Головна
ГоловнаКримінальне, кримінально-процесуальне правоКримінальне право → 
« Попередня
Людмила Іногамова-Хегай, Олексій Рарог, Олександр Чуча. Кримінальне право Російської Федерації. Загальна частина. Підручник, 2008 - перейти до змісту підручника

§ 1. Поняття конфіскації майна і правила її здійснення


Згідно з кримінальним законодавством до осіб, здійснивши-шим злочин або суспільно небезпечне діяння, можуть застосовуватися інші заходи кримінально-правового характеру. До їх числа законодавець відніс примусові заходи медичного харак-тера і конфіскацію майна, які призначаються замість покарання або разом з ним. Однак треба мати на увазі, що іни-ми заходами кримінально-правового характеру також були прин-дітельного заходи виховного впливу (ст. 90 КК) і по-міщення до спеціальної навчально-виховної установи за-критого типу органу управління освітою (ст. 92 КК).
Конфіскація як вид покарання кримінальній праву відома здавна. В даний час законодавець надав їй інше значен-ня - заходи кримінально-правового характеру, який застосовується судом поряд з покаранням або без нього. Проте сутність конфіскації фактично не змінилася, вона виражається в примусовому безоплатному зверненні у власність держави відповідного майна.
Конфіскації підлягає п'ять категорій майна:
а) гроші, цінності та інше майно, одержані в ре-
зультате вчинення злочинів. Конфіскація можлива по
51 злочинах, вичерпний перелік яких дано в п.
«а» ч. 1 ст. 1041 КК. До них, зокрема, відносяться: вбивство при обтяжуючих обставинах; торгівля людьми; вико-
вання рабської праці; порушення авторських і суміжних прав; порушення винахідницьких і патентних прав; виготовлення або збут підроблених грошей або цінних паперів; контрабанда; терористичний акт; втягнення у вчинення злочину терористичного характеру або інше сприяння їх здійснений-нию; втягнення в заняття проституцією; державна з-мена; шпигунство та ін
При визначенні поняття «майно» слід виходити з положень цивільного законодавства (наприклад, частка в загальній власності, статутному капіталі комерційної організації, цінні папери, у тому числі що знаходяться у вкладах

або на зберіганні в фінансово-кредитних організаціях, довери-
тельном управлінні і т.д.);
б) доходи від вищеназваного майна, за винятком майна і доходів, що підлягають поверненню законному вла-ділку;
в) гроші, цінності тощо, в які майно, отримане в результаті вчинення злочину, і доходи від нього були частково або повністю перетворені або перетворені (на-приклад, акції підприємств, виробничі компанії, що не - рухомість, в тому числі за кордоном, рахунки в банках);
г) гроші, цінності та інше майно, що використовується або призначене для фінансування тероризму, організований-ної групи, незаконного збройного формування, переступив- ного співтовариства (злочинної організації). У цьому випадку ука-занное майно або використовувалося, або призначалося для забезпечення зазначених цілей (постачання грошовими коштами терористичних організацій для озброєння, вербування і навчання терористів, плати за участь у терористичних актах і т.д.). Поняття організованої групи і злочинного з-суспільства дано в ч. 3 та 4 ст. 35 КК, незаконного збройного формування - у ст. 208 КК;
д) знаряддя, обладнання або інші засоби вчинення пре-ступления. Знаряддя - це предмети матеріального світу, приспо-собления, застосовувані для посилення фізичних можливостей особи, коїть злочин; обладнання - сукупність механізмів, машин, пристроїв, приладів, необхідних для со-вершення злочину. Згідно з ученням про об'єктивну сторону злочину обладнання може визнаватися знаряддям або засобом вчинення діяння. Засоби - предмети і речовини, за допомогою яких скоюються злочини (тобто розуміються yже, ніж ознака об'єктивної сторони злочину).
Знаряддя, обладнання чи інші засоби вчинення Престо-
ння повинні належати обвинуваченому.
Конфіскація знаряддя злочину передбачена також п. 2 ч. 3 ст. 81 КПК РФ. У цьому випадку маються на увазі лише знаряддя злочину, визнані у встановленому законом порядку речовими доказами, тоді як кримінальне законодавство такого обмеження не містить.
Згідно КПК РФ гроші та інші цінності, нажиті пре-ступнях шляхом, за вироком суду підлягають обігу в дохід держави (п. 4 ч. 3 ст. 81). Відмінність даного виду спеціальної конфіскації від конфіскації як міри кримінально-правового ха-рактер полягає в тому, що, по-перше, зазначені гроші та цінності визнаються речовими доказами; во-дру-яких, не обмежуються колом скоєних діянь. За уголов-ному законодавству конфіскуються гроші, цінності та інше майно: а) не обов'язково є речовим доказом; в) повинні бути отримані в результаті вчинення Престо-полон, коло яких, як зазначалося, обмежений ст. 1041 КК.
У законі визначені спеціальні правила здійснення
конфіскації, якщо:
а) майно, отримане в результаті вчинення переступив-лення, і (або) доходи від нього були долучені до майна, придбаного законним шляхом. У цьому разі конфіскації підлягає та частина цього майна, яка відповідає вартості долучених майна і доходів;
б) майно, вказане в ч. 1 і 2 ст. ст. 1041 КК, передано засудженим іншій особі (організації). У такій ситуації кон-
фискацией можлива, якщо фізична особа, посадова особа або особа, що володіє управлінськими функціями, знала або повинна була знати, що майно отримано в результаті пре-ступнях дій.
Стаття 1042 КК передбачає можливість конфіскації у випадках, коли цінності або інше майно, перераховане в
ст. 1041 КК, не можуть бути вилучені у винного в натурі в силу різних причин: використання, реалізації, впровадження в про-ництво і т.д. У цих випадках проводиться грошова оцінка майна, що підлягає конфіскації, тобто з винного (в якос-стве іншої міри кримінально-правового характеру) стягується грошовий еквівалент цього майна.
Згідно ч. 5 ст. 104 Федерального закону від 2 жовтня 2007
№ 229-ФЗ «Про виконавче провадження» в ході виконання документа про конфіскацію майна судовий пристав-виконавчої-нитель вправі подати боржнику строк не більше 5 днів для відділення конфіскованого майна від майна, не під-жащего конфіскації.

Конфіскація майна проводиться судовим приставом-виконавцем за участю понятих і зі складанням акта опису та вилучення майна. Виробництво конфіскації грошових коштів, що знаходяться на рахунках і у вкладах в банках і інших кредитних організаціях, цінних паперів та грошових коштів боржника, які знаходяться у професійного учасника ринку цінних паперів, має деякі особливості. У цьому випадку зазначене посадових-ве особа направляє відповідну постанову в банк або іншу кредитну організацію, професійному учаснику ринку цінних паперів. У постанові зазначаються реквізити бюджетного рахунку, на який мають бути перераховані конфі-скуем грошові кошти.
При конфіскації бездокументарних цінних паперів поста-Постановою направляється особі, яка здійснює облік прав на ці цінні папери, з дорученням про списання конфіскованих цінних паперів з рахунку боржника і зарахуванні їх на рахунок дер-жавного органу чи організації в відповідно до їх ком-тенції.
Статтею 1043 КК встановлюється першочерговий характер відшкодування шкоди, заподіяної власнику майна. Для
цього, по-перше, необхідно, щоб майно перебувало у володінні особи на законних підставах. Законність володіння визначається за правилами, встановленими в цивільному законо-давства. По-друге, у винного немає іншого майна, кро-ме того, яке підлягає конфіскації. У цьому випадку збиток відшкодовується за рахунок зазначеного майна, а залишилася його частина потім звертається у власність держави.
« Попередня
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна" § 1. Поняття конфіскації майна і правила її здійснення "
 1. § 4. Особливості правового становища підприємств з іноземними інвестиціями
  поняття під-приємства з іноземними інвестиціями в сенсі Закону від 4 липня 1991 р. [2] Закон, наприклад, встановлює заборону на націоналізацію, реквізицію або конфіскацію іноземних інвестицій, крім як у виняткових випадках, передбачених законодавчими актами, коли ці заходи вживаються в суспільних інтересах. При цьому при націоналізації або реквізиції іноземному інвестору
 2. § 3. Умови дійсності і види недійсних угод
  поняття рівноцінними. У зв'язку з цим у літературі іноді відзначається, що "єдиною підставою недійсності угод є невідповідність закону або іншим правовим актам (ст. 168 ГК РФ)" * (533). Це зайвий раз підкреслює умовність поділу недійсних угод на зазначені групи, зокрема виділення серед них угод з вадами змісту, які іноді називають незаконними
 3. § 2. Ознаки речового права
  зрозуміти, що будь-яке майно може бути об'єктом речових прав в тому сенсі, в якому термін "речові права" вживається у ЦК. Звичайно, можна припустити, що використання в Конституції РФ словосполучення "право власності на майно" має своєю метою максимально повний захист всіх майнових інтересів, що відповідає міжнародним стандартам * (666). Але для цього слід вводити
 4. § 2. Право приватної власності громадян на окремі об'єкти
  поняття: "земля" і "земельна ділянка". Поняття "земля" має соціально-економічне значення, яке визначається як різновид природного об'єкта, що охороняється в якості найважливішої складової частини природи, і природного ресурсу, використовуваного як засобу виробництва в сільському і лісовому господарстві (подп. 1 п. 1 ст. 1 ЗК). На відміну від цього поняття "земельну ділянку" має
 5. Короткий перелік латинських висловів, які використовуються в міжнародній практиці
  поняття суто економічне, її формальний показник - суспільно необхідні витрати праці. Вони формують суспільну вартість товару, яка, в свою чергу, впливає на його ринкову ціну. Відплатність - поняття економічне за змістом і юридичне за функціями, її формальний показник - ціна (ст. 424 ЦК). Еквівалентність обміну припускає тільки таке зустрічне надання,
 6. § 2. Страхове правовідношення
  конфіскації, реквізиції, арешту або знищення застрахованого майна за розпорядженням державних органів (п. 2 ст. 964 ЦК), якщо інше не обумовлено сторонами; 4) невиконання страхувальником свого обов'язку щодо повідомлення страховика про настанні страхового випадку - п. 2 ст. 961 ГК. Страховик може зменшити розмір належної до сплати суми, якщо страхувальник умисно не прийняв
 7. § 3. Особливості успадкування та іншого посмертного переходу окремих видів майна
  понять "успадковується частка" і "майно, відповідне наследуемой доле" загрожує "зіткненням" з ч. 1 ст. 1164 ЦК, згідно з якою загальна власність спадкоємців - завжди часткова. 2) Якщо спадкоємець - не член даного господарства (і не вступає в члени), він має право на компенсацію, розмірну наследуемой їм частці. Детальніше про це - далі. a) Оскільки п. 2 ст. 1179 ЦК присвячено праву
 8. § 2. Юридична відповідальність: особливості та види
  поняття складне і багатоаспектне. Одні вчені бачать сутність юридичної відповідальності у застосуванні санкцій до правопорушника, інші - в претерпевании останнім відомих соціальних "незручностей", несприятливих наслідків; треті вважають, що це особливе правоохоронне відношення між державою і особою, яка вчинила протиправне діяння, в рамках якого вони ведуть себе відповідно ;
 9. 3. Застава
  зрозумілим, чому при збігу декількох заставних кредиторів віддається перевага старшому з них, а також чому заставне право виявляється сильнішим встановлених речових прав на ту ж річ: без цього спеціальна відповідальність саме даної закладеної речі за борг стала б ілюзорною. Таким чином, ці риси застави, крім абсолютного захисту, найбільш зближують заставу з речовими правами,
 10. 1. Деякі загальні положення про цивільно - правової відповідальності
  понятті цивільно - правової відповідальності багато років є спірним у юридичній науці. Нам вже доводилося відзначати, що в цивільному праві багато понять вживаються в самих різних цілях, що зумовлює і сенс відповідного поняття. Сказане повною мірою відноситься і до поняття "цивільно - правова відповідальність". Цим насамперед і пояснюється множинність точок
© 2014-2021  yport.inf.ua