Головна
ГоловнаЦивільне, підприємницьке, сімейне , міжнародне приватне правоЦивільне право → 
« Попередня Наступна »
Є. Н. Абрамова, Н. Н. Аверченко, Ю. В. Байгушева. Цивільне право: підручник: у 3-х томах
Том 2. Частина 2., 2010 - перейти до змісту підручника

§ 5. Транспортна експедиція

Поняття і елементи договору транспортної експедиції. Відповідно до абз. 1 п. 1 ст. 801 ЦК за договором транспортної експедиції одна сторона (експедитор) зобов'язується за винагороду і за рахунок іншої сторони (клієнта - відправника вантажу або вантажоодержувача) виконати або організувати виконання визначених договором послуг, пов'язаних з перевезенням вантажу.
В абз. 2 і 3 п. 1 ст. 801 ГК визначені основні та додаткові послуги, які за договором транспортної експедиції зобов'язується виконати або організувати експедитор. Зокрема, до основних послуг належать обов'язки експедитора організувати перевезення вантажу транспортом і за маршрутом, обраними експедитором або клієнтом, обов'язок експедитора укласти від імені клієнта або від свого імені договір (договори) перевезення вантажу, забезпечити відправку і одержання вантажу, а також інші обов'язки, пов'язані з перевезенням. В якості додаткових послуг договором транспортної експедиції може бути передбачено здійснення таких необхідних для доставки вантажу операцій, як одержання потрібних для експорту або імпорту документів, виконання митних та інших формальностей, перевірка кількості та стану вантажу, його завантаження та вивантаження, сплата мит, зборів та інших витрат, покладених на клієнта, зберігання вантажу, його одержання у пункті призначення, а також виконання інших операцій і послуг, передбачених договором.
Викладене визначення договору транспортної експедиції дозволяє виділити його основні ознаки. Договір транспортної експедиції є консенсуальним, оплатним і двустороннеобязивающім. Сторонами договору транспортної експедиції виступають експедитор і клієнт (у ролі експедитора може виступати і сам перевізник). Предмет договору - виконання або організація виконання послуг, пов'язаних з перевезенням вантажу, перелік яких не є вичерпним. Договір укладається в письмовій формі (клієнт повинен видати експедиторові довіреність, якщо вона необхідна для виконання його обов'язків) (ст. 802 ЦК).
У юридичній літературі окремі із зазначених ознак договору транспортної експедиції трактуються неоднозначно * (598). Наприклад, висловлено думку, що договір транспортної експедиції може бути або консенсуальним, коли експедитор організовує виконання експедиційних послуг, або реальним, коли він виконує їх з довіреним йому вантажем , коли експедитором виступає перевізник * (599). Деякі автори відзначають, що незалежно від того, яким чином експедитор береться надати клієнту експедиційні послуги: безпосередньо виконати зазначені послуги своїми силами або тільки організувати їх виконання, - відповідні зобов'язання виникають на стороні експедитора в силу самого факту підписання угоди з клієнтом * (600).
У договорі транспортної експедиції поєднуються перевізні і експедиційні дії, а також здійснюються взаємопов'язані з основним зобов'язанням юридичні процедури, що тягнуть цивільно-правові наслідки. Питання про те, як виконується договір транспортної експедиції, відноситься до юридичних процедур і не впливає на консенсусний характер самого договору.
Особливістю договору транспортної експедиції виступає відома невизначеність предмета даного договору, так як в Цивільному кодексі не міститься вичерпного переліку послуг з транспортної експедиції. Тому для того, щоб договір транспортної експедиції вважався укладеним, сторони мають узгодити (перерахувати в договорі) ті послуги, які експедитор надає клієнту. У кожному разі надання експедиційних послуг спрямоване на організацію перевізного процесу, покликану сприяти виконанню договору перевезення вантажу. Тому предмет договору транспортної експедиції може бути визначений як сукупність юридичних дій, спрямованих на виконання або організацію виконання послуг, пов'язаних з перевезенням вантажу.
Згідно п. 3 ст. 801 ГК умови виконання договору транспортної експедиції визначаються угодою сторін, якщо інше не встановлено законом про транспортно-експедиційної діяльності, іншими законами або іншими правовими актами.
У цей час регулювання відносин, пов'язаних з наданням транспортно-експедиційних послуг, поряд з правилами гл. 41 ГК здійснюється Федеральним законом від 30 червня 2003 р. "Про транспортно-експедиційної діяльності" * (601) (далі - Закон про транспортно-експедиційної діяльності). Цей Закон визначає порядок здійснення транспортно-експедиційної діяльності: порядок надання послуг з організації перевезень вантажів будь-якими видами транспорту та оформлення перевізних документів, документів для митних цілей та інших документів, необхідних для здійснення перевезень вантажів.
Іншими законами і правовими актами, формально регулюючими договірні відносини з транспортної експедиції, є транспортні статути і кодекси. Разом з тим лише в УЖТ міститься правило, присвячене транспортної експедиції (ст. 120). В КВВТ, КТМ, ВК і УАТ норми про транспортну експедиції не передбачені * (602).
Законом про транспортно-експедиційної діяльності також передбачено, що правила транспортно-експедиційної діяльності затверджуються Урядом РФ * (603). Правилами транспортно-експедиційної діяльності визначаються: перелік експедиторських документів (документів, що підтверджують укладення договору транспортної експедиції); вимоги до якості експедиційних послуг; порядок надання експедиційних послуг. Крім того, продовжують діяти Правила централізованого вивезення (завезення) вантажів із залізничних станцій, розташованих на території РФ, виконуваного транспортно-експедиційними підприємствами, затв. МПС Росії та Мінтрансом Росії листом від 14 травня 1993 р. N С-405у/АК-7/ЦМ-180 * (604). Положення названих та інших відомчих нормативних актів про транспортну експедиції можуть бути змінені і доповнені в укладених договорах експедиції.
Зміст договору транспортної експедиції. Зміст даного договору, як і в будь іншому випадку, становить сукупність прав і обов'язків сторін. При цьому права та обов'язки сторін у договорі транспортної експедиції встановлюються цивільним законодавством та угодою самих учасників договору експедиції.
У ст. 804 ГК визначені документи та інша інформація, що надаються експедиторові. Зокрема, клієнт зобов'язаний надати експедиторові документи та іншу інформацію про властивості вантажу, умови його перевезення, а також іншу інформацію, необхідну для виконання експедитором обов'язків, передбачених договором транспортної експедиції. У свою чергу експедитор зобов'язаний повідомити клієнта про виявлені недоліки одержаної інформації, а у разі неповноти інформації запросити у клієнта необхідні додаткові дані. У разі ненадання клієнтом необхідної інформації експедитор має право не приступати до виконання відповідних обов'язків до надання такої інформації.
У відносинах з транспортної експедиції допускається виконання обов'язків експедитора третьою особою , якщо з договору транспортної експедиції не випливає, що експедитор повинен виконати свої обов'язки особисто, експедитор має право залучити до виконання своїх обов'язків інших осіб. В даному випадку покладання виконання зобов'язання на третю особу не звільняє експедитора від відповідальності перед клієнтом за виконання договору (ст. 805 ЦК).
Згідно ст. 806 ГК кожна зі сторін має право відмовитися від виконання договору транспортної експедиції, попередивши про це іншу сторону в розумний строк. При односторонню відмову від виконання договору сторона, яка заявила про відмову, повинна відшкодувати іншій стороні збитки, викликані розірванням договору.
Ряд додаткових прав сторін договору транспортної експедиції вказані в гол. 2 Закону про транспортно-експедиційної діяльності. Згідно ст. 3 названого Федерального закону експедитору надані такі права.
Експедитор вправі відступати від вказівок клієнта, якщо це необхідно в інтересах клієнта і експедитор з незалежних від неї обставин не зміг попередньо запросити клієнта в порядку, визначеному договором, про його згоду на таке відступлення або отримати протягом доби відповідь на свій запит.
У разі якщо вказівки клієнта неточні або неповні або не відповідають договору транспортної експедиції і експедитор з не залежних від нього обставин не мав можливості уточнити вказівку клієнта, експедитор надає експедиційні послуги, виходячи з інтересів клієнта.
Якщо договором транспортної експедиції не передбачено інше, експедитор має право обирати або змінювати вид транспорту, маршрут перевезення вантажу, послідовність перевезення вантажу різними видами транспорту, виходячи з інтересів клієнта. При цьому експедитор зобов'язаний негайно повідомляти клієнта в порядку, визначеному договором, про вироблених ним зміни.
Експедитор, якщо це передбачено договором транспортної експедиції, має право утримувати перебуває в його розпорядженні вантаж до сплати винагороди та відшкодування понесених ним в інтересах клієнта витрат або до надання клієнтом належного забезпечення виконання своїх зобов'язань в частині сплати винагороди та відшкодування понесених ним витрат. У цьому випадку клієнт також оплачує витрати, пов'язані з утриманням майна. У зазначених ситуаціях за виниклу псування вантажу внаслідок його утримання експедитором відповідальність несе клієнт.
Експедитор вправі не приступати до виконання обов'язків, передбачених договором транспортної експедиції, до подання клієнтом необхідних документів, а також інформації про властивості вантажу, умови його перевезення та іншої інформації, необхідної для виконання експедитором обов'язків. У разі подання неповної інформації експедитор зобов'язаний запитати у клієнта необхідні додаткові дані в порядку, передбаченому договором транспортної експедиції.
Експедитор має право перевіряти достовірність поданих клієнтом необхідних документів, а також інформації про властивості вантажу, умови його перевезення та іншої інформації, необхідної для виконання експедитором обов'язків, передбачених договором транспортної експедиції.
У свою чергу клієнт має право:
вибирати маршрут прямування вантажу та вид транспорту;
вимагати у експедитора, якщо це передбачено договором транспортної експедиції, подання інформації про процес перевезення вантажу;
давати вказівки експедитору відповідно до договору транспортної експедиції.
До обов'язків експедитора відповідно до ст. 4 Закону про транспортно-експедиційної діяльності належать:
надавати послуги згідно з договором транспортної експедиції;
у разі якщо відсутня можливість попереднього запиту про відступ від вказівок клієнта або якщо відповідь на такий запит не отримано експедитором протягом доби, експедитор зобов'язаний повідомити клієнта про допущені відступи, як тільки повідомлення стане можливим, в порядку, визначеному договором;
експедитор, який надає послуги клієнту для особистих, сімейних, домашніх або інших потреб, не пов'язаних із здійсненням клієнтом підприємницької діяльності, зобов'язаний подати на його вимогу інформацію, передбачену законодавством Російської Федерації про захист прав споживачів;
при прийомі вантажу експедитор зобов'язаний видати клієнту експедиторського документ, а також представити клієнтові оригінали договорів, укладених експедитором відповідно до договору транспортної експедиції від імені клієнта на підставі виданої ним довіреності;
експедитор не має права укладати від імені клієнта договір страхування вантажу, якщо це прямо не передбачено договором транспортної експедиції.
Відносно клієнта встановлено обов'язок своєчасно представити експедитору повну, точну і достовірну інформацію про властивості вантажу, умови його перевезення та іншу інформацію, необхідну для виконання експедитором обов'язків, передбачених договором транспортної експедиції, та документи, необхідні для здійснення митного, санітарного контролю, інших видів державного контролю. Крім того, клієнт в порядку, передбаченому договором транспортної експедиції, зобов'язаний сплатити належну експедитору винагороду, а також відшкодувати понесені ним витрати в інтересах клієнта (ст. 5 Закону про транспортно-експедиційної діяльності).
Відповідальність за порушення договору транспортної експедиції. Така відповідальність настає за правилами ЦК, Закону про транспортно-експедиційної діяльності, відповідно до умов укладеного договору транспортної експедиції. Згідно ст. 11 Закону про транспортно-експедиційної діяльності в договорі транспортної експедиції може бути передбачений більш високий розмір відповідальності експедитора в порівнянні з встановленим законом або міжнародним договором РФ розміром відповідальності. Водночас угода про усунення майнової відповідальності експедитора або зменшенні її розмірів, встановлених законом, є нікчемним.
Відповідно до ст. 803 ГК за невиконання або неналежне виконання обов'язків за договором експедиції експедитор несе відповідальність на підставах і в розмірі, що визначаються відповідно до правил гл. 25 ЦК. Отже, експедитор за порушення даного договору відповідає за загальними правилами цивільного законодавства про відповідальність за порушення зобов'язань.
  Однак якщо експедитор доведе, що порушення зобов'язання викликане неналежним виконанням договорів перевезення, відповідальність експедитора перед клієнтом визначається за тими ж правилами, за якими перед експедитором відповідає відповідний перевізник. Дане правило застосовується лише в тих ситуаціях, коли за умовами договору транспортної експедиції на експедитора покладено обов'язок укласти договір перевезення від свого імені, оскільки тільки в цьому випадку на перевізника може бути покладена відповідальність перед експедитором * (605). По суті, зазначене правило - "відповідальність експедитора дорівнює відповідальності перевізника" - означає відоме поліпшення правового становища експедитора, оскільки в ряді випадків, як було показано вище, перевізник несе лише обмежену відповідальність.
  Що стосується відповідальності клієнта, то Цивільний кодекс містить лише одну загальну норму про його відповідальність за порушення інформаційної обов'язки щодо експедитора (п. 4 ст. 804). Таким чином, і відповідальність клієнта настає за загальними правилами про відповідальність за порушення зобов'язань.
  Положення Цивільного кодексу про відповідальність за порушення договору транспортної експедиції розвиваються і деталізуються спеціальними нормами, передбаченими в гл. 3 Закону про транспортно-експедиційної діяльності. Як випливає зі ст. 6 зазначеного Закону, загальним підставою відповідальності є невиконання або неналежне виконання клієнтом і експедитором їх обов'язків, передбачених договором транспортної експедиції і Законом про транспортно-експедиційної діяльності. Для експедитора спеціальним підставою відповідальності може виступати порушення зобов'язання, викликане неналежним виконанням перевізником договору перевезення.
  Основними формами відповідальності сторін за порушення договору транспортної експедиції виступають відшкодування збитків (повне або часткове), стягнення неустойки, повернення винагороди експедитором. Зокрема, у разі односторонньої відмови від виконання договору транспортної експедиції клієнт або експедитор відшкодовує контрагенту збитки, викликані розірванням договору, та сплачує штраф у розмірі 10% суми понесених експедитором або клієнтом витрат (п. 5 ст. 6 Закону про транспортно-експедиційної діяльності) .
  Експедитор також несе відповідальність перед клієнтом у вигляді відшкодування реального збитку за втрату, нестачу або пошкодження (псування) вантажу після прийняття його експедитором і до видачі вантажу одержувачу, зазначеному в договорі транспортної експедиції, або уповноваженій ним особі, якщо не доведе, що втрата, недостача або пошкодження (псування) вантажу сталися внаслідок обставин, які експедитор не міг запобігти та усунення яких від нього не залежало, в таких розмірах:
  1) за втрату або нестачу вантажу, прийнятого експедитором для перевезення з оголошенням цінності, - в розмірі оголошеної цінності або частини оголошеної цінності, пропорційної відсутньої частини вантажу;
  2) за втрату або нестачу вантажу, прийнятого експедитором для перевезення без оголошення цінності, - в розмірі дійсної (документально підтвердженої) вартості вантажу або відсутньої його частини;
  3) за пошкодження (псування) вантажу, прийнятого експедитором для перевезення з оголошенням цінності, - в розмірі суми, на яку знизилася оголошена цінність, а при неможливості відновлення пошкодженого вантажу - у розмірі оголошеної цінності;
  4) за пошкодження (псування) вантажу, прийнятого експедитором для перевезення без оголошення цінності, - в розмірі суми, на яку знизилася дійсна (документально підтверджена) вартість вантажу, а при неможливості відновлення пошкодженого вантажу - у розмірі дійсної (документально підтвердженої) вартості вантажу (п. 1 ст. 7 Закону про транспортно-експедиційної діяльності).
  При цьому дійсна вартість вантажу встановлюється виходячи з ціни, зазначеної в договорі або рахунку продавця, а за її відсутності - виходячи з середньої ціни на аналогічний товар, що існувала в тому місці, в якому вантаж підлягав видачі, в день добровільного задоволення такої вимоги або, якщо вимога добровільно задоволено не було, в день прийняття судового рішення. У свою чергу, вантаж вважається втраченим, якщо він не був виданий після закінчення 30 днів з дня закінчення терміну доставки, визначеного договором транспортної експедиції, або, якщо такий строк договором не визначений, протягом розумного строку, необхідного для доставки вантажу і який обчислюється від дня прийняття експедитором вантажу для перевезення. Разом з тим вантаж, який був доставлений, але не був виданий одержувачу, зазначеному в договорі транспортної експедиції, або уповноваженій ним особі через несплату належної експедитору винагороди, втраченим не рахується, якщо експедитор своєчасно повідомив клієнта про надання експедиційних послуг у порядку, передбаченому договором транспортної експедиції.
  У ситуаціях, коли має місце втрата, недостача або пошкодження (псування) вантажу, можливе застосування і такої санкції, як повне або часткове повернення клієнтом сплаченого винагороди. Згідно п. 3 ст. 7 Закону про транспортно-експедиційної діяльності, в договорі транспортної експедиції може бути встановлено, що поряд з відшкодуванням реального збитку, викликаного втратою, нестачею або пошкодженням (псуванням) вантажу, експедитор повертає клієнту раніше сплачене винагороду, якщо вона не входить у вартість вантажу, в розмірі, пропорційному вартості втраченого, відсутнього або пошкодженого (зіпсованого) вантажу.
  Поряд з відшкодуванням реального збитку і поверненням клієнтові сплаченого ним експедитору винагороди у зазначених вище розмірах, встановлених ст. 7 Закону про транспортно-експедиційної діяльності, експедитор зобов'язаний відшкодувати клієнтові упущену вигоду в зв'язку з втратою, нестачею або пошкодженням (псуванням) вантажу, що відбулися з вини експедитора.
  Крім збитків, викликаних одностороннім відмовою від виконання договору, а також втратою, нестачею або пошкодженням (псуванням) вантажу, експедитор повинен відшкодувати збитки, завдані допущеної простроченням з його боку. Відповідно до ст. 8 Закону про транспортно-експедиційної діяльності експедитор відшкодовує збитки, заподіяні клієнту порушенням терміну виконання зобов'язань за договором транспортної експедиції, якщо інше не передбачено зазначеним договором і експедитор не доведе, що порушення терміну відбулося внаслідок обставин непереборної сили або з вини клієнта. Однак якщо клієнтом за договором транспортної експедиції є громадянин-споживач, то в такій ситуації, крім повного відшкодування збитків, експедитор сплачує клієнтові за кожну добу (при цьому неповні добу вважаються за повні) або годину (якщо термін вказаний в годинах) прострочення неустойку в розмірі 3%, але не більше 80% суми належного експедитору винагороди, якщо не доведе, що порушення терміну відбулося внаслідок обставин непереборної сили або з вини клієнта * (606).
  Деякою специфікою володіє відповідальність експедитора за договором транспортної експедиції, предметом якого виступають експедиційні послуги, пов'язані з перевезеннями вантажів у міжнародному сполученні. Вона може носити обмежений характер (п. 3 ст. 6 Закону транспортно-експедиційної діяльності). У зв'язку з наданням названих експедиційних послуг та використанням при наданні даних послуг відповідних експедиторських документів межа відповідальності експедитора за невиконання або неналежне виконання обов'язків, передбачених договором транспортної експедиції, не може перевищувати 666,67 розрахункової одиниці за місце чи іншу одиницю відвантаження, за винятком відповідальності експедитора перед клієнтом-споживачем (п. 2 ст. 9 Закону транспортно-експедиційної діяльності). При цьому під розрахунковою одиницею розуміється одиниця спеціального права запозичення, визначена Міжнародним валютним фондом (МВФ). Вартість рубля в одиницях спеціального права запозичення обчислюється відповідно до методу визначення вартості, що застосовується МВФ на відповідну дату для своїх операцій та угод. У відповідності з вартістю рубля в одиницях спеціального права запозичення переклад на рублі здійснюється на дату прийняття судового рішення або на дату, встановлену угодою сторін.
  Спеціальна норма, що встановлює обмеження відповідальності експедитора за порушення зобов'язань при наданні зазначених експедиційних послуг, стосується відповідальності експедитора за втрату, нестачу або пошкодження (псування) вантажу. Така відповідальність не може перевищувати дві розрахункові одиниці за кілограм загальної ваги втраченого, відсутнього або пошкодженого (зіпсованого) вантажу, якщо більш висока сума не відшкодована особою, за якого відповідає експедитор (п. 2 ст. 7 Закону про транспортно-експедиційної діяльності).
  Разом з тим зазначені правила про обмеження відповідальності експедитора не застосовуються (п. 4 ст. 6 Закону про транспортно-експедиційної діяльності), якщо буде доведено, що втрата, недостача або пошкодження (псування) прийнятого для експедирування вантажу сталися внаслідок дії або бездіяльності самого експедитора , вчиненого умисно або через грубу необережність.
  Спеціальне правило встановлено щодо стягнення упущеної вигоди. При наданні експедиційних послуг, пов'язаних з перевезеннями вантажів у міжнародному сполученні, позначена частина збитків відшкодовується у повному обсязі, але не більше ніж у розмірі відповідальності, встановленому Законом про транспортно-експедиційної діяльності (п. 5 ст. 7).
  Згідно ст. 10 Закону про транспортно-експедиційної діяльності (п. 4 ст. 804 ЦК) клієнт несе відповідальність за збитки, завдані експедиторові у зв'язку з невиконанням обов'язку за поданням інформації. У випадку якщо буде доведена необгрунтованість відмови клієнта від оплати витрат, понесених експедитором з метою виконання обов'язків, передбачених договором транспортної експедиції, клієнт сплачує експедитору крім зазначених витрат штраф у розмірі 10% суми цих витрат. Клієнт несе відповідальність за несвоєчасну сплату винагороди експедитору і відшкодування понесених ним в інтересах клієнта витрат у вигляді сплати неустойки в розмірі однієї десятої відсотка винагороди експедитору і здійснених ним в інтересах клієнта витрат за кожен день прострочення, але не більше ніж у розмірі належного експедитору винагороди та понесених ним в інтересах клієнта витрат.
  Як і у випадку з перевезенням і буксируванням, застосування відповідальності у відносинах з транспортної експедиції пов'язано з претензійними процедурами. Претензійний порядок врегулювання спорів для відносин з транспортної експедиції передбачений у ст. 12 Закону про транспортно-експедиційної діяльності, відповідно до якої до пред'явлення експедитору позову, що випливає з договору транспортної експедиції, обов'язкове пред'явлення до нього претензії, за винятком пред'явлення позову клієнтом, є громадянином-споживачем. За змістом зазначеної норми обов'язкова претензійна процедура не застосовується також у ситуації, коли заявляються вимоги самим експедитором на адресу клієнта. Проте в даному випадку може діяти добровільна претензійна процедура, передбачена договором.
  Право на пред'явлення експедитору претензії та позову має не тільки сам клієнт, а й уповноважена ним на пред'явлення претензії і позову особа, одержувач вантажу, зазначений у договорі транспортної експедиції, а також страховик, який придбав право суброгації.
  Для вимог, що випливають з договору транспортної експедиції, встановлено скорочений строк позовної давності, який становить один рік (ст. 13 Закону про транспортно-експедиційної діяльності). 
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
 Інформація, релевантна "§ 5. Транспортна експедиція"
 1. § 1. Перевезення
    транспортних організацій залежно від виду транспорту істотно впливає на умови перевезення. Саме тому особливості правової регламентації транспортних договорів на різних видах транспорту закріплені в спеціальному транспортному законодавстві. Згідно з п. 2 ст. 784 ГК загальні умови перевезення визначаються статутами та кодексами, іншими законами та видаються відповідно до них
 2. § 2. Види цивільно-правових договорів
    транспортної експедиції, кредитний договір, договори банківського вкладу та банківського рахунку, договір будівельного підряду та
 3. § 1. Зобов'язання з надання послуг
    транспортної експедиції, банківського рахунку, зберігання, страхування, доручення, комісії, агентування, довірчого управління майном, а також розрахункові зобов'язання * (477). Хоча всі зазначені договори породжують зобов'язання, спрямовані на надання послуг, характер цих послуг, сфера їх надання та інші особливості виникаючих відносин вимагають самостійного врегулювання.
 4. § 1. Загальна характеристика договору комісії
    транспортної експедиції, довірчого управління майном та банківського рахунку договір комісії утворює групу договорів, при яких виконавець надає замовнику юридичні або одночасно юридичні та фактичні послуги. Ця група ділиться на три підгрупи. 1. Перша підгрупа представлена договорами, зокрема, договором доручення, при яких виконавець явно вказує своєму
 5. § 1. Загальна характеристика агентського договору
    транспортної експедиції, довірчого управління майном та банківського рахунку агентський договір спрямований на виникнення зобов'язання з надання юридичних послуг, оскільки, здійснюючи дії за рахунок принципала, агент зачіпає його правову сферу. Незважаючи на значну схожість з договорами доручення і комісії, агентський договір відрізняється від того й іншого. Якщо при договорі
 6. Короткий перелік латинських висловів, які використовуються в міжнародній практиці
    транспортний засіб (всі витрати і ризики у зв'язку з прийняттям товару у продавця тут несе покупець). Відповідно до терміна FAS (Free alongside ship), використовуваному при морській (внутрішньої водної) перевезенні, продавець вважається виконав своє зобов'язання по постачанню, коли товар розміщений уздовж борту судна в погодженому порту відвантаження (з цього моменту всі витрати і ризики втрати (пошкодження)
 7. ПРОГРАМА КУРСУ "ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО"
    транспортної діяльності та деяких інших, які зажадали поновлення і певної переробки як відповідних розділів підручника, так і розділів програми курсу цивільного права. Розділ I. ВСТУП У ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО Тема 1. Поняття приватного права Приватне і публічне право. Цивільне право як приватне право. Зміст і основні особливості приватноправового регулювання.
 8. 2. Система зобов'язального права
    транспортної експедиції, зберігання, надання юридичних послуг (договорів доручення, комісії та агентського) і довірчого управління майном, а також договорів з надання різних фінансових послуг (договорів страхування, позики та кредиту, фінансування під відступлення грошової вимоги (факторингу), договорів з надання банківських послуг з приймання вкладу, відкриття та ведення банківських
 9. 2. Окремі види зобов'язань
    транспортної експедиції (п. 1 ст. 801 ЦК) можна виявити елементи простих зобов'язань доручення та зберігання, що не веде до визнання його різновидом або сукупністю даних зобов'язань. Разом з тим договірні зобов'язання можуть бути не тільки складними, але і змішаними, що складаються з декількох різних договірних зобов'язань. Наприклад, у договорі банківського рахунку можуть одночасно
 10. 2. Зобов'язання за участю третіх осіб
    транспортних засобів), оскільки він вважається укладеним на користь таких осіб, яким може бути завдано шкоди і які заздалегідь взагалі невідомі (ст. 931 ЦК); зобов'язання з договору особистого страхування (на випадок заподіяння шкоди життю або здоров'ю застрахованого громадянина), укладеного на користь НЕ страхувальника, а іншої особи (вигодонабувача) (ст. 934 ЦК). Третя особа в силу
© 2014-2022  yport.inf.ua