Головна
ГоловнаТеорія та історія держави і праваІсторія права → 
« Попередня Наступна »
І.Б. Новицький. Римське право, 1993 - перейти до змісту підручника

§ 3. Договір найму речей (locatio-conductio rerum)

1. Найманням речей називається такий договір, за яким одна сторона (наймодавець, locator) зобов'язується надати іншій стороні (наймачеві, conductor) одну або кілька певних речей для тимчасового користування, а інша сторона зобов'язується сплачувати за користування наданими речами певну винагороду (merces, pensio) і по закінченні користування повернути речі в цілості наймодавцю.
Серед вільних римських громадян дуже рано з'явився різкий майнова диференціація. Поряд з великими землевласниками, обробними свої величезні латифундії працею безлічі рабів, утворилася численний прошарок бідних селян, вільних, але малоземельних або зовсім безземельних. Ці безземельні або малоземельні селяни були змушені знімати у багатого рабовласника невеликі клаптики землі для обробки. Рівним чином у містах було багато громадян, які не мали власних будинків і знімали житло у багатих домовласників. Співвідношення наймодавців та наймачів із соціально-економічного боку призводило до відповідного применшення прав наймача: його економічна залежність від наймодавця позначилася, між іншим, в тому, що наймач речі (особливо земельної ділянки) не признавався в Римі власником і не користувався самостійної власницької захистом проти всякого роду самовільних посягань на його землю і господарство. Відобразити такі самовільні порушення володіння знятим земельною ділянкою наймач міг тільки через посередництво здавача, на ім'я якого вважався володіє даною ділянкою наймач. Легко зрозуміти, як зростала в силу цього залежність наймача від здавача, і без того що давала себе знати.
2. Предметом locatio-conductio rei могли бути речі рухомі і нерухомі, але з числа рухомих речей тільки такі, які не належать до числа споживаних (тобто при нормальному господарському вживанні не знищує і не піддаються істотної зміни) так як відносно споживаних речей нездійсненна обов'язок наймача повернути після закінчення найму ту саму річ, яка була отримана за договором. Було необов'язковим, щоб наймодавець мав право власності на квартиру, що здається річ: допускалася здача винайму і чужої речі.
3. Винагорода за користування (наймана плата) нормально має визначатися в грошовому вираженні; але в договорах найму (оренди) сільськогосподарських земельних ділянок допускалося визначення найманої плати в натурі (відоме кількість продуктів, зокрема відома частка врожаю). Якщо в інших випадках особа, яка отримує за договором річ у користування, брало на себе зобов'язання дати за це в користування іншу річ тощо, то такий договір не підходив під категорію locatio-conductio.
Термін не був необхідним елементом договору найму: можна було уявити річ у користування і без вказівки точного терміну («на невизначений термін»). У цьому випадку договір міг бути в будь-який час припинений за заявою кожного боку.
4. Обов'язки наймодавця. На наймодателе лежав обов'язок надати наймачеві користування найнятої річчю (або річчю і плодами від неї). Разом з річчю повинні бути передані і приналежності до неї (наприклад, при здачі земельної ділянки - звичайний інвентар).
Річ має бути надана своєчасно. Недотримання цього обов'язку дає наймачеві право відступитися від договору.
Обов'язок наймодавця надати наймачеві річ у користування не вичерпується одноразовою передачею речі наймачеві: наймодавець зобов'язаний був протягом всього строку найму забезпечити наймачеві можливість спокійного та відповідного договору користування річчю. Для цього наймодавець повинен проводити необхідний ремонт відданої в оренду речі, щоб протягом всього строку договору підтримувати річ у придатному для користування стані, усувати перешкоди, які міг зустріти з чий або сторони наймач, і т.п.
5. Якщо надана в користування річ виявлялася непридатною для користування або принаймні користування не давало всього того господарського ефекту, на отримання якого наймач вправі був розраховувати, то діяли принципи, аналогічні тим, на яких будувалася відповідальність продавця за недоліки проданої речі. Відповідальність наймодавця за недоліки зданої в оренду речі виражалася у відшкодуванні всього інтересу наймача у випадках, коли річ виявлялася непридатною для користування за тим призначенням, яке малося на увазі при укладенні договору. Однак можливо було в цих випадках і інше наслідок, а саме: наймачеві належало право відмовитися від договору. Якщо користування річчю було можливо, але з меншим господарським ефектом і зручностями, наймач міг за допомогою actio conducti вимагати зниження найманої плати ..
6. Наймодавець відповідав за всяку провину (omnis culpa). Якщо неможливість користування річчю для наймача наступала без вини в тому наймодавця, останній не ніс відповідальності перед наймачем, а й не мав права вимагати найману плату за той час, поки користування річчю було неможливо з такої випадкової причини. З цього можна зробити висновок, що ризик в даному випадку лежав на наймодателе (periculum est locatoris).
Наймодавець зобов'язаний був також платити за віддану в оренду вешь податки, нести всякого роду публічні повинності і пр.
7. Обов'язки наймача. Наймач був зобов'язаний платити наймодавцю за користування річчю домовлену найману плату пропорційно часу користування. За загальним правилом, якщо не було іншої угоди, наймана плата вносилася після закінчення відповідного проміжку часу (postnumerando). Якщо наймач вніс найману плату вперед, а використання протягом усього періоду, за який внесена наймана плата, виявилося неможливим не з вини наймача (наприклад, за випадковою причини згорів найнятий будинок), наймачу дається actio conducti для повернення найманої плати.
Питання про платіж найманої плати отримав спеціальну регламентацію для того випадку, коли вона визначена в натурі у відомій кількості продуктів (сільськогосподарська оренда). Різні випадкові обставини можуть сильно вплинути на врожай і так його понизити, що для орендаря виявиться непосильним орендна плата, встановлена за донору. Класичні римські юристи залишили з цього питання наступні вказівки. Якщо мала місце так звана нездоланна сила (vis cui resisti non potest), внаслідок чого пропав урожай, наймач звільнявся від обов'язку платежу найманої плати. Якщо ж нічого надзвичайного не сталося, то збиток від недороду і т.п. ніс наймач. Відносно неврожаю, що спіткало найнятий ділянку, класичні юристи давали ще таке роз'яснення: врожайність - справа випадкова: один рік - неврожайний, а інший-дає рясний урожай; тому в неврожайний рік, коли орендарю важко сплатити повну орендну плату, слід допустити зменшення плати (remissio mercedis); але, якщо наступні роки будуть врожайними, наймодавець має право отримати додатково орендну плату і за неврожайний рік.
8. Наймач при користуванні річчю повинен був узгоджувати зі змістом договору і господарським призначенням речі. Він ніс відповідальність за всякого роду ушкодження і погіршення найнятої речі, якщо вони сталися з його вини, хоча б легкою (D. 19. 2. 19. 2.).
По закінченні найму найнята річ повинна бути повернена без затримки і в належному стані. У разі несвоєчасного повернення найнятої речі наймач був зобов'язаний відшкодувати наймодавцю збитки, понесені ним від несвоєчасного повернення речі.
Якщо наймач за час найму справив витрати на найняту річ, то питання про його право на відшкодування виробленого витрати вирішувалося в залежності від характеру витрат. У тих випадках, коли витрати можна було вважати необхідними або корисними, господарсько доцільними, наймач мав право вимагати від наймодавця їх відшкодування; якщо ж витрати не мали такого значення, а зроблені були тільки в силу особливостей особистого смаку або бажання наймача, то йому не давалося права вимагати відшкодування таких витрат, а тільки надавалося ius tollendi, тобто право відокремити від речі «вкладення» в неї, за умови, однак, якщо це можна зробити без погіршення речі.
9. Наймач не позбавлений був права (якщо не було протилежної угоди з наймодавцем) передати найняту річ у користування іншій особі (піднайм - С. 4. 65. 6). Зрозуміло, така передача найнятої речі піднаймачеві не знімала з основного наймача відповідальності перед наймодавцем за збереження речі і належне її використання. Наймач взагалі відповідав від свого імені (в даному випадку це означає: як за свою провину) за провину всіх, кого він допускав до найнятої речі.
10. Соціально-економічне становище наймачів в Римі і переважна турбота закону про наймодавця позначилася на регламентації договору найму, зокрема, в тому, що римське право строго послідовно проводило зобов'язально-правову природу майнового найму.
Найважливішим висновком з зазначеного принципу було те положення, що, якщо наймодавець до закінчення терміну майнового найму відчужив здане майно, новий власник не був пов'язаний договором свого попередника (D-19. 2. 25. 1) . У новий час отримав велике поширення афоризм, що за римським правом «купівля припиняє (ламає)
Цей афоризм не точний: відчуження зданої в оренду речі не знімало з наймодавця відповідальності перед наймачем, отже, договір між ними не вважався припиненим; але здійснення наймачем користування знятої річчю знаходилося в залежності від згоди нового власника речі, на якого договір попередника автоматично не поширювався. Якщо новий власник не давав наймачеві згоди на користування річчю, первісний наймодавець ніс відповідальність за договором.
11. Договір найму речі в деяких випадках міг бути припинений односторонньою відмовою від нього тієї чи іншої сторони. Таке право визнавалося за наймачем, зокрема якщо надана наймодавцем річ виявлялася непридатною для використання. Наймач міг також відмовитися від договору, якщо користування річчю пов'язано з серйозною небезпекою.
У ряді випадків мав право припинити договір наймодавець, а саме, якщо наймач зловживав своїм правом, користувався річчю так, що псував її і т.д., якщо найнята річ потребувала ремонту, а виконання його неможливо без припинення користування наймача, нарешті, якщо річ виявилася необхідною для особистих потреб наймодавця.
Смерть тієї чи іншої сторони не припиняла договору найму. Припинявся договір найму закінченням терміну, але якщо фактично користування річчю з боку наймача тривало і по закінченню терміну, договір вважався поновленим за мовчазною згодою сторін.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " § 3. Договір найму речей (locatio-conductio rerum) "
 1. Короткий перелік латинських висловів, які використовуються в міжнародній практиці
  договори не зобов'язують нікого, крім осіб, в них беруть участь 54. Pacta sunt servanda [пакту сун серванда] - договори повинні дотримуватися 55. Pacta tertis nec nocent nec prosunt [пакту тертіс НЕК ноцен НЕК просунь] - договори не шкодять і не сприяють третім особам 56. Par in parem imperium (jurisdictionem) non habet [пар ін Парем імперіум (юрісдікціонем) нон хабет] - рівний над рівним
 2. 1. Поняття договору оренди
  договір найму речей (locatio-conductio rerum). У дореволюційному російському законодавстві поняття договору майнового найму використовувалося поряд з поняттям "оренда майна", без додання спеціального юридичного значення їх одночасного застосування. --- КонсультантПлюс: примітка. Підручник "Римське приватне право" (під ред. І.Б. Новицького, І.С.
 3. 1. Договір майнового найму в римському праві і сучасному зарубіжному законодавстві
  договором оренди (майнового найму) розуміється такий договір, за яким одна сторона - орендодавець (наймодавець) зобов'язується надати іншій стороні - орендарю (наймачу) майно за плату в тимчасове володіння і користування або тільки у тимчасове користування. При цьому плоди, продукція та доходи, отримані орендарем у результаті користування орендованим майном відповідно
 4. § 1. Загальна характеристика договору оренди
  договору оренди. Договір оренди є одним з різновидів договорів про передачу майна у користування. Законодавче визначення договору міститься в ст. 606 ЦК: "За договором оренди (майнового найму) орендодавець (наймодавець) зобов'язується надати орендарю (наймачу) майно за плату в тимчасове володіння і користування або у тимчасове користування". Як видно, Цивільний
 5. § 2. Договір найму (locatio-conductio).
  договору locatio-conductio: 1) найм речей (locatio-conductio rerum), 2) наймання послуг (locatio-conductio operarum), 3) наймання роботи або поспіль (locatio-conductio opens або opens faciendi). Ця відмінність видів найму - плід довгого розвитку права. Спочатку наймання раба як рухомої речі цілком задовольняв потребу господарства в робочій силі, і наймання послуг не практикувався; договір підряду
 6. 76. ДОГОВІР НАЙМУ І ЙОГО ВИДИ. ДОГОВІР ПІДРЯДУ
  договір, в силу якого одна сторона (найму-датель - locator) була зобов'язана надати іншій стороні (наймачеві - conductor) річ для тимчасового користування, надати послугу, виконати роботу, а наймач був зобов'язаний оплатити річ, послугу або роботу. Договір найму - довірчий договір. Істотні умови договору найму - предмет найму та наймана плата. Наймана плата повинна була
 7. 78. ДОГОВІР НАЙМУ РЕЧЕЙ
    договір, в силу якого одна сторона (наймода-тель) була зобов'язана надати іншій стороні (наймачу) певну річ у користування, а наймач був зобов'язаний сплачувати за це найму-дателю певну винагороду (найману плату) і по закінченні дії договору повернути річ непошкодженою. Предмет договору найму речей - як рухомі, так і нерухомі речі, але за умови, що вони
 8. 1. Поняття договорів найму житлових приміщень
    договори, предметом яких служать житлові приміщення, а метою - їх надання контрагентам для проживання. Йдеться, таким чином, про договори, пов'язаних з однією з основних потреб громадян - у житло. Особливу значимість задоволення саме цієї потреби громадян підкреслила Конституція Російської Федерації. Її гл. 2 ("Права і свободи людини і громадянина") проголошує, що кожен
 9. 1. Поняття договору підряду
    договір підряду. Договір підряду в даний час має саме широке застосування. Він використовується скрізь, де мова йде про роботи, мають певний, окремий від них результат, при цьому сторона, яка виконує роботи, сама ж їх і організовує. Результатом роботи зазвичай служить створення нової речі - від пошитого костюма і до вибудуваного будівлі або споруди. Але поспіль має місце і тоді,
 10. 1. Поняття договору возмездного надання послуг
    договір, за яким виконавець зобов'язується за завданням замовника надати послуги (здійснити певні дії або здійснити певну діяльність), а замовник зобов'язується оплатити ці послуги. Якщо порівняти визначення "підряду", міститься в ст. 702 ГК, з тим, яке включено в його ж ст. 779, звертає на себе увагу передусім те, що перше вказує на "роботи", а другий - на
© 2014-2022  yport.inf.ua