Головна
ГоловнаЦивільне, підприємницьке, сімейне, міжнародне приватне правоЦивільне право → 
« Попередня Наступна »
Є. Н. Абрамова, Н. Н. Аверченко, Ю. В. Байгушева. Цивільне право: підручник: у 3-х томах
Том 2. Частина 2., 2010 - перейти до змісту підручника

§ 1. Загальна характеристика агентського договору

Поняття агентського договору. Агентський договір визначений в абз. 1 п. 1 ст. 1005 ЦК як договір, за яким одна сторона (агент) зобов'язується за винагороду здійснювати за дорученням іншої сторони (принципала) юридичні та інші дії від свого імені, але за рахунок принципала або від імені та за рахунок принципала.
Подібно договорами доручення, комісії, транспортної експедиції, довірчого управління майном та банківського рахунку агентський договір спрямований на виникнення зобов'язання з надання юридичних послуг, оскільки, здійснюючи дії за рахунок принципала, агент зачіпає його правову сферу.
Незважаючи на значну схожість з договорами доручення і комісії, агентський договір відрізняється від того й іншого. Якщо при договорі доручення між сторонами виникають відносини прямого представництва, а при договорі комісії - відносини непрямого представництва, то агентський договір залежно від його змісту може опосередковувати виникнення відносин як прямого, так і непрямого представництва. У першому випадку агент діє від імені принципала і при здійсненні ним угоди з третьою особою права та обов'язки по ній виникають безпосередньо у принципала (абз. 3 п. 1 ст. 1005 ЦК). У другому випадку агент діє від свого імені та за досконалої їм угоді з третьою особою набуває права і стає зобов'язаним агентом, хоча б принципал і був названий в угоді або вступив з третьою особою в безпосередні відносини по виконанню (абз. 2 п. 1 ст . 1005 ЦК). Разом з тим агент і принципал можуть обумовити, що одні юридичні дії будуть відбуватися агентом від свого імені, а інші - від імені принципала. Цю специфіку агентського договору вдало охарактеризував Г.Є. Авілов: "Спосіб участі агента у відносинах з третіми особами, який є конституюють ознакою для договорів доручення та комісії (і який лежить в основі розмежування цих договорів), для агентського договору, навпаки, значення не має. Сенс агентського договору полягає саме в тому, що діяльність, здійснювана агентом за дорученням і в інтересах принципала, породжує для принципала майнові наслідки. Що ж до характеру взаємовідносин агента з третіми особами, то сторони вправі використовувати будь-яку модель - і доручення, і комісії, і їх поєднання "* (842). Не випадково правове регулювання агентських відносин в гол. 52 ГК виробляється в основному без урахування способу участі агента у відносинах з третіми особами.
Різниця між агентським договором, з одного боку, і договорами доручення і комісії, з іншого, виявляється також у предметі цих договорів. У той час як комісіонер зобов'язується до здійснення угод, а повірений приймає на себе обов'язок вчинити певні юридичні дії, агентська діяльність може бути пов'язана з вчиненням не тільки юридичних, а й фактичних дій (наприклад, з розробкою стратегії рекламної кампанії принципала), хоча останні ніколи не вичерпують предмет агентського договору.
Нарешті, агентські відносини зазвичай мають триваючий характер. Ця особливість зазначених відносин відзначена в тій частині формулювання абз. 1 п. 1 ст. 1005 ЦК, де йдеться, що агент зобов'язується здійснювати певні дії, тоді як обов'язки повіреного та комісіонера розкриваються в законі через дієслово "вчинити" (п. 1 ст. 971, абз. 1 п. 1 ст. 990 ЦК). Необхідно, однак, мати на увазі, що припис закону про допустимість укладення договору на певний строк або без зазначення строку його дії, відноситься і до договору доручення (п. 2 ст. 971 ЦК), і до договору комісії (п. 2 ст. 990 ЦК), і до агентського договору (п. 3 ст. 1005 ЦК).
За своєю правовою природою агентський договір являє собою зобов'язальний, консенсусний, взаємний і відшкодувальний договір.
Правове регулювання агентських відносин. Відносинам, що випливають із агентського договору, присвячені приписи ст. 1005-1011 ЦК. Залежно від того, чи діє агент за умовами договору від імені принципала або від свого імені, до агентських відносин відповідно застосовуються приписи гл. 49 або гол. 51 ГК, за винятком тих з них, які суперечать спеціальним розпорядженням закону про агентуванні (ст. 1005-1010 ЦК) або суті агентського договору (ст. 1011 ЦК). Так, питання про приналежність майна, придбаного агентом від свого імені для принципала, вирішується на підставі п. 1 ст. 996 ГК, згідно з яким речі, придбані комісіонером за рахунок комітента, є власністю останнього. Навпаки, припис п. 1 ст. 975 ЦК про те, що довіритель, як правило, зобов'язаний видати повіреному довіреність на вчинення юридичних дій, до агентських відносин застосовуватися не може, оскільки суперечить спеціальному приписом п. 2 ст. 1005 ЦК.
Законом можуть бути передбачені особливості окремих видів агентського договору (п. 4 ст. 1005 ЦК). Так, ст. 232-239 КТМ визначають специфіку договору морського агентування. На відміну від приписи п. 3 ст. 990 ГК, що допускає можливість встановлення особливостей окремих видів договору комісії як законом, так і іншими правовими актами, припис п. 4 ст. 1005 ЦК обмежує коло нормативних актів, в яких можуть передбачатися особливості окремих видів агентського договору, виключно законами.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " § 1. Загальна характеристика агентського договору "
 1. § 3. Правові форми інноваційної діяльності
  характеристика. Розглядаючи ознаки інноваційної діяльності та аналізуючи її особливості, ми мали можливість переконатися в тому, що створення, виробництво і реалізація інноваційного продукту вимагають участі широкого кола суб'єктів: від винахідників, конструкторів і технологів до професійних підприємців і спеціалізованих організацій. Всі вони є учасниками єдиного
 2. § 1. Загальна характеристика договору комерційної концесії
  агентського договору та договору комісії, в рамках договору комерційної концесії користувач діє за свій рахунок, а не за рахунок принципала або комітента, і на свій ризик. Іншими словами, економічний ефект від дій агента або комісіонера, будь то прибуток або збитки, відноситься головним чином на принципала, який не тільки фінансує відповідну угоду, а й приймає на себе ризик
 3. Короткий перелік латинських виразів, використовуються в міжнародній практиці
  спільна. Душанбе, 1972. С. 79). * (420) Детальніше про множинність осіб у зобов'язанні див.: Новицький І.Б., Лунц Л.А. Загальне вчення про зобов'язання. М., 1950. С. 202-219 (автор глави - І.Б. Новицький). * (421) Детальніше про поняття і сутності толінгу див.: Брагінський М.І., Витрянский В.В. Договірне право. Кн. 3. М., 2002. С. 32-34; Цивільний кодекс РФ. Ч. 1: наук.-практ. коммент. / Під ред. тобто
 4. 1. Поняття і загальна характеристика
  агентського договору, то, як правильно зазначає Є.А. Суханов, "довірче управління виключає не тільки можливість виступу керуючого від імені власника, а й покладання ним своїх обов'язків на третю особу (тоді як агент може не тільки виступати від імені принципала, але і вступати в субагентські відносини, особливо при необхідності вчинення дій фактичного порядку). При
 5. 2.3. Регіональна уніфікація колізійних норм
  загальна характеристика імперативних норм як імперативних норм права, що регулюють відповідні відносини незалежно від підлягає застосуванню права. По-друге, аналогічно Римської конвенції 1980 р. ця стаття ГК РФ допускає при застосуванні права будь-якої країни застосування судом імперативних норм права іншої країни. По-третє, мова йде про застосування імперативних норм права не будь-якої країни,
 6. § 1. Загальна характеристика
  договорами про розмежування предметів ведення і повноважень між органами державної влади РФ і органами державної влади суб'єкта РФ, питання про це вирішується судом. До набрання чинності рішення суду про визнання федерального закону, іншого нормативного правового акта РФ або закону чи іншого нормативного правового акта суб'єкта РФ або окремих їх положень не відповідають
 7. § 2. Джерела комерційного права
  загальна концепція всіх федеративних договорів, укладених Російською Федерацією з суб'єктами РФ. Вони разом з Конституцією РФ встановлюють виключну сферу ведення РФ і області спільного ведення РФ і суб'єктів РФ. Всі інші питання, в тому числі пов'язані з нормотворчеству, є сферою ведення суб'єктів РФ. [2] Про загальні принципи організації місцевого самоврядування в Російській
 8. § 2. Правовий режим речей
  загальна класифікація речей, наведена в гол. 6 ЦК та включає такі категорії, як нерухомі та рухомі речі, ділені і неподільні, складні речі, головні речі і приналежності, плоди, продукція та доходи, а також такі спеціальні об'єкти, як гроші і валютні цінності. Особливе місце серед об'єктів речових прав підприємців займають підприємства, кожне з яких виступає як єдиний
 9. § 4. Правовий режим цінних паперів
  загальна класифікація за вмістом майнових прав, засвідчених цінними паперами, вже була наведена вище (цінні папери з речове-правовим і зобов'язально-правовим змістом). Безпосередньо в Цивільному кодексі (ст. 145) міститься вказівка на розділення всіх цінних паперів за способом легітимації уповноваженої особи. Під легітимацією слід розуміти той конкретний порядок, в
 10. § 2. Оренда
  загальна сума, що виплачується лізингоодержувачем лізингодавцю за надане йому право користування майном - предметом договору [4]. Загальна сума лізингових платежів включає: суму, яка відшкодовує повну (або близьку до неї) вартість лізингового майна; суму, яка виплачується лізингодавцю за кредитні ресурси, використані ним для придбання майна за договором лізингу; комісійну
© 2014-2022  yport.inf.ua