Головна
ГоловнаПриродоресурсове, аграрне, екологічне правоЕкологічне право → 
« Попередня Наступна »
С. А. Боголюбов. Екологічне право. Підручник для ВНЗ, 2001 - перейти до змісту підручника

§ 3. Використання зарубіжного досвіду правової охорони навколишнього середовища

(право на навколишнє середовище; громадські структури; громадськість і держава; форми взаємодії; судова система; відшкодування шкоди; свобода екологічної інформації; вдосконалення управління)
Необхідність активізації зусиль з охорони навколишнього середовища, входження нашої країни в європейський, загальнолюдський дім припускають: облік, аналіз і використання вузлових правових досягнень, напрацьованих світовою цивілізацією; неупереджене зіставлення їх з виправдали себе в нашій країні традиційними формами природокористування; пошук і розробку шляхів подолання труднощів, пов'язаних з психологічним, політичним, економічним, культурним станом і рівнем населення, з відсутністю готового апарату і механізму виконання. Давнє питання пріоритетності та взаємовідносин слов'янофільства і западничества набуває нового звучання в сучасних умовах загострення екологічної ситуації, що має загальносвітове значення і загрожує глобальною екологічною кризою.
Охорона навколишнього середовища все більш стає в даний час невід'ємною частиною економічної політики сучасного суспільства. Значне місце займають ці питання в договорах між державами: територія країн являє собою не тільки єдиний економічний і політичний, але й єдине екологічний простір. Не виправдали себе повністю постулати про те, що тільки планова економіка здатна зберегти природу для сьогодення і майбутніх поколінь, що тільки виняткова державна власність в змозі забезпечити цю справу. В даний час законодавство нашої та інших, суміжних з нею країн починає відходити від цих догм, встановлювати плюралізм майнових ринкових відносин, у тому числі пов'язаних з охороною навколишнього середовища. Цивілізованого ринку належить на основі права і в конкурентній боротьбі систематично доводити свої можливості призупиняти деградацію і покращувати стан природи, боротися з усталеними уявленнями про своє незмінному хижацьке характері.
Розкріпачення товарно-грошових відносин від пут і наслідків адміністративно-командної системи, лібералізація цін, розвиток власності громадян обумовлюють вивчення екологічної політики тих країн, де ці процеси відбуваються століттями.
Право навколишнє на середу
На перше місце, що вважається загальновизнаним, починають виступати права людини, зокрема визнане у ряді актів право на сприятливе навколишнє середовище (провідне свій відлік від Стокгольмської конференції 1972 р.). В ідеалі це право може припускати набір мінімальних природних умов життя людини; однак на ділі воно представляється у вигляді прав громадян брати участь у виробленні та виконанні екологічних рішень, отримувати інформацію про хід їх реалізації та про стан довкілля, звертатися до державних органів з пропозиціями, заявами та скаргами з питань навколишнього середовища, в тому числі до суду з позовами про відшкодування шкоди, заподіяної порушеннями екологічного законодавства; обов'язки суспільства, держави консультуватися зі своїми громадянами з питань їх природного благополуччя.
У прийнятій Російською Федерацією в 1991 р. Декларації прав і свобод людини передбачається право на сприятливе навколишнє середовище і на відшкодування шкоди, заподіяної його здоров'ю або майну екологічними порушеннями (ст. 29). До цього наріжного положенню мають пряме відношення і такі проголошені Декларацією права людини, як право на отримання повної і достовірної інформації про стан справ у всіх сферах державного, економічного, суспільного і міжнародного життя, а також з питань прав, законних інтересів та обов'язків (ст. 12), право кожної людини на достатній і гідний життєвий рівень, поліпшення умов життя (ст. 25), право на охорону здоров'я (ст. 28).
У республіках, що складали Радянський Союз, поки не поспішають приймати акти, що реалізують Декларацію, що пояснюється двома причинами: тривалим періодом заперечення значущості прав і свобод людини; боязню того, що закріплення і перевірка дотримання прав людини можуть стати вивертом для здійснення перевірки та контролю з положенням справ в цій галузі. Міжнародній спільноті треба мати це на увазі і не послаблювати правозахисної діяльності, розпочатої Гельсінським процесом і новим мисленням, причому не тільки в країнах СНД, але і в інших державах.
Громадські структури
На друге місце можна поставити формування і активне функціонування паралельних державі громадських структур, що уособлюють право громадян на об'єднання, що дозволяють їм протистояти монополізму і диктату, встановлення правових гарантій незалежної громадської діяльності.
Про появу нової форми громадського руху говорять численні дані: бізнес повинен поєднуватися з тим фактом, що охорона навколишнього середовища не є більше винятковою областю діяльності професіоналів, соціально-політичних критиків і громадських активістів, а являє собою сферу життєвих інтересів народу в цілому. Відомий соціолог Луїс Харрі, доповідаючи про результати опитування громадської думки, робить висновок: "... глибока зацікавленість американського народу боротися із забрудненням є найзначнішою і ясно вираженої із зареєстрованих за останні 25 років мого спостереження за громадською думкою".
Екологічні руху нерозривно пов'язані із завданнями загальнодемократичного руху. При вирішенні природоохоронних проблем розширюються законодавчі основи участі громадян у прийнятті господарських та інших рішень, здійснюється громадський контроль за діяльністю державних органів і приватних корпорацій, залучаються широкі верстви населення до участі в управлінні. Характерною рисою громадського руху є відхід від чисто споживчого порівняння цінностей природи, відбувається так звана екологізація свідомості: вона виражається в розумінні складності та взаємопов'язаності явищ і предметів природи, їх сукупного впливу на здоров'я людини, необхідності всебічної, комплексної охорони всіх її компонентів. Саме з цього вимоги громадян включають багато аспектів охорони навколишнього середовища, причому навіть ті, які на перший погляд не впливають на якість життя народу.
Так, вимоги розширення територій національних парків та інших визначних природних об'єктів, дотримання їх юридичного статусу, охорона зникаючих видів тварин, введення порядку особливого використання уразливих ділянок природи звучать разом і поряд з вимогами запровадження контролю за скидами відходів , поширенням пестицидів, радіоактивного зараження.
У ряді країн загальне число громадських природоохоронних організацій перевищує тисячі і включає різні за кількістю та професійному складу групи, що діють на всіх рівнях державного устрою країни. Залежно від рівня функціонування громадські організації можна поділити на місцеві, регіональні та загальнонаціональні.
На низовому рівні діють непрофесійні місцеві групи, молодіжні організації. Вони об'єднують жителів одного міста, кварталу та району. Більшість не має ні штаб-квартири, ні постійного оплачуваної складу співробітників. Кількість членів коливається від 25 - 30 до 2000 осіб і більше. Зазвичай місцеві організації характеризуються нестійкістю і рухливістю. Поява і розформування окремих груп викликається актуальністю тієї чи іншої проблеми.
Регіональні, а тим більше загальнонаціональні організації мають більш стабільний характер, і проблеми, їх займають, більш масштабні. Розвиток суспільства доповнило і урізноманітнило форми і методи їх роботи. Хоча пропагандистсько-виховні заходи залишаються найважливішим напрямком їхньої діяльності, все ж акценти зміщуються в бік більш активного використання методів впливу на політику держави та її частин в області охорони навколишнього середовища. Історичний розвиток Європи та Америки довело, що в умовах ринкових відносин і з урахуванням глобального характеру екологічної проблеми посилення державного регулювання у взаємодії з громадськими структурами здатне стримати екологічні кризові явища.
У формується російському громадянському суспільстві екологічні неурядові організації мають давні традиції та помітні досягнення.
Громадськість і держава
Основними формами і методами впливу громадських організацій на державні органи управління в галузі охорони навколишнього середовища є наступні. По-перше, поширення знань та інформації, організація культурно-пізнавальних заходів в даний час використовуються громадськими організаціями не просто з метою естетичного виховання, а насамперед для формування громадської думки, залучення широких верств населення до боротьби за збереження якості навколишнього середовища. Багато громадських організацій вважають поширення інформації основним видом своєї діяльності. Вони видають доповіді про різних екологічних проблемах у своєму регіоні, поширюють інформацію про стан навколишнього середовища та ролі в ньому окремих фірм і корпорацій.
Значне місце у діяльності громадських організацій займає участь у так званому політичному процесі, під яким розуміється групова боротьба з метою вплинути на державний механізм управління. Цій сфері громадської активності відводиться роль координатора громадських інтересів, який функціонує на основі принципів рівності і справедливості. Участь у політичному процесі здійснюється у формах лобізму та участі в роботі органів управління.
Інститут лобізму був створений для активного тиску на політику держави. Лобісти - це представники громадян або організацій, які домагаються від органів влади або управління рішень, що відповідають їх інтересам. Юридичною основою лобізму стають нормативно-правові акти. Перші лобісти в області екологічної політики були зареєстровані в 50-х рр.. Лобізм використовується національними та регіональними громадськими організаціями, які мають своїх лобістів в органах законодавства і управління.
Обов'язки лобістів полягають у своєчасному збиранні та передачі членам своєї організації інформації про підготовлювані законопроектах і прийнятих рішеннях виконавчих органів, про позиції, займаних окремими законодавцями і керівництвом міністерств і відомств, про вступ з ними в особистий контакт, участь у слуханнях, наданні консультативної допомоги. Дані, що надходять від лобістів, публікуються в інформаційних листах, поширюються серед членів громадських організацій з метою мобілізації суспільних сил, для проведення масових кампаній надання тиску на органи влади, для написання листів своїм депутатам.
Представники деяких громадських організацій запрошуються органами влади для роботи найчастіше в різних консультативних комісіях, а іноді і в органах, що володіють регулюючими повноваженнями. Практикується створення місцевих комісій з охорони навколишнього середовища, що складаються з представників громадськості. Діяльність цих комісій регулюється відповідним законодавством. На їх створення виділяються фінансові кошти з бюджетів вищих і місцевих органів влади. Функції та повноваження її надзвичайно різноманітні, хоча головним чином вони набувають статус консультативних органів при урядах і місцевих органах влади. Окремі комісії активно залучаються до підготовку проектів рішень, є офіційними коментуючими органами при проведенні екологічної експертизи, інші здійснюють регулювання землекористування на придбаних ними землях.
Методом залучення організацій та громадян в управлінський процес є створення колективних органів при міністерствах (рад, комітетів) з різним правовим статусом.
Більшість таких органів має дорадчі повноваження. Наприклад, функції надання рекомендацій з екологічної експертизи, захисту інтересів при цьому різних верств населення виконуються екологічним радою, що діє при армійському корпусі інженерів США. Його робота полягає в складанні доповідей, звітів, участі в засіданнях керівництва та проведенні самостійних триденних засідань 4 рази на рік. Більш широкі повноваження надані радам рибальських округів: представники громадськості беруть участь у розробці планів управління округами і спільно з Національною службою морських риболовних округів готують різні документи.
Окремі громадяни намагаються впливати на характер вироблюваних господарських рішень в екологічно сприятливому напрямку шляхом листування з офіційними представниками держустанов. Ця форма громадської активності є досить поширеною: 42% опитаних активно використовують переписку з екологічних проблем, причому 90% цієї кількості виступають за посилення заходів в області охорони навколишнього середовища. Про це говорить і той факт, що функція ведення листування з громадянами в міністерствах і відомствах низки європейських країн покладається на спеціальні відділи на рівні кабінету міністрів.
Форми взаємодії
"Змичка" держави і громадськості властива різним режимам і странам.В Канаді ця діяльність проявляється у спостереженнях, виробництві вимірювань, оцінці стану природи, відборі зразків: Служба живої природи Канади виробляє аналізи на важкі метали тканин тварин, які присилаються звіроловами і мисливцями (аж до м'яса білого ведмедя); піддаються аналізу доставляються тканини загиблих на автошляхах звірків (білок та ін.)
  Міністерство охорони навколишнього середовища канадської провінції Онтаріо допомагає організаціям дачників вести спостереження за прозорістю озерних вод і відбирати проби для аналізу, садити дерева і Залужани прибережні смуги. Університет Торонто розсилав активістам питання нік з приводу всихання дерев, що ростуть уздовж доріг і в інших важких екологічних умовах. Любителі природи нерідко вказують на факти, які не відомі вченим. Особливо це відноситься до "глухим місцях", а також до незвичайних годинах спостереження. Участь громадськості в моніторингу дає корисну інформацію державним органам про значущість середовища в очах різних груп населення. Професіонали не повинні ігнорувати будь-яку інформацію, що надходить від любителів, але зобов'язані враховувати при цьому підготовку останніх. Розглядаються питання навчання аматорів і надання їм допомоги з боку професіоналів. За завданням учених вчителі шкіл в Англії разом з учнями збирають дані про екологію джмелів (чисельність яких різко знизилася).
  Вплив громадських організацій на діяльність органів управління в галузі заповідної охорони особливо цінних ландшафтів здійснюється шляхом закупівлі земельних ділянок з приватної власності в цілях їх подальшого приєднання до особливо охоронюваних територій. Дана форма діяльності громадських організацій відіграє важливу роль у збереженні цінних і красивих куточків природи, розширенні системи охоронюваних територій. Але, незважаючи на наявність цілого комплексу, особливо охоронюваних природних об'єктів, багато цінні ділянки природи поза цього комплексу знаходяться під загрозою зникнення. Частина з них належить приватним особам і тому не піддається прямому контролю з боку громадськості та держави. Інші, хоч і знаходяться на державних землях, закріплені за господарськими міністерствами та відомствами, в діяльності яких, як правило, домінують комерційні інтереси.
  Намагаючись прискорити приєднання екологічно цінних, первозданних куточків природи до систем охоронюваних територій, окремі громадські організації займаються закупівлею таких земель і введенням на них особливо охороняється режиму. Частина таких земельних ділянок потім продається або передається в дар уряду на умовах приєднання їх до систем охоронюваних територій.
  У нашій країні за останні роки зроблено чимало для налагодження громадських екологічних структур. Прийнято закони та інші акти про громадські об'єднання, серед передбачених ними основних цілей утворення та діяльності - охорона навколишнього середовища, заощадження пам'яток природи, історії та культури. Свої основні акти реєструють в установах юстиції найрізноманітніші екологічні товариства, спілки, асоціації, що носять як федеральний (соціально-екологічний союз, КЕДР, «зелені»), так і регіональний, локальний характер (фонд захисту Байкалу в Бурятії, комітет порятунку Волги, екологічний центр в Ростові на Дону, група "Джерело" в Зеленограді, кооператив "Еколог").
  Правові передумови тут створені досить солідні, і вони забезпечують кількісне зростання громадських формувань. Багато хто з них, однак, виявляються неміцними, ворогують один з одним, вдаряються в комерційну діяльність. Через цей період треба пройти »щоб викристалізувалося дійсно ефективне, конструктивне екологічний рух, здатне на обговорення, прийняття, а найголовніше - на здійснення екологічних рішень, спрямованих на реальне оздоровлення навколишнього середовища.
  У російській літературі чимало було присвячено робіт проблемам переростання державної в суспільне, зрощування їх між собою, відмирання примусу і командування. Представники громадськості включалися в колегії державних органів, запрошувалися на службові наради. При державних органах рибальства та мисливського господарства функціонували громадські ради і штаби. Ряд державно-правових функцій, в тому числі в галузі охорони навколишнього середовища, здійснювали професійні спілки та їх комітети, добровільні дружини з охорони громадського порядку, товариські суди.
  При вірно обраному генеральному напрямку були крайнощі: то форсування відмирання державних структур, різкий перехід до самоврядування, то звеличення бюрократії і чиновництва, ігнорування громадськості, формалізація її участі в державному і громадському житті. Нинішня реформа і справжня демократизація державного екологічного управління покликані виважено вирішити питання взаємодії професіоналізму і аматорства, боргу та ентузіазму. Що стосується лобізму, то російському праву він поки невідомий і викликає у частини публіки негативні емоції, що ускладнює його правове регулювання (вельми необхідне на практиці).
  Судова система
  Третє місце займає можливість громадян, громадських організацій звертатися до суду з позовом про відшкодування заподіяної довкіллю, здоров'ю людини, майну шкоди. І хоча в різних країнах кількість таких позовів порівняно невелика і розглядаються в судах вони довго і з великими труднощами, та й задовольняються нечасто, роль їх в попередженні забруднення середовища важко переоцінити: підприємець постійно змушений перебувати в напрузі, піддаватися ризику бути оштрафованим, причому на солідну суму. Спостерігається активізація судової практики, особливо у справах, які порушуються окремими громадянами, які прагнуть використовувати судову систему для захисту суспільних інтересів, проголошених законами в галузі охорони навколишнього середовища.
  Активізація громадської діяльності з використання судів пояснюється рядом причин як об'єктивного, так і суб'єктивного характеру. Об'єктивні причини пов'язані з певною структурою, функціональної, політичною незалежністю судової системи в єдиному механізмі державного управління. Ця самостійність визначається, насамперед, конституційним правом судів встановлювати правомірність прийнятих законодавчих та інших нормативно-правових актів та здійснювати контроль за законністю дій виконавчих органів і посадових осіб.
  Незалежність суддів обумовлена конституційним порядком їх призначення, що складається в пожиттєвість перебування на посаді, відсутністю права зняти або звільнити призначеного суддю на розсуд вищих посадових осіб. Судові повноваження включають, крім іншого, розгляд позовів, що пред'являються громадянами проти дій урядових та інших виконавчих органів. У цьому випадку рішення суду стає обов'язковим для виконання, тобто суд може визнати неправомірним, таким, що порушує конституцію чи інше законодавство той чи інший захід міністерства, фактично скасувати його.
  Судова практика займає досить значне місце в діяльності громадських організацій. Громадські організації займають друге місце після приватних осіб за кількістю позовів, які звинувачують державні органи в порушенні природоохоронного законодавства, загалом, за останні роки, складаючи на Американському континенті більше 30% від загальної кількості позовів про забруднення середовища. Про те значенні, яке надають громадські організації судової практиці, говорить і те, що в штаті співробітників і в керівних органах більшості з них є юристи, на яких покладається адвокатська робота і обов'язки з контролю за процесом законотворчості в галузі охорони навколишнього середовища в країні. Існують і вузько спеціалізуються громадські організації, створювані спеціально з метою захисту інтересів природоохоронних організацій та громадян у судах.
  Відшкодування збитку
  Російське законодавство передбачає можливості звернення до суду з приводу забруднення середовища і відшкодування збитку. Статті 1079-1083 ЦК України, ст. 5 Закону РРФСР про санітарно-епідеміологічне благополуччя населення, ряд норм Закону РФ про охорону навколишнього природного середовища допускають це. Час від часу такі справи в судах з'являються, але вельми рідко, часом з'єднані з кримінальною справою. Перешкоди тут бачаться, насамперед у відсутності закінченої методики визначення шкоди здоров'ю людини, встановлення прямого причинного зв'язку між недотриманням екологічного законодавства, викидом забруднення і наслідком, що наступив, заподіяною шкодою.
  Не виключений своєрідний поворот і використання цього правового інституту, як, втім, і інших, коли вітчизняна грунт може дати сходи зовсім не ті, на які розраховує сіяч-законодавець. Можна зупинитися лише на кількох, видимих сьогодні, на порозі справжніх ринкових відносин, моментах, що ускладнюють впровадження інституту звернення громадян до суду для стягнення заподіяної через навколишнє середовище збитку.
  Проблема полягає в джерелах відшкодування шкоди підприємством, установою, організацією. Раніше хвилювало державне фінансування цих витрат - пошуки в бюджеті надходжень для додаткових державних витрат. Тепер це питання при розвитку госпрозрахункових самоврядних почав знімається в основному з порядку денного: самофинансирующихся підприємства повинні самі піклуватися про погашення витрат, про випуск екологічно чистої продукції, про врегулювання відносин з проживаючим навколо населенням.
  При відсутності розвиненого ринку товарів і збереженні монополізму звернення громадян-сусідів до суду не може не вдарити по громадянах-споживачам, адже кошти підприємств-забруднювачів взяти буде нізвідки, окрім як від підвищення ціни на виготовлену продукцію - дотацій від держави не дочекаєшся. Коло замикається - кошти на відновлення здоров'я потерпілих видобуватимуться, в кінцевому рахунку, за рахунок потерпілих. Але не тільки їх, а за рахунок всіх споживачів випускається даним підприємством продукції.
  Необхідно також виховання громадянської позиції позивача - незалежного економічно й морально від монстра-забруднювача і нерідко захищає його держави. Скільки покладалося надій на прийняття закону і норм про оскарження до суду дій посадових осіб та рішень державних органів, що ущемляють права громадян Не перший рік вони діють, а число звернулися за рік по країні вимірюється всього чотиризначною цифрою. Мабуть, тут треба активізувати людський фактор, підключати громадські організації.
  Свобода екологічної інформації
  З різноманітних прав і свобод громадян слід виділити право на отримання екологічної інформації, екологічну гласність. Законодавство зарубіжних країн містить цілий комплекс норм, що встановлюють обов'язок оприлюднення природоохоронних державних заходів, обов'язок власників джерел скидання шкідливих речовин інформувати відповідні державні органи та громадян про зміни режиму роботи їх підприємств, що тягнуть поява нових забруднюючих речовин, обов'язок постійно повідомляти інформацію населенню про підприємства, що допускають порушення законодавства. Оприлюднення подібної інформації в зарубіжних країнах здійснюється шляхом її опублікування в реєстрі, щорічно видаваному урядовому довіднику, шляхом розсилки повідомлень в різні зацікавлені організації, місцеві органи влади.
  Здійснювана в цілях забезпечення екологічної гласності в останнє десятиліття переробка матеріального права в галузі охорони навколишнього середовища супроводжується вивченням і впровадженням процедурних і технічних правил, що забезпечують права громадян, які, на думку Вільяма Бертіза (Великобританія), представляються особливо важкими для реалізації за великої кількості державних організацій-забруднювачів довкілля, а також наявності лобістських угруповань *. З боку, як приватного сектора, так і державного проявляється досить сильне неприйняття, а часом і байдужість до законодавства щодо захисту навколишнього середовища, які породжують дискусії та неоднозначне ставлення до відкриття доступу до інформації.
  ___
  * Бертіз В. Свобода доступу до інформації з питань навколишнього середовища / / Збірник тез виступів на Міжнародній конференції "Право і Європейське співробітництво". Лондон, 1991.
  З даного питання прийнята Директива Загальноєвропейського Ради щодо вільного доступу до інформації з питань навколишнього середовища, прийнята Радою Міністрів 7 червня 1990 (90/313/ЕЕС), якій держави - члени ЄЕС зобов'язуються прийняти не пізніше 31 грудня 1992 всі закони і адміністративні розпорядження, необхідні для виконання Директиви. Умови виконання та проведення в життя її положень будуть обговорюватися в ході подальших переговорів (особливо у Великобританії) у міру прийняття відповідних актів в окремих державах - членах ЄЕС, вироблення спільного підходу до вирішення цієї проблеми. У державах необхідне прийняття законів про свободу доступу громадян до екологічної інформації, про їх можливості оскаржити відмову в інформації до суду.
  Однією з форм екологічної гласності є публічні слухання. Законодавство передбачає їх проведення на різних етапах розробок господарських проектів або здійснення заходів. Публічні слухання організуються при розробці екологічних стандартів, видачу дозволів на скиди забруднюючих речовин,. ліцензій на спорудження господарсько-технічних проектів. На виконання положення закону розроблено порядок обов'язкового проведення публічних слухань на різних етапах екологічної експертизи. Їх мета - збір додаткової інформації, максимальне врахування різних думок і позицій з тим, щоб надалі уникнути більш дорогих модифікацій проекту, відстрочок, що викликаються судовими позовами.
  Публічні слухання організуються підприємствами, міністерствами і відомствами, що приступають до розробки рішення, у формі громадських зборів з відкритим доступом всіх зацікавлених осіб. Виконання положень законодавства поставило міністерства і відомства перед необхідністю внести поправки в свою внутрівідомчу структуру: в деяких міністерствах були створені спеціальні відділи, які займаються організацією публічних слухань, зв'язками з громадськістю.
  Наше законодавство передбачає обов'язки державних органів і посадових осіб інформувати населення про підготовлювані і прийняті рішення, проводити референдуми з екологічних питань, повідомляти громадян про результати розгляду їх звернень. Однак тут відчутні значні прогалини, що відбиваються на практиці. Не передбачено, хто, як, в які терміни повинен інформувати населення про стан навколишнього середовища (крім екстремальних ситуацій). Сам збір та облік екологічної інформації розосереджений по відомствах, спорящим між собою про свої права і обов'язки. Не встановлені поки належні санкції за невидачу або умисне подання викривленої інформації (в Україні - перший в СНД - встановлена кримінальна відповідальність за приховування радіаційної та іншої екологічної інформації, що спричинило тяжкі наслідки). Громадяни не завжди забезпечені приладами, здатними визначити екологічну безпеку. Треба чимало зробити для пробудження екологічної свідомості, виховання відповідальності перед сьогоденням і майбутніми поколіннями. *
  ___
  * Див: Боголюбов С. А. Правове забезпечення екологічної гласності / / Радянська держава і право. 1986. № 5.
  Удосконалення управління
  Державне екологічне управління - предмет постійного вдосконалення як усередині країни, так і в міжнародному масштабі. Десятиліттями діють агентства, міністерства, департаменти з охорони навколишнього середовища (часом у з'єднанні з атомною енергетикою, рибальством, лісовим господарством), що здійснюють державне управління і контроль у галузі охорони навколишнього середовища. У їхніх штатах тисячі чоловік і достатній набір повноважень для реалізації компетенції, яка відповідає рівню науково-технічного та економічного розвитку.
  В даний час Європейське економічне співтовариство може приймати зобов'язують рішення, пов'язані з охороною навколишнього середовища. Це випливає з визнання спільного не лише економічного, а й політичного, екологічного простору, усвідомлення того, що часом діяти спільно зручніше і ефективніше, ніж поодинці. Почалося з колективної охорони перелітних птахів; зараз від комісій ЄЕС залежить контроль і нагляд за виконанням загальних вимог і нормативів, а суд у Люксембурзі може розглядати міждержавні екологічні суперечки. Обговорені і прийняті загальноєвропейські правила щодо квот і параметрів питної води, поверхневих, грунтових, промислових стоків, атмосферного повітря, муніципальних (міських) забруднень. Внутрішньодержавне проектування вимагає в ряді випадків міжнародного консультування. Деякі кошти виділяються на загальні біди - очищення вод Середземного, Балтійського і Північного морів, обговорюються проблеми облагороджування екологічних систем річок Ельба і Одра.
  Аналогічні питання обговорюються в зв'язку з підготовкою договорів про екологічний співробітництво суверенних держав або екологічної угоди Євразії. Пропонуються освіту міждержавного екологічної ради, екологічного фонду для подолання лих у зоні Чорнобиля, Приаралья, Донбасу, створення екологічного суду. Суверенізація не виключає вироблення і здійснення домовленостей по таким загальним для сусідніх держав екологічних питань, як моніторинг навколишнього середовища, обмін інформацією, попередження про позапланові катастрофічних викидах, підготовка кадрів, здійснення екологічних прав. Останнє як предмет і засіб міжнародного контролю і спілкування може стати стрижнем екологічної взаємодії держав, розташованих на одній шостій частині суші.
  При всій розвиненості радянських державних структур централізовані державні органи охорони природи з'явилися тільки в 1988 р. і до теперішнього часу не знайшли свого постійного статусу. Але тут є напрацьований позитивний досвід, який недоцільно втрачати. Це - державні великомасштабні екологічні програми, що відповідають суспільному розвитку; міжрегіональні екологічні прокуратури, не піддані місцевим впливу, місництву, відомчості; самоврядування, що враховує загальнодержавні інтереси і інтереси проживає на відповідній території населення.
  Отримує поширення територіальне (басейнове) регулювання екологічних проблем, видання правил, які розповсюджуються на регіони (екосистеми) незалежно від державних кордонів: охорона басейнів Дунаю, Рейну, Балтійського моря, Великих озер, коли регулюються підтримання чистоти вод, дроблення земельних ділянок, зонування, рубка лісу , видалення твердих відходів, скидання стічних вод, земляні роботи, будівництво в прибережній зоні, скидання відходів із суден, пристрій кемпінгів, охорона грунтів, боротьба з затопленням, із забрудненням атмосферного повітря, охорона водозборів.
  У нашій країні було прийнято чимало актів, спрямованих на поліпшення екологічної обстановки територій, таких, як Північ, Урал, Прикаспий. Підготовлено проект закону про охорону унікального озера Байкал, третина водозбору якого знаходиться на території Монголії. Міжнародний характер проекту обумовлюється ще й тим, що він розраховує на визнання озера ділянкою світової спадщини. Законопроект виходить з: створення регіональних Органів екологічного управління та контролю (Байкальська асамблея, Байкальська академія, Байкальська колегія адвокатів); залученості в охорону навколишнього середовища як громадськості, так і Збройних Сил; обліку традиційних, історичних, національних чинників; сучасного розвитку землеробства, лісового господарства , туризму, промисловості; активізації екологічної освіти та виховання, обліку буддистської релігії, господарського розрахунку (все це малосопоставімие поняття, але покликані працювати на охорону навколишнього середовища).
  На прогнозування та попередження негативних наслідків людської діяльності спрямована ОВНС. Спочатку робиться заява про вплив на навколишнє середовище, тобто комплексний огляд всіх можливих негативних впливів запланованого заходу на навколишнє середовище, розробляються альтернативні варіанти управлінських рішень і реалізації задуму проекту, показуються реальні заходи щодо зменшення негативного впливу на середовище. Заява про вплив розсилається зацікавленим установам, в бібліотеки, піддається судовому контролю, може виноситися на громадські слухання. *
  ___
  * Див: Робінсон Н. А. Правове регулювання природокористування і охорони навколишнього середовища в США. М.: Прогресс, 1990; Боголюбов С. А. Права та можливості участі громадськості в оцінці впливу на навколишнє середовище. Перша спроба практичного керівництва. СП б., 1994.
  У Росії прийнято Закон і ряд нормативних актів, спрямованих на здійснення екологічної експертизи як частини управлінської екологічної діяльності. Однак ряд правових питань потребує свого вирішення. Серед них: правові наслідки громадської експертизи, адже її ув'язнення до цих пір носить рекомендаційний, необов'язковий характер; забезпечення незалежності підбору та поведінки експертів, гарантій їх компетентності; припинення фінансування при негативному висновку державної екологічної експертизи; подолання негативного ставлення громадськості до нового будівництва (досить сказати , що за минулий рік ув'язнення громадської екологічної експертизи, як правило, були негативними).
  Для ефективного здійснення екологічної експертизи необхідне дотримання державної дисципліни, правопорядку, вимог законодавства та інших нормативних актів, що передбачають стадії, етапи, форми, терміни проведення екологічної експертизи, приміщення, у тому числі бібліотечні, для ознайомлення громадян з проектами та заявами про вплив на навколишнє середовище . Важливий питання: чи багато хто громадяни хочуть і готові витрачати свій час і сили на ознайомлення з цими матеріалами, здатні на їх компетентну оцінку, на кваліфіковане відстоювання своїх позицій?
  Не треба ідеалізувати чужий досвід і апріорі критикувати свій - все добре в міру. Правлячі кола різних країн нерідко роблять ставку на високі витрати заходів з охорони навколишнього середовища, звалюючи на них вину за спад економічного зростання. Вимогам громадян посилити природоохоронне законодавство, встановити більш суворий контроль за його дотриманням, розширити коло заходів з охорони природи протиставляються перспективи збільшення податків, скорочення витрат на інші соціальні потреби.
  Нападкам піддається і саме екологічний рух. Віддаючи належне тій ролі, яку відіграє позиція і ступінь протидії населення проведеної екологічної політики в країні, деякі американські автори висувають обвинувачення активістам екологічного руху, громадським організаціям у завданні збитків розвитку економіки занадто наполегливими вимогами відстрочок виконання господарських проектів. Саме "нерозумну" позицію мас вони намагаються висунути в якості однієї з основних причин енергетичної кризи.
  У пошуках виходу з цих труднощів автори ряду видань обрушуються на демократичні завоювання: може, найбільшою безглуздістю є той розділ Національного закону про охорону навколишнього середовища, який у пишномовних виразах дозволяє будь-кому "зацікавленій" громадянинові (читай: "фанатику") "брати участь" (читай: "мучити, як тільки можливо") в "будь-якому" обговоренні питань, що стосуються навколишнього середовища (вони ж це роблять в кожному можливому випадку).
  Намагаючись дискредитувати екологічний рух і його активістів, внести розкол в його ряди, коментатори часом заявляють, що екологічний рух являє собою елітарну, а то і зарубіжну силу, яка охороняє привілейовані позиції своїх членів. Екологічний рух, що представляє собою купку імущих і байдикуючих, за їх словами, знаходиться в антагоністичному протиріччі з незаможними широкими масами населення, зацікавленими в економічному зростанні, перешкодою якому виступають "зелені".
  Проте все частіше навколишнє середовище розглядається як фундаментальна матеріальна і духовна цінність, про це говорить неспадающій громадська та державна підтримка охорони навколишнього середовища, відсутність істотних відмінностей між угрупованнями, які захищають природне середовище. Зберігати і нарощувати свій позитивний досвід, осмислювати і використовувати екологічні досягнення інших країн - такі уроки створення та застосування екологічного права в останнє десятиліття.
  ? Контрольні питання
  Що спільного і що особливого мається на екологічній політиці країн СНД?
  Що корисного може бути взято з досвіду правової охорони природи в США?
  На які вузлові моменти охорони навколишнього середовища в зарубіжних країнах доцільно звернути увагу?
  Теми рефератів
  Основні принципи еколого-правової системи Російської Федерації.
  Спільні риси дії механізму екологічного права в країнах СНД.
  Правова охорона природи за кордоном.
  Література
  Аграрне та екологічне законодавство в Росії та СНД. / Відп. ред. С. А. Боголюбов, Е. Л. Мініна. М.: Норма, 1999.
  Захарченко Т. Р. Деякі питання права навколишнього середовища США. Київ, 1992.
  Охорона навколишнього середовища. Міжнародні правові акти. Довідник. СПб., 1994. 
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
 Інформація, релевантна "§ 3. Використання зарубіжного досвіду правової охорони навколишнього середовища"
 1. Короткий перелік латинських висловів, які використовуються в міжнародній практиці
    використанні Азовського моря і Керченської протоки (м. Керч, 24 грудня 2003 р.) / / СЗ РФ. 2004. N 21. Ст. 1979. Навпаки, Конвенція ООН про договори міжнародної купівлі-продажу товарів. Відень. 11 квітня 1980 (див.: Вісник ВАС. 1994. N 1. С. 64-88) на 30 жовтня 2001 об'єднувала 60 держав-учасниць, включаючи Російську Федерацію, яка з 24 грудня 1991 продовжує членство колишнього
 2. § 3. Природоохоронні органи
    використання та охорони окремих природних ресурсів (землі, її надр, вод, лісів, атмосферного повітря, тваринного світу). Відповідно до Указу Президента РФ "Про структуру федеральних органів виконавчої влади" від 14 серпня 1996 р., у відповідності зі ст. 112 Конституції РФ утворені Міністерство природних ресурсів (МПР) і Державний комітет РФ по охороні навколишнього середовища
 3. § 6. Надзвичайні екологічні ситуації
    використання національних заходів адміністративного та кримінального характеру, і координація органів місцевого самоврядування, що здійснюється через регулярні зустрічі уповноважених від представницьких і виконавчих органів, органів місцевого самоврядування. Інші масштаби країн і забруднених територій не в зажадали прийняття в зарубіжних державах законів про зони екологічного лиха,
 4. § 1. Еколого-правові системи країн - членів СНД
    використання власності супроводжується достатньою кількістю вимог до впливу на навколишнє середовище, до її охорони. Вживаються заходи до визнання землі та інших природних ресурсів формою майна з відповідними речовими правами, але і з застереженнями про специфічний призначенні цих недвижимостей, з певними вилученнями їх із звичайного обороту. Прийнятий в Росії Цивільний кодекс
 5. 3. Практична функція порівняльного правознавства
    використання порівняльного права законодавцем. Разом з тим, як це не дивно, автори багатьох робіт обмежуються, як правило, лише загальними деклараціями, отсутству-ють скільки-розгорнуті спроби узагальнення емпіричного матеріалу, тобто практики самої законодавчої діяльності. Звідси і бідність теоретичних положень, що конкретизують загальний і ніким не оспорюваний висновок про
 6. 35.1. Зміст і основні напрями державної політики в галузі охорони здоров'я
    використання ресурсів охорони здоров'я, недосконалою системою оплати праці лікарів та інших працівників сфери охорони здоров'я; диспропорціями у розвитку амбулаторно-поліклінічної та стаціонарної медичної допомоги; незадовільною екологічною ситуацією, ускладненою наслідками Чорнобильської катастрофи. Кінцевою метою реалізації Концепції є досягнення таких цілей: збереження і
 7. 1. Загальні питання застосування методу прямого внутрінаціонального регулювання
    використанням організаційно-правових форм вітчизняних юридичних осіб (через створення вітчизняних юридичних осіб, засновниками яких є іноземні компанії), колізійних метод не може принести бажаного правового результату. Коллизионная норма, за загальним правилом, посилатиме до права даної держави, відповідно до законів якого засновано новий
 8. 1. Загальні питання застосування методу уніфікованого матеріально-правового регулювання
    використання ним свого міжнародного правомочності. Одночасно Є.Т. Усенко обмовляється, що при трансформації міжнародний договір як акт міжнародного права зберігає свою силу і ні в що не перетворюється. Він залишається формою правового зв'язку уклали його держав, однак разом з тим його постанови набувають характеру норм національного права [278].
 9. 5. Зброя як елемент кримінально-правової характеристики злочину
    використання зброї, боєприпасів, вибухових речовин і вибухових пристроїв (ст. 63 п. «к» КК РФ). В. Н. Кудрявцев справедливо зазначав, що «одна з сучасних тенденцій у застосуванні кримінального законодавства полягає в поглибленні та ускладненні аналізу розмежувальних ознак злочинів. Це виражається, наприклад, в тому, що надається розмежувальної значення таким ознаками
 10. § 3. Джерела муніципального права.
    зарубіжних вчених у сфері муніципального права, історико-правові дослідження та інші роботи, в яких розробляються теоретико-методологічні проблеми розвитку муніципального права, а також навчальні, науково-методичні та навчально-методичні видання, здатні надати допомогу у вивченні муніципального права Росії. У першу чергу це наукові роботи вчених і видних діячів земського
© 2014-2022  yport.inf.ua