Головна
ГоловнаАдміністративне, фінансове, інформаційне правоФінансове право → 
« Попередня Наступна »
Н. А. Саттарова. Бюджетне право. Підручник, 2009 - перейти до змісту підручника

9.1. Поняття і зміст бюджетного контролю


Бюджетний контроль - вид державного фінансового контролю, який здійснюється в сфері бюджетної діяльності, спрямований на встановлення законності, достовірності, економічної ефективності діяльності учасників бюджетного регулювання та бюджетного процесу.
Бюджетний контроль - складова частина фінансово-економічного контролю і розглядається як сукупність заходів, що проводяться державними органами з перевірки законності, доцільності й ефективності дій в освіті, розподілі та використанні грошових фондів Російської Федерації, її суб'єктів і місцевих органів самоврядування, виявленні резервів збільшення надходжень доходів до бюджету, поліпшенні бюджетної дисципліни * (159). Бюджетний контроль заснований на приписі закону, оскільки саме право регулює контрольні відносини у сфері бюджетної діяльності.
У Бюджетному кодексі РФ контролю у сфері бюджетних відносин присвячений розділ про державному і муніципальному фінансовому контролі. Чинне бюджетне законодавство не містить поняття бюджетного контролю. Для визначення сутності та змісту бюджетного контролю необхідно виходити з того, що контрольна діяльність у сфері бюджетних відносин є частиною фінансової діяльності держави і муніципальних утворень, а саме державного фінансового контролю, тобто бюджетний контроль являє собою спосіб забезпечення законності в процесі бюджетної діяльності.
Особливість бюджетного контролю (на відміну від податкового, валютного та митного контролю) полягає в тому, що у нього свій, специфічний об'єкт, особливий зміст, суб'єкти, цілі та завдання.
За змістом бюджетний контроль включає контроль над виконанням федерального бюджету і бюджетів федеральних позабюджетних фондів, організацією грошового обігу, використанням кредитних ресурсів, станом державного внутрішнього і зовнішнього боргу, державних резервів, наданням фінансових і податкових пільг і переваг .
Головна мета бюджетного контролю може бути визначена як забезпечення законності бюджетної діяльності, тобто контроль над дотриманням бюджетного законодавства всіма учасниками бюджетних відносин. Зазначена мета досягається вирішенням наступних завдань:
а) дотримання фінансового законодавства;
б) забезпечення ефективного контролю над формуванням державних доходів і раціональним їх використанням;
в) дотримання бюджетного процесу;
г) контроль над реалізацією системи міжбюджетних відносин;
д) припинення і попередження правопорушень у бюджетній сфері;
е) перевірка та координація діяльності контрольних органів.
Об'єктом бюджетного контролю є грошові відносини, що складаються на всіх стадіях бюджетного процесу.
Суб'єкти бюджетного контролю - законодавчі (представницькі) органи, органи виконавчої влади, органи (посадові особи) місцевих адміністрацій муніципальних утворень. Виділяють контролюючих (хто контролює) і контрольованих (кого контролюють) суб'єктів. Так, контрольованими суб'єктами виступають органи державної влади, органи місцевого самоврядування, організації, підприємства, установи, які одержували, перераховували або використали бюджетні кошти.
Встановлення ознак контрольованих суб'єктів фінансово-бюджетного контролю дає можливість правильно визначати організації, які можуть піддаватися фінансово-бюджетному контролю, а також коло питань, що перевіряються * (160). Контрольованим суб'єктом фінансово-бюджетного контролю є учасник бюджетного процесу, який здійснює діяльність, що відноситься до предмету фінансово-бюджетного контролю, і має юридичні обов'язки підкорятися правомірному владному впливу контролюючих суб'єктів.
Відповідно до чинного законодавства класифікація бюджетного контролю проводиться по різних підставах.
По суб'єктам бюджетного контролю виділяється:
а) державний бюджетний контроль, що проводиться органами державної влади в інтересах суспільства і держави в процесі формування доходів бюджету, встановлення витратних зобов'язань, планування та здійснення витрат бюджету, забезпечення надходжень із джерел фінансування дефіциту бюджету, погашення державного та муніципального боргу. Основним критерієм даного контролю є бюджет як невід'ємна ознака держави, разом з податками забезпечує реалізацію його суверенітету шляхом створення фінансової основи діяльності держави * (161). Користуючись бюджетом як основним знаряддям перерозподілу національного доходу, держава направляє кошти в першу чергу в ті галузі народного господарства та економічні райони, які вимагають першочергового розвитку, тобто допомогою бюджету держава перерозподіляє національний дохід.
У рамках державного фінансового контролю чинне бюджетне законодавство виділяє внутрішній державний фінансовий і зовнішній державний фінансовий контроль. Дані види фінансового контролю дозволяють функціонувати основоположного принципу поділу влади, визначеним Конституцією Російської Федерації при здійсненні особливого методу державного фінансового контролю, - аудиту бюджету.
До внутрішнього державного фінансового контролю слід віднести фінансовий контроль, що проводиться виконавчою владою. Внутрішній фінансовий контроль, здійснюваний стосовно власної діяльності учасників бюджетного процесу, нерозривно пов'язаний із завданнями, поставленими перед кожним учасником бюджетного процесу, і дозволяє перевірити, наскільки ефективно учасники бюджетного процесу справляються з їх виконанням.
Зовнішній державний фінансовий контроль - це фінансовий контроль, незалежний від органів виконавчої влади, що здійснюється "ззовні" по відношенню до виконавчої влади органами, формованими представницької (законодавчої) гілкою влади;
б) недержавний бюджетний контроль, що проводиться організаціями та фізичними особами, зацікавленими у своєчасному і повному отриманні бюджетних коштів. До таких можна віднести бюджетні установи, які здійснюють свою діяльність за рахунок коштів бюджету на основі бюджетного кошторису.
За часом проведення Бюджетний кодекс РФ (ст. 265) виділяє наступні види бюджетного контролю:
а) попередній контроль, здійснюваний в ході обговорення і затвердження проектів законів (рішень) про бюджет та інших проектів законів (рішень) з бюджетно-фінансових питань. Попередній контроль носить попереджувальний характер і сприяє запобіганню бюджетних правопорушень;
б) поточний контроль, здійснюваний при розгляді питань виконання бюджетів на засіданнях комітетів, комісій, робочих груп законодавчих (представницьких) органів у ході парламентських слухань та в зв'язку з депутатськими запитами. Даний вид контролю називають також оперативним, оскільки він дозволяє оперативно реагувати на зміни у бюджетній діяльності та уникнути негативних наслідків, що ведуть до фінансових втрат і збитків. Поточний (оперативний) контроль щодня проводиться фінансовими службами для запобігання порушень фінансової дисципліни в процесі залучення або витрат коштів, виконання організаціями зобов'язань перед бюджетом;
в) наступний контроль, здійснюваний в ході розгляду і затвердження звітів про виконання бюджетів. Даний вид контролю дозволяє оцінити результати фінансової діяльності, ефективність проведених фінансових операцій за минулий період.
Всі види бюджетного контролю засновані на певних формах і методах їх проведення.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 9.1. Поняття і зміст бюджетного контролю "
 1. Д.А. Пашкевич. Бюджетне право. Шпаргалки, 2008
  поняття бюджетного права та процесу - предмет і система бюджетного права, його джерела та норми, принципи бюджетного права та процесу, бюджетна система Російської Федерації. Студенту без шпаргалки нікуди! Зручне і гарне оформлення, відповіді на всі екзаменаційні питання провідних вузів
 2. 52. Бюджетний контроль в Російській Федерації
  бюджетними коштами, об'єктивної оцінки економічної ефективності використання бюджетних коштів, збільшення доходних надходжень до бюджету і збереження державної і муніципальної власності. Бюджетний контроль є однією з форм фінансового контролю, спрямованої на виявлення випадків порушень фінансової дисципліни в бюджетній сфері, під якою розуміється встановлений
 3. 30. Бюджетна система РФ: поняття і структура.
  Змістом, правовим режимом. Кожна держава має свою організацію бюджетної системи та принципи її побудови, тобто бюджетне пристрій. Правові норми, що закріплюють бюджетне пристрій, встановлюють види бюджетів, що діють на території країни, місце і роль кожного з них, засади їх функціонування і взаємозв'язку. Тобто бюджетне пристрій - це засновані на правових нормах
 4. Н. А. Саттарова. Бюджетне право. Підручник, 2009

 5. Контрольні питання і завдання
  поняття бюджетної класифікації. 8. Назвіть склад бюджетної класифікації. 9. Які елементи доходів є єдиними для бюджету? 10. Які розділи і підрозділи класифікації видатків є єдиними для бюджетної системи Російської Федерації? 11. Хто є головним адміністратором доходів бюджету і глав вим розпорядником бюджетних
 6. Розділ 9. Бюджетний контроль в бюджетному процесі
  бюджетному
 7. Система бюджетного
  поняття, принципи, повноваження. Особлива частина включає в себе основні найбільш великі інститути бюджетного права та інститути допоміжні, які можуть трансформуватися із зміною законодавства чи економічних умов. До основних, незмінним інститутам бюджетного права слід віднести: - бюджетні витрати і доходи (не буде помилкою розділити цей інститут бюджетного права на два
 8. Відповідальність за порушення бюджетного законодавства
  бюджетного законодавства, як правило, також виділяється в якості окремого інституту бюджетного права, незважаючи на те, що скрутно виділити якісь особливі бюджетно-правові санкції і взагалі самостійну бюджетно-правову відповідальність. Правова охорона бюджетних відносин здійснюється за допомогою встановлення кримінально-правових, адміністративно- правових та цивільно-правових
 9. Стаття 23.7. Органи, які здійснюють функції по контролю і нагляду у фінансово-бюджетній сфері
  бюджетній сфері, розглядає справи про адміністративні правопорушення, передбачені статтями 15.14 - 15.16 цього Кодексу, щодо одержувачів коштів федерального бюджету та одержувачів коштів бюджетів державних позабюджетних фондів. 2. Розглядати справи про адміністративні правопорушення від імені органу, зазначеного у частині 1 цієї статті, має право: 1) керівник
 10. 12. Учасники бюджетного процесу. Головні розпорядники, розпорядники, бюджетополучателі
  бюджетних коштів, певним відомчої класифікації видатків федерального бюджету (ст. 158 БК РФ). Головний розпорядник коштів бюджету суб'єкта РФ, коштів місцевого бюджету - орган державної влади суб'єкта РФ, орган місцевого самоврядування, бюджетна установа, мають право розподіляти бюджетні кошти по підвідомчих розпорядникам та одержувачам коштів бюджету
 11. 1. Поняття бюджетного права. Предмет бюджетного права
  змістом поділяються на матеріальні і процесуальні. Бюджетні матеріальні норми закріплюють структуру бюджетної системи РФ і суб'єктів РФ, муніципальних утворень, бюджетних та позабюджетних фондів, перелік доходів і витрат бюджетів, розподіл їх між різними бюджетами ит. д. До бюджетних процесуальним нормам ставляться норми, що регламентують порядок складання, розгляду,
 12. 32. Поняття і предмет бюджетного права Російської Федерації. Бюджетне право в системі фінансового права, його взаємозв'язок з інститутами фінансового права.
  Вмістом відносин, які воно регулює. Специфіка полягає в тому, що: а) бюджетне право регулює відносини РФ, її Суб'єктів і МО, і відповідних представницьких і виконавчих органів. Б) ці відносини виникають у зв'язку з утворенням, розподілом і використанням грошових фондів держави (у тому числі Суб'єктів) і МО, що мають загальне значення для відповідної території.
 13. 54. Повноваження органів бюджетного контролю
  змісту проведеної операції кодом бюджетної класифікації Російської Федерації, 4) наявністю в одержувача коштів федерального бюджету документів, що підтверджують виникнення у нього грошових зобов'язань. Федеральна служба фінансово-бюджетного нагляду здійснює фінансовий контроль за використанням коштів федерального бюджету і коштів державних позабюджетних фондів. Вона також
 14. Стаття 15.14. Нецільове використання бюджетних коштів
  бюджетних коштів одержувачем бюджетних коштів на цілі, що не відповідають умовам їх отримання, визначеним у затвердженому бюджеті, бюджетного розпису, повідомлення про бюджетні асигнування, кошторисом доходів і витрат або в іншому документі, що є підставою для отримання бюджетних коштів, - тягне за собою накладення адміністративного штрафу на посадових осіб у розмірі від сорока до п'ятдесяти
 15. 4. Бюджетний процес
    бюджетного процесу, що полягає у складанні та розгляді проектів бюджетів, проектів бюджетів державних позабюджетних фондів, затвердження та виконання відповідних бюджетів та бюджетів державних позабюджетних фондів, а також у контролі за їх виконанням. Виділяють чотири стадії бюджетного процесу: 1) складання проектів бюджетів - підготовка економічного обгрунтування
 16. 33. Джерела бюджетного права Росії. Загальна характеристика Бюджетного кодексу РФ.
    бюджетного устрою і бюджетного процесу », ФЗ« про загальні принципи організації МСУ в РФ », укази Президента РФ, постанови Уряду РФ, правові акти Міністерства фінансів РФ, а також Бюджетний кодекс РФ, прийнятий 31 липня 1998р. і введений в дію з 1 січня 2000р. Основним джерелом бюджетного права в РФ є Бюджетний кодекс Російської Федерації. Найважливішими джерелами
 17. Контрольні заходи
    бюджетної звітності є визначення достовірності показників річної бюджетної звітності та відповідність ведення бюджетного обліку законодавству. Завданнями проведення зовнішньої перевірки річного звіту про виконання бюджету є: - визначення дотримання єдиного порядку складання та подання річної бюджетної звітності головних адміністраторів коштів бюджету; - встановлення
 18. 29. Бюджетне пристрій Російської Федерації: поняття і склад. Загальна характеристика елементів бюджетного пристрої
    бюджетної системи - федеральний бюджет, державні бюджети суб'єктів РФ та місцеві бюджети (в т.ч. бюджети наукоградов і ЗАТО). Всі вони є самостійними частинами бюджетної системи країни. Кожен з бюджетів служить фінансовою базою для діяльності відповідних органів державної влади або місцевого самоврядування, для забезпечення їх видаткових зобов'язань. В якості основи
© 2014-2022  yport.inf.ua