Головна
ГоловнаЦивільне, підприємницьке, сімейне, міжнародне приватне правоЦивільне право → 
« Попередня Наступна »
Є. Н. Абрамова, Н. Н. Аверченко, Ю. В. Байгушева. Цивільне право: підручник: у 3-х томах
Том 2. Частина 2., 2010 - перейти до змісту підручника

§ 1. Загальна характеристика договору комерційної концесії

Поняття договору комерційної концесії. За договором комерційної концесії одна сторона (правовласник) зобов'язується надати іншій стороні (користувачеві) за винагороду на строк або без зазначення строку право використовувати в підприємницькій діяльності користувача комплекс належних правоволодільцеві виключних прав, що включає право на товарний знак, знак обслуговування, а також права на інші передбачені договором об'єкти виключних прав, зокрема, на комерційне позначення, секрет виробництва (ноу-хау) (ст. 1027 ЦК).
Договір комерційної концесії - це консенсуальної, відшкодувальний і взаємний договір, який опосередковує надання комплексу виключних прав на результати інтелектуальної діяльності та засоби індивідуалізації для використання у підприємницькій діяльності. Термін "концесія" походить від латинського слова concession, що означає надання, дозвіл, поступку.
Зобов'язальні відносини, що виникають з договору комерційної концесії, є комплексними, проте договір комерційної концесії не відноситься до змішаних договорами в сенсі п. 3 ст. 421 ГК, а є новим для вітчизняного законодавства самостійним видом зобов'язань. Цей договірний інститут був вперше передбачений частиною другою Цивільного кодексу, укладачі проекту якого орієнтувалися на реально складаються на ринку економічні відносини * (883). При цьому ряд норм гл. 54 ГК спрямований на охорону інтересів третіх осіб - покупців (замовників) продукції та послуг, що реалізуються в рамках концесійних відносин.
Хоча економічні інтереси сторін комерційної концесії певною мірою протилежні, вони мають однакову господарську мета - експансію на ринку шляхом просування єдиної бізнес-концепції, "торгової марки", "фірми" * (884). Концесія використовується правовласниками не тільки для отримання додаткових доходів, а й для інтенсивного освоєння нових ринків збуту з мінімальними витратами. Для користувачів-концесіонерів ведення бізнесу під відомою маркою представляється благодатним грунтом для докладання зусиль і здійснення інвестицій з передбачуваною комерційної перспективою. Опора на ресурси і досвід головної компанії, відоме ім'я забезпечують довіру з боку споживача. Таким чином, зусилля багатьох осіб призводять до ефекту "сніжного кома", який зміцнює комерційні позиції всіх сторін концесійної мережі. Як зазначає Л.А. Трахтенгерц, відносинам у рамках договору комерційної концесії притаманне постійне тісне співробітництво сторін * (885).
Виступ правовласника і користувача під одним брендом не повинно вести до їх ототожнення, оскільки кожен з них самостійно бере участь у господарському обороті. Відносини комерційної концесії не повинні залишатися секретом для контрагентів: користувач зобов'язаний найбільш очевидним способом сповіщати споживачів про те, що працює під чужою маркою за концесії.
У літературі зазначалося, що стосовно третіх осіб користувач повинен прагнути до двоєдиної мети, яка на перший погляд здається парадоксальною: одночасно створити у цих осіб ілюзію, ніби вони отримують "фірмовий" товар у виробника, т . е. абсолютно йому тотожний, в приміщенні, оформленому так само, як у "фірмового" продавця, з усіма супутніми послугами і т.д., і тут же цю ілюзію розвіяти, безумовно показавши, що насправді ці особи мають справу не з оригінальним виробником , а з самостійним підприємцем, який, правда, використовує цю марку на законній підставі * (886).
Виходячи з вищесказаного можна сформулювати наступне доктринальне визначення: комерційна концесія - це підприємницький договір, за яким одна сторона (правовласник) з метою розширення свого бізнесу (комерційного підприємства) за винагороду надає іншій стороні (користувачеві) право від власного імені реалізовувати або іншим чином вводити в діловий обіг продукти (товари, послуги), ідентичні продуктам правовласника, під маркою останнього.
Комерційна концесія і франчайзинг. Подібна система організації господарських зв'язків давно відома закордонному законодавству під назвою "франчайзинг". Правовласник відповідно іменується "франчайзер", а користувач - "франчайзі". Відомо, що саме договори франчайзингу служили орієнтиром для розробників гл. 54 ГК. Однак концепція франчайзингу як моделі бізнесу, безсумнівно, ширше, ніж відносини, регульовані власне договором комерційної концесії.
По-перше, у зв'язку з відсутністю гнучкості легальної формули цього договору (п. 1 ст. 1027 ЦК), гл. 54 ЦК не буде застосовуватися до угод, де правовласник з якоїсь причини надає користувачеві ліцензію не так на товарний знак, а на інший засіб індивідуалізації. По-друге, за рамками даного виду зобов'язань залишаються такі неминучі аспекти відносин сторін як поставка товару (у разі збутового франчайзингу), запасних частин і витратних матеріалів, надання послуг. Таким чином, франчайзинг в широкому сенсі опосередковується не тільки договором комерційної концесії, але системою взаємопов'язаних паралельних зобов'язань, регульованих різними главами частини другої Цивільного кодексу. Договір комерційної концесії в цьому випадку служить центральним об'єднуючою ланкою для окремих договорів, які опосередковують комплексні відносини сторін, що дало деяким дослідником підстави характеризувати його як рамковий договір * (887).
У країнах Заходу правове регулювання в цій сфері спрямоване, в основному, на охорону інтересів концесіонера (користувача), як економічно більш слабкої сторони у відносинах з правовласником. Спеціальні нормативні акти про франчайзинг діють в США (на федеральному рівні - Звід правил про франчайзинг, закріплений в Единообразном торговому кодексі США, місцеві закони маються на 15 штатах), Канаді (на рівні провінцій), у Франції, Іспанії, Австралії, Індонезії, Китаї та інших країнах.
У країнах Європейського Союзу відносини франчайзингу регулюються єдиним для ЄС "наднаціональним" актом про франчайзинг - Регламентом N 4087/88 Європейської ЄС від 30 листопада 1988 * (888) До його прийняття спеціальних правових актів про франчайзинг в ЄЕС не існувало. Національних актів про франчайзинг немає ні в одній з держав Західної Європи і понині.
Спочатку комерційні концесії на російському ринку надавалися, в основному, західними компаніями - "Баскін Роббінс", "Сабвей", "АльфаГрафікс", "Кока-Кола", "Містер Дорз", "Грільмастер" та ін, переважно в сфері громадського харчування, а також у сфері обслуговування населення. Ці компанії і в даний час працюють в Росії. Перший договір комерційної концесії, зареєстрований в російському Патентному відомстві в 1996 році, був укладений компаніями "Колгейт-Палмолів" (США), що діяла як правовласника, та АТ "Колгейт-Палмолів" (РФ). Крім прав на використання фірмового найменування і товарних знаків, договір передбачав надання прав на використання 35 винаходів і 7 промислових зразків в області виробництва предметів та засобів гігієни. Цей договір діє і сьогодні * (889).
Серед вітчизняних франчайзерів слід зазначити паливні компанії (наприклад, "Лукойл", "Сибнефть") та роздрібні торгові мережі - "Перехрестя", "Копійка", "Пятерочка" і т.д.
Види франчайзингу. У рамках франчайзингової системи може здійснюватися підприємницька діяльність, спрямована як на задоволення побутових потреб громадян (громадське харчування, побутове обслуговування, туризм, індустрія розваг) * (890), так і на потреби комерційних організацій (оренда автомобілів, експрес-доставка кореспонденції, салони конторських послуг, розповсюдження та обслуговування комп'ютерних систем, зокрема правових інформаційно-пошукових систем).
Г.Є. Авілов пропонує наступну класифікацію цих договорів:
1) збутової франчайзинг (використовується виробником товарів для побудови єдиної розгалуженої збутової мережі, функціонування якої знаходиться під його контролем);
2) торговий франчайзинг (торгова організація відкриває мережу своїх магазинів, які юридично не є її структурними підрозділами, філіями або дочірніми підприємствами);
3) франчайзинг у сфері побутового обслуговування (типовими прикладами цього виду франчайзингу, близького до торгового франчайзингу, є мережі фірмових готелів, ресторанів або авторемонтних майстерень);
4) виробничий франчайзинг (використовується виробником для розширення виробництва своїх товарів і їх просування на нові ринки) * (891).
Іншу класифікацію пропонує Л.Т. Ібадова, яка залежно від обсягу наданих прав виділяє два види франчайзингу:
1) дилерський, при якому дрібна фірма поширює продукцію головної компанії або надає послуги від її імені, отримуючи певну частку від обсягу продажів;
2) корпоративний, коли крім самостійного використання торгової марки, продукції або послуги користувач (франчайзі) підключається до повного циклу господарської діяльності головної компанії * (892).
Правове регулювання. Основні положення про договір комерційної концесії інкорпоровані в гол. 54 ГК. Крім того, до відносин, що виникають з договору комерційної концесії, за аналогією закону можуть бути також застосовані правила розд. VII ГК про ліцензійному договорі (ст. 1235-1238 гл. 69 ЦК), якщо це не суперечить положенням гл. 54 ЦК та суті договору комерційної концесії.
При цьому ряд норм, що регулюють комерційну концесію як окремий вид договору в російському законодавстві, спрямовані на захист інтересів покупців (замовників) продукції та послуг, що реалізуються користувачем на підставі подібного договору.
Слід зазначити, що вітчизняний законодавець обійшов увагою цілі групи відносин, вельми важливі на практиці. Це, зокрема, відносини з приводу преддоговорного надання потенційному користувачеві повної, достовірної та добросовісної інформації про бізнес правовласника, а також "постдоговорние" відносини, зокрема, доля залишків товарних запасів, недопущення взаємної конкуренції між сторонами протягом певного терміну після припинення договору * (893). Господарюючим суб'єктам слід враховувати існування цих прогалин в законодавстві і, по можливості, опрацьовувати відповідні положення при складанні конкретних договорів комерційної концесії.
Відмінності комерційної концесії від суміжних договорів. Проблеми відмежування договору комерційної концесії від суміжних договірних конструкцій зачіпаються у багатьох публікаціях * (894). Найбільш близький до договору комерційної концесії ліцензійний договір (ст. 1235-1237 ЦК). Передача прав на засоби індивідуалізації є стрижнем для даного виду зобов'язань. Не випадково до відносин сторін договору комерційної концесії в якості субсидіарного статуту застосовуються норми частини четвертої ЦК про ліцензійні договори. Систематичне тлумачення норм Цивільного кодексу (ст. 1027, 1028 та п. 3 ст. 1037 ЦК) дозволяє зробити висновок, що саме надання права використовувати товарний знак є необхідною ознакою для кваліфікації угоди як договору комерційної концесії. Інші компоненти комплексу прав і комерційної інформації, що надаються правовласником, визначаються на розсуд сторін. Однак предмет договору комерційної концесії не вичерпується наданням ліцензії на комплекс виключних прав. Таким договорами, на відміну від ліцензійних, притаманне постійне тісне співробітництво сторін протягом терміну договору з метою розширення присутності товарів (робіт, послуг) під маркою правовласника на ринку. Ліцензійні відносини є лише одним з аспектів взаємних прав і обов'язків сторін.
Якщо предмет угоди обмежується передачею прав на використання товарного знака (знака обслуговування), то договір слід кваліфікувати як ліцензійний. За договором комерційної концесії правовласник надає не лише права на засоби індивідуалізації та супутню комерційну інформацію, але також право використовувати окремі елементи фірмового найменування і (або) комерційне позначення правовласника.
Комерційну концесію слід відрізняти і від концесійних угод - однієї з форм державно-приватного партнерства, правовою основою якого служить Федеральний закон від 21 липня 2005 р. "Про концесійні угоди" * (895). У таких угодах однієї зі сторін - концедентом - завжди виступає публічно-правова освіта, а предметом є реновація та експлуатація нерухомого майна, права на яке передаються концесіонеру на період угоди * (896).
На відміну від договору оренди, комерційна концесія опосередковує надання прав на результати інтелектуальної діяльності - нематеріальні об'єкти, а не прав на неспоживна речі (ч. 1 п. 1 ст. 607 ЦК). За своєю природою об'єкти виключних прав мають нематеріальний характер, можливість їх фактичне використання не обумовлена їх фізичної передачею правовласником своєму контрагенту. Практична можливість використання об'єктів патентних прав, засобів індивідуалізації доступна всім і кожному, вона обмежується лише юридичною монополією правовласника (його винятковими правами). Тому договір комерційної концесії передбачає такого елемента як передача предмета договору у володіння, що характерно для договору оренди. Водночас у головному суспільні відносини, опосередковувані цими договорами - надання та оплатній основі тимчасової можливості використання об'єктів цивільних прав у господарській діяльності, - дуже подібні. Тому не виключено застосування окремих норм про оренду до договору комерційної концесії за аналогією закону.
  На відміну від посередницьких договорів, зокрема агентського договору та договору комісії, в рамках договору комерційної концесії користувач діє за свій рахунок, а не за рахунок принципала або комітента, і на свій ризик. Іншими словами, економічний ефект від дій агента або комісіонера, будь то прибуток або збитки, відноситься головним чином на принципала, який не тільки фінансує відповідну угоду, а й приймає на себе ризик сприятливих або несприятливих майнових наслідків скоєних такими посередниками угод. Концесіонер ж діє за свій рахунок і на свій ризик. Його роль ширше функцій посередника. Він непросто виступає додатковим каналом збуту, а організовує процес продажів відповідно до бізнес-концепцією правовласника і використовує його бренд, а також, як правило, самостійно здійснює ліцензовану діяльність або переробку (обслуговування) товарів, виготовлених правовласником. Крім того, в договорах комісії та агентування принципал сплачує винагороду комісіонеру (дистриб'ютору, агенту), а в договорі комерційної концесії, навпаки, користувач сплачує винагороду правовласнику. 
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
 Інформація, релевантна "§ 1. Загальна характеристика договору комерційної концесії"
 1. § 2. Способи та механізм захисту прав та інтересів підприємця
    характеристика способів захисту прав та інтересів підприємця. Підприємці забезпечені правовим захистом не в меншому обсязі, ніж інші суб'єкти правових відносин - громадяни-непідприємці, некомерційні організації, державні та муніципальні освіти. Як карально-пресекательние заходи покарання, передбачені адміністративним і кримінальним законодавством, так і
 2. § 3. Правові форми інноваційної діяльності
    характеристика. Розглядаючи ознаки інноваційної діяльності та аналізуючи її особливості, ми мали можливість переконатися в тому, що створення, виробництво і реалізація інноваційного продукту вимагають участі широкого кола суб'єктів: від винахідників, конструкторів і технологів до професійних підприємців і спеціалізованих організацій. Всі вони є учасниками єдиного
 3. § 3. Умови дійсності і види недійсних угод
    характеристики, але фактично ними не має, в наявності порушення зобов'язання, яке тягне за собою відповідні наслідки. Особливі правові наслідки настають і тоді, коли продавець при укладенні договору був поставлений покупцем до відома про конкретну мету придбання товару, але, незважаючи на це, передав покупцеві товар, непридатний для використання у відповідності з вказаними
 4. Короткий перелік латинських висловів, які використовуються в міжнародній практиці
    загальна. Т. 1. СПб., 1911. С. 425. Давнім походженням поділу прав речових і зобов'язальних, на думку К.І. Скловського, пояснюється як насилу раціонально уловлюється, так і інтуїтивно котрого уявляємо, безперечний, характер цього розподілу (Скловський К.І. Власність в цивільному праві: Навчальний практ. Посібник. 3-е изд. М., 2002. С. 116 -117). * (651) Див: Покровський І.А. Історія римського
 5. § 1. Загальні положення про купівлю-продаж
    загальна характеристика договору купівлі-продажу. Купівля-продаж - економічне відношення, покоїться на формулі "товар - гроші". Поява купівлі-продажу по праву пов'язують з початком цивілізованих товарних відносин, з історичною епохою появи грошей, на частку яких випала роль і функція загального вартісного еквівалента. Відносини купівлі-продажу не слід змішувати з опосредующей їх
 6. § 8. Договір оренди підприємства
    характеристика договору оренди підприємства. За договором оренди підприємства в цілому як майнового комплексу, що використовується для здійснення підприємницької діяльності, орендодавець зобов'язується надати орендарю за плату в тимчасове володіння і користування земельні ділянки, будівлі, споруди, обладнання та інші входять до складу підприємства основні засоби, передати в
 7. Короткий перелік латинських висловів, які використовуються в міжнародній практиці
    загальна. Душанбе, 1972. С. 79). * (420) Детальніше про множинність осіб у зобов'язанні див.: Новицький І.Б., Лунц Л.А. Загальне вчення про зобов'язання. М., 1950. С. 202-219 (автор глави - І.Б. Новицький). * (421) Детальніше про поняття і сутності толінгу див.: Брагінський М.І., Витрянский В.В. Договірне право. Кн. 3. М., 2002. С. 32-34; Цивільний кодекс РФ. Ч. 1: наук.-практ. коммент. / Під ред. тобто
 8. § 2. Система російського законодавства про інтелектуальну власність
    загальна характеристика зазначених розділів, які разом із загальними положеннями та правилами деяких інших законів і підзаконних актів утворюють законодавство про окремі результати інтелектуальної діяльності та засоби індивідуалізації. Законодавство про авторське право представлено правилами глави 70 ЦК. За своїм обсягом зазначена глава навіть трохи перевершує обсяг тієї частини Закону РФ
 9. Тема 6.1. Загальна характеристика цивільного права, його норми і джерела
    загальна норма, яка містить перелік окремих видів об'єктів цивільних прав, і спеціальні норми, що встановлюють їх правовий режим. Окремі глави присвячені цінних паперів та нематеріальних благ, які є невідчужуваними і не передається. Цивільний кодекс дає більш чітке визначення угод, під якими розуміються дії громадян і юридичних осіб, спрямовані на встановлення, зміну
 10. § 2. Джерела комерційного права
    загальна концепція всіх федеративних договорів, укладених Російською Федерацією з суб'єктами РФ. Вони разом з Конституцією РФ встановлюють виключну сферу ведення РФ і області спільного ведення РФ і суб'єктів РФ. Всі інші питання, в тому числі пов'язані з нормотворчеству, є сферою ведення суб'єктів РФ. [2] Про загальні принципи організації місцевого самоврядування в Російській
© 2014-2022  yport.inf.ua