Головна
ГоловнаАдміністративне, фінансове, інформаційне правоФінансове право → 
« Попередня Наступна »
В.А. Мальцев. Фінансове право. Підручник, 2008 - перейти до змісту підручника

§ 48. Форми і види державних і муніципальних боргових зобов'язань


В результаті фінансово-правових відносин у галузі дер
жавного кредиту формується державний і муници
смальни борг. Державним боргом Російської Федерації яв
ляють боргові зобов'язання Російської Федерації перед фі
зические та юридичними особами, суб'єктами Російської
Федерації, муніципальними утвореннями , іноземними
державами, міжнародними організаціями та іншими суб'єктів
тами міжнародного права, іноземними фізичними та юри
діческі особами, що виникли в результаті державних за
імствованій Російської Федерації, а також боргові зобов'язання
ства за наданими державними гарантіями та боргові

зобов'язання, що виникли внаслідок прийняття законодавець
них актів Російської Федерації про віднесення на державно
ний борг боргових зобов'язань третіх осіб.
Структура державного боргу Російської Федерації перед
ставлять собою угруповання боргових зобов'язань за встанов
ленним законодавством видам. Боргові зобов'язання Росій
ської Федерації можуть існувати у вигляді зобов'язань по:
- кредитами, залученими від імені Російської Федерації
як позичальника від кредитних організацій, іноземних держав,
в тому числі за цільовими іноземними кредитами (запозичень
ям) міжнародних фінансових організацій, інших суб'єктів
міжнародного права, іноземних юридичних осіб;
- державним цінних паперах, випущених від імені
Російської Федерації;
- бюджетними кредитами, залученими у федеральний бюд
жет з інших бюджетів бюджетної системи Російської Федера
ції;
- державним гарантіям Російської Федерації;
- іншим борговим зобов'язанням, раніше віднесених у відповід
відповідне з російським законодавством на державний борг
Російської Федерації.
Державний борг суб'єкта Російської Федерації вклю
чає в себе боргові зобов'язання суб'єкта Російської Федера
ції, які здійснюються у вигляді зобов'язань по:
- державних цінних паперів суб'єкта Російської Фе
дерации;
- бюджетними кредитами, залученими до бюджету суб'єкта Ріс
сийской Федерації;
- кредитами, отриманими суб'єктом Російської Федерації від
кредитних організацій, іноземних банків і міжнародних
фінансових організацій;
- державним гарантіям суб'єкта російської Федерації.
Сукупність боргових зобов'язань муніципального образо
вання, види яких передбачені бюджетним законодавець
ством, утворює муніципальний борг. Боргові зобов'язання му
муніципальні утворення виступають у вигляді зобов'язань по:
- цінних паперів муніципального освіти (муниципаль
ві цінні папери);
- бюджетними кредитами, залученими до місцевого бюджету від
інших бюджетів бюджетної системи Російської Федерації;
- кредитами, отриманими муніципальним освітою від
кредитних організацій;
- гарантіям муніципального освіти (муніципальним
гарантіям).
Розглянемо докладніше основні види боргових зобов'язань
Російської Федерації. Договори кредитів, залучених від іме-

ні Російської Федерації, яка виступає в якості позичальника,
укладаються з метою залучення грошових коштів для преодо
лення дефіциту бюджету. Кредиторами в цьому випадку виступають
комерційні банки Російської Федерації та іноземних дер
дарств, а також самі іноземні держави. Серед основних
кредиторів Російської Федерації слід назвати найбільші
іноземні банки, такі, як «Bank of America», «Deutsch Bank»,
«Chase Manhattan Bank», а також економічно розвинені іно
дивні держави - Великобританія, Німеччина, США, Япо
ня та ін Особливе місце в цих відносинах займають кредитні
угоди з міжнародними фінансовими організаціями -
Міжнародним валютним фондом (МВФ), Міжнародним бан
ком реконструкції та розвитку (МБРР), Європейським банком ре
конструкції та розвитку (ЄБРР). Зокрема, подолання в Рос
оці фінансової кризи 1998 р. сприяли кредити, переді
ставлені МВФ на загальну суму 4,5 млрд доларів США1. При
цьому надання кредитів міжнародними фінансовими
організаціями супроводжується рекомендаціями щодо їх вико
ванию, які держава-позичальник зобов'язана виконувати.
Одним з основних видів державних боргових зобов'язань
нізацією є зобов'язання по державних цінних буму
гам. Рішення про емісію державних цінних паперів Росій
ської Федерації приймається Урядом Російської Феде
рації з урахуванням граничного обсягу їх випуску. Граничні обсягів по
ми випуску державних цінних паперів за номінальною сто
имости встановлюються Урядом Російської Федерації
відповідно до верхньою межею державного боргу Рос
сийской Федерації, встановленим федеральним законом про фе
деральному бюджет на черговий фінансовий рік і плановий
період. Порядок випуску, обігу та погашення державних
них цінних паперів Російської Федерації, суб'єктів Російської
Федерації, а також муніципальних цінних паперів регулюється
Федеральним законом від 29 липня 1998 р. № 136-ФЗ «Про особливо
стях емісії та обігу державних і муніципальних цін
них паперів» 2. Умови емісії цінних паперів суб'єкта Російської
Федерації і муніципальних цінних паперів підлягають регістра
ції в Міністерстві фінансів Російської Федерації.
Надання бюджетних кредитів з інших бюджетів бюд
житній системи Російської Федерації здійснюється на осно
вання договору відповідно до цивільного законодавства,
з урахуванням особливостей, встановлених Бюджетним кодексом
1 К 1 лютого 2006 Росія погасила даний кредит Міжнародного ва
лютного фонду. Див: Інформаційне повідомлення Міністерства фінансів Рос
сийской Федерації / / Фінансовий вісник. - № 3. - 2006.
2 Відомості Верховної Ради України. - 1998. - № 31. - Ст. 3814.

Російської Федерації. Бюджетний кредит надається на
умовах оплатне і зворотності. Російську Федерацію в
цих відносинах представляють органи державної влади,
уповноважені федеральними законами, нормативними пра
вовимі актами Президента та Уряду Російської Федера
ції. При цьому умова договору про бюджетний кредиті по зобо
тельному забезпечення виконання позичальником свого зобов'язання
ства з повернення зазначеного кредиту не поширюється на слу
чаї, коли позичальником є Російська Федерація або суб'єкт
Російської Федерації.
Державною гарантією визнається спосіб забезпечення грома
Данський-правових зобов'язань, в яких гарантом виступає Рос
сийской Федерації. Державна гарантія може предостав
ляться для забезпечення як вже виниклих зобов'язань, так і
зобов'язань, які можуть виникнути в майбутньому. Письмова
форму договору про надання державної гарантії яв
ляется обов'язковою. Рішення про надання державних
гарантій Російської Федерації приймається у формі акта Пра
вительства Російської Федерації в межах загальної суми пре
доставляються гарантій, встановленої у Федеральному законі про
федеральний бюджет на черговий фінансовий рік і плановий
період. Відповідно до цього актом Міністерство фінансів Рос
сийской Федерації укладає договори про надання дер
дарчих гарантій і видає їх. За видачу державної га
рантьє принципал може сплачувати гаранту винагороду. У той
же час з метою надання державної гарантії уста
навливается вимогу про проведення аналізу фінансового зі
стояння принципала, яке здійснюється Міністерством
фінансів Російської Федерації.
Загальна сума зобов'язань за державними гарантіями Рос
сийской Федерації у валюті Російської Федерації включається
як вид боргового зобов'язання до складу державного внут
реннего боргу, а загальна сума зобов'язань за державними
гарантіям в іноземній валюті - до складу державного зовн
нього боргу. Облік виданих державних гарантій і платежів
по ним веде Міністерство фінансів Російської Федерації. Го
сударственние гарантії Російської Федерації не можуть переді
ставлять для забезпечення виконання зобов'язань держави
них чи муніципальних унітарних підприємств, за винятком
ем федеральних державних унітарних підприємств.
До іншим боргових зобов'язань відносяться угоди, в тому
числі міжнародні, укладені від імені Російської Феде
рації про пролонгації та реструктуризації боргових зобов'язань
минулих років, які в основному стосуються питань, пов'язаних
з погашенням державного боргу колишнього СРСР. До початку
1992 загальна заборгованість СРСР становила 70 млрд доларів

США, з яких 40 млрд доларів - борг перед іноземними
урядами (Паризький клуб кредіторов1), 22 млрд дола
рів - борг комерційним кредиторам (Лондонський клуб креди
торов2) і 8 млрд доларів становила заборгованість по торго
вим кредитах.
За угодою з Паризьким клубом радянський зовнішній борг
Росії був реструктуризований на наступних умовах: сума
реструктуризованих боргу - 38 млрд доларів США , термін по
гасіння - 25 років (до 2020 р.), шестирічний пільговий період, в
протягом якого погашаються тільки відсотки по боргу. Росій
ський борг радянського періоду перед Лондонським клубом в резуль
таті укладеної угоди був реструктуризований восени
1997 з умовою виплати боргу , що становить 32 млрд дола
рів США, в розстрочку протягом 25 років з пільговим семирічним
періодом, протягом якого погашення підлягають тільки про
центи по боргу.
У 2000 році між Російською Федерацією і Лондонським клу
бом було підписано нову угоду про реструктуризацію дол
гов, в результаті якого було списано 36,5 відсотків основної
суми боргу, а сума, що переоформлялася в новий ви
пуск облігацій з датою погашення 31.03.2030 р. За боргами перед
Паризьким клубом вдалося домогтися встановлення пільгового пе
риода виплат до 2020 р., протягом якого буде виплачуватися
тільки частину основної суми боргу та проценти3 .
По термінах державний борг поділяється на короткостроковий -
до 1 року, середньостроковий - від 1 року до 5 років і довгостроковий - від
5 до 30 років (включно).
Боргові зобов'язання Російської Федерації і суб'єктів
Російської Федерації погашаються у строки, що визначаються
ються конкретними умовами позики і не можуть перевищувати 30 років.
Боргові зобов'язання муніципальних утворень погашена
ються у строки, визначені умовами позики, і також діляться
на короткострокові (менше 1 року) , середньострокові (від 1 року до
5 років) і довгострокові (від 5 до 10 років включно).
1 Паризький клуб країн-кредиторів утворений в 1956 р. і представляє інте
си 19 держав (Росія прийнята до його складу в 1997 р.), є неформальною
міжнародною організацією. Головні завдання Паризького клубу - сприяти
членам клубу в повному або частковому поверненні кредитів, отриманих від
платоспроможними країнами, а також попереджати банкрутство країн по
засобом своєчасного надання їм певних коштів, пересмот
  ра умов кредиту, часткового списання боргів.
  2 Лондонський клуб банків-кредиторів об'єднує більше 600 найбільших
  комерційних банків США, Західної Європи та Японії. Він створений з метою
  спільного надання кредитів та врегулювання проблем з держави
  мі-позичальниками. - Прямуючи. авт.
  3 Країв А.О., Коньков І. Н., Малєєв П.Ю. Ринок боргових цінних
  паперів. - М., 2002. - С. 231-234.

  Забезпечення боргових зобов'язань Російської Федерації,
  суб'єкта Російської Федерації, муніципального освіти
  здійснюється повністю і без умов всім які у
  власності майном, що є відповідну каз
  ну, і виконуються за рахунок коштів відповідного бюджету. При
  цьому Російська Федерація не несе відповідальності за довго
  вим зобов'язаннями суб'єктів Російської Федерації і муници
  смальни утворень, якщо зазначені зобов'язання не були га
  гарантованих Російською Федерацією. Суб'єкти Російської Фе-
  дерации та муніципальні освіти не відповідають за борговими
  зобов'язаннями один одного, якщо зазначені зобов'язання не були
  гарантовані ними, а також за борговими зобов'язаннями Рос
  сийской Федерації.
  Залежно від суб'єктів-кредиторів державний борг
  поділяється на внутрішній і зовнішній.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
 Інформація, релевантна "§ 48. Форми і види державних і муніципальних боргових зобов'язань "
 1. § 4. Правовий режим цінних паперів
    форми і обов'язкових реквізитів майнові права, здійснення або передача яких можливі тільки при його пред'явленні. З наведеної дефініції з очевидністю випливає цілий ряд характерних рис цінного паперу. По-перше, обов'язковою ознакою цінного паперу є її документарну. Поза документа такий папір існувати не може. Встановлена Цивільним кодексом можливість
 2. § 2. Розрахунки і кредитування
    форми тягне недійсність, нікчемність кредитного договору, - ст. 820 ГК; - за наявності обставин, очевидно які свідчать про те, що позичальник не зможе повернути позичку в строк, кредитор, незважаючи на вже укладений кредитний договір, має право відмовитися від надання кредиту повністю або частково, - п. 1 ст. 821 ГК; - позичальник ж має право невмотивованої відмови від
 3. § 2. Форми опосередкованої участі населення у здійсненні муніципальної влади
    форми їх взаємодії на основі закону або договору; обласні органи державної влади мають право укладати з органами місцевого самоврядування договори та угоди про передачу (делегування) повноважень у порядку, визначеному законом області. Задовольняючи заявлені вимоги, суд також виходив з того обставини, що федеральний закон про можливість включення фінансових управлінь
 4. § 1. Економічна основа місцевого самоврядування
    форми власності. Розвиток господарської діяльності - в даний час найважливіший економічний інструмент, що впливає на стан місцевого самоврядування. Низький рівень податкових доходів у місцевих бюджетах і значні витрати на утримання соціальної сфери, забезпечити які не зможе навіть перерозподіл доходів між органами державної влади та органами місцевого
 5. § 2. Фінансові ресурси муніципальних утворень
    форми звітності з цього місцевого податку. Інші елементи оподаткування можуть встановлюватися виключно Податковим кодексом Російської Федерації. Таким чином, органи місцевого самоврядування жорстко обмежені в праві встановлення та зміни ставок місцевих податків. Позитивна сторона такого підходу пов'язана з охороною прав громадянина, чітким визначенням рамок конституційно
 6. § 1. Загальні положення про купівлю-продаж
    форми такого узгодження (пор. з п. 1 ст. 26), останнє має передувати здійсненню угоди. Однак враховуючи особливості редакції п. 2 ст. 295, не можна виключити і подальшого узгодження, що дозволяє "перевести" операцію з розряду нікчемних у дійсні. В. Можливість продажу майна суб'єктами права оперативного управління залежить від правовласника та обмеженості його права
 7. § 5. Договори продажу нерухомості та підприємства
    форми (зокрема, обмін документами за допомогою поштового, телеграфного, телетайпного, телефонного, електронного або іншого зв'язку) для його укладення (і висновок) недостатні. Договір продажу нерухомості, досконалий усно або з порушенням вимоги єдиної письмової форми, недійсний (нікчемний) (див. п. 2 ст. 434, ст. 550 ЦК) і не породжує правових наслідків, крім спеціальних, іменованих
 8. Короткий перелік латинських висловів, які використовуються в міжнародній практиці
    форми, габариту, фасону, забарвлення або комплектації "(в ред. від 15 грудня 2006 р.) / / СЗ РФ. 1998. N 4. Ст. 482. Про технічно складних товарах, заміна яких згідно п. 1 ст. 503 ГК та п. 1 ст. 18 Закону про захист прав споживачів здійснюється тільки за наявності в них істотних недоліків, см.: постанова Уряду РФ від 13 травня 1997 р. N 575 "Про затвердження Переліку технічно
 9. Короткий перелік латинських висловів, які використовуються в міжнародній практиці
    форми прийняття дітей на виховання (див.: Рясенцев В.А. Сімейне право. М., 1971. С. 45; Радянське сімейне право / під ред. В.А. Рясенцева. М., 1982. С. 43 та ін.). * (224) Прикладом такого роду може служити визначення сім'ї Е.М. Ворожейкіна, який запропонував вважати нею "врегульовану нормами законодавства про шлюб та сім'ю спільне життя осіб, що виникає як наслідок їх союзу, або як
 10. 7. Характер норм договірного права
    форми втручання тут різні, вони залежать від стану суспільства ". --- Лівшиць Р.З. Теорія права. М.: БЕК, 1994. С. 178. Обмеження свободи волевиявлення проявляється у прийнятті законодавцем обов'язкових для сторін правил, які набувають різну форму. Вони можуть виражатися в тому, що законодавець або покладає на сторони обов'язок укласти
© 2014-2022  yport.inf.ua