: абз. 2 п. 12 постанови Пленуму Верховного Суду РФ від 5 листопада 1998 р. N 15 "Про застосування судами законодавства при розгляді справ про розірвання шлюбу").
  * (352) За відсутності державної реєстрації колишнє подружжя не може отримати свідоцтво про розірвання шлюбу і, отже, вступити в новий шлюб (абз. 3 п. 2 ст. 25 СК).
  * (353) Мейєр Д.І. Російське цивільне право. М., 1997. Ч. 2. С. 375.
  * (354) Антокольская М.В. Сімейне право. М., 1999. С. 186.
  * (355) Хазова О.А. Встановлення батьківства / / Закон. 1997. N 11. С. 83-84; Антокольская М.В. Указ. соч. С. 191.
  * (356) Деякі цивілісти, як ми вже відзначали стосовно до оспорювання батьківства, в цілях захисту інтересів дитини, матері та сім'ї в цілому абсолютно справедливо пропонують надати суду право діяти на свій розсуд, тобто відмовити в задоволенні позову, незважаючи на достовірність біологічного батьківства (див.: Антокольський М.В. Указ. соч. С. 191).
  * (357) Нечаєва А.М. Сімейне право. М., 2006. С. 145.
  * (358) В якості аналогії сімейного закону можна також вдатися до норми п. 2 ст. 13 СК про зниження шлюбного віку до 16 років, а у виняткових випадках законами суб'єктів Федерації - нижче цієї межі - 15 або 14 років.
  * (359) З 1944 по 1968 р. у дітей, народжених поза шлюбом, "юридичного" батька взагалі не могло бути (у графі "батько" ставився прочерк), так як не дозволялося ні добровільне визнання, ні судове встановлення батьківства, а норма ст. 48 КпШС РРФСР істотно обмежувала його судове відшукання колом строго певних обставин.
  * (360) На відміну від явища фіктивних актів (фіктивного шлюбу, усиновлення тощо), негативно оцінюваних суспільством, законом і судом, фіктивна запис є різновид фікції як особливого техніко-юридичного прийому (технології), застосовуваного у випадках, коли іншим способом відрегулювати ситуацію важко або зовсім неможливо.
  * (361) Зрозуміло, за чоловіком залишається право змінити свою позицію з негативною на позитивну.
  * (362) Наприклад, в ст. 53 Кодексу Республіки Білорусь про шлюб та сім'ю таке визначення дається, а його правовою підставою визнається договір, за кладений у письмовій формі і нотаріально посвідчений.
  * (363) Кузнєцової М.Н. Особисті немайнові права громадян: поняття, здійснення, захист. М., 2001. С. 92-93.
  * (364) Детальніше про історію відповідного законодавства див.: Нечаєва А.М. Росія та її діти (дитина, закон, держава). М., 2000. С. 6-153.
  * (365) Нечаєва А.М. Росія та її діти (дитина, закон, держава). С. 88.
  * (366) СРСР приєднався до неї лише в 1990 р. / / Відомості Верховної Ради СРСР. 1990. N 45. Ст. 955. Росія бере участь в даній Конвенції у порядку правонаступництва.
  * (367) В КпШС РРФСР 1969 р. і більш ранніх кодифікованих актах подібного системного нормативного блоку не було.
  * (368) З урахуванням національних особливостей регіону законами суб'єктів Федерації можуть бути передбачені інші правила.
  * (369) Побічно такий висновок підтверджується і нормами ст. 1142-1145 ГК про черговість спадкування за законом.
  * (370) У Цивільному кодексі виділяються додатково дві категорії неповнолітніх: до 6 років та з 6 до 14 років (п. 2 ст. 28). Навпаки, 10-річний бар'єр юридичного значення не має. Можливо, сімейний закон в якійсь мірі повинен корелювати з позицією про додаткові юридичних можливостях дітей з 6-річного віку.
  * (371) Ільїна О.Ю. Інтереси дитини в сімейному праві Російської Федерації. М., 2006. С. 109; Антокольская М.В. Указ. соч. С. 191.
  * (372) Втім, доцільніше перевести дане правоприменительное припущення в статус нормативного припису.
  * (373) У багатьох регіонах - суб'єктах Федерації в рамках правомочностей, встановлених правилом ч. 2 п. 2 ст. 13 СК, прийняті закони про зниження шлюбного віку до 14 або 15 років.
  * (374) Забезпечення останньої статутною тріади представляє очевидні труднощі і поки не підтримано конкретними санкціями, крім права дитини на адміністративну скаргу і судовий захист.
  * (375) Антокольская М.В. Указ. соч. С. 220-221.
  * (376) Ворожейкін Є.М. Сімейні правовідносини в СРСР. М., 1972. С. 180.
  * (377) Іоффе О.С. Радянське цивільне право. Л., 1965. С. 238-239.
  * (378) Ворожейкін Є.М. Указ. соч. С. 188.
  * (379) Лушніков А.М., Лушнікова М.В., Тарусина М.М. Гендерна рівність в сім'ї і працю: нотатки юристів. М., 2006. С. 71-76.
  * (380) Таке можливе лише у фантастичному варіанті угоди, яким на рівні періоди часу дитина, як "м'ячик", перекидається від батька до батька.
  * (381) Антокольская М.В. Указ. соч. С. 211-212.
  * (382) Раніше розглянутого права не було і у усиновителя, так як усиновлення з юридичної точки зору прирівнюється до батьківства. Тепер нормою ст. 142 СК їм надається можливість ініціювати перед судом скасування усиновлення.
  * (383) Леженін В.Н. Правові питання сімейного виховання дітей. Воронеж, 1992. С. 59.
  * (384) Матузов Н.І. Актуальні проблеми теорії права. Саратов, 2004. С. 292.
  * (385) Це право, як і ряд інших правочинів батьків і дітей, не є суб'єктивним правом в класичному сенсі. Уточнення їх термінологічного позначення і юридичного змісту становить одну з перспективних завдань цивілістичної науки.
  * (386) Поленіна С.В. Права жінки в системі прав людини: міжнародний та національний аспекти. М., 2000. С. 69.
  * (387) Хазова О.А. Гендерна експертиза російського законодавства. М., 2001. С. 125-127.
  * (388) Антокольская М.В. Указ. соч. С. 212-213.
  * (389) Нечаєва А.М. Сімейне право. С. 189-190.
  * (390) А.М. Нечаєва, навпаки, пропонує обмежувальне тлумачення: злочин проти чоловіка-батька (див.: Нечаєва А.М. Сімейне право. С. 193).
  * (391) Див: Нечаєва А.М. Сімейне право. М., 1998. С. 244.
  * (392) Див: Коментар до Сімейного кодексу Російської Федерації / отв. ред. І.М. Кузнецова. М., 1996. С. 307-308.
  * (393) СЗ РФ. 2008. N 17. Ст. 1755.
  * (394) СЗ РФ. 2001. N 17. Ст. 1643.
  * (395) Див: ст. 2 Федерального закону від 27 червня 1998 р. "Про внесення змін і доповнень до Сімейного кодексу Російської Федерації" / / Відомості Верховної. 1998. N 26. Ст. 3014.
  * (396) Див, напр.: Розпорядження адміністрації Санкт-Петербурга від 2 квітня 2001 р. N 18-ра "Про порядок обліку осіб, які бажають усиновити дітей" / / Вісник адміністрації Санкт-Петербурга. 2001. N 5. С. 90.
  * (397) Див: Правила постановки на облік консульськими установами Російської Федерації дітей, які є громадянами РФ і усиновлених іноземними громадянами або особами без громадянства. Утв. постановою Уряду РФ від 29 березня 2000 р. N 275 / / СЗ РФ. 2000. N 15. Ст. 1590.
  * (398) Див: постанова Уряду РФ від 19 березня 2001 р. N 195 "Про дитячому будинку сімейного типу" / / Відомості Верховної. 2001. N 13. Ст. 1251.
  * (399) Про історію інституту усиновлення в Росії див: Нечаєва А.М. Сімейне право. С. 267-274.
  * (400) Див: Антокольський М.В. Сімейне право. С. 311.
  * (401) Див також п. 8 постанови Пленуму Верховного Суду РФ від 4 липня 1997 р. N 9 "Про застосування судами законодавства при розгляді справ про встановлення усиновлення" / / Збірник постанов Пленумів Верховних Судів СРСР і РРФСР (Російської Федерації) по цивільних справах. М., 1999. С. 344.
  * (402) СЗ РФ. 1996. N 19. Ст. 2304.
  * (403) Див: Нечаєва А.М. Сімейне право. С. 280-281.
  * (404) Затверджені постановою Уряду РФ від 29 березня 2000 р. N 275 / / СЗ РФ. 2000. N 15. Ст. 1590.
  * (405) Див: Правила постановки на облік консульськими установами Російської Федерації дітей, які є громадянами Російської Федерації і усиновлених іноземними громадянами або особами без громадянства, затв. постановою Уряду РФ від 29 березня 2000 р. N 275 / / СЗ РФ. 2000. N 15. Ст. 1590
  * (406) Див: Положення про діяльність органів і організацій іноземних держав з усиновлення (удочеріння) дітей на території РФ і контролеза її здійсненням. Утв. постановою Уряду РФ від 4 листопада 2006 р. N 654 / / СЗ РФ. 2006. N 46. Ст. 4801. (Далі - Положення).
  * (407) Стаття 5.37 КоАП; див. також ст. 154 КК РФ.
  * (408) Див: Антокольський М.В. Сімейне право. С. 324.
  * (409) У ст. 31 ГК для характеристики даної мети встановлення опіки та піклування застосований термін "захист". Однак з урахуванням прийнятого в юридичній науці уявлення про співвідношення понять "охорона" (більш широка категорія) і "захист" (включається в охорону) необхідно зробити висновок про те, що мова йде про правову охорону недієздатних і не повністю дієздатних громадян.
  * (410) Див: Міхєєва Л.Ю., Кузнєцова І.М. Сутність опіки (піклування) як форми влаштування фізичних осіб / / Проблеми цивільного, сімейного та житлового законодавства / відп. ред. В.Н. Литовкин. М., 2005. С. 116. Спрямованість опіки та піклування на заповнення дієздатності недієздатних відзначається і в інших джерелах (див., напр.: Коментар до цивільного кодексу Російської Федерації. Частина перша (постатейний) / під ред. Н.Д. Єгорова, А.П. Сергєєва. 3 - е вид., М., 2006. С. 80 (автор коментаря - О.А. Федорова).
  * (411) Легальні визначення опіки та піклування див. в ст. 2 Закону про опіку.
  * (412) Дана дефініція сформульована на основі таких категорій, як "пристрій громадянина як вид соціального піклування" і "форми влаштування громадян", які визначені Л.Ю. Михеевой в кн.: Міхєєва Л.Ю. Опіка і піклування: Теорія і практика / під ред. Р.П. Мананкова. М., 2004. С. 42, 44.
  * (413) Див: Міхєєва Л.Ю. Указ. соч. С. 250 та ін
  * (414) Див, напр.: Федеральний закон від 21 грудня 1996 р. "Про додаткові гарантії щодо соціальної підтримки дітей-сиріт та дітей, які залишилися без піклування батьків" (з ізм. Та доп.) / / СЗ РФ. 1996. N 52. Ст. 5880; Федеральний закон від 16 квітня 2001 р. "Про державний банк даних про дітей, які залишилися без піклування батьків" / / Відомості Верховної. 2001. N 17. Ст. 1643; постанова Уряду РФ від 4 квітня 2002 р. N 217 "Про державний банк даних про дітей, які залишилися без піклування батьків, та здійснення контролю за його формуванням і використанням" (з ізм. Та доп.) / / СЗ РФ. 2002. N 15. Ст. 1434 та ін
  * (415) Зокрема, в Республіці Татарстан серед інших актів про опіку та піклування прийняті і діють: Закон РТ від 27 лютого 2004 р. "Про організацію діяльності органів опіки та піклування в Республіці Татарстан" (з ізм. Та доп.) / / Відомості Державної Ради Татарстану. 2004. N 2; Закон РТ від 18 липня 2005 р. "Про порядок виплати грошових коштів на утримання дитини опікуну (піклувальнику) в Республіці Татарстан" / / Відомості Державної Ради Татарстану. 2005. N 7-8.
  * (416) Дані правовідносини крім суб'єктного критерію класифікуються і з інших підстав. Так, в юридичній літературі відносини, що виникають у зв'язку з опікою і піклуванням, прийнято ділити на внутрішні (між опікуном чи піклувальником і підопічним) і зовнішні (про це див: Міхєєва Л.Ю. Указ. Соч. С. 120 та ін.). Крім того, у зв'язку з опікою і піклуванням можуть виділятися договірні і позадоговірні відносини і т.д.
  * (417) До 1 січня 2008 р. функції органів опіки та піклування здійснювали органи місцевого самоврядування.
  * (418) Див, напр.: Закон РТ від 20 березня 2008 р. "Про наділення органів місцевого самоврядування муніципальних утворень в Республіці Татарстан окремими державними повноваженнями Республіки Татарстан в області опіки та піклування" / / Республіка Татарстан. 2008. N 60-61. Даний акт діє в період з 1 січня 2008 р. по 31 грудня 2008
  * (419) В законодавстві не конкретизується організаційно-правова форма подібних юридичних осіб. Тому формально не заборонені випадки, коли це будуть як комерційні, так і некомерційні організації. На практиці зазначені юридичні особи часто являють собою установи. Приблизний перелік таких установ наведено у ст. 1 Федерального закону від 21 грудня 1996 р. "Про додаткові гарантії щодо соціальної підтримки дітей-сиріт та дітей, які залишилися без піклування батьків" (з ізм. Та доп.), Де визначено, що установи для дітей-сиріт та дітей, які залишилися без піклування батьків, - це освітні установи, в яких утримуються (навчаються і (або) виховуються) діти-сироти та діти, які залишилися без піклування батьків; установи соціального обслуговування населення (дитячі будинки-інтернати для дітей-інвалідів з розумовою відсталістю та фізичними вадами, соціально-реабілітаційні центри допомоги дітям, які залишилися без піклування батьків, соціальні притулки); установи системи охорони здоров'я (будинки дитини) та інші установи, створювані в установленому законом порядку.
  * (420) Аналіз законодавства показує, що в основу зазначеної перевірки покладена наступна схема: перевірити самого опікуна або піклувальника і перевірити обстановку, в яку буде поміщений підопічний. Звичайно, при передачі дитини під опіку (піклування) приймаються до уваги і якості самого неповнолітнього. Так, ст. 123 СК вимагає враховувати її етнічне походження, приналежність до певної релігії і культурі, рідна мова, можливість забезпечення наступності у вихованні та освіті.
  * (421) Не випадково законодавець у п. 3 ст. 35 ГК серед інших фактичних умов встановлення опіки та піклування на першому місці називає згоду потенційного опікуна або піклувальника. У відсутність такої згоди, як видається, немає сенсу перевіряти інші умови (здатність до виконання обов'язків опікуна чи піклувальника та ін.)
  * (422) Відповідно до п. 3 ст. 146 СК не призначаються опікунами (піклувальниками) особи, хворі на хронічний алкоголізм чи наркоманію, а також особи, які за станом здоров'я не можуть здійснювати обов'язки по вихованню дитини. Перелік відповідних захворювань (злоякісні онкологічні захворювання всіх локалізацій та ін.) встановлюється Урядом РФ (див.: постанова Уряду РФ від 1 травня 1996 р. N 542 "Про затвердження Переліку захворювань, за наявності яких особа не може усиновити дитину, взяти її під опіку (піклування), взяти в прийом ную сім'ю "(СЗ РФ. 1996. N 19. Ст. 2304). Стан здоров'я кандидата в опікуни (піклувальники) встановлюється шляхом огляду (див.: наказ МОЗ РФ від 10 вересня 1996 р. N 332 "Про порядок медичного огляду громадян, охочих стати усиновлювачами, опікунами (піклувальниками) або прийомними батьками" / / БНА. 1996. N 8).
  * (423) Пункт 2 ст. 146 СК також вимагає враховувати існуюче ставлення до дитини членів сім'ї опікуна (піклувальника).
  * (424) Такі права та обов'язки реалізуються як у внутрішніх, так і в зовнішніх правовідносинах з опіки та піклування, тобто у відносинах законного представництва, коли опікун або піклувальник вступає в інтересах підопічного у правовідносини з третіми особами.
  * (425) Виключення з цього правила встановлено в п. 2 ст. 36 ГК: роздільне проживання піклувальника з підопічним, які досягли 16 років, допускається з дозволу органу опіки та піклування за умови, що це не відіб'ється несприятливо на вихованні та захисту прав та інтересів підопічного.
  * (426) Такі виплати не свідчать про оплатне даних відносин, оскільки мова йде не про винагороду опікуна (піклувальника), що не про зустрічний надання на його користь, а про відшкодування витрат на утримання підопічного. Про механізм даних виплат див. наказ Міносвіти РФ від 19 серпня 1999 р. N 199 "Про затвердження Положення про порядок виплати грошових коштів на харчування, придбання одягу, взуття, м'якого інвентарю для дітей, які перебувають під опікою (піклуванням)" / / БНА. 2000. N 10.
  * (427) Див: визначення Судової колегії в цивільних справах Верховного Суду РФ від 3 березня 2006 р. N 58-В05-109 / / Бюлетень Верховного Суду РФ. 2007. N 8.
  * (428) У юридичній літературі співвідношення батьківських прав і обов'язків та прав і обов'язків опікунів (піклувальників) оцінюються і по-іншому, зокрема зазначається, що "вони по суті збігаються" (див.: Коментар до Сімейного кодексу Російської Федерації / отв. ред. І.М. Кузнєцова. 2-е вид., перераб. і доп. М., 2000. С. 428 (автор коментаря до ст. 150 - А.М. Нечаєва), що "чинне сімейне законодавство при регулюванні опікунських обов'язків вдається до аналогії з батьківськими обов'язками "(Міхєєва Л.Ю., Кузнєцова І.М. Указ. соч. С. 113).
  * (429) Виключення з даного обов'язку становлять випадки, коли таке спілкування суперечить інтересам дитини. У цій ситуації опікун (піклувальник), як видається, навпаки, просто зобов'язаний лагодити такі перешкоди.
  * (430) З точки зору правового режиму, встановленого правовим інститутом опіки та піклування, все майно підопічного можна поділити на майно, передане і не передане в довірче управління. У разі укладення договору довірчого управління майном підопічного (ст. 38 ЦК) опікун або піклувальник зберігає свої повноваження лише щодо того майна підопічного, яке не передане в довірче управління. Виняток тут становлять доходи, належні підопічному від управління майном, розпорядження якими здійснюється за загальними правилами ст. 37 ГК. Відповідно в подальшому нами розглядаються обов'язки опікуна та піклувальника щодо майна, не переданого в довірче управління.
  * (431) Наприклад, можливо передавати майно підопічному як дарунок або у безоплатне користування.
  * (432) Зазначені правила застосовуються до відносин з довірчого управління майном підопічного, якщо інше не передбачено законом і не випливає із суті таких відносин (п. 2 ст. 1026 ЦК).
  * (433) Відповідно до п. 1 ст. 40 ГК опіка та піклування над повнолітніми громадянами припиняються у випадках винесення судом рішення про визнання підопічного дієздатним або скасування обмежень його дієздатності за заявою опікуна, піклувальника або органу опіки та піклування.
  * (434) Відповідно до раніше діючим законодавством РРФСР в радянській правовій літературі також робився висновок, що в подібній ситуації відносини з опіки повинні бути продовжені. Див, напр.: Єршова Н.М. Опіка, піклування, усиновлення. М., 1984. С. 54.
  * (435) Зазначені підстави набуття неповнолітнім повної дієздатності до досягнення нею віку 18 років (повноліття) передбачені відповідно в п. 2 ст. 21 і ст. 27 ГК.
  * (436) При наявності відповідних підстав в даній ситуації можливе також залучення до кримінальної відповідальності за ст. 156 КК за невиконання обов'язків по вихованню неповнолітнього.
  * (437) Іншої точки зору дотримується Р.А. Шукуров. Не будучи юридичною особою, прийомна сім'я, на думку даного автора, наділяється деяким обсягом правосуб'єктності (див.: Шукуров Р.А. Прийомна сім'я з сімейного права Російської Федерації: Автореферат канд. Дісс. Білгород, 2004. С. 7).
  * (438) Про відмежуванні прийомної сім'ї від дитячих будинків сімейного типу більш детально див: Нечаєва А.М. Сімейне право: Підручник. М., 2006. С. 310-312; Чашкова С.Ю. Проблеми правового регулювання відносин у прийомній сім'ї / / Захист прав дитини в сучасній Росії / відп. ред. А.М. Нечаєва. М., 2004. С. 146-149.
  * (439) СЗ РФ. 1996. N 31. Ст. 3721.
  * (440) Див: Нечаєва А.М. Указ. соч. С. 313.
  * (441) Див: лист Міністерства освіти і науки РФ от 25 червня 2007 р. N АФ-226/06 "Про організацію та здійснення діяльності з опіки і піклування щодо неповнолітніх" / / Вісник освіти. 2007. N 16.
  * (442) Питання про правову природу договору про прийомну сім'ю є предметом наукової дискусії. Різноманітність висловлених точок зору можна звести до наступних позиціях. Прихильники першої позиції відносять договір про створення прийомної сім'ї до сімейно-правовими договорами; другий кваліфікують даний договір як цивільно-правової договір надання послуг (рідше договір підряду); третій вбачають у ньому тру-до-правовий характер; нарешті, останні кажуть про змішану правову природу договору про передачу дитини у прийомну сім'ю. Огляд точок зору див кн.: Банников І. Юридична природа договору про передачу дитини у прийомну сім'ю в Російській Федерації / / Право і економіка. 2006. N 11. С. 96-97; Фетисова О.В. Договір як підстава виникнення прийомної сім'ї / / Захист прав дитини в сучасній Росії / відп. ред. А.М. Нечаєва. М., 2004. С. 172-177. І хоча п. 2 ст. 152 СК говорить про субсидіарний застосуванні до договору про прийомну сім'ю правил цивільного законодавства про оплатне надання послуг, видається, що договір про передачу дитини у прийомну сім'ю - це сімейно-правовий договір з елементами публічності. Сімейно-правовий характер даного договору зумовлюється сутністю тих відносин, які виникають між прийомними батьками та прийомними дітьми внаслідок його укладення. Публічні елементи договору про прийомну сім'ю виявляються в тому, що однією зі сторін договору виступають органи опіки та піклування, наділені владними повноваженнями; зміст договору багато в чому детермінується положеннями нормативних правових актів; дострокове розірвання договору проводиться в адміністративному порядку за допомогою одностороннього рішення органу опіки та піклування; нарешті, за допомогою задоволення приватних інтересів прийомної дитини в сімейному вихованні здійснюється реалізація публічних інтересів.
  * (443) Див: Фетисова О.В. Законодавство суб'єктів Російської Федерації про прийомну сім'ю / / Громадянин і право. 2007. N 2. С. 42-46.
  * (444) СЗ РФ. 2006. N 50. Ст. 5285.
  * (445) В даний час на федеральному рівні встановлюються мінімальні стандарти, що стосуються оплати праці прийомних батьків і коштів, що виділяються на утримання дитини в прийомній сім'ї. Так, у постанові Уряду РФ від 29 грудня 2007 р. N 944 передбачається, що розмір виплати на утримання 1 дитини в сім'ї опікунів (піклувальників) або прийомній сім'ї становить не менше 4000 рублів на місяць, на оплату праці прийомних батьків - не менше 2500 рублів на місяць. Для виконання даних зобов'язань бюджетам суб'єктів Федерації, який прийняв у встановленому порядку закони або інші нормативні правові акти, що встановлюють витратні зобов'язання щодо здійснення щомісячних виплат на утримання дітей у прийомних сім'ях, а також на оплату праці прийомних батьків, надаються відповідні субсидії. Див: постанова Уряду РФ від 29 грудня 2007 р. N 944 "Про порядок надання в 2008-2010 роках субсидій з федерального бюджету бюджетам суб'єктів Російської Федерації на утримання дітей у сім'ях опікунів (піклувальників) та прийомних сім'ях, а також на оплату праці прийомних батьків "/ / Відомості Верховної. 2008. N 1. Ст. 10.
  * (446) Салахетдінова Л.Н. Патронат як додаткова форма влаштування дітей / / Юрист. 2007. N 5.
  * (447) Див: Барон Ю. Система римського права: У 6 кн. СПб., 2005. С. 816-817; Дернбург Г. Пандекти: сімейності і спадкове право. М., 1911. С. 91-92.
  * (448) Косова О.Ю. Аліментні зобов'язання. Іркутськ, 2003. С. 13.
  * (449) Окремі автори наполягають на розмежуванні понять "аліменти" і "зміст", вважаючи, що "аліменти - це різновид змісту, тобто більш вузьке поняття, але це утримання, що виплачується певній особі за згодою сторін або рішенням суду" (Пчелінцева Л.М. Сімейне право: Підручник. 4-е вид., перераб. М., 2006. С. 387). Однак чинний Сімейний кодекс вживає ці терміни як синоніми (див., напр., Пп. 1 і 2 ст. 96, п. 1 ст. 97, ст. 99, 102, порівн. Назви і зміст ст. 87, 89, 93 -95), а отже, не дає підстав для подібних висновків.
  * (450) Так, якщо чоловік втратив працездатність з вини іншого чоловіка, то він має право на відшкодування заподіяної шкоди. При цьому його положення нічим не відрізняється від положення будь-якого іншого потерпілого. Одержувані ним платежі не можна кваліфікувати як аліментні, оскільки якщо зобов'язання по періодичним виплатам виникає при наявності вини зобов'язаної особи, воно не може бути аліментних (див.: Пергамент А.І. Аліментні зобов'язання. М., 1951. С. 7-8).
  * (451) У доктрині ця особливість часто іменується "безвозмездностью" аліментного зобов'язання (див.: Пергамент А.І. Аліментні зобов'язання. С. 8-10; Цивільне право: Підручник. Т. 3. Вид-е 4-е, перераб . та доп. / під ред. А.П. Сергєєва, Ю.К. Толстого. М., 2003. С. 565 (автор - Д.А. Медведєв)).
  * (452) Див: Загоровський А.І. Курс сімейного права. М., 2003. С. 359-360.
  * (453) Див: Пергамент А.І. Аліментні зобов'язання. С. 13.
  * (454) Див: Антокольський М.В. Сімейне право. М., 1999. С. 249.
  * (455) У юридичній літературі в якості обов'язкових елементів юридичного складу, що тягне виникнення аліментного зобов'язання, найчастіше називаються угоду про сплату аліментів або судовий акт про стягнення аліментів (див., напр.: Цивільне право: Підручник. Т. 3. Вид-е 4-е, перераб. і доп. / під ред. А.П. Сергєєва, Ю.К. Толстого. М., 2003. С. 566 (автор - Д.А. Медведєв); Пчелінцева Л.М. Сімейне право . С. 388). Однак така позиція не безперечна. Вона суперечить принципу, згідно з яким рішення за позовом про присудження (а позов про стягнення аліментів відноситься саме до даного виду) не породжує, а лише підтверджує матеріальне право і доставляє йому властивість примусовості виконання. Послідовне проведення подібної позиції не дозволяє також пояснити правову природу добровільного фактичного надання аліментних-зобов'язаною особою змісту одержувачу. Нарешті, зазначений подходвступает в протиріччя і з рядом положень Сімейного кодексу (напр., п. 2 ст. 107, п. 1 ст. 118). У цьому зв'язку ми схильні вважати, що відповідна угода (а рівно судовий акт) визначають лише порядок виконання аліментного зобов'язання, роблять можливим його примусове здійснення, тобто мають виключно процесуальний ефект.
  * (456) Суб'єктний склад аліментних зобов'язань не може бути розширений приватноправових угодою. Детальніше див. § 5 цієї глави.
  * (457) Подібне змішання властиво сучасній правозастосовчій практиці (див.: Міхєєва Л.Ю. Стягнення аліментів на неповнолітніх дітей). Таке становище складається у зв'язку з тим, що законний представник дитини - одержувача аліментів повністю затуляє його особу в цивільному обороті і діє досить самостійно, хоча і в інтересах аліментіруемого особи (Іоффе О.С. Радянське цивільне право. М., 1967. С. 121). На жаль, підставами для такого змішування найчастіше є і некоректні формулювання законодавства (див., напр., П. 3 ст. 83 СК).
  * (458) Див: п. 19 постанови Пленуму Верховного Суду РФ від 25 жовтня 1996 р. N 9 "Про застосування судами Сімейного кодексу Російської Федерації при розгляді справ про встановлення батьківства та про стягнення аліментів" / / Бюлетень Верховного Суду РФ. 1997. N 1 (далі - постанова Верховного Суду РФ N 9).
  * (459) Необхідно звернути увагу, що закон прямо виключає можливість припинення аліментного зобов'язання зарахуванням (ст. 411 ЦК, п. 1 ст. 116 СК) і новацією (п. 2 ст. 414 ЦК). Оскільки підставою для такої заборони послужили, мабуть, строго цільовий характер і соціальна важливість аліментірованія, слід визнати також неприпустимим припинення даних зобов'язань наданням відступного і прощенням боргу. Зважаючи особистого характеру принципово неможливо припинення аліментного зобов'язання збігом кредитора і боржника в одній особі.
  * (460) Див: Барон Ю. Система римського права: У 6 кн. С. 816-817; Грімм Д.Д. Лекції по догми римського права. М., 2003. С. 411-412; Дернбург Г. Пандекти: сімейності і спадкове право. М., 1911. С. 91-92; Тютрюмов І.М. Закони цивільні (Звід законів, т. X ч. 1) з роз'ясненнями уряду сенату і коментарями російських юристів. Вид-е п'яте, виправлене і значно доповнене: У 2 т. Т. 1. Петроград, 1915. С. 161-165, 173-175.
  * (461) Детальніше див. § 2 гл. 64 підручника.
  * (462) Досить складним є питання щодо аліментних обов'язки неповнолітніх батьків. Так, Л.М. Пчелінцева вважає, що обов'язок батьків з надання утримання неповнолітнім дітям виникає незалежно від того, чи є самі батьки повнолітніми чи неповнолітніми (див.: Пчелінцева Л.М. Сімейне право. С. 389). Однак більш обгрунтованим нам бачиться підхід, згідно з яким в якості платника аліментів можуть розглядатися лише неповнолітні батьки, які перебувають у шлюбі, а також не відбулися у шлюбі після досягнення ними віку 16 років. Неповнолітні батьки, які не перебувають у шлюбі, до досягнення 16-річного віку, не наділяються обов'язком по утриманню своїх дітей (п. 2 ст. 62, п. 1 ст. 61 СК). У цьому випадку обов'язок щодо утримання дітей неповнолітніх батьків першої категорії лягає на аліментообязанного осіб другої черги (див.: Белічкова О.І. Сімейно-правове становище неповнолітніх батьків за законодавством Російської Федерації: Авто-реф. Канд. Дісс. М., 2006. С. 8-9, 17).
  * (463) При винесенні рішення у справах про позбавлення батьківських прав суд одночасно вирішує питання про стягнення аліментів з батька (батьків) незалежно від того, чи були заявлені одночасно з пред'явленням позову про позбавлення батьківських прав вимоги про аліментірованіі (п. 3 ст. 70 СК).
  * (464) Див: Шершеневич Г.Ф. Підручник російського цивільного права. Т. 2. М., 2005. С. 286.
  * (465) Подібний розмір аліментів залишається незмінним з 1936 р. і є вже традиційним для вітчизняного правопорядку (див.: постанову ЦВК і РНК СРСР від 27 червня 1936 "Про заборону абортів, збільшення матеріальної допомоги породіллям, встановлення державної допомоги багатосімейним, розширенні мережі пологових будинків, дитячих ясел і дитячих садів, посиленні кримінального покарання за неплатіж аліментів і про деякі зміни в законодавстві про розлучення "/ / Відомості СРСР. 1936. N 34. Ст. 309).
  * (466) При цьому, як правило, не беруться до уваги матеріальні умови життя батьків, з яким залишився проживати неповнолітня дитина.
  * (467) Див п. 14 постанови Верховного Суду РФ N 9.
  * (468) СЗ РФ. 1996. N 31. Ст. 3743.
  * (469) Див: Коментар до Сімейного кодексу РФ / під ред. І.М. Кузнєцової. М., 1996. С. 7 (автор - М.В. Антокольський); Косова О.Ю. Аліментні зобов'язання. С. 141; Пчелінцева Л.М. Сімейне право. С. 402-404.
  * (470) Див: п. 1 ст. 7, подп. 3 п. 2 ст. 9 Федерального закону від 17 грудня 2001 р. "Про трудові пенсії в Російській Федерації" (з ізм. Та доп.) (СЗ РФ. 2001. N 52 (ч. 1). Ст. 4920), подп. 3 п. 3 ст. 8 Федерального закону від 15 грудня 2001 р. "Про державне пенсійне забезпечення в Російській Федерації" (з ізм. Та доп.) (СЗ РФ. 2001. N 51. Ст. 4831).
  * (471) Однак з точки зору de lege ferenda думку про необхідність визнати непрацездатними та осіб, що навчаються на денній формі навчання (Антокольская М.В. Сімейне право. М., 1996. С. 273-274), виглядає досить обгрунтованим.
  * (472) Див: п. 1 ст. 6 Федерального закону від 24 жовтня 1997 р. "Про прожитковий мінімум Російській Федерації" (СЗ РФ. 1997. N 43. Ст. 4904); Федеральний закон від 5 квітня 2003 р. "Про порядок обліку доходів та розрахунку середньодушового доходу сім'ї та доходу самотньо проживає громадянина для визнання їх незаможними і надання їм державної соціальної допомоги "(СЗ РФ. 2003. N 14. Ст. 1257).
  * (473) Див п. 17 постанови Верховного Суду РФ N 9.
  * (474) Цивільне право: Підручник. Т. 3. Вид-е 4-е, перераб. і доп. / Під ред. А.П. Сергєєва, Ю.К. Толстого. М., 2003. С. 581 (автор - Д.А. Медведєв).
  * (475) Див п. 20 постанови Пленуму Верховного Ради РФ від 25 жовтня 1996 р. N 9 "Про застосування судами Сімейного кодексу РФ при розгляді нии справ про встановлення батьківства та про стягнення аліментів".
  * (476) Цивільне право: Підручник. Т. 3. Вид-е 4-е, перераб. і доп. / Під ред. А.П. Сергєєва, Ю.К. Толстого. М., 2003.С. 582 (автор - Д.А. Медведєв).
  * (477) Пергамент А.І. Аліментні зобов'язання. С. 75.
  * (478) Такий підхід не беззаперечний. Неповнолітні повністю дієздатні діти не є одержувачами аліментів від батьків (п. 2 ст. 120 СК) і, як правило, володіють достатніми коштами. Тому з точки зору de lege ferenda представляється обгрунтованим включення зазначених неповнолітніх в число аліментних-зобов'язаних осіб, принаймні в ситуації, коли непрацездатні потребують батьки не можуть отримати зміст від інших аліментних-зобов'язаних осіб першої черги.
  * (479) "Обов'язок дорослих дітей надати своїм непрацездатним нужденним батькам хоча б мінімум матеріальних благ, здатних забезпечити їх існування носить безумовний характер Незалежно від матеріального та сімейного стану дорослих працездатних дітей батьки вправі отримати від них необхідне для підтримки життєдіяльності зміст" (постанова Президії Верховного Суду РФ від 18 грудня 2002 р. N 187пв02пр / / Бюлетень Верховного Суду РФ. 2003. N 8).
  * (480) Так, в одній зі справ суд знизив розмір заявлених позивачем вимог з огляду на невелику заробітку дочки-відповідачки, наявності у неї малолітніх утриманців і факту надання допомоги матері (див.: Судова практика по сімейних спорах. Кн. 1 / під ред. П.В. Крашеніннікова. М., 2004. С. 224-225).
  * (481) Цивільне право: Підручник. Т. 3. Вид-е 4-е, перераб. і доп. / Під ред. А.П. Сергєєва, Ю.К. Толстого. М., 2003. С. 584 (автор - Д.А. Медведєв).
  Примітно, що відповідний принцип був свого часу вироблений судовою практикою (див.: Пергамент А.І. Аліментні зобов'язання. С. 81-84).
  * (482) У літературі висловлені й інші підходи. Так, І.В. Єлісєєв вважає, що якщо один з подружжя матеріально більш забезпечений, ніж інший, його слід вважати здатним до сплати аліментів. "Якщо один з подружжя забезпечений нижче прожиткового мінімуму, а інший не має й цього, стягнення аліментів допустимо, і результатом його буде вирівнювання рівнів забезпеченості подружжя Зрозуміло, таке" рівність у злиднях "вельми неповноцінне з точки зору моралі, але такі реалії нашого суспільства, в якому мільйони людей живуть за межею бідності "(Цивільне право: Підручник. Т. 3. Вид-е 4-е, перераб. і доп. / під ред. А.П. Сергєєва, Ю.К. Толстого. М., 2003. С. 587-588 (автор - І.В. Єлісєєв)).
  * (483) Про критерії непрацездатності та потребу див. § 2 цієї глави.
  * (484) Див: Косова О.Ю. Аліментні зобов'язання. С. 141.
  * (485) Однак закон не дає права вимагати змісту чоловікові від дружини, навіть якщо він залишився з неповнолітньою дитиною і здійснює його вміст у перші три роки після його народження.
  * (486) Категорія "тривалість шлюбу" є оціночною, тому це питання має вирішуватися судом у кожній окремій ситуації з урахуванням конкретних обставин справи. На думку Л.М. Пчелінцева, обліку підлягають вік подружжя, в якому по рахунку браку кожен з подружжя складається і т.п. (Пчелінцева Л.М. Сімейне право. С. 417).
  * (487) Детальніше див. § 3 глави 62 підручника. При цьому слід враховувати, що оскільки шлюбний договір може містити умови про надання утримання як під час шлюбу, так і після його розірвання, він може регулювати аліментні відносини та колишнього подружжя.
  * (488) Наявність шлюбного договору не перешкоджає можливості звернення до суду з позовом про стягнення аліментів. Шлюбний договір, хоча і полягає в нотаріальній формі, на відміну від аліментного угоди не наділений законом силою виконавчого листа. Це означає, що при невиконанні регламентованих шлюбним договором зобов'язань з утримання чоловік (колишній чоловік) може стягнути аліменти в узгодженому в шлюбному договорі розмір та порядок тільки за допомогою пред'явлення вимоги до суду.
  * (489) Див: Шелютто М.Л. Судова практика у справах про стягнення аліментів / / Коментар судової практики. Вип. 10 / під ред. К.Б. Ярошенко. М., 2004.
  * (490) Див: Антокольський М.В. Сімейне право. С. 291-292; Пчелінцева Л.М. Сімейне право. С. 419. Див також п. 22 постанови Верховного Суду РФ N 9.
  * (491) Цивільне право: Підручник. Т. 3. Вид-е 4-е, перераб. і доп. / Під ред. А.П. Сергєєва, Ю.К. Толстого. М., 2003. С. 591 (автор - І.В. Єлісєєв).
  * (492) Див п. 22 постанови Верховного Суду РФ N 9.
  * (493) Див: Косова О.Ю. Аліментні зобов'язання. С. 148; Пчелінцева Л.М. Сімейне право. С. 420.
  * (494) Звільнення пасинків або падчерок від обов'язку щодо сплати аліментів вітчиму (мачусі) є правом, а не обов'язком суду. "У кожному разі, суд повинен з'ясувати, з яких причин (поважних або неповажних) було припинено виховання та утримання вітчимом (мачухою) пасинка чи падчерки, і з урахуванням конкретної ситуації вирішувати питання про стягнення аліментів на утримання вітчима (мачухи), навіть якщо вони містили і виховували належним чином пасинка чи падчерку менше п'яти років "(Пчелінцева Л.М. Сімейне право. С. 429).
  * (495) Обов'язок по аліментірованію фактичних вихователів є моральної компенсацією за те, що ці особи добровільно здійснювали функції виховання і утримання дитини (вихованця), не будучи зобов'язані до цього за законом або договором і не перебуваючи в будь-яких сімейно-правових відносинах з дитиною. На відміну від фактичних вихователів опікуни, піклувальники, прийомні батьки, здійснюючи виховання та утримання дитини, виконують покладену на них законом або договором обов'язок. Тому закон не наділяє опікунів (піклувальників, прийомних батьків) правом вимоги змісту від колишніх підопічних. Якщо такі підопічні згодом надають матеріальну допомогу або навіть містять своїх опікунів або вихователів, то це не можна вважати відносинами по аліментірованію.
  * (496) За винятком аліментних обов'язків вихованців по відношенню до фактичних вихователям.
  * (497) На відміну від багатьох зарубіжних правопорядков, де аліментна обов'язок покладається і на інших родичів по прямій низхідній або висхідній лініях (§ 1065 ГГУ) або навіть на інших свояків (ст. 206 ФГК).
  * (498) розробляють на початку ХХ в. проект Цивільного уложення, навпаки, встановлював порядок черговості, в якій аліментних-зобов'язані особи призивалися до виконання цього обов'язку: спадні - висхідні - брати і сестри (див.: Цивільне укладення. Кн. 2. сімейність право: проект Височайше заснованої Редакційної комісії з складання Цивільногоуложення (з поясненнями, витягнутими з праць Редакційної комісії). М., 2008. С. 354-361). Подібні правила встановлені і деякими сучасними зарубіжними кодифікаціями, наприклад § 1606, 1608 ГГУ.
  * (499) Наділення аліментного угоди силою виконавчого документа (п. 2 ст. 100 СК) лише підкреслює цю роль.
  * (500) Див, напр.: Антокольський М.В. Сімейне право. С. 253-255; Пчелінцева Л.М. Сімейне право. С. 433.
  * (501) Див, напр.: Цивільне право: Підручник. Т. 3. Вид-е 4-е, перераб. і доп. / Під ред. А.П. Сергєєва, Ю.К. Толстого. М., 2003. С. 572 (автор - Д.А. Медведєв); Косова О.Ю. Право на утримання: сімейно-правовий аспект. Іркутськ, 2005. С. 109-128; Титаренко Є.П. Угода про сплату аліментів / / Бюлетень нотаріальної практики. 2007. N 2. С. 2-3.
  * (502) Див: Огляд законодавства та судової практики Верховного Суду РФ за другий квартал 2004 року (затв. постановою Президії Верховного Суду РФ від 6 жовтня 2004 р.) / / Бюлетень Верховного Суду РФ. 2005. N 1.
  * (503) Однак практика вже зіткнулася з певними труднощами, пов'язаними в основному з варіантом одноразової майнового надання. Детальніше див: Косова О. Угоди про сплату аліментів: питання змісту та застосування / / Відомості Верховної Ради. 2004. N 2. С. 36-38; Крайнова Т.К. Угоди про сплату аліментів у нотаріальній практиці / / Правові проблеми зміцнення російської державності. Томськ, 2002. С. 158-160; Титаренко Є.П. Угода про сплату аліментів. С. 3-4.
  * (504) Це можливо і у випадку, коли лежить в основі угоди алиментное зобов'язання за своїм характером є безстроковим. Оскільки угода про сплату аліментів не породжує правовідносини по аліментірованію, припинення дії цієї угоди не припиняє відповідну аліментну обов'язок. Права одержувача аліментів у подібному випадку можуть бути реалізовані за допомогою судового стягнення.
  * (505) СЗ РФ. 1997. N 30. Ст. 3594.
  * (506) Детальніше див. § 3 глави 14 підручника.
  * (507) На думку І.В. Єлісєєва, "відповідь на питання про те, які зміни повинні визнаватися суттєвими, дає ч. 2 п. 1 ст. 451 ЦК. Так, зміна обставин визнається істотним, якби сторони, будучи в змозі передбачити таку зміну, уклали договір на значно відрізняються умовах "(Цивільне право: Підручник. Т. 3. Вид-е 4-е, перераб. і доп. / під ред. А.П. Сергєєва, Ю.К. Толстого. М., 2003. С. 598 (автор - І.В. Єлісєєв)).
  * (508) А суди відповідно в такому випадку не вправі приймати до свого провадження позови про стягнення аліментів (див.: Косова О.Ю. Аліментні зобов'язання. С. 158-159; Пчелінцева Л.М. Сімейне право. С. 441 - 442).
  * (509) СЗ РФ. 2007. N 41. Ст. 4849.
  * (510) Укладення шлюбного договору, що містить положення про аліментірованіі, не виключає можливості звернення до суду, оскільки примусове виконання відповідних обов'язків можливе в даному випадку тільки в судовому порядку.
  * (511) Див: Цивільне право: Підручник. Т. 3. Вид-е 4-е, перераб. і доп. / Під ред. А.П. Сергєєва, Ю.К. Толстого. М., 2003. С. 601 (автор - І.В. Єлісєєв).
  * (512) До таких заходів слід віднести пропозицію про укладення угоди про сплату аліментів, а також будь-які інші пропозиції одержувача про надання йому змісту. Тягар доведення лежить на позивачі (див.: Свердлов Г.М. Радянське сімейне право. М., 1958. С. 210-211).
  * (513) Стягнення аліментів за період слід відрізняти від стягнення заборгованості по аліментах (ст. 113 СК).
  * (514) На підставі судового наказу не можуть бути стягнуті аліменти на неповнолітніх дітей у твердій грошовій сумі, оскільки рішення цього питання пов'язане з необхідністю перевірки наявності або відсутності обставин, з якими закон пов'язує можливість такого стягнення (п. 11 постанови Верховного Суду РФ N 9).
  * (515) Пункт 1 ст. 108 СК передбачає також можливість тимчасового аліментірованія всіх інших категорій уповноважених осіб з моменту винесення рішення суду до його вступу в законну силу. Однак, як вірно підмічено О.Ю. Косовой, доцільність і дієвість цього заходу досить сумнівна. Адже відповідно до ст. 211 ЦПК рішення про стягнення аліментів підлягають негайному виконанню (Косова О.Ю. Аліментні зобов'язання. С. 178-179).
  * (516) Див: Косова О.Ю. Аліментні зобов'язання. С. 175-178; Пчелінцева Л.М. Сімейне право. С. 448-449.
  * (517) Якщо виконання має бути вироблено в різних місцях (наприклад, при роботі платника за сумісництвом), допускається видачу не скількох виконавчих листів (п. 1 ст. 429 ЦПК).
  * (518) Така відповідальність не може бути покладена на платника, якщо заборгованість по аліментах утворилася з вини інших осіб, зокрема у зв'язку з несвоєчасною виплатою заробітної плати, затримкою або неправильним перерахуванням аліментних сум банками і т.п. (П. 25 Постанови Верховного Суду РФ N 9).
  * (519) Наприклад, непрацездатність членів сім'ї, яким за законом сторона зобов'язана доставляти зміст, настання інвалідності або наявність захворювання, що перешкоджає продовженню колишньої роботи, вступ дитини на роботу або заняття їм підприємницькою діяльністю (п. 14 Постанови Верховного Суду РФ N 9).
  * (520) Див п. 20 постанови Верховного Суду РФ N 9.
  * (521) З питання про те, з якої суми мінімального розміру оплати праці слід виходити при індексації аліментів, см.: Огляд законодавства та судової практики Верховного Суду РФ за третій квартал 2006 року, затв. постановою Президії Верховного Суду РФ від 29 листопада 2006 р. / / Бюлетень Верховного Суду РФ. 2007. N 6.
  * (522) Успадкування та спадкове право тісно пов'язані з правом власності та іншими правами і обов'язками громадян. Це дозволяє авторам МГУ при розподілі навчального матеріалу висвітлювати спадкове право відразу слідом за речовим (див.: Цивільне право: У 4 т. / під ред. Е.А. Суханова. М., 2005. Т. 2. С. V-VI (автор передмови - Е.А. Суханов).
  * (523) Детальніше про правонаступництво (у тому числі спадковому) див.: Черепахін Б.Б. Правонаступництво за радянським цивільному праву (за вид. 1962 р.) / / Праці по цивільному праву. М., 2001. С. 307-442. Детальніше про спадкування див.: Кавелін К.Д. Нариси юридичних відносин, що виникають з успадкування майна. СПб., 1886; Халфіна Р.О. Правонаслідування в СРСР. М., 1952; Серебровський В.І. Нариси радянського спадкового права. М., 1953; Антимонов Б.С., Граве К.А. Радянське спадкове право. М., 1955; Гордон М.В. Спадкування за законом і за заповітом. М., 1967; Никитюк П.С. Спадкове право і спадковий процес. Кишинів, 1973; Ейдінова Е.Б. Спадкування за законом і за заповітом. М., 1984; Власов Ю.Н., Калінін В.В. Спадкування за законом і за заповітом. М., 1999; Шилохвіст О.Ю. Спадкування за законом в російському цивільному праві. М., 2006; він же. Проблеми правового регулювання спадкування за законом у сучасному цивільному праві Росії: Автореф. докт. дісс. М., 2006. Докладний аналіз окремих інститутів сучасного спадкового права див кн.: Хаскельберг Б.Л. Спадкування за законом непрацездатними утриманцями / / Відомості Верховної Ради. 2003. N 7. С. 22-25; він же. Спадкування за правом представлення і перехід права на прийняття спадщини / / Цивілістичний записки. Вип. 3. М.; Єкатеринбург, 2004. С. 224-241; він же. Правовідносини з заповідального відмови і його елементи / / Цивілістичний дослідження. Вип. 1. М., 2004. С. 78-110.
  * (524) Див: Deutsches Burgerliches Gesetzbuch / von H. Kohler. 55 uberarbeitete Aufl. Munchen, 2004. Р. 697.
  * (525) Див: Хаскельберг Б.Л. Правовідносини з заповідального відмови і його елементи. С. 89.
  * (526) Все це свідчить про зміцнення приватної власності та забезпечення її правової спадкоємності, збереження і недоторканності, скорочення випадків виморочність майна. Є й інші приклади. Так, раніше для наслідування предметів домашньої обстановки та вжитку вирішальним було спільне не менше року до смерті спадкодавця проживання з ним законного спадкоємця, який успадковував таке майно незалежно від того, до якої черги законних спадкоємців (першою або другою) належав, а також яка була його спадкова частка (тобто завжди в "найпершу чергу" і до того ж понад). Тепер таке майно успадковується: a) всяким закликаються до спадкування особою, які проживали зі спадкодавцем спільно на день відкриття спадщини (тобто не має значення, як довго); b) у порядку реалізації ним переважного права на отримання такого майна; c) в рахунок належної йому спадкової частки (пор. ст. 533 ЦК 1964 р. та ст. 1169 ГК РФ).
  * (527) Див: Іоффе О.С. Радянське цивільне право: Курс лекцій. Т. 3. Л., 1965. С. 290-291, 294-295.
  * (528) Детальніше див: Хаскельберг Б.Л., Рівний В.В. Консенсуальні і реальні договори у цивільному праві. М., 2004. С. 26-27.
  * (529) Див: Коментар до частини третьої Цивільного кодексу Російської Федерації / за ред. А.Л. Маковського, Е.А. Суханова. М., 2003. С. 34-35 (автор коментаря - А.А. Рубанов).
  * (530) О.С. Іоффе правильно писав, що при різниці в моментах відкриття та прийняття спадщини питання про res nullius ("нічиєю речі") відносно лежачого спадщини не виникає тому, що правовласник поки не визначений, але оскільки він неминуче буде визначений (бо перехід спадщини до іншій особі невідворотний), тимчасова його невизначеність не рівнозначна його відсутності (див.: Іоффе О.С. Указ. соч. С. 296-297). Ю.К. Толстой, навпаки, протиставляючи право спадкоємця на прийняття спадщини його праву на саме спадщину, робить висновок, нібито лежаче спадщину - короткочасна сукупність безсуб'єктні прав та обов'язків (див.: Сергєєв А.П., Толстой Ю.К., Єлісєєв І.В . Коментар до Цивільного кодексу Російської Федерації (постатейний). Ч. 3. М., 2002. С. 14 (автор коментаря - Ю.К. Толстой). Але якщо він має на увазі короткочасну безхазяйного спадщини, то, принаймні, не обійтися без зміни ст. 225 ЦК, сьогоднішня редакція якої (її пп. 2, 3) перешкоджає такого судження.
  * (531) Див соотв.: Іоффе О.С. Указ. соч. С. 277-278, 281, 291, 293; Сергєєв А.П., Толстой Ю.К., Єлісєєв І.В. Указ. соч. С. 10-11 (автор коментаря - Ю.К. Толстой).
  * (532) Див: Цивільне право: У 4 т. / під ред. Е.А. Суханова. М., 2005. Т. 2. С. 204 (автор глави - Е.В. Кулагіна).
  * (533) Див: Указ Президента РФ від 2 березня 1994 "Про державні нагороди РФ" N 442 із змінами. / / Відомості Верховної РФ. 1994. N 10. Ст. 775.
  * (534) Див: Основи законодавства РФ про нотаріат від 11 лютого 1993 р. (з ізм.) / / Відомості РФ. 1993. N 10. Ст. 357.
  * (535) СЗ РФ. 1998. N 7. Ст. 785.
  * (536) СЗ РФ. 1996. N 20. Ст. 2321.
  * (537) Див: Про затвердження положення про порядок обліку, оцінки та реалізації конфіскованого, безхазяйного майна, майна, що перейшло за правом спадкування до держави, і скарбів: постанову Ради Міністрів СРСР від 29 червня 1984 N 683 (із змінами.) / / СП СРСР. 1984. N 24. Ст. 127.
  * (538) Дійсність і недійсність заповіту згідно з правилами ЦК 1964 р. залежала (і в зазначених випадках, отже, продовжує залежати) від різних вимог - загальних (тобто пред'являються до всякої угоді, наприклад відсутність вад волі і волевиявлення) і спеціальних (пред'являються до особистості заповідача, змістом і формою заповіту). Інша справа, що в ГК РФ ці, а також інші питання врегульовані набагато детальніше (пор. ст. 534-543 ЦК 1964 р. до ст. 1118-1131 ГК РФ). У зв'язку з обов'язковою часткою необхідних спадкоємців СР ст. 535 ЦК 1964 р. до ст. 1149 ЦК РФ.
  * (539) СР до ст. 416, 418-420, 422 ЦК 1922 р., ст. 527, 532, 534 ЦК 1964 р.
  * (540) В умовах не вирішував це питання ГК РРФСР 1964 р. були відомі думки про обмежену завещательной праводееспособності осіб віком від 15 до 18 років (див.: Іоффе О.С. Указ. Соч. С. 309-310).
  * (541) Дані вимоги універсальні. Раніше за законом могли успадковувати громадяни, які перебувають в живих до моменту смерті спадкодавця, а також діти спадкодавця, народжені після його смерті (ч. 2 ст. 530, ч. 2 ст. 532 ЦК 1964 р.), а за заповітом - громадяни, перебувають в живих до моменту смерті спадкодавця, а також зачаті за його життя і народжені після його смерті (ч. 3 ст. 530 ЦК 1964 р.). Тепер успадковувати за законом можуть всякі зачаті за життя спадкодавця та народжені після його смерті особи (тобто не тільки його діти, а й інші родичі), що говорить про розширення кола спадкоємців за законом.
  * (542) Див: Федеральний закон від 29 листопада 2007 р. N 281-ФЗ "Про внесення змін до частини третьої Цивільного кодексу Російської Федерації" / / Відомості Верховної. 2007. N 49. Ст. 6042
  * (543) Див: Хаскельберг Б.Л. Спадкування за правом представлення і перехід права на прийняття спадщини. С. 237-238.
  * (544) Див: Іоффе О.С. Указ. соч. С. 290.
  * (545) Див соотв.: Шилохвіст О.Ю. Указ. соч. С. 14, 29; Сергєєв А.П., Толстой Ю.К., Єлісєєв І.В. Указ. соч. С. 21 (автор коментаря - Ю.К. Толстой). Однак у зв'язку з останнім не можна забувати про таке. Названі в абз. 1 п. 1 ст. 1117 ЦК обставини можуть бути встановлені як в цивільному процесі (при пред'явленні деліктного позову - ст. 1064 ЦК або позову про оскарження заповіту - п. 2 ст. 1131 ЦК), так і в кримінальному (щодо шахрая, вимагача, особи, яка вбило або довело до самогубства спадкоємця). В умовах дефіциту доказів у першому випадку діє презумпція недобросовісності, спростування якої - завдання відповідача (п. 2 ст. 1064 і більш загальний п. 2 ст. 401 ЦК), а неопроверженіе тягне для нього, крім усього іншого, визнання негідним спадкоємцем; під другому ж випадку діє презумпція невинності, спростування якої - завдання органів попереднього слідства, а неопроверженіе означає, що зловмисник уникне кримінальної відповідальності, а разом з цим - без збудження і поза рамками іншого судового (цивільного або кримінального) процесу - і застосування ст. 1117 ЦК.
  * (546) Див: Хаскельберг Б.Л. Спадкування за правом представлення і перехід права на прийняття спадщини. С. 238-240; Шилохвіст О.Ю. Указ. соч. С. 16-17, 36-37.
  * (547) З створенням результатів інтелектуальної діяльності та прирівняних до них коштів індивідуалізації виникають інтелектуальні права (ст. 1226, 1227 ЦК), що включають в себе: a) виключне право; b) особисті немайнові права (право авторства, право на ім'я і др .); c) інші права (право слідування, право доступу та ін.) Безперечний об'єкт спадкування - виключне право, що є майновим (п. 3 ст. 1228, ст. 1241, 1283, п. 4 ст. 1318 ЦК). У той же час на термін його дії закон дозволяє перехід від померлого учасника до його спадкоємців також і права слідування (п. 3 ст. 1293 ЦК), сенс якого полягає в отриманні його володарем винагороди у вигляді процентних відрахувань від ціни перепродажу оригіналу твору. Дане право, як видно, є майновим по суті, однак формально це "інше право", протиставлене винятковому (майновому) праву (ст. 1226, п. 3 ст. 1255 ЦК), а також право невідчужуване (п. 3 ст. 1293 ЦК).
  * (548) Див: постанова Пленуму Верховного Суду РФ від 24 серпня 1993 р. N 8 "Про деякі питання застосування судами Закону РФ" Про приватизацію житлового фонду РФ "(з ізм.) / / Бюлетень Верховного Суду РФ. 1993. N 11 (п. 8 в ред. від 6 лютого 2007 р.).
  * (549) Див: Закон РФ від 22 грудня 1992 р. N 4180-1 "Про трансплантацію органів і (або) тканин людини" (з ізм.) / / Відомості РФ. 1993. N 2. Ст. 62; Інструкція по констатації смерті людини на підставі смерті мозку, затв. наказом МОЗ РФ від 20 грудня 2001 р. N 460 / / РГ. 2002. 30 січня.
  * (550) Інша річ - п. 5 ст. 13 спеціального Закону від 19 липня 1992 р. "Про споживчу кооперацію (споживчих товариства, їх спілки) у Російській Федерації" / / Відомості РФ. 1992. N 30. Ст. 1788, який в обхід п. 1 ст. 1177 ЦК встановлює, що статут кооперативу може передбачати відмову спадкоємцю у прийомі в члени та передачу йому пайового внеску і кооперативних виплат померлого.
  * (551) Див: Коментар до Цивільного кодексу РФ, частини третьої / під ред. Т.Є. Абова, М.М. Богуславського, А.Г. Светланова. М., 2006. С. 267 (автор коментаря - Т.Є. Абова).
  * (552) Див: Закон РРФСР від 22 листопада 1990, N 348-1 "Про селянське (фермерське) господарство" (з наст. Змін. Та доп.) / / Відомості РФ. 1990. N 26. Ст. 324 (далі - Закон про СФГ).
  * (553) Незважаючи на формальні відмінності при визначенні майна господарства (Цивільний кодекс говорить про майно, придбаному для господарства на спільні кошти його членів, а Закон про СФГ - про майно, необхідному для здійснення діяльності господарства), його перелік відкритий, тому слід враховувати п. 3 ст. 4 та п. 4 ст. 6 Закону про СФГ, згідно з якими складу майна господарства та порядок його формування встановлюють члени за взаємною згодою, відповідні відомості повинні передбачатися в угоді про створення господарства.
  * (554) Див: постанова Конституційного Суду РФ від 16 січня 1996 р. N 1-П "У справі про перевірку конституційності ч. 1 і 2 ст. 560 ЦК РРФСР у зв'язку зі скаргою громадянина А.Б. Наумова" (і особливу думку судді Конституційного Суду РФ Н.В. Вітрука) / / СЗ РФ. 1996. N 4. Ст. 408.
  * (555) Див: Коментар до частини третьої ГК РФ / під ред. А.Л. Маковського, Е.А. Суханова. С. 288-289 (автор коментаря - О.М. Козир).
  * (556) Див: Коментар до ДК РФ, частини третьої / під ред. Т.Є. Абова, М.М. Богуславського, А.Г. Светланова. С. 274 (автори коментаря - В.В. Устюкова, Ю.С. Харитонова).
  * (557) Там же. С. 272-273.
  * (558) Там же. С. 273-274.
  * (559) Крім згадуваного вище Земельного кодексу див. також: ФЗ від 18 червня 2001 р. N 78-ФЗ "Про землеустрій" (з ізм.) / / СЗ РФ. 2001. N 26. Ст. 2582; ФЗ від 24 липня 2002 р. N 101-ФЗ "Про обіг земель сільськогосподарського призначення" (із змінами.) / / СЗ РФ. 2002. N 30. Ст. 3018 (далі - Закон "Про обіг земель сільгосппризначення").
  * (560) Спеціальні правила про спадкування ділянок можна зустріти і в інших актах. Так, згідно з п. 10. ст. 22 ЗК при спадкуванні ділянок неповнолітніми особами їх законні представники можуть передати ці ділянки в оренду на строк до досягнення спадкоємцями повноліття.
  * (561) Оскільки спільна власність відносно подільної речі можлива тільки у випадках, передбачених законом або договором (абз. 2 п. 4 ст. 244 ЦК), прикладом такої подільної речі якраз і виступає наслідуваний ділянку.
  * (562) Див: Федеральний закон від 13 грудня 1996 р. N 150-ФЗ "Про зброю" (з ізм.) / / СЗ РФ. 1996. N 51. Ст. 5681.
  * (563) Див також: постанова Уряду РФ від 5 грудня 2005 р. N 718 "Про нагородження зброєю громадян РФ" / / Відомості Верховної. 2005. N 50. Ст. 5304.
  * (564) Див: Федеральний закон від 17 грудня 2001 р. N 173 "Про трудові пенсії в РФ" (з ізм.) / / СЗ РФ. 2001. N 52 (ч. 1). Ст. 4920 (далі - Закон про пенсії).
  * (565) Див: Коментар до цивільного кодексу Російської Федерації, частини третьої / під ред. Т.Є. Абова, М.М. Богуславського, А.Г. Светланова. С. 285 (автор коментаря - Ю.С. Харитонова).
  * (566) Див: Федеральний закон від 7 травня 1998 р. N 75-ФЗ "Про недержавні пенсійні фонди" (з ізм.) / / СЗ РФ. 1998. N 19. Ст. 2071.
  * (567) Затверджені постановою Уряду РФ від 5 грудня 2005 р. N 718 "Про нагородження зброєю громадян Російської Федерації" / / Відомості Верховної. 2005. N 50. Ст. 5304.
  * (568) Наприклад, при недійсності заповіту, неприйняття спадкоємцями за заповітом заповіданого майна або відмову від нього кожним з них або якщо до моменту відкриття спадщини немає в живих зазначених у заповіті спадкоємців (за винятком осіб, зачатих за життя спадкодавця та народжених живими після відкриття спадщини).
  * (569) Див: Цимбаренко А.Г. Межі свободи заповіту в російському цивільному праві / / Нотаріус. 2007. N 4.
  * (570) Див: Покровський І.А. Основні проблеми цивільного права. Вид. 4-е, испр. і доп. М., 2003. (Класика російської цивілістики). С. 296-297.
  * (571) Див підр.: Барон Ю. Система римського цивільного права: У 6 кн. / Передмова В.В. Байбака. СПб., 2005. С. 931-932; Мананников О.В. Спадкування за заповітом і недійсність заповіту / / Нотаріус. 2003. N 1.
  * (572) Див: Мейер Д.І. Російське цивільне право (в 2 ч.). За виправленому і доповненому 8-му вид., 1902 р. Вид. 3-е, испр. М., 2003. (Класика російської цивілістики). С. 783.
  * (573) Див підр.: Неволін К.А. Історія російських цивільних законів. Частина третя: книга друга про имуществах. Розділ третій про права на дії осіб і розділ четвертий про спадщину. М., 2006. (Класика російської цивілістики). С. 276; Побєдоносцев К.П. Курс цивільного права. Частина друга. Права сімейні, спадкові та заповідальні. М., 2003. (Класика російської цивілістики). С. 450 і слід.
  * (574) Цивільні закони (Звід законів. Том X. Частина 1) з роз'ясненням і за рішеннями Урядового Сенату. СПб., 1884. С. 287-328.
  * (575) Збори узаконень РРФСР. 1918. N 34. Ст. 456.
  * (576) Відомості РФ. 1993. N 10. Ст. 357.
  * (577) Див підр.: Цивільне право: підручник: У 3 т. Т. 1 / під ред. А.П. Сергєєва. - М., 2008. С. 434 (автор параграфа - Е.А. Крашенинников).
  * (578) Див: Коментар до Цивільного кодексу Російської Федерації. Частина третя (постатейний) / відп. ред. Л.П. Ануфрієва. М., 2004. С. 18 (автор коментаря - Т.Д. Чепіга).
  * (579) Див: Різдвяний С.Н. Заповіт як угода / / Бюлетень нотаріальної практики. 2003. N 5. Схоже, даний автор засновує свої міркування на думці Г.Ф. Шершеневича про те, що сутність заповіту полягає в пропозиції, зверненому до певній особі, вступити суб'єктом у всі юридичні відносини, в яких складався за життя пропонує; в своєму кінцевому результаті заповіт як пропозиція доповнюється прийняттям з боку особи, яка призначена спадкоємцем (Шершеневич Г. Ф. Підручник російського цивільного права. Т. 2. М., 2005. С. 346 (Класика російської цивілістики)). Залишаючи осторонь не цілком коректне вживання класиком термінів "пропозиція" і "прийняття пропозиції" стосовно до заповітом і акту вступу в спадщину (на нашу думку, ніякої пропозиції заповіт спадкоємцеві не містить; заповідач лише висловив свою волю безвідносно до того, чи погодиться з нею особа, назване в заповіті, чи ні), відзначимо, що навіть при всьому цьому Г.Ф. Шершеневич чітко висловив свою позицію: заповіт є одностороння угода, тобто ніяк не договір.
  * (580) Див підр.: Цивільне право. Частина третя: підручник / відп. ред. В.П. Мозолин. М., 2007. С. 320 (автор глави - Ю.П. Світ).
  * (581) Побєдоносцев К.П. Указ. соч. С. 456.
  * (582) Див: Серебровський В.І. Нариси радянського спадкового права / / В кн.: Серебровський В.І. Вибрані праці з спадкоємному і страховому праву. Вид. 2-е, испр. і доп. М., 2003. С. 114. (Класика російської цивілістики).
  * (583) Див: Різдвяний С.Н. Указ. соч.
  * (584) Див: Цивільне право: підручник: У 3 т. Т. 3 / відп. ред. А.П. Сергєєв, Ю.К. Толстой. 4-е вид., Перераб. і доп. М., 2004. С. 667 (автор глави - Ю.К. Толстой).
  * (585) Тому слід погодитися з тим, що заповіту не призначені для зміни майнового статусу заповідача (див.: Курноскіна О.Г. Як правильно скласти заповіт. Ростов-на-Дону, 2006. С. 113).
  * (586) Див: Ярошенко К. Нове законодавство про спадкування / / Господарство право. 2002. N 2. С. 24; Коментар до Цивільного кодексу Російської Федерації. Частина третя (постатейний) / відп. ред. Л.П. Ануфрієва. М., 2004. С. 15 (автор коментаря - Т.Д. Чепіга).
  * (587) Див: Серебровський В.І. Указ. соч. С. 114; Радянське цивільне право. Ч. 2 / під ред. В.Т. Смирнова, Ю.К. Толстого, А.К. Юрченко. Л., 1982. С. 417-418.
  * (588) У судовій практиці був випадок, коли заповіт склала і підписала (ймовірно, з кращих спонукань) знайома медсестра спадкодавця. Такий заповіт було визнано недійсним, і однією з причин недійсності стало якраз нез'ясованих дійсної волі заповідача (визначення Судової колегії в цивільних справах Верховного Ради РРФСР від 9 грудня 1979; наводиться за кн.: Никифоров А. В. Як оформити заповіт. М ., 2004. С. 4).
  * (589) Див: www.minjust.gov.ua/0/3280.
  * (590) Див: Коментар до Цивільного кодексу Російської Федерації. Частина третя (постатейний) / під ред. А.П. Сергєєва. 3-е изд., Перераб. і доп. М., 2006. С. 27-28 (автор коментаря - Ю.К. Толстой); Закони цивільні з роз'ясненнями Урядового Сенату і коментарями російських юристів / сост. І.М. Тютрюмов. Книга третя. М., 2004. С. 111-112. (Класика російської цивілістики).
  * (591) Про історію питання див.: Новиков А.А. До історії заповіту під умовою в сучасному цивільному праві / / Цивілістичний дослідження. Випуск перший: Збірник наукових праць пам'яті професора І.В. Федорова. М., 2004. С. 351 і слід.
  * (592) "Заповіт під умовою не допустимо. Наприклад, не може бути посвідчено заповіт під умовою отримання від спадкоємця довічного утримання. Водночас (N! - Н.А.) якщо, наприклад, спадкодавець вправі заповідати свою бібліотеку спеціальної літератури за умови, якщо спадкоємець присвятить себе роботі за відповідною професією, то такий заповіт може бути посвідчений. Мова про умови може йти тільки в тих випадках, коли заповіт засвідчується, але не при закритому заповіті (N!! - Н.А.) "(Огляд судової і нотаріальної практики Московської області щодо застосування законодавства при розгляді питань, що виникають із спадкового права, а також окремих видів договорів з передачі майна у власність від 8 жовтня 2002 р. (підготовлений Московським обласним судом і Московської обласної нотаріальної палатою)) / / Нотаріус . 2002. N 5. С. 25).
  * (593) Детальніше про умовні угодах див. § 5 глави 14 цього підручника (автор параграфа - Е.А. Крашенинников).
  * (594) Див: Шершеневич Г.Ф. Указ. соч. С. 363; Серебровський В.І. Указ. соч. С. 136; Маковський А.Л. Як краще гарантувати спадкування / / Законодавство і економіка. 1997. N 3-4. С. 37-38; Коментар до Цивільного кодексу Російської Федерації. Частина третя (постатейний) / відп. ред. Л.П. Ануфрієва. М., 2004. С. 24 (автор коментаря - Т.Д. Чепіга).
  * (595) Іншу думку см. в кн.: Барщевський М.Ю. Спадкове право. М., 1996. С. 58-59. Цікаво, що в проекті дореволюційного Цивільногоуложення містилося дозвіл на встановлення відкладального умови в заповіті: "Заповідальні розпорядження, зроблені під відкладальною умовою, визнаються недійсними, якщо умова не настане до закінчення 30 років з дня відкриття спадщини" (Закони цивільні ... / упоряд . І.М. Тютрюмов. С. 75).
  * (596) Деякі автори вважають обгрунтованим дане оспорювання. Див, напр.: Цивільний кодекс Російської Федерації. Частина третя: Постатейний коментар до розділу V частини третьої Цивільного кодексу РФ "Спадкове право" / рук. авт. колл. А.М. Ерделевскій. М., 2001. С. 20 (автор коментаря - С.П. Гришаєв); Омарова У.А. Спадкове право і соціальна справедливість. Махачкала, 1999. С. 113.
  * (597) Як писав К.П. Побєдоносцев, "всякий, кому умовно призначене маєток, вольний розрахувати, що для нього зручніше і вигідніше - прийняти майно з обмеженням або повинністю або відкинути обмеження разом з майном" (Побєдоносцев К.П. Указ. Соч. С. 555).
  * (598) В даний час немає підстав вважати, що неповнолітні у віці від 14 до 18 років можуть складати заповіту щодо грошових коштів та майна, джерелом накопичення яких є їхні особистий заробіток і стипендія, а також авторські винагороди (Барщевський М.Ю. Якщо відкрилася спадщина. М., 1989. С. 67-68; Гущин В.В., Дмитрієв Ю.А. Спадкове право та процес: підручник. 2-е вид., перераб. і доп. М., 2007. С . 92 (автор глави - В.В. Гущин)). Норма п. 2 ст. 26 ГК, на яку робиться посилання в обгрунтування даного висновку, є спільною в порівнянні з правилом ст. 1117 ЦК і тому не підлягає застосуванню.
  * (599) Так, по одному із судових справ було встановлено, що М. на момент складання заповіту страждала атеросклерозом артерій мозку, атрофією кори мозку, була лежачою хворою, володіла нечленороздільна промовою і не могла розуміти значення своїх дій. Заповіт було визнано недійсним за позовом сина М., її єдиного спадкоємця за законом (Бюлетень Верховного Суду РФ. 2000. N 7). Детальніше про проблеми, що виникають у зв'язку з перевіркою дієздатності заповідача, см.: Грудцине Л.Ю. Спадкове право в питаннях і відповідях: коментар до законодавства та практика його застосування. М., 2006. С. 113-115.
  * (600) Див підр.: Новиков А.А. Заповіт і заповідальний відмова в сучасному російському цивільному праві / / Закон. 2006. N 10.
  * (601) Розширенням цього правила є можливість виступати спадкоємцем за заповітом дитині, зачатої за життя спадкодавця (причому не обов'язково на момент вчинення заповіту) і народженому живим після його смерті (Постумій), що випливає з п. 1 ст. 1116 ЦК.
  * (602) Див підр.: Узагальнення нотаріальної практики посвідчення заповітів за 7 місяців 2002 р. нотаріусами Саратовської області / / Нотаріус. 2003. N 1. С. 39.
  * (603) У римському праві призначення спадкоємця було необхідним елементом заповіту під страхом визнання всієї угоди нікчемною (див.: Барон Ю. Указ. Соч. С. 931; Покровський І.А. Історія римського права. М., 2004. С. 503. (Класика російської цивілістики)).
  * (604) Тому помилковим є одне з визначень заповіту, даних у навчальній літературі, - як особисте розпорядження громадянина на випадок смерті з приводу належного йому майна з призначенням спадкоємців, вчинене у встановленій законом формі (Цивільне право: частина перша: підручник / під ред . В.П. Комишанської, Н.М. Коршунова, В.І. Іванова. М., 2007. С. 614 (автори глави - В.І. Іванов, С.А. Іванова)).
  * (605) Див підр.: Барон Ю. Указ. соч. С. 972-988.
  * (606) Хоча доктрина того часу пропонувала ввести цю категорію в законодавство. Див, напр.: Шершеневич Г.Ф. Указ. соч. С. 359-360; Покровський І.А. Указ. соч. С. 298-303; Побєдоносцев К.П. Указ. соч. С. 443-446; Синайський В.І. Російське цивільне право. М., 2002. (Класика російської цивілістики). С. 603-604.
  * (607) Див: Серебровський В.І. Указ. соч. С. 110-113, 142-151.
  * (608) Див: Дьоміна Н.Б. Обов'язкова частка як засіб забезпечення прав родичів спадкодавця / / Нотаріус. 2005. N 4; Жаботинський М.В. Обов'язкова частка при спадкуванні майна: російський і закордонний досвід / / Бюлетень нотаріальної практики. 2006. N 6.
  * (609) Для порівняння: за ЦК 1922 р. - не менше 3/4 частки; за ЦК 1964 р. - не менше 2/3 частки. Зменшення розміру обов'язкової частки слід пов'язувати, мабуть, з розширенням принципу свободи заповіту. Словосполучення "не менше" має практичне значення. Буває, що необхідному спадкоємцю визначена деяка частка майна в заповіті, але ця частка менш законної частки, хоча і не менше половини. У такому разі заповіт повністю дійсно, і підстав для застосування ст. 1149 ЦК немає.
  * (610) Інші приклади розрахунку обов'язкової частки стосовно до різних життєвих ситуацій см. в кн.: Солдатенко Л.Г., Бірюкова С.В. Спадкоємці і спадщину. Як отримати, як передати. Відповіді на всі питання. М., 2007. С. 45-48.
  * (611) У тій частині, в якій заповіт ущемляє право спадкоємця на обов'язкову частку, воно є недійсним. Див: Коментар до цивільного кодексу Російської Федерації. Частина третя (постатейний) / під ред. А.П. Сергєєва. 3-е изд., Перераб. і доп. М., 2006. С. 30 (автор коментаря - Ю.К. Толстой).
  * (612) Незадовго до прийняття частини третьої Цивільного кодексу Конституційний Суд РФ роз'яснив, що положення закону про право на обов'язкову частку у спадщині не виключає права інших спадкоємців звертатися до суду з позовом про перевірку підстав для визнання права на обов'язкову частку у спадщині і для зміни її розміру з урахуванням фактичних обставин конкретної справи. Див: визначення Конституційного Суду РФ від 9 вересня 1999 р. N 209-О "Про відмову в прийнятті до розгляду скарги громадянки Куркино Олени Анатоліївни на порушення її конституційних прав статтею 535 ЦК РРФСР" / / Вісник Конституційного Суду РФ. 2000. N 2. Судову практику щодо застосування розглянутого правила див кн.: Зайцева Т.І. Судова практика по спадкових справах. М., 2007. С. 190-193.
  * (613) Див підр.: Лиманський Г.С. Право на обов'язкову частку: актуальні питання теорії і судової практики / / Російський суддя. 2006. N 3.
  * (614) Навряд чи правильно бачити в заповіті чужого майна недійсну угоду, як це іноді пропонується в літературі (див., напр.: Цивільне право: частина перша: підручник / за ред. В.П. Комишанської, Н.М. Коршунова , В.І. Іванова. М., 2007. С. 615 (автори глави - В.І. Іванов, С.А. Іванова); Гущин В.В., Дмитрієв Ю.А. Указ. соч. С. 86 (автор глави - В.В. Гущин)). Угода як юридичний факт може бути або дійсною, або недійсною. Не може бути такого, що дійсна спочатку угода (заповіт майбутнього майна) після якогось моменту (смерті заповідача) стає недійсною (з причини так і не відбувся придбання заповідачем прав на заповідане майно). Тому слід підтримати закріпилася в судовій практиці розуміння того, що законодавством не передбачено таких підстав для визнання заповіту недійсним, як відсутність права власності у заповідача на майно, що заповідається або відсутність права власності у спадкодавця на майно на день відкриття спадщини (визначення Судової колегії в цивільних справах Верховного Ради РФ від 28 грудня 2004 р. у справі N 18-В04-93 / / Документ офіційно опублікований не був).
  * (615) Порівняльний аналіз декількох складених заповітів (з метою з'ясування складу заповіданого майна і кола спадкоємців) проводиться вже після відкриття спадщини на підставі правил ст. 1130 ЦК.
  * (616) Наприклад, автор має право в порядку, передбаченому для призначення виконавця заповіту (ст. 1134 ЦК), вказати особу, на яку він покладає охорону авторства, імені автора і недоторканності твору (абз. 2 п. 1 ст. 1266 ЦК) після своєї смерті. Ця особа здійснює свої повноваження довічно. За відсутності таких вказівок або в разі відмови призначеного автором особи від виконання відповідних повноважень, а також після смерті цієї особи охорона авторства, імені автора і недоторканності твору здійснюється спадкоємцями автора, їх правонаступниками та іншими зацікавленими особами (ст. 1267 ЦК).
  * (617) Див: Коментар до цивільного кодексу Російської Федерації, частини третьої (постатейний). 2-е вид., Испр. і доп. / Відп. ред. Н.І. Маришева, К.Б. Ярошенко. М., 2007. С. 40-41.
  * (618) Див: Коментар до частини третьої Цивільного кодексу Російської Федерації / за ред. А.Л. Маковського, Е.А. Суханова. М., 2002 (автор коментаря до ст. 1149 ЦК - Е.Л. Павлова).
  * (619) Обгрунтування цієї тези містилося ще в дореволюційній цивілістиці. Див, напр.: Полєтаєв Н.А. Чи можна заповідати власне зобов'язання / / Цит. по: Закони цивільні ... / Сост. І.М. Тютрюмов. С. 67. У радянський період на недійсність заповітів, які звільняють повністю або частково одного або декількох спадкоємців від відповідальності за боргами спадкодавця, вказувала К.Б. Ярошенко. Див: Коментар до Цивільного кодексу РРФСР / відп. ред. С.Н. Братусь, О.Н. Садиков. М., 1982. С. 640.
  * (620) Див: Сосна Н.В. А таємно чи заповіт? / / Нотаріус. 2005. N 4; Лиманський Г.С. Цивільно-правові засоби охорони та захисту права заповідача на таємницю заповіту / / Російський суддя. 2006. N 5.
  * (621) Тому звернення із запитом до нотаріальної палати регіону за останнім місцем проживання заповідача, як іноді пропонується в літературі (див.: Козлова М.М. Ваш домашній адвокат: спадщину за заповітом і не тільки. Ростов-на-Дону, 2007 . С. 144), може виявитися недостатнім.
  * (622) Залишається погодитися з М.В. Телюкіной в тому, що заповідач зацікавлений в тому, щоб спадкоємці знали, де саме посвідчено заповіт (див.: Телюкіна М.В. Коментар до розділу V Цивільного кодексу Російської Федерації / / Законодавство і економіка. 2002. N 8-11. Коментар до ст. 1118 ЦК).
  * (623) Це правило є традиційним для всієї історії цивілістики. Див, напр.: Барон Ю. Указ. соч. С. 948; Шершеневич Г.Ф. Указ. соч. С. 359.
  * (624) Якби заповіт було визнано недійсним з вказівкою на те, що неподільна річ не підлягає поділу в натурі, то це очевидно порушило б волю заповідача, при тому що правильно встановити останню не складає особливих труднощів. Тому запропоновану законодавцем логіку тлумачення, засновану на розумному практицизмі, слід підтримати, тим більше що суперечки про зміст скоєних таким чином заповітів обов'язково будуть мати місце (особливо закритих заповітів та заповітів, складених у надзвичайних обставинах).
  * (625) Див: Коментар до Цивільного кодексу Російської Федерації. Частина третя (постатейний) / відп. ред. Л.П. Ануфрієва. М., 2004. С. 41 (автор коментаря - Т.Д. Чепіга).
  * (626) У дореволюційному праві було дуже неоднозначне ставлення до інституту позбавлення спадщини - мабуть, унаслідок відсутності поняття обов'язкової частки у спадщині (див.: Синайський В.І. Указ. Соч. С. 604-605; Закони цивільні ... / сост. І.М. Тютрюмов. С. 102-103).
  * (627) При цьому заповідальний відмова вкрай рідко зустрічається в нотаріальній практиці. В одному з суб'єктів Федерації було проведено анкетування 136 дорослих жителів великого міста, з яких лише двоє відповіли, що щось чули про заповідальному відмову, але не більше того (див.: Рахвалова М.Н. Право користування житловим приміщенням на підставі заповідального відмови / / Сімейне та житлове право. 2006. N 2). Причина цього криється, мабуть, загалом поки ще невисокому рівні правової культури в нашому суспільстві, а також у вже згадуваному вище психологічному бар'єрі до визначення долі майна на випадок смерті.
  * (628) У радянський період висновок про те, що легат не можна покласти на державу чи громадські організації, грунтувалося виключно на ідеологічних установках і вже тоді піддавався сумніву вченими. Див: Серебровський В.І. Указ. соч. С. 153.
  * (629) Саме до такого, помилкового, на наш погляд, висновку приходять багато авторів. Див: Шилохвіст О.Ю. Новели спадкового права в новому Житловому кодексі Російської Федерації (критичний аналіз) / / Журнал російського права. 2005. N 8. С. 54-56; Воронова О.М. Деякі правові проблеми надання житлових приміщень за заповідальному відмови / / Юрист. 2006. N 1; Ахметьянова З. А. Про речовому праві користування в силу заповідального відмови / / Спадкове право. 2007. N 1; Ковальова Є.В. Особливості права користування житловим приміщенням, наданим за заповідальним відказом, і підстави його виникнення / / Нотаріус. 2007. N 2.
  * (630) Непереконливим виглядає обстоювана деякими авторами позиція, згідно з якою безоплатне проживання на підставі легата тягне надмірне вторгнення в права спадкоємця, що став власником житлового приміщення (див.: Мікрюков В. Межі обтяження спадкових прав заповідальним відмовою / / Відомості Верховної Ради. 2004. N 1; Воронова О.М. Указ. соч.). Нагадаємо, що спадкоємець вільний у виборі - приймати чи не приймати заповідане майно. Але вже якщо він його усвідомлено прийняв, то зробив це з усіма обмеженнями, встановленими заповідачем, тобто в тому обсязі, в якому заповідач висловив волю його передати. Раз необтяжених права власності у такого спадкоємця з самого початку і не існувало, то і немає ніякого об'єкта для "надмірного вторгнення".
  * (631) Відказоодержувач, який є кредитором спадкоємця, за своїм статусом поступається кредиторам спадкодавця, які вправі пред'явити до спадкоємця вимоги про виплату боргу. Тому не має сенсу призначення спадкодавцем одного зі своїх кредиторів отказополучателем, якщо предмет заповідального відмови вичерпується погашенням боргу (приклад такого легата наведено в кн.: Якупов Р.С. Спадкування майна і ваші права. 2-е вид. Ростов-на-Дону, 2007. С. 93). Якщо і буде з чого погашати борг, то цей борг буде погашений зазначеній особі в першу чергу як кредитору спадкодавця.
  * (632) Це роз'яснення, що зберігає свою актуальність, містилося раніше в п. 15 постанови Пленуму ВС РФ від 23 квітня 1991 р. N 2 "Про деякі питання, що виникають у судів у справах про спадкування", який втратив чинність у зв'язку з виданням постанови Пленуму Верховного Ради РФ від 26 квітня 2007 р. N 15 (Бюлетень Верховного Суду РФ. 2007. N 7).
  * (633) Див: Коментар до Цивільного кодексу Російської Федерації. Частина третя (постатейний) / відп. ред. Л.П. Ануфрієва. М., 2004. С. 88 (автор коментаря - Т.Д. Чепіга).
  * (634) На практиці нерідко виникає питання про визначення істинної волі заповідача: чи бажає він зробити обличчя спадкоємцем або тільки отказополучателем N Як відрізнити спадкоємця від отказополучателя виходячи з формулювань заповіту, докладно досліджено в роботі: Новиков А.А. Заповіт і заповідальний відмова в сучасному російському цивільному праві / / Закон. 2006. N 10. Слід погодитися з тим, що словесна формулювання має бути максимально близькою до формулювання відповідної законодавчої норми: "покладаю обов'язок на мого спадкоємця", "зобов'язую мого спадкоємця", "нехай мій спадкоємець зробить" і т.п.
  * (635) Висновок про заповідальному відмову як підставі для сингулярного правонаступництва можна зустріти в багатьох роботах. Див, напр.: Серебровський В.І. Основні поняття радянського спадкового права / / Радянська держава і право. 1946. N 7. С. 13; Баришев А.І. Придбання спадщини та її юридичні наслідки. М., 1960. С. 76; Никитюк П.С. Спадкове право і спадковий процес (проблеми теорії і практики). Кишинів, 1973. С. 19, 148; Цивільне право: підручник. У 4 т. Т. 2 / відп. ред. Е.А. Суханов. 3-е изд., Перераб. і доп. М., 2005. С. 222 (автор глави - Е.В. Кулагіна).
  * (636) Див: Антимонов Б.С., Граве К.А. Радянське спадкове право. М., 1955. С. 53; Черепахін Б.Б. Правонаступництво за радянським цивільному праву / / в кн.: Черепахін Б.Б. Праці з цивільному праву. М., 2001. С. 427.
  * (637) Див підр.: Солодова А.А. Створення юридичних осіб як предмет заповідального покладання / / Спадкове право. 2006. N 2.
  * (638) Тому навряд чи правильно наводити як приклад заповідального покладання таке розпорядження: "Покладаю обов'язок передати школі N 11 міста Митищі Московської області належну мені бібліотеку" (Настільна книга нотаріуса: у 2 т. Том II: учеб.-метод. Посібник . 2-е вид., испр. і доп. М., 2004. С. 40). Перед нами - звичайний заповідальний відмову. Аналогічно, помилкові приклади заповідальних покладань з отриманням майна конкретним дитячим будинком (Смоленський М.Б., Акопян С.Ю. Спадкове право. Ростов-на-Дону, 2007. С. 61) або конкретному бібліотечної установі (Позднякова М.В. Все , що потрібно знати про спадкування. СПб., 2007. С. 60). Думка Ю.К. Толстого про те, що "конкретна особа, на користь якої вказане дія повинна бути вчинена, може і не бути позначено" (Коментар до Цивільного кодексу Російської Федерації. Частина третя (постатейний) / під ред. А.П. Сергєєва. 3-е вид., перераб. і доп. М., 2006. С. 79), слід уточнити в тому сенсі, що дана особа не може бути позначено в заповідальному покладанні. Складніше вирішується питання, коли конкретні кредитори не визначені, але можуть бути приблизно встановлені виходячи з тексту заповіту. Наприклад: "Покладаю обов'язок надавати можливість користуватися моєю бібліотекою детективів всім мешканцям нашого будинку (адреса)" (див.: Якупов Р.С. Указ. Соч. С. 93). Представляється, що в даному випадку особистості кредиторів не можуть бути конкретизовані з граничною точністю (склад мешканців будинку час від часу змінюється), що не відповідає суто особистого характеру прав отказополучателя. Тому дане формулювання - приклад саме заповідального покладання, а не заповідального відмови.
  * (639) Див, напр.: Зирянов А.І. Невизначена множинність осіб у зобов'язаннях (критичний погляд) / / в кн.: Актуальні проблеми сучасного права і політики: Зб. науч. праць / під ред. К.Я. Ананьєвої. Рязань, 2005; частково: Спадкове право / відп. ред. К.Б. Ярошенко. М., 2005. С. 105 (автор розділу - К.Б. Ярошенко).
  * (640) Тому не можна погодитися з думкою про те, що даний вид заповідального покладання виняток позбавлений загальнокорисної мети. Див: Солодова А.А. Заповідальне призначення опікуна чи піклувальника у формі заповідального покладання / / Юрист. 2007. N 1.
  * (641) Див: Коментар до Цивільного кодексу Російської Федерації. Частина третя (постатейний) / відп. ред. Л.П. Ануфрієва. М., 2004. С. 99 (автор коментаря - Т.Д. Чепіга); Никифоров А.В. Як оформити заповіт. М., 2004. С. 36; Солодова А.А. Про предмет заповідального покладання / / Нотаріус. 2006. N 4. Водночас навряд чи можна іменувати такі розпорядження заповідальний відказ (див.: Зайцева Т. І. Указ. Соч. С. 165). Адже очевидно, що в подібних випадках як мінімум відсутня отказополучатель.
  * (642) СЗ РФ. 1996. N 3. Ст. 146.
  * (643) В іншому випадку таке розпорядження може мати для осіб, яким воно адресоване, моральну силу, але не з'явиться завищеними в тому сенсі, як його розуміє закон, на що звертав увагу ще В.І. Серебровський (Указ. соч. С. 117).
  * (644) У тому числі ми змушені визнати, і в частині утримання тварин і у здійсненні необхідного нагляду та догляду за ними. Цей не цілком гуманний висновок випливає з буквального тлумачення ст. 1138 ЦК. De lege ferenda слід закріпити в законі правило про довічне утримання тварин безвідносно до розміру одержаного у спадщину майна.
  * (645) Див: Барон Ю. Указ. соч. С. 955-959; Побєдоносцев К.П. Указ. соч. С. 433-436.
  * (646) Незрозуміло, з якої причини окремі автори вважають, що подназначение спадкоємця неприпустимо на випадок, якщо спадкоємець помре вже після відкриття спадщини, не встигнувши прийняти його у встановлені терміни (Смоленський М.Б., Акопян С.Ю. Указ. Соч . С. 35). У всякому разі, ця точка зору суперечить п. 2 ст. 1121 ЦК.
  * (647) Водночас помилково вважати, що інститут подназначения спадкоємця - новий в цивільному законодавстві (Смоленський М.Б. Спадкування за законом і за заповітом. М.; Ростов-на-Дону, 2004. С. 17). Субституция регулювалася і раніше діючим законодавством (ст. 536 ЦК РРФСР 1964 р.).
  * (648) Якщо в заповіті не зазначено, на яке підстава подназначение на спадкоємцями розраховано, то подназначение спадкоємець закликається до спадкоємства, яку б з цих підстав не настало. Див: Цивільне право: підручник: у 3 т. Т. 3 / відп. ред. А.П. Сергєєв, Ю.К. Толстой. 4-е вид., Перераб. і доп. М., 2004. С. 673 (автор глави - Ю.К. Толстой).
  * (649) Левитський М.О субституции щодо тимчасового володіння і користування / / Журнал цивільного і кримінального права. 1893. N 10. С. 104.
  * (650) Див підр.: Серебровський В.І. Указ. соч. С. 132.
  * (651) І.Б. Новицький справедливо підкреслював, що способи вираження волі можна назвати формами вираження волі. Див: Новицький І.Б. Вибрані праці з цивільного права. У 2 т. Т. I. М., 2006. С. 237.
  * (652) Відомості РФ. 1993. N 10. Ст. 357.
  * (653) Бюлетень Мін'юсту РФ. 2000. N 4.
  * (654) БНА. 2002. N 20; 2003. N 50.
  * (655) РГ. 2008. N 3. 11 січня. С. 4, 10.
  * (656) Відомості СРСР. 1976. N 27. Ст. 404.
  * (657) Олографіческое заповіт як вид письмового заповіту було включено в проект Цивільного уложення (ст. 1398), що передбачав достатнім для його вчинення підпису заповідача і двох свідків (ст. 1387). Див про це: Шершеневич Г.Ф. Підручник російського цивільного права. (Класика російської цивілістики). Т. 2. М., 2005. С. 369.
  * (658) Див: Цивільне та торгове право зарубіжних держав. II том. Видання 4-е / відп. ред. В.А. Васильєв, А.С. Комаров. М., 2005. С. 573.
  * (659) Дореволюційне російське законодавство передбачало нотаріальне і домашнє заповіт виходячи з того, складалося заповіт за участю органів громадської влади (у тому числі нотаріуса) або без них. Такий поділ прийшло з римського права, закреплявшего поділ заповітів на приватні та публічні. Домашнє (приватне) заповіт стояло близько до англосаксонської системи посвідчення заповітів, що передбачав не вдаватися до допомоги нотаріуса або суду, а складати заповіт в останню хвилину в колі близьких. Див: Шершеневич Г.Ф. Підручник російського цивільного права. (Класика російської цивілістики). Т. 2. М., 2005. С. 370.
  * (660) Усні розпорядження заповідача були також відомі римському праву (див.: Барон Ю. Система римського цивільного права: в 6 кн. СПб., 2005. С. 934; Новицький І.Б., Перетерский І.С. Римське приватне право. С. 226), російській звичайному праву, в якому допускалася можливість складання усних (словесних) заповітів селян (див.: Пахман С.В. Звичайне цивільне право в Росії / під ред. В.А. Томсінова. М., 2003 . С. 625-627). Основним недоліком усної форми заповіту було публічне сповіщення змісту заповіту, що і стало причиною подальшого широкого розповсюдження письмової форми заповіту. Разом з тим в окремих країнах і сьогодні допускається усна форма заповіту. Так, в ГК Угорщини (п. 1 § 635) усна форма заповіту передбачається при знаходженні заповідача в надзвичайній ситуації, коли в останнього відсутня можливість здійснити письмове заповіт або його складання пов'язане созначітельнимі труднощами. У ГГУ (§ 2233) неповнолітній (до 16 років) може скласти заповіт у вигляді усної заяви. Аналогічна форма заповіту допускається і у разі попадання громадянина в надзвичайну ситуацію (§ 2252 ГГУ). Усна форма заповіту допускається і в ГК Іспанії, якщо вона здійснюється перед кількома свідками під час бойових дій в умовах неминучої небезпеки (див.: Основні институ ти цивільного права зарубіжних країн: Порівняльно-правове дослідження / під ред. В.В. Залеського. М ., 2000. С. 512-518). У ряді штатів США усні заповіту допускаються як виняток щодо майна обмеженою вартості і для заповідача, яке зазнає раптово виниклої небезпеки неминучої смерті (див.: Цивільне та торгове право зарубіжних держав. С. 573).
  * (661) Можливість здійснювати нотаріальні дії органам місцевого самоврядування не суперечить компетенції цих органів. Відповідно до ч. 2 ст. 132 Конституції РФ органам місцевого самоврядування можуть бути передані окремі державні повноваження на підставі закону.
  * (662) Міхіна І.А. Успадкування. Дарування. Довічна рента: питання правового регулювання. М., 2007. С. 94.
  * (663) Див: Цивільне та торгове право зарубіжних держав. II том. Видання 4-е / відп. ред. В. А. Васильєв, А. С. Комаров. М., 2005. С. 574-575; Основні інститути цивільного права зарубіжних країн: Порівняльно-правове дослідження / під ред. В. В. Залеського. М., 2000. С. 519-521.
  * (664) СЗ РФ. 2001. N 23. Ст. 2277.
  * (665) Надзвичайні обставини можна класифікувати в залежності від наступних підстав: характеру генезису; темпу формування; масштабу впливу; типу та виду; причинно-наслідкових зв'язків. За характером генезису надзвичайні обставини поділяються на обставини умисного (соціально-політичні конфлікти, такі як масові заворушення, міжнаціональні конфлікти, тероризм з корисливими і політичними цілями, створення незаконних збройних формувань, захоплення заручників, диверсії, прикордонні конфлікти, війни, страйки працівників систем життєзабезпечення (пожежної, екстреної медичної та ін.)) і ненавмисного (природного) походження (стихійні лиха, технологічні катастрофи і "комбіновані" надзвичайні ситуації - природно-технологічні, природно-соціальні, соціально-технологічні, природно-техно-соціальні). По темпу формування або, інакше кажучи, за часом, яке походить від безпосередньої причини виникнення надзвичайних обставин до їх кульмінації, вони поділяються на раптові (вибухи, транспортні аварії, землетруси і т.п.); швидко розповсюджуються (пожежі, викид газоподібних СДЯВ, гідродинамічні аварії з утворенням хвиль прориву, сель тощо); повільно ширяться (аварії на очисних спорудах, посухи, епідемії, екологічні відхилення і т.п.). За масштабом впливу надзвичайні обставини поділяються на локальні (приватні), об'єктові, місцеві, регіональні, національні та глобальні. На основі причинно-наслідкових зв'язків можна виділити чотири види обставин - техногенні, соціальні, екологічні, природні, які, в свою чергу, поділяються на більш конкретні види надзвичайних обставин. Кожне з таких подій тягне характерне для нього слідство.
  * (666) Заслуговує схвалення норма, закріплена в § 2250 ГГУ, згідно з якою особа, що потрапило в аналогічну ситуацію, може зробити заповіт у формі усної заяви в присутності трьох свідків.
  * (667) Див: Коментар до Цивільного кодексу РФ, частини третьої / під ред. Т.Є. Абова, М.М. Богуславського, А.Г. Светланова (автор - Л.В. Саннікова). М., 2004. С. 462.
  * (668) Див: Булаевскій Б.А. та ін Спадкове право / відп. ред. К.Б. Ярошенко. М., 2005. С. 94. Іншу точку зору на цей рахунок див кн.: Кравчук А.Г., Меліхов В.М., Риженков А.Я. Правовий режим спадкування (питання теорії і практики) / під. ред. А. Я. Риженкова. М., 2006. С. 90.
  * (669) СЗ РФ. 2002. N 22. Ст. 2097.
  * (670) Радянське цивільне право: Підручник для юридичних шкіл УРСР. 1938. С. 25.
  * (671) Лунц Л.А. Основні колізійні питання радянського сімейного та спадкового права / Вчені записки ВИЮН. Вип. II. 1941. С. 156; Флейшиц Е.А. Заповіт і легат у радянському цивільному праві / Вчені записки ВИЮН. Вип. VI. 1947. С. 84.
  * (672) Постанова Верховної Ради РФ від 14 липня 1992 р. "Про регулювання цивільних правовідносин у період проведення економічної реформи" / / Відомості РФ. 1992. N 30. Ст. 1800.
  * (673) Відомості РФ. 1993. N 11. Ст. 393.
  * (674) Див: Ярошенко К.Б. Про спадкоємство заповідальних вкладів / / Проблеми цивільного, сімейного та житлового законодавства: зб. статей / відп. ред. В.Н. Литовкин. М., 2005. С. 223.
  * (675) СЗ РФ. 2003. N 46 (ч. 1). Ст. 4441.
  * (676) СЗ РФ. 1995. N 20. Ст. 1765.
  * (677) Там же. 2007. N 31. Ст. 3995.
  * (678) Там же. 2008. N 3. Ст. 190.
  * (679) Походження терміну "виконувач духівниці" обгрунтовується тим, що він вказує на доручення заповідача подбати про порятунок його душі. Див: Синайський В.І. Російське цивільне право. (Класика російської цивілістики). М., 2002. С. 612.
  * (680) Серебровський В.І. Вибрані праці. (Класика російської цивілістики). М., 1997. С. 161.
  * (681) Цивільний кодекс 1964 допускав можливість юридичної особи виступати в якості виконавця заповіту (див.: Серебровський В. І. Указ. Соч. С. 162). У країнах, що належать до системи загального права, заповідач має право вибрати в якості виконавця корпорацію, яка професійно займається управлінням майна / / Цивільне та торгове право зарубіжних держав. Т. II / відп. ред. Е.А. Васильєв, А.С. Комаров. М., 2005. С. 606.
  * (682) Згода громадянина бути духівником, виражене в заяві окремо від заповіту, є одностороннім правочином. Нотаріус в даному випадку засвідчує не підпис майбутнього душоприказника, а згода особи бути виконавцем заповіту (див.: Коментар до цивільного кодексу Російської Федерації, частини третьої (постатейний) / під ред. Н.І. Маришева, К.Б. Ярошенко. М. , 2004. С. 44 (автор - Н.В. Сучкова)).
  * (683) Цивільний кодекс 1964 не наділяв спадкоємців правом звернутися до суду з вимогою про відсторонення душоприказника, а передбачав можливість витребування звіту від виконавця заповіту про його діяльність по закінченні виконання заповіту (ч. 3 ст. 545). Якщо звіт не задовольняв спадкоємців, то вони могли оскаржити його дії в судовому порядку.
  * (684) БНА. 2002. N 20; 2003. N 50.
  * (685) Аналіз поглядів з даної проблематики см. в кн.: Синайський В.І. Російське цивільне право. (Класика російської цивілістики). М., 2002. С. 613; Шершеневич Г.Ф. Російське цивільне право. (Класика російської цивілістики). М., 2005. С. 444; Рясенцев В.А. Представництво і угоди в сучасному цивільному праві. (Класика російської цивілістики). М., 2006. С. 402-406. БНА. 2002. N 20; 2003. N 50.
  * (686) У даному випадку мова йде не про суб'єкта права, а про спадкове майно, створюючому своєрідне "юридична особа". Див: Шершеневич Г.Ф. Указ. соч. С. 408, 444.
  * (687) Серебровський В.І. Указ. соч. С. 162. Разом з тим в літературі підкреслювалося подібність правового становища виконавця з положенням представника (повіреного) за договором доручення і пропонувалося застосування за аналогією закону ряду норм цивільного законодавства про договір доручення і про представництво до відносин між виконавцем заповіту і спадкоємцями. Див: Никитюк П.С. Спадкове право і спадковий процес (Проблеми теорії і практики). Кишинів, 1973. С. 161.
  * (688) Антимонов Б.С., Граве К.А. Радянське спадкове право. М., С. 189.
  * (689) Див, напр.: Цивільне право: у 4 т. Т. 2. Речове право. Спадкове право. Виключні права. Особисті немайнові права: підручник / відп. ред. Е.А. Суханов. 3-е изд. М., 2006. С. 229 (автор глави 26 - Е.В. Кулагіна).
  * (690) Див: Цивільне право: підручник. У 3 т. Т. 3. 4-е вид. / Під ред. А.П. Сергєєва, Ю.К. Толстого. М., С. 698 (автор - Ю.К. Толстой). При цьому зближення правової природи виконавця заповіту та піклувальника (помічника) в черговий раз підкреслює однорідність правового становища виконавця заповіту та законного представника.
  * (691) Див: Коментар до Цивільного кодексу РФ, частини третьої (до ст. 1135) / під ред. Т.Є. Абова, М.М. Богуславського, А.Г. Светланова. 2004 / / (автор - Е.А. Макарова). Застосування конструкції зобов'язання з надання послуг усуває роль і значення волі заповідача у відносинах між виконавцем заповіту і спадкоємцями.
  * (692) В цьому сенсі критика кваліфікації правового становища виконавця заповіту як представника заповідача заслуговує підтримки.
  * (693) Наведене обставина спростовує існування моделі представництва між виконавцем заповіту і спадкоємцями.
  * (694) Див: Гонгало Б.М., Зайцева Т.І., Крашенинников П.В. та ін Настільна книга нотаріуса: в 2 т. Т. II. Навчальний метод. посібник. Вид. 2-е. М., 2004. С. 7.
  * (695) При здійсненні тлумачення діє презумпція відповідності сенсу заповіту істинної волі заповідача. Ні про яку пріоритетності буквального тлумачення над зіставленням говорити не доводиться. В іншому випадку, наприклад, заповіт, написаний під впливом погрози, що містить ясний за змістом текст, визнати недійсним буде практично неможливо. Іншу точку зору см. в кн.: Телюкіна М.В. Коментар до розділу V ДК РФ (постатейний) (до ст. 1132 ЦК) / / УПС "Гарант".
  * (696) Див: Тузов Д.О. Нікчемність і оспорімость юридичної угоди: Пандектна вчення і сучасне право. М., 2006. С. 103.
  * (697) Див: абз. 1, 2 п. 4 постанови Конституційного Суду РФ від 16 січня 1996 р. N 1-П "У справі про перевірку конституційності частин першої та другої статті 560 ЦК РРФСР у зв'язку зі скаргою громадянина А.Б. Наумова" / / Відомості Верховної. 1996. N 4. Ст. 408 (далі - постанова Конституційного Суду РФ N 1-П); абз. 4, 5 п. 2 ухвали Конституційного Суду РФ від 30 вересня 2004 р. N 316-О "За скаргами громадянки Балакірєв Олени Марківни на порушення її конституційних прав положеннями пункту 1 статті 3 Закону РФ" Про податок з майна, що переходить у порядку спадкування або дарування "і громадян Наумова Дмитра Володимировича та Соболєвої Юлії Володимирівни на порушення їх конституційних прав тими ж положеннями Закону РФ" Про податок з майна, що переходить у порядку спадкування або дарування ", а також положеннями статті 1111 та пункту 2 статті 1152 Цивільного кодексу РФ" / / СЗ РФ. 2004. N 46 (ч. 2). Ст. 4570 (далі - визначення Конституційного Суду РФ N 316-О).
  * (698) СР: ".. закон виходить з припущення, що якби заповідач склав всеохопне заповіт, можна очікувати, що він побудував би його так, як конструюються правила про спадкування за законом, тобто з урахуванням відносин подружжя, близькості кровної спорідненості і природної зміни поколінь ... "(Коментар до Цивільного кодексу Російської Федерації. Ч. 1, 2, 3 (постатейний) / під ред. Т.Є. Абова, М.М. Богуславського, А.Г. Светланова . М., 2004. Коментар до ст. 1111 (автор - А.А. Рубанов).
  * (699) Див підр. § 2 цієї глави.
  * (700) Наявність подібних законодавчих положень узгоджується з тим, що ч. 4 ст. 35 Конституції РФ не проголошує абсолютної свободи спадкування. Тому свобода спадкування може бути обмежена законодавцем в обгрунтованих і домірних межах (див.: абз. 3 п. 4 постанови Конституційного Суду РФ N 1-П).
  * (701) СР: Коментар до цивільного кодексу Російської Федерації. Ч. 3 (постатейний) / під ред. А.Л. Маковського, Е.А. Суханова. М., 2002. С. 145 (автор - П.В. Крашенинников); Коментар до Цивільного кодексу Російської Федерації. Ч. 1, 2, 3 (постатейний) / під ред. Т.Є. Абова, М.М. Богуславського, А.Г. Светланова. Коментар до ст. 1141 (автор - Ю.С. Харитонова); Коментар до Цивільного кодексу Російської Федерації. Ч. 3 (постатейний) / під ред. Н.І. Маришева, К.Б. Ярошенко. М., 2006. С. 93-94 (автор - М.Л. Шелютто).
  * (702) Див також: Коментар до цивільного кодексу Російської Федерації. Ч. 3 (постатейний) / під ред. Н.І. Маришева, К.Б. Ярошенко. С. 107-108 (автор - М. Л. Шелютто).
  * (703) Див також абз. 6 п. 2 ухвали Конституційного Суду РФ N 316-О.
  * (704) Пункт 3 ст. 6, п. 1 ст. 8, ст. 13 Федерального закону від 15 листопада 1997 р. "Про акти громадянського стану" / / Відомості Верховної. 1997. N 47. Ст. 5340 (далі - Закон про акти громадянського стану).
  * (705) При відсутності спору такі факти встановлюються в особливому виробництві, в іншому випадку - в позовній.
  * (706) Див також: п. 31 наказу Мін'юсту РФ від 15 березня 2000 р. "Про затвердження методичних рекомендацій щодо вчинення окремих видів нотаріальних дій нотаріусами РФ" / / Бюлетень Мін'юсту РФ. 2000. N 4.
  * (707) Абзац 2 ст. 72 Основ законодавства про нотаріат.
  * (708) Див: абз. 2 п. 3 ухвали Конституційного Суду РФ від 2 листопада 2000 р. N 228-О "Про відмову в прийнятті до розгляду скарги громадянки Горшковою Ганни Василівни на порушення її конституційних прав положеннями статті 532 ЦК РРФСР" / / Вісник Конституційного Суду РФ. 2001. N 2 (далі - визначення Конституційного Суду РФ N 228-О); абз. 6 п. 2 Ухвали Конституційного Суду РФ N 316-О.
  * (709) Відомості СРСР. 1944. N 37.
  * (710) Указ Президії Верховної Ради СРСР від 10 листопада 1944 "Про порядок визнання фактичних шлюбних відносин в разі смерті або зникнення безвісти на фронті одного з подружжя" / / Відомості СРСР. 1944. N 60.
  Підр. про умови визнання зазначених фактичних шлюбних відносин см.: Коментар до цивільного кодексу Російської Федерації. Ч. 3 (постатейний) / під ред. А.Л. Маковського, Е.А. Суханова. С. 149 (автор - П. В. Крашенинников); Коментар до Цивільного кодексу Російської Федерації. Ч. 3 (постатейний) / під ред. Н.І. Маришева, К.Б. Ярошенко. С. 101-102 (автор - М. Л. Шелютто).
  * (711) Подр. про порядок розірвання шлюбу та моменті його припинення, а також про особливості визнання шлюбу недійсним див. § 4 глави 62 цього підручника.
  * (712) Подр. про особливості встановлення материнства і батьківства див. § 1 глави 63 цього підручника.
  * (713) Подр. про зазначеної категорії негідних спадкоємців див. § 4 глави 66 цього підручника.
  * (714) Подр. про історію регулювання відносин усиновлених та їх потомства по відношенню до усиновителів та їх родичам см.: Коментар до цивільного кодексу Російської Федерації. Ч. 3 (постатейний) / під ред. А.Л. Маковського, Е.А. Суханова. С. 173 (автор - А.Л. Маковський).
  * (715) У науковій літературі висловлено думку про те, що скасування усиновлення не позначається на спадкових правах усиновителів та усиновленої, якщо така скасування відбулася після реалізації спадкових прав, тобто після прийняття спадщини спадкоємцем (Коментар до Цивільного кодексу Російської Федерації. Ч . 3 (постатейний) / під ред. А.Л. Маковського, Е.А. Суханова. С. 178 (автор - А.Л. Маковський)). З зазначеної точкою зору можна погодитися, якщо вважати, що під прийняттям спадщини малося на увазі правило п. 4 ст. 1152 ЦК про те, що прийняте спадщина вважається належною спадкоємцеві з дня відкриття спадщини незалежно від часу його фактичного прийняття. Інакше кажучи, скасування усиновлення позбавляє спадкових прав тільки в тому випадку, якщо вона відбулася до дати відкриття спадщини. Інше обессмислени биправіла цивільного законодавства про особливості відкриття та прийняття спадщини.
  * (716) Подр. про особливості усиновлення, порядок його встановлення та скасування див. § 2 глави 64 цього підручника.
  * (717) З урахуванням зазначеного статусу далі про права усиновителів (їх предків) і усиновлених (їх нащадків) окремо не згадується.
  * (718) Див підр. нижче про спадкоємців восьмий черги.
  * (719) "Розширеного тлумачення означає віднесення до спадкоємців однієї черги родичів різних ступенів споріднення, що може призводити до виникнення ситуацій, при яких рідні брати і сестри померлого успадковували б його майно в рівних частках, наприклад, з троюрідними братами і сестрами. Таке тлумачення жодною мірою не відповідає цілям законодавця, оскільки не тільки заперечує принцип захисту інтересів близьких родичів померлого, а й позбавляє всякого сенсу визначення законом черговості спадкування залежно від ступеня споріднення "(абз. 2 п. 3 Визначення Конституційного Суду РФ N 228-О).
  * (720) Подр. про спадкоємців за правом представлення див. § 2 цієї глави.
  * (721) Див також: Коментар до цивільного кодексу Російської Федерації. Ч. 3 (постатейний) / під ред. Н.І. Маришева, К.Б. Ярошенко. С. 108 (автор - М.Л. Шелютто).
  * (722) Від зазначених випадків успадкування свойственников необхідно отли чать самостійні відносини спадкування, які можуть виникнути при спадкуванні дітей за батьком, з яким шлюб розірвано (так, пасинок може призиватися до спадкоємства як після мачухи, так і після рідної матері, якщо тільки немає обставин, які позбавляють спадкових прав (наприклад, позбавлення батьківських прав, визнання негідним спадкоємцем і т.п.).
  * (723) Подр. про зазначені формах влаштування дітей див. § 4, 5 глави 64 цього підручника.
  * (724) Про додаткові аргументах див. також: Коментар до цивільного кодексу Російської Федерації. Ч. 3 (постатейний) / під ред. Н.І. Маришева, К.Б. Ярошенко. С. 109 (автор - М.Л. Шелютто).
  * (725) Там же. С. 110. З наведеної точкою зору можна було б погодитися, якщо взяти до уваги те, що існування відносин властивості в даному випадку обумовлено, в тому числі, і наявністю шлюбу. Разом з тим можна висунути ряд заперечень. Зокрема, якщо довести наведену позицію до логічного кінця, то слід було б визнати, що якщо пережив чоловік укладе новий шлюб вже після прийняття пасинком / падчеркою спадщини, то і в цьому випадку прийняття спадщини має бути визнано необгрунтованим. Однак це абсурдно. Крім того, відбувається нічим не обумовлене обмеження прав одних пасинків / падчерок, чий батько уклав новий шлюб, в порівнянні з іншими пасинками / пасербицями (не кажучи вже про непрямому обмеженні правоздатності сти пережив чоловіка вступати в шлюбні відносини).
  * (726) Виключення першої черги логічно, оскільки якщо спадкоємець входить саме в цю чергу, не існує правових підстав для відсторонення від спадкування за принципом черговості, оскільки перша черга і закликається до спадкоємства перш всіх інших.
  * (727) Неможливість покликання зазначеної групи до спадкоємства в рамках самостійної черги об'єктивна, оскільки якщо ці утриманці так чи інакше відносяться до числа спадкоємців попередніх черг, ситуації, коли відсутні спадкоємці попередніх черг (умова для закликання до спадкоємства самостійної восьмий черги), виникнути в принципі не може.
  * (728) Див, напр.: П. 2 ст. 9 Закону про пенсії.
  * (729) Див, напр.: П. 3 ст. 9 Закону про пенсії.
  * (730) Див також: Коментар до цивільного кодексу Російської Федерації. Ч. 3 (постатейний) / під ред. А.Л. Маковського, Е.А. Суханова. М., 2002. С. 182 (автор - А. Л. Маковський); Коментар до Цивільного кодексу Російської Федерації. Ч. 3 (постатейний) / під ред. Н.І. Маришева, К.Б. Ярошенко. С. 126 (автор - М.Л. Шелютто).
  * (731) Коментар до Цивільного кодексу Російської Федерації. Ч. 3 (постатейний) / під ред. А.Л. Маковського, Е.А. Суханова. М., 2002. С. 182 (автор - А.Л. Маковський); Коментар до Цивільного кодексу Російської Федерації. Ч. 3 (постатейний) / під ред. Н.І. Маришева, К.Б. Ярошенко. С. 127 (автор - М.Л. Шелютто).
  * (732) Актуальність проблеми обумовлена тим, що для закликання до спадкоємства утриманців другої групи необхідне дотримання додаткової умови про спільне проживання.
  * (733) Див підр.: Коментар до цивільного кодексу Російської Федерації. Ч. 3 (постатейний) / під ред. Н.І. Маришева, К.Б. Ярошенко. С. 121-123 (автор - М.Л. Шелютто).
  * (734) Див підр.: Коментар до цивільного кодексу Російської Федерації. Ч. 3 (постатейний) / під ред. А.Л. Маковського, Е.А. Суханова. М., 2002. С. 183 (автор - А.Л. Маковський).
  * (735) Див підр. § 2 цієї глави.
  * (736) Дещо інша позиція зайнята вченими, що відносить спадкоємців за правом представлення до першої групи утриманців (вище зазначалося, що така точка зору нами не поділяється). Зокрема, зазначено, що хоча формально конкуренції і немає (тобто пріоритетно саме право спадкування за поданням), проте доцільно надати спадкоємцю право вибору, успадковувати чи за правом представлення або в якості непрацездатного утриманця (див.: Коментар до цивільного кодексу Російської Федерації. Ч. 3 (постатейний) / під ред. Н.І. Маришева, К.Б. Ярошенко. С. 123 (автор - М.Л. Шелютто)).
  * (737) Конкуренція з іншими спадкоємцями за законом, що входять в попередні черги, в принципі виключена з огляду на те, що до другої групи утриманців відносяться ті громадяни, які не відносяться до якої-небудь категорії спадкоємців попередніх черг.
  * (738) Про інших проблемах, пов'язаних із застосуванням ст. 1148 ЦК, см. також: Хаскельберг Б.Л. Спадкування за законом непрацездатними утриманцями / / Відомості Верховної Ради. 2003. N 7.
  * (739) Спадкування обов'язкової частки необхідними (обов'язковими) спадкоємцями, яке здійснюється відповідно до положень ст. 1149 ЦК, є, безумовно, інститутом спадкування за законом. Однак оскільки правила про обов'язкову частку безпосередньо пов'язані з обмеженням свободи заповіту, остільки вони розглянуті в § 1 глави 67 цього підручника.
  * (740) Г.Ф. Шершеневич, характеризуючи право подання, зазначав, що воно "ставить осіб, що представляють на місце, в ступінь і в права осіб подаються" (Шершеневич Г.Ф. Підручник російського цивільного права. Изд. 10-е. М., 1912. С. 846).
  * (741) У науковій літературі зазначається, що більш вдалими є терміни "заміщення", "право заступництва" (Коментар до Цивільного кодексу Російської Федерації. Ч. 3 (постатейний) / під ред. А.Л. Маковського, Е.А. Суханова. М., 2002. С. 161 (автор - А.Л. Маковський)).
  * (742) Подр. про спадкової трансмісії див. § 1 глави 69 ЦК.
  * (743) У літературі справедливо вказується на те, що правило абз. 2 п. 1 ст. 1117 ЦК про визнання негідними спадкоємцями зважаючи позбавлення батьківських прав не має відношення до спадкоємців за правом представлення, оскільки батьки останніми бути не можуть (Коментар до Цивільного кодексу Російської Федерації. Ч. 3 (постатейний) / під ред. А.Л. Маковського, Е . А. Суханова. М., 2002. С. 164 (автор - А.Л. Маковський)).
  * (744) Див: Коментар до Цивільного кодексу Російської Федерації. Ч. 3 (постатейний) / під ред. А.Л. Маковського, Е.А. Суханова. М., 2002. С. 164 (автор - А.Л. Маковський).
  * (745) Необхідно враховувати, що в разі проживання на день відкриття спадщини спільно з спадкодавцем чоловік і інші спадкоємці мають переважне право на отримання у рахунок своєї спадкової частки предметів звичайної домашньої обстановки та вжитку (ст. 1169 ЦК). Однак оскільки реалізація подібного переважного права безпосередньо пов'язана з розділом спадщини, даний питання висвітлено в § 2 глави 69 ЦК.
  Крім того, члени сім'ї померлого, які проживали з ним спільно, а також непрацездатні утриманці (незалежно від спільного проживання) відповідно до положень ст. 1183 ЦК мають право на невиплачені спадкодавцеві за життя грошові суми (заробітну плату та прирівняні до неї платежі, пенсії, стипендії, допомоги по соціальному страхуванню, відшкодування шкоди, заподіяної життю або здоров'ю, аліменти та інші грошові суми, надані громадянинові як засобів до існування). Отримання подібних соціальних виплат здійснюється в рамках іншого, що не тотожного спадкоємства посмертного переходу майна і тому докладно розглянуто в § 1, 3 глави 66 цього підручника.
  * (746) Крім того, не можна не звернути увагу на не вирішене в законодавстві питання про дійсності заповідальнихрозпоряджень спадкодавця, зроблених щодо майна, що перебуває у спільній власності. Формально до розділу майна частки спільних співвласників у ньому не визначені. Отже, будь заповідальне розпорядження саме по собі не може бути визнано недійсним з причини того, що ще не відомо, чи яке конкретно майно виявиться належить спадкодавцеві в результаті виділу частки. Разом з тим за підсумками розділу майна теположенія заповіту, які стосуються майна, що належить пережив співвласнику, повинні, по всій видимості, кваліфікуватися як недійсні (див. також: Коментар до цивільного кодексу Російської Федерації. Ч. 3 (постатейний) / під ред. А . Л. Маковського, Е.А. Суханова. С. 194 (автор - А.Л. Маковський)).
  * (747) Подр. про режим майна подружжя див. § 3 глави 62 цього підручника.
  * (748) У літературі висловлено думку про застосування норм ст. 1150 ЦК за аналогією закону щодо інших випадків обліку наявності спільної власності (див.: Коментар до цивільного кодексу Російської Федерації. Ч. 3 (постатейний) / під ред. А.Л. Маковського, Е.А. Суханова. С. 190 (автор - А.Л. Маковський)).
  Якщо ж врахувати, що в спадкову масу входить тільки належало спадкодавцеві майно, то, на наш погляд, звернення до правилу про аналогії зайве, оскільки виділення частки пережив сособствен-ника можна здійснювати з урахуванням загальних положень цивільного, в тому числі спадкового, законодавства.
  * (749) За інших рівних таким моментом слід вважати дату видачі свідоцтва про спадкування. У разі ж виникнення підстав для розділу майна до дати відкриття спадщини (зважаючи розірвання шлюбу) перебіг позовної давності може розпочатися значно раніше (п. 7 ст. 38 СК). Див також: Коментар до цивільного кодексу Російської Федерації. Ч. 3 (постатейний) / під ред. Н.І. Маришева, К.Б. Ярошенко. С. 140-141 (автор - М.Л. Шелютто).
  * (750) Подр. про порядок оформлення прав співвласника і пов'язані з цим проблеми см.: Коментар до цивільного кодексу Російської Федерації. Ч. 3 (постатейний) / під ред. Н.І. Маришева, К.Б. Ярошенко. С. 139-140 (автор - М.Л. Шелютто); Коментар до Цивільного кодексу Російської Федерації. Ч. 3 (постатейний) / під заг. ред. В.П. Мозоліна. М., 2006. С. 95-96 (автори - Р.І. Виноградова, В.С. Рєпін).
  Крім того, необхідно враховувати, що чоловік як спадкоємець, якщо він володів спільно з спадкодавцем правом спільної власності на неподільну річ (ст. 133 ЦК), частка у праві на яку входить до складу спадщини, набуває переважне право на отримання у рахунок своєї спадкової частки речі, що знаходилася у спільній власності, перед спадкоємцями, які раніше не були учасниками спільної власності, незалежно від того, користувалися вони цією річчю чи ні (п. 1 ст. 1168 ЦК). Однак оскільки реалізація подібного переважного права безпосередньо пов'язана з розділом спадщини, даний питання висвітлено в § 2 глави 69 ЦК.
  * (751) Не можна не звернути увагу на те, що склалася доктриною цивільного права та чинним законодавством терміну "виморочність" надано невластиве значення. Історично під відумерлою майном розумівся вид безхазяйного майна, яке переходило державі по праву окупації в силу принципу суверенітету (кінцевим титульним власником майна стає той, на чиїй території воно знаходиться). На відміну від спадкування, при якому придбання прав на майно вважається похідним способом придбання і, як наслідок, може бути пов'язане з погашенням боргів, що обтяжують таке майно, виморочність означала отримання майна в рамках первісного способу набуття права власності, що виключало наявність будь-яких обтяжень щодо майна (див. підр.: Гордон М.В. Спадкування за законом і за заповітом. М., 1967. С. 35-36).
  З урахуванням того що термін "виморочное" майно в чинному законодавстві пов'язується саме з успадкуванням (ст. 1151 ЦК), зазначена вище проблема використання належної термінології носить скоріше теоретичне, ніж практичне значення.
  * (752) СЗ РФ. 2007. N 49. Ст. 6042.
  * (753) Зрозуміло, при спадкуванні відумерлого майна діє і ряд загальних правил спадкового законодавства: зокрема, про склад спадкової маси (ст. 1112 ЦК), про відшкодування необхідних витрат (ст. 1174 ЦК) та несення відповідальності за боргами спадкодавця в межах спадкової маси (ст. 1175 ЦК), необхідності видачі свідоцтва про право на спадщину на ім'я Російської Федерації (п. 1 ст. 1153 ЦК), про порядок видачі свідоцтва про спадщину на відумерле майно і т. п.
  * (754) У зв'язку з цим у літературі висловлено думку, що у випадку з відумерлою майном йдеться не про спадкування, а про отримання такого майна, оскільки держава не має права не прийняти спадщину або відмовитися від нього (Телюкина М. В. Коментар до розділу V Цивільного кодексу РФ / / Законодавство і економіка. 2002. N 9. Коментар до ст. 1151).
  * (755) Це питання найбільш актуальне, коли відумерлою є тільки частина майна, а інша прийнята відповідними спадкоємцями за заповітом або за законом. При виникненні права спільної власності спадкоємців (ст. 1164 ЦК) в разі неоформлення Російською Федерацією спадкових прав виникають об'єктивні перешкоди до здійснення правомочностей інших співвласників. У літературі висловлено думку про те, що в подібних ситуаціях прийняли спадщину особи вправі оскаржувати бездіяльність Російської Федерації в особі її органів відповідно до положень глави 25 ЦПК (Коментар до Цивільного кодексу Російської Федерації. Ч. 3 (постатейний) / під ред. Н. І. Маришева, К.Б. Ярошенко. С. 144 (автор - М.Л. Шелютто)).
  * (756) СЗ РФ. 2004. N 49. Ст. 4897. Див також п. 23 Методичних рекомендацій щодо оформлення спадкових прав, затверджених рішенням Правління Федеральної нотаріальної палати від 27-28 лютого 2007 р. N 02/07 / / Нотаріальний вісник. 2007. N 8.
  * (757) СЗ РФ. 2004. N 40. Ст. 3961.
  * (758) Нині дії податкових органів засновані на роз'ясненні, наведеному в листі Федеральної податкової служби від 19 лютого 2007 р. N 02-3-04 / 3 @ "Про відумерлою майні" (Документ опублікований не був), в якому з посиланням на відсутність спеціального закону, передбаченого п. 3 ст. 1151 ЦК, вказується, що до його прийняття слід керуватися такими, що втратили силу нормативними актами (зокрема, подп. "До" п. 18 Положення про Державну податкову службу Російської Федерації, утв. Указом Президента Російської Федерації від 31 грудня 1991 р. N 340; Положенням про порядок обліку, оцінки та реалізації конфіскованого, безхазяйного майна, майна, що перейшло за правом спадкування до держави, і скарбів, затв. постановою Ради Міністрів СРСР від 29 червня 1984 N 683), якими повноваження з обліку та реалізації відумерлого майна покладалися на податкові органи.
  При цьому вказується, що наявність п. 5.30 у Положенні N 691 не змінює ситуацію, оскільки передбачений цим пунктом порядок обліку досі не затверджений (дію постанови Уряду РФ від 29 травня 2003 р. N 311 "Про порядок обліку, оцінки та розпорядження майном , зверненим у власність держави "(СЗ РФ. 2003. N 33. Ст. 2171), яким уповноваженим органом з обліку майна призначений Російський фонд федерального майна, на відумерле майно не поширюється).
  * (759) Коментар до Цивільного кодексу Російської Федерації. Ч. 3 (постатейний) / під ред. А.Л. Маковського, Е.А. Суханова. С. 200-201 (автор - А. А. Рубанов).
  * (760) Коментар до Цивільного кодексу Російської Федерації. Ч. 1, 2, 3 (постатейний) / під ред. Т.Є. Абова, М.М. Богуславського, А.Г. Светланова. Коментар до ст. 1151 (автор - А.А. Рубанов).
  * (761) Черепахін Б. Б. Правонаступництво за радянським цивільному праву / / Праці по цивільному праву. М., 2001. С. 435.
  * (762) Пункт 23 наказу Мін'юсту РФ від 15 березня 2000 р. N 91 "Про затвердження методичних рекомендацій щодо вчинення окремих видів нотаріальних дій нотаріусами Російської Федерації" / / Бюлетень Мін'юсту РФ. 2000. N 4 (далі - Методичні рекомендації).
  * (763) Незважаючи на незворотність відмови від спадщини, як і будь-яка угода, він може бути визнаний недійсним рішенням суду з загальних підставах недійсності угод - наприклад, якщо він був здійснений під впливом обману, омани, під загрозою і т. п.
  * (764) При цьому слід пам'ятати, що спадкування за різними підставами є самостійним і незалежним. Тому Цивільним кодексом встановлено правило, згідно з яким при спадкуванні за кількома підставами спадкоємець може відмовитися від спадщини по одному, але прийняти спадщину з іншого підставі. Також він може відмовитися від спадщини за кількома або всіма підставами.
  * (765) Таке правило є новелою чинного законодавства, так як ч. 3 ст. 150 ЦК РРФСР 1964 р. була встановлена заборона на відмову від спадщини, якщо спадщина була прийнята на підставі заяви про прийняття спадщини.
  * (766) У юридичній літературі можна зустріти негативне відношення до можливості спрямованого відмови, так як в цьому випадку спадкоємці розпоряджаються майном, власником якого не є, а значить, за змістом цивільного законодавства не можуть визначати його юридичну долю (див.: Мананников О. В. Спадкове право Росії: навч. посібник. М., 2004. С. 260). Але видається, що в даному випадку мова йде не про розпорядження майном, а про відступлення суб'єктивного права.
  * (767) У юридичній літературі відсутня однаковість у тлумаченні даної норми. Так, її буквальне тлумачення забороняє призначати особу, на чию користь спадкоємець відмовляється, за тієї умови, що все своє майно спадкодавець заповідав за заповітом, незалежно від того, одній особі або декільком особам заповідано майно. Ряд авторів висловлюються за обмежувальне тлумачення зазначеної норми, стверджуючи, що ця заборона діє тільки в тому випадку, якщо все майно заповідано кільком спадкоємцям, посилаючись на ст. 1161 ЦК, в якій прямо передбачені наслідки відмови від своєї частки одного з декількох спадкоємців за заповітом, але не вказані наслідки відмови єдиного спадкоємця за заповітом (див.: Зайцева Т., Крашенинников П. Спадкове право в нотаріальній практиці: практ. Посібник. 5 -е вид, перероб. та доп. М., 2005. С. 248).
  * (768) Нотаріальний вісник. 2007. N 8.
  * (769) У практиці мають місце випадки закладу декількох спадкових справ на одне і те ж спадщину. Відповідно до ст. 1115 ЦК, у разі виявлення такого факту спадкові справи повинні бути віддані за належністю нотаріусу, в чию компетенцію входить ведення конкретного спадкової справи на основі принципу пріоритетності.
  * (770) Див: Коментар до цивільного кодексу Російської Федерації, частини третьої (постатейний) / під ред. Н.І. Маришева, К.Б. Ярошенко. М., 2004. С. 147. (Автор - Р. І. Виноградова).
  * (771) Див: Гонгало Б.М., Зайцева Т.І., Крашенинников П.В., Юшкова Є.Ю., Ярков В.В. Настільна книга нотаріуса: в 2 т. Т. II. Вид. 2-е. М., 2004. С. 261.
  * (772) Наведене правило заслуговує схвалення, оскільки дозволяє нотаріусу своєчасно вживати необхідні заходи щодо захисту прав та інтересів спадкоємців.
  * (773) За рамками ж спадкових правовідносин спільна часткова власність більш стабільна і передбачувана, так як процес її виникнення спочатку передбачає визначеність майбутнього складу учасників, порядок та умови їх взаємодії при здійсненні правочинів.
  * (774) Римське право / під ред. І.Б. Новицького, І. С.Перетерского. М., 2004. С. 181.
  * (775) Див: Інтерв'ю c А.Л. Маковским, першим заступником голови Ради Дослідницького центру приватного права при Президенті РФ, доктором юридичних наук, професором, заслуженим діячем науки РФ / / Законодавство. 1997. N 6. С. 2.
  * (776) Див, напр.: Коментар до цивільного кодексу Російської Федерації, частини третьої (постатейний) / під ред. І.І. Маришева, К.Б. Ярошенко. М., 2004. С. 152 (автор - О.Ю. Шилохвіст).
  * (777) Див, напр.: Коментар до частини третьої Цивільного кодексу Російської Федерації / за ред. А.Л. Маковського, Е.А. Суханова. М., 2002. С. 248, 250; Виноградова Р.І., Рєпін В.С. Коментар до Цивільного кодексу Російської Федерації, частини третьої, розділу V "Спадкове право". М., 2002. С. 124.
  * (778) Цивільний кодекс РРФСР 1964 р. визнавав право спадкування за законом лише за дітьми спадкодавця (ст. 530), тим самим виключалася можливість наслідування майбутніх спадкоємців за правом представлення.
  * (779) Цивільний кодекс РФ в даному випадку не визначає вид спільної власності, що дозволяє говорити про приналежність переважних прав як пайовою, так і спільним співвласникам.
  * (780) Наявність заповіту щодо предметів домашньої обстановки та вжитку особам, у тому числі і не проживали разом зі спадкодавцем на день відкриття спадщини, позбавляє вищеназваних спадкоємців їх переважних прав.
  * (781) Іншу думку см. в кн.: Павлова І.Ю. Система переважних прав у сучасному цивільному праві / / Право і політика. 2007. N 9.
  * (782) Іоффе О.С. Радянське цивільне право: Правовідносини, пов'язані з продуктами творчої діяльності. Сімейне право. Спадкове право: Курс лекцій. Л., 1965. С. 340.
  * (783) Остапюк Н.І. Межі здійснення і нотаріальна захист спадкових прав громадян / / Цивільне право. 2006. N 1. С. 26.
  * (784) Відомості СРСР. 1968. N 37. Ст. 334.
  * (785) Остапюк Н.І. Заходи щодо охорони спадкового майна / / Законність. 2003. N 12. С. 27.
  * (786) Відомості СРСР. 1976. N 27. Ст. 404.
  * (787) Залишок Н.І. Заходи щодо охорони спадщини / / цивілісти (науково-практичний журнал). 2006. N 4. С. 69.
  * (788) Там же.
  * (789) Див: Амфітеатров Г.Н., Солодилов А.П. Право спадкування в СРСР. М., 1946. С. 32; Антимонов Б.С., Граве К.А. Радянське спадкове право. М., 1955. С. 104; Гордон М.В. Спадкування за законом і за заповітом. М., 1967. С. 88; Дроник В. К. Спадкове право Української РСР. Київ, 1974. С. 48; Гаврилов В.М. Успадкування в умовах проведення правової реформи в Росії: автореф. канд. дісс. Саратов, 1999. С. 53; Вергасова Р.І. Нотаріат в Росії. М., 2003. С. 249.
  * (790) Див: Нотаріус. 2001. N 5 (31). С. 17.
  * (791) Остапюк Н.І. Заходи щодо охорони спадщини / / цивілісти (науково-практичний журнал). 2006. N 4. С. 68.
  * (792) Слід підкреслити, що мова тут йде не про прийняття спадщини, а про остаточне оформлення прав спадкоємців, видачі свідоцтва про право на спадщину. У разі прийняття спадщини будь-ким із спадкоємців вчинення охоронних дій не втрачає актуальності, оскільки спадкоємці часто мають протилежні інтереси. Існує реальна загроза порушення майнових прав "відсутніх" спадкоємців з боку "присутніх" (cм., напр.: InoaiNe IE Заходи щодо охорони спадщини / / цивілісти (науково-практичний журнал). 2006. N 4. С. 68). Реалізуючи свої повноваження, нотаріус та виконувач духівниці перешкоджають порушенню меж здійснення спадкових прав спадкоємцями, які першими прийняли спадщину, особливо шляхом фактичного вступу у володіння або управління спадковим майном.
  * (793) Остапюк Н. І. Межі здійснення і нотаріальна захист спадкових прав громадян / / Цивільне право. 2006. N 1. С. 24.
  * (794) Cм.: Цивільне право. Т. 1 / під ред. А.Є. Суханова. М., 2000. С. 413 (автор глави - В.С. Ем).
  * (795) СЗ РФ. 1997. N 30. Ст. 3594.
  * (796) СЗ РФ. 1996. N 6. Ст. 492.
  * (797) Раніше діюче законодавство передбачало оцінку кожного предмета як обов'язкову складову частину акта опису. В даний час оцінці спадщини при виробництві опису надано факультативний характер.
  * (798) Коментар до Цивільного кодексу Російської Федерації, частини третьої / під ред. К.Б. Ярошенко. М., 2005.
  * (799) Наказ Мін'юсту РФ від 15 березня 2000 р. N 91 "Про затвердження методичних рекомендацій щодо вчинення окремих видів нотаріальних дій нотаріусами Російської Федерації" / / Бюлетень Мін'юсту РФ. 2000. N 4.
  * (800) Див: п. 26 Методичних рекомендацій щодо вчинення окремих видів нотаріальних дій нотаріусами Російської Федерації, утв. наказом Міністерства юстиції РФ від 15 березня 2000 р. N 91 / / Бюлетень Мін'юсту РФ. 2000. N 94.
  * (801) Див: Федеральний закон від 29 липня 1998 р. "Про оціночної діяльності в Російській Федерації" / / Відомості Верховної. 1998. N 31. Ст. 3813.
  * (802) Спадкове право / під ред. К.Б. Ярошенко. М., 2005.
  * (803) Коментар до Цивільного кодексу Російської Федерації. Частина третя / під ред. А.П. Сергєєва. М., 2002. С. 155 (автор коментаря - Ю.К. Толстой).
  * (804) Спадкове право / під ред. К.Б. Ярошенко. М., 2005.
  * (805) Управління, як правило, вимагають папери, що надають право на участь в управлінні комерційними організаціями, а також папери, строк здійснення ("дозрівання") вимог по яких припадає на передбачуваний термін зберігання.
  * (806) СЗ РФ. 1996. N 51. Ст. 5681.
  * (807) Міхєєва Л.Ю. Питання охорони спадщини та управління ім / / цивілісти. 2004. N 1. С. 50-55.
  * (808) Остапюк Н.І. Межі здійснення і нотаріальна захист спадкових прав громадян / / Цивільне право. 2006. N 1. С. 25.
  * (809) Див, напр.: Примірний зразок договору довірчого управління майном / / Бюлетень нотаріальної практики. 2002. N 5. С. 30.
  * (810) Міхєєва Л.Ю. Питання охорони спадщини та управління ім / / цивілісти. 2004. N 1. С. 50-55.
  * (811) Там же.
  * (812) Блинков О.Е. Відповідальність спадкоємців за боргами спадкодавця (практичні міркування) / / Нотаріус. 2004. N 1. 
« Попередня
= Перейти до змісту підручника =
 Інформація, релевантна "Короткий перелік латинських висловів, які використовуються в міжнародній практиці"
 1. Короткий перелік латинських висловів, які використовуються в міжнародній практиці
    стислості вони будуть іменуватися відповідно Закон про АТ, Закон про ТОВ, Закон про підприємства, Закон про некомерційні організації, Закон про політичні партії, Закон про банкрутство, Закон про реєстрацію. * (207) Див: Красавчиков О.А. Указ. соч. С. 53. * (208) Вдалість терміну "організаційно-правова форма" спірна (див.: Зінченко С.А., Шапсугів Д.Ю., Корх С.Е. Підприємництво і статус його
 2. Короткий перелік латинських висловів, які використовуються в міжнародній практиці
    перелік істотних умов того чи іншого договору (у тому числі підряду) не завжди вичерпується рамками формального визначення даного договору; в) правило п. 2 ст. 314 ГК розраховано тільки на ті випадки, коли умова про строк виконання зобов'язання не відноситься до числа об'єктивно істотних умов договору. * (405) Служби єдиного замовника за підрядним будівництва житлових будинків,
 3. § 1. Об'єкти авторського права
    короткі повідомлення телеграфних інформаційних агентств, офіційна хроніка, повідомлення про кримінальних пригодах, програми телепередач і т.п. Оскільки на перший план тут висуваються точність і оперативність інформації, вона подається, як правило, в дуже стислому вигляді, не залишає місця для прояву авторської індивідуальності. Єдине, на що має право претендувати автор повідомлення або
 4. § 3. Вексель і чек в сучасному міжнародному приватному праві. Уніфікація вексельного і чекового регулювання
    перелік восьми обов'язкових реквізитів цього документа. Відповідно до УВЗ перекладний вексель повинен містити: найменування «вексель», включене до тексту самого документа і подане тією мовою, якою цей документ складений (вексельна мітка); просте і нічим не обумовлене пропозицію сплатити певну суму грошей (вексельний наказ); найменування платника; зазначення терміну
 5. 1. Правові основи інтеграції країн - учасниць Європейського союзу
    коротку характеристику системі джерел права ЄС. Регламент займає в ієрархії актів, що видаються органами ЄС, найвище місце. Згідно ч. 2 ст. 189 Римського договору «регламент має загальну сферу дії. Він обов'язковий у всіх своїх частинах і безпосередньо застосовується у всіх державах-членах ». Таким чином, регламент є актом, що містить норми
 6. § 1. Поняття і принципи місцевого самоврядування. Моделі взаємовідносин державної влади та місцевого самоврядування
    перелік територій муніципальних утворень є відкритим, і ці території встановлюються відповідно до законів суб'єктів Федерації з урахуванням історичних та інших місцевих традицій. --- Див: Постанова Конституційного Суду Російської Федерації від 3 листопада 1997 р. N 15-П "У справі про перевірку конституційності пункту 1 статті 2 Федерального закону від
 7. § 3. Права авторів творів науки, літератури і мистецтва
    стислості і ясності вони будуть іменуватися майновими правами авторів * (174). Насамперед автор користується таким майновим правом, як право на відтворення. Можливість відтворення творчого результату, досягнутого творцем твори, іншими особами послужила однією з головних причин виникнення авторського права. Не випадково сам термін "авторське право" в англійському
 8. 1. Поняття агентського договору
    перелік пойменованих їм торговельних угод агентський договір не включив. У гол. 4 ("Торгові угоди") знайшлося місце, поряд з купівлею-продажем, експедиційними та складськими угодами, а також угодами з перевезення вантажів і пасажирів залізничним транспортом, тільки однієї пов'язаної з представництвом торгової угоді - комісії. Достатнім доказом самостійності укладається торговим
 9. 1.3. Методи уніфікації права міжнародних контрактів
    перелік не є повним, оскільки наведені лише ті автори, в роботах яких порушувалося питання про форми і методи уніфікації. --- Pilotti M. Les Methodes de l'Unification. Rapport general / / Actes du Congres international de droit prive, tenu a Rome en juillet 1950 / / Rome: UNIDROIT, 1951. IIeme volume. P. 336 - 338; David R. The International Unification
 10. 2.3. Регіональна уніфікація колізійних норм
    перелік питань, які регулюються правом, як обраним сторонами, так і визначеним відповідно до її колізійними критеріями; зокрема, цим правом регулюються: а) тлумачення договору; б) виконання договору; в) наслідки невиконання договору, включаючи компенсацію за збитки, в рамках повноважень, наданих суду процесуальними нормами; г) різні способи погашення
© 2014-2022  yport.inf.ua