Головна
ГоловнаЦивільне, підприємницьке, сімейне, міжнародне приватне правоЦивільне право → 
« Попередня Наступна »
Є. Н. Абрамова, Н. Н. Аверченко, Ю. В. Байгушева. Цивільне право: підручник: у 3-х томах
Том 2. Частина 2., 2010 - перейти до змісту підручника

§ 5. Договір банківського вкладу

Поняття та ознаки договору банківського вкладу. Відповідно до п. 1 ст. 834 ЦК за договором банківського вкладу (депозиту) одна сторона (банк), що прийняла від другої сторони (вкладника) або для неї грошову суму (вклад), зобов'язується повернути суму вкладу та виплатити відсотки на неї на умовах і в порядку, передбачених договором .
Історично під депозитом (від лат. Depositum - віддане на зберігання) розумілися речі, в тому числі грошові кошти, передані в цілях забезпечення безпеки зберігання спеціальним особі. Таким чином, договір депозиту спочатку кваліфікувався як іррегулярне зберігання. Пізніше, коли банки усвідомили, що для належних платежів своїм клієнтам їм достатньо тримати напоготові лише деяку частину переданих їм коштів, і стали видавати кредити, внесок на зберігання трансформувався у внесок для користування і набув рис договору позики. Чинне законодавство визначає внесок як грошові кошти у валюті Російської Федерації або іноземній валюті, розміщувані фізичними особами з метою збереження і отримання доходу (ст. 36 Федерального закону "Про банки і банківську діяльність".
Залучення банками вільних ресурсів у внески економічно вигідно як банкам, так і вкладникам. Інтерес банку полягає в отриманні необхідних ресурсів для здійснення активних операцій, а інтерес вкладника - в розміщенні тимчасово вільних грошових коштів та отриманні по них доходу у вигляді відсотків.
У Цивільному кодексі договором банківського вкладу присвячена окрема глава, з чого можна зробити висновок, що законодавець відокремлює його від суміжних договорів і розглядає як самостійний вид договору * (664).
Прийняття кредитною організацією грошових коштів у вклади є одним із способів залучення вільних коштів, що необхідно для функціонування банків. Економічна сутність залучення грошових коштів вкладників - позика, але юридично він оформляється іншим договором - договором банківського вкладу.
Договір банківського вкладу є реальним , оскільки права і обов'язки по ньому виникають тільки після внесення вкладником грошових сум у внесок; одностороннім, оскільки обов'язками за договором володіє тільки одна сторона - банк, а вкладник, який зробив внесок, має тільки права; оплатним, оскільки банк за користування наданими йому коштами повинен виплатити вкладнику винагороду у вигляді відсотків на суму вкладу.
Договір банківського вкладу, в якому вкладником є громадянин, відповідно до п. 2 ст. 834 ГК визнається публічним. Тому до нього застосовуються норми ст. 426 і 445 ЦК. Це означає, що банк зобов'язаний прийняти грошові кошти у вклад від будь-якого громадянина, який звернувся до нього, причому умови прийняття та повернення вкладу повинні бути однаковими для всіх вкладників.
Оскільки публічний характер договору вимагає від банку укладення його на однакових умовах з усіма вкладниками-громадянами, його можна віднести до договорів приєднання. Банк в односторонньому порядку розробляє формуляри та умови договору, клієнту залишається лише вирішити - приймати такі умови чи ні. Таким чином, договір укладається за згодою вкладника приєднатися до умов банку.
Види банківських вкладів. Чинний Цивільний кодекс виділяє такі види вкладів залежно від умов повернення вкладу за договором банківського вкладу:
1) вклад до запитання (договір укладається на умовах видачі вкладу на першу вимогу);
2) строковий вклад (договір укладається на умовах повернення вкладу зі спливом визначеного договором строку);
3) вклад з іншими умовами повернення.
При цьому слід враховувати, що якщо вкладником є громадянин, то банк зобов'язаний видати суму внеску або її частину на першу вимогу вкладника незалежно від виду вкладу.
До вкладів з іншими умовами повернення відносяться такі види вкладів, розроблені в банківській практиці * (665): цільові на дітей (відкриваються на дітей до 16 років на термін до 10 років: наприклад, до народження дитини або досягненню ним певного віку); виграшні (дохід за якими виплачується у вигляді виграшу) * (666); умовні (повернення яких здійснюється у разі настання певної умови - наприклад, одруження); пенсійні (по яких виплачується підвищений відсоток за умови зарахування на нього всієї суми пенсії); номерні (по яких не вказується найменування вкладника, що забезпечує його анонімність) * (667).
Залежно від валюти вкладу можна виділити вклади рублеві, валютні (до яких застосовується валютне законодавство) і мультивалютні (за якими вкладник при поверненні вкладу може вибрати більш вигідну валюту на момент виплати).
Певною специфікою володіють договори банківського вкладу залежно від суб'єктного складу. Так, законом передбачені особливості укладення та виконання договорів банківського вкладу, вкладниками за якими виступають громадяни або юридичні особи. Залежно від особи, що залучає кошти вкладників, можна виділити вклади ЦБ РФ, банку та небанківської кредитної організації.
Залежно від того, на чию користь внесений вклад, розрізняються вклади в свою користь і на користь третьої особи. Вклади на користь третьої особи можуть вноситися батьками, благодійниками та іншими особами, які бажають, щоб внесений ними внесок був повернутий не їм, а третій особі (дитині, дружину, громадської організації тощо). У такому договорі істотною умовою є найменування особи, на користь якої вноситься вклад. Особливістю даного виду договору також є і те, що особа, яка зробила внесок, має всі права вкладника за договором, у тому числі і право на повернення вкладу, до того моменту, коли третя особа висловить намір скористатися правами вкладника. Для вираження такого наміру третя особа може пред'явити банку вимогу про повернення вкладу або здійснити інші дії, що свідчать про намір скористатися правами за договором.
Елементи договору банківського вкладу. Суб'єктами договору банківського вкладу є кредитна організація і вкладник.
За загальним правилом правом залучення грошових коштів у внески мають банки, яким таке право надано одній з таких ліцензій: на залучення у внески грошових коштів фізичних осіб у гривнях; на залучення у внески грошових коштів фізичних осіб у гривнях та іноземній валюті; генеральною ліцензією.
Відповідно до закону право приймати вклади також може бути надано й іншим кредитним організаціям - небанківським кредитним організаціям, що здійснюють депозитно-кредитні операції, якщо договір укладено на певний термін, а вкладником є юридична особа.
Якщо вклад приймається особою, яка не має на це права, то вкладник-громадянин може зажадати повернення суми вкладу, сплати на неї процентів та відшкодування всіх завданих збитків; якщо вкладником є юридична особа, то такий договір є недійсним.
Вкладником може виступати громадянин і юридична особа. Кожен вкладник може мати будь-яку кількість вкладів у будь-якій валюті і в будь-якої кредитної організації.
Громадяни набувають право самостійно вносити вклади у кредитні установи і розпоряджатися ними з 14 років. Законом передбачено цілий комплекс норм з метою підвищення гарантій збереження внесків громадян:
- договір банку з громадянином визнається публічним;
- ліцензія на право залучення грошових коштів фізичних осіб у вклади видається Банком Росії тільки тим комерційним банкам, які відповідають особливим вимогам;
- право на залучення вкладів виникає у банку не раніше, ніж через два роки після державної реєстрації;
- для кожного комерційного банку встановлюється максимальний розмір залучених грошових вкладів населення;
- до відносин сторін за договором застосовуються норми законодавства про захист прав споживачів;
- вкладник має право отримати суму вкладу на першу вимогу незалежно від виду вкладу, умова договору про відмову громадянина від цього права мізерно * (668);
- законом передбачені певні особливості змісту договору банківського вкладу з громадянином;
- у разі банкрутства банку вимоги вкладників - фізичних осіб задовольняються в першу чергу.
Законом передбачені певні особливості залучення вкладів деяких видів юридичних осіб. Так, банки можуть залучати в депозит грошові кошти один одного. Але якщо таке залучення здійснюється Банком Росії, то до кредитним організаціям, що вносить депозит, пред'являються особливі вимоги, а дострокове вилучення таких внесків не допускається. Перелік депозитних операцій Банку Росії строго визначений законом * (669). Розміщення на банківському депозиті бюджетних коштів згідно ст. 236 БК не допускається, за винятком випадків, передбачених законом * (670).
Єдиним істотним умовою договору банківського вкладу є предмет, під яким розуміється грошова сума. Передаючи грошову суму у внесок, вкладник передає право власності на неї кредитної організації, а натомість отримує зобов'язальне право вимоги за договором.
Договір банківського вкладу має бути укладений у письмовій формі. Письмова форма вважається дотриманою, якщо внесення вкладу засвідчене виданими банком документом, що відповідає вимогам закону, банківським правилам і банківським звичаїв ділового обороту. Такими документами виступають ощадна книжка та банківські сертифікати. Як правило, оформлення ощадної книжки супроводжується складанням договору банківського вкладу у вигляді єдиного документа, один примірник якого видається вкладнику. Недотримання письмової форми договору тягне його нікчемність.
Укладення договору банківського вкладу. Укладення договору банківського вкладу здійснюється при зверненні клієнта - потенційного вкладника в кредитну організацію. Відповідно до чинного законодавства банк зобов'язаний у місцях роботи для загального огляду надати інформацію, що включає установчі та звітні документи, дані про адресу та умовах прийняття вкладів, а також інформацію про забезпечення повернення вкладу. Як правило, відповідні відомості вивішуються у вигляді оголошень в операційному залі.
Оскільки договір банківського вкладу з громадянином визнається законом публічним, банк зобов'язаний укласти договір з будь-яким громадянином, що звернулися до нього з даними наміром. Тягар доказування відсутності можливості укласти договір лежить на банку. У той же час в юридичній літературі зазначається, що законом не передбачений правовий механізм спонукання до укладення договору банківського вкладу * (671), оскільки банк не може бути визнаний таким, що ухиляється від укладення договору за відсутності доказів внесення грошових коштів у внесок * (672).
Договір банківського вкладу укладається двома способами:
з відкриттям спеціального депозитного рахунку;
без відкриття такого рахунку - шляхом видачі вкладнику цінного паперу .
У першому випадку банком відкривається рахунок, на якому відображається рух коштів по вкладу. Такий рахунок носить назву депозитного або рахунки з обліку вкладу. Рахунок за вкладом - це рахунок, відкритий фізичній або юридичній особі для обліку грошових коштів, розміщених в кредитній організації, з метою отримання доходу у вигляді відсотків, нарахованих на суму розміщених грошових коштів.
Внесення грошових коштів у внесок і їх рух на рахунку засвідчується ощадною книжкою. У ній відзначаються зарахування на рахунок грошових сум, їх списання, а також залишок на рахунку. Видача вкладу, виплата процентів за ним і виконання розпоряджень вкладника про перерахування грошових коштів з рахунку іншим особам здійснюються банком у разі пред'явлення ощадної книжки.
Законом передбачено два види ощадних книжок - іменна та на пред'явника. Ощадна книжка на пред'явника є цінним папером (документарній, термінової, грошової, представницькою, неемісійної).
Якщо при укладанні договору вкладнику не відкривається спеціальний рахунок, то внесення вкладу засвідчується цінним папером - банківським сертифікатом * (673).
Банківський сертифікат - це цінний папір, що засвідчує суму вкладу, внесеного у банк, і права вкладника (власника сертифіката) на отримання після закінчення встановленого строку суми вкладу та обумовлених в сертифікаті відсотків у банку, який видав сертифікат, або в будь-якій філії цього банку. Як цінний папір, сертифікат повинен мати певний перелік реквізитів, встановлений законом, який може бути доповнений банком. Відсутність хоча б одного з реквізитів тягне недійсність банківського сертифіката як цінного паперу.
Кредитна організація може випускати банківські сертифікати тільки після реєстрації умов випуску та обігу сертифікатів в територіальному установі Банку Росії. Оформляються банківські сертифікати на спеціальних бланках, виготовлених поліграфічними організаціями, що мають відповідні ліцензії.
На відміну від договору банківського вкладу, укладеного шляхом відкриття рахунку, кредитна організація не може в односторонньому порядку змінити ставку, встановлену при видачі сертифіката (цінного паперу).
  Банківські сертифікати можуть бути представницькими та іменними, емісійними і неемісійними * (674) залежно від умов, розроблених банком. Крім того, закон ділить банківські сертифікати на два види - ощадний сертифікат і депозитний сертифікат.
  Депозитний сертифікат видається юридичній особі строком до одного року. Розрахунки по них здійснюються в безготівковому порядку.
  Ощадний сертифікат видається фізичній особі строком до трьох років. Так як чинне законодавство виходить з принципу підвищеної захисту прав вкладників-громадян, ощадні сертифікати можуть випускатися тільки тими банками, які відповідають певним вимогам, як то: здійснення банківської діяльності не менше двох років; публікація річної звітності, підтвердженої аудиторською організацією; дотримання банківського законодавства та нормативних актів Банку Росії; виконання обов'язкових економічних нормативів; наявність резервного фонду в розмірі не менше 15% від фактично сплаченого статутного капіталу; наявність резервів на можливі втрати по позиках у відповідності до вимог ЦБ РФ. Розрахунки за ощадними сертифікатами можуть вироблятися як готівкою через касу банку, так і в безготівковому порядку.
  Зміст договору банківського вкладу. Зміст договору становлять права та обов'язки сторін. Оскільки договір банківського вкладу є одностороннім, обов'язки по ньому лежать тільки на одній стороні - кредитної організації, у вкладника є тільки кореспондуючі їм права.
  Чинним законодавством виділяються такі обов'язки банку:
  1. Повернути суму вкладу. Вклад повертається вкладникові - юридичній особі відповідно до умов повернення, встановленими договором. Вкладнику-громадянину банк зобов'язаний видати вклад на першу вимогу. Вклад повертається юридичній особі в безготівковому порядку, а фізичній особі - безготівково або готівкою через касу банку.
  Даною обов'язки банку протистоїть право вкладника вимагати повернення вкладу при настанні строку або умови, встановленого договором. Обов'язки прийняти внесок у вкладника немає. Якщо вкладник не вимагає повернення строкового чи іншого вкладу по настанні передбачених договором обставин, договір вважається продовженим на умовах вкладу на вимогу, якщо інше не передбачено договором. Вимога про видачу вкладу є єдиною вимогою вкладника, на яке відповідно до ст. 208 ЦК не поширюється позовна давність.
  2. Виплатити дохід на суму вкладу. Дохід за вкладом виплачується у грошовій формі у вигляді відсотків. За загальним правилом розмір відсотків визначається в договорі, але його вказівку не є істотною умовою. Якщо в договорі розмір відсотків не визначений, банк зобов'язаний виплачувати проценти у розмірі, що визначається відповідно до п. 1 ст. 809 ГК. При достроковому вилученні вкладником вкладу іншого, ніж до запитання, відсотки виплачуються у розмірі процентів за вкладами до запитання, якщо інше не передбачено договором.
  Відсотки на суму вкладу нараховуються з дня, наступного за днем її надходження в банк, до дня її повернення або списання включно. У банківській практиці прийнято використовувати кілька способів нарахування відсотків, які складаються з поєднання таких умов: прості або складні відсотки розраховуються за фіксованою або плаваючою ставкою. Якщо в договорі не встановлений спосіб нарахування відсотків, то застосовуються прості відсотки з фіксованою ставкою.
  За загальним правилом відсотки виплачуються вкладникові на його вимогу зі спливом кожного кварталу окремо від суми вкладу (у договорі може бути встановлена інша періодичність виплат), а незатребувані проценти збільшують суму вкладу, на яку нараховуються відсотки. При поверненні вкладу виплачуються усі нараховані до цього моменту проценти.
  За вкладами до запитання банк має право змінювати в односторонньому порядку розмір відсотків, якщо інше не передбачено договором. Новий розмір відсотків може застосовуватися негайно, якщо він був збільшений, або після закінчення одного місяця - якщо він був зменшений. За вкладами інших видів відсоток не може бути односторонньо змінений банком, якщо це прямо не передбачено законом або договором з юридичною особою. За договором же з громадянином розмір процентів не може бути односторонньо зменшений банком, але може бути збільшений, навіть якщо це прямо не передбачено договором.
  3. Зараховувати кошти, що надійшли на ім'я вкладника. Передбачається, що вкладник висловив згоду на отримання грошових коштів від третіх осіб, надавши їм необхідні дані про рахунок за вкладом.
  Договором банківського вкладу банк може бути звільнений від цього обов'язку.
  Крім названих загальних обов'язків на кредитну організацію законом накладаються додаткові обов'язки при залученні грошових коштів громадян.
  4. Виконувати доручення про перерахування грошових коштів третім особам. Відповідно до п. 3 ст. 834 ГК до відносин банку і вкладника за рахунком, на який внесений вклад, застосовуються правила про договір банківського рахунку, якщо інше не випливає із суті договору банківського вкладу.
  Юридичні особи не мають права перераховувати які у вклади (депозитах) кошти іншим особам.
  5. Забезпечити повернення вкладу. Банк зобов'язаний забезпечити збереження вкладу та своєчасність виконання своїх зобов'язань перед вкладником. Виділяються наступні способи забезпечення прав громадян:
  - Обов'язкове страхування за рахунок коштів федерального фонду обов'язкового страхування внесків * (675);
  - Субсидіарнавідповідальність Російської Федерації, її суб'єктів, муніципальних утворень за вкладами банків, у статутному капіталі яких присутні більше 50% акцій або часток участі Російської Федерації, суб'єктів Федерації чи муніципальних утворень.
  Крім того, вклади як юридичних, так і фізичних осіб можуть забезпечуватися за умовами договору та іншими заходами загальногромадянського характеру (наприклад, добровільне страхування вкладів * (676) і цивільно-правові способи забезпечення зобов'язань). 
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
 Інформація, релевантна "§ 5. Договір банківського вкладу"
 1. § 1. Поняття договору в сфері підприємництва
    договору (загальногромадянської угоди). Тому його поняття грунтується на тому визначенні договору, яке закріплене в Цивільному кодексі Російської Федерації. Відповідно до нього «договором є домовленість двох або декількох осіб про встановлення, зміну або припинення цивільних прав та обов'язків» (п. 1 ст. 420 ЦК). Договір у сфері підприємництва (торговельна угода) - це
 2. § 3. Виконання зобов'язань
    договором. Наприклад, при невиконанні зобов'язання, тобто при повній відсутності здійснення боржником будь-яких дій на дату виконання, боржник, відшкодував кредитору збитки, має право не виконувати зобов'язання в натурі. Охарактеризоване Комерційне право. Ч. I. Под ред. В.Ф. Попондопуло, В.Ф. Яковлевої. - СПб., С.-Петербурзький університет, 1997. С. 212 правило (п. 2 ст. 396 ЦК)
 3. § 2. Розрахунки і кредитування
    договорів у сфері розрахунків і кредитування. Розрахункові операції являють собою акти виконання зобов'язань. Умова про платіж входить у зміст будь-якого возмездного договору про продаж товарів, виконанні робіт, наданні послуг. Але платежі в безготівковій формі, а в ряді випадків і платежі готівкою, обумовлюють необхідність укладення спеціальних договорів, які опосередковують ці фінансові
 4. § 1. Банківська система. Правове становище кредитних організацій
    договору банківського вкладу, з якого виникає зобов'язання банку перед вкладником «повернути суму вкладу та виплатити про-центи на неї на умовах і в порядку, передбачених договором» (п. 1ст. 834 ГК РФ), 2) за моделлю договору довірчого управління в тих передбачених законом випадках, коли самостійним об'єктом довірчого управління можуть бути гроші (п. 2ст. 1013ГКРФ);
 5. § 2. Операції банків із залучення грошових коштів юридичних осіб і громадян
    договором позики. Єдина економічна сутність взаємин між банками та їх клієнтами не перешкоджає використанню банками різноманітних способів залучення грошових коштів інших осіб та застосуванню не тільки моделі договору позики, а й інших варіантів побудови договірних зобов'язань між банками і клієнтом. Можливість вибору оптимального в конкретній ситуації варіанту робить
 6. § 3. Виникнення і припинення юридичної особи
    договору і статуту або тільки установчого договору. На підставі статуту діють акціонерні товариства (п. 3 ст. 98 ЦК), всі кооперативи (п. 1 ст. 108, п. 2 ст. 116 ЦК), а також фонди (п. 4 ст. 118 ЦК). Тільки на підставі установчого договору функціонують господарські товариства (ст. 70, 83 ЦК). На підставі статуту та установчого договору діють об'єднання юридичних осіб (п. 1
 7. § 2. Види цивільно-правових договорів
    договором. Багатоаспектний характер договору як правового інституту тягне безліч класифікаційних критеріїв, на підставі яких виділяються різні види договорів. Найбільш значимі види договорів отримали закріплення в цивільному законодавстві. У той же час ряд класифікацій договорів є продуктом науки цивільного права. Наприклад, в теорії цивільного права прийнято
 8. § 3. Зміст, форма та державна реєстрація договорів
    договору. Дії сторін щодо виконання договору зумовлюються його змістом. Зміст же договору становлять ті умови, про які сторони досягли угоди при його укладенні. Однак не всі умови договору мають рівне юридичне значення. За ступенем правового ефекту, виробленого умовами договору, прийнято виділяти істотні, звичайні та випадкові умови * (1156). В якості
 9. § 6. Договір банківського рахунку
    договору банківського рахунку. Відповідно до ст. 845 ЦК за договором банківського рахунку банк зобов'язується приймати і зараховувати що поступають на рахунок, відкритий клієнтові (власникові), грошові кошти, виконуючи розпорядження клієнта про перерахування і видачу відповідних сум з рахунка та проведення інших операцій за рахунком. Які з цього договору відносини пов'язані з існуванням безготівкових
 10. § 7. Розрахункові зобов'язання
    договором, порождающему обов'язок щодо передачі та оплати товару, наданню послуг або виконання робіт. У даному випадку розрахунки є виконанням грошового зобов'язання, тобто самостійного розрахункового зобов'язання не виникає. Але якщо для здійснення розрахунків за основним договором його боку залучають третіх осіб (кредитні організації), то між ними виникають особливі, відокремлені від
© 2014-2022  yport.inf.ua