Головна
ГоловнаЦивільне, підприємницьке, сімейне, міжнародне приватне правоПідприємницьке право → 
Наступна »
Бушев А.Ю., Міст О.А., Вещунова Н.Л. та ін. Комерційне право. Том 1, 1998 - перейти до змісту підручника

§ 1. Поняття комерційного права

Підприємницька діяльність і відносини, регульовані комерційним правом. Відродження комерційного права в Росії нерозривно пов'язане з її переходом до ринкової економіки. На рубежі 80-90-х років відбулися глибокі зміни у правовому регулюванні економічної діяльності. Було легалізовано підприємництво. Відносини, що є предметом цивільно-правового регулювання, що виникають між підприємцями [1] або з їх участю, потребували особливому правовому регулюванні. Вони й склали предмет регулювання комерційного права. В даний час це знайшло однозначне закріплення в п. 1 ст. 2 ГК: [2] «Цивільне законодавство регулює відносини між особами, які здійснюють підприємницьку діяльність, або з їх участю ...».
Слід звернути увагу, що законодавець як комерційних (підприємницьких) правовідносин називає два види відносин: цивільно-правові відносини, в яких на обох сторонах беруть участь підприємці (наприклад, ст. 310 ЦК), і цивільно -правові відносини, в яких підприємець бере участь тільки на одній стороні (наприклад, ст. 401 ЦК).
Інакше кажучи, російська доктрина у визначенні того, що є комерційним правом, виходить не з об'єктивного (реального) критерію виділення комерційних відносин як предмета правового регулювання самостійної галузі права, а із суб'єктивного (особистого) ознаки. Комерційні відносини - це відносини, що регулюються цивільним правом, учасниками яких є спеціальні суб'єкти цивільного права - підприємці (особи, які здійснюють підприємницьку діяльність). На підприємців і відносини з їх участю в рамках цивільного права поширюється особливий нормативно-правовий режим.
Комерційне право. Ч. I. Под ред. В.Ф. Попондопуло, В.Ф. Яковлевої. - СПб., С.-Петербурзький університет, 1997. С. 4
Комерційні відносини, будучи по суті цивільними (приватними) відносинами, характеризуються особливостями, обумовленими тим, що їх учасники займаються підприємницькою діяльністю. Підприємницької визнається самостійна, здійснювана на свій ризик діяльність, спрямована на систематичне отримання прибутку від користування майном, продажу товарів, виконання робіт або надання послуг особами, зареєстрованими як підприємці у встановленому законом порядку (ст. 2 ЦК).
Серед відзначених ознак, що містяться в легальному визначенні підприємницької діяльності, необхідно розрізняти загальні (родові), властиві будь-якій вільній (приватної) діяльності, у тому числі підприємницької (це її самостійний і ризиковий характер), і специфічні ознаки підприємницької діяльності (це її спрямованість на систематичне отримання прибутку і необхідність державної реєстрації). Слід підкреслити, що ознака державної реєстрації не є внутрішньо притаманним самому поняттю підприємницької діяльності, це юридичний (формальний, зовнішній) ознака, вимога, що пред'являється до підприємництва з боку законодавця. Розглянемо докладніше кожен із зазначених ознак підприємницької діяльності.
По-перше, підприємницька діяльність - це діяльність самостійна. Ця ознака вказує на вольовий джерело підприємницької діяльності. Громадяни та юридичні особи самостійно, тобто своєю владою і в своєму інтересі здійснюють підприємницьку діяльність. Якщо діяльність особи не є самостійною, то вона не належить до підприємницької. Зокрема, діяльність закладу не може бути віднесена до підприємницької.
Установи, крім своєї основної діяльності, можуть здійснювати підприємницьку діяльність лише остільки, оскільки це служить досягненню цілей, заради яких вони створені (п. 3 ст. 50 ЦК). Це пояснюється тим, що установа створюється власником для заданої мети (соціально-культурної, управлінської і т. д.), яка не приносить прибутку. Визначаючи мету діяльності установи та фінансуючи його, власник обмежує установа в правових можливостях.
Підприємницька діяльність організовується особою за своїм розсудом. Вона не керується безпосередньо будь-яким органом публічної влади, що, однак, не виключає загального її регулювання з боку держави. Так, у ст. 8, 34 Конституції України, ст. 18, 49 ЦК гарантується право на заняття підприємницькою діяльністю, не забороненої законом. З ст. 1, 13, 16 та інших ГК випливає, що нерегламентоване законодавством
Комерційне право. Ч. I. Под ред. В.Ф. Попондопуло, В.Ф. Яковлевої. - СПб., С.-Петербурзький університет, 1997. С. 5
втручання держави та її органів у діяльність підприємця не допускається. Підприємець має право звертатися до арбітражного суду з заявою про визнання недійсними (повністю або частково) ненормативних актів державних органів або органів місцевого самоврядування, а у випадках, передбачених законом, - нормативних актів, які не відповідають закону або іншим правовим актам і порушують цивільні права та охоронювані законом інтереси підприємця. У разі визнання судом акту недійсним порушене право підлягає відновленню або захисту іншими способами, передбаченими ст. 12ГК.
Таким чином, законодавець конструює право на підприємницьку діяльність як приватноправову можливість особи, що забезпечує йому відому сферу свободи і недоторканності. При цьому право на свободу підприємництва не слід розглядати тільки з точки зору відносин між підприємцем і державою. Це право гарантує захист підприємця від посягань не тільки держави, але й інших приватних осіб. Щодо останніх також за наявності до того підстав може бути учинений відповідний позов для захисту порушеного права на підприємницьку діяльність. Право на свободу підприємництва - це елемент правоздатності приватної особи, забезпечуваною обов'язком всякого і кожного, в тому числі держави. По-друге, підприємницька діяльність - це діяльність, здійснювана особою на свій ризик. Дійсно, свобода діяльності передбачає і несення ризику наслідків відповідних дій (бездіяльності). Якщо діяльність здійснюється не на свій ризик, то вона не належить до підприємницької. Наприклад, діяльність державних та інших установ не може бути віднесена до підприємницької також і тому, що при недостатності у установи коштів субсидіарну відповідальність за його боргами несе власник відповідного майна (п. 2 ст. 120 ЦК).
Як і всяка діяльність, діяльність підприємця спрямована на придбання і використання будь-яких благ, що задовольняють потреби людини, а саме майнових благ - прибутку. Однак у силу різних причин цей результат не завжди досяжний. У таких випадках говорять про комерційний ризик.
Комерційний ризик - це нормальне ринкове явище, пов'язане з можливістю настання несприятливих майнових наслідків діяльності підприємця. Причини таких несприятливих наслідків можуть бути різними: об'єктивними чи суб'єктивними.
Якщо причини об'єктивні, незалежні від підприємця або інших осіб (стихійні лиха та інші надзвичайні і не-
Комерційне право. Ч. I. Під ред. В.Ф . Попондопуло, В.Ф. Яковлевої. - СПб., С.-Петербурзький університет, 1997. С. 6
предотвратимой за даних умов обставини), то підприємці повинні враховувати ці обставини і заздалегідь приймати необхідні заходи щодо усунення або зменшення своїх можливих майнових втрат. До таких заходів може відноситися страхування комерційного ризику, яке в умовах ринкової економіки набуває особливого значення. Поряд зі страхуванням конкретних комерційних ризиків у страхових організаціях підприємці можуть, а у випадках, передбачених законом - зобов'язані займатися самострахуванням шляхом створення за рахунок частини власного прибутку резервного (ст. Рахів) фонду, призначеного для покриття будь-яких непередбачених витрат.
З комерційним ризиком тісно пов'язані несприятливі наслідки підприємницької діяльності, викликані суб'єктивними причинами, наприклад, невиконанням або неналежним виконанням зобов'язань підприємцем або його контрагентами за договором. У цьому випадку настає майнова відповідальність підприємця або його контрагента, що виражається в несприятливих майнових наслідки для відповідної особи і обумовлено правопорушенням з його боку.
Так, підприємець несе відповідальність у тому випадку, якщо не доведе, що належне виконання зобов'язання виявилося неможливим внаслідок непереборної сили, тобто надзвичайних і невідворотних за даних умов обставин (стихійні явища, військові дії та т. п.). Вина є необхідною умовою відповідальності підприємця, якщо це прямо передбачено законом або договором (п. 3 ст. 401 ЦК).
По-третє, підприємницька діяльність - це діяльність, спрямована на систематичне отримання прибутку. При цьому мова йде про основну мету діяльності підприємця. Якщо ж вилучення прибутку не є основною метою діяльності особи, то воно не є підприємець, а його діяльність не є підприємницькою. Зокрема, діяльність некомерційних організацій не спрямована спеціально на отримання прибутку, хоча вони можуть здійснювати підприємницьку діяльність остільки, оскільки це служить досягненню цілей, заради яких вони створені, і цих цілей (п. 3 ст. 50 ГК, ст. 2 Федерального закону РФ від 12 січня 1996 р. «Про некомерційні організації» [3]).
В умовах ринкової економіки в якості мети підприємництва виступає не тільки і не стільки виробництво товарів (робіт, послуг), яке само собою зрозуміло як засіб досягнення мети підприємництва, скільки отримання прибутку. У минулому радянському законодавстві діяв принцип реального (натурального) виконання зобов'язань, відповідно до якого заміна реального виконання зобов'язання грошовим віз-
Комерційне право. Ч. I. Под ред. В.Ф. Попондопуло, В.Ф. Яковлевої. - СПб., С.-Петербурзький університет, 1997. С. 7
розміщенням ні на розсуд кредитора, ні угодою сторін, за загальним правилом, не допускалася. Це визначалося плановим (невільним) характером соціалістичного виробництва.
Чинним законодавством легалізована інша мета підприємництва - систематичне професійне отримання прибутку. У підприємницькій діяльності кожна окрема угода є лише особливим ланкою цілого плану підприємця, складеного з метою отримання кінцевого результату - прибутку.
У кінцевому рахунку для підприємця не важлива сфера діяльності, якою може бути торгова, посередницька, будівельна, транспортна, страхова, банківська, інвестиційна і будь-яка інша діяльність. Для нього головне становить мета діяльності - систематичне отримання прибутку. У цьому сенсі діяльність у будь-якій сфері економіки є підприємницькою (комерційною, торговельної), оскільки вона спрямована на отримання прибутку (різниці між ціною придбання і ціною продажу). І чим більше прибутку обіцяє та чи інша сфера діяльності, тим більшою увагою з боку підприємців вона користується, туди і переливається вільний комерційний капітал.
По-четверте, підприємницька діяльність - це діяльність, що підлягає державній реєстрації. Здійснення підприємницької діяльності без реєстрації забороняється. Доходи, отримані від такої діяльності, підлягають стягненню в доход держави у встановленому порядку.
Цивільно-правові наслідки здійснення громадянином діяльності, що підпадає під ознаки підприємницької, без державної реєстрації визначені п. 4 ст. 23 ГК. У такому випадку громадянин не має права посилатись відносно укладених ним угод на те, що він не є підприємцем. Суд може застосувати до таких оборудок правила Цивільного кодексу про зобов'язання, пов'язаних із здійсненням підприємницької діяльності.
У даному випадку для кваліфікації діяльності громадянина як підприємницької важливе значення має встановлення ознаки систематичності отримання прибутку. Очевидно не відносяться до підприємницької діяльності епізодично здійснюються разові угоди громадянина, коли він не зареєстрований як підприємець.
Державна реєстрація, а в певних випадках і ліцензування підприємницької діяльності необхідні для здійснення контролю за нею з боку суспільства у випадках, прямо зазначених у законодавстві.
Підприємницькі (комерційні) відносини, як відносини, що виникають між підприємцями або за їх участю у зв'язку із здійсненням ними підприємницької діяльності,
Комерційне право. Ч. I. Под ред. В.Ф. Попондопуло, В.Ф. Яковлевої. - СПб., С.-Петербурзький університет, 1997. С. 8
є складовою частиною економічних (товарно-грошових) відносин взагалі, регульованих цивільним правом.
Підприємницька діяльність та економічна діяльність, підприємницькі відносини та економічні відносини, підприємницьке (комерційне) право та економічну (цивільне) право співвідносяться як особливе і загальне. Підприємницьке (торговельне, комерційне) право - це цивільне право підприємця, тобто суб'єкта цивільного права, що переслідує мету систематичного отримання прибутку. Ця остання обставина визначає специфіку всієї економічної діяльності підприємця, на відміну від економічної діяльності іншого приватного особи (непідприємця), що і враховується в процесі правового регулювання.
  У юридичній літературі широко використовуються такі поняття, як «господарська діяльність», «господарські відносини», «господарське право». Залежно від змісту, вкладається в ці поняття, вони далеко не завжди збігаються з поняттями підприємницької діяльності, підприємницьких відносин, підприємницького права.
  Так, на думку прихильників «господарсько-правової концепції», поняття господарської діяльності нерозривно пов'язане з господарським керівництвом. «Господарська діяльність і керівництво нею становлять єдину сферу соціалістичного господарювання, яке утворює єдину область правового регулювання ... Підприємство набуває господарське правовідношення з іншим підприємством (відношення по горизонталі), яке разом з відношенням по вертикалі становить єдине складне господарське правовідношення »[4].
  Інакше кажучи, прихильники «господарсько-правової концепції» виходять по суті з публічно-правової природи господарського права, визнаючи його самостійною галуззю права, заснованої на принципову єдність і однорідності відносин з управління економікою та здійснення економічної діяльності. Саме з цим пов'язані їхні пропозиції виключити норми, що регулюють відносини з управління економікою, з адміністративного права, а норми, що регулюють відносини щодо здійснення економічної діяльності, - з цивільного права з метою об'єднання їх в галузі господарського права. У цих пропозиціях очевидно змішання (ототожнення) понять господарської діяльності, господарського керівництва, господарських відносин.
  Правильними представляються погляди прихильників легальної (цивілістичної) концепції, які виходять з того, що від-
  Комерційне право. Ч. I. Под ред. В.Ф. Попондопуло, В.Ф. Яковлевої. - СПб., С.-Петербурзький університет, 1997. С. 9
  носіння з управління економікою і відносини по здійсненню економічної діяльності різні за природою: перші регулюються публічним правом, а другі - приватним. Господарське право з їхньої точки зору не можна розглядати в якості самостійної галузі права.
  Господарська діяльність, як вільна діяльність, і господарське відношення, як її соціальна форма, - це економічні, базисні поняття. Управлінська ж діяльність не є економічною, не "занурюється» в економічний базис, не представляє собою необхідного елемента власне виробництва. Вона є функцією політичної влади в економічній сфері суспільства і належить до сфери надбудови. У цьому сенсі правильніше говорити не про господарському управлінні, а про державне управління (регулювання) господарством (економікою) як специфічної частини єдиного управління.
  Зрозуміло, не можна заперечувати, що управління притаманне і власне виробництва (підприємницької діяльності), але тут воно проявляє себе як самоврядування (саморегулювання) підприємця. Управлінська діяльність, що здійснюється органами управління комерційної організації, утворює необхідний елемент самого виробництва, так як проявляє себе в рамках комерційної організації, безпосередньо в процесі здійснення виробничої діяльності. Саме в цьому сенсі К. Маркс розглядав управління виробництвом як функцію самого процесу виробництва, а праця з управління відносив до продуктивної праці [5].
  Зазначене вище дозволяє критично поставитися до позиції деяких представників цивілістичної концепції, які вважали, що поняття «господарські відносини» є збірним, об'єднуючим різні за своєю природою відносини, що виникають у сфері господарювання: адміністративні, цивільні, трудові, фінансові та ін [6].
  На наш погляд, така розширювальні трактування поняття «господарські відносини» вихолощує його суть і спотворює реальну картину явищ. Господарські відносини - це економічна форма тільки вільною господарської (підприємницької) діяльності [7]. Інші відносини, що опосередковують невільну діяльність, до господарських не відносяться. Це організаційно-регулятивні, надбудовні, вторинні відносини. Маючи на увазі останнє обставина, не можна погодитися з О.О. Собча-
  Комерційне право. Ч. I. Под ред. В.Ф. Попондопуло, В.Ф. Яковлевої. - СПб., С.-Петербурзький університет, 1997. С. 10
  ком в тому, що товарно-грошові (речове-еквівалентні) зв'язку, що викликаються дією закону вартості, є необхідним доповненням зв'язків, в рамках яких створюються організаційні передумови здійснення господарської діяльності [8].
  Всі йде якраз навпаки: організаційно-регулятивні відносини є доповненням товарно-грошових, вони виникають у зв'язку з необхідністю нормалізації (упорядкування, формування) первинних товарно-грошових відносин. Звідси, з природи цих відносин, і виникає відмінність тих начал, на яких будуються ці відносини, і відмінність методів їх правового регулювання. Економічні відносини оформляють вільну економічну діяльність осіб, які складаються між собою в координаційної взаємозв'язку, взаємної непідлеглості, формальній рівності. Організаційно-регулятивні відносини оформляють невільну діяльність суб'єктів, які знаходяться між собою в субординационной взаємозв'язку, влади одного (публічного органу) і підпорядкуванні іншого (підприємця).

  [1] Тут і далі поняття «підприємець» вживається як збірне по відношенню до понять «особа, яка здійснює підприємницьку діяльність», «індивідуальний підприємець», «комерційна організація»
  [2] СЗ РФ. 1994 № 32 ст. 3301.
  [3] СЗ РФ. 1996. № 3. ст. 145.
  [4] Теоретичні проблеми господарського права / Под ред. В.В. Лаптєва. М., 1975. С. 13; Мартем'янов B.C. Господарське право. Т. I. M., 1984. С. 5.
  [5] Маркс К., Енгельс Ф. Соч. 2-е вид. Т. 23. С. 342.
  [6] Господарське право / Под ред. В.П. Грибанова, О.А. Красавчикова. М., 1977. С. 39; Собчак А.А. Правове регулювання господарської діяльності. Л., 1981. С. 11,16.
  [7] Попондопуло В.Ф. Правовий режим підприємництва. СПб., 1994. С. 3-23.
  [8] Собчак А.А. Правове регулювання господарської діяльності. С. 11. Базисні (насамперед економічний базис) і надбудовні явища (в першу чергу держава і право) об'єднує те, що в обох випадках мова йде про відносини, які є соціальною формою вільної (первинної, визначальною) діяльності, але в першому - про їх самодостатньому, саморегулюючому , власному змісті (вільної діяльності) і формі (базисному відношенні), а в другому - про їх додаткової, регулюючої формі (організаційно-регулюючої) відносин, що має своїм змістом невільну (вторинну, яка визначається, функціональну) діяльність того чи іншого публічного органу (см . підр.: Попондопуло В.Ф. Правовий
  Комерційне та публічне право. Розподіл права на приватне і публічне в усіх західних країнах розглядається як основоположне. Воно бере свій початок в Дігестах Юстиніана: «Вивчення права розпадається на дві частини: публічне і приватне (право). Публічне право, яке відноситься до положення римської держави, приватне, яке відноситься до користі окремих осіб »[1]. Інакше кажучи, публічне право регулює відносини між органами влади та між ними і приватними особами та направлено на захист сукупних інтересів усього суспільства. Приватне право регулює відносини між приватними особами (фізичними та юридичними) і забезпечує їх приватні інтереси.
  Необхідність існування цього дуалізму в юридичній, літературі пояснюють по-різному [2]. Одні бачать відмінність між публічним і приватним правом в характері регульованих відносин
  Комерційне право. Ч. I. Под ред. В.Ф. Попондопуло, В.Ф. Яковлевої. - СПб., С.-Петербурзький університет, 1997. С. 11
  (Теорія предмета правового регулювання), інші - в методі регулювання цих відносин (теорія методу правового регулювання), треті вважають непотрібним розподіл права на публічне і приватне.
  Суть теорії предмета правового регулювання як критерію розмежування публічного і приватного права полягає в тому, що публічне право має своїм предметом організацію публічних установ та їх відносин з окремими особами, а приватне право регулює відносини між окремими особами у зв'язку з їх персональними інтересами.
  Зміст теорії методу правового регулювання як критерію розмежування публічного і приватного права зводиться до того, що на перший план висувається питання про те, чи не що регулюється правом, а як регулюється. Зокрема, якщо правовий захист надається тільки за вимогою особи, чиє право порушене, то й саме це право є приватним. Якщо ж порушене право охороняється тільки з ініціативи держави, числі і крім волі потерпілої особи, то це публічне право.
  На наш погляд, висуваючи на перший план метод правового регулювання. тобто питання про те, чи не що регулюється правом, а як воно регулюється, автори беруть до уваги таку обставину:
  від того, що регулюється правом, залежить те, як воно регулюється.
  Метод правового регулювання - це, безумовно, вельми важливий і необхідний критерій розмежування публічного та приватного права, але лише додатковий критерій, похідний від предмета правового регулювання. Економічному відношенню, опосередковують зв'язки між незалежними один від одного суб'єктами, відповідає метод рівності саме тому, що сама діяльність кожного з цих суб'єктів є вільною, заснованої на власний інтерес. Громадському ж відношенню, опосередковують зв'язки між супідрядними суб'єктами, відповідає метод влади і підпорядкування, так як діяльність кожного з цих суб'єктів є невільною: публічний орган діє строго у відповідності зі своєю компетенцією, а інша сторона (приватна особа, підприємець) зобов'язана точно виконати законну волю органу влади, будь то законодавча, виконавча чи судова влада.
  Різні сфери суспільних відносин визначають різні режими регулювання. Кожному типу соціальної діяльності відповідає свій правовий режим регулювання. У цьому сенсі слід розрізняти правовий режим підприємництва та правовий режим діяльності публічної влади.
  Правовий режим підприємництва виражається в переважно дозволительного характері (типі) правового регулювання-
  Комерційне право. Ч. I. Под ред. В.Ф. Попондопуло, В.Ф. Яковлевої. - СПб., С.-Петербурзький університет, 1997. С. 12
  ня. »Тут дозволу виступають ключовим елементом юридичного регулювання, визначальним правовим засобом, покликаним забезпечити соціальну свободу і активність підприємця, здійснення його реальних прав.
  З юридичного боку дозволу - це суб'єктивні права на власну активну поведінку в цілях реалізації власного інтересу. Межі дозволеного визначаються законом у вигляді прямо і вичерпно встановлених в текстах законодавчих актів винятків (обмежень, заборон, обов'язків) із загального правила. Таким чином, зовнішня (нормативна) об'єктивізація дозволительного правового регулювання виражається не в ньому самому (хоча в законі може бути проголошено, що, наприклад, «підприємець може здійснювати будь-які види діяльності»), а в його протилежності: заборонах, обмеженнях (наприклад, в виняткових переліках заборонених видів підприємницької діяльності). Общедозволітельний тип правового регулювання, що характеризує правовий режим підприємництва, виражається формулою: «можна все, крім забороненого» [3].
  Общедозволітельний правовий режим підприємництва базується на визнанні свободи підприємця як товаровиробника і проявляє себе у всіх його елементах: у придбанні та припинення правового статусу підприємця; в придбанні, здійсненні та припиненні ним конкретних прав (особистих, речових, зобов'язальних); в здійсненні захисту порушених прав. Чинне законодавство закріплює свободу підприємництва шляхом визнання за підприємцями суб'єктивних прав, через які підприємці набувають широку свободу діяльності, можливість для власних, побудованих на свій інтерес дій в рамках, визначених законом.
  Для діяльності публічних органів, з якими підприємець знаходиться у взаєминах, характерно дозвільне початок правового регулювання («заборонено все, крім прямо дозволеного»). Відповідно реалізація прав підприємця забезпечується обов'язком органів влади дотримуватися загальна заборона - утримуватися від вчинення дій, що перешкоджають підприємцю вільно в рамках закону здійснювати свої права. Незаконні акти органів влади стосовно підприємця визнаються арбітражним судом недійсними, а заподіяну ними внаслідок цього підприємцю збитки підлягає відшкодуванню Російською Федерацією, відповідним суб'єктом Російської Федерації чи муніципальній освітою (ст. 13,16 ЦК). Перелік повноважень органів влади щодо
  Комерційне право. Ч. I. Под ред. В.Ф. Попондопуло, В.Ф. Яковлевої. - СПб., С.-Петербурзький університет, 1997. С. 13
  підприємців повинен бути точно закріплений в законі, що визначає компетенцію даного органу.
  Такий розподіл почав правового регулювання відносно «держава - підприємець» дозволяє стримати свавілля органів влади, упорядкувати діяльність цих органів як сильнішої сторони по відношенню до підприємця і тим самим захистити його права. У формується правовій державі упорядковування повноважень органів влади за допомогою дозвільного початку - визначальна, домінуюча лінія. Чинне законодавство про підприємництво в цілому обгрунтовано закріплює ці початку.
  Правовий режим підприємництва не повинен змішуватися з правовим режимом діяльності публічної влади. В основу їх співвідношення має бути покладений не відмова від поділу права на приватне і публічне, що не змішання їх, як це роблять прихильники теорії соціальних функцій [4] і похідної від неї теорії господарського права [5], а строгий облік (міра) їх співвідношення . По тому, який з правових режимів лежить в основі законодавства, є домінуючим у даному суспільстві, можна судити про соціально-економічний лад, про політичному режимі даного суспільства.
  Так, в радянський період розвитку суспільства приватноправові початку практично повністю були замінені принципами публічного права і, таким чином, цілком виразно ставилося питання про самому бутті приватного права. Офіційна ідеологія цього періоду, що визначила правові погляди, може бути проілюстрована словами В.І. Леніна: «Ми нічого" приватного "не визнаємо, для нас усе в галузі господарства є публічно-правове, а не приватне», до господарських відносин необхідно застосовувати не звід законів римського права, а «наш революційний правосвідомість» [6].
  Комерційне право. Ч. I. Под ред. В.Ф. Попондопуло, В.Ф. Яковлевої. - СПб., С.-Петербурзький університет, 1997. С. 14
  Цей підхід дуже швидко знайшов відгук у радянській юридичній літературі. Так, на думку В.М. Гордона, «дух торгових законів повинен бути іншою, ніж дух законів цивільних, не тим, чим колись, і не тим, який він і тепер в інших державах». Метою торгового права «має бути виключно суспільне благо». Для цієї мети потрібен той «спосіб тиску, який давно застосовувався, метод« соціального подстегивания »[7].
  На озброєння береться ідея господарського права як галузі права, яка повинна, як вважають прихильники цієї концепції, об'єднати регулювання всіх майнових відносин, будь-яким чином пов'язаних з державним втручанням в економіку. Ця ідея, що виникла наприкінці XIX в. в буржуазній юридичній науці і пояснює необхідність обмеження приватної власності і підприємництва до розумних меж в інтересах суспільства, ведення боротьби з монополізмом, недобросовісною конкуренцією, промисловим перевиробництвом, встановлення єдиних правил гри в ринковій економіці, в радянських умовах була доведена до абсурду, оскільки економіка і право були повністю огосударствлени.
  Прихильники господарського права як самостійної галузі відкидали поділ права на публічне і приватне, що вело до втрати всяких орієнтирів у правовому регулюванні суспільних відносин. Комплексне правове регулювання може здійснюватися на розсуд законодавця, цього не можна заперечувати, але це не дає уявлення про два принципово різних типах відносин: приватних і публічних, і відповідних їм галузях права.
  Правове регулювання за допомогою комплексних нормативних актів, що містять норми публічного і приватного права, не може замінити тієї основи, на якій грунтується класичне розмежування права на публічне і приватне. Обмеження свободи, в тому числі свободи підприємництва, припустимі й необхідні, що і відбувається при регламентації відносин у єдиних комплексних нормативних актах, однак у кожному такому нормативному акті без особливих зусиль можна виділити публічно-правові та приватноправові норми.
  Держава, як відомо, грунтується на протиріччі між суспільним і приватним життям, на протиріччі між загальними та приватними інтересами. І поки існує це протиріччя, залишається обгрунтованим розподіл права на публічне і приватне. У товариствах з тоталітарним режимом, використовуючи ідеї соціальних функцій, господарського права та деякі інші їм подібні, це об'єктивна суперечність спробували вирішити на користь спільних інтересів, геть ігноруючи інтереси окремої особистості. В результаті
  Комерційне право. Ч. I. Под ред. В.Ф. Попондопуло, В.Ф. Яковлевої. - СПб., С.-Петербурзький університет, 1997. С. 15
  не тільки економіка, а й усі інші сфери життя суспільства були огосударствлени. Приватне право було потоптане, святкувало публічне («поліцейське») право, а насправді - безправ'я і свавілля чиновників.
  Багато авторів, добре розуміючи небезпеку змішання приватноправового регулювання з публічно-правовим, «об'єднання» цих типів регулювання в «нове» якість правового регулювання, попереджали про те, що переважати в цьому випадку неминуче буде публічно-правове начало в силу власної природи [8] . Соціальний лад, заснований тільки на приватноправових засадах або тільки на публічно-правових засадах, не веде до гуманного суспільству. І в тому і в іншому випадку благі наміри ведуть до знищення особистості. Без особистості ж немає і не може бути суспільства, так як без неї неможливі розвиток і прогрес [9].
  Зазначене дозволяє зробити висновок, що найбільше вираження особистої свободи можливе при такому поєднанні публічного та приватного права, загальних і приватних інтересів, коли є мінімум закріплених законом повноважень органів влади (необхідна і достатня влада для загального блага), а решта - приватні права. Право на підприємницьку діяльність як можливість діяти на свій розсуд - це приватне право, а значить зроблений вище висновок повною мірою поширюється і на дану сферу життя суспільства.
  Питання про співвідношення приватного, в тому числі комерційного, і публічного права не є тільки теоретичним питанням. Він має важливе практичне значення, оскільки від його вирішення залежать межі державного втручання в приватне життя, в економічну та інші сфери життя суспільства.

  [1] Дигести Юстиніана. Вибрані фрагменти / Пер., Прямуючи. І.С. Перетерского. М., 1984. С. 23.
  [2] Іоффе О.С. З історії цивілістичної думки / / Праці Киргизького унта / Под ред. С.К. Кусегенова. Фрунзе, 1972. С. 116-124; Кулагін М.І. Підприємництво і право: Досвід Заходу. М., 1992. С. 10-17; Цивільне та торгове право капіталістичних держав / Под ред. Е.А. Васильєва. М., 1993. С. 14-16.
  [3] Яковлєв В.Ф. Цивільно-правовий метод регулювання суспільних відносин. Свердловськ, 1972. С. 73-71; Пугинський Б.І., Сафіуллін Д.М. Правова економіка: проблеми становлення. М., 1991. С. 54-56.
  [4] Теоретичні проблеми господарського права. М., 1975. С. 13.
  [5] Ленін В. Повне. зібр. соч. Т. 44. С. 398.
  [6] Відповідно до неї категорія суб'єктивних прав чужа сучасному суспільству, що знає не права, а лише соціальні функції. «У індивідів немає прав, немає їх і у колективності, але всі індивіди зобов'язані коритися соціальній нормі, так як вони суть істоти соціальні» (див.: Дюги Л. Соціальне право. Індивідуальне право. Перетворення держави. СПб., 1909. С. 5). Таким чином, прихильники даного погляду, розглядаючи всіх осіб як носіїв загальнокорисних функцій, абсолютно відмовляються розрізняти вільну (приватну) діяльність, засновану на власному інтересі, формованому життєвими обставинами, і функціональну (невільну, публічну) діяльність, засновану на продиктованої законом обов'язки, покликаної задовольнити чийсь інтерес. Вони поширюють режим діяльності публічних органів влади, що характеризується певними завданнями, функціями, компетенцією, на основних членів громадянського суспільства, учасників базисних, економічних відносин. Те, до чого це може привести, продемонстровано, зокрема, історією розвитку радянського суспільства після 1917 р.
  [7] Гордон В.М. Система радянського торгового права. Харків, 1924. С. 6-7.
  [8] Черепахін Б.Б. До питання про приватне і публічне право. Іркутськ, 1926.
  [9] Агарков М.М. Цінність приватного права / / Правознавство. 1992. № 1.С.40-42.
  Комерційне та цивільне право. Віднесення комерційного права до приватного ставить питання про його співвідношенні з цивільним правом, яке також є приватним правом. Для відповіді на нього необхідно зробити короткий екскурс в історію комерційного (торгового, підприємницького) права.
  Найдавнішого праву дуалізм приватного права, тобто поділ його на цивільне і торгове, відомий не був. Поділ приватного права на дві системи бере початок в ту пору, коли в пізньоримського праві поряд з цивільним правом (jus civile) виникло особливе торговельне - загальнонародне право (jus gentum). Це відбулося під впливом іноземного права, зокрема грецького. По суті це було міжнародне торгове право.
  У середні століття торгове право розвивалося як станове право купців (купецьке право). Воно називалося торговим не тому, що регулювало торговельні відносини, а тому, що його нормам підпорядковувалися лише особи, що входять до торгівельне стан. Крім сосл-
  Комерційне право. Ч. I. Под ред. В.Ф. Попондопуло, В.Ф. Яковлевої. - СПб., С.-Петербурзький університет, 1997. С. 16
  ного характеру феодального суспільства, виникнення спеціальних норм торгового права сприяла специфічна діяльність купців - торгівля, організація виробництва. Норми цивільного права, що вимагають від учасників правовідносин вчинення складних формальностей, індивідуального підходу до оцінки поведінки зобов'язаної особи, не відповідали потребам торгового обороту: швидкому і надійному переміщенню цінностей від однієї особи до іншої і при цьому суворої фіксації прав на майно [1].
  Буржуазні революції кінця XVIII - початку XIX ст. ліквідували становий розподіл суспільства і будь-якій особі була формально надана можливість займатися підприємницькою діяльністю. Проте дуалізм приватного права зберігся. У ряді країн були прийняті, поряд з цивільними кодексами, торгові кодекси [2], які й понині регулюють торговельні відносини.
  Існування дуалізму приватного права породжує проблему розмежування сфери дії цивільного та комерційного права. У законодавстві західних країн дана проблема вирішується по-різному: шляхом визначення осіб, визнаних підприємцями, або шляхом встановлення кола відносин, які вважаються торговими. Однак, як показано в юридичній літературі, дати досить чітке визначення торгового права, яке б виявило його межі, ці критерії не дозволяють [3].
  У дореволюційній Росії ні історія розвитку, ні стан законодавства не давали «розумних підстав на користь введення дуалізму приватного права» [4]. Більш того, в юридичній літературі того періоду активно проводилася ідея об'єднання торгового права з цивільним, оскільки у торгового права не було свого предмета регулювання, його предметом по суті були ті ж відносини, що і у предмета цивільного права. Так, один з авторів писав: «Не можна не визнати умовності і відносності поділу обороту на торговельний і цивільний і системи приватного права на дві самостійні області. Торгово-промисловий характер дій, угод і відносин становить особливий зміст торгового права. Але це є особливості загальногромадянських юридичних дій, коли вони є діями торгово-промисловими »[5].
  З цим твердженням слід погодитися. Відносини між підприємця або з їх участю є складовою частиною
  Комерційне право. Ч. I. Под ред. В.Ф. Попондопуло, В.Ф. Яковлевої. - СПб., С.-Петербурзький університет, 1997. С. 17
  предмета цивільно-правового регулювання. Особливості цих відносин визначають особливості їх правового регулювання, які полягають в деяких зазначених у законодавстві винятки з загальних правил і ряді інститутів, що мають відносно самостійний юридичний характер. Однак ці особливості не змінюють природи комерційного права як приватного, не скасовують дії загальних принципів приватного права. Сутність особливостей підприємницьких відносин в порівнянні з відносинами інших приватних осіб полягає в тому, що публічна влада висуває особливі, як правило, більш суворі вимоги до підприємців та їх діяльності, встановлює в законодавстві необхідні з точки зору суспільства обмеження і заборони в цій сфері.
  Отже, засобами публічного права в інтересах суспільства умеряется частноправовая свобода особи, але сутність її не змінюється. Комерційне право, як і цивільне, частиною якої вона є, залишається приватним. Суб'єкти комерційного права, як і інші суб'єкти цивільного права, в межах імперативних вимог законодавства володіють більшою чи меншою автономією у правовому регулюванні своїх можливостей.
  Все відзначене дозволяло дореволюційним авторам справедливо ставити питання про об'єднання торгового та цивільного права в єдиному приватному праві, про внесення особливостей правового регулювання торговельної діяльності в цивільний кодекс, що сприяло б «утвердженню ідеї єдності принципів, що лежать в основі норм загальних і виняткових» і відповідало б інтересам практики, даючи можливість легше орієнтуватися в одному кодексі. Разом з цим зазначалося, що дана обставина не звільняє дослідників від з'ясування тих особливостей, якими володіють інститути торгового права [6].
  У радянський період, як зазначалося, уявлення про торговому праві кардинально змінилися. Оскільки приватноправові початку були замінені принципами публічного права, то про приватне право, а тим більше про його дуалізм, взагалі не доводилося говорити. Зрозуміло, ні політична, ні правова ідеологія не могли зупинити реальне життя, в якій соціально-економічні закономірності (хоча і в спотвореному вигляді) все ж проявляли себе з необхідністю. Товарно-грошові відносини ігнорувати неможливо. Численні економічні реформи в Росії (починаючи з непу і кінчаючи нинішньої) - це не стільки бажання політичних властей, скільки безвихідна необхідність, обумовлена об'єктивними законами розвитку суспільства.
  З урахуванням цих обставин в новітньому російському законодавстві і в юридичній науці відбувається повернення до поділу права на публічне і приватне. Що ж стосується приватного права, то тут си-
  Комерційне право. Ч. I. Под ред. В.Ф. Попондопуло, В.Ф. Яковлевої. - СПб., С.-Петербурзький університет, 1997. С. 18
  туация поки неоднозначна. Сучасний період розвитку зарубіжного законодавства характеризується поступовим відмовою від дуалізму приватного права. Так, в ряді країн, і зокрема в Італії - батьківщині дуалізму приватного права, відмовилися від його розподілу на цивільне і торгове і прийняли єдині цивільні кодекси. В інших країнах поки як і раніше поряд з цивільними кодексами діють торгові кодекси.
  Російське комерційне законодавство в даний час розвивається таким чином, що особливості правового регулювання підприємницької діяльності знаходять вираження в єдиному Цивільному кодексі РФ і ряді спеціальних нормативно-правових актів [7].
  Отже, що ж таке комерційне право і як воно співвідноситься з громадянським? Г.Ф. Шершеневич визначав торгове право як «сукупність норм приватного права, загального та спеціального, що має застосування до тієї області народногосподарського життя, яку закон визнає торгівлею» [8]. Перефразовуючи це визначення, з яким по суті слід погодитися, можна сказати, що комерційне право - це сукупність загальних і спеціальних норм цивільного (приватного) права, що регулюють відносини між особами, які здійснюють підприємницьку діяльність, або з їх участю. Отже, воно не претендує на самостійність в якості галузі права, це складова частина цивільного (приватного) права, спеціальне вивчення якої викликано практичним інтересом. І це не залежить від того, розділений чи ні частноправовой матеріал на два кодексу (цивільний і торговий) або об'єднаний в одному цивільному.
  Будучи складовою частиною предмета цивільно-правового регулювання, комерційні відносини регулюються не тільки спеціальними, а й загальними нормами цивільного права. Спеціальні норми цивільного права мають пріоритет перед загальними і підлягають застосуванню до комерційним відносинам в першу чергу. Загальні норми цивільного права діють субсидиарно, тобто застосовуються лише за відсутності належних спеціальних норм.
  Можливість субсидіарного застосування загальних норм цивільного права в процесі регулювання комерційних відносин, яка свідчить про єдність приватноправового регулювання, - одна з головних відмінностей комерційного законодавства від минулого радянського господарського законодавства [9].
  Комерційне право. Ч. I. Под ред. В.Ф. Попондопуло, В.Ф. Яковлевої. - СПб., С.-Петербурзький університет, 1997. С. 19
  Прихильники господарсько-правової концепції боролися за прийняття Господарського кодексу, який об'єднав би норми різних галузей права і забезпечив стиковку організаційно-управлінських і майново-вартісних відносин у сфері соціалістичної економіки. Порушуючи принцип єдності приватноправового регулювання, вони прагнули вилучити норми цивільного права, що регулюють господарські відносини, з Цивільного кодексу, помістити їх в проектований ними Господарський кодекс і тим самим виключити можливість субсидіарного застосування норм цивільного права до господарських відносин. Саме це дозволило б прихильникам господарсько-правової концепції, як їм видається, оголосити про формальному закріпленні господарського права як самостійної галузі в системі права.
  В даний час в дану концепцію внесені деякі корективи. На думку В.В. Лаптєва, «склалася за останні десятиліття концепція господарського права не відповідає сучасним умовам і повинна бути переглянута» [10]. Однак автор раніше вважає, що необхідно прийняти господарський (підприємницький) кодекс, який буде «реалізацією господарсько-правової ідеї про необхідність спеціального регулювання господарських відносин», які «детально досліджені і цілком« предметно »визначені в літературі з господарського права».
  По суті В.В. Лаптєв, використовуючи сучасну термінологію, повторює відомі положення господарсько-правової концепції, зокрема зазначається, що «в сучасних умовах господарська діяльність - це підприємницька діяльність, відносини - відносини між підприємцями ... Інший вид відносин, які також становлять предмет господарського права, - відносини по вертикалі »;« з переходом до ринкової економіки основним у господарському праві стає метод автономних рішень (метод узгодження) »[11], а не метод обов'язкових приписів.
  Подібну позицію займає А. Г. Биков, який розглядає підприємницьке право як «законного» спадкоємця господарського права. На його думку, концепція підприємницького права повинна бути заснована «на визнанні об'єктивної необхідності державного регулювання системи ринкового господарства, яка вимагає формування певної системи правових норм, що регулюють у взаємозв'язку і єдності діяч-
  Комерційне право. Ч. I. Под ред. В.Ф. Попондопуло, В.Ф. Яковлевої. - СПб., С.-Петербурзький університет, 1997. С. 20
  ність держави щодо створення, підтримання, забезпечення та розвитку ринкового механізму, а також діяльність самих підприємців »[12].
  У підручнику з господарського права [13] в структуру предмета господарського права включаються, крім підприємницьких відносин, також некомерційні відносини і відносини з державного регулювання економіки. Однак «певну єдність» названих відносин, про який пише автор, ще не є єдність предмета правового регулювання. Ці відносини складають предмети різних галузей права - приватного та публічного. Взаємозв'язок у реальному житті цих відносин веде до взаємодії норм приватного та публічного права в регулюванні цих відносин, але ні природне відмінність цих відносин, ні відмінність норм, їх регламентують, тим самим не нівелюється. Те, що характеризується в підручнику як господарське право, є насправді господарське законодавство, нормативні акти якого, будучи комплексними, включають в себе норми приватного і публічного права, що регулюють пов'язані в реальному житті, але різні за своєю природою, відносини: підприємницькі - суть приватні, і управлінські - публічні.
  На думку В.В. Чайкіна, необхідно приступити «до формування нової галузі - торгового права», так як існує певна область господарських відносин, яка не може регулюватися цивільним правом [14]. При цьому для вичленування торгового права критерій предмета правового регулювання, на думку автора, недостатній, необхідно залучити додаткові критерії: суб'єктний склад регульованих відносин і метод правового регулювання.
  Однак, відзначаючи, що предметом торгового права є «якнайширші комерційні відносини у сфері господарської діяльності», автор не дає відповіді на головне питання: яка юридична природа комерційних відносин і чим вони відрізняються від цивільних? Без відповіді на нього неможливо обгрунтувати самостійність торгового права. Заява автора про те, що «у найзагальнішому вигляді кордон між торговим правом і цивільним правом проходить як би паралельно кордоні між комерційними та некомерційними відносинами в цивільному і торговому праві», мало що пояснює, оскільки не показано саме це відмінність між цивільним і торговим оборотом.
  Комерційне право. Ч. I. Под ред. В.Ф. Попондопуло, В.Ф. Яковлевої. - СПб., С.-Петербурзький університет, 1997. С. 21
  Затвердження В.В. Чайкіна про те, що «метод торгово-правового регулювання є спосіб зв'язку між суб'єктами правовідносин, що переслідують своєю метою вилучення прибутку», яка нібито сама по собі містить риси галузевого регулювання, також не дає відповіді на питання про юридичну специфіку цього способу зв'язку, про його відмінності від цивільно-правового методу, про самостійність торгового права.
  Нарешті, на думку В.В. Чайкіна, найвагомішим аргументом на користь наявності в існуючих суспільних відносинах сфери, що не входить до предмет регулювання цивільного права, є фактична легалізація юридичної особи підприємця, який як особливий суб'єкт правовідносин не відноситься до класичних суб'єктам цивільного права - особам. Заперечуючи проти цього аргументу, слід зауважити, що кордони між галузями права проводяться не по суб'єктах, а за характером регульованих ними суспільних відносин. Суб'єктний склад правових відносин зумовлюється характером цих відносин.
  Таким чином, проаналізовані точки зору прихильників господарсько-правової концепції свідчать про те, що вони не бажають бачити різну правову природу відносин і способів їх регулювання (приватноправову і публічно-правову), вони як і раніше намагаються обгрунтовувати самостійність галузі господарського права, нехай навіть під новим найменуванням - підприємницьке право.
  На наш погляд, комерційне (підприємницьке) право-це приватне право, складова (хоча і спеціальна) частина цивільного права. Необхідність регламентованого публічно-правового втручання в сферу приватних відносин сама по собі не викликає заперечень. Однак це не вимагає оформлення спеціальної правової галузі, оскільки відповідні норми права мають різно-галузевий характер. Вони можуть бути об'єднані в комплексному нормативному акті (в тому числі торговому, підприємницькому або господарському кодексі), але лише як спеціальному законі по відношенню до цивільного кодексу.

  [1] Цивільне та торгове право капіталістичних держав. М., 1993. С. 17.
  [2] Цивільне, торгове та сімейне право капіталістичних країн / / Сб. нормат. актів: Цивільні і торгові кодекси: Навчальний посібник / За ред. В.К. Пучінскій, М.І. Кулагіна. М., 1986. С. 3.
  [3] Удінцев В.А. Історія відокремлення торгового права. Київ, 1900. С. 19, 130; Іоффе О.С. З історії цивілістичної думки. С. 116; Кулагін М.І. Підприємництво і право: Досвід Заходу. С. 18.
  [4] Шершеневич Г.Ф. Курс торгового права: В 4 т. Т. 1.СП6., 1908. С. 61.
  [5] Удінцев В.А. Історія відокремлення торгового права. С. 105, 122.
  [6] Удінцев В.А. Історія відокремлення торгового права. С. 123, 131.
  [7] Разом з тим в юридичній літературі є пропозиції про необхідність поділу частноправового матеріалу між двома кодексами - цивільним і торговим (див. напр.: Толстой Ю.К. На шляхах кодифікації цивільного законодавства / / Правознавство. 1994. № 3. С. 26).
  [8] Шершеневич Г.Ф. Курс торгового права. Т. 1. С. 18.
  [9] Матвєєв Г. К. Економічна реформа і кодифікація цивільного законодавства (до історії дискусії) / / Держава і право. 1992. № 5. С. 52.
  [10] Лаптєв В.В. Господарське право - право підприємницької діяльності / / Держава і право. 1993. № 1. С. 36.
  [11] Лаптєв В.В. Господарське право - право підприємницької діяльності. С. 37-39.
  [12] Биков А.Г. Підприємницьке право: проблема формування та розвитку / / Вісник Моск. ун-та. Серія 11. Право. 1993. № 6. С. 9.
  [13] Мартем'янов B.C. Господарське право. Т. 1. С. 1-5.
  [14] Чанкін В.В. Право торгове: Сучасні тенденції / / Держава і право. 1993. № 2. С. 59-63. Принципи комерційного права. Найбільш загальним чином особливості комерційного права як складової частини цивільного права можна простежити через принципи приватного права. Ніяких особливих принципів комерційного права не існує, є лише особливості прояву принципів приватного права у сфері підприємництва. Тільки такий підхід відповідає уявленням про єдність приватноправового регулювання, незважаючи на всі наявні особливості правового регулювання підприємницької діяльності. Розглянемо принципи приватного права і особливості їх прояву в сфері підприємництва.
  Комерційне право. Ч. I. Под ред. В.Ф. Попондопуло, В.Ф. Яковлевої. - СПб., С.-Петербурзький університет, 1997. С. 22
  Принципи приватного права знайшли своє вираження в ст. 1 ГК. До них відносяться: визнання рівності учасників регульованих цивільним законодавством відносин; недоторканність власності; свобода договору; неприпустимість довільного втручання кого-небудь у приватні справи; безперешкодне здійснення цивільних прав, забезпечення відновлення порушених прав; судовий захист порушених прав.
  У юридичній науці число і найменування принципів приватного права визначаються по-різному [1]. Зокрема, до переліку принципів приватного права включається також принцип дозволительной спрямованості приватноправового регулювання. На наш погляд, даний принцип має право на існування, оскільки він інтегрує в собі ряд більш приватних принципів: недоторканність власності, свобода договору, неприпустимість протиправного втручання кого-небудь у приватні справи, безперешкодне здійснення приватних прав.
  Принцип дозволительной спрямованості приватноправового регулювання означає можливість для суб'єктів приватного права діяти на свій розсуд, тобто можливість вільно розпоряджатись належними їм правами, зокрема здійснювати будь-які види підприємницької діяльності, не заборонені законом (ст. 18, 49 ЦК). Цей принцип можна виразити формулою «дозволено все те, що не заборонено законом», в якій втілена суть приватного права і в тому числі комерційного права. Нагадаємо, сутність публічного права виражається прямо протилежною формулою - «дозволено тільки те, що прямо дозволено законом».
  Принцип дозволительной спрямованості приватноправового регулювання спрямований на забезпечення свободи підприємництва і, зокрема, недоторканності власності, свободи договору, неприпустимість довільного втручання кого-небудь у справи підприємця, безперешкодного здійснення цивільних прав підприємця.
  Недоторканність власності - фундаментальний принцип приватного права. Відповідно до нього норми приватного права забезпечують власникам можливість стабільного здійснення своїх правомочностей щодо володіння, користування і розпорядження майном. Відповідно до п. 3 ст. 35 Конституції РФ ніхто не може бути позбавлений свого майна інакше як за рішенням суду і тільки у випадках, прямо передбачених законом. Багато норм ГК направ-
  Комерційне право. Ч. I. Под ред. В.Ф. Попондопуло, В.Ф. Яковлевої. - СПб., С.-Петербурзький університет, 1997. С. 23
  лени на забезпечення принципу недоторканності власності. Однією з найважливіших є норма ст. 235 ЦК, що встановлює вичерпний перелік підстав припинення права власності всупереч волі власника.
  Принцип свободи договору знайшов закріплення крім ст. 1 ГК також у ст. 421 ГК. Він надає підприємцям можливість самостійно вирішувати питання укладання договору, вибору партнерів за договором, визначення виду договору і його умов, оскільки це не суперечить закону.
  У визначених законом випадках у громадських інтересах можуть встановлюватися обмеження свободи договору. Так, з метою забезпечення і захисту прав споживачів не допускається відмова комерційної організації від укладення публічного договору за наявності можливості надати споживачеві відповідні товари, виконати роботу, надати послугу (п. 3 ст. 426 ЦК) [2]. Є обмеження свободи договору також з метою забезпечення конкуренції (п. 1 ст. 10 ЦК) [3] та ряд інших.
  Тісно пов'язаний з розглянутим принципом також принцип безперешкодного здійснення приватних прав, закріплений у п. 1 ст. 34 Конституції РФ та ст. 9 ГК. Відповідно до нього кожен має право на вільне використання своїх здібностей і майна для підприємницької та іншої не забороненої законом економічної діяльності. Суб'єкти приватного права не тільки набувають цивільні права своєю волею і у своєму інтересі, а й здійснюють їх за своїм розсудом.
  Цивільні права можуть бути обмежені на підставі федерального закону і лише в тій мірі, в якій це необхідно з метою захисту основ конституційного ладу, моральності, здоров'я, прав і захисту інтересів інших осіб, забезпечення оборони і безпеки держави.
  Слід звернути увагу також на п. 3 ст. 1 ГК, який слідом за ст. 8 Конституції України встановлює, що товари, послуги та фінансові кошти вільно переміщаються на всій території Російської Федерації. У цьому також проявляється принцип дозволительной спрямованості приватноправового регулювання. Обмеження переміщення товарів і послуг можуть вводитися тільки у відповідності з федеральним законом, якщо це необхідно для забезпечення безпеки, захисту життя і здоров'я людей, охорони природи і культурних цінностей (ст. 74 Конституції РФ, п. 3 ст. 1 ЦК).
  Комерційне право. Ч. I. Под ред. В.Ф. Попондопуло, В.Ф. Яковлевої. - СПб., С.-Петербурзький університет, 1997. С. 24
  Свобода підприємництва не безмежна. Її межі задані законодавством, головним чином законом, наприклад, передбачаються заборони та обмеження (ліцензування) певних видів діяльності; визначаються переліки видів товарів (робіт, послуг), вільна реалізація яких заборонена або обмежена; встановлюються заборони та обмеження недобросовісної конкуренції та інші випадки.
  Необхідність таких заборон і обмежень у випадках, передбачених законодавством, не викликає сумнівів. Це відповідає інтересам як суспільства в цілому, так і самих підприємців, створюючи цивілізовані правила гри на ринку. Завдяки взаємодії норм публічного права і норм приватного права визначається баланс загальних і приватних інтересів.
  Інша справа - довільне, нерегламентоване законодавством втручання когось у приватні справи. Воно, відповідно до чинного законодавства, неприпустимо, що також слід розглядати як прояв принципу дозволительной спрямованості приватноправового регулювання. Заборона на довільне втручання в приватні справи сформульований широко (ст. 23 Конституції РФ), але насамперед він стосується органів державної влади та місцевого самоврядування. Гарантією від такого втручання є, зокрема, норма ст. 13 ГК, відповідно до якої ненормативний акт державного органу або органу місцевого самоврядування, який не відповідає закону або іншим правовим актам і порушує цивільні права та охоронювані законом інтереси приватної особи, може бути визнаний судом недійсним з усіма витікаючими звідси наслідками.
  Поряд з принципами дозволительной спрямованості приватноправового регулювання в різних його проявах, що мають безпосереднє відношення до підприємців, важливим є також принцип рівності учасників приватноправових відносин, що складають предмет приватноправового регулювання. Це обумовлено самою сутністю майнових і пов'язаних з ними особистих немайнових відносин (п. 1 ст. 2 ЦК).
  Суб'єкти приватноправових відносин, будь то фізичні або юридичні особи, в тому числі підприємці, взаємно не підпорядковані і в цьому сенсі мають принципово рівними правовими можливостями.
  Стосовно до підприємцям прямо встановлено правило про те, що цивільне законодавство регулює відносини між особами, які здійснюють підприємницьку діяльність, або з їх участю (п. 1 ст. 2 ЦК). Тому підприємці рівні по відношенню до інших суб'єктів приватного права, в тому числі до держави як учаснику приватноправових відносин.
  Комерційне право. Ч. I. Под ред. В.Ф. Попондопуло, В.Ф. Яковлевої. - СПб., С.-Петербурзький університет, 1997. С. 25
  Зазначений принцип, що втілює рівність учасників регульованих приватним правом відносин, означає також рівність серед підприємців незалежно від їх організаційно-правової форми та форми власності, на базі якої вони функціонують, і спрямований на досягнення практичного функціонування ринкової економіки, на створення єдиного ринку, на якому виступають всі підприємці: фізичні та юридичні особи, в тому числі іноземні. Таким чином, створюються умови для розвитку їх ініціативи і конкуренції, застосування механізму майнового впливу, включаючи усунення з ринку тих підприємців, які, не витримавши вимог конкуренції, стають банкрутами.
  Разом з тим слід мати на увазі, що принцип рівності учасників приватноправових відносин не означає наявності у них рівного обсягу прав і обов'язків. Він означає, що суб'єкти приватного права не підпорядковані один одному, що вони не володіють якими перевагами один перед одним, якщо інше прямо не передбачено законом.
  Залежно від об'єктивних чинників реальні умови діяльності різних підприємців можуть відрізнятися, що враховується законодавцем. Так, наприклад, державні та муніципальні унітарні підприємства в силу прямої вказівки закону можуть займатися певними видами діяльності, тобто володіють спеціальною правоздатністю (п. 1 ст. 49 ГК; п. 1 ст. 113 ЦК); законодавство містить певні обмеження для іноземних підприємців в порівнянні з російськими і т. д.
  У сфері підприємництва принцип рівності учасників приватноправових відносин проявляє себе в більш строгих вимогах, пропонованих законодавцем до підприємця і його діяльності. Зокрема, це проявляється у вимогах державної реєстрації підприємця, урахування його діяльності та періодичної звітності, ліцензування визначених законом видів діяльності, визначення організаційно-правових форм підприємництва, обмеження монополістичної діяльності, встановлення спеціального оподаткування і т. д.
  Принцип відновлення порушених прав суб'єктів приватного права випливає з притаманної цьому праву відновлювальної функції. Дійсно, рівність учасників приватноправових відносин, значною частиною яких є підприємницькі відносини, і їх широка самостійність, що виражається в можливості діяти на свій розсуд, передбачає їх відповідальність за результати власних дій. Якщо ці дії завдають збитків іншим особам або іншим чином применшують їх майнову сферу, порушують приватні права та охоронювані законом інтереси, то ці збитки мають бути повністю відшкоду-
  Комерційне право. Ч. I. Под ред. В.Ф. Попондопуло, В.Ф. Яковлевої. - СПб., С.-Петербурзький університет, 1997. С. 26
  ни правопорушником, майнова сфера потерпілого, його приватні права та охоронювані законом інтереси відновлені.
  Відновлення порушених прав забезпечується застосуванням способів їх захисту (ст. 12 ЦК). При цьому слід мати на увазі, що відновлення порушених прав є односторонньо обов'язковим - обов'язковим для правопорушника. Що стосується потерпілого, то вимога про відновлення порушених прав - це його право, а не обов'язок, що є проявом принципу дозволительной спрямованості приватноправового регулювання. Здійснення і захист приватних прав, як відомо, залежать від розсуду їх володарів, тому ніхто не має права примушувати учасників приватноправових відносин до здійснення або захисту їх суб'єктивних прав.
  Особливості застосування принципу відновлення порушених приватних прав у сфері підприємництва проявляються в більш суворої майнової відповідальності підприємців. Зокрема, за зобов'язаннями підприємців стягнення може бути звернено на будь-яке їх майно; заходи майнової відповідальності підприємця застосовуються незалежно від його вини; широко застосовується штрафна неустойка; мається можливість оголошення підприємця неспроможним (банкрутом) і т. п.
  Нарешті, принцип судового захисту порушених приватних прав. Цей принцип знайшов пряме закріплення в ст. 46 Конституції РФ, відповідно до якої "кожному гарантується судовий захист його прав і свобод», і в ст. 11 ГК. Захист порушених або оспорюваних приватних прав здійснюється відповідно до підвідомчості справ, яка визначається процесуальним законодавством, судом загальної юрисдикції, арбітражним судом або третейським судом, крім випадків захисту приватних прав в адміністративному порядку, прямо передбачених законом. Однак рішення, прийняте в адміністративному порядку, може бути також оскаржено до суду.
  Судову владу при вирішенні виникаючих у процесі підприємницької діяльності спорів здійснює арбітражний суд. На відміну від судів загальної юрисдикції вирішення спорів в арбітражних судах носить менш формальний характер; тут менш детальна регламентація процесу, ніж у звичайному цивільному процесі, що спрямовано на швидке вирішення спорів в арбітражному суді. Таким чином, в самому характері арбітражної судової процедури виявляються властивості комерційного права, обумовлені вимогами торговельного обороту - швидкість і відсутність зайвих формальностей.
  У визначених законом випадках підприємницький суперечка, підвідомчий арбітражному суду, за згодою сторін може бути переданий на вирішення третейського суду. У цьому, в част-
  Комерційне право. Ч. I. Под ред. В.Ф. Попондопуло, В.Ф. Яковлевої. - СПб., С.-Петербурзький університет, 1997. С. 27
  ності, проявляється принцип дозволительной спрямованості приватноправового регулювання на стадії виникнення та вирішення спорів у сфері підприємництва. Вибір способу вирішення спору проявляється також у тому, що сторони має право вжити заходів до вирішення суперечки або самостійно шляхом переговорів, або через посередника, обраного ними за взаємною згодою.
  Виключеннями з принципу судового захисту порушених приватних прав є випадки самозахисту, що допускаються чинним законодавством (ст. 14 ЦК): захист порушених прав шляхом застосування оперативно-господарських санкцій до правопорушника без звернення до юрисдикційних органів, наприклад, утримання кредитором майна боржника (ст. 359 ЦК); захист порушеного права шляхом списання потерпілим у безспірному порядку заборгованості з рахунку платника (ст. 854 ЦК); захист порушеного права шляхом пред'явлення претензії до правопорушника і деякі інші.

  [1] Садиков О.Н. Принципи нового цивільного законодавства СРСР / / Радянська держава і право. 1991. № 10. С. 20; Толстой Ю.К. Принципи цивільного права / / Правознавство. 1992. № 2. С. 49; Коментар частини першої Цивільного кодексу Російської Федерації для підприємців. М., Фонд «Правова культура». 1995. С. 27; Цивільне право. ч. 1. Підручник. / Под ред. А.П. Сергєєва, Ю.К. Толстого. М., 1996. С. 15-20.
  [2] Див також: «Про захист прав споживачів» Закон РФ в ред. від 5 грудня 1995 р. / / СЗ РФ. 1996. № 3. ст. 140.
  [3] Див також: «Про конкуренцію і обмеження монополістичної діяльності на товарних ринках». Федеральний закон РФ в ред. від 21 квітня 1995 р. / / СЗ РФ. 1995. № 22. ст. 1977.

  Система комерційного права. Комерційне право - складова частина цивільного права. Цим зумовлюється, по-перше, висновок про те, що мова повинна йти не про систему комерційного права як галузі права, а про систему комерційного права як навчальної дисципліни і як галузі правової науки і, по-друге, послідовність викладу матеріалу, система поділу курсу на відповідні розділи (теми).
  Система курсу комерційного права близька до системи побудови курсу цивільного права, хоча і не збігається з нею. Справа в тому, що комерційне право включає в себе і те загальне (наприклад, принципи приватного права), що об'єднує його з цивільним правом, і те особливе (насамперед, інститут підприємця), що виділяє його в системі приватного права.
  Подібність, безумовно, є визначальним по відношенню до відмінностей, ставиться до нього, як рід до виду, тому способи угруповання правового матеріалу і послідовність його викладу повинні бути схожі з системою курсу цивільного права: поняття комерційного права, суб'єкти комерційного права, речові права підприємця, угоди у сфері підприємництва, захист прав підприємця.
  Разом з тим кожен з названих розділів курсу має бути викладений з урахуванням особливостей, характерних саме для комерційного права. Відповідні приватноправові інститути в такому випадку отримують додаткову кваліфікацію в сфері підприємництва. Так, якщо в рамках приватного права діють приватні особи, то в ламанні до підприємництва вони отримують додаткову характеристику і постають перед нами не просто як приватні особи, а як кваліфіковані приватні особи - підприємці з притаманними їм організаційно-правовими формами
  Комерційне право. Ч. I. Под ред. В.Ф. Попондопуло, В.Ф. Яковлевої. - СПб., С.-Петербурзький університет, 1997. С. 28
  (Наприклад, індивідуальні підприємці, акціонерні товариства, виробничі кооперативи) та іншими особливостями.
  Те ж саме можна сказати про речове-правових формах, які у сфері підприємництва відрізняються своєю специфікою, наприклад, існуванням спеціального комерційного речового права - права господарського відання, спеціальних об'єктів речового права - векселів і т. п.
  Договірні форми у сфері підприємництва проявляють себе як особливі угоди і відносини (торгові), наприклад, договір поставки - як спеціальний підприємницький договір купівлі-продажу; відповідальність підприємця за порушення зобов'язання, що наступає, за загальним правилом, незалежно від вини і т. п.
  Нарешті, охоронні правові інститути також часто проявляють себе у сфері підприємництва як особливі способи і порядок захисту прав підприємця, наприклад, арбітражно-судовий порядок захисту прав і охоронюваних законом інтересів підприємців.
  Іноді особливості правового регулювання підприємницької діяльності є досить значними, що пояснюється більшою, ніж зазвичай, пронизанность тих чи інших правил та інститутів публічним початком: обмеженнями, заборонами, приписами, процедурами, З'являється особливе, спеціальне законодавство: антимонопольне, приватизаційне, інвестиційне, банківське, біржове , страхове, зовнішньоекономічне і т. п. Практичний інтерес до такого матеріалу вимагає спеціального його вивчення, включення в систему курсу комерційного права або навіть виділення в окремі навчальні дисципліни (спеціальні курси).
  З урахуванням сказаного система курсу комерційного права може бути представлена, зокрема, наступними розділами:
  Поняття комерційного права. У цій темі висвітлюються поняття підприємницької діяльності та підприємницького (комерційного) права, принципи підприємницького права і його система, а також поняття і класифікація джерел підприємницького права.
  Суб'єкти комерційного права. Тут розглядаються поняття підприємця та організаційно-правові форми його діяльності, порядок створення, реорганізації та ліквідації, в тому числі з підстав банкрутства, комерційних організацій. Особлива увага приділяється господарським товариствам і товариствам.
  Речові права підприємця. Тема включає в себе поняття і види речових прав підприємця (право власності, право господарського відання та ін.), правовий режим об'єктів цих прав (матеріальних ресурсів, грошових ресурсів, цінних паперів).
  Комерційне право. Ч. I. Под ред. В.Ф. Попондопуло, В.Ф. Яковлевої. - СПб., С.-Петербурзький університет, 1997. С. 29
  Договори у сфері підприємництва. Висвітлено поняття і види договорів у сфері підприємництва, особливості виникнення, виконання, припинення зобов'язань за участю підприємця, а також проблеми відповідальності за невиконання або неналежне виконання зобов'язань.
  Захист прав підприємця. Тут викладаються способи і порядок захисту прав підприємців у відносинах як зі своїми контрагентами (пред'явлення претензій та позовів), так і з органами державної влади та місцевого самоврядування (визнання актів названих органів недійсними).
  Антимонопольне законодавство. У темі йдеться про поняття та правовому забезпеченні конкуренції та обмеження монополістичної діяльності, повноваження антимонопольних органів і деяких інших питаннях.
  Законодавство про приватизацію. Розкриваються поняття і значення приватизації, способи і порядок приватизації державних і муніципальних підприємств.
  Інвестиційне законодавство. У цій темі дані правові форми здійснення інвестиційної діяльності, гарантії прав інвесторів і ряд інших питань.
  Біржове законодавство. Тема присвячена поняттю і правовим положенням біржі (товарної, фондової, валютної), біржовими угодами та інших операціях на біржі.
  Банківське законодавство. Розглядаються питання поняття та правового становища банків та інших кредитних організацій, системи банківських операцій.
  Страхове законодавство. Досліджуються поняття і види страхування, правове становище страховиків і правові форми їх діяльності.
  Зовнішньоекономічне законодавство. У темі висвітлюються правові питання здійснення зовнішньоекономічної діяльності, особливості правового становища суб'єктів цієї діяльності, зовнішньоторговельні операції, включаючи валютні операції, правові форми іноземних інвестицій.
  Комерційне право зарубіжних країн. У зв'язку з переходом України до ринкової економіки необхідно відновити відомі раніше російському праву ринкові інститути права, які за останні десятиліття значно збагатилися і отримали подальший розвиток у країнах з розвиненою ринковою економікою. Вивчення комерційного права зарубіжних країн необхідно також у зв'язку з яка відбувається в даний час інтенсивної інтернаціоналізацією економіки.
  У даній роботі розглядаються лише деякі з перелічених тем, решта спеціально не виділяються, але відповідні питання висвітлюються в представлених темах.
  Комерційне право. Ч. I. Под ред. В.Ф. Попондопуло, В.Ф. Яковлевої. - СПб., С.-Петербурзький університет, 1997. С. 30
  Крім того, слід підкреслити, що комерційне право, як приватне право, не включає публічні норми, що регулюють відносини з управління економікою, проте в роботі цей аспект по необхідності зачіпається. Справа в тому, що система курсу комерційного права зумовлюється завданням вивчення підприємницького законодавства, яке комплексно (з урахуванням взаємозв'язку норм приватного та публічного права) регулює підприємницьку діяльність. 
Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
 Інформація, релевантна "§ 1. Поняття комерційного права"
 1. § 3. Депутат представницького органу, член виборного органу місцевого самоврядування
    поняттю "депутат" притаманні багато в чому ті ж ознаки, що визначають поняття "посадової особи". Однак депутат - посадова особа особливого роду. Він володіє распорядительно-владними повноваженнями тільки в складі депутатської колегії в цілому. Інші його повноваження не носять розпорядчого характеру. Таке ж посадове становище членів виборних органів. Однак якщо вони, наприклад, одночасно
 2.  Глава I. ПОНЯТТЯ І ДЖЕРЕЛА КОМЕРЦІЙНОГО ПРАВА
    Глава I. ПОНЯТТЯ І ДЖЕРЕЛА КОМЕРЦІЙНОГО
 3. § 2. Джерела комерційного права
    поняттями «комерційне право» і «комерційне законодавство». Комерційне право - це сукупність загальних і спеціальних норм приватного права, що регулюють відносини між підприємцями або за їх участю при здійсненні підприємницької діяльності. Комерційне законодавство - це сукупність комплексних нормативних актів, тобто нормативних актів, що містять норми різних галузей
 4. § 1. Поняття і види підприємців
    поняття підприємця грунтується на цивілістичної вченні про осіб. Суб'єктами цивільного права є особи: фізичні і юридичні. Як зазначалося раніше, приватні особи в ламанні до підприємництва отримують додаткову характеристику, виступають в комерційному обороті не просто як приватні (фізичні та юридичні) особи, а як кваліфіковані приватні особи - підприємці в
 5. § 4. Неспроможність (банкрутство) підприємців
    поняттям неплатоспроможності. Неплатоспроможність може бути обумовлена різними причинами і полягає в тому, що до моменту настання строку платежу у особи відсутні у необхідній кількості засобу платежу. Неплатоспроможність може бути відносною і абсолютною. Відносна неплатоспроможність означає, що при задовільній структурі балансу боржника (пасив не перевищує
 6. § 4. Акціонерні товариства
    поняття, основні риси і встановлюючи основні гарантії прав акціонерів і кредиторів товариства. Більш детальна регламентація статусу акціонерних товариств є предметом спеціального законодавства, де центральне місце займає Закон РФ від 26 грудня 1995 р. № 208-ФЗ «Про акціонерні товариства» [1]. Цей закон визначає правове становище всіх акціонерних товариств, як створених, так і
 7. § 6. Державні і муніципальні підприємства
    поняття дочірнього підприємства. Крім того, засновник затверджує статут дочірнього підприємства і призначає його керівника, директора. Діяльність дочірнього підприємства повинна строго відповідати цілям, для яких це підприємство створюється його засновником. Таку правоздатність можна визначити як цільову. Тут слід звернути увагу на те, що термін «дочірнє підприємство» може бути
 8. § 7. Некомерційні організації, що здійснюють підприємницьку діяльність
    поняттями. Воно полягає в наступному. Терміни «споживчий кооператив», «споживчий союз» і «споживче товариство» використовуються законодавцем як синоніми, тоді як «союз споживчих товариств» характеризує не організацію, а об'єднання, союз організацій розглянутого виду. Установчим документом споживчого кооперативу є статут. Крім загальних відомостей,
 9. § 1. Об'єкти речових прав підприємця
    поняття речових прав підприємців може бути сформульовано таким чином: до числа речових прав підприємців відносяться передбачені законодавством універсальні і спеціальні речові права, об'єктом яких виступає майно, що використовується підприємцями в підприємницької та іншої
 10. § 2. Правовий режим речей
    поняття, а здійснюючи свої правомочності і надаючи таку будівлю в оренду або використовуючи його в якості предмета іпотеки для отримання банківського кредиту, вона веде вже підприємницьку діяльність. Цей приклад показує, що практичне значення розмежування об'єктів речових прав на такі, які беруть участь тільки в комерційному обороті, і такі, які беруть участь в ньому поряд з
© 2014-2022  yport.inf.ua