Головна
ГоловнаЦивільне, підприємницьке, сімейне, міжнародне приватне правоЦивільне право → 
« Попередня Наступна »
М.І. Брагінський, В.В. ВІТРЯНСЬКИЙ. ДОГОВОРНОЕ ПРАВО. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ. Книга перша., 2006 - перейти до змісту підручника

2. Зміна і розірвання договору

ГК, вперше включив в якості самостійного підрозділу "Загальні положення про договір", виділив в останньому спеціальну главу, присвячену його зміни і розірвання (гл. 29). У главі насамперед чітко розмежовані зміна і розірвання договорів, що сталися як за угодою сторін, так і на вимогу однієї з них. Для обох цих підстав встановлені прямо протилежні презумпції. Мається на увазі, що можливість зміни і розірвання договору за угодою сторін презюміруется диспозитивноюнормою (п. 1 ст. 450 ЦК), при цьому "інше" може бути встановлено самим Кодексом, іншими законами або договором. На відміну від цього одностороння зміна допускається лише у випадках, прямо передбачених Кодексом, іншими законами або договором (п. 2 ст. 450 ЦК).
До угоди, про який йде мова, пред'являються певні вимоги. Так, воно має бути скоєно неодмінно в тій же формі, що й первинний договір. Маються на увазі випадки, коли основний договір укладається у письмовій, простій чи нотаріальній формі. Оскільки угода являє собою звичайну або багатосторонню угоду, до нього пред'являються загальні вимоги, передбачені в гол. 9 ЦК ("Угоди"). Подразумеваются вимоги до його змісту, до волі і волевиявленню сторін і ін
Наділення сторін настільки широкою можливістю визначати долю договору складає одне з прямих виразів договірної свободи: ті, хто володіють правом з власної волі укладати договір, повинні бути в принципі так само вільні у питаннях про його розірвання або зміну окремих договірних умов.
Особливість односторонньої зміни або розірвання договору полягає у відсутності згоди контрагента. Мається на увазі, що якщо б цей останній не заперечував проти зміни або розірвання договору, запропонованого стороною, мова пішла б про інше підставі: угоді між контрагентами.
ГК та інші правові акти широко використовують поряд з "зміною" і "розірванням" ще один термін - "відмова (одностороння відмова) від виконання". Відповідно до чинного Кодексом (п. 3 ст. 450) у разі, якщо це допускається законом або угодою сторін, одностороння відмова від виконання договору повністю або частково призводить до того, що договір вважається відповідно зміненим або розірваним. Так, в силу п. 2 ст. 610 ЦК у договорі оренди, укладеному на невизначений термін, кожна з сторін має право у будь-який час відмовитися від договору, попередивши про це контрагента у встановлений Кодексом строк.
Зміна договору у сенсі, який йому надається в гол. 29 ЦК, має строго певні межі. У подібних випадках змінюються конкретні умови договору, але не його модель. У відповідні рамки вкладається, зокрема, заміна в договорі поставки предмета, наприклад замість вугілля сланець, або способу виконання - замість відвантаження залізничним транспортом так званий "самовивіз" і т.п. Інша річ, коли в договорі купівлі - продажу, іншому безкоштовне договорі утворюється заборгованість сторони за договором і він перетворюється у позикове зобов'язання: в силу ст. 818 ЦК така заміна боргу позиковим зобов'язанням приймає форму новації, що представляє собою особливий вид припинення договору, а не його зміни.
Слід зазначити, що при всій відмінності в підставах і формі зміни та розірвання договору і те й інше рівною мірою визнаються вчиненими з моменту укладення відповідної угоди за умови, що "інше" не випливає з цієї угоди або з характеру зміни договору. Якщо ж підставою для трансформації служить судове рішення, договір вважається зміненим або розірваним з моменту винесення вказаного рішення (п. 3 ст. 453 ЦК).
Принцип нерозривності договору у формі неприпустимість односторонньої відмови від виконання виражений в ст. 310 ГК, яка розрахована на всі зобов'язання як такі незалежно від того, чи виникли вони з договору чи іншого, недоговірних підстави. Зазначена стаття спочатку закріплює загальне положення, яке раніше містилося в ст. 169 ГК 64: одностороння відмова від виконання зобов'язань і одностороння зміна його умов не допускаються, крім випадків, передбачених в законі. Про зазначені випадки йдеться в нормах, які входять до складу різних інститутів цивільного права. Так, в самому ГК виділено насамперед розірвання договору, що з припиненням юридичних осіб. Мається на увазі надання кредитором реорганізованого юридичної особи в порядку, передбаченому ст. 60 ГК, права вимагати припинення або дострокового виконання зобов'язань. Аналогічні права, зміст яких полягає в перенесенні терміну виконання, виникають у кредиторів при зменшенні статутного капіталу (фонду) у товаристві з обмеженою відповідальністю (п. 5 ст. 90 ЦК), акціонерному товаристві (п. 1 ст. 101 ЦК) або унітарному підприємстві (п. 6 ст. 114 ЦК), при продажу або здачі в оренду підприємства, до складу якого входять їх зобов'язання (п. 2 ст. 562 і п. 2 ст. 567 ЦК).
Загальна норма щодо неприпустимості, як правило, односторонньої відмови від виконання або зміни договору пом'якшується в тій же ст. 310 ГК стосовно відносин, "пов'язаним із здійсненням сторонами підприємницької діяльності". Судячи з редакції відповідної норми, в ній мається на увазі ситуація, при якій в ролі контрагентів виступають підприємці, а сам договір пов'язаний з їх підприємницькою діяльністю. "М'якість", про яку йде мова, виражена в тому, що припустимо включення до такого договору умови про можливість одностороннього розірвання і такого ж односторонньої зміни. Правда, зазначена норма, яка міститься в тій же ст. 310 ГК, виключає наявність відповідних умов у договорі, якщо це суперечить прямою вказівкою закону або суті зобов'язання. Прикладом закону, що встановлює абсолютну незмінність договорів, може бути п. 4 ст. 817 ГК. Маючи на увазі договір державної позики, в якому позичальником виступає Російська Федерація або суб'єкт Федерації, Кодекс встановлює, що зміна умов випущеного в обіг позики не допускається (це ж правило поширюється на позики, що випускаються муніципальними утвореннями). Що ж стосується посилання на істота зобов'язання, то вона має значення, зокрема, при субконтрагентскіх відносинах. Наприклад, не може бути визнано дійсним умова договору оренди, яке допускає необмежене право орендодавця на односторонню зміну договору, в тому числі і у випадках, коли це зачіпає інтереси суборендаря.
У ЦК та інших законах виділені і спеціальні випадки розірвання договору. Наприклад, при виявленні нецільового використання позики, отриманої на будівництво або придбання житла, у банку виникає право достроково стягнути виділений житловий кредит "*". Державному замовнику надається право (за наявності відповідного рішення Уряду РФ) відмовитися повністю або частково від продукції, виробленої за державним контрактом, за умови повного відшкодування понесених збитків контрагенту - постачальнику відповідно до чинного законодавства .
---
"*" Див: Положення про житлові кредити, затверджене Указом Президента Російської Федерації від 10 червня 1994 р. / / Відомості Верховної Ради України. 1994. N 7. Ст. 692.
Наведена норма являє собою окремий випадок більш загальної: мається на увазі, що за будь позику, умовою якого служить цільове використання отриманих у позику сум, у разі порушення цієї умови позикодавець має право вимагати не тільки дострокового повернення отриманої в борг суми, а й сплати належних відсотків (п. 2 ст. 814 ЦК).
Див: Федеральний закон від 13 грудня 1994 "Про поставки продукції для федеральних державних потреб" / / Відомості Верховної Ради України. 1994. N 34. Ст. 3540.
Порядок і наслідки зміни і розірвання договору визначаються ст. 452 і 453 ЦК. В силу першої з них сторона звертається до контрагента з відповідною пропозицією. За згодою цього останнього договір визнається таким, що припинив свою дію або чинним в зміненому вигляді. І тільки тоді, коли на пропозицію розірвати або змінити договір не послідує відповіді у строк, вказаний у пропозиції, встановлений в законі або в договорі, а за відсутності в них такого терміну - в тридцятиденний термін, або отримана відповідь, але негативний, сторона, від якої виходило пропозицію, має право звернутися із заявою про розірвання чи зміну договору до суду. Таким чином, пропуск відповідного строку набуває схожість з наслідками аналогічних ситуацій у випадках обов'язкового укладання договору "*".
---
"*" Особливий порядок встановлений для дострокового розірвання договору оренди (ст. 619 ЦК). У зазначеному випадку орендодавець набуває відповідне право лише після направлення орендарю письмового попередження про необхідність виконати зобов'язання в розумний термін. Це дало судовій практиці можливість визнати, що при усуненні орендарем допущених порушень в такий розумний строк орендодавець втрачає право на розірвання договору.
Справи відповідної категорії включені до компетенції арбітражного суду п. 2 ст. 22 Арбітражного процесуального кодексу (АПК) РФ. Мається на увазі, що до економічних спорів, які вирішуються арбітражним судом, зокрема, віднесено суперечки "про зміну умов або про розірвання договорів". Матеріальні підстави задоволення відповідних позовів вказані насамперед у ст. 450 ГК. Поряд з відсиланням до випадків можливого розірвання та зміни договору, передбаченим у Кодексі, в іншому законі або договорі, спеціально виділений один в самій ст. 450 ЦК: "істотне порушення договору другою стороною". При цьому встановлений об'єктивний ознака "істотного порушення". Мається на увазі порушення, "яке тягне для іншої сторони така шкода, що вона в значній частині позбавляється того, на що мала право розраховувати при укладенні договору". У цьому зв'язку важливо підкреслити, що вирішальне значення для застосування зазначеної статті має не розмір шкоди як такої, а його співвідношення з тим, чого могла очікувати від виконання сторона. З цієї причини цілком можливо задоволення вимоги про розірвання договору при порушенні, незначному за розміром збитку, і так само відмова у задоволенні такого ж вимоги, незважаючи на те що збиток виявився досить значним. Рішення суду залежить лише від того, чи є дійсно суттєвою різниця між тим, на що була вправі розраховувати сторона, укладаючи договір, і тим, що насправді вона змогла отримати.
Прикладом визнання судом істотним порушення договору може слугувати справа за позовом ЖБК - замовника до АТВТ - підряднику про розірвання укладеного сторонами договору. Підставою позову послужило перевищення кошторисної вартості житлового будинку та недотримання терміну виконання зобов'язання. Відповідач посилався на труднощі з постачанням будівельних матеріалів і подорожчання будівництва як наслідок інфляції. Суд визнав, що в даному випадку є всі підстави для застосування ст. 450 ЦК та розірвання з цієї причини договору. У постанові арбітражного суду зазначалося, що продовження терміну робіт і перегляд кошторису більше ніж на 10 відсотків вимагають згоди підрядника, чого в даному випадку не було (мався на увазі п. 1 ст. 744 ЦК).
Відповідна норма (ст. 450 ЦК) близька до тієї, яка міститься у Віденській конвенції про договори міжнародної купівлі - продажу товарів (ст. 25). Ця остання визнає істотним і тим самим достатнім для постановки питання про розірвання договору порушення, яке позбавляє сторону в значній мірі "... того, на що вона мала право розраховувати на підставі договору, за винятком випадків, коли порушила договір, не передбачала такого результату і розумна особа, в тому ж якості за аналогічних обставин, не передбачала б його ". Одне з принципових відмінностей Віденської конвенції від Кодексу полягає в тому, що вона пов'язує можливість розірвання договору з вирішенням питання про упречності поведінки контрагента. Мається на увазі, що зазначене обставина враховуватиметься при визначенні наслідків розірвання договору.
Принципи міжнародних комерційних договорів, зберігаючи підхід, загальний з Віденською конвенцією (у певній частині - також з ЦК), разом з тим містять вказівку на необхідність брати до уваги в розглянутих випадках також і те, чи має принциповий характер, з точки зору договору, суворе дотримання невиконаного зобов'язання: чи є невиконання навмисним або скоєно з грубої недбалості, чи дає невиконання потерпілій стороні підставу вірити, що вона не може покладатися на майбутнє виконання іншою стороною, чи понесе неисполне сторона втрати в ході підготовки або здійснення виконання, якщо договір буде припинений. Всі ці обмеження з позиції ст. 450 ЦК не мають такого значення, хоча сам по собі підхід зазначених міжнародних актів здається досить обгрунтованим.
Необхідність обережного підходу до питання про розірвання договору в умовах ринкового господарства, як нам здається, вдало виражена і в наступному положенні коментаторів Принципів: "З одного боку, виконання може виявитися настільки простроченим або неналежним, що потерпіла сторона не зможе використовувати для цілей, для яких воно призначалося, чи поведінка неисполне сторони може бути в інших відносинах таким, що потерпілій стороні має бути дозволено припинити договір. З іншого боку, припинена частина викликає серйозні проблеми для неисполне боку, витрати якої з приготування і надання виконання можуть виявитися невідшкодованими "" * ".
  ---
  "*" Принципи міжнародних комерційних договорів. С. 211.
  Наведені положення можуть мати певне значення для формування судової практики застосування ст. 450 ГК, припускаючи зважений підхід до розірвання договору.
  Вимога сторони про зміну або розірвання договору, як уже зазначалося, представляє по своїй природі перетворювальні позов. Виноситься в подібних випадках рішення є юридичним фактом, який тягне за собою припинення договору або його зміну. Таким чином, мова йде про один із способів захисту цивільних прав, прямо передбачених у ст. 12 ГК.
  У рішенні суду має бути дана відповідь на всі поставлені в позовній заяві питання. Зокрема, при розгляді спору щодо зміни договору відповідно до ст. 130 АПК РФ у резолютивній частині має міститися рішення з кожної спірної умови договору.
  Незалежно від того, чи йде мова про розірвання договору або про його зміну, відповідні наслідки настають лише на майбутнє час. З цієї причини, якщо інше не передбачено законом або угодою сторін, все одержане кожної з них за договором залишається у неї. Відповідно ні один з контрагентів не може вимагати повернення того, що було виконане за зобов'язанням до моменту, коли відбулося розірвання або зміну договору (п. 4 ст. 453 ЦК). Зазначена норма дозволяє зробити висновок, що за сторонами зберігаються і такі права, які виникли у них до зазначеного в п. 3 ст. 453 ГК моменту. Це означає, що після винесення рішення про зміну або розірвання договору покупець, який отримав продану річ, повертати її продавцю не зобов'язаний. За останніми зберігається право вимагати від покупця оплати відповідної речі. Разом з тим застосування п. 4 ст. 453 ГК, на наш погляд, не виключає дії загальних норм, присвячених зобов'язаннями внаслідок безпідставного збагачення. У спеціальній відсилання до цих норм в ст. 453 ЦК немає необхідності, оскільки правила гл. 60 "Зобов'язання внаслідок безпідставного збагачення" носять, на що вже зверталася увага, загальний (генеральний) характер.
  Особливо передбачено (п. 5 ст. 453 ЦК), що, якщо договір був змінений або розірваний внаслідок істотного порушення його однією зі сторін, контрагент вправі вимагати відшкодування збитків, які були заподіяні зміною або розірванням договору. Однак, поряд з цими збитками, сторона зберігає за собою право вимагати відшкодування їй збитків, заподіяних порушенням договору як таким. Прикладом можуть служити випадки, коли істотне порушення договору виразилося в постачанні продукції неналежної якості або некомплектної. Йдеться, таким чином, про два види збитків, виникнення яких пов'язане з порушенням двох не завжди збігаються інтересів: до збереження договору, по-перше, і до належного виконання зобов'язань контрагентом, по-друге "*".
  ---
  "*" Постанова пленумів Верховного Суду РФ і Вищого Арбітражного Суду РФ N 6/8 від 1 липня 1996 р. (п. 59) особливо виділив випадок, передбачений ст. 30 Закону Російської Федерації "Про приватизацію державних і муніципальних підприємств" від 3 липня 1991 р. Є на увазі, що покупець відмовився від внесення платежу за придбаний об'єкт приватизації або встановлені порушення покупцем умов виграного ним конкурсу. Така ситуація, з роз'яснення пленумів Верховного Суду Російської Федерації і Вищого Арбітражного Суду Російської Федерації, повинна розглядатися як відповідна тій, яку має на увазі ст. 454 ГК. З цього зроблено висновок, що одночасно з розірванням договору купівлі - продажу приватизованого об'єкта за сторонами має бути визнано право вимагати повернення виконаного до моменту розірвання договору (див.: Вісник Вищого Арбітражного Суду Російської Федерації. 1996. N 9. С. 19).
  Все те, про що йшла мова, не належить до випадків, коли відбувається встановлений у законі або договорі підставу для односторонньої зміни або розірвання договору. При цьому не згадана необхідність звернення до суду. У такого роду ситуаціях за стороною визнається певне право, яким вона може самостійно розпорядитися. Для цього сторона не потребує рішення суду, якщо інше не передбачено в законі або договорі.
  Зазначене відмінність породжує ряд наслідків. Так, не виключена ситуація, при якій з відповідним позовом може виступити друга сторона. За своєю природою такий позов відноситься до категорії вже інших вимог - про визнання. В даному випадку предметом позову буде служити встановлення факту відсутності у сторони права на розірвання або зміну договору. Інше питання пов'язаний з визначенням моменту, з якого слід вважати договір припиненим або зміненим. При ситуації, що розглядається їм служить вже не момент винесення рішення, а момент, коли сторона довела до відома контрагента про своє бажання розірвати або змінити договір.
  Найбільш широко передбачені в ГК випадки зміни та розірвання договорів (в тому числі шляхом відмови від виконання) в статтях, присвячених їх окремим типам (видами). Такі випадки, крім зазначених вже раніше, можуть бути певним чином згруповані.
  З самої специфіки договору у ряді випадків випливає можливість для обох сторін або однієї з них розірвати договір, але з прийняттям на себе певних зобов'язань. Так, при продажу за зразками покупець має право до отримання товару відмовитися від виконання договору роздрібної купівлі - продажу за умови, якщо він відшкодує продавцеві понесені у зв'язку із вчиненням дій щодо виконання договору необхідні витрати (п. 3 ст. 497 ЦК) "*". Кожна із сторін у договорі транспортної експедиції може відмовитися від виконання, відшкодувавши викликані розірванням договору збитки контрагенту (ст. 806 ЦК). Схожа норма діє відносно сторін у договорі возмездного надання послуг (ст. 782 ЦК). Замовник, сплативши підрядникові частку ціни пропорційно виконаної частини робіт, має право розірвати договір підряду до здачі роботи з одночасним відшкодуванням завданих збитків у межах різниці між цінами за всю роботу і за виконану частину (ст. 717 ЦК).
  ---
  "*" Див також п. 22 Правил продажу товарів за зразками (Відомості Верховної Ради України. 1997. N 30. Ст. 3657).
  Можливість відмови від виконання іноді обумовлена особливим характером умови про термін. Мається на увазі договір, який не має твердо встановленого терміну дії. Так, право на відмову в зазначеній ситуації належить, наприклад, обом контрагентам агентського договору (ст. 1010 ЦК).
  У диспозитивних нормах, присвячених окремим типам (видами) договорів, іноді закріплюється презумпція на користь визнання (як правило, за пасивною стороною - тієї, яка звертається за товарами, за роботами, за послугами) допустимим в будь-який час відмовитися від договору без яких би то ні було негативних наслідків для себе. Підтвердженням цьому можуть служити права позичальника, якщо інше не передбачено законом, іншими правовими актами або кредитним договором, до встановленого терміну виконання відмовитися від надання кредиту, своєчасно повідомивши іншу сторону (п. 2 ст. 821 ЦК).
  Можливість односторонньої відмови може допускатися і імперативною нормою. Таким правом володіє страхувальник (вигодонабувач) - в договорі страхування (п. 2 ст. 958 ЦК), комітент - у договорі комісії (п. 1 ст. 1003 ЦК), поклажодавець - у договорі зберігання (ст. 904 ЦК), одержувач постійної ренти - у випадках, передбачених у ст. 593 ГК. Відповідно законодавець визнає в ряді випадків умови, що позбавляють сторону права вільного відмови від договору, нікчемними. Прикладом може служити умова про відмову громадянина від можливості вимагати видачі банківського вкладу на першу вимогу (п. 2 ст. 837 ЦК), відмову довірителя і повіреного від розірвання договору доручення (п. 2 ст. 977 ЦК) або платника - від розірвання договору постійної ренти (п. 3 ст. 592 ЦК).
  За окремими договорами допускається їх розірвання, викликане обставиною, яка свідомо не залежить від сторін. Характерний у цьому сенсі договір дарування. У консенсуальної його варіанті дарувальник має право відмовитися від виконання обов'язку передати в майбутньому обдаровуваному річ або право або відмовитися звільнити обдаровуваного від майнової обов'язки, якщо після укладення договору майновий чи сімейний стан або стан здоров'я дарувальника змінилися настільки, що виконання договору в нових умовах приведе до істотного зниження рівня його життя (п. 1 ст. 577 ЦК). Інший приклад - п. 2 ст. 959 ГК, який наділяє страховика правом вимагати розірвання договору при запереченні страхувальника (вигодонабувача) проти зміни умов договору страхування або доплати страхової премії, якщо це викликано зростанням ризику, який служить предметом страхування (п. 2 ст. 959 ЦК).
  Частіше за інших можливість розірвання передбачена як реакція на строго певні договірні порушення. Так, замовники мають право вимагати розірвання договору побутового підряду без оплати виконаної роботи та відшкодування збитків, якщо внаслідок неповноти або недостовірності отриманої інформації укладений договір, не володіє властивостями, яких мав право очікувати замовник (п. 2 ст. 732 ЦК), а охоронець вправі відмовитися від виконання при простроченні сплати винагороди за зберігання більш, ніж на половину періоду, за який повинна була проводитися оплата (п. 2 ст. 896 ЦК). Одностороннє розірвання може послідувати при різних порушеннях договору купівлі - продажу - таких, як істотне порушення вимог до якості товарів, невиконання вимог про доукомплектування товару в розумний строк, передача затарених товару (п. 2 ст. 475, п. 2 ст. 480, п . 2 ст. 482 ЦК), а одно при відмові покупця прийняти товар (п. 3 ст. 484 ЦК). Стосовно оренди йдеться про вимогу, викликаному використанням орендарем майна не у відповідності з договірними умовами або його призначенням (п. 3 ст. 615 ЦК). У договорі позики таке ж правило діє відносно позикодавця - при невиконанні позичальником обов'язків щодо забезпечення повернення суми позики, втраті забезпечення або погіршення його умов за обставинами, за які позикодавець не відповідає (ст. 813 ЦК).
  Порушення, про які йде мова, нерідко приймають форму ухилення від передачі майна, яке є предметом договору. Прикладом можуть служити договори оренди та фінансової оренди (п. 3 ст. 611 і п. 2 ст. 668 ЦК). У п. 2 ст. 611 ГК виділено право орендаря розірвати договір при непередачі або самого майна, або відносяться до нього документів, а в Правилах продажу товарів за зразками - право покупця відмовитися від договору при відмові продавця передати товар. Одержувачам у договорі ренти надано право вимагати його розірвання, зокрема, при невиконанні платником обов'язку надати забезпечення виконання своїх зобов'язань (п. 3 ст. 587 ЦК).
  В окремих статтях Кодексу право на одностороннє розірвання здійснюється консолідовано, разом з вимогою про відшкодування збитків або сплати інших сум. Подібним правом, наприклад повернення провізної плати, наділений пасажир, який відмовився від поїздки внаслідок затримки відправлення транспортного засобу (п. 2 ст. 795 ЦК). Підрядник, який виявив неможливість використовувати надані замовником матеріали чи обладнання, вправі вимагати одночасно з відмовою від договору сплати йому ціни робіт пропорційно виконаної їх частини (п. 3 ст. 745 ЦК). Орендар при неотриманні у термін орендованого майна має право на відшкодування збитків, викликаних розірванням договору (п. 3 ст. 611 ЦК).
  Достатньою підставою розірвання договору іноді визнається одне лише припущення про можливу нездатність боку виконати прийняте на себе зобов'язання. Так, в кредитному договорі кредитна організація наділена правом відмовити позичальникові в наданні кредиту повністю або частково при виникненні обставин, які з очевидністю свідчать, що надану йому суму позичальник не зможе повернути (п. 1 ст. 821 ЦК). Точно так само відмова від виконання договору підряду може послідувати, якщо підрядник невчасно приступив до роботи або якщо під час виконання роботи виявляється, що підрядник виконував її настільки повільно, що закінчення до строку стає явно неможливим (п. 2 ст. 715 ЦК).
  Зміна договору у ряді випадків виявляється пов'язаним з умовою про ціну товарів, робіт або послуг. Йдеться про зміну первісної ціни в силу різних за характером обставин. Іноді така зміна являє собою певну санкцію, викликану порушенням обов'язків контрагентом. Так, у договорі купівлі - продажу покупцеві надано право вимагати пропорційного зменшення ціни при виявленні не обумовлених продавцем недоліків (п. 1 ст. 503 ЦК).
  Особливе значення має зміна цін, пов'язане з коливаннями економічної кон'юнктури. Іноді з метою усунення наслідків таких коливань використовують певну пропорцію до встановленого законом мінімального розміру оплати праці. Такого роду рішення містяться стосовно розміру постійної ренти (передбачено, зокрема, в п. 2 ст. 590 ЦК). У результаті зростання мінімального розміру оплати праці як найважливішого економічного показника тягне за собою і відповідне зміна умови про ціну в договорі.
  Спеціально виділено такий спосіб усунення впливу на ціну різних обставин для сум, що стягуються за грошовим зобов'язанням безпосередньо на утримання громадянина (ст. 318 ЦК). Відсилання до цієї останньої статті та передбачуваному нею підвищенню ціни в пропорції до збільшення мінімального розміру оплати праці міститься в п. 2 ст. 597 ГК, який визначає порядок обчислення розміру довічної ренти.
  Облік відбуваються в економіці змін здійснюється у випадках, коли ціна або окремі її елементи встановлені шляхом посилання на діючу до відповідного моменту ставку рефінансування Центрального банку РФ. Так, зокрема, п. 1 ст. 809 ЦК передбачає, що за відсутності в договорі умови про розмір банківських відсотків за договором банківського вкладу їх величина повинна відповідати вказаною ставкою в місці проживання (перебування) займодавца, а значить, коливатися разом з нею. Пряме відсилання до самої ст. 809 ЦК міститься у п. 1 ст. 838 ГК стосовно до відсотків за договором банківського вкладу. Аналогічні коливання враховуються при застосуванні п. 1 ст. 395 ГК. Йдеться про стягнення за користування чужими коштами відсотків у розмірі облікової ставки банківського відсотка, тобто все тієї ж ставки банківського рефінансування, на день виконання грошового зобов'язання або його частини в місці знаходження кредитора (при стягненні боргу в судовому порядку рішенням суду може бути задоволена вимога кредитора про необхідність виходити з облікової ставки банківського відсотка на день пред'явлення позову або винесення рішення).
  Можлива відмова від договору і в силу деяких інших обставин, які не вкладаються в вказане поділ. Так, замовник має право відмовитися від договору підряду, якщо мова йде про істотне перевищення у зв'язку з необхідністю проведення додаткових робіт визначеної в ньому приблизної ціни (п. 5 ст. 709 ЦК). Підставою для одностороннього розірвання можуть служити обставини, що стосуються майновим станом контрагента, наприклад, при неспроможності (банкрутство) боржника. Саме про це йдеться в п. 4 ст. 1037 ЦК з глави про договір комерційної концесії і в п. 1 ст. 1050 ЦК з глави, присвяченій договору простого товариства.
  Інший приклад - відпадання можливості настання страхового випадку і відповідно існування страхового ризику після укладання договору страхування (п. 1 ст. 958 ЦК). Сюди ж належить ситуація, передбачена п. 1 ст. 744 ГК: допускається заяву підрядником вимоги про внесення змін в технічну документацію, якщо викликані цим додаткові витрати не перевищують більш ніж на 10 відсотків зазначену у кошторисі загальну вартість будівництва і не змінюють характеру робіт, передбачених у договорі будівельного підряду.
  Ще один такого ж роду випадок виділений стосовно простому товариству. Мається на увазі розірвання договору на вимогу товариша в його взаєминах з іншими товаришами (сторонами в договорі простого товариства) з поважної причини з відшкодуванням іншим товаришам реального збитку, заподіяного розірванням договору (ст. 1052 ЦК). Заставне зобов'язання припиняється, якщо власником заставленого майна виявився не заставодавець, а інша особа (п. 2 ст. 354 ЦК). Це ж відбувається з поручительством, якщо кредитор відмовився прийняти належне виконання, запропоноване боржником або поручителем (п. 3 ст. 367 ЦК).
  Іноді ЦК надає кожній зі сторін свої, відмінні від встановлених для її контрагента підстави та умови розірвання договору. Так, в договорі банківського рахунку розірвання може відбутися за заявою клієнта в будь-який час (п. 1 ст. 859 ЦК), а на вимогу банку - тільки в передбачених у п. 2 ст. 859 ГК випадках: коли сума грошових коштів на рахунку клієнта менше встановленого банківськими правилами або договором мінімуму і не відновлена протягом місяця з дня попередження про це банку, а також за відсутності операцій за цим рахунком протягом року, - якщо інше не передбачено договором.
  Зміна договору, як уже зазначалося, може відбуватися внаслідок угоди сторін. Для договору оренди в цьому випадку діє диспозитивним норма, що відноситься до орендної плати: якщо інше не передбачено договором, її розмір може змінюватися за згодою сторін (але не частіше одного разу на рік) "*".
  ---
  "*" Слід визнати, що подібне обмеження волі сторін (неприпустимість встановлення в договорі більш частих змін) викликає певні сумніви, маючи на увазі, що такого роду обмеження можуть торкнутися інтересів не тільки орендодавця, а й свідомо слабкої сторони - орендаря.
  Законодавець в деяких випадках вважає за необхідне особливо підкреслити, що договір розривається (змінюється) не самими сторонами, а судом, припускаючи, що ініціатором буде все ж виступати зацікавлений контрагент. Так, в силу ст. 619 ЦК у договорі оренди право вимагати дострокового розірвання судом надається орендодавцю, якщо орендар користується майном з істотним порушенням умов договору або призначення майна, або істотно погіршує майно, або з неодноразовими порушеннями (більше двох разів підряд) після закінчення встановленого договором терміну платежу не вносить орендну плату, або не виконує у відповідні терміни покладену на нього обов'язок по капітальному ремонту. А ст. 620 ГК наділяє таким же правом вимагати від суду розірвання договору орендаря у разі, якщо орендодавець не надає майна або створює перешкоди його використанню, передане майно має зазначені в цій же статті недоліки, або орендодавець не виконав обов'язки з виробництва капітального ремонту у відповідні терміни, або передане майно виявилося непридатним для використання. Нарешті, аналогічним чином, за допомогою суду, вирішується питання щодо відповідного права банку в договорі банківського рахунку (п. 2 ст. 859 ЦК), покупців у договорі продажу підприємства, якщо встановлено його непридатність внаслідок недоліків, за які відповідає продавець (п. 5 ст. 565 ЦК). Всі подібні випадки можна розглядати в рамках п. 2 ст. 450 ЦК як такі, коли підстави для зміни або розірвання договору судом передбачені законом.
  Два різних варіанти відмови від договору в законі - з відсиланням до рішення суду і без такої відсилання - можуть бути передбачені для одного і того ж договору. Так, перший варіант (без суду) міститься у п. 1 ст. 578 ГК стосовно до замаху обдаровуваного на життя дарувальника, членів сім'ї чи близьких родичів або при навмисному заподіянні дарувальнику тілесних ушкоджень. А друга (право вимагати скасування дарування в судовому порядку) має на увазі випадок, коли обдаровуваний звертається з складовою для дарувальника велику немайнову цінність подарованої річчю, створюючи загрозу її безповоротної втрати (п. 2 ст. 578 ЦК).
  Звичайно як позивача у справі про розірвання (зміну) договору виступає один з контрагентів. Однак ЦК допускає при наявності на цей рахунок спеціальних вказівок пред'явлення вимог про розірвання договору третіми особами. Наприклад, за позовом зацікавленої особи судом може бути скасоване дарування, вчинене індивідуальним підприємцем або юридичною особою в порушення положень Закону про неспроможність (банкрутство) за рахунок коштів, пов'язаних з його підприємницькою діяльністю, якщо відповідна угода укладена протягом шести місяців, що передували оголошенню неспроможним (банкрутом) дарувальника (п. 3 ст. 578 ЦК).
  Мова в даному випадку йде про особливу ситуації, причини створення якої лежать за межами дій контрагентів і внаслідок цього від них не залежать. Така ситуація врегульована ст. 451 ГК. У ній визначені досить докладно умови дії самої статті, а одно сенс здійснюваного нею регулювання.
  Перше виявляється у встановленні ознак, яким повинні неодмінно задовольняти відповідні обставини. Їх налічується чотири: сторони в момент укладення договору виходили з того, що відповідні обставини є завідомо непередбачені для кожної з сторін (у момент укладення договору сторони вважали, що такого роду обставини не виникнуть), непереборними (при тому ступені дбайливості, яка була потрібна від сторін за характером та умовами обороту, вони такого роду обставини подолати не могли), надмірними (якщо залишити договір в первісному вигляді, співвідношення майнових інтересів виявиться для сторони настільки порушеним, а збиток настільки великим, що вона втратила б того, на що мала право розраховувати, укладаючи договір) і, нарешті, те, що ні звичай ділового обороту, ні істота договору не припускають необхідності покладання ризику сталося зміни обставин на зацікавлену сторону.
  ГК розрізняє два можливих наслідки ситуації, що склалася: договір або розривається, або змінюється шляхом приведення його у відповідність з істотно змінились, (обидва ці наслідки діють), якщо інше не передбачено договором і не випливає з його істоти.
  Один з найбільш ймовірних шляхів досягнення зазначених цілей - угода сторін. Якщо ж примирительная процедура, про яку йде мова, не дасть результату, зацікавлена сторона може звернутися зі своїми вимогами до суду.
  Для задоволення позову про розірвання договору суду досить встановити наявність перерахованих чотирьох ознак істотних умов. При цьому одночасно з розірванням договору суд вирішує питання про матеріальні наслідки для контрагентів. Враховуючи, що вина боку в такій ситуації не передбачається, ЦК передбачає необхідність при розподілі видатків керуватися принципом справедливості. Залежно від того, що саме буде визнано судом в конкретному випадку справедливим, він може розподілити сукупні витрати порівну, визнати, що кожна зі сторін повинна нести свої витрати самостійно, і т.п.
  З двох можливих варіантів рішення суду - про розірвання договору або про його зміну - пріоритет віддається першому. Це пояснюється тим, що, виносячи рішення про зміну умов договору, суд тим самим зобов'язує сторону виконувати договір на умовах, які вона свідомо вважає для себе неприйнятними. З цієї причини для рішення про зміну договору і тим самим про його збереження в зміненому вигляді закон передбачає додаткові умови. Йдеться про виняткові випадки. До їх числа відносяться ті, при яких розірвання договору замість його зміни суперечило б громадським інтересам (наприклад, у випадках, коли сторона - природний монополіст) або спричинило б для сторін шкоду, здатний значно перевищити витрати, які їй доведеться понести у разі зміни договору.
  У судово - арбітражної практиці ставлення до "суттєвих змін", пов'язане з з'ясуванням змісту відповідного поняття, поки не склалося. Разом з тим у нормативній практиці ст. 451 ГК знайшла відображення. Як приклад можна послатися на Закон "Про угоди про розподіл продукції" "*". У ньому передбачено, що зміни у відповідних угодах допускаються тільки "на вимогу однієї із сторін і тільки у разі істотної зміни обставин відповідно до Цивільного кодексом".
  ---
  "*" Див: Відомості Верховної Ради Федерації. 1996. N 1. Ст. 18. 
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
 Інформація, релевантна "2. Зміна і розірвання договору"
 1. § 2. Укладення, зміна і розірвання договорів
    зміни договору з особливих підстав. Вони полягають в тому, що приєдналася сторона вправі вимагати розірвання або зміни договору, якщо договір приєднання, хоча і не суперечить закону та іншим правовим актам, але позбавляє цю сторону прав, що зазвичай надаються за договорами такого виду, виключає чи обмежує відповідальність іншої сторони за порушення зобов'язань або
 2. § 2. Способи та механізм захисту прав та інтересів підприємця
    змінами та доповненнями / / Відомості РФ. 1992. № 17. ст. 888; Див також: Закон про приватну детективну і охоронну діяльність в Російській Федерації: Коментар / Відп. ред. А.Ю. Шумілов. М., 1995. [14] Не можна не відзначити, що в діяльності деяких охоронних структур відбувається зрощування охоронного і злочинного бізнесу, наслідком чого є ослаблення безпеки підприємництва.
 3. § 3. Порядок і способи приватизації державного та муніципального майна
    змінені основоположні норми ЦК. Аукціон за формою Комерційне право. Ч. II. Под ред. В.Ф. Попондопуло, В.Ф. Яковлевої. - СПб., С.-Петербурзький університет, 1998. С. 26 проведення може бути відкритим і закритим. У відкритому аукціоні мають право брати участь будь-які особи, в закритому - тільки особи, спеціально запрошені для цієї мети. За формою подачі пропозицій для участі в аукціоні останній
 4. § 2. Товариство на вірі
    зміни часток кожного з повних товаришів у складеному капіталі, розмір, склад, терміни і порядок внесення ними вкладів, їх відповідальність за порушення обов'язків по внесенню внесків, сукупний розмір внесків, внесених вкладниками (п. 2 ст. 83 ЦК). Договір повинен також визначати порядок отримання вкладниками частини прибутку коммандіти, належної на їх частку в спільному капіталі, а також
 5. § 5. Зміна і розірвання договору
    зміни і розірвання договору. Одним з найважливіших почав, що лежать в основі регулювання динаміки договірних зобов'язань, є принцип незмінності договору - pacta sunt servanda. Це означає, що укладені договори повинні виконуватися на тих умовах, на яких було досягнуто згоди сторін, і не повинні змінюватися. Разом з тим можливі ситуації, коли послідовне втілення
 6. Короткий перелік латинських висловів, які використовуються в міжнародній практиці
    зміни 48. NEMO PLUS JURIS TRANSFERRE POTEST QUAM IPSE HABET [Немо плус юрис трансфере потес Квам іпсе хабет] - ніхто не може передати більше прав, ніж має 49. NON BIS IN IDEM [нон біс ін ідем] - не можна стягувати двічі за одне і те ж 50. NON LIQUET [нон ліквет] - не ясно 51. OPINIO JURIS [опінію юрис] - в якості правової норми; думку про юридичної обов'язковості 52. PERSONA
 7. § 4. Припинення договору оренди
    зміну і розірвання договору повинна збігатися з тією, в якій укладався договір (ст. 452 ЦК). При цьому зобов'язання за договором оренди вважаються припиненими з моменту укладення угоди сторін про розірвання договору, якщо інше не випливає з угоди (п. 3 ст. 453 ЦК). Орендодавець має право вимагати дострокового розірвання договору тільки після направлення орендарю письмового
 8. § 8. Договір оренди підприємства
    зміні та про розірвання договору, що передбачають повернення або стягнення в натурі отриманого за договором з одного боку або з обох сторін, застосовуються до договору оренди підприємства, якщо такі наслідки не порушують істотно права та охоронювані законом інтереси кредиторів орендодавця і орендаря, інших осіб і не суперечать суспільним інтересам. Ця норма є винятком із
 9. § 4. Зміна і розірвання договору комерційної концесії
    зміни. Наслідки таких змін для долі договору залежать від виду об'єкта прекратившихся прав. У разі припинення прав на товарний знак договір комерційної концесії автоматично припиняється, якщо тільки припинилося право не буде замінено новим аналогічним правом * (916). Доля договору в цьому випадку знаходиться в руках правовласника, так як надання аналогічного права
 10. Короткий перелік латинських висловів, які використовуються в міжнародній практиці
    зміни 48. Nemo plus juris transferre potest quam ipse habet [Немо плус юрис трансфере потес Квам іпсе хабет] - ніхто не може передати більше прав, ніж має 49. Non bis in idem [нон біс ін ідем] - не можна стягувати двічі за одне і те ж 50. Non liquet [нон ліквет] - не ясно 51. Opinio juris [опінію юрис] - в якості правової норми; думку про юридичної обов'язковості 52. Persona
© 2014-2022  yport.inf.ua