Головна
ГоловнаЦивільне, підприємницьке, сімейне, міжнародне приватне правоПідприємницьке право → 
« Попередня Наступна »
Бушев А.Ю., Міст О.А., Вещунова Н.Л. та ін. Комерційне право. Том 1, 1998 - перейти до змісту підручника

§ 1. Перевезення

Поняття і види договорів перевезення. В економіці транспорт займає особливе місце. За допомогою транспорту забезпечується доставка споживачам як готової продукції і товарів, так і сировини, напівфабрикатів, комплектуючих виробів, необхідних для виробництва. Транспорт забезпечує не тільки доставку вантажів, а й перевезення пасажирів і багажу.
Правове регулювання відносин з перевезення у найбільш загальній формі закріплено в гол. 40 ЦК (ст. 784-800). Проте специфіка діяльності транспортних організацій залежно від виду транспорту істотно впливає на умови перевезення. Саме тому особливості правової регламентації транспортних договорів на різних видах транспорту закріплені в спеціальному транспортному законодавстві.
Згідно з п. 2 ст. 784 ГК загальні умови перевезення визначаються статутами та кодексами, іншими законами та видаються відповідно до них правилами. Отже, законодавець встановив, що статути та кодекси мають бути прийняті на рівні федерального закону (п. 2 ст. 784 ЦК). Поки цього не зроблено, але відповідно до ч. 2 ст. 4 Закону «Про введення в дію частини другої ЦК РФ» діючі нині транспортні кодекси, статути і правила повинні застосовуватися з урахуванням норм гл. 40 ГК.
В даний час на території Російської Федерації діють наступні транспортні статути і кодекси: Кодекс торговельного мореплавства Союзу РСР, затверджений Указом Президії Верховної Ради СРСР від 17 вересня 1968р. (КТМ СРСР) [1]; Статут автомобільного транспорту УРСР, затверджений постановою Ради Міністрів РРФСР від 8 січня 1969 № 12 (УАТ РРФСР) [2]; Статут внутрішнього водного транспорту Союзу РСР, затверджений постановою Ради Міністрів СРСР від 15 жовтня 1955 р. (УВВТ СРСР) [3]; Статут залізниць Союзу РСР, затверджений постановою Ради Міністрів СРСР від 6 квітня 1964 № 270 (УЖД СРСР) [4]; Повітряний кодекс РФ (ВК РФ) [5].
Комерційне право. Ч. I. Под ред. В.Ф. Попондопуло, В.Ф. Яковлевої. - СПб., С.-Петербурзький університет, 1997. С. 305
Одним з найважливіших джерел є також правила перевезень на окремих видах транспорту, які затверджуються відповідними транспортними міністерствами. Дані правила містять положення загального характеру (порядок пред'явлення вантажів до перевезення і їх видачі, оформлення транспортної документації), а також спеціальні правила про перевезення окремих видів вантажів (швидкопсувних, небезпечних, у контейнерах і т. д.).
Знову прийнятий ГК розширив можливості сторін щодо встановлення умов договору перевезення і відповідальності за його порушення, надавши право сторонам визначати їх своєю угодою. Проте сторони своєю угодою можуть встановити умови перевезення тільки у випадках, коли транспортними кодексами, статутами, іншими законами та видаються відповідно до них правилами не встановлено інше. Нормативні акти, що регулюють відносини, що виникають при перевезенні, вкрай рідко містять диспозитивні норми, що дозволяють сторонам визначити умови перевезення відповідно до їх угодою. Більшість норм даних актів мають імперативний характер, особливо на залізничному та повітряному транспорті, що обумовлено технологічними особливостями роботи транспорту та вимогами безпеки.
При здійсненні транспортної діяльності виникають різного роду зобов'язання, що опосередковують цю діяльність. Центральне місце безсумнівно займає зобов'язання, що виникає з договору перевезення вантажів. Внаслідок того, що договір перевезення вантажів, за загальним правилом, реальний, необхідно врегулювати взаємовідносини відправника і перевізника з надання транспортного засобу для перевезення. Якщо взаємини перевізника і вантажовласника пов'язані із здійсненням систематичних перевезень вантажів, то між ними можуть укладатися довгострокові договори про організацію перевезень. Але навіть при разове перевезення вимагається врегулювати взаємовідносини сторін, що виникають у зв'язку з поданням транспортного засобу для перевезення. У цьому випадку зобов'язання з надання таких грунтується на заявці вантажовідправника, прийнятої перевізником, тобто також має договірний характер. Обов'язок по подачі транспортних засобів може бути передбачена в консенсуальних договорах перевезення вантажів (ст. 787 ЦК). Тривалий час основою нормування транспортної діяльності було планування. Відповідно до плану перевезень у сторін виникають права і обов'язки, засновані на адміністративному акті - плані перевезень. У транспортних статутах і кодексах встановлюється відповідальність за порушення плану перевезень. Очевидно, що з переходом до ринкової економіки значення планування в транспортній сфері значно скоротилося, але не втратилася.
Комерційне право. Ч. I. Под ред. В.Ф. Попондопуло, В.Ф. Яковлевої. - СПб., С.-Петербурзький університет, 1997. С. 306
Зокрема, планування перевезень передбачено Постановою РФ від 4 грудня 1992 Н 936 «Про заходи щодо забезпечення стабільної роботи транспорту при перевезеннях експортних вантажів» [6]. Крім того, можливість планування перевезень передбачається і Законом РФ «Про федеральному залізничному транспорті» від 20.07.95 р. [7]
Перевезення, що здійснюється тільки одним транспортним підприємством, іменується перевезенням в місцевому сполученні. Якщо у перевезенні беруть участь кілька транспортних організацій одного виду транспорту, то перевезення прийнято іменувати перевезенням у прямому сполученні. Коли перевезення здійснюється кількома транспортними організаціями різних видів транспорту за єдиним транспортним документом, то має місце перевезення у прямому змішаному сполученні (комбінована перевезення). В останньому випадку виникає необхідність координувати дії організацій різних видів транспорту. Для подібної координації укладаються договори про організацію роботи щодо забезпечення перевезень вантажів.
Найчастіше вантажовідправники і вантажоодержувачі для здійснення послуг, пов'язаних з перевезенням вантажів (організації перевезення вантажу, забезпечення відправки та отримання вантажу тощо) укладають договори транспортної експедиції, які є самостійним видом договору.
З усіх різновидів транспортних договорів, відомих цивільному праву (договори перевезення вантажів, багажу та пасажирів), до транспортних договорами у сфері підприємницької діяльності слід віднести в першу чергу договори перевезення вантажів.
В якості перевізника на будь-якому виді транспорту може виступати тільки підприємець. Дійсно, залізничні перевезення здійснюються виключно державними підприємствами. Статтею 1 Закону РФ «Про федеральному залізничному транспорті» залізничні перевезення віднесені до природної монополії, а залізничний транспорт, як єдиний виробничо-технічний комплекс, що знаходиться у веденні Російської Федерації, є транспортом загального користування. За таких умов (залізничні перевезення здійснюються монопольно державою) немає необхідності у видачі ліцензії державним підприємствам на здійснення залізничних перевезень, бо й так вони знаходяться під наглядом держави. На всіх інших
Комерційне право. Ч. I. Под ред. В.Ф. Попондопуло, В.Ф. Яковлевої. - СПб., С.-Петербурзький університет, 1997. С. 307
видах транспорту перевізна діяльність здійснюється тільки на підставі ліцензій [8].
Слід зазначити, що Постанова «Про ліцензування перевізної діяльності» вказує, що ліцензія на здійснення перевезення автотранспортом видається не тільки підприємствам (нині - комерційним організаціям) і індивідуальним підприємцям, але також організаціям та установам. Проте відповідно до п. 3 ст. 50 ГК некомерційні організації мають право здійснювати підприємницьку діяльність лише остільки, оскільки це служить досягненню цілей, заради яких вони створені, і цих цілей. Навряд чи можна знайти таку некомерційну організацію, для якої перевезення за плату відповідала б цілям її створення.
Зазвичай договір перевезення вантажів знаходиться у сфері підприємницької діяльності та інших учасників зобов'язання з перевезення вантажу: вантажовідправника і вантажоодержувача, бо перевезення, як правило, необхідна для виконання поставних зобов'язань, що зв'язують зазначених суб'єктів.
Інший характер мають договори перевезення пасажирів і багажу, де інший стороною договору виступають громадяни. Вони, на відміну від перевізника, договір укладають у споживчих цілях.
У тих випадках, коли перевезення здійснюється комерційною організацією, таке перевезення визнається перевезенням транспортом загального користування, якщо із закону, інших правових актів або ліцензії, виданої цій організації, випливає, що ця організація зобов'язана здійснювати перевезення вантажів , пасажирів і багажу за зверненням будь-якого громадянина або юридичної особи. Законом встановлюється, що перелік таких організацій повинен бути опублікований, а договір перевезення транспортом загального користування є публічним договором. Таким чином, в тих випадках, коли другою стороною у перевезенні є громадянин, відносини сторін будуть регулюватися не тільки транспортним законодавством, але і Законом РФ «Про захист прав споживачів».
Поняття договору на перевезення вантажу. За договором перевезення вантажу перевізник зобов'язується доставити ввірений йому відправником вантаж до пункту призначення і видати його уповноваженій на одержання вантажу особі (одержувачу), а відправник зобов'язується сплатити за перевезення вантажу встановлену плату.
Таким чином, договір перевезення вантажів є взаємним і оплатним. Оскільки договір перевезення вантажу вважається укладеним з моменту передачі вантажу перевізнику, він є реальним. Проте договір перевезення може бути і консенсуальним.
Комерційне право. Ч. I. Под ред. В.Ф. Попондопуло, В.Ф. Яковлевої. - СПб., С.-Петербурзький університет, 1997. С. 308
Зокрема, консенсуальних договором є договір фрахтування (чартер). За договором фрахтування фрахтівник зобов'язується передати фрахтувальнику за плату всю або частину місткості одного або декількох транспортних засобів на один або кілька рейсів для перевезення вантажів.
Сторони, порядок і форма укладення договору перевезення вантажу. Сторонами, що укладають договір перевезення вантажу, є перевізник і відправник (вантажовідправник). Однак у зобов'язанні, що виникає з цього договору, бере участь також повноваження на одержання вантажу особа: одержувач (вантажоодержувач). Наділення особи, що не бере участь в укладенні договору перевезення вантажу, відповідними правами та обов'язками, викликає необхідність з'ясувати юридичну природу укладеного договору. У випадку розбіжності відправника і одержувача в одній особі найбільш відповідає природі виникли відносин кваліфікація договору перевезення вантажу як договору на користь третьої особи.
Закон вказує, що факт укладення договору повинен бути підтверджений складанням та видачею відправнику вантажу перевізником транспортної накладної (коносамента або іншого документа на вантаж, передбаченого відповідним статутом або кодексом - ст. 785 ЦК). Оформлення договірних відносин з перевезення вантажів у цьому випадку відбувається за однією з трьох систем: системи накладних, системі актів заміру (зважування) і системі коносамента.
Найбільше поширення має система накладних. Вона використовується практично на всіх видах транспорту. На залізничному транспорті використовуються залізничні накладні. Накладна містить відомості про перевезений вантаж, характеристику транспортного засобу (тип вагона, його вантажопідйомність, ступінь завантаження і т. д.), характеристика інших умов перевезення (швидкість перевезення, часу прийняття вантажу і т. д.). Підтвердженням факту укладення та умов перевезення є також видавана вантажовідправнику квитанція, а також дорожні відомості.
На автомобільному транспорті договір перевезення оформляється товарно-транспортної накладної у всіх випадках, коли вантаж має товарний характер (вантаж, що має певну грошову оцінку, вартість).
На річковому транспорті порядок оформлення вантажу також передбачає видачу накладної (ст. 67 УВВТ). Використовуються вантажні накладні та при перевезенні вантажу повітряним транспортом (ст. 78 ВК). Але при повітряному перевезенні вантажовідправник замість квитанції отримує копію накладної. На морському транспорті система накладних застосовується при прямих змішаних перевезеннях і перевезеннях нафти в Каспійському басейні.
Система актів заміру (зважування) використовується в якості самостійної для оформлення договору перевезення тільки на
Комерційне право. Ч. I. Под ред. В.Ф. Попондопуло, В.Ф. Яковлевої. - СПб., С.-Петербурзький університет, 1997. С. 309
автомобільному транспорті у випадках, коли вантаж не має товарного характеру (грунт, сніг і т. д.) За таким вантажам не ведеться складський облік, а автотранспортні організації звільнені від обов'язку здавати вантаж вантажоодержувачам .
Система коносамента застосовується для оформлення договорів морського перевезення вантажу в тому випадку, якщо вантаж не оформляється накладними або вантажовідправнику не надається частина судна або все судно. Коносамент є цінним товарораспорядительной папером, а тому має суворо формальний характер. Недотримання форми заповнення коносамента позбавляє його сили цінного паперу. Коносамент може бути іменним, ордерним і представницькими. Один примірник коносамента видається вантажовідправнику, а інший випливає з вантажем.
  Зміст зобов'язання перевезення вантажу. Основним обов'язком перевізника є доставка ввіреного йому відправником вантажу в цілості й схоронності в пункт призначення з видачею вантажу уповноваженій особі.
  Забезпечення збереження переданого перевізнику вантажу в першу чергу залежить від стану перевізних засобів. Відповідно до ст. 791 ГК перевізник зобов'язаний подати під навантаження справні транспортні засоби в стані, придатному для перевезення відповідного вантажу. Таким чином, слід констатувати, що транспортний засіб має бути не тільки справно в технічному стані, а й бути справно в комерційному відношенні, придатне для перевезення даного вантажу в даних конкретних умовах. Найбільш детально це питання врегульовано в КТМ. Для морського перевезення належний стан охоплюється поняттям мореплавства судна. При цьому ст. 129 КТМ розуміє під мореплавністю не тільки належний технічний стан судна, але і те, що для безпечного перевезення певного вантажу воно повинно бути належним чином технічно оснащене, мати спеціальні пристрої і пристосування, бути придатним для плавання в певному районі, судновий екіпаж повинен бути укомплектований особами , мають відповідну підготовку та кваліфікацію.
  Визначення моменту, з якого вантаж вважається переданим перевізнику, залежить від того, чиїми засобами і силами здійснюється навантаження: вантажовідправника чи перевізника. Яка із сторін виконує дану обов'язок, а також порядок здійснення навантаження передбачається договором, транспортними статутами, кодексами та відповідними правилами.
  Обов'язком вантажовідправника (вантажоодержувача), якщо обов'язок щодо навантаження (розвантаження) покладено на них, є дотримання строків вантаження (вивантаження) вантажів у подані перевізником транспортні засоби. Строки навантаження (вивантаження) встановлюються транспортними статутами (кодексами) і правилами, або, якщо не
  Комерційне право. Ч. I. Под ред. В.Ф. Попондопуло, В.Ф. Яковлевої. - СПб., С.-Петербурзький університет, 1997. С. 310
  встановлені транспортним законодавством, то договором. У тих випадках, коли обов'язки щодо навантаження (розвантаження) покладаються на перевізника, то термін навантаження (вивантаження) включається в строк доставки.
  Термін доставки вантажу встановлюється також транспортними статутами та кодексами, правилами чи договором. У тих випадках, коли термін доставки не встановлений, перевізник повинен доставити вантаж в розумний строк (ст. 792 ЦК).
  Закінчення строку перевезення визначається моментом, коли видача вантажу вважається здійсненою.
  У випадках, коли вивантаження вантажу є обов'язком вантажоодержувача, видача вантажу завершується при передачі вагона на під'їзну колію прийомоздавальник вантажоодержувачу і його розписи у прийманні вантажу. При надходженні вантажів у порти, пристані, на колії загального користування - з передачею вантажу представнику одержувача і його розписи у транспортних документах.
  На автомобільному транспорті видача вантажу в контейнерах завершується під час передачі його на складі вантажоодержувача.
  Вантажоодержувач зобов'язаний прийняти надійшов на його адресу вантаж (ст. 62 УЖД, ст. 98 УВВТ, ст. 72 УАТ, п. 44 Загальних правил морського перевезення вантажів, пасажирів і багажу, ст. 94 ВК). Відмовитися від прибулого на його адресу вантажу вантажоодержувач може тільки в разі, якщо якість вантажу внаслідок його псування або пошкодження змінилась настільки, що виключає можливість його повного або часткового використання. На морському транспорті цей виняток не застосовується.
  Основним обов'язком вантажовідправника є внесення провізної плати. Розмір провізної плати встановлюється договором, якщо інше не передбачено законом або іншими правовими актами (ст. 790 ЦК). При здійсненні перевезення транспортом загального користування плата за перевезення визначається на основі тарифів, що затверджуються в установленому транспортними статутами та кодексами порядку. У тому випадку, коли перевізник на вимогу вантажовласника виконує роботи, не передбачені тарифами, то вони підлягають оплаті додатково за згодою сторін.
  Законом або іншими правовими актами в ряді випадків встановлюються пільги чи переваги по провізної плати за перевезення вантажу, пасажирів і багажу. Витрати, які несуть транспортні організації у зв'язку з такими пільгами, відшкодовуються ним за рахунок коштів відповідних бюджетів.
  Хоча обов'язок по внесенню провізної плати звичайно покладається на вантажовідправника і підлягає внесенню при відправленні вантажу, у ряді випадків перевізник виявляє, що провізна плата або її частина внесені не повністю, або неоплаченими виявляються інші роботи, послуги з перевезення вантажу. За загальним правилом, закон (п. 4 ст. 790 ЦК) надає право перевізнику утримувати
  Комерційне право. Ч. I. Под ред. В.Ф. Попондопуло, В.Ф. Яковлевої. - СПб., С.-Петербурзький університет, 1997. С. 311
  передані йому для перевезення вантаж або багаж у забезпечення належних йому платежів.
  Відповідальність за порушення зобов'язань з перевезення. Відповідальність сторін за неналежне виконання або невиконання зобов'язань з перевезення встановлюється ГК, транспортними кодексами та статутами, а також угодою сторін. При цьому сторони своєю угодою не вправі обмежити або усунути встановлену законом відповідальність. Ці угоди є недійсними в силу п. 2 ст. 793 ГК. Подібні угоди можуть мати місце лише у випадку, коли така можливість прямо передбачена транспортними статутами та кодексами.
  Як вже зазначалося, в тих випадках, коли договір перевезення вантажу є реальним, обов'язок перевізника з подачі транспортних засобів, а вантажовідправника щодо їх використання виникає не з договору перевезення. Подібне зобов'язання виникає або з плану перевезення, або з іншого, відмінного від перевезення договору, який слід вважати укладеним, якщо заявка відправника прийнята перевізником. Відповідальність, що виникає у сторін у зв'язку з порушенням зобов'язання по подачі та використання транспортних засобів, встановлюється транспортними статутами та кодексами. Може вона бути встановлена і угодою сторін. Слід зазначити, що сторони і в цьому випадку можуть встановити своєю угодою тільки додаткову відповідальність в порівнянні з тією, що встановлена транспортним законодавством.
  У ст. 794 ГК встановлено вичерпний перелік обставин, настання яких звільняє від відповідальності відповідно перевізника або вантажовідправника, якщо вони з'явилися причиною неподання транспортних засобів перевізником, або їх невикористанням вантажовідправником. До них відносяться: непереборна сила, а також інші явища стихійного характеру (пожежі, замети, повені) і військові дії; припинення або обмеження перевезення вантажів у певних напрямках, встановлені в порядку, передбаченому відповідним транспортним статутом і кодексом.
  Перевізник несе відповідальність за незбереження вантажу, яка відбулася після прийняття його до перевезення і до видачі вантажоодержувачу, уповноваженій ним особі.
  Відповідальність перевізника за порушення перевізного зобов'язання носить обмежений характер. Це обмеження стосується як обсягу відповідальності, так і підстав її виникнення.
  Під зміна загального правила, встановленого ст. 15 і ст. 393 ЦК та передбачає обов'язок особи, яка порушила зобов'язання відшкодувати збитки повністю, тобто як реальний збиток, так і неодержані доходи, транспортне законодавство обмежує обсяг збитків, що відшкодовуються при порушенні зобов'язання,
  Комерційне право. Ч. I. Под ред. В.Ф. Попондопуло, В.Ф. Яковлевої. - СПб., С.-Петербурзький університет, 1997. С. 312
  виник з перевезення вантажу і багажу. При цьому ст. 796 ЦК встановлює, в якому обсязі відшкодовується збиток, заподіяний під час перевезення вантажу і багажу внаслідок їх втрати або псування. Розмір що відшкодовується збитку встановлюється рівним вартості втраченого вантажу або багажу, яка визначається виходячи з ціни, зазначеної в рахунку продавця чи передбаченої договором, а за відсутності цих відомостей виходячи з ціни, яка при порівнянних обставинах звичайно стягується за аналогічні товари. Якщо вантаж або багаж були здані до перевезення з оголошеною цінністю, то в розмірі оголошеної цінності. Провізна плата, стягнута за перевезення втраченого, відсутнього, зіпсованого або пошкодженого вантажу або багажу, повертається вантажовідправнику (вантажоодержувачу) тільки в тому випадку, якщо ця плата не входить у вартість вантажу.
  У більшості випадків перевізником виступає комерційна організація, для якої перевезення є здійсненням підприємницької діяльності. За загальним правилом, відповідно п. 3 ст. 401 ЦК особа, яка не виконала зобов'язання при здійсненні підприємницької діяльності, звільняється від відповідальності лише у випадках, якщо належне виконання зобов'язання стало неможливим внаслідок непереборної сили. Перевізник же несе відповідальність за незбереження вантажу тільки за наявності вини. При цьому доказ відсутності провини за неналежне виконання зобов'язання покладається на перевізника. Він повинен довести, що втрата, недостача, пошкодження або псування вантажу або багажу сталися внаслідок обставин, які перевізник не міг запобігти та усунення яких від нього не залежало. Покладання на перевізника доведення відсутності своєї провини у всіх випадках порушення перевізного зобов'язання (ст. 796 ЦК) усунуло існувало до прийняття частини другої ЦК положення, коли в ряді випадків відповідно до транспортними статутами обов'язок довести провину перевізника при несправній перевезенні покладалася на вантажовідправника або вантажоодержувача (див. ст. 149 УЖД).
  Перевізник несе також відповідальність за порушення строків перевезення. При цьому транспортні статути і кодекси встановлюють за порушення термінів доставки неустойку, що обчислюється у відсотковому відношенні до провізної плати в залежності від тривалості допущеної перевізником прострочення доставки вантажу.
  Претензії і позови з перевезень вантажів. Під зміна загального правила, що передбачає при виникненні спору між суб'єктами цивільного права безпосереднє звернення з позовом до судових органів, ст. 797 ЦК встановлює обов'язкову досудову процедуру врегулювання суперечок до пред'явлення позову перевізнику при перевезенні вантажів. Вантажоодержувач і грузоотправі-
  Комерційне право. Ч. I. Под ред. В.Ф. Попондопуло, В.Ф. Яковлевої. - СПб., С.-Петербурзький університет, 1997. С. 313
  тель зобов'язані пред'явити претензію перевізнику в порядку, передбаченому відповідним транспортним статутом чи кодексом.
  Претензійний порядок обумовлений тим, що транспортні організації мають в якості своїх клієнтів тисячі організацій, тому вони повинні володіти можливістю при необхідності оголосити розшук вантажу, запросити інші транспортні організації, що брали участь в перевезенні.
  Так як претензії перевізникові пред'являються у порядку, передбаченому транспортним законодавством, слід вказати на дві основні особливості: по-перше, у статутах і кодексах встановлюється, в яких випадках має право на пред'явлення претензії вантажовідправник, а в яких вантажоодержувач, по-друге, транспортні статути і кодекси різко обмежують можливість цесії (передачі права вимоги до транспортної організації). Передати таке право можна тільки між сторонами транспортного зобов'язання, тобто вантажовідправник може передати право вантажоодержувачу і навпаки, а також транспортно-експедиційної організації, що бере участь у наданні послуг з даної перевезенні. Крім того, передача права вимоги може мати місце вищестоящої по відношенню до вантажовідправнику або вантажоодержувачу організації (в даний час це стосується тільки ряду державних підприємств), а також у морському перевезенні - страховику. Передача права на пред'явлення претензії має бути засвідчена переуступним написом на перевізному документі (ст. 172 УЖД, ст. 161 УАТ, ст. 297 КТМ, ст. 221 УВВТ, ст. 114 ВК).
  Позов до перевізника може бути пред'явлений лише у разі повної або часткової відмови перевізника задовольнити претензію або неодержання від нього відповіді у місячний термін.
  Термін позовної давності за вимогами, що випливають із перевезення вантажу, встановлюється в один рік з моменту, що визначається відповідно до транспортних статутів та кодексами.
  Таким чином, зберігши обов'язковий Претензійний порядок і відсилаючи в цілому ряді випадків до спеціального транспортного законодавства, що стосується порядку пред'явлення як претензій, так і позовів, законодавець у гл. 40 ГК вніс до нього цілий ряд змін. Які ж ці зміни і в яких випадках збереглося дію норм спеціального транспортного законодавства?
  По-перше, Претензійний порядок зберігся тільки при пред'явленні вимог до перевізника з перевезення вантажів. У всіх інших випадках, тобто при перевезенні пасажирів і багажу, не потрібно дотримання претензійного порядку Це стосується як пред'явлення вимог самим перевізником до інших учасників зобов'язання, що виникає при перевезенні вантажів, так і при виникненні спорів, пов'язаних з виконанням інших ніж перевезення вантажів , зобов'язань.
  Комерційне право. Ч. I. Под ред. В.Ф. Попондопуло, В.Ф. Яковлевої. - СПб., С.-Петербурзький університет, 1997. С. 314
  По-друге, ЦК, не встановивши строків для пред'явлення претензій і вказавши, що відповідь вважається неодержані, якщо він не прийшов у тридцятиденний термін, тим самим усунув можливість встановлювати терміни для пред'явлення і відповіді на претензії у транспортних статутах і кодексах. Це досить суттєво, бо практично подібні терміни носили пресекательний характер і пропуск строку для пред'явлення претензії означав втрату права на позов. В даний час претензія повинна бути пред'явлена і на неї повинен бути отримана відповідь протягом року - терміну позовної давності, який встановлений для перевезень вантажів. Очевидно, що для інших видів перевезень діє загальний строк позовної давності в три роки.
  По-третє, слід розглянути питання, з якого ж моменту починається перебіг строку позовної давності з перевезень вантажу? ст. 797 ЦК для встановлення моменту початку перебігу строків позовної давності відсилає до транспортних кодексів і статутів. Але транспортне законодавство цей момент для пред'явлення позову до перевізника пов'язує з отриманням відповіді на претензію або неотриманням цієї відповіді у встановлений строк (див. ст. 177 УЖД, ст. 302 КТМ, ст. 165 УАТ,). Отже, можна визнати, що діють терміни для пред'явлення претензій, встановлені транспортними статутами та кодексами. Однак подібне припущення явно не відповідає волі законодавця, вираженої в ст. 797 ГК. Можливо також застосовувати правила, встановлені транспортними статутами та кодексами для моменту виникнення права на претензію, але останнє не відповідає буквальному тлумаченню як ГК, так і норм транспортних статутів і кодексів. Представляється, що необхідно терміново вирішити виниклу колізію.

  [1] Відомості СРСР. 1968. № 39. ст. 351.
  [2] СП РРФСР. 1969. № 2-3. ст. 8.
  [3] Статут внутрішнього водного транспорту Союзу РСР. М., 1956.
  [4] СП СРСР. 1964. № 5. ст. 36.
  [5] СЗ РФ. 1997. № 12. ст. 1383.
  [6] Саппа РФ. 1992. № 24. ст. 2107.
  [7] СЗ РФ. 1995. № 35. ст. 3505.
  [8] Цивільний кодекс Російської Федерації. Частина друга. Текст, коментарі, алфавітно-предметний покажчик / За ред. О.І. Козир, А.Л. Маковського, С.А. Хохлова. М., 1996. С. 412. 
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
 Інформація, релевантна "§ 1. Перевезення"
 1. § 1. Повноваження органів місцевого самоврядування в суспільно-політичній сфері
    перевезення хімічної зброї - з органами державної влади суб'єктів Російської Федерації і органами місцевого самоврядування, на територіях яких здійснюються такі перевезення. При плануванні та проведенні заходів щодо забезпечення радіаційної безпеки, прийнятті рішень в галузі забезпечення радіаційної безпеки, аналізі ефективності зазначених заходів органи місцевого
 2. § 2. Джерела комерційного права
    перевезення не шляхом придбання квитка в касі, а в результаті переговорів та заповнення документа. Інша справа: в ринкових умовах повинні надаватися різноманітні послуги (на будь-який смак) і тоді вибір якості послуг і буде уособлювати свободу договору. Загальні та спеціальні нормативні акти. Такий підрозділ нормативних актів комерційного законодавства здійснюється залежно
 3. § 4. Правовий режим цінних паперів
    перевезення і факт здачі вантажу до перевезення. По-друге, коносамент засвідчує право власності його власника на вантаж, зданий перевізнику і знаходиться на шляху прямування або на складі перевізника. У третьому, пред'явник коносамента володіє безумовним правом фактіче-Комерційне право. Ч. I. Под ред. В.Ф. Попондопуло, В.Ф. Яковлевої. - СПб., С.-Петербурзький університет, 1997. С. 178
 4. § 2. Укладення, зміна і розірвання договорів
    перевезення продукції для агропромислового комплексу є обов'язком постачальника такої продукції, яка витікає з російського Закону «Про пріоритетне забезпечення агропромислового комплексу матеріально-технічними ресурсами» [4]. За ухилення від укладення договору на поставку продукції для агропромислового комплексу цим же Законом встановлена матеріальна відповідальність постачальника
 5. § 3. Виконання зобов'язань
    перевезення, - у місці здачі майна першому перевізникові для доставки його кредитору, - за іншими зобов'язаннями підприємця передати товар або інше майно - у місці виготовлення або зберігання майна, якщо це місце було відоме кредиторові на момент виникнення зобов'язання Треба враховувати, що для застосування цієї норми необхідно одночасне наявність трьох умов а) боржник вступив в
 6. § 4. Забезпечення виконання зобов'язань
    перевезення, оренда, підряд), сторони широко використовують неустойку Але можливість вимагати сплати неустойки без встановлення розмірів збитків не означає повної відсутності залежності між неустойкою і наслідками порушення зобов'язання ст. 333 ЦК надає можливість суду зменшити неустойку, якщо вона явно не відповідає наслідків порушення зобов'язання. Застава. В силу застави
 7. § 5. Відповідальність за порушення зобов'язань
    перевезення); коли за вибором кредитора можуть бути стягнуті або неустойка, або збитки; коли збитки можуть бути стягнуті в повній сумі понад неустойки. Останній випадок (так звана штрафна неустойка) характеризує одну з особливостей відповідальності за порушення підприємницьких договорів, коли за невиконання або неналежне виконання договірних зобов'язань стягуються в повному
 8. § 3. Зберігання
    перевезення, майнового найму, підряду обов'язок щодо збереження речей покладається на перевізника, наймача, підрядника, але цей обов'язок завжди виступає як додаткова по відношенню до основного обов'язку. Відносини зі зберігання, що виникають у цьому випадку, регулюються нормами, що відносяться до основного зобов'язання. В інших випадках зобов'язання по зберіганню виступають не в якості
 9. § 2. Способи та механізм захисту прав та інтересів підприємця
    перевезень, - перевезень річковим транспортом, - автомобільних перевезеннях, - пересиланням поштових відправлень та послуг зв'язку, [2] - вимогам про зміну і розірвання договорів згідно п. 2 ст. 452 ГК. Спірним, з нашої точки зору, є питання про обов'язковість досудової процедури сповіщення боржника до передачі кредитором до арбітражного суду заяви про порушення провадження у
 10. § 3. Природна і державна монополії
    перевезення; послуги транспортних терміналів, портів, аеропортів; послуги загальнодоступною електричного і поштового зв'язку. Для регулювання і контролю діяльності суб'єктів природних монополій утворюються федеральні органи регулювання природних монополій, які для здійснення своїх повноважень має право створювати свої територіальні органи і наділяти їх повноваженнями в межах своєї
© 2014-2022  yport.inf.ua