Головна
ГоловнаАдміністративне, фінансове, інформаційне правоФінансове право → 
« Попередня Наступна »
В.А. Мальцев. Фінансове право. Підручник, 2008 - перейти до змісту підручника

§ 19. Поняття і структура бюджетної системи Російської Федерації


Бюджетна система держави та її структура закріплюється,
як правило, Конституцією чи фінансовим чи бюджетною
законодательством1. Кожна держава встановлює свою бюд
житнього систему, яка відповідає його державному ус
тройству і сформованим економічним відносинам.
Бюджетна система України складається з бюдже
тов наступних рівнів:
1) федеральний бюджет і бюджети державних внебюд
житніх фондів;
2) бюджети суб'єктів Російської Федерації і бюджети тер
ріторіального державних позабюджетних фондів;
3) місцеві бюджети, в тому числі:
- бюджети муніципальних районів, бюджети міських ок
ругов, бюджети внутрішньоміських муніципальних утворень
міст федерального значення Москви й Санкт-Петербурга;
-бюджети міських і сільських поселень.
Як видно з цього визначення, основу бюджетної системи
складають економічні відносини і державне вуст
ройство. Економічні відносини у бюджетній системі пред
ставляют собою в першу чергу грошові відносини,
складаються в процесі формування, розподілу і ис-
1 У ряді країн структура бюджетної системи закріплюється в конституціях
(Японія, Франція, Швейцарія), в інших країнах - в окремих федеральних
законах (Німеччина, Великобританія, Ізраїль). - Прямуючи. авт.

Користування бюджетних та позабюджетних фондів держави і
муніципальних утворень. Державний устрій оказ
кість вплив на структуру і взаємозв'язок бюджетів. Як Федера
тивное держава Російська Федерація має трирівневу
бюджетну систему, отже, очевидні і принципи її
побудови. Зокрема, чільне місце в бюджет
ної системі Російської Федерації займає федеральний бюд
жет. Така ж бюджетна система склалася і в інших Федера
тивних державах (США, Німеччини, Мексиці, Канаді, Швей
царії, Австралії та ін.)
Дворівнева бюджетна система існує в країнах з уні
тарнийзберіганням державним устроєм. У бюджетну систему та
ких країн включаються тільки державний і місцеві бюд
Жети. На практиці досить рідко зустрічаються однорівневі
бюджетні системи. Це властиво країнам з монархічною сі
стемой правління, коли в руках монарха знаходиться весь бюджет
країни.
Структура бюджетної системи Російської Федерації, а так
ж консолідованого бюджету Росії та консолідованого
бюджету суб'єкта Російської Федерації закріплена в Бюджет
ном кодексі Російської Федерації.
Федеральний бюджет являє собою форму освіти
і витрачання грошових коштів у розрахунку на фінансовий рік
і плановий період, призначених для виконання витрата
них зобов'язань Російської Федерації. Федеральний бюджет
і звід консолідованих бюджетів суб'єктів Російської Фе
дерации (без урахування міжбюджетних трансфертів між цими бюд
жетамі) утворюють консолідований бюджет Російської Фе
дерации.
Бюджет суб'єкта Російської Федерації, або регіональний
бюджет, - це форма освіти і витрачання грошових
коштів у розрахунку на фінансовий рік і плановий період, перед
призначених для виконання витратних зобов'язань відповідного
ющего суб'єкта. Бюджет суб'єкта і зведення бюджетів муниципаль
утворень, що входять до складу даного суб'єкта Росій
ської Федерації, без урахування міжбюджетних трансфертів між
ними утворюють консолідований бюджет суб'єкта Російської
Федерації.
Бюджет муніципального освіти, або місцевого бюджету,
представляє собою форму освіти і витрачання грошових
коштів у розрахунку на фінансовий рік і плановий період, перед
призначених для виконання витратних зобов'язань відповідного
ющего муніципального освіти. Бюджет муніципального
району (районний бюджет) і зведення бюджетів міських і сель
ських поселень, що входять до складу муніципального району, без
урахування міжбюджетних трансфертів між цими бюджетами обра-

зуют консолідований бюджет муніципального району. У ка
честве складової частини бюджетів міських і сільських поселень
можуть бути передбачені кошторису доходів і витрат окремих
населених пунктів та інших територій , які не є муни
ціпальнимі утвореннями.
Федеральні органи державної влади, органи державної
жавної влади суб'єктів Російської Федерації і органи місць
ного самоврядування не мають права використовувати інші форми
освіти і витрачання грошових коштів для здійснення
ня видаткових зобов'язань.
Державний позабюджетний фонд являє собою спе
ціалізірованних грошовий фонд, утворений поза бюджету та
призначений для виконання певних законодавець
ством видаткових зобов'язань Російської Федерації. Бюджет тер
риториального державного позабюджетного фонду формиру
ється для виконання відповідних видаткових зобов'язань
суб'єкта Російської Федерації. Витрати і доходи державного
ного позабюджетного фонду формуються в порядку, встановлено
ном федеральним законом, або в іншому порядку, передбачений
ном Бюджетним кодексом РФ. До державних внебюджет
вим фондів відносяться: Пенсійний фонд Російської Федера
ції, Фонд соціального страхування Російської Федерації,
федеральний і територіальні фонди обов'язкового медицин
ського страхування.
Федеральний бюджет і бюджети державних внебюджет
них фондів розробляються і затверджуються у формі федеральних
законів, бюджети суб'єктів Російської Федерації і бюджети
територіальних державних позабюджетних фондів - у фор
ме законів суб'єктів Російської Федерації, місцевих бюджетів -
у формі муніципальних правових актів представницьких органів
муніципальних утворень.
Усі бюджети бюджетної системи Російської Федерації, а
також бюджети державних позабюджетних фондів составля
ються і затверджуються строком на три роки - черговий финансо
вий рік і плановий період. Фінансовий рік відповідає ка
лендарний році і триває з 1 січня по 31 грудня, плановий
період охоплює два фінансові роки. Проте в деяких стра
нах бюджетний рік не збігається з календарним. Так, з 1 квітня
починається бюджетний рік у Великобританії, Данії, Індії,
Ізраїлі, Канаді, Японії; з 1 червня - в Австралії, Норвегії,
Швеції, Пакистані; з 1 жовтня - в США1, Таїланді.
1 У США багато штатів мають інший початок бюджетного року на відміну від
початку бюджетного року, встановленого для федерального бюджету (див.: Фі
нансових право: підручник / відп. ред. Е.Ю.Грачева, Г.П.Толстопятенко. - М., 2004. -
С. 416).

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " § 19. Поняття і структура бюджетної системи Російської Федерації "
 1. ЛІТЕРАТУРА для поглибленого вивчення курсу
  поняття і терміни. Іркутськ, 1998. Виборче право і виборчий процес в Російській Федерації / Відп. ред. А.А. Вешняков. М., 2003. Князєв С.Д. Виборчий процес: поняття, особливості та структура / / Правознавство. 1999. N 3. Князєв С.Д. Російське виборче право: Підручник. Владивосток, 2001. Князєв С.Д., Гладких Т.В. Правові засади організації та діяльності окружних
 2. § 1. Поняття приватизації державного та муніципального майна і законодавство про приватизацію
  поняття приватизації. Як до Закону РРФСР «Про приватизацію державних і муніципальних підприємств у РСФСР» від 3 липня 1991 р., [3] так і після його прийняття в літературі велися безплідні спроби визначення понять «роздержавлення» і «приватизація», а також спори про критерії їх розмежування [4]. Не внесли ясності в поняття приватизації та зміни, передбачені законом від 5 червня 1992
 3. § 3. Правове становище селянського (фермерського) господарства
  поняття «господарюючий суб'єкт» - це не правове поняття і не правовий термін, у всякому разі не цивільно-правовий. Така термінологія цілком доречна в економічній літературі, проте з правової точки зору цей термін не несе ніякої змістовної навантаження. У тексті закону говориться також про придбання селянським господарством статусу юридичної особи. І тут допущена прикра
 4. § 1. Поняття і принципи місцевого самоврядування. Моделі взаємовідносин державної влади і місцевого самоврядування
  поняття місцевого самоврядування можна розкривати як мінімум у двох аспектах: як право громадян, місцевого співтовариства на самостійне завідування місцевими справами і як одна з основ конституційного ладу, основний принцип організації влади , який разом з принципом поділу влади (поділ влади по горизонталі) визначає систему управління (поділ влади по вертикалі). Під
 5. § 2. Історичні аспекти формування російської моделі взаємовідносин державної влади і місцевого самоврядування
  поняття) бере свій початок ще з часів Стародавнього Риму. "Муніципалітети" там називали міста, які користувалися правами самоврядування. --- Маркс К., Енгельс Ф. Вибрані твори: У 3 т. Т. 3. М., 1986. С. 140. Рязанцев І.П., Адарченко С.А. Історико-правові аспекти формування місцевого самоврядування в Російській Федерації / / Росія і соціальні
 6. § 2. Регулювання компетенції органів місцевого самоврядування
  понятті, структурі компетенції цілком застосовні і до органів місцевого самоврядування, оскільки, незважаючи на те що останні згідно з Конституцією Російської Федерації не входять до системи органів державної влади, вони залишаються публічними, владними органами, і в цьому їх схожість з органами державної влади. Компетенція органу місцевого самоврядування є складною правовою
 7. § 1. Поняття територіальної основи місцевого самоврядування, види муніципальних утворень і їх особливості
  поняття - "муніципальне утворення", яке було визначено як міське, сільське поселення, кілька поселень, об'єднаних загальною територією, частина поселення, інша населена територія , передбачена Федеральним законом, у межах яких здійснюється місцеве самоврядування, є муніципальна власність, місцевий бюджет і виборні органи місцевого самоврядування. Закон 2003
 8. § 2. Рівні здійснення місцевого самоврядування
  поняття, як "рівень здійснення місцевого самоврядування". У відомому сенсі, всі існуючі і створювані по новому Закону види муніципальних утворень є "рівнями" місцевого самоврядування. Це, як уже зазначалося вище, міські поселення, сільські поселення, муніципальні райони, міські округи і внутрішньоміські території міст федерального значення. При цьому міська,
 9. § 2. Форми опосередкованої участі населення у здійсненні муніципальної влади
  понять в системі науки муніципального права будь муніципальної-правової термін повинен позначати строго визначене поняття. Не можна не погодитися із запропонованим В.А. Козловим визначенням системності наукової теорії, яка, на його думку, "виявляється в тому, що між її поняттями встановлюються певні логічні відносини, і теорія набуває гипотетико-дедуктивний характер ... В
 10. § 1. Економічна основа місцевого самоврядування
  поняття "асоціація власників житла" (тотожне російському - "товариство власників житла"). Асоціація створюється для управління кондоминиумом ("кондомініум" від лат. "співволодіння", "спільне користування") . Кожен домовласник в кондомініумі є також власником земельної ділянки, що входить до складу кондомініуму. На Заході, в США особливо, велика частина житлового
© 2014-2022  yport.inf.ua