Головна
ГоловнаЦивільне, підприємницьке, сімейне, міжнародне приватне правоЦивільне право → 
« Попередня Наступна »
Е.А. СУХАНОВ. Цивільне право: У 4 т. Том 2: Речове право. Спадкове право. Виключні права. Особисті немайнові права: Підручник., 2008 - перейти до змісту підручника

2. Виконання заповіту

Виконання заповіту покладається на призначених у заповіті спадкоємців. Крім того, заповідач може доручити виконання заповіту виконавцю волі (душеприказчику) (ст. 1133 ЦК). Причому чинне законодавство дозволяє доручити душеприказчику виконання заповіту не тільки повністю, але і в певній частині.
Виконавець заповіту може бути обраний як з числа спадкоємців, так і незалежно від цього. Але в будь-якому випадку від нього вимагається згода, виражена одним із таких способів:
- в власноручного напису на заповіті;
- в заяві, доданій до заповіту;
- в заяві, поданій нотаріусу протягом місяця з дня відкриття спадщини.
Крім цього громадянин визнається котрий дав згоду бути виконавцем заповіту, якщо протягом місяця з дня відкриття спадщини він фактично приступить до виконання заповіту (абз. 3 п. 1 ст. 1134 ЦК). У цьому випадку він висловлює свою згоду шляхом вчинення конклюдентних дій.
Виконавець заповіту може бути звільнений від виконання своїх обов'язків судом. Відповідне рішення суд приймає як на прохання самого виконавця заповіту, так і на прохання спадкоємців, якщо є обставини, які перешкоджають душеприказчику виконувати свої обов'язки.
Заповіт, яким конкретний громадянин призначений виконавцем, є підставою його повноважень. Вони тепер засвідчуються свідоцтвом, що видається нотаріусом (ст. 1135 ЦК).
Душоприказник повинен вжити певних заходів, необхідні для виконання заповіту, на той випадок, якщо в самому заповіті не передбачено інше. Приблизний перелік таких заходів наведено у ст. 1135 ЦК. Серед них, зокрема:
1) забезпечення переходу до спадкоємців належної їм спадкового майна відповідно до вираженої в заповіті волею спадкодавця та законом;
2) прийняття самостійно або через нотаріуса заходів з охорони спадщини та управління ним в інтересах спадкоємців;
3) отримання належних спадкодавцеві грошових коштів та іншого майна для передачі їх спадкоємцям, якщо це майно не підлягає передачі іншим особам (п. 1 ст . 1183 ЦК);
4) виконання заповідального покладання або вимога від спадкоємців виконання заповідального відмови (ст. 1137 ЦК) або заповідального покладання (ст. 1139 ЦК).
Безумовний інтерес представляє правова природа "фігури" душоприказника. Вона оцінюється в літературі неоднозначно. Проте в основі різних оцінок так чи інакше лежить ідея представництва, яке разом з тим розуміється по-різному: представник заповідача (А. Гордон, С.І. Анненков та ін.), представник спадкоємців (А.М. Гуляєв) або навіть представник самого спадщини як "особливого юридичної особи" (Г.Ф. Шершеневич) (1).
---
(1) Огляд позицій з цього питання див: Серебровський В.І. Указ. соч. С. 145.
Вітчизняна доктрина виходить з можливості представництва тільки inter vivos (між живими), виконавцем ж заповіту особа стає лише після відкриття спадщини, тобто після смерті заповідача. У ЦК прямо підкреслюється, що душоприказники при спадкуванні, так само як і інші особи, що діють хоча і в чужих інтересах, але від власного імені (наприклад, комерційні посередники чи конкурсні керуючі при банкрутстві), представниками не є (п. 2 ст. 182).
Слід погодитися з авторами, які оцінюють діяльність виконавця заповіту як особливу різновид представництва (1). Особливість його полягає насамперед у тому, що відразу важко визначити тих, кого виконувач духівниці представлятиме. Адже він виступає в інтересах лише тих спадкоємців, що прийняли спадщину, а їх коло визначається після відкриття спадщини протягом досить тривалого часу (2).
---
(1) Див: Коментар до частини третьої Цивільного кодексу Російської Федерації / Під ред. А.Л. Маковського, Е.А. Суханова. С. 130 (автор коментаря до ст. 1135 - О.М. Козир).
(2) Там же.
Ще одна особливість представництва подібного роду полягає в тому, що підставою прав і обов'язків душоприказника є свого роду доручення, одностороннє волевиявлення заповідача, з яким закон пов'язує певні правові наслідки (1).
---
(1) Див: Серебровський В.І. Указ. соч. С. 146.
Виконавець заповіту має право на відшкодування за рахунок спадщини необхідних витрат (зокрема, з охорони та управління спадковим майном), які він поніс при виконанні заповіту. Причому суми ці підлягають відшкодуванню в числі інших першочергових видатків. Це означає, що вони відшкодовуються до сплати боргів кредиторам спадкодавця (п. 2 ст. 1174 ЦК).
Крім того, чинне законодавство надає душеприказчику право на отримання понад витрат винагороди за рахунок спадщини, але тільки в тому випадку, якщо це передбачено заповітом (ст. 1136 ЦК) (1).
---
(1) Стаття 545 ЦК РРФСР 1964 р. включала в себе імперативну норму, в силу якої встановлювалося, що виконавець заповіту не одержує винагороди за свої дії по виконанню заповіту. Допускалося лише відшкодування йому за рахунок спадщини необхідних витрат, понесених ним по охороні спадкового майна і по управлінню цим майном.
Виконання заповіту передбачає чітке з'ясування його змісту. Якщо у нотаріуса, виконавця заповіту або суду виникає необхідність тлумачити заповіт, вони повинні брати до уваги буквальне значення містяться в ньому слів і виразів (абз. 1 ст. 1132 ЦК). У разі ж неясності буквального сенсу будь-якого положення заповіту він встановлюється шляхом зіставлення його з іншими положеннями і сенсом заповіту в цілому. Мета тлумачення - забезпечити найбільш повне здійснення передбачуваної волі заповідача (абз. 2 ст. 1132 ЦК).
Додаткова література
Антимонов Б.С., Граве К.А. Радянське спадкове право. М., 1955.
Гордон М.В. Спадкування за законом і за заповітом. М., 1967.
Никитюк П.С. Спадкове право і спадковий процес. Кишинів, 1973.
Коментар до частини третьої Цивільного кодексу Російської Федерації / Під ред. А.Л. Маковського, Е.А. Суханова. М., 2002.
Коментар до Цивільного кодексу Російської Федерації, частини третьої (постатейний) / Відп. ред. Н.І. Маришева, К.Б. Ярошенко. М., 2004.
Серебровський В.І. Нариси радянського спадкового права / / Вибрані праці з спадкоємному і страховому праву (Серія "Класика російської цивілістики"). М., 1997.
Ейдінова Е.Б. Спадкування за законом і за заповітом. М., 1984.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 2. Виконання заповіту "
 1. § 4. Виконання і оспорювання заповіту
  виконано після смерті заповідача. Саме за допомогою виконання заповіту реалізується воля спадкодавця, виражена у формі заповіту. У процесі виконання заповіту здійснюється комплекс дій юридичного і фактичного характеру, як передбачених у заповіті, так і не названих в ньому, але необхідних для виконання розпоряджень, зроблених заповідачем щодо свого майна. В
 2. § 1. Здійснення спадкових прав
  виконання будь-якого зобов'язання у порядку заповідального відмови або заповідального покладання, воно переходить на інших спадкоємців, які отримали частку відмовився спадкоємця. Відмовитися від спадщини може не тільки спадкоємець, але й у відповідності зі ст. 1160 ЦК відказоодержувач (легатарій) може відмовитися від отримання заповідального відмови. Так само як і відмова від спадщини, відмова від
 3. § 3. Охорона спадкових прав
  виконання доручення. Таке доручення може бути направлене відповідній нотаріусу через органи юстиції або безпосередньо (якщо нотаріус за місцем відкриття спадщини обізнаний про те, кому саме має адресувати доручення). У поселенні, де немає нотаріуса, опис спадкового майна і передачу його на зберігання здійснює голова місцевої адміністрації поселення або інше спеціально
 4. Короткий перелік латинських висловів, які використовуються в міжнародній практиці
  виконанні ними службових обов'язків "і затвердженого ним Положення про порядок відшкодування шкоди, завданої громадянинові незаконними діями органів дізнання, попереднього слідства, прокуратури і суду (Відомості СРСР. 1991. N 21. Ст. 741). Хоча зазначені акти і не визнані не чинними на території Російської Федерації, вони фактично перекриті правилами глави 18 КПК. * (53) СЗ РФ.
 5. ПРОГРАМА КУРСУ "ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО"
  виконання цивільних обов'язків Поняття здійснення суб'єктивного цивільного права. Поняття виконання суб'єктивної цивільного обов'язку. Принципи і гарантії здійснення прав і виконання обов'язків у цивільному праві. Способи здійснення цивільних прав і виконання цивільно-правових обов'язків. Поняття і види меж здійснення цивільних прав. Межі
 6. 1 . Поняття і суб'єкти представництва
  виконання обов'язків диктується причинами юридичного та фактичного порядку. До юридичних причин належать: неповна дієздатність осіб віком до 18 років; обмеження дієздатності громадянина; визнання громадянина з підстав, передбачених законом, недієздатним і т.п. До фактичних причин належать: хвороба; юридична неграмотність; небажання уповноваженої або
 7. 2. Спадкоємці
  виконання заповіту, складеного на користь установи або унітарного підприємства - юридичної особи, яка не є власником свого майна, означає перехід цього майна у власність його засновника (і в обмежене речове право цієї юридичної особи). Тому, наприклад, заповіт на користь державного музею або освітньої установи, по суті, є заповітом в
 8. § 3. Скасування, зміна та виконання заповіту
  виконання
 9. 1. Порядок охорони та управління спадковим майном
  виконання заповіту. Його тривалість законом не обмежена. Спадкове майно може перебувати в різних місцях. У цьому випадку нотаріус за місцем відкриття спадщини надсилає через органи юстиції нотаріусу за місцем знаходження відповідної частини спадкового майна обов'язкове для виконання доручення про охорону цього майна і управлінні ним. Якщо нотаріусу за місцем
 10. 3. Відшкодування витрат, викликаних смертю спадкодавця, і витрат на охорону спадщини та управління ним
  виконанням заповіту. Вимоги про відшкодування перелічених витрат можуть бути пред'явлені до спадкоємців, які прийняли спадщину, а до його прийняття - до виконавця заповіту або до спадкового майна. Слід звернути увагу на те, що всі ці витрати відшкодовуються до сплати боргів кредиторам спадкодавця і в межах вартості перейшов до кожного із спадкоємців спадкового
© 2014-2022  yport.inf.ua