Головна
ГоловнаЦивільне, підприємницьке, сімейне, міжнародне приватне правоЦивільне право → 
« Попередня Наступна »
М.І. Брагінський, В.В. ВІТРЯНСЬКИЙ. ДОГОВОРНОЕ ПРАВО. ДОГОВОРИ ПРО ПЕРЕДАЧУ МАЙНА. Книга друга, 2006 - перейти до змісту підручника

2. Договір дарування за радянським цивільному праву

На тлі всебічного та детального регулювання договору дарування в дореволюційному цивільному законодавстві та проекті Цивільного уложення особливо убогим представляється регулювання договору дарування в радянському цивільному законодавстві.
У Цивільному кодексі РРФСР 1922 р. договором дарування була присвячена лише одна норма, що встановлює таке правило: "Договір про безоплатну поступку майна (дарування) на суму більше однієї тисячі рублів повинен бути, під страхом недійсності, нотаріально посвідчений "(ст. 138).
Всі відносини, пов'язані з договором дарування, регламентувалися в Цивільному кодексі РРФСР 1964 р. двома статтями. Відповідно до першої з них, за договором дарування одна сторона передає безоплатно іншій стороні майно у власність. Договір дарування вважається укладеним у момент передачі майна. Дарування громадянином майна державної, кооперативної чи громадської організації може бути обумовлено використанням цього майна для певної суспільно корисної мети (ст. 256). Друга стаття передбачала вимоги, пропоновані до форми договору дарування. Відповідно до цих вимог договір дарування на суму понад п'ятсот рублів і договір дарування валютних цінностей на суму понад п'ятдесят рублів нотаріально удостоверялись. Договір дарування громадянином майна державної, кооперативної або громадської організації полягав у простій письмовій формі, договір дарування житлового будинку - у формі, встановленій для договору купівлі - продажу житлового будинку (ст. 257).
Поняття і сфера застосування договору дарування
Поняття договору дарування залишалося незмінним і в радянський період розвитку цивільного права. Договором дарування зізнавався такий договір, за яким одна сторона передає безоплатно іншій стороні майно у власність (ст. 256 ЦК 1964 р.).
З визначення договору дарування випливає, що законодавець конструював його по моделі реального договору. Договір дарування вважався укладеним у момент передачі майна, укладення договору дарування збігалося з його виконанням. У зв'язку з цим Ю.К. Толстой справедливо вказував: "Визнання договору дарування реальним навряд чи можна віднести до досягнень нового ЦК (мався на увазі ЦК 1964 р. - В.В.). До того ж цю конструкцію не вдається провести послідовно. Так, в тих випадках, коли закон наказує вчинення договору дарування в нотаріальній формі, визнання дарування консенсуальним договором не викликає сумнівів "" * ".
---
"*" Іоффе О.С., Толстой Ю.К. Новий Цивільний кодекс РРФСР. Л., 1965. С. 262.
У юридичній літературі деякими авторами все ж проводився послідовно погляд на договір дарування (у всіх його формах) як на реальний договір. До числа таких авторів ставився, наприклад, В.І. Кофман, який для чистоти конструкції пропонував стосовно договору дарування житлового будинку заборонити реєстрацію жавного акта доти, поки будинок фактично не переданий "*".
---
"*" Див: Радянське цивільне право. Т. 2. М., 1969. С. 36.
Однак більшість правознавців схилялися до того, що за загальним правилом договір дарування слід вважати реальним договором, а як виняток із загального правила пропонувалося розглядати ті договори, які потребують нотаріального посвідчення або реєстрації й тому відносяться до числа консенсуальних.
Необхідність використання стосовно до дарування моделі реального договору в юридичній літературі пояснювалася тим, що при використанні конструкції консенсуального договору обдаровуваний отримав би право вимагати відібрання у дарувальника обумовленого угодою майна, що суперечило б соціалістичної моралі і не зустріло б етичного виправдання "*".
---
"*" Див, напр.: Радянське цивільне право: Навчальний посібник для юридичних вузів. Т. II. М., 1951. С. 53.
Визначення договору дарування як реального договору спричинило визнання за ним особливого місця в системі цивільно - правових зобов'язань. Так, О.С. Іоффе підкреслює: "Внаслідок такої кваліфікації дарування виявилося в досить своєрідному положенні в загальній системі цивільно - правових договорів. Всі інші договори служать підставою виникнення зобов'язань між сторонами, що їх особами. Але так як в дарчому акті передача речі означає вчинення угоди, то ніякі обов'язки з укладеного договору для дарувальника виникнути не можуть, а обдаровуваний також не є зобов'язаною особою зважаючи одностороннього характеру договору дарування. Інакше кажучи, дарування як реальна угода ніяких зобов'язальних відносин не породжує, а укладається шляхом виконання угоди, відразу ж перетворює обдаровуваного в власника майна, отриманого у вигляді дару. Щоб відтінити зазначене своєрідність дарування, його іноді називають речовим договором "" * ".
---
"*" Іоффе О.С. Зобов'язальне право. М., 1975. С. 395 - 396; див. також: Вердніков В.Г., Кабалкин А.Ю. Нові цивільні кодекси союзних республік. М., 1965. С. 101 - 102.
З часом позиція, згідно з якою договір дарування являє собою реальну угоду, за винятком лише тих випадків, коли закон передбачає нотаріальне посвідчення або реєстрацію договору дарування, придбала в радянській юридичній літературі по суті безперечний характер. Наприклад, в постатейному коментарі до Цивільного кодексу РРФСР, виданому в 1982 р., з цього приводу сказано наступне: "Частиною 2 ст. 256 передбачається, що договір дарування вважається укладеним у момент передачі майна. У тих випадках, коли закон (ст. 257 ЦК) наказує для договору дарування обов'язкову форму, наприклад, при даруванні будинку, автомобіля чи іншого цінного майна, він вважається укладеним з моменту облечения сторонами угоди у відповідну форму "" * ".
---
"*" Коментар до Цивільного кодексу РРФСР / Под ред. С.Н. Братуся, О.М. Садикова. М., 1982. С. 295 (автор відповідного розділу - А.Ю. Кабалкин).
Інша ознака договору дарування, який визнавався безперечним в радянській юридичній літературі, - це його безоплатність. Дана якість договору дарування об'єднувало його з договором позики. Подібністю між даруванням і позикою в літературі приділялася велика увага, висловлювалася навіть точка зору, згідно з якою позика є різновидом дарування "*". З цього приводу О.С. Іоффе писав: "Дійсно, не тільки при даруванні, а й при позиці одна особа отримує майнові вигоди за рахунок іншого, бо річ в процесі її використання зношується, а цей знос цілком відноситься на рахунок ссудодателя, яке не отримує будь-якої грошової компенсації від другого контрагента. Проте зазначене схожість не повинно приховувати вельми істотної відмінності дарування від позики: в порядку дарування майно переходить у власність обдаровуваного, в той час як позика тягне лише тимчасовий перехід права користування до ссудополучателю. Внаслідок такої відмінності договір дарування тяжіє до зобов'язань з реалізації майна, а договір позики - до зобов'язань з передачі майна у користування " . Проте сам О.С. Іоффе в системі цивільно - правових зобов'язань виділяв окрему категорію зобов'язань з безоплатної передачі майна у власність або у користування, в рамках якої об'єднував самостійні договори дарування і позики .
---
"*" Див: Перетерский І.С. Угоди, договори. М., 1929. С. 64.
Іоффе О.С. Указ. соч. С. 393.
Див: Там же. С. 391 - 410.
В якості такого ж безперечного ознаки договору дарування зізнавався односторонній характер породжуваного зобов'язання. Так, О.С. Іоффе, кажучи про договір дарування, вказував: "Безперечний і його односторонній характер: обдаровуваний стає власником майна, не беручи на себе будь-яких обов'язків перед дарувальником, який, у свою чергу, поступається право власності одаряемому, не купуючи будь-яких прав" "*".
---
"*" Там же. С. 395.
Правда, деякі сумніви на цей рахунок могли зародитися в зв'язку з положенням ЦК 1964 р., відповідно до якого дарування громадянином майна державної, кооперативної чи громадської організації може бути обумовлено використанням цього майна для певної суспільно корисної мети (ч. 3 ст. 256). Разом з тим законом не були передбачені які-небудь наслідки невиконання відповідною організацією умови договору дарування про використання подарованого майна для певної суспільно корисної мети, а в юридичній літературі з цього приводу не було єдиної думки. Так, Ю.К. Толстой пише: "Проте і в цьому випадку договір дарування не перестає бути одностороннім, оскільки дарувальник ніяких прав за рахунок обдаровуваного не набуває. До того ж відносини сторін за договором дарування повинні вважатися припинилися в момент передачі майна. Виникає питання: які правові наслідки настають, якщо соціалістична організація використовує майно не у відповідності з тією метою, заради якої майно було передано в дар? Слід визнати, що дарувальник має право в зазначених випадках вимагати розірвання договору та повернення майна. Переважно, однак, шляхом прийняття ефективних заходів державно - правового і громадського впливу забезпечити використання майна відповідно до обумовленої метою або передати майно іншій організації "" * ".
---
"*" Іоффе О.С., Толстой Ю.К. Указ. соч. С. 262.
При такому підході залишається неясним, звідки ж виникає і яким чином продовжує існувати після передачі подарованого майна обов'язок зазначеної соціалістичної організації з використання дару для визначеної у договорі дарування суспільно корисної мети, якщо "відносини сторін за договором дарування повинні вважатися припинилися в момент передачі майна ". І як дарувальник може вимагати розірвання договору дарування та повернення подарованого майна, якщо відносини сторін за договором дарування до цього моменту вже припинилися?
Мабуть, використання майна обдаровуваного організацією для суспільно корисної мети все ж становило зобов'язання останньої, що випливає з договору дарування. У такому випадку передача дару зазначеної організації свідчила про виконання свого зобов'язання дарувальником, але це не могло привести до припинення відносин за договором дарування. Тільки так можна пояснити наявність у дарувальника права вимагати повернення подарованого майна в разі невиконання умови договору про його використання для певної суспільно корисної мети.
Саме з цих позицій тлумачить названу норму А.Ю. Кабалкин, який зазначає: "Згідно ч. 3 даної статті дарування громадянином майна соціалістичної організації може бути обумовлено використанням цього майна для певної суспільно корисної мети. У цьому випадку на відповідній організації лежить обов'язок здійснити волю дарувальника. Вимагати виконання зазначеної умови договору дарування вправі як дарувальник , так і прокурор "" * ".
---
"*" Коментар до Цивільного кодексу РРФСР. С. 295.
Однією з ознак договору дарування, незважаючи на відсутність будь-яких згадок на цей рахунок у законі, в юридичній літературі визнавалося згоду обдаровуваного на прийняття подарованого майна. Наприклад, О.С. Іоффе підкреслював договірну природу договору дарування, хоча, на перший погляд, акти дарування вчиняються в результаті односторонніх дій дарувальника і начебто б не вимагають згоди обдаровуваного. "Але при більш уважному аналізі, - зазначає О.С. Іоффе, - договірна природа дарчих актів стає абсолютно очевидною. Слід насамперед назвати такі акти, які пов'язані з великими цінностями ... і вимагають оформлення ... за обов'язкової участі обох сторін . Потім, враховуючи характер турбот і витрат з утримання майна, отриманого в дар, не всяке дарування може виявитися прийнятним для обдаровуваного, а отже, і з цієї точки зору потрібна його згода. Нарешті, згоду має значення і в тому сенсі, що для обдаровуваного не байдужі суб'єкт дарування і мотиви вчинення жавного акта "" * ".
---
"*" Іоффе О.С. Указ. соч. С. 394.
Сфера застосування договору дарування в основному окреслювалася в юридичній літературі шляхом його відмежування від схожих на дарування адміністративно - правових актів і дій в галузі трудового законодавства. Наприклад, зверталася увага на те, що місцеві органи влади мали право дозволяти безкоштовний відпуск деревини на корені з лісів державного значення для будівництва та ремонту житлових будинків деяким категоріям громадян: переселяються з хуторів в колгоспні селища, сім'ям загиблих воїнів, інвалідам Вітчизняної війни, багатодітним матерям і т.д. Відпустка деревини в зазначеному порядку розглядався як результат дії адміністративно - правових норм. А, скажімо, преміювання трудящих за виробничі досягнення або нагородження їх цінними подарунками кваліфікувалися як дії, здійснювані відповідно з трудовим правом "*".
---
  "*" Див, напр.: Коментар до Цивільного кодексу РРФСР. С. 294.
  Стосовно до цивільно - правових відносин в юридичній літературі, як уже зазначалося, зазвичай акцентувалася схожість між договором дарування і договором позики, а також між договором дарування і договором купівлі - продажу житлового будинку з умовою про довічне утримання. Визнавалася також неприпустимість дарування на випадок смерті, оскільки така угода могла представляти собою обхід правил про спадкування "*".
  ---
  "*" Див: Там же. С. 295.
  Основні елементи договору дарування
  Суб'єктами договору дарування (дарувальником і обдаровуваним) в основному були громадяни, особливо в ролі дарувальника. Організації в ролі дарувальника, як правило, не виступали, оскільки це суперечило б їх спеціальної правоздатності.
  Оскільки дарування направлено на припинення права власності у дарувальника і виникнення його у обдаровуваного, визнавалося, що дарувальник повинен бути власником майна, переданого одаряемому.
  В якості обдаровуваного могли виступати як громадяни, так і організації, а також держава. Ніяких особливостей прийняття подарованого майна державою або організаціями законодавство не передбачало. Що стосується громадян, то в юридичній літературі визнавалося, що обдаровуваними можуть бути як дієздатні, так і недієздатні громадяни. В останньому випадку опікуни були вправі від імені підопічного приймати майно в дар, а піклувальники - давати згоду на прийняття дару. Опікун або піклувальник повинен був відмовитися від прийняття дарунка, якщо це не відповідало інтересам підопічного. Якщо в ролі обдаровуваного виступали державні організації, подароване майно надходило в їх оперативне управління, а його власником ставало держава. "Тому держава, - робить висновок О.С. Іоффе, - вправі в порядку перерозподілу своїх фондів передати таке майно в оперативне управління іншого держоргану" "*". Разом з тим стосовно до тих випадків, коли дарувальник реалізує своє право вказати в договорі дарування з соціалістичною організацією, що подароване майно призначене для певної суспільно корисної мети, О.С. Іоффе робить виняток. Він пише: "І якщо ця мета недосяжна будь-який інший організацією ... то лише у випадку ліквідації або реорганізації отримав дар держоргану допускається перерозподіл майна, подарованого на зазначених умовах" . Відступ, прямо скажемо, незначне, беручи до уваги, що за чинним в той період законодавством держава мала нічим не обмежене право в будь-який момент на свій розсуд ліквідувати або реорганізувати всяке державне підприємство або організацію.
  ---
  "*" Іоффе О.С. Указ. соч. С. 398.
   Там же.
  Предметом договору дарування в юридичній літературі зазвичай визнавалося всяке належить громадянам на праві особистої власності майно: речі, у тому числі цінні папери, валютні цінності тощо Правда, тут же підкреслювалося, що відповідно до чинного законодавства вільне дарування валютних цінностей допускається лише у відношенні чоловіка, дітей, батьків, онуків, діда, баби, братів і сестер. В інших випадках дарування валютних цінностей могло мати місце виключно з дозволу Міністерства фінансів СРСР, а дарування з метою колекціонування одиничних екземплярів монет, які є валютними цінностями, допускалося в порядку, що встановлюється Міністерством культури СРСР за погодженням з Міністерством фінансів СРСР "*".
  ---
  "*" Див: Коментар до Цивільного кодексу РРФСР. С. 294 - 295.
  Загальні ж обмеження кола об'єктів дарування витікали з вимоги законодавства, згідно з яким майно, що передається обдаровуваному, має належати дарувальнику (громадянину) на праві особистої власності. Справа в тому, що відповідно до ст. 105 ЦК 1964 р. громадяни могли мати в особистій власності лише трудові доходи і заощадження, житловий будинок (або частина його) і підсобне домашнє господарство, предмети домашнього господарства і вжитку, особистого споживання і зручності; майно, що перебуває в особистій власності громадян, не могло використовуватися останніми для одержання нетрудових доходів.
  До трудових доходах відносили не лише кошти, отримані громадянином у якості оплати праці, але також і матеріальні цінності, що надійшли до обличчя без трудових витрат з його боку, але по допускаються законом підставах. До нетрудових доходів, вилучення яких не повинно служити майно, що перебуває в особистій власності громадян, відносили засоби, придбані без відповідних витрат з їх боку і з порушенням закону (цінності, отримані громадянином внаслідок вчинення спекулятивних угод, здійснення комерційного посередництва і т.п.) "*".
  ---
  "*" Див: Коментар до Цивільного кодексу РРФСР. С. 141.
  Крім того, в ряді випадків стосовно деяких об'єктах, дозволеним до придбання громадянами, законодавство встановлювало обмеження (межі) за їх кількістю. Наприклад, відповідно до ст. 106 ЦК 1964 р. в особистій власності громадянина міг знаходитися тільки один житловий будинок (або частина одного будинку), причому його граничний розмір не повинен був перевищувати шістдесяти квадратних метрів.
  Статтею 112 ЦК 1964 р. передбачалося, що законодавством РРФСР встановлюється гранична кількість худоби, що може перебувати в особистій власності громадян. Відповідно до Примірного статуту колгоспу, прийнятим III Всесоюзним з'їздом колгоспників і затвердженим Постановою ЦК КПРС і Ради Міністрів СРСР від 28 листопада 1969 р., сім'я колгоспника могла мати у власності: одну корову з приплодом до одного року і одну голову молодняку великої рогатої худоби до дворічного віку; одну свиноматку з приплодом до тримісячного віку або двох свиней на відгодівлі; кіз і овець в цілому до десяти голів; бджолосім'ї, птицю і кроликів. Причому тут мова йде про граничні максимальних нормах; статутом колгоспу гранична кількість худоби, яке колгоспники могли мати на праві власності, могло бути зменшено "*".
  ---
  "*" СП СРСР. 1969. N 26. Ст. 150.
  Для решти населення кількість і види худоби, які могли належати громадянам на праві особистої власності, були встановлені Указом Президії Верховної Ради РРФСР від 13 листопада 1964 "Про норми утримання худоби в особистій власності громадян - не членів колгоспів" "*". Відповідно до Указу громадяни могли мати в особистій власності: одну корову (буйволицю), одну голову молодняку великої рогатої худоби; одну свиноматку з приплодом до двох місяців або двох свиней на відгодівлі; трьох овець і кіз старше року, не рахуючи приплоду, а при відсутності корови чи свині - не більше п'яти овець і кіз старше року, не рахуючи приплоду. Мало того, даним Указом було встановлено, що працездатні громадяни, що не займаються суспільно корисною працею, за рішенням виконкому районної Ради народних депутатів могли бути позбавлені права утримання в особистій власності худоби, птиці та бджолосімей.
  ---
  "*" Відомості Верховної Ради УРСР. 1964. N 51. Ст. 887.
  Природно, договір дарування, за яким у власність обдаровуваного передавалися житловий будинок або худобу, міг відбуватися дарувальником лише в межах названих норм під страхом його недійсності. Що стосується обдаровуваного, то, як зазначав О.С. Іоффе стосовно договору дарування житлового будинку, правила, що забороняють надмірне зосередження в руках громадян деяких видів майна, придбаних на основі цивільно - правових угод, не поширювалися на предмети, що надходять до них за договором дарування. Зокрема, громадянин, що вже має житловий будинок на праві особистої власності, міг придбати другий будинок по досконалому на його користь дарчими акту. І лише оскільки внаслідок цього у власності громадянина зосереджувалося більше число житлових будинків, ніж дозволялося законом, він був зобов'язаний "зайвий" будинок реалізувати протягом одного року (ст. 107 ЦК 1964 р.) "*".
  ---
  "*" Див: Іоффе О.С. Указ. соч. С. 399.
  Вимоги до форми договору дарування були визначені в ст. 257 ЦК 1964 р. Нотаріальне посвідчення вимагалося для договорів на суму понад п'ятсот рублів, а також для договорів дарування валютних цінностей на суму понад п'ятдесят рублів. Однак, як зазначав О.С. Іоффе, судова практика не пішла по шляху безумовного дотримання цього припису. "Якщо дарування скоєно при такому характері взаємин, коли вимога про нотаріальну форму стає нежиттєвим (наприклад, дарчі акти між подружжям), але одна із сторін, не заперечуючи дарування, пред'являє позов про визнання його недійсним з огляду на недотримання нотаріальної форми, такий позов не повинен задовольнятися "" * ".
  ---
  "*" Там же.
  Договір дарування громадянином майна державної, кооперативної чи громадської організації у всіх випадках повинен був укладатися у простій письмовій формі. У юридичній літературі ця норма розглядалася як правила, що полегшує громадянам вчинення подібних договорів, оскільки воно звільняло останніх від нотаріального посвідчення відповідного договору дарування. При цьому зверталася увага на те, що недотримання цього правила (тобто укладення такого договору в усній формі) не тягне недійсності договору дарування, а позбавляє сторони права в разі спору посилатися на підтвердження договору на показання свідків "*". Що видається важливим, тому що мова тут може йти в тому числі про дарування на вкрай незначні суми, наприклад, про передачу автором своєї книги як дарунок бібліотеці.
  ---
  "*" Див, напр.: Коментар до Цивільного кодексу РРФСР. С. 296.
  Форма договору дарування житлового будинку повинна була відповідати вимогам, що пред'являються до договору купівлі - продажу житлового будинку, передбаченим ст. 239 ЦК 1964 р. Отже, договір дарування житлового будинку (частини будинку), що знаходиться в місті або селищі міського типу, повинен був посвідчуватися нотаріально і реєструватися у виконкомі відповідної Ради депутатів трудящих. Житловий будинок (частину будинку), що знаходиться в сільській місцевості, міг бути подарований на підставі договору, вчиненого у письмовій формі та зареєстрованого у виконкомі сільської Ради депутатів трудящих.
  Зміст договору дарування не піддавалося серйозному аналізу в юридичній літературі в силу реального і одностороннього характеру даного договору. Наприклад, О.С. Іоффе, розглядаючи права та обов'язки сторін за договором дарування, вказує: "Зважаючи одностороннього характеру договору дарування мова могла йти лише про обов'язок дарувальника і правах обдаровуваного. Але в переважній більшості випадків цей договір є реальним, і вже в момент його вчинення майно передається у власність одаряемому. Тим самим виключається сама постановка питання про зобов'язальних права та обов'язки сторін, що з'являються після укладення договору. Немає підстав для постановки подібного питання і стосовно договорів про дарування житлових будинків, що носять консенсуальної характер: в момент реєстрації обдаровуваний стає власником будинку, і, якщо його передачі не передувала реєстрація, обдаровуваний має право витребувати житловий будинок вже як власник, а не просто в силу дарування "" * ".
  ---
  "*" Іоффе О.С. Указ. соч. С. 401.
  Однак з останнім зауваженням О.С. Іоффе дозволимо собі не погодитися. Адже законодавець розглядав і нотаріальне посвідчення договору дарування житлового будинку, та його реєстрацію як надання вказаним договором належної форми. Виконання сторонами цих вимог означало лише те, що договір вступав у силу. Що ж до моменту виникнення права власності у обдаровуваного, то в силу відсутності будь-яких спеціальних правил з цього приводу мало діяти загальне положення про те, що право власності у набувача майна за договором виникає з моменту передачі речі (ст. 135 ЦК 1964 р .). Тому з моменту нотаріального посвідчення договору дарування та його реєстрації на стороні дарувальника виникала обов'язок щодо передачі житлового будинку одаряемому, а на стороні обдаровуваного - відповідне право вимоги. Разом з тим ми розуміємо, що при такому підході, в силу знову ж відсутності будь-яких спеціальних правил стосовно договору дарування, довелося б застосовувати до дарувальника в повному обсязі всі норми про відповідальність боржника за невиконання або неналежне виконання його зобов'язання. А цього якраз і бажали уникнути радянські правознавці (і цілком справедливо!), Оскільки поширення на дарувальника положень про боржника в зобов'язанні без всяких вилучень суперечило б безоплатного і одностороннього характеру зобов'язання дарувальника. Таким чином, цивільно - правова доктрина прагнула будь-якими шляхами закрити численні прогалини в законодавстві, що регулює договір дарування, зберігши тим самим істота даного типу цивільно - правових зобов'язань.
  Нас анітрохи не бентежить протилежний висновок О.С. Іоффе, який, оцінюючи "радянський зразок" правового регулювання договору дарування, писав: "Отже, відсутня практична потреба в детальному нормуванні відносин, заснованих на дарчих актах. Водночас правове регулювання, що виходить за окреслені чинним законом межі, породжувало б непотрібну юридизации відповідних відносин, не погоджується з їх дійсної природою. Тому стислість правил чинного законодавства, присвячених даруванню, виправдана і доцільна "" * ".
  ---
  "*" Іоффе О.С. Указ. соч. С. 397.
  Вся творчість О.С. Іоффе, одного з найвидатніших цивілістів радянського періоду, свідчить про те, що він не міг не розуміти, що подібне регулювання договору дарування - що відноситься до найбільш поширених цивільно - правовими договорами, що укладаються між громадянами, - є переконливим свідченням вкрай зневажливого ставлення з боку радянського держави до потреб своїх громадян. Мабуть, справжня причина доктринального "виправдання" убогого правового регулювання договору дарування полягала в тому, що в умовах радянського режиму було неможливо дати об'єктивну оцінку законодавству в такий "чутливої" для тоталітарної держави сфері, як права громадян. 
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
 Інформація, релевантна "2. Договір дарування за радянським цивільному праву"
 1. § 2. Предмет цивільного права
    договірні й інші зобов'язання, а також інші майнові та особисті немайнові відносини, засновані на рівності, автономії волі і майновій самостійності учасників ". Звідси, а також з обігу до інших положень Цивільного кодексу видно, що предмет цивільного права (цивільно-правового регулювання * (9)) утворюють різні відносини. Це і відносини, пов'язані із створенням
 2. § 2. Право приватної власності громадян на окремі об'єкти
    договору. Так, в силу закону неподільним є земельна ділянка, що належить селянському (фермерському) господарству (п. 2 ст. 258 ЦК). Розділ такої ділянки може спричинити втрату ним господарського призначення. Ознака подільності тягне юридичні наслідки. Так, при спадкуванні неподільного земельної ділянки останній повинен переходити до того спадкоємцю, який має переважне право
 3. Короткий перелік латинських висловів, які використовуються в міжнародній практиці
    договори не зобов'язують нікого, крім осіб, в них беруть участь 54. PACTA SUNT SERVANDA [пакту сун серванда] - договори повинні дотримуватися 55. PACTA TERTIS NEC NOCENT NEC PROSUNT [пакту тертіс НЕК ноцен НЕК просунь] - договори не шкодять і не сприяють третім особам 56. PAR IN PAREM IMPERIUM (JURISDICTIONEM) NON HABET [пар ін Парем імперіум (юрісдікціонем) нон хабет] - рівний над рівним
 4. Короткий перелік латинських висловів, які використовуються в міжнародній практиці
    договори не зобов'язують нікого, крім осіб, в них беруть участь 54. Pacta sunt servanda [пакту сун серванда] - договори повинні дотримуватися 55. Pacta tertis nec nocent nec prosunt [пакту тертіс НЕК ноцен НЕК просунь] - договори не шкодять і не сприяють третім особам 56. Par in parem imperium (jurisdictionem) non habet [пар ін Парем імперіум (юрісдікціонем) нон хабет] - рівний над рівним
 5. § 3. Права авторів творів науки, літератури і мистецтва
    договорів про поступку авторських прав, який знайшов відоме підкріплення у законодавстві. З прийняттям Закону про авторське право, в якому авторські права також розглядалися як виняткові, відбулося відновлення справжнього змісту поняття винятковості авторських прав. Закон визнав, що тільки сам володар авторського права може вирішувати всі питання, пов'язані із здійсненням
 6. § 1. Поняття і види сімейних правовідносин
    договору доручення або довірчого управління майном * (235). Це й зрозуміло, оскільки сімейно-правові норми реалізуються в конкретних правовідносинах звичайно лише тоді, коли елемент довіри між членами сім'ї та іншими суб'єктами сімейного права вже втрачений і виникла конфліктна ситуація, що вимагає свого вирішення. Нарешті, не слід скидати з рахунків і таку особливість сімейних
 7. § 1. Загальні положення про заповіті
    договірне (!) правовідносини між заповідачем і спадкоємцем * (579). Як можна укласти договір з уже неіснуючим особою, є загадкою. Виходячи саме з одностороннього характеру заповіту як угоди російське законодавство не визнає можливості складання договорів про спадкування або так званих взаємних (корреспектівних) заповітів, тобто заповітів, в яких особи призначають
 8. Короткий перелік латинських висловів, які використовуються в міжнародній практиці
    договори не зобов'язують нікого, крім осіб, в них беруть участь 54. PACTA SUNT SERVANDA [пакту сун серванда] - договори повинні дотримуватися 55. PACTA TERTIS NEC NOCENT NEC PROSUNT [пакту тертіс НЕК ноцен НЕК просунь] - договори не шкодять і не сприяють третім особам 56. PAR IN PAREM IMPERIUM (JURISDICTIONEM) NON HABET [пар ін Парем імперіум (юрісдікціонем) нон хабет] - рівний над рівним
 9. 3. Проблема комерційного та "підприємницького" права
    договорів, врегульованих нормами частини другої ЦК РФ, лише один розрахований виключно на взаємовідносини підприємців (договір комерційної концесії) і тільки один, навпаки, не може бути укладений між підприємцями (договір дарування). Всі інші договори (купівля-продаж, оренда, підряд, перевезення, зберігання і т.д.) використовуються будь-якими учасниками майнового обороту (див.: Хохлов
 10. 2. Угода - вольова дія
    договору судом береться до уваги буквальне значення містяться в ньому слів і виразів. Буквальне значення умови договору у випадку його неясності встановлюється шляхом співставлення з іншими умовами та змістом договору в цілому. Якщо викладені правила не дозволяють визначити зміст договору, повинна бути з'ясована дійсна загальна воля сторін з урахуванням мети договору. При цьому під
© 2014-2022  yport.inf.ua