Головна
ГоловнаЦивільне, підприємницьке, сімейне, міжнародне приватне правоЦивільне право → 
« Попередня Наступна »
Е.А. СУХАНОВ. Цивільне право: У 4 т. Том 2: Речове право. Спадкове право. Виключні права. Особисті немайнові права: Підручник., 2008 - перейти до змісту підручника

2. Патентоспроможність винаходи

Об'єктами патентного права є патентоспроможні винаходи, корисні моделі та промислові зразки.
Патентоспроможність - це властивість нововведення бути визнаним винаходом, корисною моделлю чи промисловим зразком у правовому сенсі. На відміну від технічного або дизайнерського рішення, що іменується в побуті винаходом або плодом технічної естетики, в юридичному сенсі під винаходом або промисловим зразком розуміється тільки рішення, що відповідає всім легальним умовам патентоспроможності і минуле встановлену законом кваліфікацію.
Винаходу надається правова охорона, якщо він є новим, має винахідницький рівень і є промислово придатним. Органом, що здійснює акт визнання (кваліфікації) нововведення в якості винаходу (корисної моделі чи промислового зразка), є Федеральна служба з інтелектуальної власності, патентам і товарним знакам (Роспатент).
Найважливіша умова патентоспроможності винаходу - його новизна. Винахід є новим, якщо воно невідоме з рівня техніки. Рівень техніки, службовець критерієм новизни винаходу, включає будь-які відомості, які стали загальнодоступними у світі до дати пріоритету винаходу. Більш того, в рівень техніки включаються за умови їх більш раннього пріоритету всі подані в Російській Федерації іншими особами заявки на винаходи і корисні моделі, з документами яких має право ознайомитися будь-яка особа відповідно до п. 6 ст. 21 або частиною другою ст. 25 Патентного закону (п. 1 ст. 4 Патентного закону в ред. Від 7 лютого 2003 р. N 22-ФЗ), а також запатентовані в Російській Федерації винаходи і корисні моделі.
За загальним правилом пріоритет винаходу встановлюється за датою подання заявки в Роспатент. Разом з тим пріоритет може встановлюватися за датою подачі першої заявки в державі - учасниці Паризької конвенції з охорони промислової власності (конвенційний пріоритет), якщо заявка на винахід надійшла в Роспатент протягом 12 місяців від зазначеної дати. Якщо з незалежних від заявника обставинам заявка з Прохання конвенційного пріоритету не могла бути подана у зазначений строк, цей строк може бути продовжений, але не більше ніж на два місяці.
Заявник, який бажає скористатися правом конвенційного пріоритету, зобов'язаний повідомити про це в Роспатент і представити завірену копію першої заявки не пізніше 16 місяців з дати її подання в патентне відомство держави - учасниці Паризької конвенції з охорони промислової власності. Законодавство (ст. 19 Патентного закону) передбачає й інші правила встановлення пріоритету винаходу.
Таким чином, патентне право закріплює принцип абсолютної (світової) новизни винаходу. Разом з тим не визнається обставиною, перешкоджає визнанню патентоспроможності винаходу, таке розкриття інформації, що відноситься до винаходу, автором, заявником або будь-якою особою, яка одержала від них прямо або побічно цю інформацію, при якому відомості про сутність винаходу стали загальнодоступними, якщо заявка на винахід подана в Роспатент не пізніше шести місяців з дати розкриття інформації. При цьому обов'язок доведення даного факту лежить на заявника.
Крім об'єктивної новизни винахід повинен відрізнятися винахідницьким рівнем і бути промислово придатним. Винахід має винахідницький рівень, якщо він для спеціаліста явно не випливає з рівня техніки.
У свою чергу, винахід є промислово придатним, якщо його може бути використано у промисловості, сільському господарстві, охороні здоров'я та інших галузях діяльності.
Зазвичай нововведення, що відповідає всім встановленим у законі вимогам, визнається патентоздатним винаходом. Патентоспроможного насамперед відповідають встановленим законом вимогам технічні рішення. Тому не вважаються винаходами, зокрема:
- відкриття, а також наукові теорії та математичні методи;
- рішення, що стосуються тільки зовнішнього вигляду виробів і спрямовані на задоволення естетичних потреб;
- правила і методи ігор, інтелектуальної або господарської діяльності;
- програми для електронних обчислювальних машин;
- рішення, полягають тільки в поданні інформації.
При цьому можливість віднесення зазначених об'єктів до винаходів виключається тільки в разі, якщо заявка на видачу патенту на винахід стосується зазначених об'єктів як таких.
Не визнаються патентоспроможними в сенсі положень Патентного закону:
- сорти рослин, породи тварин;
- топології інтегральних мікросхем;
- рішення, що суперечать суспільним інтересам, принципам гуманності та моралі.
Будучи об'єктом патентного права, винахід саме має об'єкти. В якості винаходу охороняється технічне рішення в будь-якій області, що відноситься до продукту (зокрема, пристрою, речовині, штаму мікроорганізму, культури клітин рослин або тварин) або способу (процесу здійснення дій над матеріальним об'єктом за допомогою матеріальних засобів) (п. 1 ст. 4 Патентного закону).
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 2. Патентоспроможність винаходи "
 1. § 1. Інтелектуальна власність як сукупність прав і структурне утворення в системі права
  винаходами, корисними моделями і промисловими зразками. Для отримання охорони зацікавлена уповноваженою особа має оформити і подати особливу заявку в Патентне відомство, яка розглядається останнім з дотриманням певної процедури і у разі відповідності заявленого об'єкта вимогам закону задовольняється. Якщо заявка на видачу патенту не подавалася, то
 2. § 2. Система російського законодавства про інтелектуальну власність
  патентоспроможності винаходу, корисної моделі та промислового зразка, процедури їх патентування, патентні права, випадки вільного використання запатентованих розробок і т.д. У структурному плані глава 71 ЦК побудована більш логічно, ніж Патентний закон. Зокрема, в окремі параграфи об'єднані норми, присвячені розпорядженням патентними правами (§ 3) і правовому режиму розробок,
 3. § 1. Об'єкти патентного права
  патентоспроможність, заявникам у всьому світі надається пільговий період, протягом якого вони можуть перевірити наявність у винаходу подібних якостей. Наступним критерієм охороноздатності винаходу є винахідницький рівень. Необхідність особливого критерію, що дозволяє визнавати винаходами лише такі розробки, які вносять вклад у науковий і технічний
 4. ПРОГРАМА КУРСУ "ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО"
  патентоспроможності винаходу. Об'єкти винаходу. Поняття та умови патентоспроможності корисної моделі. Поняття та умови патентоспроможності промислового зразка. Суб'єкти патентного права. Оформлення прав на винахід, корисну модель і промисловий зразок. Поняття і значення патенту. Склад заявки на видачу патенту. Експертиза заявки, її види. Видача патенту. Термін дії патенту.
 5. 2. Комерційне значення і склад ноу-хау
  патентоспроможні винаходи, причому одні з найбільш цінних з числа таких винаходів. Постійне збільшення частки подібних технічних досягнень в масиві ноу-хау пояснюється, по-перше, ускладненням сучасних винаходів, що не дозволяє іноді описати їх в патентних заявках з повнотою, необхідною для їх практичного використання, по-друге, відомим кризою патентного права, тим,
 6. П
  патентоспроможності П. м. VI, 31, § 1 (3) - с. 330 - 331 - експертиза заявки на П. м. VI, 31, § 2 (6) - с. 347 повнорідні брати і сестри V, 27, § 2 (2) - с. 236 - 237 Постановка як об'єкт суміжних прав VI, 30, § 7 (2) - с. 314 Право, см. Авторські права, Авторське право, Виключні права, Особисті немайнові права, Спадкове право, Обмежені речові права, Право загальної
 7. 1. Поняття і сфера застосування
  патентоспроможні винаходи). Мова йде про такі винаходи, які є новими, мають винахідницький рівень і промислово застосовні (п. 1 ст. 4 Патентного закону). --- Відомості З'їзду народних депутатів РФ і Верховної Ради РФ. 1992. N 42. Ст. 2319. Див, напр.: Сергєєв А.П. Указ. соч. С. 357. Під новизною винаходи розуміється його
 8. § 3. Співробітництво в рамках СНД з використання та охорони промислової власності
  патентоспроможності винаходу, включаючи визначення новизни, винахідницького рівня, промисловій придатності та вимог про розкриття винаходу; визначення і дія права пріоритету; визначення виключного права на запатентований винахід; право попереднього користування; тлумачення формули винаходу; правонаступництво та інші види передачі права на євразійську заявку чи євразійський
 9. 5.20. Патентне право
  патентоспроможності. Умовами патентоспроможності винаходу є: його новизна, винахідницький рівень і промислова придатність (п.1 ст.4 Патентного закону). Новизна і винахідницький рівень винаходів визначаються в порівнянні з відомим рівнем техніки, в який включаються всі відомості, які стали загальнодоступними у світі до дати пріоритету винаходу *, а також відомості, що містяться
 10. 28. Патентний закон Російської Федерації
  патентоспроможності »визначає умови патентоспроможності винаходу, корисної моделі, промислового зразка, встановлюючи їх істотні ознаки, критерії охороноздатності, що є винаходом, корисною моделлю, промисловим зразком, а що ні. Розділ 3 «Автори і патентообладатели» присвячений суб'єктам патентних правовідносин. Тут встановлюється, хто може бути автором винаходу,
© 2014-2022  yport.inf.ua