Головна
ГоловнаЦивільне, підприємницьке, сімейне, міжнародне приватне правоПідприємницьке право → 
« Попередня
Бушев А.Ю., Міст О.А., Вещунова Н.Л. та ін. Комерційне право. Том 1, 1998 - перейти до змісту підручника

§ 5. Захист прав та інтересів підприємця у відносинах у сфері управління; роль прокуратури і нотаріату в правовому забезпеченні підприємницької діяльності

Способи захисту прав та інтересів підприємця у відносинах з державними органами. У процесі своєї діяльності підприємці вступають у правові відносини з різними органами державної влади і управління. Цими правовими відносинами опосередковується весь просторово-часовий цикл підприємництва, починаючи від установи комерційної організації і конституювання громадянина як індивідуального підприємця, оскільки підприємцю в будь-якому випадку необхідно пройти державну реєстрацію, і до припинення підприємницької діяльності, оскільки це прекраще-
Комерційне право. Ч. I. Под ред. В.Ф. Попондопуло, В.Ф. Яковлевої. - СПб., С.-Петербурзький університет, 1997. С. 497
ня настає юридично тільки за прийнятті відповідних розпорядчих актів, наприклад, по виключення ліквідованої комерційної організації з державного реєстру. Відносини підприємців з державними органами носять складний характер: за своєю юридичною природою це - адміністративно-правові відносини, хоча вони за певних умов можуть бути і цивільно-правовими. І ті, і інші охоплюються поняттям відносин у сфері управління.
Основним елементом змісту цих правовідносин є обов'язки підприємців, хоча й у сфері управління підприємцям надаються певні правові можливості, які вище були названі організаційно-предпосилочних правами. [1] Обов'язки підприємців у сфері управління носять загальнообов'язковий характер, тобто всі зобов'язані платити податки, своєчасно подавати податковим органам бухгалтерську звітність і т.д. Перелік обов'язків підприємців у сфері управління встановлюється нормативно-правовими актами, а тому є вичерпним. Нові обов'язки, що накладаються на підприємців, можуть вводитися тільки шляхом нормативних рішень, прийнятих органами законодавчої або виконавчої влади в межах їх компетенції. З урахуванням сказаного обов'язки підприємців у сфері управління можна було б назвати нормативно-адміністративними обов'язками.
Підприємницька діяльність контролюється державними органами, наділеними контрольно-наглядовими повноваженнями. Контролюється дотримання підприємцями законодавства і виконання ними конкретних нормативно-адміністративних обов'язків. При здійсненні державного контролю існує об'єктивна можливість порушення прав та інтересів підприємців з боку контролюючих органів. Причини цих порушень різні: об'єктивні - бюрократизм, тяганина, буквоїдство; суб'єктивні - вихід контролюючими органами за межі своєї компетенції, користолюбство, хабарництво.
При порушенні окремих прав та інтересів підприємців у сфері управління порушується, як правило, і узагальнений підприємницький інтерес, що полягає у збереженні та примноженні своїх капіталів. Відмова у видачі ліцензії, наприклад, не дає можливості зайнятися вигідним бізнесом, а накладення фінансових санкцій тягне за собою зменшення накопичених капіталів. Наслідки застосування до підприємців адміністративно-фіскальних санкцій можуть бути більш істотними, ніж застосування майнових санкцій у сфері договірних зобов'язань. Ось чому проблема захисту прав та інтересів підпри-
Комерційне право. Ч. I. Под ред. В.Ф. Попондопуло, В.Ф. Яковлевої. - СПб., С.-Петербурзький університет, 1997. С. 498
приємець у відносинах у сфері управління стоїть надзвичайно гостро у всіх аспектах: теоретичному, правотворчу та правозастосовну. З теоретичної точки зору засоби правового захисту інтересів підприємця повинні бути абсолютно адекватні тим владно-розпорядчих та контрольно-каральним повноважень, якими наділені державні органи. Інакше нормальна підприємницька діяльність була б просто неможлива. Але в правотворческом аспекті забезпечити зазначену адекватність дуже важко, а може бути, і недосяжно: правові норми, що встановлюють штрафні санкції та умови їх застосування, відірвані від норм, що містять дозволу і приписи; а кодифікація адміністративного законодавства ще не завершена; в цивільному законодавстві передбачаються тільки цивільно-правові способи захисту цивільних прав. У правозастосовчому аспекті державні органи наділені широкими владними повноваженнями щодо підприємців. Ці владні повноваження можуть бути згруповані таким чином:
- права на вирішення питань, пов'язаних з організаційно-предпосилочних умовами діяльності підприємців;
наприклад, державна реєстрація нової юридичної особи або відмова у державній реєстрації; видача ліцензії або відмову в її видачі; відгук вже виданої ліцензії і т.д.;
- права на здійснення перевірки діяльності підприємця. Певні правомочності з перевірки діяльності підприємців надані чинним законодавством податковим органам, органам, що здійснюють ліцензування різних видів діяльності, органам валютного та експортного контролю, антимонопольним органам; деякі органи наділені контрольними функціями в межах системи організацій, наприклад, Центральний банк Російської Федерації щодо комерційних банків, Міністерство фінансів Російської Федерації щодо страхових організацій;
- права на застосування санкцій до підприємців. Маються на увазі не тільки фінансові чи штрафні санкції, а й санкції немайнові. Так, наприклад, згідно з п. 4 ст. 11 Закону «Про федеральних органах податкової поліції» органам податкової поліції надано право «... зупиняти операції платників податків по рахунках в банках і кредитних установах на термін до одного місяця у випадках ненадання документів, пов'язаних з нарахуванням і сплатою податків. Рішення про призупинення операцій по вказаних рахунках приймає начальник органу податкової поліції або його заступник »; [2] призупинення опера-
Комерційне право. Ч. I. Под ред. В.Ф. Попондопуло, В.Ф. Яковлевої. - СПб., С.-Петербурзький університет, 1997. С. 499
ций по банківських рахунках підприємця може спричинити для нього серйозні негативні наслідки: порушення строків обов'язкових платежів до бюджету та позабюджетні страхові фонди, порушення фінансових зобов'язань перед контрагентами і партнерами, неможливість вести нормальну комерційну діяльність і , як наслідок цього, - збитки. Аналогічні наслідки можуть настати при накладенні органами податкової поліції адміністративного арешту на майно підприємця.
Зазначені владні повноваження здійснюються державними органами безпосередньо без звернення до суду шляхом видання відповідних розпорядчих актів: постанов, рішень і розпоряджень. Всі розпорядчі акти такого роду набувають чинності негайно і тягнуть за собою певні негативні наслідки для підприємця, якому вони адресовані. У підприємця, не згодного з винесеним на його адресу розпорядчим актом, котрі вважають його необгрунтованим, є єдина легальна можливість перешкодити настанню небажаних для нього наслідків - можливість заперечування цього акта.
Безпосередня реалізація владно-розпорядчих повноважень державних органів щодо підприємця без звернення до суду є загальним правилом, з якого встановлено два винятки. По-перше, згідно з п. 1 ст. 13 Закону «Про основи податкової системи в Російській Федерації» стягнення недоїмки по податках та інших обов'язкових платежах, а також сум штрафів та інших санкцій, передбачених законодавством, здійснюється з юридичних осіб у безспірному порядку, а з фізичних осіб - у судовому. Аналогічне правило міститься у п. 9 ст. 7 Закону «Про Державну податкову службу в РРФСР». По-друге, деякі види санкцій можуть бути застосовані до підприємців тільки на підставі рішення суду.
У тих випадках, коли розпорядчими актами державних органів зачіпаються майнові інтереси підприємця, а кінцеве наслідок застосовуваних до підприємця санкцій є зменшення належного йому готівкового майна, порушувані державними органами права підприємців є за своєю юридичною природою цивільними правами. Вони захищаються засобами цивільно-правового захисту. Отже, якщо цивільні права підприємця зачіпаються актами у сфері управління, підприємець має право захищати свої права та інтереси способами захисту цивільних прав, передбаченими ГК РФ.
Комерційне право. Ч. I. Под ред. В.Ф. Попондопуло, В.Ф. Яковлевої. - СПб., С.-Петербурзький університет, 1997. С. 500
Встановлюючи як загальний принцип судовий захист цивільних прав, закон допускає як виняток захист цивільних прав в адміністративному порядку. У п. 2 ст. 11 ЦК сказано: «Захист цивільних прав в адміністративному порядку здійснюється лише у випадках, передбачених законом. Рішення, прийняте в адміністративному порядку, може бути оскаржене до суду ». Отже, адміністративний порядок є винятком із загального принципу судового захисту. Точно так само повинна бути витлумачена ст. 17 «Захист прав та інтересів платників податків і держави» Закону «Про основи податкової системи в Російській Федерації», яка говорить: «Захист прав та інтересів платників податків і держави здійснюється в судовому або іншому порядку, передбаченому законодавчими актами Російської Федерації». [3] Звідси випливає, що тільки у випадках, прямо передбачених законом, підприємець не має можливості оскаржити розпорядчий акт безпосередньо в судовому порядку і змушений пройти адміністративні процедури, перш ніж звернутися до суду.
В юридичній літературі висловлювалася критика правила п. 2 ст. 11 ГК, пропонувалося змінити її редакцію і встановити, що у випадках, коли чинним законодавством передбачений захист цивільних прав в адміністративному порядку, зацікавлена особа за своїм розсудом має право звернутися за захистом порушених прав до відповідного державного органу або безпосередньо до суду. Така, альтернативна, можливість захисту прав підприємця у сфері управління є більш оптимальним варіантом, ніж той, що передбачений у п. 2 ст. 11 ГК. [4] До того ж, формулювання щодо порядку розгляду спорів, які містяться у федеральних законах, які визначають правовий статус податкових органів, не можна визнати коректними. [5] Вони не відповідають ст. 11 ГК. Арбітражна практика йде іншим шляхом: арбітражні суди приймають до свого розгляду позови підприємців до податкових органів, незважаючи на те, що адміністративний порядок заявниками не було дотримано. Так, в
Комерційне право. Ч. I. Под ред. В.Ф. Попондопуло, В.Ф. Яковлевої. - СПб., С.-Петербурзький університет, 1997. С. 501
Листі Вищого Арбітражного Суду РФ від 25.02.94r. № ОЩ-7/ОП-118 «Про деякі питання підвідомчості спорів за позовами платників податків до органів податкової поліції» підкреслюється: «... федеральні органи податкової поліції виконують як функції правоохоронних органів, так і функції державних податкових інспекцій. Якщо платник податків - юридична особа чи підприємець - вважає, що затверджений в установленому порядку акт перевірки органу податкової поліції порушує його законні права та інтереси, він має право звернутися до арбітражного суду з позовом про визнання недійсним цього акту ». [6]
Однак обов'язковість адміністративного порядку оскарження розпорядчих актів зберігається для підприємців і в сфері відносин з митними органами. Згідно ст. 371 Митного кодексу РФ постанову митного органу про застосування санкцій щодо підприємців може бути оскаржене протягом 20 днів з дня її винесення до вищестоящого митний орган - регіональне митне управління. І тільки тоді, коли оскаржувана постанова залишено без зміни, а скарга - без задоволення, позовну заяву може бути подано до арбітражного суду протягом 10 днів з дня прийняття рішення за скаргою регіональним митним управлінням. [7]
Таким чином, розпорядчий акт державного органу може бути оскаржений підприємцем у судовому порядку, а у випадках, прямо передбачених законом, - в адміністративному порядку, але рішення, прийняте за скаргою підприємця в адміністративному порядку, може бути оскаржене ним у судовому порядку.
Для застосування певного виду санкцій до підприємців державні владні органи самі повинні звертатися до суду. Так, згідно зі ст. 6, 12, 17 і 18 Закону «Про конкуренцію і обмеження монополістичної діяльності на товарних ринках» федеральні антимонопольні органи вправі звертатися до суду або арбітражного суду з заявами про порушення антимонопольного законодавства, в тому числі про визнання недійсними повністю або частково договорів, які суперечать антимонопольному законодавству , про обов'язкове укладання договорів з іншим господарюючим суб'єктом, про визнання недійсною державної реєстрації комерційних організацій та їх об'єднань, створених або реорганізованих без попереднього
Комерційне право. Ч. I. Под ред. В.Ф. Попондопуло, В.Ф. Яковлевої. - СПб., С.-Петербурзький університет, 1997. С. 502
  згоди федерального антимонопольного органу; про ліквідацію об'єднань комерційних організацій. [8]
  Податкові органи згідно зі ст. 14 Закону «Про основи податкової системи в Російській Федерації» вправі подавати, зокрема, про ліквідацію підприємств з підстав, встановлених законодавством Російської Федерації; про визнання угод недійсними і стягнення в дохід держави всього отриманого за такими угодами; про визнання реєстрації підприємства недійсною у випадках порушення встановленого порядку створення підприємства або невідповідності установчих документів вимогам законодавства та стягнення доходів, отриманих цим підприємством. Як показує узагальнення практики, щорічно податковими органами пред'являється досить багато позовів до підприємців, більшість з яких задовольняється судами. [9] Як приклад можна навести справу, розглянуте Арбітражним судом м. Санкт-Петербурга і Ленінградської області: податкова інспекція пред'явила позов до банку і страхової компанії - його клієнту про визнання недійсним укладеного між ними договору банківського рахунку. Банк відкрив рахунок філії страхової компанії, що не поставленого на податковий облік. Арбітражний суд позов задовольнив, вказавши, що угоди, які сприяють ухиленню від сплати податків, повинні визнаватися недійсними. [10]
  При пред'явленні позовів податковими чи іншими державними органами підприємці беруть участь у справі в якості відповідачів, а по деяких категоріях справ, наприклад, за позовами про визнання недійсною державної реєстрації комерційної організації - як третіх осіб. Але і в цих справах незалежно від свого процесуального положення позиція підприємця зводиться до захисту своїх прав та інтересів, до доведенню того, що дії державних органів або винесені ними рішення є необгрунтованими і невідповідними законодавству, - не було підстав кваліфікувати дії підприємця як правопорушення і застосовувати до нього відповідні санкції.
  При розгляді спорів у сфері управління суди оцінюють законність і обгрунтованість дій як державних органів, так і підприємців. Розпорядчі акти государ-
  Комерційне право. Ч. I. Под ред. В.Ф. Попондопуло, В.Ф. Яковлевої. - СПб., С.-Петербурзький університет, 1997. С. 503
  дарських органів, винесені щодо підприємця, повинні відповідати не тільки положенням поточного законодавства, а й нормам Основного закону держави - Конституції. Застосування до підприємців різних санкцій не повинно суперечити конституційним принципам і гарантіям. Під цим кутом зору Конституційний Суд Російської Федерації розглянув питання про відповідність Конституції деяких положень Закону «Про основи податкової системи в Російській Федерації» (ст. 13), Закону «Про Державну податкову службу РРФСР» (п. 8 і 9 ст. 7 та ст . 8) і Закону «Про федеральних органах податкової поліції» (п. 2 і 3 ч. 1 ст. 11), спираючись на які органи податкової поліції виробляють стягнення недоїмок з податків, а також сум штрафів та інших передбачених законодавством санкцій з юридичних осіб у безспірному порядку. У своїй постанові по конкретній справі Конституційний Суд РФ сформулював ряд принципових теоретичних положень, які повинні лягти в основу правозастосовчої практики у відносинах між державними органами та підприємцями.
  Конституційний Суд РФ підкреслив, зокрема, що відповідно до ст. 57 Конституції РФ кожен зобов'язаний платити законно встановлені податки і збори. Дана конституційний обов'язок має особливий, а саме публічно-правовий, а не приватно (цивільно-правовий) характер, що зумовлено публічно-правовою природою держави і державної влади. Податок-необхідна умова існування держави, тому обов'язок сплачувати податки поширюється на всіх платників податків в якості безумовного вимоги держави. Платник податків не має права розпоряджатися на свій розсуд тією частиною свого майна, яка у вигляді певної грошової суми підлягає внеску до скарбниці, і зобов'язаний регулярно перераховувати цю суму на користь держави, так як інакше були б порушені права та охоронювані законом інтереси інших осіб, а також держави . Стягнення податку не може розцінюватися як довільне позбавлення власника його майна, - воно являє собою законне вилучення частини майна, що випливає з конституційної публічно-правового обов'язку.
  Податкові правовідносини засновані на владному підпорядкуванні однієї сторони іншій. Вони припускають субординацію сторін, однією з яких - податковому органу, чинному від імені держави, належить владне повноваження, а інший - платнику податків - обов'язок покори. Вимога податкового органу і податкове зобов'язання платника податків слідують не з договору, а із закону. З публічно-правовим характером податку і державної скарбниці і з фіскальним суверенітетом держави пов'язані законодавча форма установи податку, орга-
  Комерційне право. Ч. I. Под ред. В.Ф. Попондопуло, В.Ф. Яковлевої. - СПб., С.-Петербурзький університет, 1997. С. 504
  ність і примусовість його вилучення, однобічний характер податкових зобов'язань. Внаслідок цього суперечка з приводу невиконання податкового зобов'язання знаходиться в рамках публічного (в даному випадку податкового), а не цивільного права.
  Наділення податкового органу повноваженням діяти владно-зобов'язуючим чином при безспірне стягнення податкових платежів правомірно в тій мірі, в якій такі дії, по-перше, залишаються в рамках саме податкових майнових відносин, а не набувають характеру цивільно-правових, адміністративно-правових або кримінально- правових санкцій і, по-друге, не скасовують і не применшують права і свободи людини і громадянина. У зв'язку з цим виконання податкового зобов'язання, так само як і відповідних вимог податкового органу про сплату податку в разі незгоди з ними платника податку не може бути тимчасово припинено або призупинено, якщо це не передбачено законом.
  Згідно ст. 8 (ч. 2) Конституції Російської Федерації в Російській Федерації визнаються і захищаються так само приватна, державна, муніципальна й інші форми власності. До юридичних осіб, незалежно від форми власності (приватної чи державної), застосовується один і той же - безперечний - порядок стягнення податкових платежів, а у разі незгоди платника податків - один і той же порядок захисту, а саме звернення до вищестоящих податкових органів і (або) до суду для розгляду спору по суті. Отже, юридичним особам гарантована судовий захист їх права власності. Різниця в способах приведення в дію механізмів цього захисту стосовно до юридичних осіб (наступний судовий контроль) і до фізичних осіб (попередній судовий контроль) у даному випадку обумовлено не формою власності, а особливостями юридичної особи як суб'єкта податкового зобов'язання. Причому відмінності стосуються однієї і тієї ж форми власності, а саме приватної, оскільки її суб'єктами можуть бути як фізичні особи, так і юридичні. На думку Конституційного Суду РФ, явний порядок стягнення податкових платежів за наявності подальшого судового контролю як способу захисту прав юридичної особи не суперечить вимогам Конституції Російської Федерації. Далі Конституційний Суд РФ зазначив, що конституційне право людини і громадянина, закріплене в ст. 35 (ч. 2 і 3) Конституції Російської Федерації, поширюється на юридичних осіб в тій мірі, в якій це право за своєю природою може бути до них застосовується. Юридична особа, на відміну від громадянина - фізичної особи, має відокремлене майно і відповідає за своїми зобов'язаннями саме цим майном. Громадянин ж (у випадку, якщо він є він є ін-
  Комерційне право. Ч. I. Под ред. В.Ф. Попондопуло, В.Ф. Яковлевої. - СПб., С.-Петербурзький університет, 1997. С. 505
  дивидуально підприємцем без утворення юридичної особи) використовує своє майно не лише для заняття підприємницькою діяльністю, але і в якості власне особистого майна, необхідного для здійснення невідчужуваних прав і свобод. Майно громадянина в цьому випадку юридично не розмежовано.
  Різний порядок стягнення податкових платежів з фізичних та юридичних осіб спрямований не на те, щоб поставити їх у нерівне становище у сфері податкових відносин (обов'язку сплачувати податки), а на те, щоб не допустити адміністративного втручання в права особистості тоді, коли питання може бути дозволений лише за допомогою судового розгляду. Стягнення податкових платежів з фізичних осіб у безспірному порядку з'явилося б виходом за рамки власне податкових публічно-правових відносин і вторгненням в інші відносини, в тому числі цивільно-правові, в яких сторони не перебувають у стані влади-підпорядкування, і тому одна сторона по відношенню до іншої не може діяти владно-зобов'язуючим чином. Поєднання безспірного та судового порядків стягнення податкових платежів забезпечує права особи і держави в цілому, відповідає інтересам суспільства і не суперечить принципам демократичної правової соціальної держави, закріпленим Конституцією Російської Федерації.
  За змістом ст. 57 Конституції Російської Федерації, підкреслив Конституційний Суд РФ, податкове зобов'язання полягає в обов'язку платника податків сплатити певний податок, встановлений законом. Несплата податку в термін має бути компенсована погашенням заборгованості за податковим зобов'язанням, повним відшкодуванням збитку, понесеного державою в результаті несвоєчасного внесення податку. Тому до суми власне, не внесеного в строк податку (недоїмки) законодавець має право додати додатковий платіж - пеню як компенсацію втрат державної скарбниці в результаті недоотримання податкових сум у термін у разі затримки сплати податку. Безперечний порядок стягнення цих платежів з платника податків - юридичної особи випливає з обов'язкового та примусового характеру податку в силу закону.
  Тому Конституційний Суд РФ зробив висновок, що передбачене ст. 13 Закону Російської Федерації «Про основи податкової системи в Російській Федерації» і ст. 7 (п. 8 і 9) і 8 Закону РРФСР «Про державну податкову службу РРФСР» стягнення з юридичних осіб у безспірному порядку недоїмки по податках, а також пені, здійснюване в тому числі органами податкової поліції, що не суперечить Конституції Російської Федерації.
  Комерційне право. Ч. I. Под ред. В.Ф. Попондопуло, В.Ф. Яковлевої. - СПб., С.-Петербурзький університет, 1997. С. 506
  Іншого роду заходи, передбачені даними статтями, а саме стягнення всієї суми прихованого або заниженого доходу (прибутку), а також різного роду штрафів, по своїй суті виходять за рамки податкового зобов'язання як такого. Вони носять не відновлювальний, а каральний характер і є покаранням за податкове правопорушення, тобто за передбачене законом протиправне винне діяння, вчинене навмисно або з необережності. При провадженні у справі про податкове правопорушення підлягають доведенню як сам факт вчинення такого правопорушення, так і ступінь вини платника податків. При наявності податкового правопорушення орган податкової поліції має право прийняти рішення про стягнення штрафу з юридичної особи. Це рішення, за змістом ст. 45 і 46 (ч. 1 і 2) Конституції Російської Федерації, може бути в установленому порядку оскаржена юридичною особою у вищестоящий податковий орган і (або) до суду. У разі такого оскарження стягнення штрафу не може проводитися в безспірному порядку, а має бути призупинено до винесення судом рішення за скаргою платника податків.
  Конституційний Суд РФ вважає, що явний порядок стягнення штрафів, передбачений оспорівать становищем, у разі незгоди платника податків з рішенням органу податкової поліції є перевищенням конституційно допустимого (ст. 55, ч. 3; ст. 57) обмеження права, закріпленого в ст. 35 (ч. 3) Конституції Російської Федерації, згідно з якою ніхто не може бути позбавлений свого майна інакше як за рішенням суду.
  На підставі викладеного Конституційний Суд постановив зокрема:
  1. Визнати положення п. 2 і 3 ч. 1 ст. 11 Закону Російської Федерації від 24 червня 1993 р. «Про федеральних органах податкової поліції», що надають федеральним органам податкової поліції право на підставі ст. 7 (п. 8 і 9) і ст. 8 Закону РРФСР від 21 березня 1991 р. «Про Державну податкову службу РРФСР» і ст. 13 Закону Російської Федерації від 27 грудня 1991 р. «Про основи податкової системи в Російській Федерації» проводити стягнення з юридичних осіб недоїмки з податків, а також пені у разі затримки сплати податку в безспірному порядку, що не суперечать Конституції Російської Федерації.
  Юридична особа, з якого такі податкові платежі стягнені в безспірному порядку, відповідно до ст. 46 Конституції Російської Федерації має право оскаржити рішення органів податкової поліції в суд.
  2. Визнати положення п. 2 і 3 ч. 1 ст. 11 Закону Російської Федерації від 24 червня 1993 р. «Про федеральних органах податкової поліції», що надають федеральним органам податкової поліції право на підставі ст. 7 (п. 8 і 9) і ст. 8 Закону РРФСР від 21
  Комерційне право. Ч. I. Под ред. В.Ф. Попондопуло, В.Ф. Яковлевої. - СПб., С.-Петербурзький університет, 1997. С. 507
  березня 1991 р. «Про Державну податкову службу РРФСР» і ст. 13 Закону Російської Федерації від 27 грудня 1991 р. «Про основи податкової системи в Російській Федерації» проводити стягнення з юридичних осіб сум штрафів, а також всієї суми прихованого або заниженого доходу (прибутку) у безспірному порядку без їх згоди, що не відповідають Конституції Російської Федерації , її ст. 35 (ч. 3), 45 і 46 (ч. 1 і 2). [11]
  З урахуванням викладеної позиції Конституційного Суду РФ слід дати критичну оцінку нормативно-правовим актам, що регулюють порядок звернення стягнення на майно підприємців податковими органами. За Законом «Про основи податкової системи в Російській Федерації» «... стягнення недоїмки з юридичних і фізичних осіб звертається на отримані ними доходи, а в разі відсутності таких - на майно цих осіб ...» (підпункт «г» п. 1 ст. 13). Детальна регламентація міститься в Тимчасовому положенні про порядок звернення стягнення на майно організацій, затвердженому Указом Президента РФ від 14 лютого 1996 р. № 199, [12] і в Положенні про порядок звернення стягнення недоїмок з податків та інших обов'язкових платежах, що сплачуються юридичними особами в бюджет і державні позабюджетні фонди, на їх майно у разі відсутності грошових коштів на рахунках у банках. [13] Згідно з п. 5 Положення про порядок звернення стягнення недоїмок ..., рішення про звернення стягнення недоїмки на майно платника податків приймається податковим органом в особі начальника податкової інспекції або його заступника; рішення оформляється постановою, на підставі якого орган федеральної податкової поліції виносить розпорядження про виробництво адміністративного арешту майна платника податків. Продаж майна боржників проводиться організаціями, уповноважує особами, які здійснюють стягнення, тобто органами федеральної податкової поліції, які працюють в тісному контакті з такого роду посередницькими організаціями.
  Комерційне право. Ч. I. Под ред. В.Ф. Попондопуло, В.Ф. Яковлевої. - СПб., С.-Петербурзький університет, 1997. С. 508
  Передбачена названими нормативно-правовими актами можливість звернення стягнення на майно підприємців-недоимщиков без рішення суду неприпустима по тих міркувань, які викладені в Постанові Конституційного Суду РФ від 17.12.96 р. Крім того діє і конституційну заборону на такі дії, бо, як проголошено в п. 3 ст. 35 Конституції РФ, ніхто не може бути позбавлений свого майна інакше як за рішенням суду.

  [1] Див § 1 цієї глави.
  [2] «Про федеральних органах податкової поліції» - Закон РФ від 24.06.93 р. з послід, зрад, і доп. / / Відомості РФ. 1993. № 29. ст. 1114. Див також в кн.: Фурсов Д.А. Підготовка справи до судового розгляду. Податки: Посібник для суддів арбітражних судів. М., 1997. С. 240-255.
  [3] Про основи податкової системи в Російській Федерації. Закон РФ від 27.12.91г. з послід, зрад, і доп. / / Відомості РФ. 1992. № 11. ст. 527; див. також: Закон.1993. № 12.0.53-61.
  [4] Лебедєв К. К. Проблеми захисту прав підприємців у комерційних правовідносинах / / В кн.: 10 років кафедрі комерційного права. Актуальні проблеми науки та практики комерційного права. Праці конференції. СПб., 1995. С. 84.
  [5] Абз.2 ст. 20 Закону «Про федеральних органах податкової поліції» та ст. 14 Закону «Про державну податкову службу РРФСР» (Закон від 21.03.91 р. з послід. Зрад, і доп. / / Відомості РФ. 1991. № 15. Ст. 492); див. також в кн.: Податки в Росії . Податкова система. Загальні питання податкового законодавства. Органи податкового контролю: Збірник нормативних документів. М., 1994. С. 95-102.
  [6] Вісник ВАС РФ. 1994. № 5. С. 54-55.
  [7] Митний кодекс Російської Федерації. Закон РФ від 18.06.93 р. / / Відомості РФ. 1993. № 31. ст. 1224; див. також: Закон. 1993. № 11. С. 5-87. Про застосування санкцій митними органами див.: Порядок безспірного списання пені та штрафів, що стягуються митними органами Російської Федерації, затверджений постановою Уряду РФ від 12.07.96 р. № 801. / / СЗ РФ. 1996. № 29. ст. 3503.
  [8] СЗ РФ. 1995. № 22. ст. 1977. Див також в кн.: Тотьев К.Ю. Конкуренція і монополії. Правові аспекти регулювання: Учеб. посібник. М., 1996. С. 193-217.
  [9] Пепеляєв С.П. Податкова інспекція пред'явила позов. М,, 1994. С. 3-4. Діяльність арбітражних судів у Росії в 1996 році / / Відомості Верховної Ради. 1997. No 4. С. 57-58.
  [10] Баталова Л.А., Овсянніков С.В. З практики розгляду спорів за участю податкових органів в арбітражному суді / / Юридична практика. Інформаційний бюлетень Центру права Спеціального юридичного факультету СП6ГУ. 1996. № 2 (5). С. 72.
  [11] У справі про перевірку конституційності п. 2 і 3 ч. 1 ст. 11 Закону Російської Федерації від 24 червня 1993 р. «Про федеральних органах податкової поліції». Постанова Конституційного Суду РФ від 17.12.96 р. / / СЗ РФ. 1997. № 1. ст. 197. Принципові положення про правову природу податкових відносин сформульовані Конституційним Судом РФ також у Постанові від 21.03.97 р. «У справі про перевірку конституційності положення абзацу другого пункту 2 статті 18 та статті 20 Закону Російської Федерації від 27 грудня 1991 року« Про основи податкової системи в Російської Федерації »« / / СЗ РФ. 1997. № 13. ст. 1602.
  [12] СЗ РФ.1996. № 8. ст. 741.
  [13] Утв. Державною податковою службою РФ 25.05.94 р. № ВГ-4-08/57н, Департаментом податкової поліції РФ 26.05.94 р. № СА-574 та Міністерством фінансів РФ 25.05.94 р. № 58; зареєстровано Міністерством юстиції РФ 24.06.94 р., реєстраційний № 609 / / Вісник ВАС РФ. 1994. № 11. С. 47-57.
  Чинним законодавством допускається оспорювання в судовому порядку не лише індивідуальних правових актів, адресованих конкретним підприємцям, але і нормативних правових актів. Як випливає з ч. 1 ст. 13 ГК, у випадках, передбачених законом, нормативний акт, який не відповідає закону або іншим правовим актам і порушує цивільні права та охоронювані законом інтереси громадянина чи юридичної особи, може бути визнаний судом недійсним. Як вказувалося вище [1], справи про оскарження нормативних актів віднесені до підвідомчості судів загальної юрисдикції. Практика показує, що в тих нечисленних випадках, які вже були предметом судового розгляду, підприємцями оскаржувалися, головним чином, нормативні акти місцевих органів влади, спрямовані на встановлення необгрунтованих обмежень підприємницької діяльності або введення нових місцевих податків і зборів, підвищення тарифів. Але є випадки оскарження нормативних актів, виданих федеральними органами. За повідомленнями друку, Асоціація комерційних банків Росії (АКБР) заявила про свій намір оскаржити в суді деякі положення Указу Президента РФ від 18.08.96 р. № 1212 «Про заходи щодо підвищення збирання податків та інших обов'язкових платежів та впорядкування готівкового та безготівкового обігу» [ 2], які, на думку АКБР, суперечать законодавству про розрахунки і грошовому обігу і необгрунтовано обмежують права підприємців. [3]
  Визнання судом нормативного або ненормативного акта компетентного державного органу незаконним чи недійсним може виявитися достатнім для запобігання можливості порушення прав та інтересів підприємця. Наприклад, визнане недійсним рішення податкової інспекції про стягнення з комерційної організації фінансових санкцій ще не було виконано і ніяких негативних наслідків для цієї організації не настало. Але бувають випадки, коли саме по собі рішення суду про визнання нормативного або розпорядчого
  Комерційне право. Ч. I. Под ред. В.Ф. Попондопуло, В.Ф. Яковлевої. - СПб., С.-Петербурзький університет, 1997. С. 509
  акта недійсним або незаконним не забезпечує відновлення порушених прав та інтересів підприємця. Тому законодавець сформулював у ч. 2 ст. 13 ГК найважливіше принципове положення: «У разі визнання судом акту недійсним порушене право підлягає відновленню або захисту іншими способами, передбаченими статтею 12 ... Кодексу ». Це означає, що рішення суду про визнання акта недійсним є правовою підставою для прийняття всіх необхідних заходів з відновлення порушених інтересів підприємця. [4]
  Орган, що видав акт, визнаний судом недійсним, зобов'язаний сам усунути негативні наслідки своїх незаконних дій; він повинен відновити становище підприємця, яке існувало до порушення прав останнього, загладити заподіяну йому шкоду, тобто відшкодувати збитки, компенсувати збиток, нанесений його ділової репутації, опублікувати, якщо буде потрібно, інформацію в місцевій пресі, здійснити інші необхідні дії, аж до складення вибачень підприємцю і покарання посадових осіб державного органу, з вини яких було видано незаконний акт.
  Якщо орган, що видав акт, визнаний судом недійсним, не відновлює порушене ним положення підприємця, тоді підприємець буде змушений знову звернутися до суду з тим, щоб примусити порушив його права орган усунути наслідки його незаконних дій і відновити інтереси потерпілого. У ст. 16 ГК передбачається відшкодування збитків, заподіяних громадянинові або юридичній особі незаконними діями (бездіяльністю) державних органів, органів місцевого самоврядування або посадових осіб цих органів, за рахунок бюджету Російської Федерації, відповідного суб'єкта Російської Федерації або муніципального освіти. [5] Але підприємець може вдатися і до інших способів захисту цивільних прав, передбачених у ст. 12 ГК.
  Участь органів прокурорського нагляду у забезпеченні захисту прав та інтересів підприємців. Прокурорський нагляд за виконанням діючих на території Російської Федерації законів має велике практичне значення для забезпечення захисту прав та інтересів підприємців. У початковій редакції Феде-
  Комерційне право. Ч. I. Под ред. В.Ф. Попондопуло, В.Ф. Яковлевої. - СПб., С.-Петербурзький університет, 1997. С. 510
  рального закону «Про прокуратуру Російської Федерації» (п.2 ст. 20) містилося положення, згідно з яким «прокуратура не підміняє органи державного і господарського управління та контролю і не втручається в оперативно-господарську діяльність». Це положення було основою для пасивності органів прокуратури по відношенню до різного роду конфліктів у сфері підприємництва, всередині комерційних організацій, що було абсолютно невиправдано, бо оперативне втручання прокуратури могло б запобігти поглибленню конфлікту, уникнути небажаних наслідків. [6] Прокуратура як би залишалася осторонь від тих порушень і конфліктів, якими супроводжувалася приватизація та акціонування державних підприємств; не втручалася в діяльність псевдоінвестиційних компаній, що залучають грошові кошти громадян, не маючи на те ліцензії;
  не здійснювала нагляду за зовнішньоекономічними операціями, в тому числі незаконним вивезенням капіталу, експортом стратегічно важливих сировинних ресурсів за демпінговими цінами і т.д.
  В даний час ситуація змінилася: прийнята нова редакція Федерального закону «Про прокуратуру Російської Федерації». [7] Відповідне правило тепер звучить так (п.2.ст.21): «При здійсненні нагляду за виконанням законів органи прокуратури не підміняють інші державні органи . Перевірки виконання законів проводяться на підставі надійшла до органів прокуратури інформації про факти порушення закону, що вимагають прийняття заходів прокурором ». Нова редакція Закону «Про прокуратуру Російської Федерації» надає органам прокуратури широкі повноваження по здійсненню нагляду за виконанням законів у сфері підприємництва.
  Прокурорським наглядом охоплюється як діяльність комерційних організацій і індивідуальних підприємців, так і акти представницьких і виконавчих органів держави, що приймаються з питань підприємництва. Генеральний прокурор Російської Федерації підкреслив, що «особливу небезпеку становить правовий нігілізм, який виходить не тільки від осіб, зацікавлених в обході закону, а й від представників управлінського персоналу, зобов'язаних бути провідниками закону. Зовні надпотужна вертикаль виконавчої влади, про самопочуття якої ми так посилено піклувалися останнім часом, на
  Комерційне право. Ч. I. Под ред. В.Ф. Попондопуло, В.Ф. Яковлевої. - СПб., С.-Петербурзький університет, 1997. С. 511
  повірку неспроможна в своїй головній призначення - забезпечити виконання законів ». [8]
  Для підприємців особливо важливо, щоб неухильно виконувалися закони, що передбачають підтримку підприємництва, наприклад, Федеральний закон «Про державну підтримку малого підприємництва в Російській Федерації». [9] У випадках порушення цього Закону з боку органів виконавчої влади підприємці мають право звертатися до органів прокуратури за захистом своїх інтересів.
  Правовими інструментами здійснення наглядових функцій прокуратури є:
  протест прокурора, який приноситься на що суперечить закону правової акт до органу або посадовій особі, які видали цей акт;
  подання про усунення порушень закону, яке вноситься до органу або посадовій особі, які мають повноваження щодо усунення допущених порушень;
  постанову про порушення кримінальної справи або провадження про адміністративне правопорушення;
  участь у розгляді справ судами.
  Згідно п. 3 ст. 35 Закону «Про прокуратуру Російської Федерації» прокурор відповідно до процесуального законодавства має право звернутися до суду із заявою або вступити у справу в будь-якій стадії процесу, якщо цього вимагає захист прав громадян і охоронюваних законом інтересів суспільства чи держави.
  Прокурор, який пред'явив позовну заяву, несе обов'язки і користується правами позивача, крім права на укладення мирової угоди.
  В даний час складається практика участі прокурорів у судах при розгляді спорів, пов'язаних з підприємницькою діяльністю. Участь прокурора в суді, безсумнівно, сприяє ефективному вирішенню економічних суперечок у судах загальної юрисдикції та арбітражних судах.
  Нотаріальна форма захисту прав та інтересів підприємців. Важливу роль у правовому забезпеченні підприємницької діяльності відіграють нотаріуси. Як закріплено в ст. 1 Основ законодавства про нотаріат, нотаріат покликаний забезпечувати захист прав і законних інтересів громадян і юридичних осіб шляхом вчинення нотаріусами передбачених законодавчими актами нотари-
  Комерційне право. Ч. I. Под ред. В.Ф. Попондопуло, В.Ф. Яковлевої. - СПб., С.-Петербурзький університет, 1997. С. 512
  альних дій від імені Російської Федерації. [10] Нотаріальні дії досить різноманітні; вони перераховані в ст. 35 Основ законодавства про нотаріат для нотаріусів, що займаються приватною практикою, і додатково в ст. 36 - для нотаріусів, які працюють в державних нотаріальних конторах. Нотаріуси посвідчують угоди, засвідчують вірність копій документів і виписок з них, справжність підпису на документах і т.д.
  Значення нотаріату полягає в тому, що здійснювані нотаріусом нотаріальні дії є по суті документальне підтвердження різних обставин і фактів, що тягнуть за собою правові наслідки. В силу повноважень, якими нотаріус наділений за законом, нотаріальне посвідчення певного юридичного факту наділяє його в певну письмову форму, підтверджує його законність і тим самим забезпечує визнання цього факту з боку зацікавлених, та й усіх третіх осіб. У юридичній літературі пишуть про закріплення нотаріусами безперечних фактів і прав. [11] Можна сказати, що нотаріус також підтверджує достовірність факту, документа. У випадках виникнення спорів нотаріальне посвідчення фактів і документів сприяє захисту порушених або оспорюваних прав. Все це дає підставу говорити про нотаріальну форму захисту прав. [12]
  Серед великого кола різноманітних нотаріальних дій можна виділити три найбільш типових і часто скоєних щодо підприємців: посвідчення угод і договорів, учинение виконавчого напису, протест векселя.
  Нотаріальне посвідчення угод і договорів має для підприємця велике практичне значення, оскільки забезпечує додаткові гарантії законності та дійсності угод. Це особливо важливо при зав'язуванні контактів, укладення договорів з контрагентами, з якими ще не доводилося співпрацювати, здійсненні операцій на великі суми або з приводу дорогих об'єктів.
  Крім тих угод, які відповідно до ЦК та іншим законам підлягають обов'язковому нотаріальному посвідченню, підприємці мають право наділити в нотаріальну форму і будь-які інші угоди. Досягнувши домовленості про укладення договору, підприємці можуть укласти угоду про обов'язкове нотаріальне посвідчення договору, що укладається. У цьому випадку встуила-
  Комерційне право. Ч. I. Под ред. В.Ф. Попондопуло, В.Ф. Яковлевої. - СПб., С.-Петербурзький університет, 1997. С. 513
  Полонені в силу і дійсність договору будуть безпосередньо залежати від його нотаріального посвідчення.
  Примусове виконання зобов'язання може бути здійснено не тільки в судовому порядку, а й на підставі виконавчого напису нотаріуса. Перелік документів, за якими стягнення заборгованості провадиться в безспірному порядку на підставі виконавчих написів органів, що вчиняють нотаріальні дії, встановлений Урядом Російської Федерації. [13] Однак далеко не завжди нотаріальна напис забезпечує правомірність примусового виконання зобов'язань без суду. Особливо багато суперечок виникає в такій області підприємницької діяльності, як кредитно-розрахункові правовідносини. Тому постановою Уряду РФ від 19.06.96 р. № 710 в зазначений Перелік документів внесені зміни і виконавчий напис на стягнення заборгованості з підстав, що випливають з кредитно-розрахункових відносин, в даний час нотаріуси не влаштовується. [14] Слід підтримати висловлені в літературі судження про необхідність значного звуження переліку документів, на підставі яких вчиняється нотаріальна виконавчий напис; замість виконавчого напису повинно отримати розвиток виробництво по стягненню заборгованості в безперечних випадках на підставі судового наказу; в компетенції нотаріусів слід було б залишити стягнення заборгованості лише по посвідчених самими нотаріусами угодами; «. .. в цьому випадку правила вчинення та виконання нотаріальних угод дозволили б зберегти гарантії сторін у ході стягнення заборгованості ». [15]
  У сфері підприємницьких правовідносин, пов'язаних із застосуванням перевідних і простих векселів, до компетенції нотаріуса відноситься посвідчення відмови зобов'язаної за векселем особи оплатити, акцептувати або датувати вексель. Це нотаріальну дію іменується протестом векселя. Протест векселя надає векселедержателю підставу звернутися з позовними вимогами про платіж за векселем не тільки до основних боржникам: акцептанту переказного векселя і векселедавця простого векселя, а й до вдруге зобов'язаним за векселем особам: индоссантам. [16] Порядок
  Комерційне право. Ч. I. Под ред. В.Ф. Попондопуло, В.Ф. Яковлевої. - СПб., С.-Петербурзький університет, 1997. С. 514
  здійснення протесту векселя врегульовано Положенням про переказний і простий вексель від 7 серпня 1937р., яке застосовується на території Російської Федерації згідно Федерального закону «Про перекладному і простому векселі». [17]

  [1] Див § 4 цієї глави.
  [2] СЗ РФ. 1996. № 35. ст. 4144.
  [3] Лаврінов Андрій: Банкіри наполягають на скасуванні Указу / / Діловий Петербург. 1996.15 лист.
  [4] Аналогічне правове значення, з нашої точки зору, має судове рішення про визнання розпорядчого акта або дії органу або посадової особи незаконним. Та обставина, що, як зазначено в ч. 3 ст. 239 ЦПК, цей акт або його окрема частина вважаються нечинними з моменту набрання законної сили рішення суду, не знімає питання про усунення негативних наслідків, викликаних цим незаконним актом.
  [5] Правило ст. 16 ГК підлягає розширеному тлумаченню, хоча в ній йдеться про незаконні дії і актах, правилом цієї статті охоплюються й акти (дії), визнані судом недійсними.
  [6] На це зверталася увага в першому виданні цього підручника (див.. Комерційне право. - Навчальний посібник / За ред. В.Ф.Яковлевой і В.Ф. Попондопуло. СПб., 1993. С. 117).
  [7] Про внесення змін і доповнень до Закону Російської Федерації «Про прокуратуру Російської Федерації». Федеральний закон від 17.11.95 р. № 168-ФЗ / / СЗ РФ 1995. № 47. ст. 4472.
  [8] Прокуратура - НЕ дубина в руках держави, а орган адміністративного нагляду за дотриманням закону. Доповідь Генерального прокурора Російської Федерації (у викладі) / / Російська газета. 1997. 1 березня.
  [9] Федеральний закон від 14.06.95 р. № 88-ФЗ / / СЗРФ 1995 № 25 ст. 2343.
  [10] Основи законодавства Російської Федерації «Про нотаріат» Закон Російської Федерації від 11 лютого 1993 р. / / Відомості РФ 1993 № 10 ст. 357; див. також в кн.: Основи законодавства про нотаріат. М, 1996. З 3-36.
  [11] Цивільний процес Підручник / За ред. В.А. Мусіна, Н.А ЧЕЧИН, Д.М Чечота. М., 1996. С. 431.
  [12] Див про нотаріальну форму зашиті прав суб'єктів банківської діяльності в кн. Правове регулювання банківської діяльності / За ред. Е.А Суханова М., 1997. С. 345-376.
  [13] Утв. постановою Ради Міністрів РРФСР від 11 березня 1976 № 171 з послід, зрад, і доп. / / СП РРФСР. 1976. № 7. ст. 56; 1986. № 2. ст. 10; № 9 ст. 51; № 17. ст. 115, 1987. № 2, ст. 18; 1989. № 13. ст. 72; 1992. № 6. ст. 27; Саппа РФ. 1994 № 2. ст. 79.
  [14] СЗ РФ. 1996 № 26. ст. 3140.
  [15] Цивільний процес. Підручник / За ред. В.Д. Мусіна, Н.А. Чечіноі, Д.М. Чечота. С. 455-456 (автор глави - А.П. Вершинін)
  [16] Див більш докладно: Єфімова Л.Г. Нарис вексельного права / / В кн.: Вексель і вексельне звернення до Росії. Збірник / Упоряд. Д.А. Равкин, А.Г. Морозов. М., 1996. С.55-60.
  [17] Про переказний і простий вексель. Федеральний закон від 11.031997 р. № 48-ФЗ / / СЗ РФ. 1997 № 11. ст. 1238, Російська газета. 1997. 18 березня. 
« Попередня
= Перейти до змісту підручника =
 Інформація, релевантна "§ 5. Захист прав та інтересів підприємця у відносинах у сфері управління; роль прокуратури і нотаріату в правовому забезпеченні підприємницької діяльності"
 1. § 1. Економічна основа місцевого самоврядування
    захисту прав юридичних осіб і індивідуальних підприємців при здійсненні державного контролю (нагляду). Проведення реформи, званої "дебюрократизація економіки", вимагає: внесення змін і доповнень до Містобудівна кодекс Російської Федерації з метою спрощення процедури погодження та отримання дозвільної документації; приведення законодавчих актів у відповідність із
 2. § 3. Використання зарубіжного досвіду правової охорони навколишнього середовища
    захисної діяльності, розпочатої Гельсінським процесом і новим мисленням, причому не тільки в країнах СНД, але і в інших державах. Громадські структури На друге місце можна поставити формування і активне функціонування паралельних державі громадських структур, що уособлюють право громадян на об'єднання, що дозволяють їм протистояти монополізму і диктату, встановлення
 3. 5. Сторони у договорі
    захисту основ конституційного ладу, моральності, здоров'я, прав і законних інтересів інших осіб, забезпечення оборони країни і безпеки держави. Указом Президента РФ від 28 травня 1997 р. "Про порядок обігу акцій Російського акціонерного товариства" Газпром "на період закріплення у федеральній власності акцій Російського акціонерного товариства" Газпром "(Збори законодавства РФ.
 4. Стаття 12. Обов'язки поліції
    захист населення і територій від надзвичайних ситуацій природного і техногенного характеру "поліція може приймати участь в аварійно-рятувальних та інших невідкладних роботах, що проводяться при виникненні надзвичайних ситуацій і спрямованих на порятунок життя і збереження здоров'я людей, зниження розмірів шкоди довкіллю та матеріальних втрат, а також на локалізацію зон надзвичайних
 5. Тема 2.4. Державні органи Російської Федерації
    захист від порушень закону прав і свобод особистості, інших суб'єктів державного права шляхом розгляду кримінальних, цивільних, адміністративних справ, а також забезпечення відповідності нормативних та інших правових актів Конституції РФ. Відповідно перерахованим формам здійснення судової влади по перерахованих формам здійснення судової влади (конституційне, цивільне,
 6. § 1. Загальні положення
    захисту підприємництва. Здійснюючи правове регулювання суспільних відносин, що складаються в процесі підприємницької діяльності, держава має реалізувати три взаємопов'язані між собою функції: по-перше, визначити основні риси та елементи змісту комерційних правовідносин, тобто виконати конструктивне або творче регулювання, по-друге, за допомогою
 7. § 3. Розгляд економічних спорів арбітражними судами
    захист порушених або оспорюваних прав і законних інтересів організацій і громадян; 2) сприяння зміцненню законності; 3) сприяння попередження правопорушень. Всі три завдання реалізуються стосовно відносин у сфері підприємницької та іншої економічної діяльності. Комерційне право. Ч. I. Под ред. В.Ф. Попондопуло, В.Ф. Яковлевої. - СПб., С.-Петербурзький університет,
 8. § 4. Захист прав та інтересів підприємців в інших судових установах
    захист і відновлення інтересів громадян. Разом з тим при розгляді цивільних справ за участю індивідуальних підприємців і комерційних організацій суди загальної юрисдикції в рівній мірі забезпечують захист і відновлення порушених інтересів підприємців. У всякому разі процесуальні гарантії та права в судах загальної юрисдикції є загальними, єдиними як для громадян, так і для
 9. § 1. Поняття і принципи місцевого самоврядування. Моделі взаємовідносин державної влади та місцевого самоврядування
    захисту приватної, державної, муніципальної та інших форм власності. Суб'єкти права муніципальної власності має право володіти абсолютно тими ж правомочностями власника, що і суб'єкти права державної чи приватної власності. А до числа цих правомочностей, як відомо, належить і володіння, і користування, і розпорядження об'єктами власності. Сукупність двох останніх правомочностей
 10. § 3. Визначення повноважень органів державної влади у сфері місцевого самоврядування
    захист, компенсувати додаткові витрати, які несе місцеве самоврядування у зв'язку з виконанням рішень органів державної влади і т.д. Ці обов'язки закріплюються у відповідних законодавчих та інших нормативних актах, але одного лише нормативного закріплення недостатньо для їх виконання. Необхідні інші, крім правових, гарантії - організаційні, економічні і т.д.
© 2014-2022  yport.inf.ua