Головна
ГоловнаАдміністративне, фінансове, інформаційне правоФінансове право → 
« Попередня Наступна »
В.А. Мальцев. Фінансове право. Підручник, 2008 - перейти до змісту підручника

§ 18. Бюджетні правовідносини і суб'єкти бюджетного права


Відносини, що виникають в процесі утворення, розбраті
ділення і використання грошових фондів держави і місць
ного самоврядування, прийнято називати бюджетними. Бюджет
ві правовідносини, будучи одним з видів фінансових пра
правовідносин, які характеризуються всіма ознаками, властивий
вими будь-якому фінансовому правоотношению, але мають і свої
особливості. Усі бюджетні відносини поділяються на дві основ
ні групи:
1-а група - відносини, що виникають у процесі формування
вання доходів та здійснення видатків бюджетів бюджетної
системи Російської Федерації, здійснення державних
і муніципальних запозичень, регулювання державного
ного і муніципального боргу;
2-а група - відносини, що виникають в процесі составле
ня та розгляду проектів бюджетів бюджетної системи Рос
сийской Федерації, затвердження та виконання бюджетів бюд
житній системи Російської Федерації, контролю їх исполне
ня, здійснення бюджетного обліку, складання, розгляду
ня і затвердження бюджетної звітності.
Характерною особливістю бюджетного правовідносини яв
ляется те, що воно, як правило, встановлюється і триває в тече
ня фінансового року або планового періоду. Однак це не ис
ключает можливість виникнення нового правовідносини з
тим же, що й раніше, об'єктах та між тими ж суб'єктами. В не
яких випадках правовідносини можуть носити тривалий ха-

рактер, наприклад щодо капітальних витрат, включений
них до бюджету розвитку , щодо погашення державного
них боргових зобов'язань та ін Специфіка бюджетних правоот
ношений виявляється і в імперативному методі їх регулирова
ня , оскільки держава приділяє особливу увагу формиро
ванию, розподілу та використання бюджетних фондів, хоча
в деяких випадках використовується і диспозитивний метод, на
приклад в системі відносин з формування доходів і визна
діленню напрямів видатків бюджету. У той же час дані
правовідносини носять яскраво виражений матеріальний (1-я груп
па) і процесуальний (2-я група) характер.
До бюджетних належать також правовідносини, що вста
ющіе правовий статус учасників бюджетного процесу, поря
док та умови їх залучення до відповідальності за порушення
бюджетного законодавства.
Особливим видом бюджетних правовідносин є міжбюджетних
жетних відносини, які виникають між органами державної
жавної влади Російської Федерації, суб'єктів Російської
Федерації і місцевого самоврядування.
Носії юридичних прав і обов'язків у відносинах
за освітою, розподілу та використання коштів бюд
жетов всіх рівнів іменуються суб'єктами бюджетного права.
У коло суб'єктів бюджетного права Російської Федерації
входять:
1) держави, державні та адміністративно-терито
ріальні освіти:
- Російська Федерація;
-суб'єкти Російської Федерації - республіки, краю, обла
сти, автономна область і автономні округи, міста Москва і
Санкт-Петербург;
- місцеві адміністративно-територіальні утворення -
міста, райони , села, селища;
2) державні та місцеві органи влади:
- законодавчі (представницькі) органи державної
ної влади та місцевого самоврядування;
-виконавчі органи влади та місцевого самоврядування;
3) державні юридичні особи та інші господарюючі
суб'єкти:
-бюджетної установи;
-державні унітарні підприємства;
- муніципальні унітарні підприємства.
Суб'єкт бюджетного правовідносини або ж бере участь в розбраті
розподілі доходів і видатків між бюджетами різних рівнів,
або є учасником бюджетного процесу, або отримує
з бюджету грошові кошти у формі фінансування або кре
вання.

Контрольні питання і завдання
1. Розкрийте поняття бюджету як економічної, фінансової та
правової категорії.
2. Яке значення бюджету в сучасних умовах?
3. Що входить в предмет бюджетного права?
4. Назвіть особливості норм бюджетного права.
5. Перерахуйте джерела бюджетного права.
6. Яка структура бюджетного законодавства?
7. Які особливості бюджетних правовідносин?
8. Назвіть суб'єкти бюджетних правовідносин.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " § 18. Бюджетні правовідносини і суб'єкти бюджетного права "
 1. § 3. Порядок і способи приватизації державного та муніципального майна
  бюджетними фондами та ряд інших відомостей, передбачених п. 3 ст. 18. При цьому Мінгосімущество Росії може встановити додатковий перелік відомостей, з якими покупці мають право ознайомитися в місці, вказаному в інформаційному повідомленні. Комерційне право. Ч. II. Под ред. В.Ф. Попондопуло, В.Ф. Яковлевої. - СПб., С.-Петербурзький університет, 1998. С. 27 Повідомлення про приватизацію
 2. § 3. Суб'єкти, об'єкти і зміст інвестиційної діяльності
  бюджетні кредити, облігаційні позики та інші засоби); залучені фінансові кошти інвестора (кошти, одержувані від продажу акцій, пайові та інші внески громадян, юридичних осіб); грошові кошти об'єднань; інвестиційні асигнування з державного бюджету, місцевих бюджетів та відповідних позабюджетних фондів; іноземні інвестиції. Відповідальність суб'єктів
 3. § 2. Правові форми участі в будівельній діяльності
  бюджетних коштів для будівництва муніципального житла та об'єктів соцкультпобуту. При використанні в якості інвестицій таких специфічних джерел, як державні валютні кошти і державні іноземні інвестиційні кредити, діють норми спеціального акта - постанови Уряду РФ від 8 червня 1993 р. № 531 «Про впорядкування в РФ будівництва об'єктів, здійснюваних
 4. § 3. Правове становище селянського (фермерського) господарства
  бюджетні соціальні фонди. До покупця сільськогосподарської продукції, сировини і продовольства, яке допустило порушення терміну оплати, застосовується законна неустойка: 2% за кожен день прострочення платежу від суми несвоєчасно сплаченої продукції, а за прострочення оплати понад 30 днів - у розмірі 3%. Стягнення пені на користь постачальника проводиться в безакцептному порядку на підставі вимоги
 5. § 2. Права, обов'язки і відповідальність платників податків
  бюджетний рахунок. Між цими двома подіями існує часовий період, протягом якого може виникнути ситуація прострочення сплати податку і, відповідно, підстава для нарахування пені (підпункт «в», п. 1 ст. 13 Закону «Про основи податкової системи в РФ»). У цьому випадку відповідальною особою може розглядатися як платник податків, так і кредитна організація, зобов'язана здійснити
 6. § 4. Наділення органів місцевого самоврядування окремими державними повноваженнями
  бюджетного законодавства: федерального закону про федеральний бюджет або законом суб'єкта Російської Федерації про бюджет суб'єкта Російської Федерації з одночасним закріпленням відповідних субвенцій за місцевими бюджетами. Органи місцевого самоврядування мають право додатково використовувати власні матеріальні ресурси і фінансові кошти для здійснення переданих їм окремих
 7. § 5. Форми державного контролю за місцевим самоврядуванням
  бюджетних коштів або порушення Конституції Російської Федерації, федерального закону, інших нормативних правових актів, то окремі повноваження органів місцевого самоврядування можуть тимчасово виконуватися органами державної влади. Більш того, органами державної влади в будь-якому муніципальній освіті може бути створена так звана тимчасова фінансова адміністрація, яка в
 8. § 2. Форми опосередкованої участі населення у здійсненні муніципальної влади
  бюджетний устрій і бюджетний процес Іркутської області "(в редакції від 24 квітня 2001 р.) фінансові управління міст і районів області були включені в систему державних органів управління фінансами області , у зв'язку з чим керівники фінансових органів на місцях стали призначатися начальником головного фінансового управління області, були підпорядковані йому і їм було наказано
 9. § 1. Економічна основа місцевого самоврядування
  бюджетних і кредитних ресурсів для розвитку виробництва залучення інвестицій, у тому числі й іноземних, може стати одним з найістотніших джерел поповнення місцевих фінансів. --- --- Постовий Н.В. Місцеве самоврядування. Історія, теорія, практика. М., 1995. С. 125. Формування економічної основи місцевого самоврядування тісно пов'язане з
 10. § 2 . Фінансові ресурси муніципальних утворень
  бюджетного устрою і бюджетного процесу, інститут місцевої податкової системи, інститут гарантій фінансових прав органів місцевого самоврядування та ін галузей російського права відомі подібні комплексні, складові інститути. Так, в якості конституційно -правового інституту розглядаються норми, що встановлюють правовий статус законодавчої влади. Але одночасно в теорії
© 2014-2022  yport.inf.ua