Головна
ГоловнаЦивільне, підприємницьке, сімейне, міжнародне приватне правоЦивільне право → 
« Попередня Наступна »
Е. А. Васильєв. Цивільне та торгове право капіталістичних держав, 1993 - перейти до змісту підручника

§ 5. Виконання зобов'язань


Належне виконання зобов'язання розглядається як одна з підстав його припинення (див., наприклад, § 362 ГГУ; ст. 114 ШОЗ), тобто якщо зобов'язання виконано належно і, отже, досягнута його мета , воно припиняється.
Найбільш складні проблеми, пов'язані з виконанням зобов'язань, виникають стосовно до договірних зобов'язань. У першу чергу саме до зобов'язань, що виникають з договорів, ставляться вельми численні і багато в чому збігаються з утримання в різних правових системах розпорядження, встановлюють критерії належного виконання зобов'язань. Ці норми за своїм характером диспозитивності і застосовуються відповідно лише в тих випадках, коли в договорі відсутні положення, що містять вимоги щодо строків, місця, змісту, виконання і т. п.
Отже, при оцінці того, належно чи ні виконано зобов'язання, необхідно перш за все звернутися до самого договору. У цьому зв'язку особливого значення набуває тлумачення договірних умов судом або арбітражем у разі виникнення спору. У законодавстві та судовій практиці склалися й існують певні правила тлумачення договору і, що видається особливо важливим, правила заповнення прогалин у договорі (ст. 1135, 1156-1164 ФГК; § 133, 157, 242, ГГУ; ст. 18 ШОЗ; ст. 2-202 ЕТК США).
Згідно з правилами тлумачення договорів країн континентальної Європи, завдання тлумачення полягає у встановленні справжніх
275
намірів сторін, і тому не слід дотримуватися лише буквального сенсу слів і виразів, що містяться в договірних умовах. Метод тлумачення, прийнятий в континентальному праві, грунтується на тому, що слова і вирази можуть мати зовсім різне значення не тільки виходячи з контексту, в який поміщені, але і з урахуванням всіх обставин, при яких вони були вжиті.
Метод тлумачення в англо-американському праві більш формальний, до уваги береться буквальне, загальноприйняте значення слів і виразів, особливо якщо мова йде про письмовому договорі. Найбільшою мірою такий метод характерний для англійських судів. Велику роль при тлумаченні договору грають визначення і пояснення понять, які у ряді законодавчих актів; враховуються також існуючі звичаї і торгові звичаю. У разі, якщо будь-які питання в договорі опиняються неврегульованими або врегульованими недостатньо повно (особливо часто це буває в довгострокових договорах), виникає проблема заповнення договору. ФГК прямо встановлює, що угоди зобов'язують не тільки до того, що в них виражено, але ще й до всіх наслідків, які справедливість, звичаю або закони пов'язують із зобов'язанням згідно його природі (ст. 1135 ФГК).
У праві ФРН при тлумаченні договорів особливе значення мають такі містяться в ГГУ поняття, як «добрі звичаї» (gute Sitten), «віра і довіра» (Treu und Glauben). З посиланням на ці абсолютно невизначені критерії суди нерідко не тільки тлумачать договірні умови, а й, якщо це представляється необхідним, попросту змінюють їх, абсолютно не зважаючи при цьому з наміром сторін.
У праві країн континентальної Європи для заповнення договору насамперед служать диспозитивні норми закону, а також звичаї. В англо-американському праві склалося поняття неявних умов договору (implied conditions).
Для англійського права велике значення має розподіл договірних умов на істотні (conditions) і прості (warranties). При порушенні істотної умови інша сторона має право відмовитися від договору; при порушенні простого умови вона може претендувати лише на відшкодування збитку.
Основні вимоги, що стосуються порядку і способу виконання зобов'язань і застосовуються в разі, якщо угода не встановлює іншого, дуже подібні у різних правових системах і в основному зводяться до наступного.
1. Виконання може бути вироблено будь-якою особою, а не тільки особисто боржником. Отже, якщо в усьому іншому виконання відповідає договору, кредитор не може відмовитися прийняти його. Виняток становлять договори, де особистим якістю або кваліфікації боржника надається особливе значення (наприклад, договори доручення, найму послуг і т. п.).
276
Виконання повинно бути вироблено кредитору особисто або особі, уповноваженій на прийняття виконання (наприклад, представнику кредитора), або банку, що діє на основі інкасового доручення. Якщо договір виконаний невповноваженій особі, це має бути схвалено кредитором.
2. Боржник повинен виконати зобов'язання в місці і в строк, зазначені в договорі. Якщо вказівка місця відсутня, то з точки зору континентального права належним місцем виконання є місце проживання боржника (ст. 1247 ФГК; § 269 ГГУ;
абз. 3 ст. 64 ШОЗ). Абзац 2 § 269 ГГУ містить також правило, згідно з яким зобов'язання, пов'язане з яким-небудь підприємством боржника, має бути виконане в місці знаходження такого підприємства. Якщо ж предметом зобов'язання є сплата грошової суми, вона повинна бути проведена за місцем проживання кредитора (абз. 2 § 269 ГГУ; абз. 1 ст. 74 ШОЗ).
Що стосується англо-американського права, то належним місцем виконання для всіх договірних зобов'язань, незалежно від їх змісту, є місце проживання кредитора. Для деяких зобов'язань винятки з цього загального правила містяться в законі. Наприклад, і англійський закон про продаж товарів, і ЕТК США встановили, що належним місцем здачі товарів є місце проживання продавця.
Якщо в договорі строк не зазначений, то він може бути визначений | на основі закону або звичаю. Коли ж і це виявляється неможливим, то з точки зору права країн континентальної Європи боржник може провести виконання негайно, а кредитор може негайно його зажадати (§ 271 ГГУ; ст. 75 ШОЗ). В англо-американському праві в разі відсутності вказівок на термін. виконання в договорі виконання за таким договором має '; бути вироблено протягом «розумного строку». Тривалість так (. Званого «розумного строку» в кожному окремому випадку залежить | від обставин справи. Англійське право в принципі не розглядає-|: кість термін як істотної умови договору, однак для ^ окремих видів договорів строк виконання може бути визнаний | судом істотним умовою. Згідно континентального праву, | для того щоб боржник вважався таким, що прострочив, одного тільки 'факту запізнення в принципі недостатньо; необхідно ще нагадування з боку кредитора (ст. 1139 ФГК; абз. 1 ст. 102 ШОЗ), незалежно від того, зазначений у договорі термін чи ні. Особливу нагадування по французькому праву не вимагається, якщо сторони домовилися про те, що воно не потрібно (ст. 1139 ФГК), або зобов'язання за своїм характером було таким, що могло бути виконано тільки до певного терміну (наприклад, до весіллі, Нового року і т. п. - | ст. 1146 ФГК; § 376 ГТУ). Право ФРН та Швейцарії не вимагає нагадування, коли для виконання призначений календарний строк | (абз. 2 § 284 ГГУ; абз. 2 ст. 102 ШОЗ).
Питання про можливість дострокового виконання вирішується залежно від того, в чиїх інтересах встановлено термін. Отже,
277
дострокове виконання без згоди кредитора допускається, якщо строк встановлено виключно в інтересах боржника.
3. Боржник зобов'язаний провести виконання з точки зору якості, кількості, способу в повній відповідності з договором. Виходячи з цього, кредитор не зобов'язаний приймати в якості виконання небудь відмінне від того, що було передбачено угодою, навіть більш цінне.
Кредитор також не зобов'язаний приймати виконання частинами, навіть якщо предмет зобов'язання ділимо (ст. 1244 ФГК; § 266 ГГУ;
ст. 69 ШОЗ).
4. Для того щоб зобов'язання припинилося виконанням, воно має бути прийняте кредитором. Право країн континентальної Європи не розглядає в принципі прийняття виконання як обов'язок кредитора. Такий обов'язок передбачена відносно лише деяких договорів (наприклад, прийняття товару від продавця є обов'язком покупця за договором купівлі-продажу).
ГГУ і ШОЗ знають поняття прострочення кредитора (§ 300 ГГУ;
ст. 91 ШОЗ). Однак прострочення кредитора не тягне за собою його обов'язку відшкодувати боржнику завдані збитки. Боржник має право лише на відшкодування витрат. Основна увага названі закони приділяють тим способам, за допомогою яких боржник може звільнитися від лежить на ньому обов'язки. Наприклад, вельми детально врегульовано порядок депонування предмета боргу (§ 372 ГГУ; ст. 92 і 96 ШОЗ). Крім депонування передбачена також можливість продажу майна з публічних торгів (§ 383 ГГУ; ст. 93 ШОЗ). Всі витрати, пов'язані з депонуванням або продажем, повністю несе кредитор.
ФГК взагалі невідомо поняття прострочення кредитора, і закон лише регулює в цьому зв'язку питання, що відносяться до депонування речей, що є предметом боргу.
Англо-американське право розглядає необгрунтовану відмову кредитора прийняти належне виконання як порушення ним свого обов'язку, що, в свою чергу, дає боржникові право на відшкодування пов'язаних з цим збитків.
Обов'язок боржника полягає лише в тому, щоб запропонувати кредитору належне виконання (tender of ferformance). Судова практика і доктрина виробили ряд правил, при дотриманні яких зроблену пропозицію виконання вважається належним. Багато з них отримали закріплення в законі (див., наприклад, ст . 2-503 ЄТК США).
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "§ 5. Виконання зобов'язань"
 1. § 6. Муніципальні запозичення
  виконання зобов'язань муніципальних утворень; процедура емісії муніципальних цінних паперів та особливості їх обігу; порядок розкриття інформації емітентами зазначених цінних паперів в частині, що не регламентованої законодавством Російської Федерації. Відповідно до цього Федеральним законом муніципальними цінними паперами визнаються цінні папери, випущені від імені муніципального
 2. § 1. Поняття комерційного права
  виконанням або неналежним виконанням зобов'язань підприємцем або його контрагентами за договором. В цьому випадку настає майнова відповідальність підприємця або його контрагента, що виражається в несприятливих майнових наслідки для відповідної особи і обумовлено правопорушенням з його боку. Так, підприємець несе відповідальність у тому випадку, якщо не
 3. § 3. Реорганізація і ліквідація комерційних організацій
  виконанні зобов'язання, боржником за яким є реорганізованих комерційна організація. При цьому кредитори вправі також вимагати відшкодування збитків, завданих достроковим припиненням зобов'язання. Як і будь-яке право, право кредитора на дострокове припинення або виконання боржником зобов'язання може бути їм не реалізовано. У такому випадку місце реорганізованої комерційної
 4. § 4. Неспроможність (банкрутство) підприємців
  виконання зобов'язання сплатити гроші. Абсолютна неплатоспроможність має місце тоді, коли особа при звичайному веденні справ не може погасити всі свої зобов'язання, термін платежу за якими вже настав, наприклад, при незадовільній структурі балансу. Абсолютна неплатоспроможність боржника, засвідчена арбітражним судом або оголошена ним самим, називається неспроможністю. В
 5. § 4. Правовий режим цінних паперів
  виконання зобов'язання з такої облігації. Безпосереднім же предметом виконання виступатиме сума грошових коштів, звертається з урахуванням наданих знижок і пільг у рахунок одержуваного власником облігації житла. У разі, якщо документ буде засвідчувати право його власника на позачергове або першочергове одержання житла, то при зверненні до органів розподілу житлової площі
 6. § 1. Поняття договору у сфері підприємництва
  виконанні або неналежному виконанні зобов'язань, є економічними спорами, які вирішуються арбітражним судом у відповідності з Арбітражним процесуальним кодексом РФ. Зазначені ознаки договору у сфері підприємництва : особливий суб'єктний склад, розрахунок на прибуток при здійсненні підприємницької діяльності, возмездность - повинні розглядатися в цілісності і у
 7. § 2. Укладення, зміна і розірвання договорів
  виконанню торгових угод застосовуються спеціальні норми комерційного права, не діють стосовно звичайних цивільних угод. Особливості регулювання змісту угод нормами комерційного права проявляються, з одного боку, у спрощенні форми і порядку їх укладення сторонами, а з іншого боку, в посиленні захисту інтересів учасників торгової угоди і в пред'явленні до змісту самої
 8. § 3. Виконання зобов'язань
  виконання зобов'язань. Особливості правової регламентації відносин, пов'язаних із здійсненням підприємницької діяльності, відображені в нормах, присвячених зобов'язального права і , зокрема, виконанню зобов'язань. Цивільний кодекс Російської Федерації закріплює єдиний принцип виконання зобов'язань - належне виконання. Його суть полягає в тому, що зобов'язання повинні
 9. § 4. Забезпечення виконання зобов'язань
    виконання боржником своїх зобов'язань. Це може статися як через несумлінне поведінки боржника, так і Комерційне право. Ч. I. Под ред. В.Ф. Попондопуло, В.Ф. Яковлевої. - СПб., С.-Петербурзький університет, 1997. С. 221 зважаючи на його неплатоспроможності. Для того, щоб зробити положення кредитора більш стійким, йому надається можливість різними способами захищати
 10. § 5. Відповідальність за порушення зобов'язань
    виконанням або неналежним виконанням зобов'язання. Відповідно до п. 2 ст. 15 ГК під збитками розуміються витрати, які особа, чиє право порушене, зробило або повинне буде зробити для відновлення порушеного права, втрата або пошкодження його майна (реальний збиток), а також неодержані доходи, які ця особа одержала б при звичайних умовах цивільного обороту, якби
© 2014-2022  yport.inf.ua