Головна
ГоловнаЦивільне, підприємницьке, сімейне, міжнародне приватне правоЦивільне право → 
« Попередня Наступна »
Є. Н. Абрамова, Н. Н. Аверченко, Ю. В. Байгушева. Цивільне право: підручник: у 3-х томах
Том 1, частина 2, 2010 - перейти до змісту підручника

§ 1. Поняття і принципи виконання зобов'язань

Поняття виконання. Зобов'язання встановлюється для того, щоб воно було виконано. Тому виконання є основним і природним етапом динаміки розвитку зобов'язального відносини.
За своєю правовою природою виконання зобов'язання є правочином * (1195), оскільки носить вольовий і правомірний характер і спрямоване на правовий результат - припинення зобов'язання.
Питання ж про характеристику угоди по виконанню, на нашу думку, має вирішуватися диференційовано. Нерідко виконання вичерпується лише діями боржника. Так, утримання від дії в зобов'язаннях з негативним змістом, вчинення юридичної або фактичної дії в зобов'язаннях з надання посередницьких послуг не потребує спеціального ухвалення з боку кредитора. У таких випадках виконання являє собою односторонню угоду. Проте у ряді випадків виконання пов'язане із здійсненням певного розпорядчого дії або надання, на підставі якого безпосередньо здійснюється перехід речі (майнового права) від однієї особи іншій. Для здійснення цих дій потрібна взаємна і узгоджена воля двох сторін, виражена в реченні виконання і його прийнятті. Такі розпорядчі угоди представляють собою двосторонню угоду (договір) * (1196).
Визнання виконання зобов'язання угодою дозволяє поширити на нього загальні вимоги гл. 9 ГК до здійснення угод. Найбільш спірним є питання застосування по відношенню до виконання зобов'язання правил про форму угод * (1197). На наш погляд, така угода може бути здійснена усно, якщо інше не передбачено законом або угодою сторін (п. 1 ст. 159 ЦК) * (1198).
Принципи виконання. Незважаючи на різноманіття дій, скоєних боржником в різних зобов'язаннях, їх здійснення підкоряється загальним правилам. Ключовим серед таких правил, іменованих принципами виконання зобов'язань, є принцип належного виконання. У найзагальнішому вигляді він зводиться до того, що "зобов'язання має виконуватися належним чином відповідно до умов зобов'язання, вимогами закону, інших правових актів, а за відсутності таких умов та вимог - звичаями ділового обороту або звичайно ставляться" (ст. 309 ГК).
Даний принцип передбачає, що зобов'язання має бути виконане належним чином. Дія (утримання від дії) визнаються виконанням лише за умови їх відповідності встановленої обов'язки. Таким чином, зобов'язання може вважатися виконаним, якщо воно виконано належно, тобто якщо дотримані всі умови і вимоги, пропоновані до предмета, суб'єктам, терміну, місця, а також способу виконання.
Логічним продовженням принципу належного виконання є принцип незмінності (стабільності) зобов'язань. Даний принцип сходить до ідеї святості зобов'язання, його сполучною силі. Само істота приватноправових відносин вимагає, щоб правової ефект односторонніх дій кредитора чи боржника зізнавався законодавцем лише в обмеженому числі випадків. Відповідно з цим "одностороння відмова від виконання зобов'язання і одностороння зміна його умов не допускаються, за винятком випадків, передбачених законом" (ст. 310 ЦК).
Принцип реального виконання виражається в необхідності виконати зобов'язання в натурі, тобто здійснити надання саме предмета зобов'язання. Основне значення цього принципу полягає у визначенні юридичної долі зобов'язання в разі його порушення, у вирішенні питання про збереження за таким зобов'язанням юридичної сили * (1199).
У радянському законодавстві реальне виконання визнавалося не тільки основним, але і єдино допустимим результатом розвитку зобов'язального правовідносини. Воно не могло бути замінене ніякими грошовими виплатами та іншими компенсаціями. Чинний ЦК (ст. 396) підходить до цього питання диференційовано. У разі неналежного виконання зобов'язання сплата неустойки і відшкодування збитків не звільняють боржника від виконання в натурі, якщо інше не передбачено законом або договором. На випадок невиконання зобов'язання сформульовано зворотне правило: відшкодування збитків і сплата неустойки за невиконання зобов'язання звільняють боржника від виконання зобов'язання в натурі, якщо інше не передбачено законом або договором.
У літературі принцип реального виконання іноді ототожнюється з таким способом захисту, як присудження до виконання обов'язку в натурі * (1200). Разом з тим зазначені правові явища виникли й існують незалежно один від одного. Сутність принципу реального виконання виражається в правилі: "ніякі грошові виплати не здатні замінити реального виконання; сплата санкцій за невиконання зобов'язання не припиняє його існування". З цього прямо не випливає обов'язкова наявність у законі заходів прямого примусу до реального виконання зобов'язання. Суть даного правила полягає в тому, що незважаючи на сплату неустойки і відшкодування збитків, зобов'язання не перестає існувати, його подальше невиконання здатне привести до стягнення за це і неустойки, і заподіяних збитків. Тим самим реальне виконання зобов'язання може досягатися і за допомогою непрямих заходів. Принцип реального виконання зобов'язань не визначає ні сутності, ні підстав, ні умов, ні кордонів застосування присудження до виконання обов'язку в натурі. Так само як і законодавче закріплення останнього не служить необхідною передумовою існування принципу реального виконання зобов'язань * (1201).
Принцип співробітництва полягає в тому, що кожна зі сторін повинна надавати іншій таке сприяння в цілях повного виконання, яке можна розумно очікувати у зв'язку з виконанням зобов'язань цього боку. Раніше цей принцип був прямо закріплений в законодавстві (ч. 2 ст. 168 ЦК РРФСР 1964 р.). Однак відсутність подібної норми в чинному Кодексі * (1202) не применшує принципового характеру даного постулату. Та обставина, що сторони договірного зобов'язання мають протилежні інтереси, не дає підстави для заперечення принципу співробітництва. Адже, як влучно підмічено, "договір представляється не просто точкою, де сходяться суперечливі інтереси, він також повинен ... розглядатися як загальний проект, в якому кожна зі сторін повинна співпрацювати" * (1203).
Крім зазначених вище спеціальних принципів, виконання зобов'язань підпорядковується також дії загальних принципів цивільного права, зокрема принципу розумності та добросовісності.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " § 1. Поняття і принципи виконання зобов'язань "
 1. § 1. Поняття і принципи муніципальної служби.
  Принципи організації муніципальної служби та основи правового становища муніципальних службовців в Російській Федерації. Муніципальна служба заснована на наступних принципах: верховенства Конституції Російської Федерації, федеральних і регіональних законів над іншими нормативними правовими актами, посадовими інструкціями при виконанні муніципальними службовцями посадових обов'язків і
 2. § 2. Принципи і гарантії виборчого права
  поняття "жителі муніципального освіти" та "корпус виборців муніципального освіти" не збігаються - корпус виборців у чисельному відношенні завжди буде вже, ніж сукупність місцевих жителів. Однак принцип загального виборчого права націлює на залучення до виборів найбільш діяльної частини місцевого населення. Для розкриття змісту названого принципу законодавцем
 3. § 1. Поняття комерційного права
  поняттю підприємницької діяльності, це юридичний (формальний, зовнішній) ознака, вимога, що пред'являється до підприємництва з боку законодавця. Розглянемо докладніше кожен із зазначених ознак підприємницької діяльності. По-перше, підприємницька діяльність - це діяльність самостійна. Ця ознака вказує на вольовий джерело підприємницької
 4. § 2. Джерела комерційного права
  поняттями «комерційне право» і «комерційне законодавство». Комерційне право - це сукупність загальних і спеціальних норм приватного права, що регулюють відносини між підприємцями або за їх участю при здійсненні підприємницької діяльності. Комерційне законодавство - це сукупність комплексних нормативних актів, тобто нормативних актів, що містять норми різних галузей
 5. § 4. Акціонерні товариства
  поняття, основні риси і встановлюючи основні гарантії прав акціонерів і кредиторів товариства. Більш детальна регламентація статусу акціонерних товариств є предметом спеціального законодавства, де центральне місце займає Закон РФ від 26 грудня 1995 р. № 208-ФЗ «Про акціонерні товариства» [1]. Цей закон визначає правове становище всіх акціонерних товариств, як створених, так і
 6. § 7. Некомерційні організації, що здійснюють підприємницьку діяльність
  поняттями. Воно полягає в наступному. Терміни «споживчий кооператив», «споживчий союз» і «споживче товариство» використовуються законодавцем як синоніми, тоді як «союз споживчих товариств» характеризує не організацію, а об'єднання, союз організацій розглянутого виду. Установчим документом споживчого кооперативу є статут. Крім загальних відомостей,
 7. § 4. Правовий режим цінних паперів
  поняття цінного паперу міститься в нормі ч. 1 ст. 142 ПС. У відповідності з даним визначенням цінним папером визнається документ, що засвідчує з дотриманням встановленої форми і обов'язкових реквізитів майнові права, здійснення або передача яких можливі тільки при його пред'явленні. З наведеної дефініції з очевидністю випливає цілий ряд характерних рис цінного паперу.
 8. § 1. Поняття договору у сфері підприємництва
  поняття грунтується на тому визначенні договору, яке закріплене в Цивільному кодексі Російської Федерації. Відповідно до нього «договором є домовленість двох або декількох осіб про встановлення, зміну або припинення цивільних прав та обов'язків» (п. 1 ст. 420 ЦК). Договір у сфері підприємництва (торгова угода) - це угода між сторонами, які є суб'єктами
 9. § 2. Укладення, зміна і розірвання договорів
  поняття, що характеризує особливості визначення умов договорів між певними комерційними організаціями і масовим споживачем. Необхідність захисту прав і законних інтересів споживачів вимагає оперативного та гнучкого регулювання умов таких договорів. Саме для цього Уряд РФ у випадках, встановлених законом, видає правила, обов'язкові для певних комерційних
 10. § 3. Виконання зобов'язань
  принцип виконання зобов'язань - належне виконання. Його суть полягає в тому, що зобов'язання повинні виконуватися відповідно до його умов та вимог закону, інших правових актів, а за відсутності таких умов та вимог - відповідно до звичаїв ділового обороту або іншими звичайно ставляться (ст. 309 ЦК). Звичаї ділового обороту набувають все більшого значення в
© 2014-2022  yport.inf.ua