Головна
ГоловнаЦивільне, підприємницьке, сімейне, міжнародне приватне правоЦивільне право → 
« Попередня Наступна »
Є. Н. Абрамова, Н. Н. Аверченко, Ю. В. Байгушева. Цивільне право: підручник: у 3-х томах
Том 2. Частина 2., 2010 - перейти до змісту підручника

§ 1. Загальні положення про позикових зобов'язаннях

Економічна сутність позикових відносин. Позикові відносини * (607) розвивалися в суспільстві з глибокої давнини, оскільки в економіці завжди є потреба у перерозподілі коштів на засадах повернення. В економічній літературі для позначення названих відносин прийнято використовувати термін "кредит". Кредит як економічна категорія відображає відносини з приводу зворотного руху вартості. Розвиток позикових відносин пов'язане з появою тимчасово вільних грошових коштів у одних осіб та залученням додаткового капіталу іншими особами. Дане економічне протиріччя дозволяється завдяки кредиту.
Історично першим з'явився товарний кредит, пізніше, з розвитком грошових відносин, переважаючим став грошовий кредит. Найстаршою його формою є лихварський капітал, що з'явився в первісній общині в період її розкладання на багаті і бідні сім'ї, але отримав найбільший розквіт в рабовласницькому і феодальному суспільствах. В епоху розвитку капіталізму на зміну йому прийшов позичковий капітал, що володіє здатністю приносити прибуток у вигляді позичкового відсотка, що не має вартості. Його ціна визначається не здатністю використовуватися позичальником, а економічними законами вартості.
Економічним змістом кредиту є доцільне розміщення власних і залучених коштів з метою отримання найвищої прибутковості.
Поняття "кредит" в економічному сенсі не збігається з аналогічним поняттям в праві. Так, категорією "кредит" в економічному сенсі охоплюються поняття "позика" і "гарантія". У цивільному праві економічному поняттю "кредит" відповідають терміни "позикове зобов'язання" або "позикових-кредитні відносини".
Поняття та особливості позикових зобов'язань. У радянський період в окрему групу цивільно-правових зобов'язань виділялися так звані кредитно-розрахункові відносини. Об'єднанню кредитних і розрахункових відносин в одну групу сприяли наявність спільного для них суб'єкта - державного банку, а також його адміністративно-владні повноваження по відношенню до обслуговуваних організаціям. Дані теоретичні положення були відображені в структурі ДК РРФСР 1964 р. В даний час ознаки, що об'єднують кредитні (позикові) і розрахункові правовідносини в одну групу, відсутні.
Позикові зобов'язання - це правовідносини, пов'язані з передачею у власність грошей або інших речей, визначених родовими ознаками, за умови повернення такої ж суми грошей або рівної кількості аналогічних речей.
За своєю правовою природою позикові відносини відносяться до зобов'язань з передачі майна у власність. Їх відмінною рисою є насамперед предмет входять в дану групу відносин - грошові кошти або інші визначені родовими ознаками речі. На відміну від відносин з передачі майна на час, в даному випадку речі передаються однією стороною, що відчуває їх надлишок, у власність іншої сторони, яка, навпаки, прагне заповнити їх нестачу. Як правило, речі передаються на умовах терміновості, зворотності і платності, хоча останній ознака може і відсутні.
Система договорів у сфері позикових зобов'язань. До позикових-кредитних відносин можна віднести:
- власне позикові відносини, врегульовані гл. 42 ГК "Позика і кредит";
- позикові відносини в широкому сенсі слова, куди входять всі зобов'язання, що володіють названими вище ознаками. Крім власне позикових зобов'язань в цю групу входять договір фінансування під відступлення грошової вимоги, договори банківського рахунку та банківського вкладу, врегульовані в Цивільному кодексі окремими главами. Ці договори є сьогодні самостійними договорами, але за своєю правовою природою вони дуже близькі до позикових і, як правило, виросли з них. Зберігаючи економічну сутність позики, юридично вони оформляються іншими договірними конструкціями.
Позиковими відносинами у вузькому сенсі слова є договір позики і його різновиди (цільову позику, державну позику, позику у товарній формі), кредитний договір * (608), договір товарного кредиту і комерційний кредит. При цьому договір позики є группообразующей * (609), оскільки до інших договорами за аналогією застосовуються норми про договір позики (п. 2 ст. 819; ч. 1 ст. 822 ГК, застосовувана в сукупності з п. 2 ст. 819 ГК; п. 2 ст. 823 ЦК). Родова належність означає можливість застосування норм про договір позики до іншими договорами у разі відсутності у них відообразующіх ознак * (610) або відсутності спеціальних норм.
Договором товарного кредиту присвячена тільки одна стаття Цивільного кодексу, що містить його визначення. Регулюється він за аналогією нормами про договори позики та кредиту, а також про договір купівлі-продажу. Договір товарного кредиту - це договір, який передбачає обов'язок одного боку надати іншій стороні речі, визначені родовими ознаками. В цілому цей договір аналогічний позикою в товарній формі, але має ознаками договору кредиту, а не договору позики, так як є консенсуальним, двостороннім і оплатним. Незважаючи на використовуваний в його найменуванні термін, немає підстав вважати його видом кредитного договору, оскільки в ньому відсутня основний видообразующего ознака - особливий суб'єктний склад. Товарний кредит може бути виданий не тільки кредитною організацією, а й будь-яким суб'єктом цивільного права. Основною ж метою відокремлення кредитного договору є виділення особливих правил регулювання позикових відносин за участю саме кредитних організацій.
Комерційний кредит, передбачений у ст. 823 ГК, не має самостійної договірної форми. Його видача може бути передбачена договорами, виконання яких пов'язане з передачею у власність іншій стороні грошових сум або інших речей, визначених родовими ознаками. Це можуть бути договори купівлі-продажу, підряду, надання послуг та інші, за якими передбачена оплата товарів, робіт або послуг грошима чи іншими речами, визначеними родовими ознаками. У такому випадку договір породжує одночасно основне зобов'язання і зобов'язання за комерційним кредитуванню.
Комерційний кредит може надаватися як виконавцем за договором, так і споживачем продукції. Якщо комерційний кредит видається споживачем продукції (покупцем, орендарем, замовником і т.д.), то він існує у формі авансу або попередньої оплати. Якщо кредит видається виконавцем за договором (продавцем, підрядником, постачальником і т.д.), то він існує у формі відстрочки або розстрочки оплати товарів, робіт або послуг. Закон може передбачати й інші форми комерційного кредиту.
Таким чином, комерційний кредит - це цивільно-правове зобов'язання, що передбачає відстрочку або розстрочку оплати товарів, робіт або послуг, а також надання коштів у вигляді авансу або попередньої оплати. Інакше кажучи, комерційний кредит може мати місце тільки тоді, коли за основним договором одна сторона зобов'язується передати товари, виконати роботи чи надати послуги, а інша сторона зобов'язується оплатити їх, тобто передати в рахунок оплати грошові кошти або інші речі, визначені родовими ознаками * (611). При цьому виконання обов'язку однією із сторін повністю або частково передує виконання обов'язку іншою стороною.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " § 1. Загальні положення про позикових зобов'язаннях "
 1. § 4. Акціонерні товариства
  загальні норми про статус АТ містить Цивільний кодекс, визначаючи в гол. 4 його поняття, основні риси і встановлюючи основні гарантії прав акціонерів і кредиторів товариства. Більш детальна регламентація статусу акціонерних товариств є предметом спеціального законодавства, де центральне місце займає Закон РФ від 26 грудня 1995 р. № 208-ФЗ «Про акціонерні товариства» [1]. Цей закон
 2. § 2. Розрахунки і кредитування
  загальні ознаки різноманітних договорів в сфері розрахунків і кредитування і типізувати їх не представляється можливим. У частині другій ДК ці договори не об'єднані в один підрозділ або одну главу, як це зроблено з договорами купівлі-продажу, оренди та підряду, проте весь нормативно-правовий матеріал, присвячений спеціально кредитування та розрахунками, розподілений по п'яти головам, розташованим
 3. § 3. Суб'єкти, об'єкти і зміст інвестиційної діяльності
  загальні правила про грома-Комерційне право. Ч. II. Под ред. В.Ф. Попондопуло, В.Ф. Яковлевої. - СПб., С.-Петербурзький університет, 1998. С. 126 данских договорах. Умови цих договорів зберігають свою силу на весь термін їх дії. Особливу виняток стосується тільки того випадку, коли вже після укладення інвестиційної угоди законодавством встановлюються умови, що погіршують становище
 4. § 2. Операції банків із залучення грошових коштів юридичних осіб і громадян
  загальні фонди банківського управління; - випуск дебетових пластикових карт; - залучення грошових коштів шляхом емісії облігацій, векселів та інших цінних паперів; - використання кредитних ресурсів Банку Росії , а також інших комерційних банків; - залучення грошових коштів до статутного капіталу банку шляхом емісії додаткових акцій. Можливі й інші види пасивних операцій
 5. § 2. Правові форми участі в будівельній діяльності
  загальні норми про відповідальність у формі відшкодування збитків. Тому при розробці проектів договорів будівельного підряду рекомендується забезпечувати інтереси замовника, крім інших способів, також включенням в текст договору умов про сплату підрядником штрафних санкцій у формі неустойок або штрафів за пред'явлення до здачі об'єкта з недоробками. Комерційне право. Ч. II. Под ред. В.Ф.
 6. § 3. Валютне регулювання і валютний контроль
  становища. Основним законодавчим актом у цій галузі є Закон про валютне регулювання та валютний контроль від 9 жовтня 1992 Важлива роль належить також нормативним актам, видаваним Центральним банком Російської Федерації, який в силу цього закону (ст. 9) є основним органом валютного регулювання в країні . Закон (п. 5 і 6 ст. 1) поділяє всіх осіб з точки зору
 7. § 1. Економічна основа місцевого самоврядування
  загальні принципи володіння, користування і розпорядження муніципальною власністю. Так, органам місцевого самоврядування надано право прийняття нормативних актів з питань володіння, користування і розпорядження муніципальної власністю безпосередньо на основі норм Конституції Російської Федерації і федеральних законів, тобто минаючи рівень суб'єктів Російської Федерації. Органи місцевого
 8. § 2. Фінансові ресурси муніципальних утворень
  загальні принципи і правовий статус державних позабюджетних фондів, визначає склад державних позабюджетних фондів Російської Федерації, регулює порядок складання, подання і затвердження бюджетів державних позабюджетних фондів, закріплює доходи і витрати державних позабюджетних фондів, загальні принципи виконання бюджетів державних позабюджетних фондів, порядок
 9. § 6. Акціонерне товариство
  загальні положення про господарські товариства і товариства (ст. 66-68 ЦК); в) основні положення про юридичних осіб - § 1 гл. 4 ГК (ст. 48-65 ЦК). Правове становище акціонерних товариств, створених шляхом приватизацію державних і муніципальних підприємств, додатково визначається законодавством про приватизацію (абз. 2 п. 3 ст. 96 ЦК, п. 5 ст. 1 Закону про АТ). Подібне зауваження стосується
 10. § 2. Правове становище публічних утворень
  загальні норми про субсидіарну відповідальність, встановлені ст. 399 ГК, поширюються з особливостями, встановленими ст. 120 ЦК (власник майна установи несе субсидіарну відповідальність за його зобов'язаннями тільки при недостатності у установи перебувають у його розпорядженні коштів). Отже, особливість такої відповідальності полягає в тому, що власник
© 2014-2022  yport.inf.ua