Головна
ГоловнаЦивільне, підприємницьке, сімейне, міжнародне приватне правоЦивільне право → 
« Попередня Наступна »
Е.А.Суханов. Цивільне право: У 4 т. Том 1: Загальна частина, 2008 - перейти до змісту підручника

1. Поняття і зміст цивільної правосуб'єктності

Суб'єктами цивільних правовідносин можуть бути фізичні особи (громадяни), юридичні особи та публічно-правові утворення. До числа останніх чинне цивільне законодавство РФ відносить Російську Федерацію, суб'єкти Російської Федерації та муніципальні освіти.
Правосуб'єктність - соціально-правова можливість суб'єкта бути учасником цивільних правовідносин. За своєю суттю вона являє собою право загального типу, забезпечене державою матеріальними та юридичними гарантіями. Наділення суб'єкта правосуб'єктністю є наслідок існування триває зв'язку суб'єкта і держави. Саме в силу наявності такого зв'язку на всяке правосуб'єктності особа покладаються обов'язки принципового характеру - дотримуватися законів і моральні норми, здійснювати суб'єктивні цивільні права відповідно до їх соціальним призначенням. Дані обов'язки кореспондують з правосуб'єктністю як суб'єктивним правом загального типу.
Передумовами і складовими частинами громадянської правосуб'єктності є правоздатність та дієздатність суб'єктів (1). Правоздатність - здатність суб'єкта мати цивільні права та обов'язки. Дієздатність - здатність суб'єкта своїми діями набувати для себе права і створювати для себе обов'язки. До того ж дієздатність охоплює і деліктоздатність суб'єкта - здатність самостійно нести відповідальність за скоєні цивільні правопорушення.
---
(1) Співвідношення категорій "правосуб'єктність", "правоздатність" і "дієздатність" викликає суперечки в юридичній науці. Висловлено думку, що правосуб'єктність особистості "представляє собою єдність її ... правоздатності та дієздатності" (Вітрук Н.В. Основи теорії правового становища особистості в соціалістичному суспільстві. М., 1979. С. 89); її "праводееспособность" (Алексєєв З . С. Загальна теорія права. Т. 2. М., 1982. С. 139). Однак цивільне право визнає правосуб'єктність та недієздатних громадян. На думку С.Н. Братуся, поняття "правосуб'єктність" збігається за змістом з поняттям "правоздатність" (Братусь С.Н. Суб'єкти цивільного права. М., 1950. С. 6). Але тоді категорія "правосуб'єктність" стає непотрібною, зайвою. Я.Р. Веберс доводив, що "правосуб'єктність висловлює визнання громадянина як суб'єкта правовідносин взагалі, а також кваліфікацію його як суб'єкта або можливого суб'єкта конкретних суб'єктивних прав і обов'язків" (Веберс Я.Р. Правосуб'єктність громадян у радянському цивільному і сімейному праві. Рига, 1976. С. 26). Таким чином, категорія "правосуб'єктність" потребує подальшому науковому обгрунтуванні.
Юридичні особи та повнолітні громадяни володіють всіма елементами цивільної правосуб'єктності. Малолітні діти і повнолітні громадяни, визнані недієздатними, є суб'єктами цивільних прав, будучи тільки правоздатними. Так, малолітні діти можуть успадковувати майно. Але практичне здійснення майнових прав малолітньої, недієздатної вимагає участі дієздатних осіб - батьків, усиновителів, опікунів (про це докладніше див гол. 6 томи I цього підручника). Активна, самостійна діяльність суб'єктів у соціально-економічному житті можлива лише за наявності у них всіх складових елементів громадянської правосуб'єктності.
Побудова в нашій країні суспільства, що базується на ринковій економіці, об'єктивно призвело до розширення обсягу цивільної правосуб'єктності осіб, що беруть участь в економічному обороті. Це означає збільшення кола юридичних можливостей зазначених осіб по створенню, придбанню, володіння, користування та розпорядження матеріальними і духовними благами з метою організації та здійснення підприємницької діяльності та покращення особистого споживання.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 1. Поняття і зміст цивільної правосуб'єктності "
 1. ПРОГРАМА КУРСУ" ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО "
  поняття і види. Договір виключної ліцензії. Договори про передачу прав на засоби індивідуалізації товарів та їх виробників. Договори на виконання науково-дослідних, дослідно-конструкторських і технологічних робіт. Договір на передачу науково-технічної продукції. Договір про передачу ноу-хау. Тема 39. Зобов'язання з договору комерційної концесії (франчайзингу) Поняття
 2. § 1. Муніципальні вибори, виборче право і виборча система
  поняттям виборів тісно пов'язане поняття виборчої кампанії. Виборча кампанія - діяльність з підготовки та проведення виборів, здійснювана в період з дня офіційного опублікування (публікації) рішення уповноваженого на те посадової особи, державного органу, органу місцевого самоврядування про призначення (проведенні) виборів, до дня подання виборчою комісією,
 3. § 4. Акціонерні товариства
  поняття, основні риси і встановлюючи основні гарантії прав акціонерів і кредиторів товариства. Більш детальна регламентація статусу акціонерних товариств є предметом спеціального законодавства, де центральне місце займає Закон РФ від 26 грудня 1995 р. № 208-ФЗ «Про акціонерні товариства» [1]. Цей закон визначає правове становище всіх акціонерних товариств, як створених, так і
 4. § 6. Державні і муніципальні підприємства
  поняття дочірнього підприємства. Крім того, засновник затверджує статут дочірнього підприємства і призначає його керівника, директора. Діяльність дочірнього підприємства повинна строго відповідати цілям, для яких це підприємство створюється його засновником. Таку правоздатність можна визначити як цільову. Тут слід звернути увагу на те, що термін «дочірнє підприємство» може бути
 5. § 2. Укладення, зміна і розірвання договорів
  поняття, що характеризує особливості визначення умов договорів між певними комерційними організаціями і масовим споживачем. Необхідність захисту прав і законних інтересів споживачів вимагає оперативного та гнучкого регулювання умов таких договорів. Саме для цього Уряд РФ у випадках, встановлених законом, видає правила, обов'язкові для певних комерційних
 6. § 2. Правове становище сільськогосподарських організацій
  поняття сільськогосподарської організації. До сільськогосподарським організаціям в широкому сенсі можуть бути віднесені всі організації, що ведуть виробництво сільськогосподарської продукції в якості основної діяльності, а також некомерційні організації, що діють в аграрному секторі. Виробництво сільськогосподарської продукції ведеться десятками тисяч комерційних організацій, які
 7. § 1. Цивільне законодавство в системі нормативного (публічного) регулювання цивільних відносин
  поняття "форма (джерело) права" та процесу нормативного регулювання суспільних відносин. Тим часом зазначені регулятори мають безпосереднє відношення і приналежність до самостійної системі міжнародного публічного права, а в їх визнанні в якості складової частини правової системи Російської Федерації (і в випливає з цього можливості регулювати національні відносини)
 8. § 3 . Основні інститути цивільного права зарубіжних держав
  поняття пасивної (passive capacity) і активної правосуб'єктності (active capacity), відповідні правоздатності та дієздатності відповідно. Правосуб'єктністю в ряді випадків наділені особи, що не існують на момент закріплення за ними правомочностей. По англійському праву згідно з Актами 1929 і 1976 рр.. дитина ще до свого народження отримує певну правову захист в області
 9. § 2. Елементи громадянського правовідносини
  поняттю "суб'єкти цивільних правовідносин" тісно примикає поняття "правосуб'єктність", яке широко використовується в доктрині, але при цьому наповнюється підчас різним змістом. Найчастіше правосуб'єктністю позначають визнану законом можливість мати цивільні права та обов'язки при виникненні в майбутньому конкретних правовідносин * (110). Іншими словами, правосуб'єктність
 10. § 2. Товариство на вірі
  поняття "господарське товариство"), б) застосування щодо коммандіти правил про товариство з обмеженою відповідальністю можливо тільки за аналогією закону (п. 1 ст. 6 ЦК). 3. Закон прямо встановлює, що "господарські товариства можуть створюватися у формі повного товариства і товариства на вірі" (п. 2 ст. 66 ЦК), що "господарські товариства ... одного виду можуть
© 2014-2022  yport.inf.ua