Головна
ГоловнаЦивільне, підприємницьке, сімейне, міжнародне приватне правоЦивільне право → 
« Попередня Наступна »
Є. Н. Абрамова, Н. Н. Аверченко, Ю. В. Байгушева. Цивільне право: підручник: у 3-х томах
Том 2. Частина 2., 2010 - перейти до змісту підручника

§ 2. Елементи договору комерційної концесії

Сторони договору комерційної концесії. Сторонами договору комерційної концесії згідно з російським законодавством можуть бути як незалежні, так і афільовані між собою особи.
Правовласником (франчайзером), як правило, виступає компанія, що має широко відому торгову марку і високу репутацію. Таким може бути не тільки власник виключних майнових прав, а й особа, яка на законній підставі отримало похідні права на відповідні майнові права (наприклад, ліцензіар). У цьому випадку обсяг і умови надання прав за договором комерційної концесії повинні відповідати умовам ліцензійного договору.
Користувач (франчайзі чи концесіонер) - це особа, яка зацікавлена у веденні підприємницької діяльності під маркою (брендом) і відповідно до концепції правовласника.
Сторонами договору комерційної концесії можуть бути комерційні організації та громадяни, зареєстровані як індивідуальних підприємців (п. 3 ст. 1027 ЦК). Таким чином, участь некомерційних організацій, у тому числі провідних підприємницьку діяльність, в якості як правовласників, так і користувачів виключається * (897).
За загальним правилом стороною договору не може виступати громадянин, який не має статусу підприємця. Водночас громадянин, який здійснює підприємницьку діяльність без створення юридичної особи з порушенням вимог про реєстрацію як індивідуального підприємця, не вправі посилатись відносно укладених ним при цьому угод на те, що він не є підприємцем. Суд може застосувати до таких оборудок правила про зобов'язання, пов'язаних із здійсненням підприємницької діяльності, зокрема про договір комерційної концесії (п. 4 ст. 23 ЦК).
Предмет договору комерційної концесії. Комерційна концесія (франчайзинг) може використовуватися для розповсюдження самих різних продуктів: промислових і споживчих товарів, послуг, методів виробництва і бізнес-процесів. Однак норми гл. 54 ГК будуть застосовуватися лише до таких об'єктів, які охороняються нормами про інтелектуальної власності: c точки зору закону предметом договору комерційної концесії виступає комплекс належних правоволодільцеві виключних прав, що включає право на товарний знак, знак обслуговування, а також права на інші передбачені договором об'єкти виключних прав , зокрема, на комерційне позначення, секрет виробництва (ноу-хау) (п. 1 ст. 1027 ЦК).
Склад комплексу надаються користувачеві прав є істотною умовою договору комерційної концесії. З буквального тлумачення ст. 1027 ЦК, а також його тлумачення в системному зв'язку зі ст. 1028 ЦК, випливає, що необхідною складовою предмета договору комерційної концесії є товарний знак. Це означає, що до договору про передачу прав на використання комплексу об'єктів інтелектуальної власності, який товарний знак (знак обслуговування) не включає, норми про комерційної концесії можуть застосовуватися тільки за аналогією. Такий підхід навряд чи виправданий. Комерційне позначення і деякі інші об'єкти виключних прав виконують ту ж функцію, що і товарний знак і цілком можуть служити "якорем" бренду, тобто центральним елементом комплексу виключних прав, переданих за договором комерційної концесії.
Очевидно, що надання права на використання товарного знака є необхідним елементом договору, однак воно не є достатнім. Для кваліфікації угоди як договору комерційної концесії необхідно, щоб комплекс виняткових прав крім товарного знака включав і факультативні об'єкти - комерційні позначення, винаходи, промислові зразки, корисні моделі, комерційну інформацію.
В силу п. 6 ст. 1235 ЦК об'єкти виключних прав, право використання яких надається за договором, повинні бути не просто пойменовані в його тексті, але детально індивідуалізовані шляхом зазначення у відповідних випадках номера і дати видачі документа, що посвідчує виключне право на такий результат або на такий засіб (патент, свідоцтво).
З об'єктів інтелектуальної власності, права користування якими надаються на підставі договору комерційної концесії, з набранням чинності частини четвертої ЦК виключено фірмове найменування. Будучи засобом індивідуалізації конкретної юридичної особи, фірмове найменування має відрізнятися від фірмових найменувань інших юридичних осіб. Фірмове найменування прийнято розділяти на дві основні частини: корпус фірми (організаційно-правова форма організації, її тип і предмет діяльності) і додавання (спеціальне позначення організації, що дозволяє відрізнити її від інших організацій, скорочене найменування організації та інші додавання).
Як об'єкт договору комерційної концесії може виступати не все фірмове найменування з усіма його атрибутами, а лише окремі його елементи, які індивідуалізують підприємця як учасника цивільного обороту і виділяють його серед інших підприємців такий же організаційно-правової форми.
Суттєвим для даного виду зобов'язань у доктрині пропонується вважати і умова про характер підприємницькій діяльності користувача * (898). Йдеться про матеріальні, організаційних, економічних та інших характеристиках комерційного підприємства, на базі якого користувач буде вести бізнес під фірмою правовласника (галузь економіки, виробничі потужності, види товарної продукції, види договорів, які укладатиме користувач для її просування на ринку, і т . п.)
Належні правовласнику права на об'єкти інтелектуальної власності не відступаються користувачеві; він лише отримує право використовувати їх у господарській діяльності, причому виконання яких додаткових формальностей (наприклад, укладення та реєстрації ліцензійного договору) не потрібно.
Надані за договором комерційної концесії права можуть бути як ексклюзивними - коли ніхто, окрім користувача не вправі здійснювати їх на певній території та / або щодо певного виду використання (виключна ліцензія), так і не ексклюзивними (невиключна ліцензія) (п. 1 ст. 1236 ЦК).
Визначення сфери ексклюзивності діяльності користувача, особливо для "дистанційних" видів бізнесу - продаж товарів поштою, телекомунікаційних та інформаційних послуг, - є звичайною практикою комерційної концесії. Цей принцип спрямований на зменшення "конкуренції серед своїх", тобто на розмежування сфер впливу і за рахунок цього на стимулювання франчайзі до розвитку бізнесу за рахунок підвищення якості та обсягу послуг, а не за рахунок екстенсивного розширення (розпилення) своїх зусиль.
Франчайзинг не виключає внутрішньомережний конкуренції, і це є його перевагою * (899).
Як зазначалося раніше, норми гл. 54 ГК забезпечують підвищений захист інтересів споживачів. Ця мета досягається шляхом покладання на сторони підвищених зобов'язань і юридичної відповідальності. Імперативний характер цих положень позбавляє даний вид зобов'язань гнучкості і робить його більш ризикованим. Власники відомих брендів часто уникають оформлення відносин з регіональними та місцевими підрозділам з використанням інституту комерційної концесії. Тому на практиці відносини, які містять всі ознаки договору комерційної концесії, оформляються шляхом укладання ліцензійних, маркетингових, дистриб'юторських, агентських та інших подібних договорів. Такі договори повинні визнаватися удаваними угодами (п. 2 ст. 170 ЦК), а до відносин сторін повинні застосовуватися положення про комерційну концесію.
Правила про комерційної концесії можуть у багатьох випадках застосовуватися до так званими договорами багаторівневого маркетингу, навіть якщо укладаються з учасниками маркетингової "ланцюжка" або "піраміди" договори і не містять прямої відсилання до норм гл. 54 ГК.
Ціна договору. Договір комерційної концесії може бути тільки оплатним. Розмір винагороди є істотною умовою договору і тому повинен бути спеціально обумовлений сторонами. Таким чином, правило п. 3 ст. 424 ЦК не застосовується.
Винагорода зазвичай носить комплексний характер і включає ряд виплат. Крім того, договором зазвичай встановлюються як регулярні платежі франчайзеру на покриття його витрат, пов'язаних з підтриманням і розвитком франчайзингової системи, так і разова виплата за право відкрити концесійну підприємство та надання стартового пакета.
Існують два основні підходи до встановлення як разових, так і періодичних виплат: роялті та паушальний платіж. Паушальний платіж встановлюється у твердій сумі і не залежить від фактичного обсягу діяльності користувача. Зазвичай у формі паушального платежу встановлюється "вступний внесок" користувача. Якщо винагорода встановлюється у формі роялті, то його розмір визначається пропорційно показниками діяльності користувача в вартісному (оборот, виручка) або натуральному (кількість одиниць продукції, виробничі площі, кількість посадкових місць) вираженні. Так зазвичай фіксуються періодичні платежі.
При укладанні договору субконцесії (див. § 5 цієї глави) користувач зазвичай виплачує правовласнику частина ліцензійних платежів, що надійшли від субконцессіонеров (вторинних користувачів).
Як відзначається в літературі, різні способи встановлення винагороди не слід абсолютизувати, оскільки використання різних підходів дозволяє практично повністю стерти межу між ними. Паушальний платіж може бути встановлений у договорі як деяка фіксована сума, але його виплата здійснюється частинами, причому перерахування кожної частини обумовлено настанням певних подій, наприклад отриманням ліцензіатом доходів від реалізації продукту. Виплати у вигляді роялті можуть обчислюватися у вигляді відрахувань від продажів за фіксованою ставкою, але при цьому однією з умов договору може бути виплата неповернутих авансу, який погашається за рахунок роялті. Якщо сума авансу досить велика, то його відмінність від паушального платежу стає дещо примарним * (900).
Термін і територія дії договору. Іноді в літературі зазначається, що "як істотної умови за ознакою необхідності для договорів даного типу може бути названо умова про термін дії договору комерційної концесії" * (901). Дане положення дуже суперечливе.
На практиці договір комерційної концесії зазвичай укладається на певний строк, однак ця умова не є істотним (ст. 1027 ЦК). Сторони можуть укласти договір і без зазначення строку: у такому випадку кожна із сторін договору має право за своїм розсудом відмовитися від договору, завчасно надіславши повідомлення.
Договір, укладений на певний строк, може припинитися і до його закінчення як з загальних підставах - згодою сторін або на вимогу однієї із сторін у зв'язку з істотним його порушенням, так і по спеціальних підстав, які обговорюються нижче (§ 5 цієї глави).
В силу п. 2 ст. 1027 ЦК договір комерційної концесії передбачає використання комплексу виключних прав, ділової репутації і комерційного позначення правовласника із зазначенням або без зазначення території використання. Правовий наслідок відсутності в договорі комерційної концесії умови про території використання об'єкта виключних прав гл. 54 ЦК не передбачено. У цьому випадку буде діяти норма п. 3 ст. 1235 ЦК: якщо ліцензійна територія в договорі не вказана, це буде вся територія Російської Федерації * (902).
Форма та порядок укладання договору. Договір комерційної концесії повинен бути укладений у письмовій формі. Крім того, договір підлягає державній реєстрації у федеральному органі виконавчої влади з інтелектуальної власності. До 1 січня 2008 р. було потрібно і реєстрація договору у Федеральній податковій службі РФ, яка веде Єдиний державний реєстр юридичних осіб, однак з набранням чинності частини четвертої ЦК це вимога скасовано.
Вимога реєстрації в Роспатенті договорів комерційної концесії з необхідністю випливає з того, що всі договори містять елементи, що стосуються передачі права на використання товарного знака.
Державній реєстрації підлягають договори комерційної концесії (субконцесії), що передбачають використання як товарних знаків, зареєстрованих у Державному реєстрі товарних знаків і знаків обслуговування Російської Федерації, так і знаків, що охороняються без реєстрації в Російській Федерації в силу міжнародних договорів, а також об'єктів, що охороняються відповідно до патентного законодавства. Державній реєстрації підлягає також зміна і дострокове розірвання договору комерційної концесії, укладеного із зазначенням терміну, а також розірвання договору, укладеного без зазначення строку.
У правилах Роспатенту, що встановлюють порядок реєстрації договорів про поступку виняткових прав та наданні ліцензій на їх використання, міститься спеціальна гл. V "Особливості реєстрації договорів комерційної концесії (субконцесії)" * (903).
Реєстрація не обмежується проставленням спеціального надпису (штампа) на представлених оригіналах договору, а передбачає цілий комплекс дій:
  1) перевірка договору на відповідність положенням законодавства РФ, що регулює відносини у сфері інтелектуальної власності;
  2) власне реєстрація договору (проставлення напису / штампу);
  3) внесення відомостей про договір у відповідні Державні реєстри:
  - Державний реєстр товарних знаків і знаків обслуговування Російської Федерації;
  - Державний реєстр винаходів Російської Федерації;
  - Державний реєстр корисних моделей Російської Федерації;
  - Державний реєстр промислових зразків Російської Федерації;
  4) публікація відомостей про зареєстроване договорі комерційної концесії.
  У офіційному бюлетені федерального органу виконавчої влади з інтелектуальної власності запису про реєстрацію договору, його розірвання або зміну публікуються в наступному обсязі: а) дата та номер запису про реєстрацію договору, б) відомості про сторони договору; в) предмет договору; г) обсяг переданих (наданих) прав.
  Обов'язок щодо здійснення державної реєстрації договору за загальним правилом лежить на правовласників, проте договір може переносити її на користувача (у цьому випадку правовласник повинен видати йому довіреність). Контрагент боку, не виконала обов'язок щодо державної реєстрації, має право вимагати відшкодування збитків на підставі п. 4 ст. 165 ЦК, а також звернутися до суду з вимогою про винесення рішення про державну реєстрацію (п. 3 ст. 165 ЦК).
  Заява про реєстрацію може, а в певних випадках - має бути подана через патентного повіреного, зареєстрованого у федеральному органі виконавчої влади з інтелектуальної власності. В даний час така вимога встановлена для громадян, які постійно проживають за кордоном, та іноземних юридичних осіб.
  Відомості про зареєстроване договорі, зареєстрованих зміни та доповнення до ліцензійного договору і розірвання ліцензійного договору вносяться до Державного реєстру товарних знаків і знаків обслуговування Російської Федерації.
  У разі порушення вимоги у письмовій формі або державної реєстрації договір або, відповідно, зміни, доповнення до нього, так само як і його розірвання є нікчемними (п. 1 ст. 1028 ЦК).
  Аналогічні правила щодо форми та державної реєстрації застосовуються і до договору субконцесії (див. § 5 цієї глави). 
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
 Інформація, релевантна "§ 2. Елементи договору комерційної концесії"
 1. 1. Поняття договору оренди підприємства
    елементи класичного договору оренди (передача у складі основних фондів підприємства індивідуально-визначених неспоживна речей: будівель, споруд, земельних ділянок, устаткування), б) елементи договору позики (передача в складі підприємства оборотних коштів: сировини, матеріалів, грошових коштів і т.п . - речей, визначених родовими ознаками), в) елементи договору цесії і переведення
 2. 5. Зміст договору
    елемент предмета договору комерційної концесії. Згідно п. 2 ст. 1027 ЦК договір комерційної концесії передбачає використання комплексу виключних прав, ділової репутації і комерційного досвіду правоволодільця в певному обсязі (зокрема, з встановленням мінімального чи максимального обсягу використання), із зазначенням або без зазначення території використання стосовно
 3. § 5. Об'єкти інтелектуальної власності підприємця
    елементів. Крім того, можливо зареєструвати фірму в якості словесного позначення, що представляє собою товарний знак. Спеціальні правила ЦК присвячені фірмових найменувань окремих видів комерційних організацій. Так, найменування комерційної організації повинно містити вказівку на організаційно-правову форму цієї організації: ВАТ, ЗАТ, ТОВ, ТДВ, Повне товариство,
 4. § 9. Комерційна концесія
    елементами, як фактіче-Комерційне право. Ч. I. Под ред. В.Ф. Попондопуло, В.Ф. Яковлевої. - СПб., С.-Петербурзький університет, 1997. С. 417 ські відносини правовласника зі своїми контрагентами. Найважливішими з них є наявність постійних клієнтів, перспективи розвитку та комерційний досвід правовласника. Названі елементи не є об'єктами виключного права, однак вони
 5. § 2. Способи та механізм захисту прав та інтересів підприємця
    елемент рішення арбітражного суду з економічного спору. Разом з тим вимога про визнання права може бути предметом самостійних видів позовів - позовів про визнання прав - наприклад, права власності або інших речових прав. Наслідки порушення прав та інтересів можуть бути різними. Залежно від цього відбувається або відновлення становища, яке існувало до порушення права, або
 6. § 3. Правові форми інноваційної діяльності
    елемента виконаної наукової роботи. Тим часом подібна передача вимагає особливої угоди між виконавцем і замовником. Це особлива угода може досягатися як в рамках окремого договору, так і в самому договорі на виконання НДР, наприклад, у формі умови про уступку права на подачу заявки на передбачуване винахід замовнику. Відсутність у договорі подібної умови дає замовнику
 7. § 2. Предмет цивільного права
    елементу (величини податку, мита, штрафу тощо), що якраз і виключає це і подібні йому майнові відносини з предмета цивільного права. Справді, в силу п. 3 ст. 2 ЦК до майнових відносин, заснованих на адміністративному або іншому владному підпорядкуванні однієї сторони іншій, цивільне законодавство, як правило, не застосовується. До того ж такі майнові відношення не
 8. § 1. Цивільне законодавство в системі нормативного (публічного) регулювання цивільних відносин
    елементом "). пандектній початку в Кодексі мають свої національні особливості. Так, у Цивільному кодексі (на відміну, наприклад, від BGB * (55)) речове право передує обязательственному, тоді як сімейне право і зовсім знаходиться" за дужками "зважаючи існування Сімейного кодексу РФ (не рахуючи окремих норм, присвячених опіки, піклування та спільної власності подружжя - див. ст. 31-40, 256
 9. § 3. Умови дійсності і види недійсних угод
    елементах якої угоди, кожен з яких повинен відповідати вимогам закону. Іншими словами, дефект будь-якого з цих елементів призводить до недійсності угоди, якщо інше не передбачено законом. Відповідно, виділяються: 1) угоди з пороками суб'єктного складу, 2) угоди з пороками волі і (або) волевиявлення; 3) угоди з пороками форми; 4) угоди з вадами змісту. У такій
 10. Короткий перелік латинських висловів, які використовуються в міжнародній практиці
    елементи правового регулювання. * (10) Найбільш рельєфно це було відображено в п. 1 ст. 1 Основ цивільного законодавства СРСР 1991 р. (див.: Відомості СРСР. 1991. N 26. Ст. 733). "Цивільним законодавством, - йшлося там, - регулюються товарно-грошові та інші засновані на рівності учасників майнові відносини, а також пов'язані з майновими особисті немайнові
© 2014-2022  yport.inf.ua