Головна
ГоловнаЦивільне, підприємницьке, сімейне, міжнародне приватне правоЦивільне право → 
« Попередня Наступна »
М.І. Брагінський, В.В. ВІТРЯНСЬКИЙ. ДОГОВОРНОЕ ПРАВО. ДОГОВОРИ ПРО ВИКОНАННЯ РОБІТ І НАДАННІ ПОСЛУГ. Книга третя, 2006 - перейти до змісту підручника

1. Поняття договору підряду

Підряд і договір підряду. Договір підряду в даний час має саме широке застосування. Він використовується скрізь, де мова йде про роботи, мають певний, окремий від них результат, при цьому сторона, яка виконує роботи, сама ж їх і організовує. Результатом роботи зазвичай служить створення нової речі - від пошитого костюма і до вибудуваного будівлі або споруди. Але поспіль має місце і тоді, коли замовник передає належну йому річ для переробки або обробки. Найбільш важливу сферу застосування підряду становить будівництво. При цьому поспіль опосередковує рівною мірою як власне будівельні, так і тісно пов'язані з ними проектні, вишукувальні, монтажні, пусконалагоджувальні та інші роботи. Підрядний договір обслуговує і особисті потреби громадян. До нього вдаються при будівництві дачі або житлового будинку, замовляючи скульпторові чи художника створення нової речі або ремонтної майстерні переробку старої машини в трактор для роботи на садовій ділянці та ін
Правове регулювання договору підряду становить зміст гол. 37 ЦК, тобто його статей 702 - 768.
Розглянута глава починається з визначення відповідного договірного типу. В силу ст. 702 ЦК за договором підряду одна сторона (підрядник) зобов'язується виконати за завданням другої сторони (замовника) певну роботу і здати її результат замовнику, а замовник зобов'язується прийняти результат роботи і сплатити його. Спеціальна норма, покликана позначити предмет таких договорів (п. 1 ст. 703 ЦК), відносить до нього виготовлення або переробку (обробку) речі і виконання іншої роботи з переданням її результату замовникові.
Законодавче регулювання будь-якого договору зводиться до встановлення спеціального правового режиму для певної моделі. Умовою для такого режиму якраз і служить те, що укладений сторонами конкретний договір має властивими відповідної моделі ознаками.
З підрядом у зазначеному сенсі виникають деякі труднощі. Особлива складність розглянутої конструкції спричинила за собою те, що подання про підряд є не завжди однозначним. Це виражається в сформованих розбіжностях щодо сенсу предмета договору, набору прав та обов'язків сторін, співвідношення аналізованого договору з суміжними та ін За зазначеної причини в сучасних умовах зберігає актуальність вказівку Г.Ф. Шершеневича на те, що "договір підряду збуджує великі сумніви при з'ясуванні його природи, тому що в розумінні його виявляється розбіжність як в теорії, так і в законодавствах" "*".
---
"*" Шершеневич Г.Ф. Підручник російського цивільного права. М., 1912. С. 608.
Робота - багатозначне поняття. Про це можна судити вже з того, що похідний від іменника дієслово "працювати" в сучасному для нас словнику Д.Н. Ушакова налічує до 30 значень "*". З них, мабуть, найближче до використаному в легальному визначенні підряду терміну підходить "робити що-небудь". Однак цей висновок потребує уточнення. Сенс договору підряду як такого практично у всіх наведених легальних визначеннях полягає у обов'язки підрядника не просто "робити", а саме "зробити" і тим самим виконати роботу, отримати результат.
---
"*" Див: Тлумачний словник російської мови. Т. II / Под ред. Д.Н. Ушакова. М., 1939. С. 1098.
Різниця в поняттях "робити" і "зробити" має вирішальне значення для індивідуалізації договору підряду "*".
---
"*" В одному з виданих уже на основі чинного ЦК підручників (Цивільне право / Под ред. А.П. Сергєєва і Ю.К. Толстого. Т. 2. СПб., 1996. С. 304) міститься вказівка на те, що "підряд відноситься до таких зобов'язань, у яких боржник зобов'язується не що-небудь дати, а що-небудь зробити, тобто виконати певну роботу". З наведених там же прикладів видно, що стосовно до подряду "зробити" пов'язується з досягненням результату.
З приводу предмета договору підряду з урахуванням визначень, що містилися в ГК 1922 р. і ЦК 1964 р., були висловлені різні точки зору. І хоча в принципі йшлося в кінцевому рахунку тільки про роботу та її внаслідок, стосовно до основного різновиду підряду - подряду на капітальне будівництво (в чинному Кодексі - договором будівельного підряду) щодо його об'єктів було висловлено шість різних точок зору "*".
---
"*" Відповідні літературні джерела стосовно кожної із зазначених точок зору див.: Брагінський М.І. Удосконалення законодавства про капітальне будівництво. М.: Стройиздат, 1982. С. 113. У навчальній літературі найбільш поширеним можна було вважати погляд на предмет підряду як на результат робіт. Див про це, зокрема: Лаасік Е. Радянське цивільне право. Частина особлива. Таллінн, 1980. С. 174; Радянське цивільне право. Т. 2. М., 1985. С. 171; Цивільне право. Т. 2. М.: Юріздат, 1944 (автор - З.І. Шкундин). С. 76 та ін При цьому саме уявлення про результат було різним. Так, в останньому з перерахованих джерел йшлося "про будь результаті фізичного або розумового праці, що представляє майнову цінність". При цій точці зору цілком логічним було вказівку серед інших результатів на "переміщення речей" (там же). Цікаво відзначити, що в іншому підручнику (Радянське цивільне право. Т. 2. М.: Юрид. Літ., 1976. С. 149) зазначалося, що "предмет договору підряду индивидуализирован - це результат праці ... Включення у визначення договору підряду вказівки на те, що роботи мають бути виконані підрядником з матеріалів замовника або зі своїх матеріалів, дозволяє визнати його предметом лише такий результат праці підрядника, для досягнення якого необхідно використовувати небудь матеріал ". При цьому в якості предмета підряду дещо несподівано було зазначено "переміщення речі, прибирання приміщення, натирання підлог".
Так, на думку одних авторів, договір, про який йдеться, має тільки один, унітарний предмет - закінчений будівництвом і готовий до здачі об'єкт. Інші визнавали, що в договорі є хоча і один предмет, але складається він з двох елементів, розрізняючи виконання робіт та їх результат. Треті, дотримуючись конструкції унітарного предмета (об'єкта), в такій якості називали не результат, а самий процес роботи або трохи ширше - діяльність підрядника, виражену в зведенні і здачі об'єкта. Четверта, найбільш численна група авторів визнавала наявність у договорі підряду на капітальне будівництво одночасно двох предметів - власне робіт та їх результату. П'яті називали предметом договору не окремі дії підрядних організацій, а здачу готових об'єктів будівництва. І нарешті, шості вважали можливим існування альтернативних предметів: або закінчений будівництвом об'єкт, або комплекс загальнобудівельних або спеціальних робіт "*".
---
"*" У книзі "Правове регулювання капітального будівництва в СРСР" (М.: Госюриздат, 1972. С. 256) визнавалося, що у відповідному договорі є "один об'єкт, що складається з двох елементів - виконання роботи та її результат". Точки зору, в силу якої існує один предмет - власне будівництво, дотримувався В.Ф. Чигир (Чигир В.Ф. Договір підряду з капітального будівництва. Мінськ: БДУ, 1969. С. 82), а тієї, за якою єдиний предмет договору - сам об'єкт будівництва, - А.А. Каравайкін (Каравайкін А.А. Договір підряду в капітальному будівництві. М.: МГУ, 1960. С. 24 - 25).
Мета будь-якого договору виражає його предмет. Відповідно, зокрема, застосування встановлених договором (законом) наслідків його порушення (відшкодування збитків, сплата неустойки, втрата права на зустрічне задоволення тощо) як раз і служить наслідком того, що очікувана спрямованість договору не досягнута. З цього випливає, що при будь-якої моделі договору всі становить його предмет має гарантуватися боржником.
З урахуванням зазначеного обставини, на наш погляд, є підстави вважати роботи граючими стосовно подряду роль, аналогічну передачу результату. Що ж стосується самих робіт як таких, то вони мають значення, з позиції замовника, лише остільки, оскільки служать засобом досягнення результату. На підтвердження відносного значення роботи та її результату в підряді можна навести такий приклад: якщо підрядник передасть результат робіт замовнику, притому договором не було передбачено приватне вчинення робіт підрядником, замовник не має права ухилитися від прийняття такого виконання тільки з тієї причини, що результат вже існував до моменту укладення підрядного договору (це не виключає того, що на договір будуть поширені норми про купівлю-продаж).
У свою чергу, результат підряду повинен володіти лише однією особливістю: мова йде про матеріальному об'єкті. Це пов'язано з тим, що мета підряду полягає у наділення замовника правом власності (господарського відання, оперативного управління) на предмет договору.
Всякий раз, коли законодавець виділяє небудь тип (вид) договорів і встановлює для нього спеціальний правовий режим, він тим самим створює модель, яка служить еталоном не тільки при прийнятті нових, але і при застосуванні діючих норм. Останнє пояснюється тим, що відповідність укладаються або укладених договорів такого еталону предрешает необхідність поширювати на них передбачений для нього правовий режим.
Договір певного типу (виду) стає еталоном завдяки тому, хто має набір ознак, які виділив законодавець. У цьому сенсі договір як еталон можна уявити собі як комплекс ознак, що складають елементи відповідної договірної конструкції.
Те чи інше властивість конкретного типу (виду) договорів стає його ознакою, якщо відповідно до Кодексом або іншим законом воно, безумовно, притаманне даним договором. З точки зору юридичної техніки це означає необхідність включати відповідний ознака в норму, яка повинна неодмінно носити імперативний характер. І навпаки, не може вважатися конститутивним ознакою договору те, що передбачено нормою диспозитивної або факультативної. Поява тих чи інших норм має прямо протилежне призначення. Якщо цілі імперативної норми, яка встановлює обов'язкові ознаки договірної моделі, полягають у тому, щоб конкретизувати її шляхом вказівки неодмінних ознак і тим самим певним чином обмежити рамки конкретної моделі, то диспозитивні і факультативні норми призводять до протилежного результату: визнаючи в принципі відповідними певної моделі будь-які варіанти рішення якого-небудь питання, ці норми розширюють сферу її використання.
Конститутивними ознаками підряду є ті, які прямо або побічно відображені в його легальному визначенні, що міститься в ст. 702 ГК.
У складі таких ознак, необхідних і достатніх для виділення підряду, можуть бути названі три.
По-перше, це виконання роботи відповідно до завдання замовника. Пряма вказівка на даний рахунок міститься в легальному визначенні підряду, наведеному у всіх трьох кодексах Росії. Його не було, правда, ні в Зводі законів цивільних, ні в проекті Цивільного уложення. Однак у літературі того часу зазначений ознака підряду не викликав сумнівів "*".
---
"*" Див: Шершеневич Г.Ф. Указ. соч. С. 609.
Саме ця обставина дозволяло К.Н. Анненкова без будь-яких коливань віднести до числа підрядних договорів замовлення, "який відрізняється від звичайного підряду тільки тим, що предметом замовлення може бути виготовлення тільки індивідуально визначених речей, тоді як предметом підряду є виконання цілого підприємства, що складається іноді з дуже різноманітних предметів" (Анненков К.Н. Система російського цивільного права. Т. IV: Окремі види зобов'язань. СПб., 1904. С. 224).
По-друге, це обов'язки підрядника виконати роботу і передати результат замовнику, а також кореспондуючі їй обов'язки замовника - прийняти результат і оплатити його.
По-третє, це те, що предмет договору носить завжди індивідуальний характер. Таким чином, правозастосовний процес зводиться до того, що спочатку встановлюється відповідність конкретного договору зазначеним ознаками підряду, які дійсно є "конститутивним". І тільки після цього можуть бути поширені на даний договір норми, включені в установлений для підряду спеціальний правовий режим.
Особливе місце при характеристиці договору підряду в до-і післяреволюційному законодавстві займало врегулювання питання про розподіл між сторонами ризиків різного роду, і перш за все випадкової загибелі предмета договору.
Слід зазначити, що в сучасній літературі досить широко використовується поняття ризику, при цьому в самому різному сенсі. В результаті В.А. Ойгензіхт, автор глибокого дослідження, присвяченого проблемі ризику, привів уявлення про ризик близько трьохсот авторів, в число яких включені юристи-цивілісти і криміналісти, а також філологи, економісти, математики, агрономи та ін Чи не кожне з них уявлялося відмінним від іншого . Що ж до цивільного права, то деякі цивілісти надавали ризику загальне для всієї галузі значення, а інші використовували його лише стосовно до однієї проблеми - відповідальності, при цьому як договірної, так і деліктної. До числа останніх належав і сам В.А. Ойгензіхт. Відповідно він дійшов висновку про необхідність розглядати ризик як "суб'єктивну категорію, яка існує паралельно з виною, але може існувати і спільно з нею як психічне ставлення суб'єктів до результату власних дій і дій інших осіб, а також до результату об'єктивно-випадкових або випадково- неможливих дій суб'єктів (подій), що виражається в усвідомленому допущенні негативних, в тому числі невозместімую, наслідків "" * ".
  ---
  "*" Ойгензіхт В.А. Проблема ризику в цивільному праві. Душанбе, 1972. С. 77.
  З наведеним визначенням, однак, можна і не погодитися. На наш погляд, ризик - це все ж об'єктивна категорія, сенс якої, як справедливо вважав В.П. Грибанов, полягає в можливості настання невигідних наслідків "*". Саме таке розуміння ризику дозволяє використовувати його при підряді, але в такій же мірі і в якості одного з основоположних ознак підприємницької діяльності (відповідно до п. 1 ст. 2 ГК цю діяльність відрізняє її здійснення особою "на свій ризик"), страхування, проведення ігор і парі, укладення ф'ючерсних угод, та ледве чи не в будь-якому з тих кількох десятків випадків, коли зазначений термін застосовується в Кодексі. У всіх подібних випадках ризик, як правило, є взагалі не залежних від поведінки осіб. Досить вибрати з усіх подібних випадків тільки один. Мається на увазі, що ризик як невід'ємна ознака підприємництва передбачає на рівних наслідки винних і невинних дій підприємця або дій третіх осіб або подій, тобто обставин, взагалі від волі особи не залежать. Таким чином, поведінка особи, з урахуванням можливості настання відповідних обставин, все ж являє собою відношення до ризику, але не самий ризик.
  ---
  "*" Див: Грибанов В.П. Договір купівлі-продажу по радянському цивільному праву. М.: МДУ, 1956. С. 33.
  Стосовно до договору підряду поняття ризику певним чином звужується. Насамперед мається на увазі, що за межами ризику підрядника знаходиться вина замовника, або інакше - наслідки, які відбулися виключно внаслідок умислу або необережності останнього.
  Цивільні кодекси, що передували ЦК, включаючи у визначення підряду виконання роботи за ризиком підрядника, мали на увазі, що "якщо предмет підряду до здачі його замовнику загинув внаслідок випадку або непереборної сили або закінчення роботи внаслідок зазначених обставин (" не з вини сторін ") стало неможливим, то підрядник не має права вимагати від замовника винагороди за роботу "" * ".
  ---
  "*" Іоффе О.С., Толстой Ю.К. Новий Цивільний кодекс РРФСР. Л.: ЛДУ, 1965. С. 318 (автор - О.С. Іоффе).
  ГК відрізняється в зазначеному сенсі від своїх попередників тим, що розділив зазначені дві ситуації. При цьому рішення для обох дано в принципі однакове: ризик випадкової загибелі предмета договору (результату роботи) і ризик неможливості виконання роботи лежать в рівній мірі на підряднику. Різниця все ж є, і полягає воно в тому, що покладання ризику неможливості виконання становить невід'ємний елемент підряду, оскільки випливає з міститься в ст. 702 ЦК ("Договір підряду") вказівки на те, що оплата проводиться "за результат роботи". Тим часом ст. 705 ЦК, спеціально присвячена розподілу ризику між сторонами, хоча і передбачила, що ризик випадкової загибелі або випадкового пошкодження результату виконаної роботи покладається на підрядника, допустила інше рішення в ГК, іншому законі або в договорі. Тим самим імперативний характер норм про ризик збережений тільки для першої ситуації. А це означає можливість визнання підрядом і такого договору, в якому міститься "умова про форс-мажор", яке передбачило наслідки загибелі або пошкодження результату роботи у варіанті, відмінному від наведеного в ст. 705 ГК.
  Стаття 705 ЦК містить вирішення питання ризику випадкової загибелі або випадкового пошкодження матеріалів, обладнання, переданої для переробки (обробки) речі або іншого використаного для виконання договору матеріалу, притому з тією ж застереженням - за умови, якщо немає інших вказівок у ЦК, іншому законі або договорі. Відповідна норма покладає ризик на сторону, яка надала майно, про яке йде мова. Вирішення питання про випадкової загибелі у цьому разі спирається на добре відому з римського формулу, переносить ризик випадкової загибелі речі на її власника. У самому ГК відповідний принцип виражений в ст. 211, при цьому з тим же досить істотним доповненням: якщо інше не передбачено законом або договором.
  Оскільки ст. 705 ГК включає різні рішення для розподілу ризиків випадкової загибелі або пошкодження результату робіт (його несе підрядник), а також випадкової загибелі обладнання та матеріалів (його несе власник), стосовно до обладнання і матеріалами, наданими замовником, може виникнути необхідність визначити момент, в який матеріал перетворюється на результат робіт (наприклад, цегла і цемент, призначені для укладання стін будівлі). Мається на увазі, що якщо інше не передбачено в законі або договорі, з цього моменту правило - ризик випадкової загибелі майна лежить на його власнику - перестає діяти.
  Все та ж ст. 705 ЦК містить в п. 2 ще одну, присвячену розподілу ризику, норму, діючу стосовно ситуацій, пов'язаних з наслідками випадкової загибелі або випадкового пошкодження результату виконаної роботи до її приймання, по-перше, і призначеного для виконання договору обладнання і матеріалів, по-друге. Відповідна норма, притому що носить на цей раз вже імперативний характер, покладає при простроченні передачі і приймання результату роботи відповідний ризик на сторону, яка допустила прострочення. У даному випадку мова йде про конкретизацію загального правила, закріпленого в ст. 405 і 406 ГК, присвячених відповідно простроченні боржника і прострочення кредитора. У першій з цих двох норм, зокрема, передбачено, що боржник, який прострочив виконання, вiдповiдає перед кредитором за наслідки випадково наступила неможливість виконання, а в другій визначені ситуації, за яких особа вважається пойняла прострочення. При цьому стосовно кредитору в ст. 406 ЦК, серед іншого, простроченням названо відмову прийняти запропоноване боржником належне виконання або невчинення передбачених законом, іншими правовими актами або договором дій, до вчинення яких боржник не міг виконати своє зобов'язання.
  Маючи на увазі двосторонній характер договору підряду, в силу якого кожен з контрагентів є в одному із зобов'язань, що формують такий договір, кредитором, а в іншому - боржником, норми, які передбачають наслідки прострочення, можуть мати значення для обох у цьому договорі контрагентів.
  У різний час в законодавстві і в літературі називалися й інші ознаки підряду.
  Перш за все це відноситься до виробництва робіт коштом підрядника "*". Зазначений ознака, включений в легальне визначення підряду Зводом законів і послідовно проводився сенатської практикою, що не поділявся всіма в літературі того часу. Так, К.Н. Анненков звертав увагу на те, що можливі серед підрядних договорів і такі, які передбачають «аванс і суми вперед" . Відповідні сумніви іншого роду знайшли відображення і в проекті книги Цивільного уложення, який, зокрема, лише припускав включення в договір вказівки на те, що матеріали повинні поставлятися підрядником (ст. 492) .
  ---
  "*" Див: Батьківський А.І. Договір підряду та поставки у теорії та діючій практиці / / Журнал Міністерства юстиції. 1903. Книга 4. С. 193.
   Анненков К.Н. Указ. соч. С. 227.
   Тут і нижче наводиться нумерація статей по Проекту, внесеного 14 жовтня 1913 у Державну думу (СПб., 1914).
  У ДК 1922 р. факультативна норма про утриманні підрядника перетворилася на диспозитивную: в силу ст. 220 цього Кодексу підрядник змушений був робити роботу власним коштом, якщо інше не передбачено угодою сторін. Таким же чином було вирішено питання в ст. 353 ЦК 1964 р., що мала на увазі під "утриманням" виконання роботи з матеріалів підрядника та його засобами. Презумпція виконання роботи утриманням підрядчика, якій надається на цей раз більш широкий зміст, ніж у ЦК 1964 р. (утримання підрядника означає "з його матеріалів, його силами і засобами"), закріплена тепер у ст. 704 ГК.
  Таким чином, якщо не вважати Зводу законів, ні в одному згодом прийнятому Кодексі, як рівно і в проекті Цивільного уложення, виконання робіт коштом підрядника значення неодмінного ознаки все ж таки не надавалося.
  К.Н. Анненков, слідом за Д.І. Мейером і А.Б. Думашевскім, відмовлявся вважати ознаками аналізованого договору виконання його підрядником "своїм утриманням", як одно "обширність підприємства", "однократность платежу", "можливість невиконання в строк" "*".
  ---
  "*" Анненков К.Н. Указ. соч. С. 228 - 229.
  К.Н. Анненков, в свою чергу, вважав головною ознакою підряду, серед інших, то, що підрядник "зобов'язується виконати відоме підприємство, але не особистим своєю працею, а при посередництві інших людей" "*". Тим часом, принаймні з позиції ГК, зазначена особливість аж ніяк не індивідуалізує поспіль хоча б тому, що, як уже зазначалося, способи виконання регламентуються диспозитивноюнормою, і, отже, рішення на цей рахунок передано на розсуд сторін. Таким чином, будь погоджений ними варіант не може бути перешкодою до того, щоб договір залишався в рамках передбаченої законом моделі підряду.
  ---
  "*" Там же.
  Історія розвитку інституту. Витоки генезису поняття "робити" і "зробити" "*", що має вирішальне значення для сучасних уявлень про підряд та індивідуалізації відповідного договору, зародилися в римському праві.
  ---
  "*" В одному з виданих вже на основі чинного ЦК підручників (Цивільне право / Под ред. А.П. Сергєєва і Ю.К. Толстого. Т. 2: Система російського цивільного права. С. 304) міститься вказівка на те, що "підряд відноситься до таких зобов'язань, у яких боржник зобов'язується не що-небудь дати, а що-небудь зробити, тобто виконати певну роботу. З наведених там же прикладів видно, що стосовно до подряду поняття" зробити "пов'язується з досягненням результату.
  В системі договорів, відомої римським правом, виділявся договір найму (locatio conductio), а в його рамках - три самостійних види найму: "locatio conductio rei (наймання речей), locatio conductio operis (підряд), locatio conductio operarum (наймання послуг)" . Таке групування, яка спиралася на багатозначність поняття "найм", може здатися з погляду сучасного законодавства випадковою. Проте насправді, з позиції римської доктрини і догми, вона мала глибокий сенс, припускаючи виділення в класифікації договорів роду з притаманними йому ознаками та окремих його видів, маючи на увазі, що останні відрізняються один від іншого в рамках роду певними, лише кожному з них властивими особливостями.
  Родовий ознака найму висловлювався в безкоштовне надання чого-небудь однією стороною іншій. Саме останнє ("що-небудь") і становило підставу для подальшого поділу "найму".
  Як вказував з цього приводу Ю. Барон, "найм, locatio conductio, консенсусний контракт, виникає тим шляхом, що одна особа (locator) обіцяє іншому (conductor) надати за відому суму грошей користування річчю або робочою силою людини, а інша особа обіцяє перший сплатити за користування домовлену суму грошей "" * ". Таким чином, вже наведене порозуміння найму зумовило можливість його наступного поділу. Посилаючись на відповідні положення Дигест, Ю. Барон звертав увагу на те, що, "дивлячись по тому, чи виступає об'єкт найму в страдательной функції або діяльної, наймання розпадається на два види: найм речей, майновий найм (loc. cond. Rei), і особистий найм (наймання послуг, loc. cond. operarum) " . При цьому автор особливо відзначав, що наймання тварин і рабів рівною мірою розглядається як наймання речей.
  ---
  "*" Барон Ю. Система римського цивільного права. Зобов'язальне право. Випуск третій. Книга IV. СПб., 1910. С. 199 - 200.
   Там же. С. 200.
  Східних поглядів стосовно до римському праву дотримувався К. Мітюков, котрій locatio conductio operis становило різновид locatio conductio "*".
  ---
  "*" Див: Мітюков К. Курс римського права. Київ, 1912. С. 280.
  Дещо іншу позицію займав Г. Дернбург, виділяв ті ж три договори, користуючись одноступінчастої класифікацією. Відповідно всі ці договори були поставлені їм в єдиний ряд. Одночасно він відзначав, що "ці настільки важливі для гуртожитку інститути розвинулися з незначного зародка" "*".
  ---
  "*" Дернбург Г. Пандекти. Зобов'язальне право. М., 1900. С. 360. В результаті наймач нерухомості, і насамперед житлових приміщень, міг опинитися в скрутному становищі через те, що необхідне для стійкості відносин з оренди нерухомості правило про збереження договору при переході прав на орендоване майно не мало такого ж значення при оренді рухомості. Тому передбачалося, що вказане правило існує тільки при наявності спеціальної вказівки на цей рахунок у договорі. Тривала відсутність відповідної норми в римському праві стосовно нерухомості пояснювалося, зокрема, тим, що в найманих квартирах в Римі жили люди "нижчого класу" - вольноотпущенники, клієнти, поети; давати їм особливу правовий захист на шкоду інтересам капіталу входило в розрахунок римських юристів .
  З трьох зазначених договорів найму перший - locatio conductio rei - мав справу спочатку лише з рухомими речами, до яких згодом приєдналися, ставши фактично основним його об'єктом, речі нерухомі. На певному етапі для тих і інших речей був встановлений єдиний режим, але поступово стала зрозумілою необхідність виділення у складі оренди найму рухомих речей і окремо речей нерухомих.
  Наймання послуг (locatio conductio operarum) і підряд (locatio conductio operis) об'єднувало те, що в обох випадках мова йшла про роботу. При всьому цьому існувало принаймні дві відмінності між зазначеними договорами, одне з яких пов'язане з метою роботи (праці), а інше - з її організацією.
  У договорі послуг метою служило надання праці, як правило, протягом певного часу. При цьому передбачалося самим наданням послуг задовольнити відповідний інтерес замовника. Йшлося про інтерес до "послузі" як такої.
  Мета договору підряду (locatio conductio operis), якій служив економічний результат - opus, могла співпадати з результатом майновим (матеріальним), що дозволяло зблизити locatio conductio operis з emptio-venditio, тобто купівлею-продажем, тим більше що саме остання історично передувала першому "*". І все ж була між ними суттєва різниця, оскільки поспіль охоплював і процес створення результату. Таким чином, будівництво будівлі становило предмет підряду, а придбання готового будинку - купівлю-продаж.
  ---
  "*" Як зазначав С.Н. Муромцев, наймання взагалі не мав самостійного значення в Римі і підходив під поняття купівлі-продажу (див.: Муромцев С.Н. Цивільне право Стародавнього Риму: Лекції. М., 1983. С. 287).
  Відповідно К.Н. Анненков вказував на те, що при locatio conductio operarum об'єктом стає особиста робоча сила найомщика, в той час як locatio conductio operis - «договір, за допомогою якого будь-хто зобов'язується ВЧИНИТИ (виділено мною. - М.Б.) відому певну роботу на користь іншого за відоме від нього грошову винагороду, як, напр., призвести спорудження відомої споруди, навчити відомому ремеслу, виготовити плаття або які-небудь інші предмети з матеріалів свого або частиною доставленого замовником, або ж якесь художній твір, напр., статую , картину і інш. " "*".
  ---
  "*" Анненков К.Н. Указ. соч. С. 181.
  Сенс підряду та його внутрішня зв'язок з договором найму були виражені у відомому положенні Павла, включеному в присвячений контрактами, які випливають з найму, Титул II Книги дванадцятий Дигест Юстиніана: «Якщо я даю замовлення на будівлю будинку з тим, щоб підрядник робив все на свої кошти, то він переносить на мене власність на зроблене, і, проте, це є наймом, бо майстер здає в найм свою роботу, тобто обов'язок продукування "" * ".
  ---
  "*" Дигести Юстиніана: Вибрані фрагменти в перекладі і з примітками І.С. Перетерского. М., 1984. С. 316.
  Друга принципова відмінність між все тими ж двома видами найму полягало в тому, що locatio conductio operarum мало на увазі такі роботи, які повинні були бути зроблені за вказівкою або наказом працедавця "*". Так зародилося те, що стало однією з основ майбутнього трудового договору: відносини між роботодавцем і працівником, підлеглі режиму, який був встановлений перший для другого.
  ---
  "*" Див: Дернбург Г. Указ. соч. С. 371.
  Інша річ за підряді, коли організатором робіт виступав сам підрядник. Зазначене відмінність Ю. Барон вбачав у тому, що "особливим видом особистого найму буває виробництво якого-небудь opus, як результату роботи (loc. cond. Operas, поспіль, замовлення); тут обіцяється не самий працю, а трудовий результат; внаслідок цього в випадку loc. operarum робочий знаходиться під керівництвом і діє за вказівками роботодавця, у випадку ж loc. operis він повинен самостійно направити свою працю до досягнення обіцяного підряди результату "" * ".
  ---
  "*" Барон Ю. Указ. соч. С. 200.
  Слід особливо підкреслити властиве римському праву визнання зв'язку підряду з ризиком. Вже з того, що замовник оплачує при locatio conductio operis саме результат, а не роботу як таку, випливало, що ризик випадку лежить на підряднику. Разом з тим існували розбіжності в питанні про межі ризику підрядника. Прихильником абсолютної відповідальності підрядника за результат був Лабеон. Це випливало вже з того, що ризик підрядника був включений їм у визначення locatio conductio operis. Однак висловлювалися й інші точки зору, що допускали виключення з наведеного правила. У Дігестах були поміщені два фрагмента на цей рахунок. Автором одного з них був Флорентин. Він звернув у ньому увагу на те, що "якщо дан підряд на виконання роботи (по спорудженню будови) за загальну ціну, то предмет підряду знаходиться на ризику підрядника, поки виконана підрядником робота не схвалена ... Якщо, проте, споруда загинуло внаслідок непереборної сили раніше, ніж воно було схвалене, то тут ризик замовника, якщо не мається ніякого іншого угоди ". Вельми цікавим є висунутий в Джерелах мотив подібного розподілу ризику: не слід надавати замовнику більше того, чого він досяг би своїми турботами і працею "*". Та ж думка виражена в іншому місці Дигест наступним чином: "Марций підрядився побудувати будинок для Флакка; коли частина споруди була готова, то будівля була зруйнована землетрусом. Массурі Сабін (вказав), що якщо це сталося внаслідок сил природи, як, наприклад, землетрусу , то ризик лежить на Флакке " .
  ---
  "*" Див: Пам'ятки римського цивільного права. Закони XII таблиць. Інституції Гая. Дигести Юстиніана. М.: Дзеркало, 1977. С. 474.
   Див: Там же. С. 476.
  Притаманне римським правом трояку уявлення про "договорі найму" знайшло пряме відображення у Французькому цивільному кодексі (ФГК). Відповідно в його титул VIII "Про договір найму" включені, зокрема, самостійні глави: "Про наймання речей" і "Про наймання роботи та послуг". Першу главу титулу складають "Загальні положення". На подальших ступенях диференціації в розділі "Про наймі роботи і послуг" виділено договір підряду, предметом якого служить оплатне виконання роботи. При цьому ст. 1787 ФГК включила вказівку на те, що договором може бути встановлений обов'язок підрядника "надати лише свою роботу або свої спеціальні знання, або що він надасть також і матеріал".
  ФГК ставить вирішення одного з основних для підряду питань - про розподіл ризику загибелі складовою його предмет речі - в залежність від того, яка зі сторін надає необхідний для роботи матеріал. Відповідно незалежно від причин загибелі речі наслідки цілком падають на підрядника, який надав матеріал (єдиний виняток - випадок, при якому замовником допущено прострочення у прийманні речі). Підрядник, який виконував роботу з матеріалів замовника, несе відповідальність лише тоді, коли загибель речі сталася з його вини. Заслуговує бути особливо відзначеним, зокрема, наведене в ФГК рішення ще двох питань. Перше належить до будівельного підряду і виражається в тому, що на підрядника та архітектора (автора проекту) покладається гарантійна відповідальність за якість робіт протягом десяти років. Друге рішення висловлює зізнання за робочими підрядника, безпосередньо беруть участь у будівництві (мулярами, теслями та ін.), права на пред'явлення позову про виплату належної їм заробітної плати безпосередньо замовнику. Тим самим наведені норми певним чином конкурують з вимогами підрядника як сторони в підрядному договорі до свого контрагента - замовнику.
  Можливість подібного рішення полегшується тим, що договір "найму слуг і робітників" (трудовий договір) є з точки зору ФГК таким же цивільно-правовим договором, як і сам поспіль.
  Цивільне укладення Німеччини (ГГУ) зробило крок у напрямку розмежування певних договорів, які охоплювали "найм" в його давньоримському поданні. Мається на увазі появу самостійної глави "Найм. Оренда". Разом з тим одночасно зблизилися два інших види "найму". Мається на увазі, що в ГГУ сьома глава восьмого розділу, що називалася раніше "Договір підряду", зі включенням до неї норм, присвячених договором про туристичне обслуговування (§ 651 "а" - 651 "до"), статті, які виділені в спеціальний, присвячений цим договором титул VII, стали іменуватися "Договір підряду та інші договори" ("Werkvertrag und ahnliche Vertrdge") і включати "Werkvertrag" і "Reisevertrag". У літературі під тим же найменуванням фігурують три договори: крім зазначених двох, ще Artzvertrag - двостороннє зобов'язання між лікарем і пацієнтом, за яким лікар зобов'язується здійснити медичне лікування, а контрагент зобов'язується виплатити гонорар. Особливо наголошується, що лікування здійснюється без забезпечення одужання "*".
  ---
  "*" Hans Brox. Besonderes Shuldrecht. 22 Auflage Verlag. Beck. Munchen, 1987. S. 208.
  Нарешті, слід вказати на те, що зближення робіт і послуг в якості предмета самого підряду виражено в легальному його визначенні в тій частині, в якій міститься вказівка на відповідний його елемент: "Предметом договору може бути як виготовлення або зміна речі, так і інший результат , досягнутий шляхом виконання роботи або надання послуги "(§ 631).
  ГГУ (§ 644 і 645) виходить з того, що ризик загибелі предмета договору лежить на підряднику до моменту прийняття замовником, якщо тільки останній не пропустив встановлений для цього термін. За підрядником, у свою чергу, визнається право на отримання частини винагороди відповідно до виконаної роботи і відшкодування не включених у винагороду витрат на випадок загибелі результату робіт з вини замовника (мається на увазі, що загибель сталася внаслідок недоліків представленого замовником матеріалу або внаслідок зроблених ним розпоряджень).
  У Швейцарському обязательственном законі (ШОЗ), серед інших виділених у ньому договорів, своє місце зайняли відокремлені один від іншого договори найму ("Найм" і "Оренда"), а також підряду ("Підряд"). Договір підряду розглядається ШОЗ виключно як договору на виконання робіт. З цієї причини регулювання послуг здійснюється стосовно до окремих їх видів, серед яких центральне місце займає, природно, договір доручення, а також, подібно подряду, що знайшов місце в ШОЗ договір особистого найму (сучасний торговий договір). У числі норм, що складають інститут договору підряду, можуть бути виділені ті, які містять легальне визначення договору (відповідно до ст. 363 "договір підряду зобов'язує одну сторону (підприємця) виконати певну роботу, а замовника - сплатити винагороду"), закріплюють підстави відповідальності за якість виконаних робіт (така відповідальність настає для підрядника лише за наявності вини, маючи на увазі, що він відповідає за ретельність виконання роботи, подібно працівнику за договором особистого найму, тобто трудовим договором), термін заяви позову з приводу недоліків робіт у зведеної споруді (він становить п'ять років, при цьому діє у відношенні як підрядника, так і притягається ним до виконання робіт архітектора та інженера), а також наслідки загибелі предмета договору (за загальним правилом відповідний ризик, що включає плату за роботу і відшкодування не включених до винагороду витрат, лежить на підряднику).
  Серед кодифікованих актів інших країн можна виділити і ГК Квебека. У ньому відповідна глава іменується "Про договори підряду або про надання послуг" і містить "Загальні положення, застосовні як до послуг, так і до робіт", а також "Спеціальні положення, які до робіт". В останньому, у свою чергу, виділені "Загальні положення" і "Про роботи з нерухомістю". Статті першого з розділів, зокрема, регулюють розподіл ризику загибелі результату робіт, притому в порядку, що збігається з рішенням того ж питання в більшості кодексів інших країн: все залежить від того, кому належав використаний у роботі матеріал - підряднику або замовнику. У другому розділі, серед іншого, детально визначаються різні варіанти розподілу наслідків загибелі результату робіт - споруджуваного об'єкта - між чотирма учасниками будівництва: замовником, підрядником, архітектором і інженером "*". Про фігуру останнього см. в справжній книзі (§ 3 даної глави).
  ---
  "*" Таким чином, Кодекс Квебека, подібно ШОЗ, допускає можливість прямої вимоги, адресованого до третьої особи, залученому боржником до виконання його зобов'язання (пор. ст. 403 Цивільного кодексу РФ).
  У Росії Звід законів (т. X ч. I) містив в ст. 1737 визначення, єдине для підряду і постачання. "Підряд або поставка, - зазначено у Зводі, - є договір, за силою якого одна з вступають у оний сторін приймає на себе зобов'язання виконати своїм утриманням підприємство, або поставити відомого роду речі, а інша, на користь якої се проводиться, вчинити за те грошовий платіж ". Об'єднуючим ознакою для поставки і підряду визнавалася передача речі з неминучим розривом у часі між укладанням договору та самої її передачею.
  Слід зазначити, що суди все ж таки не вбачали у наведеній нормі ототожнення зазначених договорів. У зв'язку з цим, наприклад, в одному з рішень Сенату передбачалося, що "хоча ПОСТАВКА І ПОДРЯД законом не відрізняються строго один від іншого ... але практичне відмінність між ними полягає в тому, що підрядник ... зобов'язується вчинити за допомогою інших осіб небудь ТРУД ... а ПОСТАЧАЛЬНИК зобов'язував ДОСТАВИТИ або доставляє в ВІДОМІ МАТЕРІАЛИ ... (виділено в тексті. - М.Б.) "" * ".
  ---
  "*" Закони цивільні. З роз'ясненнями Урядового сенату і коментарями / Упорядник І.М. Тютрюмов. СПб., 1911. С. 1175.
  Таке розмежування могло спиратися на ст. 1738 Зводу, що називала серед інших предметів саме підряду такі, як "споруда, лагодження, переробка і ломка будівель і взагалі виробництво всяких робіт; перевезення людей і тягарів сухим шляхом і водою". На самостійність зазначених договорів зверталася увага і в літературі. Характерно, що саме прагнення законодавця до об'єднання поставки і підряду пояснювалося причинами, що лежать за межами цивільного права. Як зазначав, наприклад, Г.Ф. Шершеневич, "законодавець зближує в одне поняття поспіль і поставку, звичайно, керуючись фіскальним поглядом на підрядників і постачальників" "*". Малася, очевидно, на увазі необхідність обгрунтувати встановлення єдиного режиму для казенних підрядів і поставок (див. про це § 5 цієї глави).
  ---
  "*" Шершеневич Г.Ф. Указ. соч. С. 605.
  Спільним для всіх визначень, наведених у різний час різними дореволюційними джерелами, у всякому разі було визнання підряду договором про роботу "*". Може здатися винятком сам Звід, в якому замість робіт йде мова про "підприємстві". Для роз'яснення сенсу цього поняття можна звернутися до сучасника Зводу В.І. Далю. Він називав "підприємством" те, що "робиться", а під словом "вживати" мав на увазі "затівати, вирішуватися виконати якесь нове діло" . Таким чином, при всій специфічності відповідного терміна, від якого, як видно з наведеного визначення, передбачалося відмовитися в проекті Цивільного уложення, це дозволяло включати в поспіль, хоча б у якості одного з елементів його предмета, "роботу". На цю обставину звернув увагу Г.Ф. Шершеневич. Маючи на увазі поняття "виконання підприємства", про який йшла мова в ст. 1737 Зводу, він підкреслював: "Під цей вираз, абсолютно не відповідне змістом всієї статті, ми повинні підвести виконання роботи як продукт додатки робочої сили" .
  ---
  "*" У цьому зв'язку як приклад можна знову послатися на Д.І. Мейера (Мейєр Д.І. Російське цивільне право. М.: Статут, 2000. С. 654), який, роз'яснюючи ст. 1737 Зводу, без будь-яких застережень, вбачав суть підряду в обов'язки "виробляти роботу".
   Даль В. Тлумачний словник живої мови. Т. III. М., 1955. С. 388.
   Шершеневич Г.Ф. Указ. соч. С. 609. Цікаво відзначити, що багато років через З.І. Шкундин надійшов прямо протилежним чином: роз'яснюючи в підручнику цивільного права сенс поняття "підряд" і приводячи в цьому зв'язку ст. 220 ЦК, він замінив використаний в ній термін "підряд" іншим - "підприємство" (див.: Цивільне право. Т. 2. М.: Юріздат, 1944. С. 75).
  Останній з авторів був явним прихильником тих, хто виступав на користь розмежування договорів підряду і послуг з урахуванням такої ознаки, як "результат". Перш за все, з викладених позицій їм була дана оцінка § 631 ГГУ і ст. 363 Швейцарського зобов'язального закону. Хоча в наведених джерелах (визначеннях) нічого не говориться безпосередньо про "результаті" (1), Г.Ф. Шершеневич, викладаючи суть відповідних легальних визначень, писав: "З цієї точки зору відмінність між підрядом і особистим наймом зводиться до того, що в першому випадку один контрагент отримує право на результат праці іншої, тоді як у другому випадку він отримує право користування робочою силою іншого ". Перейшовши до оцінки Зводу, той же автор підкреслював, що "в підряді ми маємо справу з" виконанням "роботи, а в особистому наймі - з" відправленням "роботи (т. X ч. I ст. 2201). Це може бути зрозумілі тільки як результат праці, з одного боку, і як тривалий стан трудової діяльності, з іншого "(2). У кінцевому рахунку, оцінюючи окремі рішення Сенату, а також діючі до того часу норми, взяті з різних актів, Г.Ф. Шершеневич прийшов до висновку: "Вважаючи всі ці спроби розмежування невдалими, слід триматися того відмінності між особистим наймом і підрядом, що особистий найм дає право користуватися тимчасово трудовою діяльністю іншої особи, а поспіль дає право на результат витраченої праці щодо здійснення поставленого завдання" <3 >. З наведених позицій "відмінність між підрядом і особистим наймом зводиться до того, що в першому випадку один контрагент отримує право на результат праці іншої, тоді як у другому він отримує право на результат користування робочою силою іншого" (4). Інтерес представляє і наведений ним приклад: "Запрошення юрисконсультом присяжного повіреного є договір особистого найму, а доручення йому справи з виграшу є підряд" (5). Зазначене, серед іншого, підтверджує, що під особистим наймом мається на увазі не тільки майбутній трудовий договір, але й усі послуги як такі, незалежно від підстав їх виникнення (див. про це гл. 7 цієї книги).
  ---
  (1) Підряд визначається в ГГУ як договір, за яким "підрядник зобов'язується виконати обіцяну роботу, а замовник - виплатити встановлений винагороду", а в Швейцарському обязательственном законі - як договір, який "зобов'язує підприємця виконати певну роботу, а замовника - сплатити винагороду" .
  (2) Шершеневич Г.Ф. Указ. соч. С. 609.
  (3) Там же. С. 611.
  (4) Там же.
  (5) Там же.
  Поглядам Г.Ф. Шершеневича близька точка зору В.І. Синайського, який прямо називав результат метою договору підряду "*".
  ---
  "*" Див: Синайський В.І. Російське цивільне право. Випуск 2. Київ, 1915. С. 169.
  Звід законів явно займав іншу позицію стосовно до подряду на виробництво робіт. До такого висновку дозволила прийти, зокрема, його ст. 1738, яка приводилася вище.
  Частина дореволюційних авторів в кінцевому рахунку не вбачала різниці в статтях, присвячених подряду, між змістом послуг та робіт. Відповідно питання про індивідуалізацію підряду переносився в іншу площину. Показово в цьому сенсі уявлення про підряд Д.І. Мейєра: "Підряд називається договір, за яким одна особа зобов'язується за відому винагороду, протягом відомого часу, надати іншій особі будь-яку послугу, що складається, наприклад, у спорудженні будівлі, перевезення тяжкості. Тільки нанимающийся, ПОДРЯДЧИК (виділено автором. - М . Б.), що не зобов'язується сам виробляти роботу, а має на увазі, що вона буде проведена через посередництво інших осіб, так що робота самого підрядника звичайно не та, яка виговорюється по підряду, а становить лише посередництво між особою, яка укладає підряд, і робітниками, які виробляють роботу. Так, полягає підряд на будівництво будівлі; сам підрядник не бере участі в споруді, а він тільки приймає робітників, має нагляд за ними, словом, тільки керує операцією. Таким чином, виявляється, що поспіль близько підходить до особистого наймом: він знаходиться в такому ж відношенні до особистого найму, в якому поставка складається до купівлі-продажу. Як поставка відрізняється від купівлі-продажу тільки тим, що для неї существен деякий проміжок часу між укладенням договору та виконанням по ньому, тоді як для купівлі -продажу цей проміжок не існує, так точно і підряд не поділяється різко рисою від особистого найму "" * ".
  ---
  "*" Мейер Д.І. Указ. соч. С. 654 - 655.
  З викладених позицій неважко було очікувати, що поспіль не отримував великого поширення на практиці. При цьому вельми переконливо звучала аргументація даного положення: "Насправді договір підряду зустрічається досить рідко: принаймні часто особа, що потребує будь-яких роботах, обходиться без підряду, а укладає договір особистого найму або ряд таких договорів і досягає тієї ж мети, яка досягається шляхом підряду, тому що істота цих договорів абсолютно однаково. Так, наприклад, нерідко особа, яка бажає побудувати будинок, само наймає платників для здійснення робіт, потрібних при будівництві будинку, мулярів, столярів тощо З кожним працівником окремо або з цілої артіллю їх особа укладає договір особистого найму і обходиться без підряду. Та надзвичайно широке застосування має поспіль для скарбниці, і тому в ч. I т. X Зводу законів вміщено особливе положення про них. Визначення, у ньому містяться, стосуються не виключно підряду, а відносяться також і до постачання "" * ".
  ---
  "*" Там же. С. 656 - 657.
  Загальне для судової практики та літератури обережне ставлення до рішення, якого дотримувався Звід, знайшло вираження в проекті книги п'ятої Цивільного уложення, який виділив в якості самостійного договору поспіль, як такої, взагалі не згадуючи про поставку. Йдеться про його ст. 491, яка передбачала: "За договором підряду підрядник зобов'язується за винагороду виконати для підряди певну роботу" "*".
  ---
  "*" Об'єднання зазначених договорів у відповідному акті Д.І. Мейер відверто називав "дивним", відкидаючи можливість розглядати їх "якщо не як тотожні, то як спорідненість". Сам він вважав, що підряд і поставка істотно різні: поспіль точно так само відноситься до особистого найму, як поставка - до купівлі-продажу, і підряд стільки ж різниться від поставки, скільки особистий найм - від купівлі-продажу (див.: Мейер Д . І. Російське цивільне право. Ч. 2. М.: Статут, 1997. С. 298).
  Поданням проекту Цивільного уложення про підряд сприяв міститься в ньому приблизний перелік можливих предметів цього договору. У ньому виявилися споруда будівель або інших споруд, пристрій і виправлення доріг, виробництво земляних робіт, виготовлення, переробка і лагодження рухомих речей. Відсутність згадки про перевезення людей і вантажів пояснювалося тим, що в проект була вже включена окрема глава про перевезення. Це означало оцінку договору, що раніше вважався різновидом підряду або принаймні змішаним договором, як самостійного договірного типу.
  Таким чином, послуги перебували за межами підряду, складаючи зміст різних самостійних глав: "Доручення", "Довіреність", "Комісія" та ін
  Проект Цивільного уложення передбачав покладання ризику випадкової загибелі "виконаної роботи" на підрядника, але лише тоді, коли будівництво здійснюється з його матеріалів. Терміни погашення можливих вимог, що відносяться до відступу підрядника від умов договору, який викликав недоліки роботи, склали відносно рухомості рік, будівель і інших споруд - п'ять років, а при навмисному приховуванні недоліків - десять років.
  ДК 1922 р., обмежившись визначенням відповідного договору і не вказуючи сфери його дії, передбачав, що "за договором підряду одна сторона (підрядник) зобов'язується за свій ризик виконати певну роботу за завданням другої сторони (замовника), остання ж зобов'язується дати винагороду за виконання завдання "(ст. 220 ЦК). Відповідно встановлювалося, що при випадковій загибелі предмета підряду, а також при неможливості завершити роботу підрядник повинен вважатися таким, що втратив право вимагати винагороди за роботу. Це правило не діяло лише тоді, коли вказане наслідок наступало через недоліки доставлених замовником матеріалів або даних ним розпоряджень про спосіб виконання або в період, коли замовник перебував у простроченні.
  ЦК 1964 р. містив в принципі аналогічне, а тільки більш широке за змістом визначення. Його ст. 350 визнала підрядом договір, за яким "підрядник зобов'язується виконати за свій ризик певну роботу за завданням замовника з його або своїх матеріалів, а замовник зобов'язується прийняти та оплатити виконану роботу". Цей Кодекс сприйняв і положення свого попередника щодо обставин, за яких підрядник втрачає право на винагороду.
  Всі три російських Кодексу (1922, 1964 і 1996 рр..) Дають підставу для висновку: договір підряду укладається за приводу не власне робіт, а робіт та їх результату "*". З цим пов'язано те, що роботи не є самостійним предметом договору. Тому всі три Кодексу рівною мірою виходять з принципу: немає результату - немає і права на зустрічне задоволення (права на винагороду). Вказана обставина особливо чітко виражено в чинному ЦК, який прямо говорить "про передачу результату робіт", що передбачає, зокрема, віддільність результату від самої роботи. Звідси випливає, що невиконанням підряду належить вважати й ситуації, при яких є робота, але немає її результату.
  ---
  "*" ДК 1922 р. і ЦК 1964 р. вживали замість "результат робіт" термін "предмет підряду". Про тотожність цих термінів можна судити з того, що в обох Кодексах виконання зобов'язань підрядником виражалося в передачі їм "предмета підряду" і відповідно визначалися наслідки його загибелі.
  Вказана властивість підряду було включено в його правовий режим, закріплений ще в ДК 1922 р. і ЦК 1964 р. Мова йде про те, що в першому з них на додаток до визначення договору в одній із статей (мається на увазі ст. 227 ЦК) оцінка виконання пов'язувалася ні з виконанням роботи, а з її здачею відповідно до договору і без недоліків, роблять її непридатною до передбаченого договором або звичайним призначенням. Таким чином, тут знову-таки мова йде не про те, що підрядник робив, а що йому слід було зробити. Саме "зроблене" було предметом дій сторін на стадії, яку ст. 228 ГК 1922 називала "прийманням робіт". Нарешті, з "результатом роботи" ототожнювався "предмет підряду", про наслідки загибелі якого йшла мова в ст. 232 того ж Кодексу.
  ЦК 1964 р. зробив подальший крок у напрямку визнання результату робіт предметом підряду. Мається на увазі, що в ньому йдеться "про приймання робіт" і про оплату "виконаних робіт", під якими явно малися на увазі роботи, як такі, а саме їх результат. Відповідно в Кодексі вперше з'явилася вказівка на те, що замовник повинен не тільки "прийняти виконану роботу", а й "оглянути її". Подібно попередньому Кодексом у ЦК 1964 р. йшлося про наслідки загибелі "предмета підряду" (ст. 363) і навіть прямо про "речі", створеної в результаті роботи (абз. 3 ст. 364) "*".
  ---
  "*" Маючи на увазі ст. 220 ГК, З.І. Шкундин з повною підставою міг визнавати неодмінними ознаками договору підряду "два моменти: 1) те, що підрядник береться щось виробити і що, отже, договір підряду поширюється на сферу самого виробництва, і 2) те, що в цій сфері виробництва підрядник здійснює виробництво за власний ризик. Тільки сукупність обох цих ознак характеризує поспіль як особливий вид договорів "(Цивільне право. Ч. 2. М.: Юріздат, 1938. С. 143). 
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
 Інформація, релевантна "1. Поняття договору підряду"
 1. ПРОГРАМА КУРСУ "ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО"
    поняття і види. Договір виключної ліцензії. Договори про передачу прав на засоби індивідуалізації товарів та їх виробників. Договори на виконання науково-дослідних, дослідно-конструкторських і технологічних робіт. Договір на передачу науково-технічної продукції. Договір про передачу ноу-хау. Тема 39. Зобов'язання з договору комерційної концесії (франчайзингу) Поняття
 2. 1. Поняття договору підряду
    договором підряду одна сторона (підрядник) зобов'язується виконати за завданням другої сторони (замовника) певну роботу і здати її результат замовнику, а замовник зобов'язується прийняти результат роботи і сплатити його (ст. 702 ЦК). Договір підряду є двостороннім, консенсуальним і оплатним. Сторонами договору підряду є замовник і підрядник. ЦК не встановлює будь-яких обмежень
 3. П
    поняття П. X, 46, § 6 (2) - с. 609 - члени сім'ї П. X, 46, § 6 (2) - с. 611 - 612 Пасивна множинність осіб у зобов'язаннях VIII, 35, § 4 (1) - с. 29 - 33 "Переадресування" виконання зобов'язання VIII, 35, § 4 (2) - с. 37 - 38; VIII, 36, § 1 (3) - с. 52 - 53 Переведення боргу VIII, 35, § 4 (3) - с. 41, 46; VIII, 37, § 4 (6) - с. 101 Перевезення - договір фрахтування як вид договору
 4. § 1. Поняття договору підряду та сфера його господарського застосування
    договору підряду. Договором підряду опосередковується широке коло господарських робіт. Одними з найбільш старих, «класичних» сфер підряду є будівельні роботи по зведенню різного роду будівель та споруд. У сучасній практиці будівництва виробничих об'єктів велике місце займають договори про будівництво «під ключ» (a turn-key contract), що передбачають здачу
 5. § 3. Муніципальні вибори.
    поняття "виборче об'єднання" зводиться до політичної партії, що має, згідно з федеральним законом, право брати участь у виборах, а також до регіонального відділення чи іншого структурному підрозділу політичної партії, у яких відповідно до федеральним законом право брати участь у виборах відповідного рівня. Єдиною "виборчої віддушиною" для інших суспільних
 6. § 2. Принципи і гарантії виборчого права
    поняття "жителі муніципального освіти" та "корпус виборців муніципального освіти" не збігаються - корпус виборців у чисельному відношенні завжди буде вже, ніж сукупність місцевих жителів. Однак принцип загального виборчого права націлює на залучення до виборів найбільш діяльної частини місцевого населення. Для розкриття змісту названого принципу законодавцем
 7. § 2. Правовий режим речей
    поняття, а здійснюючи свої правомочності і надаючи таку будівлю в оренду або використовуючи його в якості предмета іпотеки для отримання банківського кредиту, вона веде вже підприємницьку діяльність. Цей приклад показує, що практичне значення розмежування об'єктів речових прав на такі, які беруть участь тільки в комерційному обороті, і такі, які беруть участь в ньому поряд з
 8. § 1. Поняття договору в сфері підприємництва
    поняття грунтується на тому визначенні договору, яке закріплене в Цивільному кодексі Російської Федерації. Відповідно до нього «договором є домовленість двох або декількох осіб про встановлення, зміну або припинення цивільних прав та обов'язків» (п. 1 ст. 420 ЦК). Договір у сфері підприємництва (торгова угода) - це угода між сторонами, які є суб'єктами
 9. § 2. Укладення, зміна і розірвання договорів
    поняття, що характеризує особливості визначення умов договорів між певними комерційними організаціями і масовим споживачем. Необхідність захисту прав і законних інтересів споживачів вимагає оперативного та гнучкого регулювання умов таких договорів. Саме для цього Уряд РФ у випадках, встановлених законом, видає правила, обов'язкові для певних комерційних
 10. § 3. Виконання зобов'язань
    договором. Наприклад, при невиконанні зобов'язання, тобто при повній відсутності здійснення боржником будь-яких дій на дату виконання, боржник, відшкодував кредитору збитки, має право не виконувати зобов'язання в натурі. Охарактеризоване Комерційне право. Ч. I. Под ред. В.Ф. Попондопуло, В.Ф. Яковлевої. - СПб., С.-Петербурзький університет, 1997. С. 212 правило (п. 2 ст. 396 ЦК)
© 2014-2022  yport.inf.ua