Головна
ГоловнаКонституційне, муніципальне правоМуніципальне право → 
« Попередня Наступна »
Ігнатюк Наталія Олександрівна, Павлушкін Олексій Володимирович. МУНІЦИПАЛЬНОЇ ПРАВО. Навчальний посібник. , 2007 - перейти до змісту підручника

§ 3. Джерела муніципального права.

Джерелами муніципального права є:
1. Конституція Російської Федерації, яка закріпила місцеве самоврядування як одну з основ конституційного ладу, а також встановила, що органи місцевого самоврядування не входять до системи органів державної влади (ст. 12).
Правовому регулюванню місцевого самоврядування в Конституції Російської Федерації присвячена гл. 8 "Місцеве самоврядування" (ст. ст. 130 - 133). На основі конституційних норм можна визначити наступні параметри правового простору місцевого самоврядування:
населення муніципального освіти самостійно вирішує питання місцевого значення;
економічною основою місцевого самоврядування є муніципальна власність, право і тягар володіння, користування і розпорядження якої належить населенню муніципального освіти;
система місцевого самоврядування включає інститути безпосередньої і представницької демократії, при цьому система здійснення місцевого самоврядування через представників не вичерпується виборними органами, а включає в себе й інші органи (виконавчо-розпорядчі, контрольні тощо);
місцеве самоврядування здійснюється в міських, сільських поселеннях та на інших територіях з урахуванням історичних та інших місцевих традицій; зміна меж таких територій допускається тільки з урахуванням думки населення відповідних територій;
органи місцевого самоврядування мають самостійні повноваження з вирішення питань місцевого значення (управління муніципальної власністю, формування, затвердження і виконання місцевого бюджету, встановлення місцевих податків і зборів, здійснення охорони громадського порядку і тощо), а також можуть наділятися законом окремими державними повноваженнями з передачею необхідних для їх здійснення матеріальних і фінансових коштів;
місцевому самоврядуванню гарантується право на судовий захист;
місцевим самоврядуванню гарантується компенсація додаткових витрат, що виникли внаслідок рішень, прийнятих органами державної влади;
встановлюється заборона на обмеження прав місцевого самоврядування, встановлених Конституцією Російської Федерації і федеральними законами.
Спеціальної 8-й главою Конституції Російської Федерації конституційні норми про місцеве самоврядування не вичерпуються. Згідно ст. 3 Конституції Російської Федерації народ здійснює свою владу безпосередньо, а також через органи місцевого самоврядування; в ст. 8 встановлено, що в Російській Федерації визнається і захищається муніципальна форма власності; в ст. 9 закріплено, що земля та інші природні ресурси можуть бути в муніципальній власності; згідно ст. 15 органи місцевого самоврядування та їх посадові особи зобов'язані дотримуватися Конституції Російської Федерації і закони; в ст. 18 встановлено, що права і свободи людини і громадянина визначають сенс, зміст і застосування законів, діяльність місцевого самоврядування; згідно ст. 24 органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов'язані забезпечити кожному можливість ознайомлення з документами і матеріалами, безпосередньо зачіпають його права та свободи, якщо інше не передбачено законом; в ст. 32 встановлено, що громадяни Російської Федерації мають право обирати і бути обраними до органів місцевого самоврядування, а також брати участь у референдумі; в ст. 33 закріплено право громадян Російської Федерації звертатися особисто, а також направляти індивідуальні та колективні звернення до органів місцевого самоврядування; ст. 40 закріплює обов'язок органів місцевого самоврядування щодо заохочення житлового будівництва, створення умов для здійснення права на житло, а також за безкоштовним або за доступну плату надання житла з муніципальних житлових фондів малозабезпеченим, іншим зазначеним у законі громадянам, які потребують житло; в ст. 41 йдеться про безкоштовне надання медичної допомоги громадянам в муніципальних установах охорони здоров'я, а також про вжиття заходів з розвитку муніципальної системи охорони здоров'я; в ст. 43 гарантується загальнодоступність і безкоштовність дошкільної, основної загальної та середньої професійної освіти в муніципальних освітніх установах і право кожному на конкурсній основі безкоштовно отримати вищу освіту в муніципальному освітньому закладі; в ст. 46 встановлено, що рішення і дії (або бездіяльність) органів місцевого самоврядування та їх посадових осіб можуть бути оскаржені до суду; згідно ст. 72 встановлення загальних принципів організації системи органів державної влади та місцевого самоврядування перебуває у спільному віданні Російської Федерації і її суб'єктів.
2. Федеральне законодавство. Федеральний закон "Про загальні принципи організації місцевого самоврядування в Російській Федерації" встановлює загальні правові, територіальні, організаційні та економічні засади місцевого самоврядування та визначає державні гарантії його здійснення.
Цей Федеральний закон визначив правову основу місцевого самоврядування, яку складають: Конституція Російської Федерації, федеральні конституційні закони, федеральні закони і прийняті відповідно до них інші нормативні правові акти Російської Федерації (укази і розпорядження Президента Російської Федерації , постанови і розпорядження Уряду, інші нормативні правові акти федеральних органів виконавчої влади), конституції (статути), закони та інші нормативні правові акти суб'єктів Федерації, статути муніципальних утворень, рішення, прийняті на сходах громадян та місцевих референдумах, і інші муніципальні правові акти.
Конкретизація правових основ діяльності органів місцевого самоврядування в різних сферах життєдіяльності суспільства і держави визначається в інших законах Російської Федерації і федеральних законах, як, наприклад:
"Про основні гарантії виборчих прав і права на участь у референдумі громадян Російської Федерації "," Про забезпечення конституційних прав громадян України обирати і бути обраними до органів місцевого самоврядування ";
" Про оскарження до суду дій і рішень, які порушують права і свободи громадян ";
" Про основи муніципальної служби Російській Федерації ";
Бюджетному кодексі Російської Федерації, Податковому кодексі Російської Федерації; Сімейному кодексі Російської Федерації;
Містобудівний кодекс Російської Федерації, Цивільному кодексі Російської Федерації,
"Про приватизацію державного та муніципального майна в Російській Федерації", "Про основи регулювання тарифів організацій комунального комплексу";
"Про зв'язок", "Про поштовий зв'язок";
"Про освіту", "Основах законодавства України про культуру", "Основах законодавства України про охорону здоров'я громадян ";
" Про ветеранів "," Про соціальний захист інвалідів у Російської Федерації "," Про біженців "," Про основи соціального обслуговування населення в Російській Федерації ";
"Про відходи виробництва і споживання", "Про охорону навколишнього середовища";
"Про міліцію", "Про основи системи профілактики бездоглядності та правопорушень неповнолітніх".
В указах Президента Російської Федерації, постановах Уряду, інших нормативних правових актах федеральних органів виконавчої влади, як правило, деталізуються повноваження органів місцевого самоврядування в різних сферах життєдіяльності муніципальних утворень. Особливе значення тут мають акти, що регламентують організаційно-правові основи підтримки розвитку місцевого самоврядування в Росії ("Про Конгрес муніципальних утворень РФ"), які стверджують програми державної підтримки місцевого самоврядування (зокрема, Основні положення державної політики в галузі розвитку місцевого самоврядування в Російській Федерації) , а також рішення Уряду Російської Федерації та інших федеральних органів про розвиток окремих територій, закритих адміністративно-територіальних утворень та ін
Серед актів федеральних органів державної влади особливе значення мають рішення судових органів. У російській юридичній науці судовий прецедент звичайно не вважається джерелом права. Проте в даний час постанови і ухвали Конституційного Суду Російської Федерації відіграють важливу роль у правовому регулюванні місцевого самоврядування в Росії. З їх допомогою вирішуються правові колізії в сфері місцевого самоврядування, викликані прийняттям нормативних правових актів, що суперечать Конституції Російської Федерації.
3. Конституції (статути), закони та інші акти органів державної влади суб'єктів Російської Федерації. Російська Федерація є федеративною державою, і в становленні та розвитку місцевого самоврядування досить значну роль відіграють органи державної влади суб'єктів Федерації. Тому конституції (статути), закони та інші правові акти суб'єктів Російської Федерації також є джерелами муніципального права Росії. У Федеральному законі "Про загальні принципи організації місцевого самоврядування в Російській Федерації" визначено коло питань у сфері місцевого самоврядування, регулювання яких здійснюється законодавством суб'єктів Федерації.
4. Муніципальні правові акти. Дані акти поряд з федеральними та регіональними нормативними правовими актами мають важливе значення для діяльності муніципальних утворень та органів місцевого самоврядування. У систему муніципальних правових актів входять: статут муніципального освіти; правові акти, прийняті на місцевому референдумі (сході громадян), нормативні та інші правові акти представницького органу муніципального освіти; правові акти глави муніципального освіти, постанови та розпорядження голови місцевої адміністрації, інших органів і посадових осіб місцевого самоврядування, передбачених статутом муніципального освіти.
Серед муніципальних правових актів місцевого самоврядування особливе значення має статут муніципального освіти. У статуті, є своєрідною муніципальної конституцією, вказуються основні положення з організації та діяльності місцевого співтовариства. Як правило, в статуті муніципального освіти містяться не тільки норми про організацію місцевого самоврядування у відповідному муніципальному освіту, а й перелік основних актів місцевого самоврядування, підлягають прийняттю представницьким органом і главою муніципального освіти, а також порядок підготовки та прийняття таких актів, механізм їх скасування.
5. Норми міжнародного права також є джерелами муніципального права Росії. Згідно ч. 4 ст. 15 Конституції Російської Федерації загальновизнані принципи і норми міжнародного права і міжнародні договори Російської Федерації є складовою частиною її правової системи. Якщо міжнародним договором України встановлено інші правила, ніж передбачені законом, то застосовуються правила міжнародного договору. Слід зауважити, що в російському законодавстві відсутні чіткі критерії того, що потрібно розуміти під загальновизнаними принципами і нормами міжнародного права.
Дуже важливе значення в регулюванні місцевого самоврядування в Російській Федерації має Європейська хартія місцевого самоврядування від 15 жовтня 1985 Росія, підписавши вищезгадану Хартію 28 лютого 1996, а 20 березня 1998 ратифікувавши її, взяла на себе зобов'язання дотримуватися наступні положення у сфері місцевого самоврядування:
забезпечення права і реальної здатності органів місцевого самоврядування регламентувати значну частину публічних справ і керувати нею, діючи в рамках закону, під свою відповідальність і в інтересах місцевого населення;
основні повноваження органів місцевого самоврядування визначаються конституцією або законом. Це не повинно виключати надання таким органам відповідно до закону окремих конкретних повноважень;
органи місцевого самоврядування в межах, встановлених законом, мають повну свободу дій для здійснення власних ініціатив з будь-якого питання, яке не вилучене із сфери їх компетенції і не перебуває у віданні якого іншого органу влади;
здійснення державних повноважень, як правило, здійснюються переважно тими властями, які мають найтісніший контакт з громадянином. Передача чи іншою функцією інший орган, необхідно враховувати обсяг і характер завдання, а також вимог ефективності та економії;
надаються органам місцевого самоврядування повноваження повинні бути, як правило, повними і винятковими. Вони можуть бути поставлені під сумнів або обмежуватися іншим центральним або регіональним органом влади тільки в межах, встановлених законом;
при делегуванні повноважень небудь центральним або регіональним органом влади органи місцевого самоврядування повинні, наскільки це можливо, мають право пристосовувати свою діяльність до місцевих умов;
необхідно консультуватися з органами місцевого самоврядування, наскільки це можливо, своєчасно і належним чином у процесі планування і прийняття рішень, які безпосередньо стосуються;
зміна меж територій, в яких здійснюється місцеве самоврядування, допускається тільки з урахуванням думки населення відповідних територій, у тому числі шляхом проведення референдуму, якщо це дозволяється законом;
  органи місцевого самоврядування повинні мати можливість, не порушуючи більш загальних законодавчих положень, самим визначати свої внутрішні адміністративні структури, які вони мають намір створити, з тим щоб ті відповідали місцевим потребам і забезпечували ефективне управління;
  статус місцевих обраних представників передбачає вільне здійснення ними своїх;
  будь адміністративний контроль за органами місцевого самоврядування може здійснюватися тільки в порядку та у випадках, передбачених конституцією або законом;
  органи місцевого самоврядування мають право в рамках національної економічної політики на свої власні адекватні фінансові ресурси, якими вони можуть вільно розпоряджатися в межах своїх повноважень;
  органи місцевого самоврядування мають право, здійснюючи свої повноваження, співробітничати та в межах закону вступати в асоціацію з іншими органами місцевого самоврядування для здійснення завдань, що становлять спільний інтерес;
  органи місцевого самоврядування повинні мати право на судовий захист для забезпечення вільного здійснення своїх повноважень і дотримання закріплених в Конституції чи національному законодавстві принципів місцевого самоврядування.
  При цьому в Європейській хартії місцевого самоврядування містяться також і інші положення у сфері місцевого самоврядування, дотримання яких обов'язково для Російської Федерації.
  Джерела наукової дисципліни муніципального права.
  Джерелами наукової дисципліни муніципального права є теоретичні праці російських і зарубіжних вчених у сфері муніципального права, історико-правові дослідження та інші роботи, в яких розробляються теоретико-методологічні проблеми розвитку муніципального права, а також навчальні, науково-методичні та навчально-методичні видання, здатні надати допомогу у вивченні муніципального права Росії. У першу чергу це наукові роботи вчених і видних діячів земського руху дореволюційної Росії. Важливе значення в якості джерел наукової дисципліни муніципального права мають роботи з проблем місцевого управління радянського періоду.
  Джерелами наукової дисципліни муніципального права є також правові акти як джерела галузі муніципального права. Як вже зазначалося вище, це Конституція Російської Федерації, федеральні конституційні закони, федеральні закони і прийняті відповідно до них інші нормативні правові акти Російської Федерації (укази і розпорядження Президента Російської Федерації, постанови і розпорядження Уряду, інші нормативні правові акти федеральних органів виконавчої влади) , конституції (статути), закони та інші нормативні правові акти суб'єктів Федерації, статути муніципальних утворень, рішення, прийняті на сходах громадян та місцевих референдумах, і інші муніципальні правові акти, норми міжнародного права.
  Крім того, до джерел наукової дисципліни муніципального права належить і практичний досвід діяльності місцевого самоврядування. На основі вивчення та узагальнення такого досвіду виробляються наукові рекомендації щодо підвищення ефективності організації та діяльності місцевого самоврядування в Російській Федерації.
  Еволюція наукової дисципліни муніципального права в Росії.
  Муніципальне право як наукова дисципліна в даний час ще знаходиться в процесі свого становлення. При цьому проблеми організації та діяльності влади на місцевому рівні досліджуються вченими протягом досить значного періоду. Питання місцевого самоврядування активно вивчалися в дореволюційній Росії. У той час видавалося велика кількість наукової, суспільно-політичної літератури з питань земського і міського самоврядування.
  У радянський період правові аспекти діяльності місцевих органів влади і управління вивчалися фахівцями державного та адміністративного права. Необхідно відзначити, що в юридичній літературі радянського періоду робилися спроби використовувати ідею місцевого самоврядування стосовно до місцевих Радам. У 1928 р. була видана книга Л.А. Велихова "Основи міського господарства", в якій автор зробив спробу "стисло викласти муніципальну науку в цілому". Однак у 30 - 40-і рр.. XX в. в більшості радянських юридичних досліджень відкидалася сама ідея місцевого самоврядування. І лише на початку 50-х рр.. в роботі С.Н. Братуся знову з'являється термін "самоврядування", який, однак, пов'язується з діяльністю місцевих Рад <2>. У 1963 р. вийшла робота В.А. Пертціка "Проблеми місцевого самоврядування в СРСР", який розглядав місцеве самоврядування як частину державного самоврядування.
  ---
  <2> Див: Братусь С.Н. Суб'єкти цивільного права. М., 1950.

  Великий внесок у розробку питань організації та діяльності місцевих органів радянської влади внесли такі вчені, як І.А. Азовкін, С.А. Авакьян, Г.В. Барабашев, А.А. Безуглов, В.І. Васильєв, Р.Ф. Васильєв, Л.А. Григорян, А.І. Кім, О.Е. Кутафін, А.І. Лук'янов, А.І. Лепепшін, В.А. Пертцік, А.Я. Слива, Н.Г. Старовойтов, Ю.А. Тихомиров, Я.М. Уманський, В.І. Фадєєв, К.Ф. Шеремет та ін
  В даний час муніципальне право як наукова дисципліна розвивається досить активно. Вже опубліковано ряд досліджень з даної тематики, з'явилися дисертаційні дослідження. Виникла і нова наукова дисципліна - Муніципальне право Росії. Її вивчення передбачено відповідно до державного освітнього стандарту в якості однієї з обов'язкових дисциплін за фахом "Юриспруденція". 
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
 Інформація, релевантна "§ 3. Джерела муніципального права."
 1.  Глава 2. ДЖЕРЕЛА МУНІЦИПАЛЬНОГО ПРАВА
    Глава 2. ДЖЕРЕЛА МУНІЦИПАЛЬНОГО
 2. § 3. Окремі джерела муніципального права
    джерела. Положення Конституції РФ, Європейської хартії місцевого самоврядування отримали розвиток у Федеральному законі про загальні принципи організації місцевого самоврядування 2003 р., вступає в силу, за винятком його окремих положень, з 1 січня 2006 р. Він покликаний замінити однойменний Закон від 28 серпня 1995 , носить комплексний характер і відіграє роль своєрідних основ законодавства
 3. § 3. Напрями сучасних досліджень у вітчизняній науці муніципального права
    джерел муніципального права проведена С.А. Авакьяном. Дослідження майже всіх названих нами вище авторів представлені в його фундаментальної бібліографії. --- Див: Авакьян С.А. Бібліографія за конституційним і муніципальному праву Росії. М.,
 4. ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ
    джерела фінансування органів місцевого самоврядування. Органи місцевого самоврядування мають право, в рамках національної економічної політики, на свої власні адекватні фінансові ресурси, якими вони можуть вільно розпоряджатися в межах своїх функцій. Фінансові кошти органів місцевого самоврядування відповідає функціям, передбаченим
 5. § 2. Система муніципального права
    джерела, історико-теоретичні основи місцевого самоврядування. 2. Поняття, основні принципи місцевого самоврядування, форми безпосередньої демократії, органи місцевого самоврядування. 3. Основи місцевого самоврядування, що включають правові, територіальні та фінансово-економічну основи. 4. Питання місцевого значення та повноваження органів місцевого самоврядування щодо їх вирішення,
 6. § 1. Основні теорії місцевого самоврядування.
    джерелом державну владу. Організація самоврядування на місцях будується на підставі закону. Вибір предметів діяльності не залежить від самоврядних органів, а визначається державою, формулюючи висновок про співвідношення держави і місцевого самоврядування. --- Безуглов А.А., Солдатов С.А. Указ. соч. С.
 7. § 1. Організація місцевого самоврядування в містах федерального значення.
    джерел доходів місцевих бюджетів до бюджетів міст федерального значення Москви й Санкт-Петербурга відповідно до законів цих суб'єктів Російської Федерації. Органи державної влади міст федерального значення також самостійно можуть проводити передачу органам місцевого самоврядування майна виходячи з переліку питань місцевого значення, встановлених для цих муніципальних
 8. § 3. Організація місцевого самоврядування в наукогради Російської Федерації та інших територіях інноваційного розвитку.
    джерел
 9. § 3. Статут муніципального освіти.
    джерелі і про дату офіційного опублікування (оприлюднення) статуту муніципального освіти. Постановою Уряду Російської Федерації від 1 червня 2005 р. N 350 затверджено Правила ведення державного реєстру муніципальних утворень Російської Федерації. Статут муніципального освіти направляється головою муніципального освіти в реєструючий орган протягом 15 днів з
 10. § 2. Відповідальність органів та посадових осіб місцевого самоврядування перед державою.
    джерела і порядок фінансування діяльності відповідних органів державної влади суб'єктів Російської Федерації з тимчасового виконання повноважень органів місцевого самоврядування. У разі коли внаслідок рішень, дій (бездіяльності) органів місцевого самоврядування виникає прострочена заборгованість муніципальних утворень по виконанню своїх боргових і (або) бюджетних
© 2014-2022  yport.inf.ua