Головна
ГоловнаЦивільне, підприємницьке, сімейне, міжнародне приватне правоМіжнародне приватне право → 
« Попередня Наступна »
Л.П. Ануфрієва. Міжнародне приватне право. Том 1. Загальна частина, 2002 - перейти до змісту підручника

§ 5. Нові горизонти правового регулювання в МПП

У даному випадку звертають на себе увагу сфери, які з точки зору вдосконалення законодавства та систематизації права вимагають внутрішньої переробки актів і в яких безсумнівно закладені далекосяжні перспективи розвитку МПП. У такі слід перш за все включити відносини, що виникають у зв'язку з колосальним розвитком новітніх засобів комунікацій. З'єднання комп'ютерних і телекомунікаційних технологій створило серйозні проблеми в сфері охорони авторських прав, оскільки електронне копіювання і розповсюдження інформації стало звичайною справою. Передача по мережах мультимедійних продуктів, невизначеність статусу електронного видання поставили невідкладні завдання перед правом, а саме необхідність першочергової розробки необхідних актів або зміни діючих норм, і так чи інакше настійно зажадали подальшого вдосконалення існуючих нормативних документів. Основним результатом дії охорони авторських прав є механізм судового захисту. Практика розгляду справ про порушення авторських прав на програми для ЕОМ і бази даних, особливо за участю іноземних правовласників, не завжди задовольняє всім вимогам якості правосуддя. Скажімо, в судах і арбітражних судах в Росії вона ще тільки формується, причому значною мірою з ініціативи іноземних суб'єктів права, що виступають позивачами. Розгляд у судах справ, пов'язаних з комп'ютерними технологіями, і в тому числі про порушення авторських прав у цій сфері, викликає у суддівського корпусу серйозні труднощі тому, що в нашій країні поки ще немає суддів-фахівців з цих питань. Складність справ, пов'язаних в цілому з захистом інтелектуальної власності, авторських прав і тим більше з вельми специфічними об'єктами охорони, припускає спеціальну підготовку суддів. Проте варто підкреслити, що вирішення проблем правової грамотності та правової культури юридичних кадрів необхідно все ж почати з головного - вироблення відповідних правових норм. У деяких країнах практичні роботи з удосконалення або «адаптації» наявного законодавства до потреб вирішення новітніх проблем зазначеного типу вже почалися. У США одним з найбільш привертають увагу документів в порушеної області є Доповідь робочої групи з інтелектуальної власності, підготовлений у вересні 1995 р. в рамках дій по створенню Національної інформаційної інфраструктури (НДІ) США. Його метою було розробити необхідні зміни в законодавстві з інтелектуальної власності, пов'язані з розвитком НДІ. Головним чином, розгляду піддався Закон про охорону авторських прав 1968 (з наступними змінами), в який рекомендувалося зробити ряд поправок, необхідних для забезпечення його нормальної дії в умовах інформаційного суспільства. Автори доповіді конструюють НДІ як сукупність різних мереж, що поєднує різноманітні технічні пристрої, обробні та передають інформацію в інтерактивному режимі. Її завершення відкриє перед користувачами величезні можливості і колосальні ресурси, що несуть освітню, комерційну, розважальну, культурну інформацію. Однак потенційні можливості НДІ не будуть реалізовані повною мірою, поки авторські права розробників інформаційних продуктів і послуг не будуть захищені як усередині країни, так і в міжнародному масштабі. Оскільки цифрові копії робіт (творів) не відрізняються від оригіналу, є можливість вносити до них зміни і здійснювати публічне їх поширення. До того ж одні твори можна комбінувати з іншими, наприклад, на компакт-диску. Роботи, які підпадають під дію правових норм про охорону авторських прав, поділяються на декілька категорій: літературні, музичні, драматичні твори, пантоміма і хореографія, картини, графічні та скульптурні роботи, аудіовізуальні роботи, звукозапис, архітектурні роботи. Мультимедійні ж продукти не вказані в цьому переліку безпосередньо. У той же час вони можуть вважатися підпадають під дію закону в силу того, що в них входять елементи названих категорій. Таким чином, як видно, безсумнівною тенденцією правового регулювання засобами МПП виступає розширення його сфери дії за рахунок появи нових видів відносин, що складаються з приводу специфічних об'єктів. Проте в певних ситуаціях можливо вести мову про розширення сфери МПП і в результаті перегляду традиційних концепцій. У цьому плані, як здається, мають місце зрушення в уявленнях про співвідношення матеріально-правового та процесуального елементів в об'єкті регулювання МПП, хоча іменувати це «глобальною тенденцією», зрозуміло не можна. Досить сказати, що такі держави континентальної Європи, як Німеччина чи Франція, Швейцарія, які традиційно виключали цивільно-процесуальні відносини зі сфери МПП, в останні роки демонструють інший підхід. Характерною ілюстрацією служить закон про міжнародне приватне право Швейцарії, сама композиція якого підтверджує сказане - кожен його розділ містить трехчастную структуру, в рамках якої даються відповідно відповіді на питання про: юрисдикції (компетентному суді), застосовне право і виконання іноземних рішень. У сучасному МПП є й інші риси, що володіють, правда, меншим масштабом спільності для країн світу. Йдеться про таку зміну в змісті міжнародного приватного права, як відхід від жорсткості колізійних формул в континентальному праві і зниження рівня та характеру розсуду суду в англо-американському праві. Конкретні прояви даних особливостей діючого міжнародного приватного права розглядатимуться по мірі звернення до спеціальних напрямками досліджуваної дисципліни. Укладаючи розділ, зазначу таке. Не маючи можливості в справжній вступній частині підручника простежити і ретельно проаналізувати всі тенденції, так чи інакше проявили себе протягом останніх десятиліть в області функціонування міжнародного приватного права, важливо все ж підкреслити, що, як видається, провідні або домінуючі фактори, які в більш- менш широкому масштабі впливають і визначають нинішній стан чи майбутнє розвиток даної сукупності правових норм, були в основному окреслені. При подальшому викладі матеріалу у відповідних розділах деякі положення, що мають відношення до даної проблематики, будуть по мірі можливості уточнюватися, конкретизуватися або поставати в більш розгорнутому вигляді. Контрольні питання: 1. Яке співвідношення між міжнародним публічним і міжнародним приватним правом і форми їх взаємодії? 2. Основна характеристика ролі міжнародних договорів у розвитку МПП. 3. У чому полягає основна тенденція розвитку і вдосконалення міжнародного приватного права? Які результати діяльності міжнародних організацій в області уніфікації права? 4. Систематизація і кодифікація в міжнародне право. 5. Які перспективи та напрямки майбутнього правового регулювання в МПП?
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " § 5. Нові горизонти правового регулювання в МПП "
 1. § 7. Пільги, привілеї та імунітети в праві
  Найважливішими стимулюючими засобами в інформаційно-психологічному механізмі правового впливу виступають пільги, привілеї, імунітети, які в умовах реформування правової системи відіграють все більш помітну роль у сучасній російській правовій життя. Під правовою пільгою розуміється правомірне полегшення становища суб'єкта, що дозволяє йому повніше задовольнити свої інтереси і
 2. 4. Відповідальність за договором перевезення вантажу
  Загальні положення Загальне правило про відповідальність за порушення зобов'язань, що випливають з договору перевезення, сформульовано в ГК стосовно перевезень, які здійснюються усіма видами транспорту, і воно полягає в наступному. У разі невиконання або неналежного виконання зобов'язань з перевезення сторони несуть відповідальність, встановлену ГК, транспортними статутами та кодексами, а також
 3. Глава 4. КОЛІЗІЙНІ АСПЕКТИ ПРЕДСТАВНИЦТВА В ПРАВІ РОСІЙСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ
  Розвиток міжнародного комерційного обороту веде до розширення його меж і до ускладнення форм комерційного взаємодії сторін, що, природно, вимагає і інших юридичних правил як на рівні національного законодавства, так і в рамках міжнародної уніфікації. Потреби вдосконалення форм і методів виступу на ринку, насамперед при збуті товарів, викликали до життя різні
 4. § 3. Позитивізм у філософії, науці, соціології
  Зародження позитивізму заслужено пов'язують з ім'ям О. Конта. До числа перших теоретиків позитивізму відносять також Г. Спенсера і К. Маркса. О. Конт, будучи соціальним філософом (термін «соціологія» він вперше використовував у «Курсі позитивної філософії», 1838), вважав, що існуючі соціальні науки не можуть вважатися такими (науками), поки й оскільки вони метафізічни, носять умоглядний
 5. Глава 5. ДУАЛІЗМ ЦИВІЛЬНОГО ПРАВА І ПОХОДЖЕННЯ ПРАВА ВЛАСНОСТІ
  Може бути, жодна інша проблема не важлива так для розуміння власності і права в цілому, як проблема дуалізму цивільного права, тобто поділу його на речові і зобов'язальні права та інститути. --- Речове право, як прийнято вважати, надає безпосереднє панування над річчю, тобто дає можливість впливати на річ і (або) виключати чуже
 6. § 2. Джерела комерційного права
  Поняття і види джерел комерційного права. Джерелом права в спеціально юридичному сенсі є зовнішня форма вираження права, тобто сукупність нормативних актів, в яких містяться норми права. У законодавстві правові норми знаходять своє офіційне вираження. Законодавство, як зовнішню форму вираження права, не можна змішувати з самим правом. Право безпосередньо пов'язане зі
 7. § 4. Акціонерні товариства
  Акціонерним товариством (далі по тексту - АТ) визнається комерційна організація, статутний капітал якої розділений на певну кількість акцій. Найбільш загальні норми про статус АТ містить Цивільний кодекс, визначаючи в гол. 4 його поняття, основні риси і встановлюючи основні гарантії прав акціонерів і кредиторів товариства. Більш детальна регламентація статусу акціонерних товариств є
 8. § 5. Захист прав та інтересів підприємця у відносинах у сфері управління; роль прокуратури і нотаріату в правовому забезпеченні підприємницької діяльності
  Способи захисту прав та інтересів підприємця у відносинах з державними органами. У процесі своєї діяльності підприємці вступають у правові відносини з різними органами державної влади і управління. Цими правовими відносинами опосередковується весь просторово-часовий цикл підприємництва, починаючи від установи комерційної організації і конституювання громадянина
 9. § 1. Поняття приватизації державного та муніципального майна і законодавство про приватизацію
  Поняття приватизації. Загальновідомо, що проведення економічної реформи з неминучістю вимагало вирішення ряду завдань: корінний ломки існуючої адміністративно-командної системи, демонополізації народного господарства, створення шару приватних власників, розвитку конкурентного середовища, поступового перетворення більшої частини державної власності в приватну. На жаль, названі
 10. § 1. Поняття та ознаки інноваційної діяльності
  Поняття інноваційної діяльності. Термін «інновація» (innovation - нововведення; нововведення - англ.) З'явився у вітчизняному економічному і юридичному лексиконі на початку 1980-х рр.., Будучи «включеним» в загальний смисловий контекст обширнейшего гуманітарного поняття науково-технічного прогресу. Його появі в Росії ми зобов'язані перш за все теоретичним розробкам вчених, що займаються
© 2014-2022  yport.inf.ua