Головна
ГоловнаЦивільне, підприємницьке, сімейне, міжнародне приватне правоЦивільне право → 
« Попередня Наступна »
Е.А.Суханов. Цивільне право: У 4 т. Том 3: Зобов'язальне право, 2008 - перейти до змісту підручника

1. Поняття фінансової оренди (лізингу)

В основі простих орендних відносин лежить акт передачі речі в оренду, який є актом розпорядження річчю з метою отримання прибутку. На відміну від цього лізинг (1) є породженням іншої економічної ситуації. Суб'єкт, який бажає отримати у користування певне майно, знаходить його на ринку і звертається до іншого суб'єкта, котрий володіє фінансовими засобами, з проханням купити це майно з метою подальшої передачі йому в тимчасове користування. При цьому власником майна стає покупець, проте сторони домовляються, що потрібне майно та конкретного продавця майбутній користувач вибирає самостійно, а тому покупець не буде нести відповідальність за якість придбаного для користувача майна та за дії продавця. За таких обставин для покупця майна першорядне значення набуває сам акт розпорядження фінансовими коштами як форма інвестування, більш доцільна в порівнянні з іншими. Для майбутнього користувача (орендаря) майна, що купується, який звалює на себе тягар можливих проблем у відносинах з продавцем, акт оплати обраного ним майна представляється фінансовою послугою (2).
---
(1) Термін "лізинг" (від англ. lease - брати і здавати майно в тимчасове користування) пов'язують з операціями американської телекомпанії "Белл телефон компані", керівництво якої в 1877 р. прийняло рішення не продавати свої телефонні автомати, а здавати в оренду (див.: Шпітлер Х.Й. Практичний лізинг. М., 1991. С. 7).
(2) Див: Чекмарьова Е.Н. Лізинговий бізнес. М., 1994. С. 28. Тому лізинг віднесений в ст. 5 Федерального закону "Про банки і банківську діяльність" до різновиду банківських операцій.
В описаній ситуації відносини за відплатним придбання майна у власність взаємодіють з відносинами з передачі того ж майна у тимчасове користування. Для цілісного врегулювання даної системи майнових відносин необхідна взаємозв'язок власне договору лізингу - договору про передачу купленого майна в користування та договору купівлі-продажу майна, що підлягає передачі за договором лізингу (1).
---
(1) Тому під лізингом розуміють майнові відносини, при яких одна організація (користувач) звертається до іншої (лізингової компанії) з проханням придбати необхідне обладнання і передати його їй у тимчасове користування (див.: Кабатова Є.В. Лізинг: Правове регулювання, практика. М., 1997. С. 18).
У складних лізингових операціях, що включають крім дій з купівлі-продажу предмета лізингу, здачі його в оренду також дії суб'єктів щодо залучення фінансових ресурсів, надання агентських послуг, забезпечення взаємних гарантій, система правового оформлення лізингових майнових відносин ще більше ускладнюється, бо тут необхідно використання елементів інших договірних форм: кредитних, агентських та ін Тому спроби визначити юридичну природу лізингу за допомогою вже відомих правових інститутів оренди, продажу в розстрочку, позики, доручення та ін неминуче призводять до того, що яка -то частина відносин учасників лізингової угоди залишається без належної правової кваліфікації, оскільки містить ознаки, не притаманні цим інститутам (1).
---
(1) Невипадково в юридичній літературі правова природа і сутність договору фінансової оренди (лізингу) є предметом довголітніх дискусій. Їх виклад і критичний аналіз див.: Кабатова Є.В. Указ. соч. С. 32 - 54.
У кодифікованому цивільному законодавстві Росії договір фінансової оренди (лізингу) вперше отримав закріплення в нормах § 6 гл. 34 ГК і тим самим був віднесений до різновиду договору оренди. Тому загальні норми про договір оренди застосовуються до договору лізингу, якщо інше не встановлено нормами § 6 гл. 34 ГК. Відносини, що виникають з приводу фінансової оренди, регулюються також нормами спеціального Федерального закону від 29 жовтня 1998 р. N 164-ФЗ "Про фінансову оренду (лізингу)" (1) і численними підзаконними нормативними актами.
---
(1) СЗ РФ. 1998. N 44. Ст. 5394 (з послід. Зм.) (Далі - Закон про лізинг).
Віднесення російським законодавцем договору фінансової оренди (лізингу) до різновиду договору оренди є практичною реалізацією положення Конвенції УНІДРУА про те, що правові норми, що регулюють традиційний договір оренди, потребують адаптації до самостійних трибічних відносин, що виникають з угоди фінансового лізингу (1). У результаті такої адаптації в ГК створена конструкція договору фінансової оренди (лізингу) як різновиду договору оренди.
---
(1) Росія є учасницею цієї Конвенції, підписаної в Оттаві 28 травня 1988 (див.: Федеральний закон від 8 лютого 1998 р. N 16-ФЗ "Про приєднання Російської Федерації до Конвенції УНІДРУА про міжнародний фінансовий лізинг" / / Відомості РФ . 1998. N 7. Ст. 787).
В якості вихідної нормативної бази російський законодавець обрав визначення угоди фінансового лізингу, що міститься в ст. 1 зазначеної Конвенції. Згідно їй по угоді фінансового лізингу одна сторона (орендодавець): а) укладає по специфікації іншої сторони (орендаря) договір (договір поставки) з третьою стороною (постачальником), відповідно до якого орендодавець набуває комплектне устаткування, засоби виробництва чи інше обладнання (обладнання) на умовах, схвалених орендарем в тій мірі, в якій вони зачіпають його інтереси, б) укладає договір (договір лізингу) з орендарем, надаючи йому право використовувати устаткування в обмін на виплату періодичних платежів. При цьому угода фінансового лізингу повинна відповідати таким характеристикам:
а) орендар визначає обладнання і вибирає постачальника, не покладаючись на досвід і думку орендодавця;
б) обладнання купується орендодавцем у зв'язку з договором лізингу, який укладено або повинен бути укладений між орендодавцем та орендарем, а постачальник обізнаний про це;
в) періодичні платежі, що підлягають виплаті за договором лізингу, розраховуються, зокрема, з урахуванням амортизації всієї або істотної частини вартості обладнання.
Угоди, що володіють зазначеними ознаками, відносяться Конвенцією до числа угод фінансового лізингу незалежно від наявності або відсутності у орендаря права на викуп обладнання. Згідно з Конвенцією по операціях фінансового лізингу може передаватися будь-яке обладнання, за винятком того, яке повинно бути використане в основному для особистих, сімейних або домашніх цілей орендаря, тобто угода фінансового лізингу передбачає лише підприємницькі цілі передачі обладнання в користування орендаря.
Лізингові операції розглядаються державою як дієва форма інвестицій в економіку. Тому учасникам лізингових відносин, як правило, надаються значні пільги, у тому числі податкові. Внаслідок цього дуже реальні різні зловживання у формі використання терміну "лізинг" для прикриття східних угод з метою отримання додаткового прибутку, обумовленої податковими пільгами. Для відмежування дійсного лізингу від уявного необхідно використовувати в системі всі обов'язкові ознаки договору лізингу, що містяться в ст. ст. 665 - 670 ЦК.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 1. Поняття фінансової оренди (лізингу) "
 1. § 1. Поняття договору у сфері підприємництва
  поняття грунтується на тому визначенні договору, яке закріплене в Цивільному кодексі Російської Федерації. Відповідно до нього «договором є домовленість двох або декількох осіб про встановлення, зміну або припинення цивільних прав та обов'язків» (п. 1 ст. 420 ЦК). Договір у сфері підприємництва (торгова угода) - це угода між сторонами, які є суб'єктами
 2. § 2. Оренда
  поняття, правове регулювання, міжнародна уніфікація. М., 1991; Комаров ЕФ., Колуга Є.В., Юсупова А.Т Оренда Лізинг. Фірмовий сервіс. Новосибірськ, 1991, Основи зовнішньоекономічних знань: Словник-довідник. М., 1990. [4] Тимчасове положення про лізинг. Утв. Постановою Уряду РФ від 29 червня 1995 р. № 633. / / СЗ РФ. 1995. № 27. ст.
 3. § 3. Активні операції комерційних банків
  поняттю власних коштів (капіталу) стосовно кредитної організації »[3]. Цілям контролю за діяльністю комерційних банків служить певна система бухгалтерського обліку активних банківських операцій. У балансі банку їх активи групуються залежно від рівня ризику та ліквідності активів. Виділяються основні шість груп розміщених коштів в активі балансу комерційного банку:
 4. § 3. Правове становище селянського (фермерського) господарства
  поняття «господарюючий суб'єкт» - це не правове поняття і не правовий термін, у всякому разі не цивільно-правовий. Така термінологія цілком доречна в економічній літературі, проте з правової точки зору цей термін не несе ніякої змістовної навантаження. У тексті закону говориться також про придбання селянським господарством статусу юридичної особи. І тут допущена прикра
 5. § 1. Цивільне законодавство в системі нормативного (публічного) регулювання цивільних відносин
  поняття "форма (джерело) права" та процесу нормативного регулювання суспільних відносин. Тим часом зазначені регулятори мають безпосереднє відношення і приналежність до самостійної системі міжнародного публічного права, а в їх визнанні в якості складової частини правової системи Російської Федерації (і в випливає з цього можливості регулювати національні відносини)
 6. § 6 . Банківська гарантія
  зрозуміло, чому законодавець присвятив відмови бенефіціара, здійснюваного за допомогою конклюдентних дій, окремий підпункт п. 1 ст. 378. Подібний підхід може викликати неправильне уявлення, ніби подп. 3 п. 1 ст. 378 містить що не співпадає з прощенням боргу підставу припинення зобов'язання з банківської гарантії. Для усунення зазначених недоліків ст. 378 ув'язнені в ній подп. 3 і 4
 7. § 3. Види цивільно-правової відповідальності
  поняття позадоговірної відповідальності більш широке і включає в себе крім деліктної відповідальності й інші випадки настання відповідальності за відсутності договорів. Наприклад, внедоговорной буде відповідальність за неподання транспортних засобів відповідно до прийнятої заявкою (замовленням). Оскільки деліктна відповідальність як різновид позадоговірної відповідальності найбільш часто
 8. § 1. Загальна характеристика договору оренди
  понять "види договору оренди" і "договори оренди окремих видів майна" * (141). Дійсно, ст. 625 ГК оперує обома зазначеними поняттями. У той же час вона не конкретизує, які з договорів, врегульованих § 2-6 гл. 34 ГК, є видом договору оренди, а які - договором оренди окремого виду майна. Виходячи з назви логічно припустити, що якщо в основу виділення
 9. § 3. Зміст договору оренди
  поняття капітального ремонту, тобто не полягає в відновленні цілісності майна у зв'язку з його істотним зносом і не потребує значних витрат, непорівнянних із доходами орендаря від використання майна. Як правило, поточний ремонт виражається в систематичному проведенні робіт з попередження передчасного зносу майна та щодо усунення виникаючих дрібних
 10. § 9. Договір фінансової оренди (лізингу)
  поняття "лізингова угода" (сукупність договорів, необхідних для реалізації договору лізингу між лізингодавцем, лізингоодержувачем і продавцем (постачальником) предмета лізингу), що викликав справедливу критику в літературі * (291). По-друге, предметом спору виступає питання про місце договору лізингу в системі цивільно-правових договорів і, зокрема, про його співвідношенні з договором оренди.
© 2014-2022  yport.inf.ua