Головна
ГоловнаЦивільне, підприємницьке, сімейне, міжнародне приватне правоЦивільне право → 
« Попередня Наступна »
В.П. Мозолин, А.І. Масляєв. ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО. ЧАСТИНА ПЕРША, 2005 - перейти до змісту підручника

§ 3. Відповідальність Російської Федерації, суб'єктів Російської Федерації і муніципальних утворень за зобов'язаннями


1. Закон встановлює, що Російська Федерації, суб'єкти РФ, муніципальні освіти подібно будь-якому іншому суб'єкту цивільного права несуть самостійну майнову відповідальність за своїми зобов'язаннями. Підкреслюється, що вони не відповідають за зобов'язаннями один одного, а також за зобов'язаннями створених ними юридичних осіб (ст. 126 ЦК). Виняток передбачено в п. 6 ст. 126 ГК, згідно з яким це правило не поширюється на випадки, коли Російська Федерація прийняла на себе гарантію (поручительство) за зобов'язаннями суб'єкта РФ, муніципального освіти або юридичної особи, або зазначені суб'єкти взяли на себе гарантію (поручительство) за зобов'язаннями Російської Федерації.
Крім того, відповідно до п. 3 ст. 56 ГК на Російську Федерацію, суб'єктів РФ і муніципальні освіти як на засновників унітарних підприємств і власників їх майна може бути покладена відповідальність за зобов'язаннями цих підприємств, якщо їх неспроможність (банкрутство) викликана виконанням обов'язкових для цих юридичних осіб вказівок засновників, власників їх майна. Точно так само на них як на власників майна створюваних ними установ покладається субсидіарна відповідальність за зобов'язаннями установ при нестачі знаходяться в розпорядженні останніх грошових коштів (п. 2 ст. 120 ЦК). Російська Федерація несе субсидіарну відповідальність за зобов'язаннями казенного підприємства у разі недостатності його майна (п. 5 ст. 115 ЦК).
Як зазначалося вище, Російська Федерація, її суб'єкти та муніципальні освіти в певних випадках виступають як суб'єкти позадоговірної відповідальності (ст. ст. 16, 1069, 1070 ЦК).
2. Російська Федерації, суб'єкти РФ, муніципальні освіти відповідають за своїми зобов'язаннями належним їм на праві власності майном, крім майна: а) яке закріплене за створеними ними юридичними особами на праві господарського відання чи праві оперативного управління та б) що може перебувати лише у державній або муніципальній власності (ст. 126 ЦК). Є особливості у зверненні стягнення на землю та інші природні ресурси, які знаходяться в державній або муніципальній власності. Воно допускається лише у випадках, передбачених законом.
Таким чином, джерелом задоволення зобов'язальних вимог, пропонованих до Російської Федерації, суб'єктам РФ і муніципальних утворень, є кошти відповідної скарбниці (державної скарбниці, скарбниці суб'єкта РФ чи муніципальної скарбниці). Згідно п. 12 Постанови Пленуму Верховного Суду РФ і Пленуму Вищого Арбітражного Суду РФ від 1 липня 1996 р. N 6/8 "Про деякі питання, пов'язані із застосуванням частини першої Цивільного кодексу Російської Федерації" "*" при задоволенні позову грошові суми стягуються за рахунок коштів відповідного бюджету, а при відсутності грошових коштів - за рахунок іншого майна, що становить відповідну скарбницю.
---
"*" ВВАС РФ. 1996. N 9.
3. Згідно ст. 127 ГК особливість відповідальності Російської Федерації і суб'єктів РФ у відносинах, регульованих цивільним законодавством, за участю іноземних юридичних осіб, громадян та держав полягає в тому, що вона визначається законом про імунітет держави та її власності.
Поки такий закон не прийнятий. Чинне ж цивільно-процесуальне законодавство визнає принцип судового імунітету, тобто вважає неможливим пред'явлення позову в суді в Російській Федерації до іноземної держави, забезпечення позову, звернення стягнення на його майно, що перебуває в країні, без прямої згоди компетентних органів цієї держави, якщо інше не передбачено міжнародним договором РФ або федеральним законом (ст. 401 ЦПК) .
Таке ж правило містилося в ст. 213 АПК 1995 Пленум Вищого Арбітражного Суду РФ в Постанові від 11 червня 1999 р. N 8 "Про дію міжнародних договорів Російської Федерації щодо питань арбітражного процесу" вказав, що арбітражний суд приймає позов за комерційним спору, відповідачем у якому є іноземна держава , яке на ролі суверена, тільки за наявності прямо вираженої згоди відповідача на розгляд спору в арбітражному суді РФ. Подібна згода слід розглядати в якості відмови від судового імунітету іноземної держави (п. 8 Постанови) "*".
---
"*" ВВАС РФ. 1999. N 8.
З цього принципу виходить і Положення про торгових представництвах СРСР за кордоном, яке до теперішнього часу не втратило юридичної сили. В якості відповідача торгове представництво може виступати в судах лише у спорах, що випливають з угод та інших юридичних актів, скоєних ним від імені держави в країні перебування. При цьому тільки в тих країнах і по тих спорах, щодо яких держава в міжнародних договорах шляхом одностороннього заяви, доведеного їм до компетентних органів країн перебування торгового представництва, висловило згоду на підпорядкування останнього (тобто держави, оскільки торгове представництво діє від імені держави) суду країни перебування по вказанимиспорів "*".
---
"*" Див: Закон СРСР від 3 серпня 1989 "Про затвердження Указу Президії Верховної Ради СРСР" Про затвердження Положення про торгових представництвах СРСР за кордоном "/ / ВПС СРСР. 1989. N 9. Ст. 213; Постанова Уряду РФ від 15 листопада 1991 р. N 9 "Про торгових представництвах СРСР за кордоном" / / СП РФ. 1992. N 1 - 2. Ст. 3.
В окремих випадках російське законодавство допускає можливість відмови держави від імунітету при оформленні конкретних договорів з іноземними учасниками. Так, відмова держави від судового імунітету, імунітету щодо попереднього забезпечення позову та виконання судового рішення може бути передбачений в угодах про розподіл продукції, що укладаються з іноземними громадянами та іноземними юридичними особами (див. ст. 23 Федерального закону від 30 грудня 1995 р. N 225-ФЗ "Про угоди про розподіл продукції") "*".
--- ---
"*" СЗ РФ. 1996. N 1. Ст. 18; 1999. N 2. Ст. 246; 2001 . N 26. Ст. 2579.
Слід мати на увазі, що в зарубіжному праві поширений інший підхід до принципу імунітету держави. У законах і судовій практиці ряду зарубіжних держав закріплена доктрина функціонального (обмеженого) імунітету, згідно якої іноземна держава, здійснюючи комерційну діяльність, діє вже не як суверен, а як приватна особа і тому відмовляється від імунітету по вимогам, що випливають з такої діяльності "*". Положення цієї доктрини виражені в законах США, Великобританії, Канади, Австралії та ін ., в міжнародних договорах (наприклад, в Європейській конвенції про імунітет держави 1972 р., в Брюссельській конвенції про уніфікацію деяких правил, що відносяться до імунітету державних суден), у судовій практиці зарубіжних країн (Італії, Німеччини, Австрії, Франції, Бельгії та ін .) .
---
"*" Див: Лунц Л.А. Міжнародне приватне право. Особлива частина. М., 1963. С. 62.
Див: Звеков В.П. Міжнародне приватне право. Курс лекцій. М., 2001. С. 232.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "§ 3. Відповідальність Російської Федерації, суб'єктів Російської Федерації і муніципальних утворень за зобов'язаннями "
 1. § 3. Депутат представницького органу, член виборного органу місцевого самоврядування
  відповідальність за прийняті рішення або здійснювані дії . Управлінська діяльність депутата припускає, що її здійснюють відповідні посадові особи. Депутати приймають управлінські рішення та здійснюють контроль за їх виконанням. Таким чином, поняття "депутат" притаманні багато в чому ті ж ознаки, що визначають поняття "посадової особи". Однак депутат - посадова особа
 2. § 2. Місцева адміністрація
  відповідальності співробітників за невиконання або неналежне виконання своїх посадових обов'язків і т.д. Глава місцевої адміністрації. Місцевої адміністрацією керує її глава на принципах єдиноначальності. Він своїми актами вводить в дію рішення адміністрації, уособлюючи її як єдиний орган. Главою місцевої адміністрації в першої моделі є глава муніципального освіти за
 3. § 3. Права та обов'язки муніципальних службовців
  відповідальності за збиток, нанесений службою в цілому. Службовець може бути покараний тільки за свої особисті помилки, пов'язані з його роботою. Орган місцевого самоврядування покликаний захистити службовця від загроз, насильницьких дій, наклепу або шкоди, жертвою яких він може бути в зв'язку з виконанням своїх службових обов'язків. Огорожа службовця від свавілля забезпечується правом на захист
 4. § 4. Неспроможність (банкрутство) підприємців
  відповідальності за прострочення виконання зобов'язання сплатити гроші. Абсолютна неплатоспроможність має місце тоді, коли особа при звичайному веденні справ не може погасити всі свої зобов'язання, термін платежу за якими вже настав, наприклад, при незадовільній структурі балансу. Абсолютна неплатоспроможність боржника, засвідчена арбітражним судом або оголошена ним самим,
 5. § 7. Некомерційні організації, що здійснюють підприємницьку діяльність
  відповідальності членів кооперативу за порушення зобов'язання щодо внесення пайових внесків; про склад і компетенції органів управління кооперативом та порядок прийняття ними рішень, в тому числі про питання , рішення по яких приймаються одноголосно чи кваліфікованою більшістю голосів; про порядок покриття членами кооперативу понесених ним збитків. Організація управління споживчих
 6. § 2. Державне регулювання інвестиційної діяльності
  відповідальний етап у своєму розвитку, коли важливим є розвиток не стільки окремих напрямків господарювання, скільки цілих її груп, галузей. Це безумовно передбачає необхідність серйозних капіталовкладень, причому практично в усі основні галузі виробництва і торгівлі. Враховуючи важливість такого завдання, велике значення тут має проведення єдиної державної політики,
 7. § 2. Рівні здійснення місцевого самоврядування
  відповідальність), а не питань, які, по суті, повинні вирішуватися за допомогою державної влади. Тому визначення рівня, на якому створюються муніципальні освіти, - з тим, щоб це сприяло, наскільки можливо, наближенню органів місцевого самоврядування до населення і дозволяло вирішувати весь комплекс питань місцевого значення, які підлягають передачі у відання місцевого
 8. § 2. Форми опосередкованого участі населення у здійсненні муніципальної влади
  відповідально на території всього суб'єкта Російської Федерації. визнавав Конституцією Російської Федерації особливостями органів місцевого самоврядування є їх тісний зв'язок з населенням муніципальних утворень, невходження до системи органів державної влади і власна компетенція, яка дозволяє їм вирішувати питання місцевого значення. Цілком коректної представляється точка
 9. § 1. Економічна основа місцевого самоврядування
  відповідальність. Законодавець майже завжди передбачає, в тому числі і в нормах законодавства у сфері житлово-комунального господарства, спеціальні норми, що встановлюють відповідальність за порушення положень прийнятого закону. Проте найчастіше справа зводиться до повторення тієї загальновідомої істини, що винні особи несуть відповідальність відповідно до законодавства Російської
 10. § 2. Фінансові ресурси муніципальних утворень
  відповідально місцевий бюджет - це місцевий фонд грошових коштів), а з соціальної - це система економічних відносин, пов'язана із збиранням та використанням централізованого фонду грошових коштів. З правової точки зору місцевий бюджет є основним нормативним актом муніципального освіти, що дозволяє й яка стверджує витрачання грошових коштів. Самостійність місцевих бюджетів
© 2014-2022  yport.inf.ua