Головна
ГоловнаЦивільне, підприємницьке, сімейне, міжнародне приватне правоЦивільне право → 
« Попередня Наступна »
Є. Н. Абрамова, Н. Н. Аверченко, Ю. В. Байгушева. Цивільне право: підручник: у 3-х томах
Том 1, частина 2, 2010 - перейти до змісту підручника

§ 3. Зміст, форма та державна реєстрація договорів

Зміст договору. Дії сторін щодо виконання договору зумовлюються його змістом. Зміст же договору становлять ті умови, про які сторони досягли угоди при його укладенні. Однак не всі умови договору мають рівне юридичне значення. За ступенем правового ефекту, виробленого умовами договору, прийнято виділяти істотні, звичайні та випадкові умови * (1156).
В якості істотних умов договору розглядаються умови про предмет договору, умови, названі в законі або інших правових актах як істотні або необхідні для договорів цього виду, а також всі ті умови, про які за заявою однієї із сторін повинна бути досягнута угода (п. 1 ст. 432 ЦК). Договір укладається в той момент, коли сторони досягають угоди з усіх істотних умов в тій формі, яка встановлена законодавством. Істотне умова договору має зберігатися в усі час його дії. Якщо істотна умова договору під час його дії відпадає (наприклад, визнається недійсним або скасовується самими сторонами), це робить недійсним і договір в цілому.
Істотною умовою будь-якого договору є умова про його предмет. Під предметом договору прийнято розуміти найменування предмета договору, а також вказівки на властивості, що дозволяють визначити предмет, наприклад на його кількісні та якісні характеристики.
Крім умови про предмет, до числа істотних умов для окремих видів договору законодавець у ряді випадків відніс і деякі інші умови. Наприклад, ціна віднесена до числа істотних умов у договорах: купівлі-продажу в розстрочку; купівлі-продажу нерухомого майна; купівлі-продажу підприємства; ренти, що передбачає передачу під виплати ренти нерухомості за плату; оренди будівлі або споруди та ін
Звичайними називаються такі умови, які, будучи необхідними для даного договірного типу, за бажанням сторін договору можуть або включатися, або не включатися в договір. При цьому невключення цих умов у договір не позбавляє його юридичної сили, оскільки відповідні умови вже передбачені чинним законодавством. Наприклад, якщо сторони не передбачили в договорі, що має БЕЗОПЛАТНО характер, умова про ціну, то виконання договору має бути оплачено відповідно з тією ціною, яка при порівнянних обставинах звичайно стягується за аналогічні товари, роботи або послуги (п. 3 ст. 424 ЦК).
До випадкових прийнято відносити такі умови, включення яких до договір не впливає на договірний тип відповідного договору. Сторони, реалізуючи надану їм свободу у визначенні договору, має право включати в договір будь-які умови, в тому числі такі, які не є істотними і звичайними. Так, при укладенні договору купівлі-продажу сторони мають право передбачити, що плата за продану річ передається не продавцю, а третій особі, перед яким продавець має грошове зобов'язання.
Форма договору. Як зазначалося вище, договір є наслідком зустрічноговолевиявлення зацікавлених сторін. Особи, укладаючи договір, можуть висловити свою волю зовні різними способами, які, за умови їх збігу, і прийнято в цивільному праві іменувати формою договору.
До форми договору застосовні положення цивільного законодавства про форми угоди, яка, як відомо, є родовим поняттям по відношенню до поняття договору. Крім того, норми про форму договорів містяться і в тих главах Цивільного кодексу, які присвячені окремим видам договорів (частина друга Кодексу).
У законодавстві розрізняються усна і письмова форма угод. У свою чергу, письмова форма угод ділиться на просту письмову форму і нотаріальну форму. Інший раз виявлення волі зовні скоюється шляхом вчинення зацікавленою особою активних дій. У цьому випадку прийнято говорити про укладення договору шляхом вчинення конклюдентних дій.
Згідно із загальним правилом договори (угоди) здійснюються в усній формі * (1157). Це випливає з п. 1 ст. 159 ЦК, згідно з яким угода, для якої законом або угодою сторін не встановлено письмова (проста або нотаріальна) форма, може бути здійснена усно.
Навіть якщо для угоди законом встановлена письмова форма, то і така угода може бути здійснена в усній формі за умови, що: 1) інше не передбачено угодою сторін; 2) така угода відбувається при самому її вчиненні ; 3) закон не встановлює для такої угоди обов'язкової нотаріальної форми; 4) закон не встановлює недійсності такого правочину внаслідок недотримання простої письмової форми.
Найбільшою мірою в обороті поширені усні договори, які укладаються при щоденному масовому скоєнні дрібних побутових угод (покупки в магазинах, проїзд у громадському транспорті, надання послуг підприємствами побутового обслуговування і т.д.).
Під письмовою формою договору розуміється така угода, умови якої викладені в документі (кількох документах), підписаних сторонами договору. У простій письмовій формі повинні відбуватися угоди (за винятком операцій, щодо яких встановлено вимогу про їх нотаріальне посвідчення): 1) юридичних осіб між собою і з громадянами; 2) здійснюються громадянами на суму, що перевищує не менше ніж у десять разів перевищує встановлений законом розмір оплати праці, а у випадках, передбачених законом, - незалежно від суми угоди. Якщо вимоги про простій письмовій формі не були дотримані, це позбавляє сторони права в разі спору посилатися на підтвердження угоди та її умов на показання свідків, хоча і не позбавляє їх права приводити письмові й інші докази.
Якщо законодавство містить пряму вимогу про простій письмовій формі договору, то недотримання цієї вимоги тягне недійсність договору (наприклад, в Цивільному кодексі відповідні вказівки містяться відносно таких договорів, як угода про неустойку, поручительство, продаж нерухомості, довірчого управління і деяких ін.) У законі не обмовляється, який характер мають такі недійсні угоди - оспорімий або нікчемний. Представляється, що при тлумаченні норми про наслідки недотримання простої письмової форми необхідна кореляція зі ст. 168 ГК, що дозволяє кваліфікувати відповідні договори як нікчемні. У той же час відносно низки договорів законодавець як наслідки недодержання письмової форми договору прямо вказує на нікчемність таких договорів (кредитний договір, договір банківського вкладу, договір комерційної концесії та деякі ін.)
Особливим чином в законі підкреслюється, що недотримання письмової форми зовнішньоекономічної угоди тягне її недійсність. Договір, що укладається суб'єктами різної іноземної власності і підлеглий російської юрисдикції, в обов'язковому порядку має бути укладений у письмовій формі.
Для ряду договорів передбачено, що вони можуть бути укладені у письмовій формі у вигляді єдиного документа, підписаного сторонами. До числа таких договорів віднесені: продаж нерухомості; продаж підприємства; оренда будівель і споруд; оренда підприємств; довірче управління нерухомим майном.
Для певного виду угод взагалі і договорів зокрема потрібно нотаріальне посвідчення. Воно здійснюється шляхом вчинення на відповідному документі посвідчувального напису нотаріусом або іншою посадовою особою, яка має право вчинити таку нотаріальну дію (п. 1 ст. 163 ЦК). Нотаріальне посвідчення угод є обов'язковим у випадках, прямо вказаних у законі, а також у випадках, передбачених угодою сторін, навіть якщо для цього роду угод нотаріальне посвідчення угод і не потрібно.
Вимоги до порядку вчинення нотаріального посвідчення угод визначені в Основах законодавства РФ про нотаріат * (1158) 1993 р. Крім того, важливе значення в регламентації відповідних нотаріальних процедур мають Методичні рекомендації щодо вчинення окремих видів нотаріальних дій нотаріусами Російської Федерації, затверджені наказом Мін'юсту Росії від 15 березня 2000 р. N 91 * (1159).
Від нотаріального посвідчення угод слід відрізняти таке самостійне нотаріальну дію, як нотаріальне засвідчення підпису на документі. В останньому випадку нотаріус підтверджує той факт, що підпис на документі здійснена певною особою, але не засвідчує справжність фактів, викладених у документі, що підписується.
Одним із способів укладення договору є так звані конклюдентні дії. Так, з п. 2 ст. 158 ГК випливає, що угода, яка може бути здійснена усно, вважається досконалим і в тому випадку, коли з поведінки особи випливає його воля зробити угоду. Як правило, при регулюванні тих чи інших договорів законодавець встановлює спеціальні приписи, згідно з якими тим чи іншим конклюдентною діям надається правове значення з точки зору їх спрямованості на укладення договору. Так, річ, ввірена працівникам готелю або вміщена в готельному номері чи іншому призначеному для цього місці, вважається переданою на зберігання готелі (п. 1 ст. 925 ЦК).
В якості дій, спрямованих на укладення договору, визнаються дії, вчинені у відповідь на пропозицію укласти договір і зорієнтовані на виконання викладених у ньому умов. При цьому, як було сформульовано в судово-арбітражній практиці, зовсім не обов'язково виконувати умови пропозиції про укладення договору в повному обсязі. Досить того, щоб особа, яка отримала таку пропозицію, приступила до його виконання на умовах, зазначених у ньому, і у встановлений для його прийняття термін * (1160).
Досить специфічним способом укладення договору є мовчання. В одних випадках мовчання виступає як правообразующего факту; в інших випадках законодавець надає мовчанню значення відмови від укладення договору.
Відповідно до загального правила мовчання визнається виявом волі укласти угоду у випадках, передбачених законом або угодою сторін. Так, зі змісту п. 3 ст. 610 ГК випливає, що якщо орендар і орендодавець протягом певного терміну мовчать (не відмовляються від договору), то це розглядається як згода на продовження договору оренди. Іншим прикладом, коли мовчання розглядається як згода на договірні відносини, є норма, яка міститься у п. 3 ст. 995 ЦК, згідно з якою якщо комітент не заявив заперечень комісіонеру в розумний строк про незгоду прийняти купівлю за ціною вище погодженої між ними, то покупка визнається прийнятою комітентом.
Зворотним прикладом, коли з мовчанням зв'язується відмова в укладенні договору, є п. 1 ст. 556 ГК: ухилення однієї із сторін від підписання договору про передачу нерухомого майна на умовах, передбачених договором, вважається відмовою відповідно продавця від виконання обов'язку передати майно, а покупця - від обов'язку прийняти майно.
Договір вважається укладеним у письмовій формі, якщо він складений у вигляді одного документа, підписаного сторонами, а також шляхом обміну документами за допомогою поштового, телефонного, телеграфного, телетайпного, телефонного, електронного або іншого зв'язку, що дозволяє достовірно встановити, що документ виходить від сторони за договором (п. 2 ст. 434 ЦК).
Об'єктивна тенденція стрімкого розвитку сучасних засобів зв'язку обумовлює необхідність врегулювання їх використання для укладання договорів між зацікавленими суб'єктами. Сучасне нормативне регулювання цього питання базується на Федеральних законах від 27 липня 2006 р. "Про інформацію, інформаційні технології та захист інформації" * (1161) і від 10 січня 2002 р. "Про електронний цифровий підпис" * (1162). Перший ФЗ встановлює основи використання електронного документа та електронного цифрового підпису, а другий регулює застосування при укладанні договорів електронного цифрового підпису як засобу захисту інформації, переданої в процесі здійснення операцій. Так, відповідно до Федерального закону "Про інформацію, інформаційні технології та захист інформації" електронне повідомлення, підписане електронним цифровим підписом або іншим аналогом власноручного підпису, визнається електронним документом, рівнозначним документом, підписаним власноручним підписом. При цьому з метою укладення цивільно-правових договорів або оформлення інших правовідносин, в яких беруть участь особи, що обмінюються електронними повідомленнями, обмін електронними повідомленнями, кожне з яких підписана електронним цифровим підписом або іншим аналогом власноручного підпису відправника такого повідомлення, у порядку, встановленому федеральними законами, іншими нормативними правовими актами або угодою сторін, розглядається як обмін документами.
Таким чином, засобом, за допомогою якого підтверджується юридична сила документів, збережених і переданих за допомогою автоматизованих інформаційних та телекомунікаційних систем, є електронний цифровий підпис.
Державна реєстрація договорів. Інститут державної реєстрації договорів (більш точно слід говорити про державну реєстрацію угод і прав) встановлений з метою здійснення контролю з боку публічної влади за найбільш значущими сферами цивільного обороту. Для цього в державі створено Єдиний державний реєстр прав на нерухоме майно та угод з ним, який ведеться Федеральною реєстраційною службою, що знаходиться у веденні Міністерства юстиції РФ.
  Державна реєстрація являє собою "юридичний акт визнання та підтвердження державою виникнення, обмеження (обтяження), переходу або припинення прав на нерухоме майно" (п. 1 ст. 2 Федерального закону від 21 липня 1997 р. "Про державну реєстрацію прав на нерухоме майно та угод з ним "* (1163)).
  Таким чином, для виникнення (переходу, обтяження, припинення) цивільних прав в ряді випадків недостатньо укласти угоду у формі, передбаченої законодавством. Для цього необхідно її ще й зареєструвати.
  Відсутність державної реєстрації договору тягне наслідки двоякого роду.
  По-перше, у випадках, прямо встановлених законом, недотримання вимоги про державну реєстрацію угоди тягне її недійсність. Така угода є нікчемною (п. 1 ст. 165 ЦК).
  По-друге, якщо законодавство не передбачає в якості прямого наслідки недотримання вимоги про державну реєстрацію недійсності відповідного договору, то такий договір слід вважати неукладеним до моменту його державної реєстрації (п. 3 ст. 433 ЦК). Момент державної реєстрації договору визначає і момент вступу його в законну силу.
  В даний час закон зобов'язує здійснювати державну реєстрацію ряду угод з нерухомим майном, з підприємствами, договорів іпотеки, договорів комерційної концесії, договорів пайової участі у будівництві, договорів про передачу патенту, договору про поступку товарного знаку та деяких інших договорів.
  Договори про нерухоме майно підлягають державній реєстрації в установах юстиції; договори комерційної концесії - в державному органі, зарегистрировавшем юридична особа або індивідуального підприємця - правовласника за договором (в даний час це підрозділи Федеральної податкової служби); договори про виняткові права - в Російському агентстві по патентах і товарних знаків.
  Від державної реєстрації угод слід відрізняти обов'язкове ведення реєстрів договорів, що покладаються на суб'єктів, що здійснюють ту чи іншу діяльність. Так, відповідно до Федерального закону від 30 грудня 2006 р. "Про роздрібні ринки та про внесення змін до Трудового кодексу Російської Федерації" * (1164) на керуючу ринком компанію - юридична особа покладено обов'язок вести реєстр договорів про надання торговельних місць на ринках. Реєстрація таких договорів має обліковий характер і не тягне для осіб, які уклали ці договори, яких цивільно-правових наслідків.
  Тлумачення договору. Практика свідчить про те, що слова, в які наділяється договір, не завжди відображають ті устремління, якими керувалися суб'єкти при укладенні договору. Тим часом законодавець не ставиться байдуже до тих випадків, коли формальне волевиявлення сторін не відповідає їх волі. Крім того, іноді суб'єкти, що укладають договір, по-різному розуміють зміст термінології, яка використовується при формулюванні умов договору. Часом різні умови одного договору суперечать один одному.
  У цих та подібних їм випадках виникає необхідність тлумачення умов договору. У процесі тлумачення договору встановлюються його сенс і зміст.
  Загальні правила тлумачення договірних умов встановлені в ст. 431 ГК. Перш за все при тлумаченні умов договору суд повинен брати до уваги буквальне значення містяться в ньому слів і виразів шляхом співставлення з іншими умовами та змістом договору в цілому. Якщо буквальне тлумачення не дозволяє визначити зміст договору, то суд повинен з'ясувати загальну волю сторін з урахуванням тієї мети, яку вони переслідували при укладенні договору. Це досягається шляхом з'ясування всіх обставин, включаючи попередні договору переговори і листування, практику, усталену у взаємних відносинах сторін, звичаї ділового обороту, подальша поведінка сторін.
  Таким чином, в процесі тлумачення з'ясовуються справжня воля і волевиявлення суб'єктів, які уклали договір. Разом з тим в силу різного роду причин нерідко волевиявлення, зроблене особою при укладанні договору, не відповідає його істинної волі. У цьому випадку необхідно при тлумаченні договору віддати перевагу тому чи іншому - волі або волевиявленню. У правознавстві немає однозначного підходу до вирішення цієї колізії. Нам видається вірним той підхід, який майже сто років тому слідом за деякими німецькими правознавцями сформулював відомий російський юрист І.А. Покровський. На його думку, не викликає особливих труднощів ситуація, коли розлад між волею і волевиявленням однієї сторони був відомий контрагенту (наприклад, коли той знав про те, що в слова або в лист виявила волю вкралася обмовка або описка): визнавати волевиявлення обов'язковим для його автора немає ніяких підстав. Коли ж розлад між волею і волевиявленням не був і не міг бути відомий контрагенту, то ситуація ускладнюється. Право не може бути байдужим до інтересів такого сумлінного контрагента. Виходячи з потреб обороту, законодавець не може ігнорувати права добросовісного учасника цивільного обороту і повинен визнавати договір дійсним і непорушним, покладаючи тим самим тягар несприятливих наслідків на те обличчя, яке при виявленні зовні своєї волі не подбало про необхідність довести її до свого контрагента найбільш переконливим і ясним чином * (1165).
  Крім правил, закріплених у законодавстві, певні правила тлумачення договорів формулюються і в правовій теорії. Так, при тлумаченні слів і виразів договору необхідно надавати те значення, яке було визначено самими сторонами; якщо в тексті договору сторони не визначили значення слів і виразів, то їм надається те значення, яке міститься в легальних дефініціях чи іншим способом визначено в законі; якщо в договорі має місце термінологія спеціальної сфери діяльності і знань, то вони повинні розумітися в тому сенсі, в якому вони використовуються у відповідній сфері діяльності, і інш. * (1166) 
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
 Інформація, релевантна "§ 3. Зміст, форма та державна реєстрація договорів"
 1. § 1. Поняття комерційного права
    змісту, вкладається в ці поняття, вони далеко не завжди збігаються з поняттями підприємницької діяльності, підприємницьких відносин, підприємницького права. Так, на думку прихильників «господарсько-правової концепції», поняття господарської діяльності нерозривно пов'язане з господарським керівництвом. «Господарська діяльність і керівництво нею становлять єдину сферу
 2. § 2. Джерела комерційного права
    змістом, невіддільне від характеру регульованих їм відносин, їх режиму, принципів, методів регламентації. Законодавство, як зовнішня форма вираження права, лежить на поверхні юридичної дійсності, воно порівняно самостійно по відношенню не тільки до змісту (соціально-економічним відносинам), а й до внутрішньої формі права. Оскільки стан законодавства в чому
 3. § 1. Поняття і види підприємців
    зміст та обсяг правоздатності фізичних осіб, зокрема вказують на те, що громадяни можуть займатися підприємницькою діяльністю, а незаконне обмеження їх прав займатися підприємницькою діяльністю тягне недійсність акта державного чи іншого органу, що встановлює відповідне обмеження, законом можуть бути встановлені обмеження права займатися
 4. § 4. Акціонерні товариства
    вмістом як першого, так і другого є певна кількість внесених змін, логічно припустити, що в одному з цих випадків змін вноситься більше, ніж в іншому. Однак просто кількісного критерію тут явно недостатньо, оскільки на практиці довелося б у кожному конкретному випадку визначати ту міру змін, яка дозволила б вважати їх новою редакцією або
 5. § 7. Некомерційні організації, що здійснюють підприємницьку діяльність
    зміст діяльності установи і мати право дорадчого голосу при засновниках, але не має права розпоряджатися майном громадської установи, якщо такого права не надано йому засновниками. Для вирішення різних питань соціального спрямування за місцем проживання чи навчання можуть створюватися такі громадські організації, як орган громадської самодіяльності. Вони не мають
 6. § 2. Правовий режим речей
    утримання підприємства як єдиного майнового комплексу і включає в цей зміст не тільки те майно, яке саме по собі, поза комплексом, може бути віднесено до речей, наприклад, будівлі, споруди, обладнання, сировина та матеріали, але також і права вимоги і борги, тобто майнові права та обов'язки, які поза єдиного майнового комплексу - підприємства зовсім не є
 7. § 2. Укладення, зміна і розірвання договорів
    змісту угод нормами комерційного права проявляються, з одного боку, у спрощенні форми і порядку їх укладення сторонами, а з іншого боку, в посиленні захисту інтересів учасників торгової угоди і в пред'явленні до змісту самої торгової угоди особливих вимог. При укладанні договорів у сфері підприємництва повинні дотримуватися певні умови, закріплені ГК. При цьому
 8. § 1. Купівля-продаж. Мена. Рента
    змісту і способів надання такої інформації. До укладення договору роздрібної купівлі-продажу покупець має право оглянути товар, вимагати проведення в його присутності перевірки властивостей або демонстрації використання товару, якщо це не виключено з огляду властивостей товару і не суперечить правилам, прийнятим у роздрібній торгівлі. Комерційне право. Ч. I. Под ред. В.Ф. Попондопуло, В.Ф.
 9. § 2. Оренда
    утримання майна. Інший порядок може бути встановлений законом або договором оренди. Орендар зобов'язаний повернути орендодавцеві взяте в найм майно при припиненні договору. Договір припиняється після закінчення терміну оренди або у зв'язку з його достроковим розірванням за згодою сторін або за рішенням суду (ст. 619, 620 ЦК). Майно підлягає поверненню в тому стані, в якому орендар його
 10. § 4. Страхування
    вмісті його, яке може не відповідати закону, а також правилами, затвердженими страховиком, і конкретним обставинам - насамперед ризику, який приймає на себе страховик. При обов'язковому особистому страхуванні, поза всяким сумнівом, договір страхування носить публічний характер, так як закон покладає на страхувальника цей обов'язок, як правило, пов'язану із захистом
© 2014-2022  yport.inf.ua