Головна
ГоловнаЦивільне, підприємницьке, сімейне, міжнародне приватне правоЦивільне право → 
« Попередня Наступна »
Е.А.Суханов. Цивільне право: У 4 т. Том 4: Зобов'язальне право, 2008 - перейти до змісту підручника

1. Поняття чека і розрахунків чеками

Чеком визнається цінний папір, що містить нічим не обумовлене розпорядження чекодавця банку здійснити платіж зазначеної в ньому суми чекодержателю (ст. 877 ЦК).
Видача чека не погашає грошового зобов'язання, на виконання якого він виданий. Справа в тому, що чек лише замінює, але не усуває колишнє боргове зобов'язання чекодавця, яке залишається в силі аж до моменту оплати чека платником. Тільки з цього моменту чекодержатель втрачає право вимоги до чекодавцю. Відкликання чека до спливу строку для його пред'явлення не допускається (п. 3 ст. 877 ЦК).
Відмінною рисою відносин за розрахунками чеками є їх особливий суб'єктний склад. В якості основних учасників даних відносин виступають чекодавець, чекодержатель і платник. Чекодавцем вважається особа, що виписало чек; чекодержателем - особа, яка є власником виписаного чека; платником - банк, що виробляє платіж за пред'явленим чеку.
У відносинах за розрахунками чеками можуть також брати участь індосант - чекодержатель, що передає чек іншій особі за допомогою передавального напису (індосаменту), і аваліст - особа, яка дала поручительство за оплату чека, який оформлюється гарантійним написом на ньому (аваль). Закон наділяє здатністю бути платником за чеком виключно банки та інші кредитні організації, що мають ліцензію на заняття банківською діяльністю. Відносно конкретного чека платником може бути вказаний тільки банк, де є засоби чекодавця, якими він має право розпоряджатися шляхом виставлення чеків.
Закон не встановлює термінів для пред'явлення чеків до оплати. Однак, враховуючи, що порядок та умови використання чеків у платіжному обороті регулюються не тільки законами, а й встановлюваними згідно з ними банківськими правилами, а також звичаями ділового обороту, можна відзначити, що на території Російської Федерації чек підлягає оплаті протягом:
- 10 днів, якщо він виписаний на території Росії;
- 20 днів, якщо чек виписаний на території держав - членів СНД;
- 70 днів, якщо чек виписаний на території будь-якого іншого держави (1).
---
(1) Зазначені терміни були передбачені ст. 21 Положення про чеки, затвердженого Постановою ЗС РФ від 13 лютого 1992 / / Відомості СНР і ЗС РФ. 1992. N 24. Ст. 1283. Проте відповідно до ст. 2 Федерального закону від 26 січня 1996 р. N 15-ФЗ "Про введення в дію частини другої Цивільного кодексу Російської Федерації" Положення про чеки було визнано таким, що втратив силу / / СЗ РФ. 1996. N 5. Ст. 411.
Для чека, як для всякої цінного паперу, принципове значення має дотримання його форми і правильність заповнення всіх його реквізитів. Чек в обов'язковому порядку повинен включати такі відомості:
- найменування "чек" у тексті документа;
- доручення платнику виплатити певну суму;
- найменування платника і вказівка рахунку, з якого повинен бути здійснений платіж;
- вказівка валюти платежу;
- зазначення дати і місця складання чека;
- підпис чекодавця.
Крім всіх обов'язкових реквізитів, встановлених ст. 878 ГК, чек може містити додаткові реквізити, що визначаються специфікою банківської діяльності.
Вимоги до форми чека і порядку його заповнення визначаються законом і встановленими згідно з ним банківськими правилами (ст. 878 ЦК). Згідно з Положенням N 2-П для здійснення безготівкових розрахунків можуть застосовуватися чеки, що випускаються кредитними організаціями. Бланки чеків є бланками суворої звітності і враховуються в банках на позабалансовому рахунку N 91207 "Бланки суворої звітності". Форма чека визначається кредитною організацією самостійно (п. п. 7.7, 7.12 Положення N 2-П).
Чек може бути виписаний:
- певній особі із застереженням "наказу" чи без такої (ордерний чек);
- певному особі із застереженням "не наказу" (іменний чек);
- пред'явнику із записом "пред'явнику" (пред'явницький чек).
Чек без зазначення найменування чекодержателя розглядається як чек на пред'явника.
У випадках, коли сфера обігу чеків обмежується кредитною організацією та її клієнтами, порядок та умови використання чеків для безготівкових розрахунків визначаються внутрішньобанківськими правилами проведення операцій з чеками, які згідно з п. 7.16 Положення N 2-П повинні передбачати: форму чека, перелік його реквізитів (обов'язкових, додаткових) та порядок заповнення чека; перелік учасників розрахунків даними чеками; строк пред'явлення чеків до оплати; умови оплати чеків; ведення розрахунків і склад операцій з чекообороту; бухгалтерське оформлення операцій з чеками; порядок архівування чеків.
Крім того, в подібних випадках, згідно з п. 7.13 Положення N 2-П, чеки підлягають використанню на підставі договору про розрахунки чеками (чекового договору), що укладається між кредитною організацією і кожним з її клієнтів. На практиці факти укладання чекового договору у вигляді окремої письмової угоди між банком і клієнтом зустрічаються рідко (1). Звичайно умови про використання чеків в розрахункових відносинах включаються в текст договорів банківського рахунку. Про укладення чекового договору може також свідчити звернення власника рахунку в обслуговуючий його банк із заявою про видачу чекової книжки, задовольняти банком.
---
(1) Див, наприклад: Кредитні організації в Росії: правовий аспект. С. 378 (автор розділу - О.А. Бєляєва).
Чеки, що випускаються кредитними організаціями, можуть також застосовуватися в міжбанківських розрахунках на підставі міжбанківських угод про розрахунки чеками, які повинні містити умови обігу чеків при здійсненні розрахунків; порядок відкриття і ведення рахунків, на яких обліковуються операції з чеками; склад, способи та строки передачі інформації, пов'язаної з обігом чеків; порядок підкріплення рахунків кредитних організацій - учасників розрахунків; зобов'язання і відповідальність кредитних організацій - учасників розрахунків; порядок зміни та розірвання міжбанківської угоди про розрахунки чеками (п. 7.15 Положення N 2 - П).
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 1. Поняття чека і розрахунків чеками "
 1. 6. Розрахунки чеками Поняття чека і розрахунків чеками
  поняттям охоплюються всі ті відносини, які складаються між чекодавцем і платником незалежно від того, закріплені вони дійсно у формі єдиного документа - договору. Даний термін в цілому фіксує конструкцію відносин "чекодавець (клієнт) - (платник) банк". Не потрібно надавати чековому договором значення конститутивного елемента чека, оскільки дійсність чека не може
 2. § 7. Розрахункові зобов'язання
  чеками, по інкасо * (704). Крім того, розрахунки можуть здійснюватися в інших формах, передбачених законом, банківськими правилами та звичаями ділового обороту * (705). Вибір певної форми розрахунків залежить від багатьох факторів: договірних умов, виду товару, характеру зв'язків контрагентів і їх місця розташування, швидкості обороту грошових коштів і документів, фінансового становища контрагентів,
 3. Короткий перелік латинських висловів, які використовуються в міжнародній практиці
  поняття товару не обмежується і не вичерпується колом речей (предметів матеріального світу), а охоплює й інші майнові блага, здатні одночасно задовольняти суспільні потреби і обмінюватися на ринку (енергія, інформація, майнові права та інш .). До того ж хоча речі - це предмети матеріального світу, аж ніяк не всякий предмет матеріального світу повинен розумітися як
 4. ПРОГРАМА КУРСУ "ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО"
  поняття і види. Договір виключної ліцензії. Договори про передачу прав на засоби індивідуалізації товарів та їх виробників. Договори на виконання науково-дослідних, дослідно-конструкторських і технологічних робіт. Договір на передачу науково-технічної продукції. Договір про передачу ноу-хау. Тема 39. Зобов'язання з договору комерційної концесії (франчайзингу) Поняття
 5. 3. Розрахунки за договором купівлі - продажу (в аспекті взаємовідносин з банками)
  поняття розрахунків платіжними дорученнями, використання банківського переказу можливо не тільки при міжбанківських розрахунках, а й у системі одного банку. По-друге, не виключається можливість здійснення переказу грошових коштів на рахунок самого платника, відкритий як у банку, що почало переклад, так і в іншому банку, за його платіжним дорученням. Принципове значення має термін виконання
 6. 2. Розвиток банківських розрахунків у вітчизняному законодавстві
  поняття про переклади відомо: при визначенні підсудності комерційних суден до відомства останніх віднесені грошові перекази на російські та іноземні міста. До числа операцій Державного Банку віднесені перекази сум між пунктами, в яких є його установи або кореспонденти. Міським громадським банкам дозволяється виробляти переказ грошей в усі місця, де знаходяться
 7. § 4. Правовий режим цінних паперів
  поняття цінного паперу міститься в нормі ч. 1 ст. 142 ПС. У відповідності з даним визначенням цінним папером визнається документ, що засвідчує з дотриманням встановленої форми і обов'язкових реквізитів майнові права, здійснення або передача яких можливі тільки при його пред'явленні. З наведеної дефініції з очевидністю випливає цілий ряд характерних рис цінного паперу.
 8. § 4. Розрахункові операції комерційних банків
  чеками, - розрахунки по інкасо. Також допускаються безготівкові розрахунки в інших формах, передбачених законом, встановленими згідно з ним банківськими правилами і вживаними в банківській практиці звичаями ділового обороту. До числа форм безготівкових розрахунків; не передбачених законодавством, можна віднести безготівкові розрахунки в електронній формі. Сучасна комп'ютерна техніка та
 9. 1. Поняття договору побутового підряду
  поняттю "споживач", даному в преамбулі Закону про захист прав споживачів. Споживачем згідно з цим визначенням є тільки такий громадянин, який замовляє роботи виключно для цілей особистого, сімейного, домашнього та іншого споживання, не пов'язаного із здійсненням підприємницької діяльності, тобто не для використання з метою постійного отримання прибутку. Отже,
 10. 3. Види зобов'язань за безготівковими розрахунками
  поняття. Так, під формами безготівкових розрахунків розуміють "способи документального оформлення та підтвердження волевиявлення власника банківського рахунку або (у встановлених законом випадках) - третьої особи ... на перерахування грошових сум, що значаться на банківському рахунку"; їх розглядають як "різновид зобов'язання клієнта і обслуговуючого його банку по виконанню (отримання) безготівкового
© 2014-2022  yport.inf.ua