Головна
ГоловнаЦивільне, підприємницьке, сімейне, міжнародне приватне правоЦивільне право → 
« Попередня Наступна »
Е.А.Суханов. Цивільне право: У 4 т. Том 1: Загальна частина, 2008 - перейти до змісту підручника

3. Особливості цивільного права як приватного права

Цивільне право, складаючи в усякому правопорядок основу приватного права, регулює різні відносини громадян та їх організацій насамперед з урахуванням їх приватних інтересів. Для цього воно повинно оформляти ці відносини таким чином, щоб:
- їх учасники перебували в юридично рівному положенні по відношенню один до одного;
- мали б достатньо широку автономію (свободу) волі у виборі конкретного варіанту поведінки;
- була визнана їх майнова відокремленість (самостійність).
Перераховані обставини зумовлюють особливості цивільно-правового (приватноправового) регулювання, в тому числі: широке використання можливостей саморегулювання (в рамках, що не суперечать загальним засадам (принципам) і змісту цивільного права), включаючи можливість виникнення, зміни або припинення конкретних відносин за угодою (волі) їх сторін; наявність великої кількості диспозитивних (восполнітельних) норм; застосування різних оціночних категорій ("сумлінну поведінку", "розумні терміни", "дрібні побутові угоди" тощо); дозвіл аналогії закону і аналогії права і т.д. Сукупність такого роду прийомів і способів впливу на регульовані відносини і становить специфіку децентралізованої регламентації, властивої приватному праву. У общетеоретической літературі її звичайно характеризують як "дозволительного тип" правового регулювання, в якому переважають законодавчі дозволу (дозволу), а не приписи і заборони.
Названі особливості визначають зміст регулювання відносин з приналежності й використання майна (майнових відносин), які становлять головну частину, основу цивільно-правових відносин. Майнові відносини дуже різноманітні і далеко не завжди включаються в сферу цивільно-правового (приватноправового) регулювання, оскільки їх природа може і не відповідати зазначеним вище трьома ознаками. Це, наприклад, відноситься до таких різновидів майнових відносин, як податкові та бюджетні, в яких, очевидно, відсутня рівність учасників і свобода їх волі. У такому випадку мова повинна йти про сфері публічного (у наведеному прикладі - фінансового) права, яке і регулює (оформляє) відповідні відносини притаманними йому способами.
Цивільно-правове регулювання майнових відносин передусім пов'язано з встановленням юридичної рівності їх учасників, що складає його перший відмінну рису. Тут відсутня владне підпорядкування однієї сторони відносини інший. Якщо, наприклад, продавець за договором купівлі-продажу вимагає від покупця оплати вартості товару, то це вимога грунтується на тому, що покупець при укладенні договору сам погодився на відповідні умови. При невиконанні покупцем свого обов'язку з оплати товару виник суперечка вирішити або за взаємною згодою учасників, або за рішенням не зацікавленого в результаті суперечки і не залежить ні від однієї зі сторін суду. Нічого не змінюється навіть у тому випадку, коли в ролі покупця виступає держава (наприклад, за договором поставки товарів для державних потреб). Якщо ж гроші вилучаються в особи в якості податку, то ніякого його згоди на це не потрібно, а податковий орган, будучи стороною, зацікавленою у сплаті податку, проте може і сам провести вилучення у платника податків грошових коштів.
Зрозуміло, мова йде саме про формально-юридичному, а не про фактичне (економічному) рівності сторін. Облік останнього суперечив би суті правового регулювання як застосування "рівного масштабу до нерівних людям". Втім, становище свідомо більш слабкої сторони в ряді випадків може і враховуватися, наприклад, за допомогою особливих цивільно-правових способів захисту інтересів громадян-споживачів у їх взаєминах з професійними підприємцями.
Автономія волі учасників цивільно-правових відносин складає інше принципове умова функціонування частноправовой сфери, забезпечуючи її саморегулювання і самоорганізацію. Лише при її визнання допустимо засноване на приватному інтересі, вільне рішення учасників щодо того, чи вступати їм в ті чи інші майнові відносини чи ні, а якщо вступати, то з ким саме і на яких умовах. Тому такі рішення вони приймають за своєю ініціативою, на свій ризик і під власну майнову відповідальність. З урахуванням своїх інтересів вони також самостійно вирішують, чи використовувати належні їм права чи ні, у тому числі захищати чи їх, наприклад, у судовому порядку або відмовитися від захисту, вимагати повного або часткового задоволення своїх вимог і т.д.
Нарешті, учасники розглянутих відносин повинні бути майново самостійними. Ця вимога пов'язана не тільки з тим, що самі майнові відносини являють собою відносини з приводу конкретного майна, що належить певним особам, тобто відокремленого від майна інших осіб. Для того щоб учасники розглянутих відносин могли самостійно, за своєю ініціативою приймати рішення про використання належного їм майна, щоб вони могли як привласнювати отриманий від участі в майнових відносинах дохід, так і нести ризик можливих збитків, самостійно відповідаючи за своїми зобов'язаннями перед іншими учасниками, їх майнова самостійність (відокремленість) повинна бути максимальною. Тому-то вони, як правило, і виступають в якості приватних власників свого майна. Статус власників зумовлює і юридичну рівність учасників (у тому сенсі, що вони наділені законом рівними можливостями і рівної відповідальністю за результати своєї діяльності), і свободу (автономію) волі у використанні власного майна, і самостійність (диспозитивність) у розпорядженні належними їм майновими правами.
У сферу цивільного (приватного) права включаються і деякі немайнові відносини, пов'язані з наявністю певних приватних немайнових (нематеріальних) інтересів. Передусім це - багато інтереси людської особистості як такої (пов'язані з визнанням її індивідуальності, честі та гідності, тілесної недоторканності, таємниці особистого життя тощо), а також інтереси творців різних нематеріальних, духовних благ (наприклад, авторів творів науки, літератури та мистецтва). Природа даних відносин також передбачає їх приватноправове регулювання. Воно теж полягає у наділенні їх учасників рівним юридичним статусом (становищем) і визнанням автономії їх волі і самостійності в правовому оформленні своїх взаємозв'язків.
Разом з тим цивільно-правове регулювання даної області в силу переважної поки ролі матеріальних потреб та інтересів розвинене набагато менш в порівнянні з областю майнових відносин, якої в цивілістиці традиційно приділяється першочергова увага. Цим пояснюються спроби штучного "притягання" даної сфери до традиційних цивільно-правовим поняттям, що проявилися, наприклад, у вельми невдалий оголошенні цивільно-правового режиму результатів інтелектуальної творчості інтелектуальною власністю. У перспективі неминучий розвиток немайнових відносин, безсумнівно, дозволить зайняти належне місце і їх цивільно-правовому регулюванню.
Таким чином, з позицій вчення про приватне право цивільне право можна визначити як основну галузь права, регулюючу приватні (майнові, а також деякі немайнові) відносини власників майна (громадян і юридичних осіб), які формуються за ініціативою їх учасників і переслідують цілі задоволення їхніх власних (приватних) інтересів.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 3. Особливості цивільного права як приватного права "
 1. § 3. Самоврядування в дореволюційної Росії.
  Особливістю міського самоврядування був його безстановий характер. Якщо при земських виборах передбачався становий ценз, то в міських виборах існував майновий ценз, оскільки розділити міське населення по станам було практично неможливо. Правом обирати і бути обраними в міські думи були наділені власники нерухомості, купці, власники торгових і промислових
 2. § 2. Місце муніципального права в російському праві
  особливості статусу суб'єктів муніципального права, особливості режиму об'єктів муніципальних відносин). При більш глибокому розподілі в російському праві виділяють профілюючі і комплексні, матеріальні та процесуальні галузі права. До числа профілюючих галузей, тобто галузей, які, спираючись на конституційне право, вводять правові режими міжгалузевого значення, відносяться цивільне
 3. Бушев А.Ю., Міст О.А., Вещунова Н.Л. та ін. Комерційне право. Том 1, 1998
  особливості правового регулювання відносин, що складаються між підприємцями або за їх участю, автори підручника прагнули виявити і висвітлити головним чином ці особливості правового регулювання підприємницьких відносин. Необхідно відзначити, що система курсу комерційного права, пропонована в підручнику, відрізняється від передбаченої Державним освітнім стандартом
 4. § 1. Поняття комерційного права
  особливостями, обумовленими тим, що їх учасники займаються підприємницькою діяльністю. Підприємницької визнається самостійна, здійснювана на свій ризик діяльність, спрямована на систематичне отримання прибутку від користування майном, продажу товарів, виконання робіт або надання послуг особами, зареєстрованими як підприємці у встановленому законом
 5. § 2. Джерела комерційного права
  особливості правового регулювання відносин, що виникають між підприємцями або за їх участю у зв'язку із здійсненням останніми підприємницької діяльності. Ці особливості можуть виражатися в різних нормативних актах: у спеціальному торговому кодексі і ряді інших спеціальних нормативних актах, що регулюють підприємницьку діяльність, як це робиться в ряді країн з
 6. § 1. Поняття і види підприємців
  цивільного права є особи: фізичні і юридичні. Як зазначалося раніше, приватні особи в ламанні до підприємництва отримують додаткову характеристику, виступають в комерційному обороті не просто як приватні (фізичні та юридичні) особи, а як кваліфіковані приватні особи - підприємці у відповідних організаційно-правових формах: індивідуальні підприємці,
 7. § 2. Створення комерційних організацій
  особливо важливе значення у сфері підприємництва, бо звільняє засновника від відповідальності за зобов'язаннями комерційної організації. Комерційні організації відповідають за своїми зобов'язаннями всім належним їм майном (ст. 56 ЦК). Винятки з названого правила можуть бути передбачені Цивільним кодексом або установчими документами комерційної організації. Так,
 8. § 4. Неспроможність (банкрутство) підприємців
  особливостями, встановленими Законом про неспроможність (банкрутство). Значну частину законодавства про неспроможність (банкрутство) складають підзаконні нормативні акти: укази Президента РФ, постанови Уряду РФ, розпорядження Федерального управління у справах про неспроможність (банкрутство) при Державному комітеті РФ з управління державним майном та ін
 9. § 1. Індивідуальні підприємці
  особливість полягає в тому, що відповідно до п. 3 ст. 2 Закону про підприємства підприємець такого роду не міг використовувати у своїй діяльності найману працю, в іншому випадку він був змушений утворити юридичну особу і перереєструватися. Новий ЦК не містить будь-яких обмежень на цей рахунок. Крім того, сучасний індивідуальний підприємець відрізняється характером своєї
 10. § 4. Акціонерні товариства
  особливості закритих товариств є досить жорстка система колективного внутрішнього контролю над складом учасників товариства і числом належних їм часток (акцій). Для цього законодавець встановлює правило про переважної купівлі акцій товариства. Це правило наказує вибуває учаснику товариства спочатку запропонувати свої акції залишилися членам, і тільки потім, якщо вони від них
© 2014-2022  yport.inf.ua