Головна
ГоловнаЦивільне, підприємницьке, сімейне, міжнародне приватне правоЦивільне право → 
« Попередня Наступна »
Є. Н. Абрамова, Н. Н. Аверченко, Ю. В. Байгушева. Цивільне право: підручник: у 3-х томах
Том 3. Частина 2., 2010 - перейти до змісту підручника

§ 1. Поняття і принципи сімейного права

Поняття сімейного права. Словосполучення "сімейне право" в юриспруденції вживається, як мінімум, у чотирьох значеннях. По-перше, під сімейним правом розуміється об'єктивне право, що було сукупність правових норм, регулюючих певну сферу відносин між людьми. По-друге, сімейне право розглядається як вид і міра дозволеного поведінки суб'єкта, тобто як суб'єктивне право. У цьому сенсі поняттям "сімейне право" охоплюються елементи змісту різних сімейних правовідносин, наприклад право чоловіка на вибір роду занять і професії, право дитини на спілкування з батьками та іншими родичами, право непрацездатного і нужденного усиновителя на одержання утримання від усиновленої і т.д. По-третє, сімейне право виступає як галузі юридичної науки, що представляє собою систему знань про сімейно-правових нормах, їх історію та розвиток, практику застосування, відносинах, регульованих даними нормами. Нарешті, по-четверте, сімейне право - це самостійна навчальна дисципліна, що є обов'язковою складовою навчального плану вітчизняних юридичних вузів і факультетів.
Основним значенням є першим з перерахованих, тобто сімейне право як об'єктивне право. Саме про даному елементі правової дійсності піде мова в цьому параграфі.
Як об'єктивне право сімейне право являє собою певну сукупність правових норм. Для того щоб індивідуалізувати дану сукупність, окреслити її межі, необхідно звернутися до критеріїв, на підставі яких різні правові норми об'єднані в сімейне право. Сучасний рівень розвитку вітчизняної юридичної науки передбачає оперувати в першу чергу двома загальновизнаними критеріями систематизації та індивідуалізації правових норм - предмет і метод об'єктивного права.
Під предметом об'єктивного права прийнято розуміти суспільні відносини, які регулюються відповідною сукупністю правових норм. Аналіз норм, що утворюють сімейне право, дозволяє стверджувати, що предмет сімейного права складають дві групи суспільних відносин - майново-вартісні та особисті немайнові відносини.
Майново-вартісні відносини - це суспільні відносини з виробництва, переміщення та споживання матеріальних благ - речей, результатів робіт, послуг, результатів інтелектуальної діяльності та прирівняних до них об'єктів, в яких проявляється їх мінова вартість, т . е. їх об'єктивна цінність у суспільстві. Майново-вартісними відносинами, що входять в предмет сімейного права, є, наприклад, відносини щодо володіння, користування, розпорядження подружжям майном, придбаним ними в період шлюбу, відносини, що виникають у зв'язку з розділом майна подружжя, відносини з матеріального утримання непрацездатних нужденних членів сім'ї та прирівняних до них осіб.
Особисті немайнові відносини - це суспільні відносини щодо визнання і оцінки особистих інтересів, властивостей і якостей іншої особи - її життя, здоров'я, імені, честі, гідності, репутації та інших нематеріальних благ. Особистими немайновими відносинами, що входять в предмет сімейного права, є, наприклад, відносини щодо вступу в шлюб, за вибором подружжям прізвища, роду занять, професії, відносини з виховання батьками дітей, відносини з визначення місця проживання дитини при роздільному проживанні батьків, з обліку думки дитини при вирішенні зачіпають його питань.
Питання про кількісному співвідношенні майново-вартісних і особистих немайнових відносин у предметі сімейного права є дискусійним. У літературі з даного питання висловлюються й відстоюються прямо протилежні точки зору. На думку одних вчених, у предметі сімейного права переважають особисті немайнові відносини * (200). В обгрунтування цієї точки зору прийнято апелювати до специфіки відносин, що складаються в сім'ї, які в першу чергу, носять особистий і немайнову характер. На думку інших фахівців, у предметі сімейного права основне місце належить майново-вартісними відносинам * (201). Прихильники даного підходу не заперечують переважно особистий немайнову характер сімейних відносин, але при цьому констатують, що переважна частина даних відносин, на відміну від відносин майнових, знаходиться поза сферою правового впливу і, відповідно, не входить в предмет сімейного права.
В умовах сучасного правового регулювання більш кращою представляється друга точка зору. Не викликає сумнівів, що в будь-якій нормальній родині особисті немайнові відносини переважають над відносинами майновими. Це пояснюється самою природою сім'ї як соціального інституту: адже сім'я потрібна насамперед для задоволення потреб людини в міжособистісному духовному і сексуальному спілкуванні, у продовженні роду, вихованні дітей. Проте основна частина особистих немайнових відносин, що складаються в сім'ї, знаходиться під впливом звичаїв і норм моралі, а не норм права. Правове регулювання в даній сфері небажано і неефективно, оскільки право не призначене для упорядкування відносин, які зачіпають інтимні сторони людського життя. Право здатне регулювати об'єктивні відносини, а більшість особистих немайнових відносин у родині суб'єктивні, так як пов'язані з внутрішнім світом людських переживань, які неможливо проконтролювати. Детальний правове регулювання у даній сфері неприйнятно також тому, що воно вступило б в явне протиріччя з одним з основних особистих прав людини - правом на недоторканність приватного життя, закріпленим у ст. 23 Конституції РФ.
Таким чином, слід погодитися з фахівцями, які вважають, що основне місце у предметі сімейного права займають майново-вартісні відносини.
Другим критерієм індивідуалізації сукупності правових норм є метод об'єктивного права, що представляє собою певний набір способів і прийомів регулювання відносин, що складають його предмет. У юридичній науці питання про метод сімейного права також є дискусійним. На думку одних фахівців, метод сімейного права є імперативним * (202), на думку інших - імперативно-диспозитивним * (203), на думку третіх - диспозитивним із збереженням імперативного початку * (204).
На наш погляд, вірною є третя точка зору: метод сімейного права в цілому можна охарактеризувати як переважно диспозитивний. Юридична рівність учасників регульованих відносин і автономія волі учасників, які є неодмінним наслідком диспозитивного регулювання, проходять червоною ниткою крізь більшу частину сучасних сімейно-правових норм. При цьому, однак, слід враховувати, що право як нормативна система за своєю природою імперативно. Диспозитивное правове регулювання у чистому вигляді неможливо, оскільки воно неминуче створювало б умови для свавілля учасників регульованих відносин. Саме тому диспозитивное регулювання завжди поєднується з імперативним, та сімейне право в цьому сенсі не є винятком.
Але якщо предмет сімейного права складають майново-вартісні та особисті немайнові відносини і при цьому майново-вартісні відносини превалюють, виникає резонне питання про доцільність виділення сімейного права в якості самостійної одиниці системи права, тим більше що метод сімейного права, так само як його предмет, збігається з методом цивільного права. Крім предмета і методу, необхідний додатковий критерій, який доводив би певну самостійність сімейного права. З усіх висловлених в літературі пропозицій, на наш погляд, найбільшої підтримки заслуговує ідея виділення суб'єктного складу учасників відносин, регульованих сімейним правом, як додаткового ознаки індивідуалізації сімейного права. Як суб'єктів регульованих сімейним правом відносин виступають фізичні особи в особливому соціальному ролі члена сім'ї, прирівняного до нього особи або колишнього члена сім'ї * (205).
Таким чином, сімейне право можна визначити як сукупність цивільно-правових норм, що регулюють майново-вартісні та особисті немайнові відносини між членами сім'ї, прирівняними до них особами і колишніми членами сім'ї.
Місце сімейного права в системі російського права. У вітчизняній юридичній науці питання про місце сімейного права в системі права є дискусійним. Дана дискусія в чому є продовженням спору про кількісному співвідношенні майново-вартісних і особистих немайнових відносин у предметі сімейного права. Практично всі фахівці сходяться на тому, що сімейне право має певним ступенем самостійності і займає своє особливе місце в системі права. Однак коли справа доходить до визначення ступеня даної самостійності, думки розділяються.
На думку багатьох дослідників, сімейне право є галуззю права * (206). В обгрунтування цієї точки зору, як правило, вказується, що сімейне право має свій особливий предмет, відмінний від предметів інших галузей права, в тому числі цивільного права. Якщо цивільне право регулює переважно майново-вартісні суспільні відносини, то сімейне право, на думку цієї групи фахівців, в першу чергу регулює особисті немайнові відносини. Що стосується відносин майнових, то вони також регулюються сімейним правом, але під впливом особистих немайнових відносин втрачають вартісної ознака і тому якісно відрізняються від майнових відносин, що входять у предмет цивільного права.
Даний підхід, хоча і є дуже поширеним, поділяється не всіма вченими. У літературі також відстоюється точка зору про відсутність у сімейного права ступеня самостійності, необхідної і достатньої для формування відповідної галузі права. Стверджується, що головний критерій систематизації правових норм - предмет сімейного права - не має якісних, принципових відмінностей від предмета цивільного права. Переважаючими в предметі сімейного права, на думку вчених, є майнові відносини, які, безумовно, відчувають певний вплив особистих немайнових відносин, але при цьому не перестають бути вартісними, не стають якісно іншими. У результаті робиться висновок про те, що сімейне право являє собою не галузь права, а підгалузь цивільного права * (207).
Існує і третя точка зору, якої, як правило, дотримуються прихильники виділення в системі права галузей першого і другого рівня. Сімейне право розглядається даними фахівцями в якості галузі другого рівня, тобто в якості комплексної галузі права, що поєднує в собі приватно-правові та публічно-правові елементи * (208). Даний висновок робиться, як правило, на основі аналізу сімейного законодавства, яке включає різні за правовою природою правові норми * (209).
На наш погляд, підтримки заслуговує друга точка зору. Як було показано вище, загальновизнані критерії систематизації та індивідуалізації правових норм - предмет і метод сімейного права - збігаються з предметом і методом цивільного права. Предметом сімейного права, як і предметом цивільного права, є майново-вартісні та особисті немайнові відносини, а метод сімейного права, як і метод цивільного права, є переважно дозволеним. У такій ситуації навряд чи можна говорити про високий ступінь самостійності сімейного права. Навпаки, досить непросто відшукати аргументи на користь самостійності сімейного права в рамках цивільного права. Видається, що подотраслью цивільного права - другий за величиною одиницею системи права - сімейне право може вважатися лише в силу таких об'єктивних причин, як порівняно велика кількість сімейно-правових норм, що містяться в особливій частині цивільного права, а також особлива суспільна значущість відносин, регульованих сімейним правом, які складаються між членами сім'ї, прирівняними до них особами і колишніми членами сім'ї.
Принципи сімейного права. Сімейне право, як будь-яка досить велика одиниця системи права, має ряд принципів, які з точки зору їх юридичної природи являють собою найбільш загальні і важливі сімейно-правові норми, на основі і в розвиток яких будується правове регулювання у даній сфері. На даний момент принципи сімейного права закріплені в ст. 1 СК. Оскільки у зазначеній статті закону принципи сімейного права перераховуються, але не розкриваються, доцільно провести їх короткий аналіз.
Принцип зміцнення сім'ї означає, що сімейно-правове регулювання має сприяти збереженню виникли та існуючих сімейних відносин. Приватним проявом даного принципу є, наприклад, загальне правило про виникнення режиму спільної сумісної власності подружжя щодо майна, придбаного ними в період шлюбу. Дане правило покликане сприяти створенню і підтримці матеріальної і духовної спільності подружжя, побудові побутових відносин не за принципом "моє - твоє", а за принципом "наше".
Принцип заборони обмеження прав громадян при вступі в шлюб і в сімейних відносинах за ознаками соціальної, расової, національної, мовної чи релігійної приналежності є конкретизацією загальногромадянського принципу рівності учасників регульованих відносин і послідовно проводиться у всіх інститутах сімейного права . Даний принцип означає, що всі суб'єкти сімейного права за загальним правилом рівні в своїй правоздатності * (210). Так, ніхто не може бути обмежений або ущемлений в сімейних правах з причини, наприклад, низького соціального статусу, нетиповою для даного регіону раси, національності чи віросповідання.
  Принцип неприпустимість довільного втручання кого-небудь у справи сім'ї є конкретизацією загальногромадянського принципу неприпустимості довільного втручання кого-небудь у приватні справи. Основний зміст даного принципу можна звести до того, що, по-перше, ніхто не має права втручатися в сімейні стосунки, якщо вони складаються в рамках закону, і, по-друге, особи, яким стала відома інформація, що носить закритий внутрісімейний характер, не вправі її поширювати без згоди членів сім'ї. Даний принцип сімейного права знаходить своє вираження, зокрема, в спеціальній нормі про неприпустимість розголошення таємниці усиновлення.
  Принцип визнання шлюбу, зареєстрованого державою, означає, що подружні правовідносини між чоловіком і жінкою виникають лише з моменту державної реєстрації шлюбу. До реєстрації шлюбу, здійсненої в установленому порядку, чоловік і жінка не є подружжям і, відповідно, не володіють подружніми майновими та особистими немайновими правами і обов'язками. Одним із прикладів конкретизації даного принципу є спеціальна норма, що встановлює, що укладений між чоловіком і жінкою шлюбний договір набуває чинності в момент, визначений договором, але не раніше реєстрації шлюбу між сторонами договору.
  Принцип добровільності вступу в шлюб є конкретизацією загальногромадянського принципу свободи договору і означає, що будь-який громадянин має право самостійно вирішувати питання про те, укладати шлюб чи не укладати, якщо укладати, то з ким, коли і де. Даний принцип послідовно проводиться в нормах, що містять легальне визначення шлюбу, що передбачають умови і порядок укладення шлюбу.
  Принцип рівності подружжя в сім'ї означає, що чоловік і дружина мають рівні права і рівні обов'язки у зв'язку з їх станом у шлюбі. Зокрема, і чоловік, і дружина мають право самостійно обирати місце свого проживання, рід діяльності, коло спілкування; і чоловік, і дружина володіють, користуються і розпоряджаються спільним майном за обопільною згодою, вони мають право на свій власний розсуд користуватися та розпоряджатися майном, придбаним ними до укладення шлюбу, і т.д.
  Принцип дозволу внутрішньосімейних суперечок за взаємною згодою логічно випливає з принципу зміцнення сім'ї і означає, що сімейно-правове регулювання має сприяти, наскільки це можливо, мирному вирішенню сімейних спорів, збереженню існуючих сімейних відносин. Наприклад, сучасне сімейне право при виникненні спору про розірвання шлюбу допускає надання подружжю пільгового терміну для примирення, який на розсуд суду може складати до трьох місяців.
  Принцип пріоритету сімейного виховання дітей означає, що, по-перше, діти, які проживають з батьками, мають право на повноцінне сімейне виховання та, по-друге, діти, які залишилися з тих чи інших причин без піклування батьків, повинні бути влаштовані в іншу сім'ю, в якій вони зможуть отримати таке виховання. Даний принцип, зокрема, конкретизований у спеціальній нормі, що надає дитині право на спілкування з обома батьками, дідусем, бабусею, братами, сестрами та іншими родичами, яке належить дитині незалежно від того, в яких особистих відносинах полягають його родичі між собою.
  Принцип забезпечення пріоритетного захисту прав та інтересів неповнолітніх та непрацездатних членів сім'ї означає, що в разі зіткнення інтересів, з одного боку, повнолітнього і працездатного члена сім'ї та, з іншого боку, неповнолітнього або непрацездатного члена сім'ї перевага повинна бути віддана інтересам останнього. Даний принцип втілений, наприклад, в нормі, яка забороняє чоловікові за відсутності згоди дружини вимагати розірвання шлюбу в період її вагітності і протягом року після народження дитини.
  Що стосується інших імперативів, включених до ст. 1 СК, то вони в строгому сенсі принципами сімейного права не є. Деякі з них повторюють загальногромадянські принципи (забезпечення безперешкодного здійснення членами сім'ї своїх прав, можливість судового захисту цих прав), про які йшла мова в розділі 1 даного підручника. Інші (побудова сімейних відносин на почуттях взаємної любові та поваги, взаємодопомога і відповідальність перед сім'єю всіх її членів) являють собою не правові, а моральні норми, яких має дотримуватися сім'я.
  Оскільки сімейне право є підгалуззю цивільного права, сімейно-правове регулювання знаходиться також під впливом інших принципів цивільного права, безпосередньо не відтворених в ст. 1 СК (рівність учасників регульованих відносин, недоторканність власності, свобода договору). 
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
 Інформація, релевантна "§ 1. Поняття і принципи сімейного права"
 1. § 1. Поняття комерційного права
    поняттю підприємницької діяльності, це юридичний (формальний, зовнішній) ознака, вимога, що пред'являється до підприємництва з боку законодавця. Розглянемо докладніше кожен із зазначених ознак підприємницької діяльності. По-перше, підприємницька діяльність - це діяльність самостійна. Ця ознака вказує на вольовий джерело підприємницької
 2. § 1. Об'єкти речових прав підприємця
    поняття речових прав підприємців може бути сформульовано таким чином: до числа речових прав підприємців відносяться передбачені законодавством універсальні і спеціальні речові права, об'єктом яких виступає майно, що використовується підприємцями в підприємницької та іншої
 3. § 3. Правове становище селянського (фермерського) господарства
    поняття «господарюючий суб'єкт» - це не правове поняття і не правовий термін, у всякому разі не цивільно-правовий. Така термінологія цілком доречна в економічній літературі, проте з правової точки зору цей термін не несе ніякої змістовної навантаження. У тексті закону говориться також про придбання селянським господарством статусу юридичної особи. І тут допущена прикра
 4. § 1. Цивільне законодавство в системі нормативного (публічного) регулювання цивільних відносин
    поняття "форма (джерело) права" та процесу нормативного регулювання суспільних відносин. Тим часом зазначені регулятори мають безпосереднє відношення і приналежність до самостійної системі міжнародного публічного права, а в їх визнанні в якості складової частини правової системи Російської Федерації (і в випливає з цього можливості регулювати національні відносини)
 5. § 1. Основні правові системи сучасності
    поняття * (96), що включає в себе безліч елементів. Причому система права - лише один з них. Іншими елементами правової системи виступають правосвідомість, акти застосування права, право здійснення в цілому * (97). При цьому, на думку Т.М. Нешатаєва * (98), "широке розуміння правової системи, що не зводить її до юридичним нормам, цілком виправдано в силу того, що воно дозволяє уникнути вузького,
 6. § 3. Основні інститути цивільного права зарубіжних держав
    поняття пасивної (passive capacity) і активної правосуб'єктності (active capacity), відповідні правоздатності та дієздатності відповідно. Правосуб'єктністю в ряді випадків наділені особи, що не існують на момент закріплення за ними правомочностей. По англійському праву згідно з Актами 1929 і 1976 рр.. дитина ще до свого народження отримує певну правову захист в області
 7. § 2. Результати інтелектуальної діяльності. Інформація
    поняття, яке використовується в ряді міжнародних конвенцій і в законодавстві багатьох країн для позначення сукупності виключних прав на результати інтелектуальної, і перш за все творчої, діяльності, а також прирівняні до них за правовим режимом засоби індивідуалізації юридичних осіб, продукції, робіт і послуг (фірмове найменування , товарний знак, знак обслуговування тощо).
 8. § 3. Умови дійсності і види недійсних угод
    поняття рівноцінними. У зв'язку з цим у літературі іноді відзначається, що "єдиною підставою недійсності угод є невідповідність закону або іншим правовим актам (ст. 168 ГК РФ)" * (533). Це зайвий раз підкреслює умовність поділу недійсних угод на зазначені групи, зокрема виділення серед них угод з вадами змісту, які іноді називають незаконними
 9. § 5. Початкові підстави набуття права власності
    поняття об'єкта, створеного для себе, є наявність у творця мети придбання права власності на об'єкт. Аналогічно, право власності юридичної особи на річ виникає у разі, коли в процесі її виготовлення беруть участь його працівники. По-третє, матеріали, з яких створюється річ, повинні належати її виробнику; в іншому випадку будуть застосовуватися правила ст. 220 ЦК про
 10. § 2. Право приватної власності громадян на окремі об'єкти
    поняття: "земля" і "земельна ділянка". Поняття "земля" має соціально-економічне значення, яке визначається як різновид природного об'єкта, що охороняється в якості найважливішої складової частини природи, і природного ресурсу, використовуваного як засобу виробництва в сільському і лісовому господарстві (подп. 1 п. 1 ст. 1 ЗК). На відміну від цього поняття "земельну ділянку" має
© 2014-2022  yport.inf.ua