Головна
ГоловнаЦивільне, підприємницьке, сімейне, міжнародне приватне правоЦивільне право → 
« Попередня Наступна »
М.І. Брагінський, В.В. ВІТРЯНСЬКИЙ. ДОГОВОРИ про банківський вклад, банківський рахунок; БАНКІВСЬКІ РОЗРАХУНКИ. КОНКУРС, ДОГОВОРИ ПРО ІГРАХ І ПАРІ. Книга п'ята. Том 2, 2006 - перейти до змісту підручника

6. Розрахунки чеками Поняття чека і розрахунків чеками

Чеком визнається цінний папір, що містить нічим не обумовлене розпорядження чекодавця банку здійснити платіж зазначеної в ньому суми чекодержателю (ст. 877 ЦК).
Відмінною рисою відносин за розрахунками чеками є їх особливий суб'єктний склад. В якості основних учасників даних відносин виступають чекодавець, чекодержатель і платник. Чекодавцем вважається особа, що виписало чек; чекодержателем - особа, яка є власником виписаного чека; платником - банк, що виробляє платіж за пред'явленим чеку. У відносинах за розрахунками чеками можуть також брати участь індосант - чекодержатель, що передає чек іншій особі за допомогою передавального напису (індосаменту), і аваліст - особа, яка дала поручительство за оплату чека, який оформлюється гарантійним написом на ньому (аваль). Закон наділяє здатністю бути платниками за чеком виключно банки та інші кредитні організації, що мають ліцензії на заняття банківською діяльністю. Відносно конкретного чека платником може бути вказаний тільки банк, де є засоби чекодавця, якими він має право розпоряджатися шляхом виставлення чеків.
Видача чека не погашає грошового зобов'язання, на виконання якого він виданий. Справа в тому, що чек лише замінює, але не усуває колишнє боргове зобов'язання чекодавця, яке залишається в силі аж до моменту оплати чека платником. Тільки з цього моменту чекодержатель втрачає право вимоги до чекодавцю. Відкликання чека до спливу строку для його пред'явлення не допускається (п. 3 ст. 877 ЦК).
Закон не встановлює термінів для пред'явлення чеків до оплати. Однак, враховуючи, що порядок та умови використання чеків у платіжному обороті регулюються крім ГК також іншими законами і встановлюваними згідно з ними банківськими правилами, а також звичаями ділового обороту, можна відзначити, що на території Російської Федерації чек підлягає оплаті протягом:
- 10 днів, якщо чек виписаний на території Росії;
- 20 днів, якщо чек виписаний на території держав - членів СНД;
- 70 днів, якщо чек виписаний на території будь-якого іншого держави "*".
---
"*" Зазначені терміни були передбачені Положенням про чеках (ст. 21), затвердженим Постановою Верховної Ради РФ від 13 лютого 1992 р. (Відомості З'їзду народних депутатів РФ і Верховної Ради РФ. 1992. N 24. Ст. 1283).
Проте відповідно до ст. 2 Федерального закону від 26 січня 1996 р. N 15-ФЗ "Про введення в дію частини другої Цивільного кодексу Російської Федерації" Положення про чеки було визнано таким, що втратив силу (СЗ РФ. 1996. N 5. Ст. 411).
Для чека, як для всякої цінного паперу, принципове значення мають дотримання його форми і правильність заповнення всіх його реквізитів. Чек в обов'язковому порядку повинен включати такі відомості:
- найменування "чек" у тексті документа;
- доручення платнику виплатити певну суму;
- найменування платника і вказівка рахунку, з якого повинен бути здійснений платіж;
- вказівка валюти платежу;
- зазначення дати і місця складання чека;
- підпис чекодавця.
Вимоги до форми чека і порядку його заповнення визначаються законом і встановленими згідно з ним банківськими правилами (ст. 878 ЦК). Згідно з Положенням про безготівкові розрахунки в Російській Федерації N 2-П для здійснення безготівкових розрахунків можуть застосовуватися чеки, що випускаються кредитними організаціями. Бланки чеків є бланками суворої звітності і враховуються в банках на позабалансовому рахунку N 91207 "Бланки суворої звітності". Крім всіх обов'язкових реквізитів, встановлених ст. 878 ГК, чек може містити додаткові реквізити, що визначаються специфікою банківської діяльності. Форма чека визначається кредитною організацією самостійно (п. п. 7.7, 7.12 Положення N 2-П).
Чек може бути виписаний:
- певній особі із застереженням: "наказу" чи без такої (ордерний чек);
- певній особі із застереженням: "не наказу" (іменний чек);
- пред'явнику з написом: "пред'явнику" (пред'явницький чек).
Чек без зазначення найменування чекодержателя розглядається як чек на пред'явника.
У випадках, коли сфера обігу чеків обмежується кредитною організацією та її клієнтами, порядок та умови використання чеків для безготівкових розрахунків визначаються внутрішньобанківськими правилами проведення операцій з чеками, які повинні передбачати:
- форму чека, перелік його реквізитів (обов'язкових, додаткових) та порядок заповнення чека;
- перелік учасників розрахунків даними чеками;
- строк пред'явлення чеків до оплати ;
- умови оплати чеків;
- ведення розрахунків і склад операцій з чекообороту;
- бухгалтерське оформлення операцій з чеками;
- порядок архівування чеків (п. 7.16 Положення N 2-П).
Крім того, в подібних випадках відповідно до Положення N 2-П (п. 7.13) чеки підлягають використанню на підставі договору про розрахунки чеками (чековий договір), що укладається між кредитною організацією і кожним з її клієнтів.
Правда, як зазначається в юридичній літературі, на практиці факти укладання чекового договору у вигляді окремої письмової угоди між банком і клієнтом зустрічаються рідко. Звичайно умови про використання чеків в розрахункових відносинах включаються в тексти договорів банківського рахунку. Про укладення чекового договору може також свідчити звернення власника рахунку в обслуговуючий його банк із заявою про видачу чекової книжки, задовольняти банком.
Наприклад, О.А. Бєляєва пише: "Термін" чековий договір "не слід розуміти буквально, цим поняттям охоплюються всі ті відносини, які складаються між чекодавцем і платником незалежно від того, закріплені вони дійсно у формі єдиного документа - договору. Даний термін в цілому фіксує конструкцію відносин" чекодавець (клієнт) - (платник) банк ". Не потрібно надавати чековому договором значення конститутивного елемента чека, оскільки дійсність чека не може ставитися у залежність від наявності або відсутності чекового договору" "*".
---
"*" Кредитні організації в Росії: правовий аспект / Відп. ред. Е.А. Павлодский. С. 378 (автор розділу - О.А. Бєляєва).
Чеки, що випускаються кредитними організаціями, можуть також застосовуватися в міжбанківських розрахунках на підставі міжбанківських угод про розрахунки чеками, які повинні містити:
- умови обігу чеків при здійсненні розрахунків;
- порядок відкриття та ведення рахунків, на яких обліковуються операції з чеками;
- склад, способи і терміни передачі інформації, пов'язаної з обігом чеків;
- порядок підкріплення рахунків кредитних організацій - учасників розрахунків;
- зобов'язання і відповідальність кредитних організацій - учасників розрахунків;
- порядок зміни та розірвання міжбанківської угоди про розрахунки чеками (п. 7.15 Положення N 2-П).
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 6. Розрахунки чеками Поняття чека і розрахунків чеками "
 1. § 7. Розрахункові зобов'язання
  розрахунків і розрахункових зобов'язань. У господарському обороті часто виникає необхідність передачі грошових коштів. Вона може викликатися виконанням публічно-правового обов'язку або грошового зобов'язання, пов'язаного з відшкодуванням шкоди, оплатою наданого товару, виконаних робіт або наданих послуг і т.п. Дії, що здійснюються господарюючими суб'єктами з приводу здійснення
 2. Короткий перелік латинських висловів, які використовуються в міжнародній практиці
  розрахунку на його остаточне регулювання у подальшому; фактичний стан; ставлення, визнане сторонами 47. Mutatis mutandis [мутатіс мутандіс] - змінивши те, що слід змінити, внісши необхідні зміни 48. Nemo plus juris transferre potest quam ipse habet [Немо плус юрис трансфере потес Квам іпсе хабет] - ніхто не може передати більше прав, ніж має 49. Non bis in idem
 3. ПРОГРАМА КУРСУ "ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО"
  розрахункових, поточних, бюджетних, кореспондентських та ін.) Договір банківського вкладу. Сторони договору. Предмет договору банківського вкладу. Види договорів банківського вкладу, їх оформлення (ощадна книжка, ощадний сертифікат і т.д.). Договір вкладу на користь третьої особи. Виконання договору банківського вкладу. Правові наслідки порушення договору банківського вкладу.
 4. 1. Поняття чека і розрахунків чеками
  розрахунками чеками є їх особливий суб'єктний склад. В якості основних учасників даних відносин виступають чекодавець, чекодержатель і платник. Чекодавцем вважається особа, що виписало чек; чекодержателем - особа, яка є власником виписаного чека; платником - банк, що виробляє платіж за пред'явленим чеку. У відносинах за розрахунками чеками можуть також брати участь індосант -
 5. 3. Розрахунки за договором купівлі - продажу (в аспекті взаємовідносин з банками)
  розрахунків Правовідносини, пов'язані із здійсненням розрахунків, в даний час регулюються ЦК (гл. 46, ст. 861 - 885), іншими федеральними законами , а також виданими відповідно до них банківськими правилами. Для того щоб оцінити суть змін, внесених нині чинним ГК в правове регулювання розрахункових відносин, досить згадати, що в ГК РРФСР 1964 р. все регулювання
 6. 2. Розвиток банківських розрахунків у вітчизняному законодавстві
  розрахунків: розрахунки платіжними дорученнями (банківський переказ); розрахунки по інкасо; розрахунки чеками. У цьому зв'язку Г.Ф. Шершеневич писав: "Нашому законодавству поняття про переклади відомо: при визначенні підсудності комерційних суден до відомства останніх віднесені грошові перекази на російські та іноземні міста. До числа операцій Державного Банку віднесені перекази сум між
 7. § 4. Розрахункові операції комерційних банків
  розрахунків. Розрахунки, або розрахункові операції - це акти руху грошей, динаміка фінансів. Окремий випадок розрахунків - платежі за товари, роботи, послуги, виплата заробітної плати, видача стипендії. Але розрахунки - це не тільки власне платежі, це всі операції з передачі грошей від однієї особи іншій особі, тобто все, що пов'язане з рухом грошей: безповоротне фінансування, авансування,
 8. 3. Види зобов'язань за безготівковими розрахунками
  розрахунки можуть здійснюватися у формах, передбачених федеральним законом, встановленими згідно з ним банківськими правилами і вживаними в банківській практиці звичаями ділового обороту. Учасники цивільно-правового зобов'язання на передачу товарів, виконання робіт, надання послуг вправі визначити і форму розрахунків (п. 2 ст. 862 ЦК). У цьому сенсі під формою безготівкових розрахунків
 9. Р
  розрахунок - види зобов'язань за безготівковими Р. XIV, 62, § 3 (3) - з . 499 - 501 - види Р. по інкасо XIV, 62, § 6 (1) - с. 526 - 527 - договір на розрахунково-касове обслуговування XIV, 62, § 2 (2) - с. 491 - зобов'язання виконуючого банку при Р. по інкасо XIV, 62, § 6 (5) - с. 532 - 533 - зобов'язання за Р. з використанням акредитива XIV, 62, § 5 - с. 512 - 523 - зобов'язання за Р.
 10. 10. Дія норм про договори по особам
  розрахунках (про здійснення безготівкових розрахунків - п. 1 ст. 861), при укладанні договорів страхування (дострокове припинення договору - п. 1 ст. 958), доручення (винагороду повіреного - п. 1 ст. 972), комісії (відступ від вказівок комітента - п. 1 ст. 995), простого товариства (відповідальність товаришів за спільними зобов'язаннями - ст. 1047). Участь підприємців для ряду договорів
© 2014-2021  yport.inf.ua