Головна
ГоловнаЦивільне, підприємницьке, сімейне, міжнародне приватне правоЦивільне право → 
« Попередня Наступна »
Е.А.Суханов. Цивільне право: У 4 т. Том 4: Зобов'язальне право, 2008 - перейти до змісту підручника

3. Зобов'язання за розрахунками платіжними вимогами

Розрахунки платіжними вимогами застосовуються при розрахунках за поставлені товари, виконані роботи, надані послуги, а також в інших випадках, передбачених законом або договором. Вони можуть здійснюватися з попереднім акцептом або без акцепту платника.
Платіжна вимога є розрахунковий документ, що містить вимогу кредитора (отримувача коштів) за основним договором до боржника за відповідним договірного зобов'язання (платника) про сплату певної грошової суми, що пред'являється через обслуговуючі їх банки.
Воно складається на спеціальному бланку (додаток 9 до Положення N 2-П) і повинно містити (крім загальних реквізитів всякого розрахункового документа) вказівки на умова оплати; дату посилання (вручення) платнику передбачених договором документів; реквізити, які стосуються виконання основного договору одержувачем коштів (найменування товару (виконаних робіт, наданих послуг), номер і дату договору, номери документів, що підтверджують поставку товару (виконання робіт, надання послуг), дату поставки товару (виконання робіт, надання послуг) , спосіб поставки товару та ін.), а також строк для акцепту (при розрахунках платіжними вимогами, оплачуваними з акцептом платника), який визначається сторонами за основним договором тривалістю не менше п'яти днів (п. 9.6 Положення N 2-П).
В останньому випадку один з примірників платіжної вимоги передається виконуючим банком платнику для його акцепту не пізніше наступного робочого дня з дня надходження платіжної вимоги у виконуючий банк в порядку, що визначається укладеного між ними договором банківського рахунку. До отримання акцепту платника, відмови від акцепту (повного або часткового) або закінчення терміну акцепту платіжні вимоги поміщаються виконуючим банком у картотеку розрахункових документів, які очікують акцепту для оплати.
Платник протягом терміну, встановленого для акцепту, повинен представити в банк складене за спеціальною формою (додаток 24 до Положення N 2-П) заяву про акцепт або про відмову від акцепту з підстав, передбачених в основному договорі, з обов'язковим посиланням на номер, дату договору і зазначенням мотивів відмови в акцепті. Відповідальний виконавець банку повинен перевірити правильність і повноту оформлення платником заяви про акцепт (відмову від акцепту). За договором банківського рахунку платник може надати виконуючому банку право оплачувати платіжні вимоги, пред'явлені до його рахунку, при неотриманні від платника документа про акцепт або відмову від акцепту платіжної вимоги протягом терміну, встановленого для акцепту.
Акцептовані платіжні вимога не пізніше робочого дня, наступного за днем прийому заяви, списується меморіальним ордером виконуючого банку з позабалансового рахунку обліку сум розрахункових документів, які очікують акцепту для оплати, і оплачується з рахунку платника.
При повній відмові від акцепту платіжна вимога не пізніше робочого дня, наступного за днем прийому виконуючим банком заяви платника про відмову від акцепту, підлягає поверненню до банку-емітента разом з примірником заяви платника для подальшого повернення одержувачу коштів . У разі часткової відмови від акцепту платіжна вимога списується в повній сумі з позабалансового рахунку обліку сум розрахункових документів, які очікують акцепту для оплати, і оплачується в сумі, акцептованою платником. Один з примірників заяви платника про часткову відмову від акцепту направляється в банк-емітент для передачі одержувачу коштів. Якщо ж протягом строку, встановленого для акцепту, заява платника про акцепт платіжного вимоги (відмову від акцепту) виконуючим банком не отримано, платіжна вимога на наступний робочий день після закінчення строку для акцепту списується меморіальним ордером з позабалансового рахунку обліку сум розрахункових документів, які очікують акцепту для оплати, і повертається в банк-емітент з відміткою виконуючого банку про неотримання згоди на акцепт.
Розрахунки платіжними вимогами, оплачуваними без акцепту платника, застосовуються в тих випадках, коли можливість безакцептного списання коштів з рахунку платника за поставлені товари, виконані роботи або надані послуги передбачена законом або договором.
Особливість оформлення платіжної вимоги на безакцептне списання грошових коштів з рахунку платника, коли така можливість допускається законом, полягає в тому, що в розділі цього розрахункового документа про умови оплати має бути зазначено, що платіж здійснюється без акцепту платника з обов'язковим посиланням на закон (його номер, дату прийняття, відповідну статтю), на підставі якого здійснюється безакцептне списання грошових коштів, а в розділі про призначення платежу в необхідних випадках вказуються показання вимірювальних приладів і діючі тарифи, на підставі яких проводяться розрахунки.
Безакцептне списання грошових коштів у випадках, передбачених основним договором, здійснюється виконуючим банком за наявності в договорі банківського рахунку, укладеному між цим банком і платником (власником рахунку), умови про безакцептне списання грошових коштів або коли відповідне умова передбачена додатковою угодою до договору банківського рахунку. У цьому випадку платник (власник рахунку) повинен надати обслуговуючому банку відомості про кредиторі (одержувача коштів), який має право виставляти платіжні вимоги на списання грошових коштів у безакцептному порядку, а також про основному договорі (дата, номер, пункт тексту договору, що передбачає право безакцептного списання) і товарах, роботах, послугах, за які можуть проводитися розрахунки платіжними вимогами, оплачуваними без акцепту платника.
При прийомі платіжних вимог на безакцептне списання грошових коштів з рахунку платника виконуючий банк зобов'язаний перевірити наявність у зазначених розрахункових документах посилання на законодавчий акт або основний договір, що наділяє одержувача грошових коштів (кредитора) правом на безакцептне списання коштів , а також в необхідних випадках записи про розрахунки на підставі вимірювальних приладів та діючих тарифів.
У випадках, коли в договорі банківського рахунку або в додатковій угоді до нього відсутня умова про безакцептне списання грошових коштів за платіжними вимогами відповідного кредитора (отримувача коштів) або платіжну вимогу, виставлене до рахунку платника, оформлено з порушенням встановлених правил, вказане платіжне вимога оплачується виконуючим банком у порядку попереднього акцепту з терміном для акцепту платника, рівним п'яти робочим дням (п. 11.2 Положення N 2-П).
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 3. Зобов'язання за розрахунками платіжними вимогами "
 1. § 3. Правовий режим грошей
  зобов'язання перед кредитором-заставодержателем для отримання грошей, необхідних для розрахунків з ним по боргах заставодавця. Гроші як об'єкт комерційного права мають різний правовий режим не тільки з урахуванням різниці між російською та іноземною валютою, але і з урахуванням різниці між готівкою і безготівковими грошима. Гроші в готівковій формі - це специфічний рід майна, речей. Свої
 2. § 4. Правовий режим цінних паперів
  зобов'язаннями і способу кредитування. Такі, наприклад, товаророзпорядчі цінні папери, векселі, чеки. Участь у зверненні таких цінних паперів позбавляє від необхідності фізичного переміщення товарів і грошових коштів від Комерційне право. Ч. I. Под ред. В.Ф. Попондопуло, В.Ф. Яковлевої. - СПб., С.-Петербурзький університет, 1997. С. 167 одних суб'єктів до інших. Враховуючи ж обсяги
 3. § 1. Купівля-продаж. Мена. Рента
  зобов'язання. Договором купівлі-продажу зазвичай визначається термін виконання обов'язку передати товар і порядок його оплати. Так, відповідно до ч. 1 ст. 486 ГК, товар повинен бути оплачений покупцем безпосередньо до або після передачі йому товару, якщо інший порядок плати не предумотрен ГК, законами, іншими правовими актами або договором купівлі-продажу або не випливає із суті зобов'язання.
 4. § 2. Розрахунки і кредитування
  зобов'язань. Умова про платіж входить у зміст будь-якого возмездного договору про продаж товарів, виконанні робіт, наданні послуг. Але платежі в безготівковій формі, а в ряді випадків і платежі готівкою, обумовлюють необхідність укладення спеціальних договорів, які опосередковують ці фінансові операції або забезпечують передумови для їх вчинення, бо рух грошових коштів
 5. § 2. Способи та механізм захисту прав та інтересів підприємця
  зобов'язань, тому їх застосування можливе при порушенні зобов'язань за участю підприємців, але з урахуванням як загальних, так і спеціальних правил, встановлених для Комерційне право. Ч. I. Под ред. В.Ф. Попондопуло, В.Ф. Яковлевої. - СПб., С.-Петербурзький університет, 1997. С. 448 відповідних видів і підвидів зобов'язань. Так, згідно зі ст. 866 ЦК у випадках невиконання або
 6. § 3. Розгляд економічних спорів арбітражними судами
  зобов'язань і т.д. Перелік, що міститься в п. 2 ст. 22 АПК, не є вичерпним. У зв'язку з цим слід підкреслити, що «... арбітражним судам підвідомчі лише ті справи суперечки, які законом вилучені з підвідомчості судів загальної юрисдикції та прямо віднесені до підвідомчості арбітражних судів. Інакше кажучи, підвідомчість арбітражних судів визначено як підвідомчість
 7. § 1. Банківська система. Правове становище кредитних організацій
  зобов'язань він повинен нести майнову відповідальність перед уповноваженими особами, чиї інтереси ним порушені. Така відпові-Комерційне право. Ч. II. Под ред. В.Ф. Попондопуло, В.Ф. Яковлевої. - СПб., С.-Петербурзький університет, 1998. С. 196 венность може наступити, наприклад, якщо при проведенні безготівкових розрахунків перераховуються власниками банківських рахунків суми затримуються
 8. § 2. Операції банків із залучення грошових коштів юридичних осіб і громадян
  зобов'язань між банками і клиентом. Можливість вибору оптимального в конкретній ситуації варіанту робить комерційні банки особливо привабливими для осіб, які бажають використовувати свої капітали для отримання додаткових доходів без ведення будь-якої виробничо-господарської діяльності. Способи залучення комерційними банками коштів інших осіб. Такими способами
 9. § 3. Активні операції комерційних банків
  зобов'язань, що відповідає поняттю власних коштів (капіталу) стосовно кредитної організації »[3]. Цілям контролю за діяльністю комерційних банків служить певна система бухгалтерського обліку активних банківських операцій. У балансі банку їх активи групуються залежно від рівня ризику та ліквідності активів. Виділяються основні шість груп розміщених коштів в активі
 10. § 4. Розрахункові операції комерційних банків
  зобов'язань і, отже, не утворюють правовідносини, яке існувало б самостійно, саме по собі, у відриві від правовідносини, сформованого з приводу основного об'єкта, а не грошей. Однак особливі властивості грошей як матеріального об'єкта - різновиду речей - їх субстанціональна мімікрія: зміна готівкової форми на безготівкову і навпаки, визначеність родовими, а не індивідуальними
© 2014-2022  yport.inf.ua