Головна
ГоловнаЦивільне, підприємницьке, сімейне, міжнародне приватне правоЦивільне право → 
Наступна »
Е.А.Суханов. Цивільне право: У 4 т. Том 4: Зобов'язальне право, 2008 - перейти до змісту підручника

1. Поняття використання виключних прав (інтелектуальної власності)

Зобов'язальні та інші цивільно-правові форми придбання і комерційного використання виключних прав (інтелектуальної власності) та конфіденційної інформації (ноу-хау) у всьому світі щорічно опосередковують оборот в мільярди доларів. Темпи торгівлі патентами, ліцензіями, авторськими, суміжними правами, правами на товарні знаки та інформацією типу ноу-хау постійно зростають. Посилюється боротьба з інтелектуальним піратством, велику увагу якої приділяють промислово розвинені країни і міжнародні організації, зокрема Всесвітня організація інтелектуальної власності (ВОІВ - WIPO) і Міжнародна асоціація з розвитку навчання і досліджень у сфері інтелектуальної власності (ATRIP) (1).
--- ---
(1) Див: Intellectual Property Reading Material. World Intellectual Property Organization. Jeneva, 1995.
Відбуваються в Російській Федерації ринкові реформи, зацікавленість в ефективному використанні великого інтелектуального потенціалу нашої країни роблять необхідним співробітництво в даній сфері з іншими країнами в рамках Міжнародної угоди з тарифів і торгівлі (GATT), Світової організації торгівлі (WTO) та Угоди про комерційне використання інтелектуальної власності (TRIPS).
Однією з функцій інституту виняткових прав (інтелектуальної власності) є встановлення режиму використання результатів інтелектуальної діяльності і засобів індивідуалізації товарів і їх виробників (ст. 138 ЦК) . Ця функція реалізується шляхом закріплення за правовласниками виняткових прав на використання результатів інтелектуальної діяльності та прирівняних до них коштів індивідуалізації товарів та їх виробників. Так, автору щодо його твору належать виключні права на використання твору в будь-якій формі і будь-яким способом (1), а патентовласникові належить виключне право на винахід, корисну модель або промисловий зразок, і ніхто не має права використовувати ці запатентовані об'єкти без дозволу патентовласника (2).
--- ---
(1) Див: п. 1 ст. 16 Закону РФ від 9 липня 1993 р. N 5351 -1 "Про авторське право і суміжні права" / / Відомості СНР і ЗС РФ. 1993. N 32. Ст. 1242; СЗ РФ. 1995. N 30. Ст. 2866; 2004. N 30. Ст. 3090 (далі - Закон про авторське право).
(2) Див: абз. 1. п. 1 ст. 10 Патентного закону РФ від 23 вересня 1992 р. N 3517-1 / / Відомості СНР і ЗС РФ. 1992. N 42. Ст. 2319; СЗ РФ. 2001. N 1 (ч. 1). Ст. 2; N 53 (ч. 1). Ст. 5030; 2002. N 52 (ч. 1). Ст. 5132; 2003. N 6. Ст. 505; 2006. N 6. Ст. 636 (далі - Патентний закон).
Разом з тим в інтересах суспільства закон передбачає досить широкі обмеження виключних прав . Допускається на певних умовах вільне використання творів без згоди автора і без виплати (або з виплатою) авторської винагороди (ст. ст. 17 - 26 Закону про авторське право). Встановлено можливість вільного використання об'єктів суміжних (ст. 42 Закону про авторське право) , патентних (ст. ст. 11, 12 Патентного закону) прав і прав на товарні знаки. Зокрема, реєстрація товарного знака не дає права його власнику заборонити використання цього знака іншим особам у відношенні товарів, які були введені в господарський оборот безпосередньо власником товарного знака або з його згоди (1). Проте можливість використання результатів інтелектуальної діяльності своїми власними силами і засобами, в тому числі в підприємницьких цілях, перш за все і головним чином належить власникам виключних (майнових) прав на ці результати.
---
(1) См .: ст. 23 Закону РФ від 23 вересня 1992 р. N 3520-1 "Про товарні знаки, знаках обслуговування і найменуваннях місць походження товарів" / / Відомості СНР і ЗС РФ. 1992. N 42. Ст. 2322; СЗ РФ. 2001. N 53 (ч. 1). Ст. 5030; 2002. N 50. Ст. 4927; N 52 (ч. 1). Ст. 5132 (далі - Закон про товарні знаки).
Інтелектуальна власність в цілому (як надвеликої інститут цивільного права) та окремі її інститути не регулюють процес практичного застосування окремих результатів розумової праці. Справа в тому, що використання, наприклад, винаходів зводиться до їх конструкторської та технологічної (а нерідко і науково- прикладної) розробці; виготовлення технічної документації та дослідних зразків, оснастки і спеціального інструменту; переналадке обладнання; організації та матеріально-технічного забезпечення виробництва; підготовці нових кадрів; фінансуванню витрат на всі ці потреби та економічного стимулювання працівників. У цьому немає нічого, що служило б специфічним предметом і функцією патентного (винахідницького) права (1).
--- ---
(1) Див: Зенін І.А. Винахідницьке право: природа, функції, розвиток / / Рад. держава і право. 1980. N 2. С. 51.
Закон, однак, закріплює ознаки використання окремих об'єктів виняткових прав. Наприклад, відповідно до п. 2 ст. 10 Патентного закону продукт (виріб) визнається виготовленим з використанням запатентованого винаходу, корисної моделі, а спосіб, охороняється патентом на винахід, застосованим, якщо в ньому використано кожну ознаку винаходу або корисної моделі, включену до незалежного пункту формули, або еквівалентний йому ознака. Виріб визнається виготовленим з використанням запатентованого промислового зразка, якщо вона містить усі його істотні ознаки.
Наданням правовласникам можливості монопольного використання об'єктів своїх виключних прав далеко не вичерпується зміст даних прав. У цьому знаходить вираз відмінність змісту правомочностей суб'єктів виняткових і речових прав як різних категорій абсолютних прав. Так, на відміну від використання об'єктів речового права власності під використанням виключних прав розуміється не тільки застосування самими правовласниками об'єктів даних прав, а й видача дозволу на здійснення дій щодо їх застосування третім особам. Наприклад, згідно з п. 2 ст. 16 Закону про авторське право виняткові права автора на використання твору означають право здійснювати або дозволяти такі дії, як, зокрема, відтворювати твір, поширювати екземпляри твору, переводити його, переробляти, аранжувати або іншим образом переробляти твір. Оскільки всі вказані дозволи зазвичай оформляються договором, можна сказати, що використання виключних авторських прав є одночасно і розпорядження ними.
Строго кажучи, авторське право, патентне право, суміжні права та право на товарні позначення взагалі не знають збиральної категорії "розпорядження" винятковими правами. Наприклад, права патентовласника на поступку патенту та на надання будь-якій третій особі права використання об'єкту, що охороняється за ліцензійним договором закріплені в п. 5 ст. 10 та п. 1 ст. 13 Патентного закону в розд. IV, іменованому "Виключне право на винахід, корисну модель, промисловий зразок". Інакше кажучи, стосовно до виключних прав усі майнові права зводяться до права на використання їхніх об'єктів. Диференціюються тільки форми видачі дозволу на використання виключних прав третім особам або, точніше, способи і форми їх придбання.
У літературі висловлено думку про те, що передачу майнових авторських прав слід відрізняти від переходу цих прав до іншої особи. Перехід - ширше поняття: сюди включаються і ті випадки, коли авторські права переходять до іншої особи без волі автора (спадкування, перехід прав на службові твори, перехід прав на аудіовізуальні твори та ін.) (1). Це думка крім його явною тавтологічності ("перехід - це коли права переходять") страждає неповнотою форм похідного придбання виняткових прав. Цивільні правовідносини з використання виключних прав і ноу-хау не зводяться тільки до договірних зобов'язань з їх придбання та використання .
---
(1) Див: Гаврилов Е.П. Коментар Закону про авторське право і суміжні права. М., 1996. С. 134.
Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "1. Поняття використання виключних прав (інтелектуальної власності)"
 1. § 1. Поняття і види підприємців
  поняття підприємця грунтується на цивілістичної вченні про осіб. Суб'єктами цивільного права є особи: фізичні і юридичні. Як зазначалося раніше, приватні особи в ламанні до підприємництва отримують додаткову характеристику, виступають в комерційному обороті не просто як приватні (фізичні та юридичні) особи, а як кваліфіковані приватні особи - підприємці в
 2. § 5. Об'єкти інтелектуальної власності підприємця
  поняття, що охоплює як товарні знаки, так і знаки обслуговування. Закон визначає товарний знак як позначення, здатне відрізняти товари або послуги одних юридичних або фізичних осіб від однорідних товарів або послуг інших юридичних або фізичних осіб. Товарними знаками можуть бути словесні, образотворчі, об'ємні та інші позначення або їх комбінації. Як бачимо, закон дає
 3. § 1. Підряд
  використано кілька критеріїв, що лежать в основі відокремлення цих договорів в окремий вид підрядних договорів: по-перше, це предмет; як така можуть виступати будівельні, проектні або вишукувальні роботи, тобто це можуть бути ті ж предмети, що і в двох попередніх видах підряду. Однак друга необхідною ознакою таких договорів є їх специфічний суб'єктний склад:
 4. § 9. Комерційна концесія
  поняття концесія (від латинського concessio - дозвіл) вживалося як договору, укладеного державою з приватним підприємцем, як правило іноземною фірмою, на експлуатацію промислових підприємств або земельних ділянок. Сьогодні йому надано зовсім інший зміст. Відповідно до ст. 1027 ЦК за даним договором одна сторона (правовласник) зобов'язується надати іншій
 5. § 1. Загальні положення
  поняття підприємницької діяльності, законодавець у ч. 3 п. 1 ст. 2 ГК підкреслив, що підприємницька діяльність здійснюється на свій ризик. [1] У контексті визначення підприємницької діяльності, закріпленому в Законі, ризик підприємця - це не тільки можливість настання несприятливих наслідків внаслідок стихійних лих, випадкового Комерційне право. Ч. I.
 6. § 2. Способи та механізм захисту прав та інтересів підприємця
  поняття способів захисту, можна зробити висновок, що до них належать, наприклад, ті способи забезпечення зобов'язань, які в разі їх реалізації при невиконанні чи неналежному виконанні зобов'язань приводять до відновлення становища, яке існувало до порушення права: звернення стягнення на заставлене майно - ст. 349 ГК; утримання речі, що знаходиться у кредитора - ст. 359 і 360 ГК;
 7. § 3. Правові форми інноваційної діяльності
  поняттям «ноу хау» (to know how to do it - знати, як це робити) Інформація, що має дійсну або потенційну комерційну цінність, підпадає під поняття службової або комерційної таємниці (п. 1 ст. 139 ГК РФ). Ми не аналізуємо властиві кожному з понять смислові відтінки і юридичні особливості, об'єднуючи дані поняття загальним терміном «інформація» або «сукупність
 8. § 2. Товарні біржі
  використання у своєму найменуванні слів «біржа» або «товарна біржа» і не підлягають державній реєстрації під найменуваннями, що включають ці слова в будь-яких поєднаннях. Закон допускає існування товарних бірж двох видів: комерційних організацій і некомерційних організацій. Проте конкретні організаційно-правові форми товарних бірж законом не визначені. З урахуванням ряду положень
 9. § 1. Цивільне законодавство в системі нормативного (публічного) регулювання цивільних відносин
  поняття "форма (джерело) права" та процесу нормативного регулювання суспільних відносин. Тим часом зазначені регулятори мають безпосереднє відношення і приналежність до самостійної системі міжнародного публічного права, а в їх визнанні в якості складової частини правової системи Російської Федерації (і в витікає з цього можливості регулювати національні відносини)
 10. § 1. Основні правові системи сучасності
  поняття * (96), що включає в себе безліч елементів. Причому система права - лише один з них. Іншими елементами правової системи виступають правосвідомість, акти застосування права, право здійснення в цілому * (97). При цьому, на думку Т.М. Нешатаева * (98), "широке розуміння правової системи, що не зводить її до юридичним нормам, цілком виправдано в силу того, що воно дозволяє уникнути вузького,
© 2014-2022  yport.inf.ua