Головна
ГоловнаАдміністративне, фінансове, інформаційне правоФінансове право → 
« Попередня Наступна »
В.А. Мальцев. Фінансове право. Підручник, 2008 - перейти до змісту підручника

§ 20. Принципи бюджетної системи Російської Федерації


В основі побудови бюджетної системи лежать як загальні прин
ціпи, властиві фінансовій системі, так і спеціальні, кото
рие властиві тільки бюджетну систему держави. Спеці
альні принципи носять економіко-правовий характер, посколь
ку в них укладені не тільки економічні критерії бюджет
них відносин, але і певні правові аспекти діяч
ності органів державної влади.
Бюджетна система Російської Федерації грунтується на
наступних принципах.
1) єдність бюджетної системи Російської Федерації;
2) розмежування доходів, витрат і джерел фінансування
вання дефіцитів бюджетів між бюджетами;
3) самостійність бюджетів;
4) рівність бюджетних прав суб'єктів Російської Федера
ції, муніципальних утворень;
5) повнота відображення доходів, витрат і джерел фі
нансірованія дефіцитів бюджетів;
6) збалансованість бюджету;
7) результативність та ефективність використання бюджет
них засобів;
8) загальне (сукупна) покриття витрат бюджетів;
9) прозорість (відкритість);
10) достовірність бюджету;
11) адресність та цільовий характер бюджетних коштів;
12) підвідомчість видатків бюджету ;
13) єдність каси.
Розглянемо докладніше зміст принципів бюджетної сі
стеми.
Принцип єдності бюджетної системи Російської Федерації
означає єдність бюджетного законодавства Російської Фе
дерации, принципів організації та функціонування бюджет
ної системи Російської Федерації, форм бюджетної докумен
тації та звітності, бюджетної класифікації бюджетної сис
теми Російської Федерації, санкцій за порушення бюджетного
законодавства Російської Федерації, єдиний порядок уста
лення та виконання витратних зобов'язань, формування
доходів та здійснення видатків бюджетів бюджетної системи
Російської Федерації, ведення бюджетного обліку та звітності
бюджетів бюджетної системи Російської Федерації та бюджет
них установ.
Принцип розмежування доходів, витрат і джерел фінан
сірованія дефіцитів бюджетів між бюджетами включає в себе
закріплення відповідно до законодавства Російської Фе -

дерации доходів, витрат і джерел фінансування дефи
цитов бюджетів за бюджетами бюджетної системи Російської
Федерації, а також визначення повноважень органів государ
жавної влади (органів місцевого самоврядування) та органів
управління державними позабюджетними фондами по фор
мування доходів бюджетів, джерел фінансування де
фіціта бюджетів, встановлення та виконанню витратних обя
зательств публічно-правових утворень. При цьому органи го
сударственной влади (органи місцевого самоврядування) та орга
ни управління державними позабюджетними фондами не вправі накладати на юридичні та фізичні особи не пе
бачені законодавством Російської Федерації финансо
ші та інші зобов'язання щодо забезпечення виконання своїх підлогу
жень.
Принцип самостійності бюджетів означає:
- право і обов'язок органів державної влади та орга
нов самоврядування самостійно забезпечувати збалансований
ність відповідних бюджетів та ефективність використання
ня бюджетних коштів;
- право і обов'язок органів державної влади та орга
нов місцевого самоврядування самостійно здійснювати бюд
житнього процес, за винятком випадків, передбачених бюд
житнього кодексом;
- право органів державної влади та органів місцевого
самоврядування встановлювати відповідно до законодавства
Російської Федерації про податки і збори податки і збори, дохо
ди від яких підлягають зарахуванню до бюджетів соответствующе
го рівня бюджетної системи Російської Федерації;
- право органів державної влади та органів місцевого
самоврядування самостійно визначати форми і направле
ня витрачання коштів бюджетів (за винятком витрат,
фінансове забезпечення яких здійснюється за рахунок міжбюджетних
житніх субсидій та субвенцій з бюджетів інших рівнів);
- неприпустимість встановлення витратних зобов'язань, під
лежачих виконанню за рахунок доходів і джерел фінансування
вання дефіцитів бюджетів інших бюджетів, а також витратних
зобов'язань, які підлягають виконанню одночасно за рахунок
коштів двох і більше бюджетів бюджетної системи Російської
Федерації, за рахунок коштів консолідованих бюджетів або
без визначення бюджету, за рахунок коштів якого повинно осу
ществляться виконання відповідних видаткових зобов'язань
нізацією;
- право органів державної влади та органів місцевого
самоврядування надавати кошти з бюджету на исполне
ня видаткових зобов'язань, що встановлюються іншими органами,
виключно у формі міжбюджетних трансфертів;
- неприпустимість введення в дію протягом фінансового

року органами державної влади та органами місцевого саме
управління рішень та змін бюджетного законодавства
та законодавства про податки і збори, що призводять до збільшення
витрат і зниження доходів бюджетів інших рівнів без поза
сения змін до законів (рішення) про відповідні бюдже
тах, що передбачають компенсацію збільшення витрат, сни
жения доходів ;
- неприпустимість вилучення додаткових доходів, економії
по видатках бюджетів, отриманих в результаті ефективного
виконання бюджетів.
Принцип рівності бюджетних прав суб'єктів Російської Фе
дерации, муніципальних утворень означає визначення бюд
житніх повноважень органів державної влади, суб'єктів
Російської Федерації та органів місцевого самоврядування, ус
тановление і виконання видаткових зобов'язань, формирова
ня податкових та неподаткових доходів, визначення обсягу, форм
та порядку надання міжбюджетних трансфертів у відповід
ствии з єдиними принципами та вимогами, встановленими
Бюджетним кодексом. Водночас договори та угоди, за
ключает між органами державної влади Російської
Федерації і органами державної влади суб'єктів Росій
ської Федерації, між органами державної влади та орга
нами місцевого самоврядування, невідповідні бюджетному
законодавству, є недійсними.
Принцип повноти відображення доходів, витрат і джерел
фінансування дефіцитів бюджетів встановлює, що всі до
ходи, витрати та джерела фінансування дефіцитів бюджетів
підлягають відображенню в бюджетах, бюджетах державних поза
бюджетних фондів в обов'язковому порядку і в повному обсязі.
Принцип збалансованості бюджету - найважливіший принцип
бюджетної системи держави, який має на увазі відпо
ствие обсягу видатків сумарним обсягом доходів бюджету, а в
разі дефіциту бюджету - обсягу джерел його фінансування
вання. При складанні, затвердженні та виконанні бюджету упов
женого державою органи повинні прагнути до мінімі
зації розміру дефіциту бюджету.
Принцип результативності та економності використання бюд
житніх коштів передбачає, що при складанні та виконанні
бюджетів учасники бюджетного процесу в рамках встановлений
них їм бюджетних повноважень повинні досягати заданих ре
злиттів, використовуючи найменший обсяг коштів, або домагатися
найкращих показників з використанням певного бюдже
тому обсягу коштів.
Принцип загального (сукупного) покриття витрат виражається
в тому, що витрати бюджету не можуть бути пов'язані з визначений-
вими доходами і джерелами фінансування дефіциту бюд

жета, якщо інше не передбачається законом (рішенням) про
бюджеті в частині, що стосується субвенцій і субсидій, отриманий
них з інших бюджетів бюджетної системи Російської Феде
рації, коштів цільових іноземних кредитів, добровільних
внесків, пожертвувань, а також витрат, здійснюваних у
відповідно до міжнародних договорів (угод) з
участю Російської Федерації і витрат, здійснюваних за
її межами.
Принцип прозорості (відкритості) - один з правових прин
ципов побудови бюджетної системи Російської Федерації. Він
означає:
- обов'язкове опублікування у відкритій пресі затверджений
них бюджетів і звітів про їх виконання, повноту представле
ня інформації про хід виконання бюджетів, а також доступ
ність інших відомостей за рішенням законодавчих (представи
тільних) органів державної влади, представницьких ор
ганов муніципальних утворень;
- обов'язкову відкритість для суспільства та засобів масової
інформації проектів бюджетів, процедур розгляду та при
нятия рішень по них, в тому числі з питань, що викликають
розбіжності або всередині законодавчого (представницького)
органу державної влади (представницького органу місць
ного самоврядування), або між законодавчим (представи
тельним) і виконавчим органами державної влади
(місцевою адміністрацією);
- стабільність і спадкоємність бюджетної класифікації
російської Федерації, а також забезпечення порівнянності по
казателей бюджету звітного, поточного та чергового фінансово
го року (чергового фінансового року і планового періоду).
Секретні статті можуть затверджуватися тільки в складі феде
рального бюджету.
Принцип достовірності бюджету являє собою точність
і справжність показників прогнозованого соціально-еконо
чеського розвитку країни або відповідної території і ре
альний розрахунок доходів і видатків бюджету. Достовірність поки
зателей і розрахунків може бути перевірена тільки по виконанню
бюджету.
Принцип адресності та цільового характеру бюджетних коштів
встановлює правило, за яким бюджетні асигнування та
ліміти бюджетних зобов'язань доводяться до конкретних підлозі
отримувача бюджетних коштів із зазначенням мети їх використання.
В основі даного принципу лежить відповідальність, наступаюча
за направлення бюджетних коштів на цілі, не позначені в
бюджеті. Такі дії визнаються порушенням бюджетного
законодавства Російської Федерації.
Принцип підвідомчості видатків бюджетів означає, що

одержувачі бюджетних коштів мають право отримувати бюджетні ас
асигнування та ліміти бюджетних зобов'язань тільки від главно
го розпорядника (розпорядника) бюджетних коштів, в веді
нии якого вони знаходяться. При цьому розпорядник і получа
тель бюджетних коштів можуть бути включені в перелік распо
рядітелей та одержувачів тільки одного головного розпорядника
бюджетних коштів . До того ж головні розпорядники (распоря
дители) бюджетних коштів не вправі розподіляти бюджетні
асигнування та ліміти бюджетних обязательств1 розпорядни
лям і одержувачів, не включеним до переліку подведомствен
них їм розпорядників та одержувачів бюджетних коштів, ус
тановленной ст. 158 Бюджетного кодексу Російської Федера
ції.
Підвідомчість одержувача бюджетних коштів головному
розпоряднику виникає в силу закону, нормативного правово
го акта Президента Російської Федерації, Уряду Рос
  сийской Федерації, вищого виконавчого органу державного
  жавної влади суб'єкта Російської Федерації, місцевої
  адміністрації, а також в результаті створення організації -
  одержувача бюджетних коштів (як установи) головним рас
  розпорядником бюджетних коштів від імені відповідно Рос
  сийской Федерації, суб'єкта Російської Федерації, муници
  смальни освіти.
  Принцип єдності каси закріплює положення про те, що за
  хування всіх касових надходжень і здійснення всіх кас
  сових виплат з єдиного рахунку бюджету, за винятком опера
  ций по виконанню бюджетів, що здійснюються відповідно
  з нормативними правовими актами органів державної
  влади Російської Федерації, суб'єктів Російської Федера
  ції, муніципальними правовими актами за межами терри
  торії відповідно Російської Федерації, суб'єкта Росій
  ської Федерації, муніципального освіти, а також опера
  ций, що здійснюються відповідно до валютним законодавець
  ством.
  В основу бюджетної системи Російської Федерації положе
  ни та спеціальні принципи, що регулюють, наприклад, поря
  док здійснення бюджетного процесу, встановлення і примі
  нання заходів відповідальності за порушення бюджетного законодав
  тва та ін
  1 Відповідно до ст. 6 Бюджетного кодексу Російської Федерації ліміт
  бюджетних зобов'язань являє собою обсяг прав у грошовому вираженні
  на прийняття бюджетною установою бюджетних зобов'язань та їх виконання
  в поточному фінансовому році (поточному фінансовому році і плановому періоді).
  Поняття і види бюджетних асигнувань розглядаються в наступному розділі
  підручника.
 « Попередня

Наступна » = Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "§ 20. Принципи бюджетної системи Російської Федерації "
 § 3. Джерела муніципального права.
 1.  принципів організації системи органів державної влади та місцевого самоврядування перебуває у спільному віданні Російської Федерації і її суб'єктів. 2. Федеральне законодавство. Федеральний закон "Про загальні принципи організації місцевого самоврядування в Російській Федерації" встановлює загальні правові, територіальні, організаційні та економічні засади місцевого самоврядування
   Глава 5. ГАРАНТІЇ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ
 2.  принципи організації місцевого самоврядування в Російській Федерації ". Цей Федеральний закон відповідно до його преамбули визначає державні гарантії місцевого самоврядування в Російській Федерації. Слід зазначити, що на відміну від раніше чинної редакції в новому Федеральному законі" Про загальні принципи організації місцевого самоврядування в Російській Федерації "не міститься
   § 2. Система муніципальних правових актів
 3.  принципи місцевого самоврядування в Російській Федерації "в систему муніципальних правових актів входять: 1) статут муніципального освіти; 2) правові акти, прийняті на місцевому референдумі (сході громадян), нормативні та інші правові акти представницького органу муніципального освіти; 3) правові акти глави муніципального освіти, постанови та розпорядження голови місцевої
   § 3. Статут муніципального освіти.
 4.  принципи організації місцевого самоврядування в Російській Федерації "в обов'язковому порядку статутом муніципального освіти повинні визначатися: найменування муніципального освіти; перелік питань місцевого значення; форми, порядок і гарантії участі населення у вирішенні питань місцевого значення, у тому числі шляхом утворення органів територіального громадського самоврядування;
   § 3. Витрати і доходи місцевих бюджетів
 5.  принципи організації місцевого самоврядування в Російській Федерації "органи місцевого самоврядування ведуть реєстри видаткових зобов'язань муніципальних утворень відповідно до вимог Бюджетного кодексу Російської Федерації в порядку, встановленому рішенням представницького органу муніципального утворення. Органи місцевого самоврядування самостійно визначають розміри та умови
   § 1. Муніципальне право: ознаки, предмет і функції
 6.  принципи, дефінітивного норми і т.п.) забезпечують єдине узгоджене вплив на суспільні відносини всієї сукупності норм конкретних галузей права. Муніципальне право слід розглядати як галузь права за наявності перелічених ознак. Предмет муніципального права. В якості предмета муніципального права виступає місцеве самоврядування, що представляє собою складну,
   § 3. Окремі джерела муніципального права
 7.  принципу поділу влади, засновує інститут муніципальної власності, вказуючи, що муніципальна власність визнається і захищається нарівні з приватної, державної, іншими формами власності (гл. 1). У ній визначено, що місцеве самоврядування покликане забезпечити самостійне рішення населенням питань місцевого значення, володіння, користування і розпорядження муніципальної
   § 4. Реформи місцевої влади кінця ХХ - початку XXI ст.
 8.  принципи виборчого права принципами гласності, альтернативності і змагального характеру. У Законі було розширено перелік суб'єктів, що висувають кандидатів у депутати за рахунок груп виборців за місцем проживання. Закон істотно скоротив депутатський корпус. Наприклад, в Московський міський Рада обиралося 500 депутатів (до цього 1000 чоловік).
   § 3. Децентралізація та місцеве самоврядування
 9.  принципових положень, що забезпечують і гарантують самостійність і повнокровне діяльність муніципальних утворень, органів місцевого самоврядування. Назвемо основні з них. 1. Необхідність організації місцевого самоврядування на всій території Російської Федерації. Базова територіальна одиниця місцевого самоврядування - муніципальне утворення. Муніципальні освіти, в
   § 2. Місцева адміністрація
 10.  принципах: законності, самостійності в межах повноважень, професіоналізму та компетентності посадових осіб, муніципальних службовців і технічного персоналу, відповідальності співробітників за невиконання або неналежне виконання своїх посадових обов'язків і т.д. Голова місцевої адміністрації. Місцевою адміністрацією керує її глава на принципах єдиноначальності. Він своїми актами вводить в
  принципах: законности, самостоятельности в пределах полномочий, профессионализма и компетентности должностных лиц, муниципальных служащих и технического персонала, ответственности сотрудников за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих должностных обязанностей и т.д. Глава местной администрации. Местной администрацией руководит ее глава на принципах единоначалия. Он своими актами вводит в
© 2014-2022  yport.inf.ua