Головна
ГоловнаЦивільне, підприємницьке, сімейне, міжнародне приватне правоПідприємницьке право → 
« Попередня Наступна »
Бушев А.Ю., Міст О.А., Вещунова Н.Л. та ін. Комерційне право. Том 1, 1998 - перейти до змісту підручника

§ 2. Оренда

Оренда. За договором оренди (майнового найму) орендодавець (наймодавець) зобов'язується надати орендарю (наймачу) майно за плату в тимчасове володіння і користування або у тимчасове користування.
Орендодавцем у договорі оренди є власник майна, тобто будь-яка фізична або юридична особа, яка має титул власника. Орендодавцями можуть бути також особи, уповноважені законом або власником здавати майно в оренду. Орендарем може бути будь-яка фізична або юридична особа.
Разом з тим ГК виділяє такі види договору оренди, в яких або однієї зі сторін, або обома сторонами можуть бути лише суб'єкти підприємницької діяльності, що діють в підприємницьких цілях. До такого виду договору оренди відно-
Комерційне право. Ч. I. Под ред. В.Ф. Попондопуло, В.Ф. Яковлевої. - СПб., С.-Петербурзький університет, 1997. С. 271
сится договір прокату, який є публічним підприємницьким договором оренди.
Тільки між підприємцями може укладатися договір фінансової оренди (лізинг).
Нарешті, до оренди у сфері підприємницької діяльності слід віднести оренду підприємств. Закон не визначає сторони даного договору, але виходячи з підприємницьких цілей використання підприємства, можна вважати, що сторонами або однією із сторін договору оренди підприємства є суб'єкти підприємницької діяльності.
Сторонами інших названих ГК видів оренди можуть бути будь-які фізичні та юридичні особи. Це відноситься до договорів оренди транспортних засобів та оренди будівель і споруд. Якщо дані договори укладаються між суб'єктами підприємницької діяльності або з їх участю, то вони кваліфікуються як договори у сфері підприємницької діяльності.
Істотною умовою договору оренди є умова про його предмет, тобто те майно, яке підлягає передачі орендарю. Відповідно до ст. 607 ГК в оренду можуть бути передані об'єкти нерухомості та рухоме майно, речі, які не втрачають своїх натуральних властивостей у процесі їх використання, тобто є неспоживна.
Законом можуть бути встановлені види майна, здача якого в оренду не допускається або обмежується. Крім того, законом можуть бути встановлені особливості здачі в оренду земельних ділянок та інших відокремлених природних об'єктів.
Об'єкт оренди повинен бути чітко визначений у договорі. Іншими словами, в договорі потрібно вказувати: найменування майна, характеристику його якості, для нерухомості - місце знаходження та інші ознаки, що дозволяють точно встановити відповідний об'єкт і його стан.
Якщо в договорі відсутні дані, дозволяють точно встановити підлягає передачі в оренду майно, умова про предмет вважається неузгодженим, а договір оренди - неукладеним.
За загальним правилом, якщо хоча б однією із сторін договору виступає юридична особа, договір оренди укладається у письмовій формі. Письмова форма необхідна для договору оренди, що укладається на термін більше одного року, незалежно від того, хто є сторонами договору оренди. Якщо об'єктом оренди є нерухоме майно, договір оренди такого майна підлягає державній реєстрації, якщо інше не встановлено законом. Зокрема, для договорів оренди транспортних засобів - повітряних і морських суден, а також суден внутрішнього плавання,
Комерційне право. Ч. I. Под ред. В.Ф. Попондопуло, В.Ф. Яковлевої. - СПб., С.-Петербурзький університет, 1997. С. 272
які віднесені до нерухомості (ст. 130 ЦК), реєстрація не потрібна (ст. 633, 643 ЦК).
Оренда не тягне перехід права власності на об'єкт оренди до орендаря, а являє собою тимчасове (строкове) володіння і користування або тільки тимчасове користування. Разом з тим відповідно до ГК плоди, продукція та доходи, отримані орендарем у результаті використання орендованого майна, є його власністю.
За загальним правилом, орендоване майно передається орендарю в його володіння і користування. Однак для сучасного розвитку економічних відносин можлива така оренда, при якій майно надається орендареві тільки в користування, наприклад, при оренді ЕОМ орендар користується відповідною технікою, не володіючи нею.
Крім того, в законі або в договорі оренди може бути передбачено умову про викуп орендованого майна, коли таке майно переходить у власність орендаря після закінчення терміну оренди або до його закінчення за умови внесення орендарем всієї обумовленої договором викупної ціни. Договір оренди з викупом орендованого майна укладається у тій формі, яка передбачена для договору купівлі-продажу такого майна.
Якщо умова про викуп орендованого майна не передбачено в договорі оренди, воно може бути встановлено додатковою угодою сторін. При цьому сторони мають право зарахувати раніше виплачену орендну плату у викупну ціну. Разом з тим законом можуть встановлюватися випадки заборони викупу орендованого майна.
Договір оренди передбачає передачу майна у тимчасове користування, тому терміни оренди, за загальним правилом, визначаються в договорі за згодою сторін.
Проте умова про термін оренди не є суттєвим. Якщо термін оренди в договорі не визначений, договір оренди вважається укладеним на невизначений строк. При відсутності умови про термін в договорі оренди кожна зі сторін має право відмовитися від договору, попередивши іншу сторону за один місяць, а при оренді нерухомості - за три місяці. Інший строк для попередження про припинення може бути встановлений законом (наприклад, для прокату) або договором.
Для окремих видів оренди, а також для оренди окремих видів майна максимальні (граничні) строки можуть встановлюватися законом. При цьому, якщо термін оренди договором не визначений і жодна із сторін не відмовилася від договору до закінчення певного терміну, встановленого законом, договір після закінчення певного терміну припиняється.
Комерційне право. Ч. I. Под ред. В.Ф. Попондопуло, В.Ф. Яковлевої. - СПб., С.-Петербурзький університет, 1997. С. 273
Відповідно до правил ГК орендар, який належно виконував свої обов'язки, після закінчення терміну договору має за інших рівних умов переважне перед іншими особами право на укладення договору оренди на новий термін. Якщо і після закінчення терміну договору орендар продовжує користуватися майном, а орендодавець не заперечує проти цього, договір оренди вважається поновленим на тих же умовах, але вже на невизначений термін.
Оренда є оплатним володінням і користуванням чи користуванням. Тому договором оренди визначаються порядок, умови і строки внесення орендної плати. Коли договором оренди ці умови не визначені, вважається, що встановлені порядок, умови і терміни, зазвичай вживані при оренді аналогічного майна при порівнянних обставинах. Умова про орендну плату не відноситься до числа істотних. Виняток встановлено для договорів оренди будівель і споруд, для яких вимога про узгодження розміру орендної плати є обов'язковим (ст. 654 ЦК).
У договорі оренди можуть передбачатися різні види і форми орендної плати та їх поєднання. ГК (ст. 614) називає деякі види орендної плати. Зокрема, орендна плата може встановлюватися у вигляді: визначених у твердій сумі платежів, що вносяться періодично або одноразово, встановленої частки отриманих в результаті використання орендованого майна продукції, плодів або доходів, надання орендарем певних послуг, передачі орендодавцю обумовленої договором речі у власність або в оренду , покладання на орендаря обумовлених договором витрат на поліпшення орендованого майна.
Розмір орендної плати може змінюватися за згодою сторін у строки, передбачені договором, але не частіше одного разу на рік. Для окремих видів оренди і для оренди окремих видів майна законом можуть встановлюватися інші мінімальні строки перегляду розміру орендної плати.
У разі істотного порушення строків внесення орендної плати орендодавець має право вимагати дострокового внесення відповідних платежів, але не більше ніж за два терміни поспіль.
Основний обов'язок орендодавця - надати орендарю майно в стані, що відповідає умовам договору і призначенню майна. При цьому майно передається з усіма його приладдям і відносяться до нього документами (технічний паспорт, сертифікат якості тощо), якщо інше умова про передачу майна не буде визначено договором оренди.
Орендар зобов'язаний користуватися орендованим майном відповідно до умов договору оренди. Якщо такі умови в
Комерційне право. Ч. I. Под ред. В.Ф. Попондопуло, В.Ф. Яковлевої. - СПб., С.-Петербурзький університет, 1997. С. 274
договорі не визначено, користування майно здійснюється відповідно до призначення цього майна.
Орендар має право розпоряджатися орендованим майном лише за згодою орендодавця. Він може за згодою орендодавця здавати орендоване майно в суборенду (піднайом) і передавати свої права та обов'язки за договором оренду іншій особі (перенала), надавати орендоване майно у безоплатне користування, віддавати орендні права в заставу і вносити їх як внесок до статутного капіталу господарських товариств і товариств або пайового внеску у виробничий кооператив. Інший порядок розпорядження орендарем орендованим майном може бути встановлений ГК, іншими законами або іншими правовими актами. У всіх цих випадках, крім перенайма, перед орендодавцем відповідальним залишається орендар.
До договору суборенди (піднайму) застосовуються правила договору оренди, за винятком інших правил, встановлених законом або іншими правовими актами. Термін договору суборенди не може перевищувати строк самого договору оренди. Якщо договір оренди є нікчемним за правилами, встановленими ЦК, нікчемним буде і договір суборенди. За правилом, встановленим ГК, дострокове припинення договору оренди тягне і припинення укладеного відповідно до нього договору суборенди. У цьому випадку суборендар має право на укладення з ним договору оренди на майно, що перебуває в його користуванні відповідно до договору суборенди, в межах строку суборенди на умовах, які відповідають умовам припиненого договору оренди.
Володіння і користування орендованим майном означає для орендаря не тільки право розпоряджатися цим майном за згодою орендодавця, а й право виробляти поліпшення орендованого майна на умовах, визначених договором оренди. Якщо умови про поліпшення орендованого майна не визначені договором, застосовуються правила, встановлені ст. 623 ГК РФ. Відповідно до них вироблені орендарем віддільні поліпшення орендованого майна є його власністю. Коли орендар зробив за рахунок власних коштів та за згодою орендодавця поліпшення орендованого майна, що не віддільні без шкоди для майна, орендар має право на відшкодування вартості цих поліпшень після припинення договору. Однак, якщо такі поліпшення зроблені без згоди орендодавця, їх вартість відшкодуванню не підлягає. Інший порядок в цьому випадку може бути встановлений законом. Нарешті, будь-які поліпшення орендованого майна, вироблені за рахунок амортизаційних відрахувань від цього майна, є власністю орендодавця.
Комерційне право. Ч. I. Под ред. В.Ф. Попондопуло, В.Ф. Яковлевої. - СПб., С.-Петербурзький університет, 1997. С. 275
За загальним правилом, виробництво за свій рахунок капітального ремонту переданого в оренду майна є обов'язком орендодавця. Однак законом, іншими правовими актами або договором оренди ця обов'язок може бути покладено на орендаря або на обидві сторони договору оренди.
Якщо орендодавець порушує обов'язок з виробництва капітального ремонту, орендар має право за своїм вибором провести капітальний ремонт, передбачений договором або викликаний невідкладною необхідністю, і стягнути з орендодавця вартість ремонту чи зарахувати її в рахунок орендної плати; зажадати відповідного зменшення орендної плати; вимагати розірвання договору та відшкодування збитків.
Обов'язком орендаря є підтримка орендованого майна в справному стані, виробництво за свій рахунок поточного ремонту. Орендар також несе витрати на утримання майна. Інший порядок може бути встановлений законом або договором оренди.
Орендар зобов'язаний повернути орендодавцеві взяте в найм майно при припиненні договору. Договір припиняється після закінчення терміну оренди або у зв'язку з його достроковим розірванням за згодою сторін або за рішенням суду (ст. 619, 620 ЦК). Майно підлягає поверненню в тому стані, в якому орендар його одержав, з урахуванням нормального зносу, або у стані, обумовленому договором.
Перехід права власності (господарського відання, оперативного управління, довічного успадкованого володіння) на здане в оренду майно до іншої особи не є підставою для зміни або розірвання договору оренди.
Якщо орендодавець не надає орендареві здане в оренду майно в зазначений у договорі оренди термін, а якщо термін не зазначений, у розумний термін, орендар має право витребувати від нього це майно відповідно до ст. 398 ЦК і зажадати відшкодування збитків, завданих затримкою виконання, або зажадати розірвання договору та відшкодування збитків, завданих його невиконанням.
  Якщо орендодавець не передає приналежності та документи, без яких орендар не може користуватися орендованим майном відповідно до його призначення або в значній мірі позбавляється того, на що був вправі розраховувати при укладенні договору, орендар має право вимагати розірвання договору та відшкодування збитків.
  Орендодавець відповідає за недоліки зданого в оренду майна, що повністю або частково перешкоджають користуванню майном, навіть якщо під час укладення договору оренди орендодавець не знав про ці недоліки.
  Комерційне право. Ч. I. Под ред. В.Ф. Попондопуло, В.Ф. Яковлевої. - СПб., С.-Петербурзький університет, 1997. С. 276
  При виявленні таких недоліків орендар має право за своїм вибором пред'явити орендодавцю вимоги, передбачені ст. 612 ГК. При цьому, якщо задоволення вимог орендаря або утримання ним витрат на усунення недоліків з орендної плати не покриває завданих орендарю збитків, він має право вимагати відшкодування непокритою частини збитків.
  Договір прокату - договір, відповідно до якого орендодавець, здійснює здачу майна в оренду в якості постійної підприємницької діяльності, зобов'язується надати орендарю рухоме майно за плату в тимчасове володіння і користування.
  Орендодавцем за договором прокату є особа, яка здійснює підприємницьку діяльність по здачі майна в оренду будь-якому і кожному, хто до нього звернеться. Тому договір прокату є публічним договором, що укладається у письмовій формі.
  Предметом договору прокату виступає рухоме майно. При цьому, якщо призначення наданого майна не визначено договором або не випливає із суті зобов'язання, таке майно використовується для споживчих цілей.
  Орендар, який використовує майно для таких цілей, не вправі здавати його в суборенду, передавати свої права та обов'язки за договором побутового прокату іншій особі, надавати орендоване майно у безоплатне користування, закладати орендні права і вносити їх як майнового внеску до товариства і товариства або пайового внеску у виробничий кооператив.
  Ст. 626 ЦК передбачає укладення договору прокату тільки у письмовій формі. Ця вимога поширюється на всі випадки укладення даного договору з участю як юридичних, так і фізичних осіб.
  Обов'язки орендодавця за договором прокату прямо визначені ГК. Зокрема, обов'язком орендодавця є виробництво капітального та поточного ремонту майна, що здається в оренду. Орендодавець зобов'язаний у присутності орендаря перевірити справність переданого майна, а також ознайомити орендаря з правилами експлуатації майна або видати йому письмові інструкції про користування майном.
  Термін договору прокату не повинен перевищувати одного року. При цьому правила про поновлення договору оренди на невизначений термін і про переважне право орендаря на поновлення договору оренди (ст. 627 ЦК) до договору прокату не застосовуються.
  Орендна плата за договором прокату встановлюється тільки у вигляді визначених у твердій сумі платежів. Ці платежі можуть вноситися періодично або одноразово. Які-небудь інші види і форми орендної плати для договору прокату не допускаються.
  Комерційне право. Ч. I. Под ред. В.Ф. Попондопуло, В.Ф. Яковлевої. - СПб., С.-Петербурзький університет, 1997. С. 277
  Якщо орендар достроково повертає майно, орендодавець повинен повернути йому відповідну частину отриманої орендної плати, обчислюючи її з дня, наступного за днем фактичного повернення майна.
  Стягнення з орендаря заборгованості з орендної плати проводиться відповідно до ст. 630 ГК у безспірному порядку на основі виконавчого напису нотаріуса.
  Оренда транспортних засобів підрозділяється на оренду транспортних засобів з наданням послуг з управління та технічної експлуатації (оренда транспортного засобу з екіпажем) і оренду транспортного засобу без надання послуг з управління та технічної експлуатації (оренда транспортного засобу без екіпажу). Крім того, транспортними статутами та кодексами можуть передбачатися особливості оренди окремих видів транспортних засобів як з екіпажем, так і без екіпажу.
  Сторонами договору можуть виступати будь-які особи, в тому числі і суб'єкти підприємницької діяльності.
  За договором оренди транспортного засобу орендодавець надає орендареві транспортний засіб за плату у тимчасове володіння і користування. Якщо на орендодавця покладено обов'язок з управління та технічної експлуатації транспортного засобу, включаючи здійснення поточного та капітального ремонту, має місце договір оренди транспортного засобу з екіпажем. Комерційна експлуатація транспортного засобу покладено на орендаря. Якщо ж орендар своїми силами здійснює і комерційну, і технічну експлуатацію транспортного засобу, між орендарем та орендодавцем укладається договір оренди транспортного засобу без екіпажу.
  Договір оренди транспортного засобу укладається обов'язково у письмовій формі. Термін та розмір орендної плати визначаються договором за правилами, встановленими ЦК для договору оренди. Разом з тим правила про поновлення договору оренди на невизначений термін і про переважне право орендаря на укладення договору на новий термін до договору оренди транспортного засобу не застосовуються.
  Оренда будинків та споруд. За цим договором орендодавець зобов'язується передати у тимчасове володіння і користування або у тимчасове користування орендарю будівлю і споруду (нерухомість, крім підприємства).
  Сторонами цього договору можуть виступати будь-які фізичні та юридичні особи. Він має широке застосування у підприємницькій діяльності. Коли його сторонами або однією із сторін виступає суб'єкт підприємницької діяльності, договір оренди будівлі та споруди стає видом договору оренди, використовуваним у підприємницькій сфері.
  Комерційне право. Ч. I. Под ред. В.Ф. Попондопуло, В.Ф. Яковлевої. - СПб., С.-Петербурзький університет, 1997. С. 278
  Договір оренди будівель і споруд полягає тільки в письмовій формі шляхом складання одного документа. При оренді на термін більше одного року договір оренди підлягає державній реєстрації і з моменту такої реєстрації вважається укладеним.
  Істотною умовою договору оренди будівлі та споруди є умова про об'єкт оренди. Будівлі можуть бути використані в якості об'єкта орендних відносин лише після прийняття їх в експлуатацію як результат завершення будівництва, державної реєстрації (ст. 131 ЦК) і технічної інвентаризації в установленому порядку. До орендованим споруд відносяться колодязі, оранжереї, парники, навіси, деякі елементи зовнішнього благоустрою, трансформатори, теплові вузли, підестакадного простору, мости та інші інженерні споруди [1].
  Поряд з предметом істотною умовою договору оренди будівлі та споруди є умова про розмір орендної плати. Якщо в договорі умова про розмір орендної плати відсутня, договір оренди будівлі або споруди вважається неукладеним. При цьому правила визначення ціни, передбачені п. 3 ст. 424 ЦК, не застосовуються.
  При оренді будівлі або споруди орендарю передаються права на ту частину земельної ділянки, яка зайнята відповідним будівлею або спорудою і необхідна для їх використання. Права орендаря на земельну ділянку при оренді нерухомості визначаються договором оренди будівлі або споруди. Якщо договором вони не визначені, то в силу ГК на строк оренди будівлі або споруди до орендаря переходить право користування відповідною земельною ділянкою. При продажу такої земельної ділянки іншій особі за орендарем будівлі або споруди зберігається право користування цією земельною ділянкою на умовах, які діяли до його продажу.
  Передача будівлі або споруди орендодавцем і прийняття його орендарем здійснюється по передавальному акту або іншого документа про передачу, який підписується сторонами. Ухилення одою із сторін від підписання такого документа розглядається як відмова від виконання обов'язків, передбачених договором відповідно для орендодавця та орендаря.
  Договір оренди підприємства використовується у сфері підприємництва. Предметом договору виступає підприємство в цілому як майновий комплекс, використовуваний для здійснення підприємницької діяльності. Тому його сторонами є суб'єкти підприємницької діяльності.
  Комерційне право. Ч. I. Под ред. В.Ф. Попондопуло, В.Ф. Яковлевої. - СПб., С.-Петербурзький університет, 1997. С. 279
  Правила, що стосуються оренди будівлі або споруди, застосовуються і до оренди підприємства, за винятком спеціальних правил, передбачених ГК для оренди підприємства.
  За договором оренди підприємства орендодавець зобов'язується надати орендарю за плату в тимчасове володіння і користування земельні ділянки, будівлі, споруди, обладнання та інше входять до складу підприємства основні засоби.
  Договором оренди підприємства визначаються порядок, умови і межі, в яких орендодавець зобов'язаний передати орендареві запаси сировини, палива, матеріалів та інші оборотні кошти, права користування землею, водою та іншими природними ресурсами, будинками, спорудами та обладнанням, інші майнові права орендодавця, пов'язані з підприємством, права на позначення, індивідуалізують діяльність підприємства, та інші виключні права.
  Крім того, за договором оренди підприємства орендодавець зобов'язаний поступитися орендарю права вимоги і перевести на нього борги, що відносяться до підприємства.
  Відповідно до вимог ЦК передачі орендарю не підлягають права орендодавця, отримані їм на підставі ліцензії на заняття відповідною діяльністю, якщо інше не встановлено законом або іншими правовими актами.
  Розмір орендної плати є істотною умовою і повинен бути визначений договором оренди підприємства.
  Договір оренди підприємства укладається у письмовій формі шляхом складання одного документа і підлягає державній реєстрації у встановленому законом порядку. З моменту такої реєстрації договір оренди підприємства вважається укладеним.
  Передача орендованого підприємства здійснюється за передавальним актом, порядок складання якого визначається договором оренди підприємства. Якщо договором цей порядок не визначений, то підготовка підприємства до передачі та складання передавального акта є обов'язком орендодавця. Крім того, на орендодавцеві лежить обов'язок до передачі підприємства в оренду письмово повідомити всіх кредиторів за зобов'язаннями, включеним до складу підприємства, про передачу підприємства в оренду.
  Обов'язком орендаря, передбаченої ГК, є обов'язок підтримувати підприємство в належному технічному стані, в тому числі здійснювати його поточний і капітальний ремонт. Порядок користування майном орендованого підприємства і внесення орендарем поліпшень в орендоване підприємство визначається договором оренди підприємства. Якщо договором даний порядок не визначений, застосовуються правила ст. 660 та ст. 662 ГК.
  Комерційне право. Ч. I. Под ред. В.Ф. Попондопуло, В.Ф. Яковлевої. - СПб., С.-Петербурзький університет, 1997. С. 280

  [1] Коментар до ДК. Частина друга (постатейний) / Відп. ред. О.Н. Садиков. М., 1996. С. 218-219.
  Договір фінансової оренди (договір лізингу) є договором у сфері підприємництва, відповідно до якого орендодавець зобов'язується придбати у власність вказане орендарем майно у визначеного ним продавця і надати орендареві це майно за плату в тимчасове володіння і користування для підприємницьких цілей.
  Розвиток фінансової оренди передбачалося в Росії в Постанові Уряду РФ від 29 червня 1995 р. «Про розвиток лізингу в інвестиційній діяльності». Даною Постановою було затверджено Тимчасове положення про лізинг [1], чинне на сьогодні в частині, що не суперечить нормам ЦК.
  Діяльність у галузі фінансового лізингу (лізингова діяльність) є видом підприємницької діяльності, що підлягає ліцензуванню в порядку, визначеному Положенням про ліцензування лізингової діяльності в Російській Федерації, затвердженим постановою Уряду РФ від 26 лютого 1996 р. № 167 [2].
  Відповідно до цього Положення лізингову діяльність вправі здійснювати комерційні організації - лізингові компанії, які виступають в ролі лізингодавця (орендодавця), якщо лізингова діяльність є пріоритетною по відношенню до інших видів господарської діяльності, здійснюваним лізингової компанією.
  Орендарем за договором лізингу - лізингоодержувачем - є особа, яка здійснює підприємницьку діяльність та використовує лізингове майно тільки в підприємницьких цілях.
  Предметом договору лізингу - лізинговим майном - можуть бути будь-які неспоживна речі, використовувані тільки для підприємницької діяльності. Однак земельні ділянки та інші природні ресурси не можуть виступати предметом договору лізингу. Особливість фінансової оренди полягає в тому, що в оренду здається не майно, яке використовував орендодавець, а нове, спеціально придбане орендодавцем виключно з метою передачі його в оренду. Тому орендодавець у договорі купівлі-продажу з продавцем майна зобов'язаний вказувати, що майно набувається з метою здачі його в оренду конкретному орендарю.
  Договір фінансової оренди на термін більше одного року, а якщо однією зі сторін договору є юридична особа - незалежно від терміну, повинен бути укладений у письмовій формі. Договір фінансової оренди нерухомості підлягає державній реєстрації, якщо інше не встановлено законом (ст. 609 ЦК).
  Комерційне право. Ч. I. Под ред. В.Ф. Попондопуло, В.Ф. Яковлевої. - СПб., С.-Петербурзький університет, 1997. С. 281
  Термін, на який майно передається у фінансову оренду (лізинг), визначається в договорі і залежить від тривалості амортизації майна (від одного року до 10-15 років).
  Для фінансової оренди характерно, що термін оренди наближається до терміну служби устаткування. Залежно від співвідношення терміну оренди і терміну служби устаткування розрізняють дві основні форми лізингових операцій - фінансовий лізинг і оперативний лізинг. При фінансовому лізингу термін, на який обладнання передається у тимчасове користування, наближається за тривалістю до терміну експлуатації обладнання та амортизації всієї або більшої частини вартості обладнання. Тому в перебігу дії договору орендар виплачує суму, яка покриває повну вартість амортизації обладнання (більшу її частину), а також прибуток орендодавця. Після закінчення договору об'єкт оренди може бути викуплений або повернений орендарем, або орендований повторно на більш пільгових умовах.
  При оперативному лізингу термін оренди набагато коротше, ніж економічний термін служби майна. Для того, щоб повернути вартість обладнання, лізингова компанія змушена здавати його в тимчасове користування кілька разів, і для неї зростає ризик по відшкодуванню залишкової вартості об'єкта лізингу при відсутності попиту на нього. У зв'язку з цим розміри лізингових платежів вище, ніж при фінансовому лізингу.
  І оперативний, і фінансовий лізинг мають безліч різних форм [3].
  Класичний договір фінансової оренди пов'язує трьох осіб: продавця майна, його набувача (орендодавця) та орендаря. Учасники договору фінансової оренди пов'язані між собою, як правило, не одним, а двома договорами. Орендодавець укладає з продавцем обраного орендарем майна договір купівлі-продажу, а з орендарем - договір фінансової оренди. Однак орендарю належить право вибору предмета оренди і продавця. Він же погоджує всі умови договору купівлі-продажу.
  Орендар не знаходиться в договірних відносинах із продавцем майна, проте наділений по відношенню до нього низкою прав і обов'язків. Зокрема, відповідно до п. 1 ст. 668 ЦК, якщо інше не передбачено договором фінансової оренди, майно, що є предметом цього договору, передається продавцем безпосередньо орендареві в місці знаходження останнього. Орендар має право пред'явити безпосередньо продавцеві майна вимоги, що випливають із договору купівлі-продажу, укладеного між
  Комерційне право. Ч. I. Под ред. В.Ф. Попондопуло, В.Ф. Яковлевої. - СПб., С.-Петербурзький університет, 1997. С. 282
  продавцем і орендодавцем, у випадках неналежного виконання договору продавцем. При цьому відповідно до ст. 670 ГК орендар має права і несе обов'язки, передбачені ЦК для покупця, крім обов'язку сплатити придбане майно, як якщо б він був стороною договору купівлі-продажу вказаного майна. Разом з тим орендар не може розірвати договір купівлі-продажу з продавцем без згоди орендодавця.
  У договорі фінансової оренди власником орендованого майна залишається орендодавець. Проте відповідно до ст. 669 ГК ризик випадкової загибелі або випадкового псування орендованого майна несе орендар з моменту передачі йому цього майна, якщо інше не передбачено договором фінансової оренди.
  Договором може бути передбачено, що право вибору купованого майна і його продавця може належати орендодавцю. У цьому випадку орендар має право за своїм вибором пред'являти вимоги, які з договору купівлі-продажу, як безпосередньо продавцеві майна, так і орендодавцю, які несуть солідарну відповідальність.
  Розміри лізингових платежів визначаються договором фінансової оренди. Якщо договором вони не визначені, застосовуються правила їх визначення, встановлені для договору оренди.
  Лізингові платежі - це загальна сума, що виплачується лізингоодержувачем лізингодавцю за надане йому право користування майном - предметом договору [4].
  Загальна сума лізингових платежів включає: суму, яка відшкодовує повну (або близьку до неї) вартість лізингового майна; суму, яка виплачується лізингодавцю за кредитні ресурси, використані ним для придбання майна за договором лізингу; комісійну винагороду лізингодавцю; суму, яка виплачується за страхування лізингового майна, якщо воно було застраховане лізингодавцем; інші витрати лізингодавця, передбачені договором оренди.
  Договором встановлюється загальна сума лізингових платежів, форма і метод їх обчислення, періодичність сплати внесків та способи їх сплати.
  У договорі фінансової оренди визначаються обов'язки та права орендаря і орендодавця щодо здійснення капітального та поточного ремонту, страхуванню майна.
  У договорі можуть бути передбачені підстави для розірвання договору. Зокрема п. 2 ст. 668 ЦК передбачає випадок, коли орендар має право вимагати розірвання договору та відшкодування збитків.
  Комерційне право. Ч. I. Под ред. В.Ф. Попондопуло, В.Ф. Яковлевої. - СПб., С.-Петербурзький університет, 1997. С. 283
  Після закінчення договору фінансової оренди можливий викуп орендарем майна (або воно передається йому безоплатно) або укладається новий договір фінансової оренди на строк, що залишився служби майна, або майно повертається орендодавцю, або реалізується третій особі.

  [1] СЗ РФ. 1995. № 27. ст. 2591.
  [2] СЗ РФ. 1996. № 10.
  [3] Кабатова Є.В. Лізинг поняття, правове регулювання, міжнародна уніфікація. М., 1991; Комаров ЕФ., Колуга Є.В., Юсупова А.Т Оренда Лізинг. Фірмовий сервіс. Новосибірськ, 1991, Основи зовнішньоекономічних знань: Словник-довідник. М., 1990.
  [4] Тимчасове положення про лізинг. Утв. Постановою Уряду РФ від 29 червня 1995 р. № 633. / / СЗ РФ. 1995. № 27. ст. 2591. 
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
 Інформація, релевантна "§ 2. Оренда"
 1. § 2. Принципи і гарантії виборчого права
    оренди або на інших законних підставах. Місцем проживання можуть виступати житлові будинки, квартири, службові житлові приміщення, спеціалізовані будинки (гуртожитки, готелі, притулки, будинки маневреного фонду, будинки для самотніх і літніх, будинки-інтернати), інші житлові приміщення. При реєстрації громадянина за місцем проживання органом реєстрації в його паспорті проводиться відповідна відмітка;
 2. § 4. Контрольний орган муніципального освіти
    оренду, довірче управління), від управління об'єктами муніципальної власності; контроль за станом і обслуговуванням муніципального боргу, законністю, раціональністю та ефективністю використання муніципальних запозичень, перевірка фінансового стану одержувачів муніципальних гарантій та осіб, на забезпечення зобов'язань яких виступає поручителем муніципальне утворення
 3. § 1. Муніципальна власність
    оренду, віддавати в заставу, вносити в якості внеску до статутного (складеного) капіталу господарських товариств і товариств або іншим способом розпоряджатися цим майном без згоди відповідних органів місцевого самоврядування. Решті своїм майном муніципальні підприємства розпоряджаються, за загальним правилом, самостійно. Муніципальні освіти в особі органів місцевого самоврядування
 4. § 1. Поняття і види підприємців
    орендарем - і все ж купцем буде він, а не власник; несуттєво, за чий рахунок ведеться торгівля, і якби насправді за спиною купця, як підставної особи, ховалося інша особа, майново зацікавлена в успіху, - все ж купець буде той, від імені кого ведеться справа »[8]. При цьому, зрозуміло, що в певних випадках представник також може бути підприємцем,
 5. § 6. Державні і муніципальні підприємства
    оренду, продаж або надання його в користування іншим юридичним особам без дозволу уповноважених органів Уряду РФ. У таких випадках Уряд РФ визначає склад ліквідаційної комісії та виділяє кошти на ліквідацію підприємства. Власник такого підприємства затверджує його статут, який є єдиним установчим документом. Статут казенного підприємства
 6. § 7. Некомерційні організації, що здійснюють підприємницьку діяльність
    оренду та їх передача в заставу особам, які є членами даної фондової біржі. [1] СЗ РФ. 1995. № 49. ст. 4697. [2] Відомості РФ. 1993. № 33. ст. 1309. [3] Відомості РФ. 1992. № 18. ст.
 7. § 1. Об'єкти речових прав підприємця
    оренди підприємств. Суб'єктами таких прав можуть бути в принципі будь-які підприємці. Що ж до інших речових прав, то їх суб'єктами можуть бути не всі підприємці, а лише деякі їх категорії. Так, суб'єктами права господарського відання можуть бути лише державні та муніципальні унітарні підприємства, суб'єктами права оперативного управління - установи та казенні
 8. § 2. Правовий режим речей
    оренді підприємств, про наймання житлового приміщення, прикладами ж обмежень по об'єктному ознакою можуть бути правила про випуск (емісії) цінних паперів, про валютне регулювання. Коло речей та іншого майна, яке зазвичай є об'єктом речових прав підприємців, визначається, перш за все, самою природою підприємницької діяльності. Для неї характерне використання всякого майна для
 9. § 1. Поняття договору в сфері підприємництва
    оренда підприємств, фінансова оренда (лізинг), комерційна концесія. Підприємці не названі ГК сторонами цих угод. Однак, виходячи з цілей вчинення, слід зробити висновок, що їх сторонами або однією із сторін є підприємці. Комерційний характер торговельних угод передбачає їх БЕЗОПЛАТНО характер. Презумпція возмездности договору закріплена ЦК, відповідно з яким
 10. § 2. Укладення, зміна і розірвання договорів
    орендного підряду, який містить елементи договору оренди та договору підряду, передбачені чинним ГК, і є змішаним договором. У цьому сенсі до відносин сторін у змішаному договорі застосовуються у відповідних частинах правила про договори, елементи яких містяться у змішаному договорі (відповідно - правила про договір підряду і правила про договір оренди). Важливим у
© 2014-2022  yport.inf.ua