Головна
ГоловнаЦивільне, підприємницьке, сімейне, міжнародне приватне правоЦивільне право → 
« Попередня Наступна »
Е.А.Суханов. Цивільне право: У 4 т. Том 3: Зобов'язальне право, 2008 - перейти до змісту підручника

1. Поняття договору дарування

За договором дарування одна сторона (дарувальник) безоплатно передає або зобов'язується передати другій стороні (обдаровуваному) річ у власність або майнове право (вимога) до себе або до третьої особи або звільняє або зобов'язується звільнити її від майнового обов'язку перед собою або перед третьою особою (п. 1 ст. 572 ЦК).
Дарування є договором, а не односторонньою угодою, бо завжди вимагає згоди обдаровуваного на прийняття дару. Зазвичай згоду виражається у формі прийняття дарунка. Спроби розглядати дарування в якості односторонньої угоди - одного з підстав виникнення права власності, не породжує при передачі речі ніяких зобов'язальних відносин між дарувальником і обдаровуваним, помилкові і не знаходять визнання в сучасній цивілістиці (1). У зв'язку з цим не може, наприклад, вважатися даруванням відмова від спадщини на користь іншої особи (ст. 1158 ЦК), який являє собою односторонню угоду, що не вимагає згоди останнього. Разом з тим за загальним правилом дарування - односторонній договір, в якому у обдаровуваного відсутні обов'язки (якщо тільки мова не йде про таку особливого різновиду дарування, як пожертву).
---
(1) У дореволюційному праві дарування розглядалося не як договору, а як одну з підстав набуття права власності (або також і інших цивільних прав). При цьому не враховувалася необхідність обов'язкової згоди обдаровуваного на прийняття дарунка, з якої випливало, що при можливому неспівпаданні моментів угоди сторін і передачі речі (переходу права власності) між дарувальником і обдаровуваним виникає зобов'язальне відношення (не кажучи вже про інші способи дарування, крім передачі речі у власність) (див.: Шершеневич Г.Ф. Підручник російського цивільного права. Т. 2. С. 117 - 118).
У сучасній літературі, як уже зазначалося, обгрунтовується не менше дискусійний висновок про кваліфікацію дарування в якості особливого речового договору (див.: Брагінський М.І. До питання про співвідношення речових та зобов'язальних правовідносин. С. 118 - 121).
Дарування може бути як реальним, так і консенсуальних договором. Отже, юридичне значення має не тільки безпосередня безоплатна передача майна від дарувальника до обдаровуваного, але за певних умов (у консенсуального договору) - і обіцянка подарувати майно, що породжує зобов'язальне відношення між дарувальником і обдаровуваним. У колишньому вітчизняному правопорядку дарування розглядалося лише як реальний договір, причому має предметом тільки передачу речі у власність, що істотно звужувало і збіднювала сферу його застосування. Новий ЦК, слідуючи російським Цивілістичному традиціям, усунув цей недолік (1).
---
(1) Див: Маковський А.Л. Дарування (гл. 32) / / Цивільний кодекс Російської Федерації. Частина друга. Текст, коментарі, алфавітно-предметний покажчик. М., 1996. С. 302, 314.
Дарування завжди пов'язане з безоплатним збільшенням майна обдаровуваного за рахунок зменшення майна дарувальника, здійснюваного шляхом:
- передачі у власність обдаровуваному належить дарувальнику речі;
- передачі обдаровуваному дарувальником майнового права відносно самого дарувальника (точніше, наділення обдаровуваного таким правом, наприклад правом періодичного отримання певної грошової суми за рахунок банківського вкладу або іншого майна дарувальника);
- передачі обдаровуваному дарувальником свого майнового права щодо третьої особи (наприклад, права вимоги відомої грошової суми або корпоративного права у вигляді пакету акцій), тобто безоплатній поступки вимоги (ст. ст. 382 - 389 ЦК);
- звільнення обдаровуваного від виконання майнового обов'язку щодо дарувальника (тобто прощення боргу відповідно до ст. 415 ЦК) <1 >;
---
КонсультантПлюс: примітка.
Монографія М.І. Брагінського, В.В. Витрянского "Договірне право. Договори про передачу майна" (Книга 2) включена до інформаційного банку відповідно до публікації - Статут, 2002 (видання 4-е, стереотипне).
(1) У літературі підкреслюється, що прощення боргу і безоплатна цесія можуть кваліфікуватися як дарування лише при прямому вказуванні про це в угоді про їх вчинення або за доведеності цього зацікавленою стороною, оскільки законом встановлена презумпція возмездности всякого цивільно-правового договору (п. 3 ст. 423 ЦК) (див.: Брагінський М.І., Витрянский В.В. Договірне право. Книга друга. Договори про передачу майна. М., 2000. С. 346 - 347).
- Звільнення обдаровуваного від його майнової обов'язки перед третьою особою (шляхом виконання цього обов'язку дарувальником відповідно до п. 1 ст. 313 ЦК або переведення на дарувальника боргу обдаровуваного за згодою її кредитора на підставі ст. Ст . 391 і 392 ЦК).
Передбачений законом перелік способів дарування носить вичерпний характер (1).
---
(1) Безоплатне надання обдаровуваному майнових вигод можливо і в інших формах. Наприклад, ще римському і дореволюційному російському праву був відомий такий спосіб дарування, як усунення за рахунок дарувальника обмежень права власності обдаровуваного (див.: Шершеневич Г.Ф. Указ. Соч. С. 118), наприклад, шляхом припинення сервітутів, обременяющих належить обдаровуваному майно.
Чи не є даруванням передача майна в порядку спадкового спадкоємства або заповідального відмови. Безоплатний перехід майна спадкодавця до спадкоємців або відказоодержувачів обумовлений фактом його смерті, а не його наміром обдарувати цих осіб. Крім того, спадкове спадкоємство - універсальне і включає перехід до спадкоємців не тільки прав, а й обов'язків (боргів) спадкодавця. У силу цього закон визнає нікчемним договір, що передбачає передачу дару обдаровуваному після смерті дарувальника, бо будь-яка передача майна в даному випадку можлива лише за правилами про спадкування (п. 3 ст. 572 ЦК) (1). Такий договір не може замінити собою заповіт.
---
(1) Таким чином, наш закон допускає угоди дарування тільки inter vivos (між живими) і не визнає відомого як римським правом, так і деяким сучасним правопорядкам дарування mortis causa (на випадок смерті), оскільки останнє не відповідає принципу універсальності спадкового наступництва і може порушити інтереси кредиторів спадкодавця (див. § 1 гл. 25 т. II цього підручника).
Безоплатний характер відносин становить головну особливість договору дарування, що визначатиме її юридичну специфіку. Саме він пояснює обмеження відповідальності дарувальника за недоліки подарованого майна, його право на скасування дарування і реституцію дару, а також заборони та обмеження дарування. Оскільки безоплатні відносини представляють виняток для майнового обороту, в разі сумнівів у характері відносин вони передбачаються оплатним, поки не буде доведено їх безоплатний (дарчий) характер.
Сплата символічної суми за подаровану річ (іноді зустрічається в побутових відносинах) або надання дарувальнику обдаровуваним будь-яких особистих послуг не перетворюють цей договір у БЕЗОПЛАТНО. Однак зустрічна передача обдаровуваним дарувальнику речі або права (якими іноді намагаються прикрити що здійснюється в обхід закону відчуження майна, наприклад, з порушенням переважного права його покупки) не визнається даруванням, а розглядається як удавана угода (абз. 2 п. 1 ст. 572, п . 2 ст. 170 ЦК). Нееквівалентність взаємних надань (наприклад, явна переплата ціни) або передача майна в обмін на покладання обов'язки щодо його відчужувача чи інших осіб (наприклад, передача у власність будинку з умовою довічного утримання проживає в ньому особи) також не дозволяють розглядати такі відносини як безоплатні.
Не є даруванням і різні безоплатні надання публічно-правового характеру (грошові та інші нагороди, пожалування і т.п.), а також виплати і пільги, що мають трудову чи соціально-забезпечувальну природу (премії, посібники і т.д.), так як вони не оформляються цивільно-правовим договором.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 1. Поняття договору дарування "
 1. 1. Договір дарування за російським дореволюційному цивільному праву
  понятті дарування, його правовою природою, місці цього інституту в системі цивільного права. Досить сказати, що в цивільному законодавстві тієї пори норми про дарування були розміщені не серед положень про договірні зобов'язання, а в розділі про порядок придбання і зміцнення прав на майно. Хоча, як підкреслював Г.Ф. Шершеневич, "законодавство визнає, що дар відзначається
 2. 2. Договір дарування за радянським цивільному праву
  договору дарування в дореволюційному цивільному законодавстві та проект Цивільного уложення особливо убогим представляється регулювання договору дарування у радянському цивільному законодавстві. У Цивільному кодексі РРФСР 1922 р. договором дарування була присвячена лише одна норма, що встановлює таке правило: «Договір про безоплатну поступку майна (дарування) на суму більше однієї
 3. 1. Поняття договору дарування
  поняття "зустрічне зобов'язання", приречені на невдачу, оскільки ці норми не виходять з суворого і єдиного розуміння змісту даного поняття. Так, коли ГК говорить про зустрічний виконанні зобов'язань, мається на увазі такий зобов'язань, виконання якого відповідно до договору обумовлене виконанням своїх зобов'язань іншою стороною (ст. 328), тобто мова йде про виконання
 4. § 2. Правовий режим речей
  поняття, а здійснюючи свої правомочності і надаючи таку будівлю в оренду або використовуючи його в якості предмета іпотеки для отримання банківського кредиту, вона веде вже підприємницьку діяльність. Цей приклад показує, що практичне значення розмежування об'єктів речових прав на такі, які беруть участь тільки в комерційному обороті, і такі, які беруть участь в ньому поряд з
 5. § 1. Поняття договору у сфері підприємництва
  поняття грунтується на тому визначенні договору, яке закріплене в Цивільному кодексі Російської Федерації. Відповідно до нього «договором є домовленість двох або декількох осіб про встановлення, зміну або припинення цивільних прав та обов'язків» (п. 1 ст. 420 ЦК). Договір у сфері підприємництва (торгова угода) - це угода між сторонами, які є суб'єктами
 6. § 3. Правові форми інноваційної діяльності
  поняттям «ноу хау» (to know how to do it - знати, як це робити) Інформація, що має дійсну або потенційну комерційну цінність, підпадає під поняття службової або комерційної таємниці (п . 1 ст. 139 ГК РФ). Ми не аналізуємо властиві кожному з понять смислові відтінки та юридичні особливості, об'єднуючи дані поняття загальним терміном «інформація» або «сукупність
 7. § 2. Права, обов'язки і відповідальність платників податків
  поняття податкового та бухгалтерського обліку [8]. Представляється, що в цьому є раціональне зерно, а значить і підвищена відповідальність платників податків повинна бути встановлена за порушення порядку ведення саме податкового обліку, що спричинило несплату, неповну або несвоєчасну сплату податків. Держава надає великого значення обов'язки платників податків вести облік доходів і витрат,
 8. § 3. Основні інститути цивільного права зарубіжних держав
  поняття пасивної (passive capacity) і активної правосуб'єктності (active capacity), відповідні правоздатності та дієздатності відповідно. Правосуб'єктністю в ряді випадків наділені особи, що не існують на момент закріплення за ними правомочностей. По англійському праву згідно з Актами 1929 і 1976 рр.. дитина ще до свого народження отримує певну правову захист в області
 9. § 2. Цивільна дієздатність громадян
  поняття і не призводить примірного переліку таких угод. Оскільки дрібна побутова угода являє собою подвійне оціночне поняття, при кваліфікації тієї чи іншої угоди в якості дрібної побутової належить керуватися трьома основними критеріями - вартісним, сутнісним і віковим, а саме: дрібна (незначна) ціна угоди; наявність у угоди побутового характеру (вона повинна
 10. § 2. Поняття і основні види угод
  договір купівлі-продажу (п. 1 ст. 454 ЦК), договір банківської гарантії (ст. 368 ЦК), договір простого товариства (п. 1 ст. 1041 ЦК) і договір про прощення боргу (ст. 415 ЦК). Існують угоди, які поряд з волевиявленнями містять ще інші складові частини. Наприклад, фактичний склад договору про передачу рухомої речі у власність складається з угоди відчужувача і набувача про
© 2014-2022  yport.inf.ua