Головна
ГоловнаАдміністративне, фінансове, інформаційне правоАдміністративне право → 
« Попередня Наступна »
П . П. Глущенко, М. М. Жільскій, В. І. Кайнов, І. В. Куртяк. Адміністративне право. Короткий курс, 2011 - перейти до змісту підручника

8.2. Поняття і види державної служби

У ст. 1 Федерального закону Російської Федерації від 27 травня 2003 р. № 58-ФЗ «Про систему державної служби Російської Федерації» дається визначення державної посади: «Державна посада - посада у федеральних органах державної влади, органах державної влади суб'єктів Російської Федерації, а також в інших державних органах, утворених відповідно до Конституції Російської Федерації, з встановленим колом обов'язків по виконанню і забезпеченню повноважень даного державного органу, грошовим утриманням і відповідальністю за виконання цих обов'язків »Посада визначає права і обов'язки державного службовця, відповідальність за його дії, вимоги до його професійно -кваліфікаційної підготовки та його правовий статус
Державна служба включає в себе: федеральну державну службу, що знаходиться у веденні Російської Федерації, і державну службу, що знаходиться у веденні суб'єктів Російської Федерації Державним службовцям є громадянин Російської Федерації, виконуючий в порядку, встановленому федеральним законом, обов'язки з державної посади державної служби за грошову винагороду, що виплачується за рахунок коштів федерального бюджету чи коштів бюджету відповідного суб'єкта Російської Федерації Згідно з принципом федералізму державні службовці суб'єктів Російської Федерації визнаються державними службовцями Російської Федерації
Система посад будується за ієрархічним принципом і складається з наступних груп (ч. 3 ст. 9 Федерального закону Російської Федерації «Про державну цивільну службу Російської Федерації»):
| п'ята - вищі державні посади державної служби;
| четверта - головні державні посади державної служби;
| третя - провідні державні посади державної служби;
| друга - старші державні посади державної служби;
| перша - молодші державні посади державної служби
Залежно від виду державної влади, в органах якої заміщають посади державні службовці, можна розрізнити працюючих в представницьких органах, судових органах, органах виконавчої влади та інших органах (прокуратурі, Центральному банку Росії та ін.). У якому органі і які саме із зазначених посад засновуються, визначається Реєстром державних посад державної служби Російської Федерації
Державні посади державної служби поділяються за спеціалізаціями, кожна з яких встановлюється залежно від функціональних особливостей державних посад державної служби та особливостей предмета ведення відповідних державних органів Велике значення для юридичної практики має розподіл громадян, що заміщають відповідні посади, за обсягом повноважень на посадових осіб та інших службовців Визначення посадової особи, проведення чіткого вододілу між двома названими категоріями службовців необхідно насамперед для вирішення питання про можливість притягнення до відповідальності працівників за службові правопорушення
Кожній з цих груп властиві специфічні елементи, що визначають особливості правового становища службовців, що заміщають відповідні посади, а також їх кваліфікаційні якості Згідно ст. 4 Федерального закону Російської Федерації «Про державну цивільну службу Російської Федерації» принципами цивільної служби є:
| пріоритет прав і свобод людини і громадянина;
| єдність правових та організаційних основ федеральної цивільної служби та цивільної служби суб'єктів Російської Федерації;
| рівний доступ громадян, володіють державною мовою Російської Федерації, до громадянської службі та рівні умови її проходження незалежно від статі, раси, національності, походження, майнового і посадового становища, місця проживання, ставлення до релігії, переконань, належності до громадських об'єднань, а також від інших обставин, не пов'язаних з професійними та діловими якостями цивільного службовця;
| професіоналізм і компетентність цивільних службовців;
| стабільність цивільної служби;
| доступність інформації про цивільну службу;
| взаємодія з громадськими об'єднаннями та громадянами;
| захищеність цивільних службовців від неправомірного втручання в їх професійну службову діяльність
Грунтуючись на законі «Про державну цивільну службу Російської Федерації», багато суб'єктів Російської Федерації прийняли закони, адаптовані до місцевих умов . У них декларується принцип законності, тобто принцип точного і повсюдного виконання всіма органами держави, посадовими особами та громадянами вимог закону. Хоча він побічно і присутній у сформульованих принципах, але декларування його є доцільним, так як він не повинен мати для будь-кого якихось винятків, тим більше що окремі принципи повторюють Конституцію Російської Федерації (ст 14 Конституції Російської Федерації) У законі Московської області присутній і принцип економічної, соціальної та правової захищеності державних службовців, який дублює принцип стабільності кадрів державної служби
У кваліфікаційні вимоги до службовців, заміщує державні посади державної служби, включаються вимоги:
| до рівня професійної освіти з урахуванням групи і спеціалізації державних посад державної служби;
| стажу та досвіду роботи за фахом;
| рівню знань Конституції Російської Федерації, федеральних законів, конституцій, статутів і законів суб'єктів Російської Федерації стосовно до виконання відповідних посадових обов'язків
Адміністративно-правовий статус державних службовців характеризується тим, що їхні права та обов'язки встановлюються в межах компетенції органів, в яких вони служать ; вимоги державних службовців в межах їх повноважень є обов'язковими для виконання всіма, до кого вони ставляться; в цілях поліпшення якості роботи до них застосовні обмеження їх загальногромадянських прав, підвищена відповідальність за правопорушення, але разом з тим і певні пільги, що ставлять їх у привілейоване становище по відношенню до решти трудящим Основні і спеціальні права, обов'язки, обмеження, заборони і вимоги до державного цивільному службовцю викладені у ст. 14-18 Федерального закону Російської Федерації «Про державну цивільну службу Російської Федерації»
Основні права:
| на забезпечення належних організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків ;
| на ознайомлення з посадовою регламентом та іншими документами, що визначають його права та обов'язки за замещаемой посади цивільної служби, з критеріями оцінки ефективності виконання посадових обов'язків, з показниками результативності професійної службової діяльності та умовами посадового зростання;
| на відпочинок, що забезпечується встановленням нормальної тривалості службового часу, наданням вихідних днів і неробочих святкових днів, а також щорічних оплачуваних основного і додаткового відпусток;
| на оплату праці та інші виплати відповідно до Федерального закону Російської Федерації «Про державну цивільну службу Російської Федерації», іншими нормативними правовими актами Російської Федерації і зі службовим контрактом;
| на отримання в установленому порядку інформації і матеріалів, необхідних для виконання посадових обов'язків, а також на внесення пропозицій про вдосконалення діяльності державного органу;
| на доступ у встановленому порядку до відомостей, що становлять державну таємницю, якщо виконання посадових обов'язків пов'язане з використанням таких відомостей;
| на доступ у встановленому порядку у зв'язку з виконанням посадових обов'язків у державні органи, органи місцевого самоврядування, громадські об'єднання та інші організації;
| на ознайомлення з відгуками про його професійну службової діяльності та іншими документами до внесення їх до його особиста справа, матеріалами особової справи, а також на долучення до особової справи його письмових пояснень та інших документів і матеріалів;
| на захист відомостей про громадянське службовця;
| на посадовий ріст на конкурсній основі;
| на професійну перепідготовку, підвищення кваліфікації та стажування в порядку, встановленому Федеральним законом Російської Федерації «Про державну цивільну службу Російської Федерації »та іншими федеральними законами;
| на членство у професійній спілці;
| на розгляд індивідуальних службових спорів відповідно до Федерального закону Російської Федерації« Про державну цивільну службу Російської Федерації »та іншими федеральними законами;
| на проведення за його заявою службової перевірки;
| на захист своїх прав і законних інтересів на цивільній службі, включаючи оскарження до суду їх порушення;
| на медичне страхування відповідно до Федерального закону Російської Федерації «Про державну цивільну
службу Російської Федерації» і федеральним законом про медичне страхування державних службовців Російської Федерації ;
| на державний захист своїх життя і здоров'я, життя і здоров'я членів своєї сім'ї, а також належного йому майна;
| на державне пенсійне забезпечення у відповідності з федеральним законом
Цивільний службовець має право з попереднім повідомленням представника наймача виконувати іншу оплачувану роботу, якщо це не спричинить конфлікт інтересів
Основні обов'язки цивільного службовця:
| дотримуватися Конституції Російської Федерації, федеральні конституційні закони, федеральні закони, інші нормативні правові акти Російської Федерації, конституції (статути), закони та інші нормативні правові акти суб'єктів Російської Федерації і забезпечувати їх виконання;
| виконувати посадові обов'язки відповідно до посадових регламентом;
| виконувати доручення відповідних керівників, дані в межах їх повноважень, встановлених законодавством Російської Федерації;
| дотримуватися при виконанні посадових обов'язків права і законні інтереси громадян і організацій;
| дотримуватися службовий розпорядок державного органу;
| підтримувати рівень кваліфікації, необхідний для належного виконання посадових обов'язків;
| не розголошувати відомості, які становлять державну та іншу охоронювану федеральним законом таємницю, а також відомості, що стали йому відомими у зв'язку з виконанням посадових обов'язків, у тому числі відомості, що стосуються приватного життя та здоров'я громадян або торкаються їх честь і гідність;
| берегти державне майно, у тому числі надане йому для виконання посадових обов'язків;
| подавати в установленому порядку передбачені федеральним законом відомості про себе і членів своєї сім'ї, а також відомості про отримані ним доходи і належить йому на праві власності майно, що є об'єктами оподаткування, про зобов'язання майнового характеру (далі - відомості про доходи, про майно і зобов'язання майнового характеру);
| повідомляти про вихід з громадянства Російської Федерації або про придбання громадянства іншої держави в день виходу з громадянства Російської Федерації або в день набуття громадянства іншої держави;
| дотримуватися обмеження, виконувати зобов'язання і вимоги до службового поводження, що не порушувати заборони, які встановлені Федеральним законом Російської Федерації «Про державну цивільну службу Російської Федерації» та іншими федеральними законами;
| повідомляти представнику наймача про особисту зацікавленість при виконанні посадових обов'язків, яка може призвести до конфлікту інтересів, вживати заходів щодо запобігання такого конфлікту
Обмеження, пов'язані з громадянською службою, наступні.
| Визнання службовця недієздатним або обмежено дієздатним рішенням суду, що набрало законної сили
| Засудження службовця до покарання, яке виключає можливість виконання посадових обов'язків за посадою державної служби (цивільної служби), за вироком суду, що набрало законної сили, а також наявність незнятої або непогашеної у встановленому федеральним законом порядку судимості
| Відмова від проходження процедури оформлення допуску до відомостей, що становлять державну або іншу охоронювану федеральним законом таємницю , якщо виконання посадових обов'язків за посадою цивільної служби, на заміщення якої претендує громадянин, або за замещаемой цивільним службовцям посади цивільної служби пов'язане з використанням таких відомостей
| Наявність захворювання, що перешкоджає надходженню на цивільну службу або її проходження і підтвердженого висновком медичного закладу Порядок проходження диспансеризації, перелік таких захворювань і форма висновку медичного закладу встановлюються уповноваженим Урядом Російської Федерації федеральним органом виконавчої влади
 | Близьке споріднення або властивість (батьки, подружжя, діти, брати, сестри, а також брати, сестри, батьки і діти подружжя) з цивільним службовцям, якщо заміщення посади цивільної служби пов'язане з безпосередньою підпорядкованістю або підконтрольністю одного з них іншому
 | Вихід з громадянства Російської Федерації або набуття громадянства іншої держави
 | Наявність громадянства іншої держави (інших держав), якщо інше не передбачено міжнародним договором Російської Федерації
 | Подання підроблених документів або свідомо неправдивих відомостей під час вступу на цивільну службу
 | Неподання встановлених Федеральним законом Російської Федерації «Про державну цивільну службу Російської Федерації» відомостей або подання свідомо неправдивих відомостей про доходи про майно і зобов'язання майнового характеру
 | Недотримання обмежень, порушення заборон і невиконання обов'язків, встановлених Федеральним законом Російської Федерації від 25 грудня 2008 № 273-ФЗ «Про протидію корупції»
 Заборони, пов'язані з громадянською службою, представлені нижче.
 | Брати участь на платній основі в діяльності органу управління комерційної організацією, за винятком випадків, встановлених федеральним законом
 | Заміщати посаду цивільної служби в разі:
 ^ Обрання або призначення на державну посаду, за винятком випадків, встановлених указами Президента Російської Федерації;
 ^ Обрання на виборну посаду в органі місцевого самоврядування;
 ^ Обрання на оплачувану виборну посаду в органі професійної спілки, в тому числі у виборному органі первинної профспілкової організації, створеної в державному органі
 | Здійснювати підприємницьку діяльність.
 | Купувати у випадках, встановлених федеральним законом, цінні папери, за якими може бути отриманий дохід
 | Бути повіреним або представником у справах третіх осіб у державному органі, в якому він заміщає посаду цивільної служби, якщо інше не передбачено Федеральним законом Російської Федерації «Про державну цивільну службу Російської Федерації» та іншими федеральними законами
 | Отримувати у зв'язку з виконанням посадових обов'язків винагороди від фізичних та юридичних осіб (подарунки, грошові винагороди, позики, послуги, оплату розваг, відпочинку, транспортних витрат й інші винагороди). Подарунки, отримані цивільним службовцям у зв'язку з протокольними заходами, зі службовими відрядженнями і з іншими офіційними заходами, визнаються відповідно федеральною власністю і власністю суб'єкта Російської Федерації і передаються цивільним службовцям за актом у державний орган, в якому він заміщає посаду цивільної служби, за винятком випадків , встановлених Цивільним кодексом Російської Федерації (далі - ЦК) Цивільний службовець, що здав подарунок, отриманий ним у зв'язку з протокольним заходом, службовим відрядженням чи іншим офіційним заходом, може його викупити в порядку, що встановлюється нормативними правовими актами Російської Федерації
 | Виїжджати у зв'язку з виконанням посадових обов'язків за межі території Російської Федерації за рахунок коштів фізичних та юридичних осіб, за винятком службових відряджень, що здійснюються відповідно до міжнародних договорів Російської Федерації або на взаємній основі за домовленістю між федеральними органами державної влади, органами державної влади суб'єктів Російської Федерації та державними органами інших держав, міжнародними та іноземними організаціями
 | Використовувати в цілях, не пов'язаних з виконанням посадових обов'язків, засоби матеріально-технічного та іншого забезпечення, інше державне майно, а також передавати їх іншим особам
 | Розголошувати або використовувати в цілях, не пов'язаних з цивільною службою, відомості, віднесені згідно з федеральним законом до відомостей конфіденційного характеру, або службову інформацію, що стали йому відомими у зв'язку з виконанням посадових обов'язків
 | Допускати публічні вислови, думки і оцінки, у тому числі в засобах масової інформації, щодо діяльності державних органів, їх керівників, включаючи рішення вищестоящого державного органу або державного органу, в якому цивільний службовець заміщає посаду цивільної служби, якщо це не входить в його посадові обов'язки
 | Приймати без письмового дозволу представника наймача нагороди, почесні і спеціальні звання (за винятком наукових) іноземних держав, міжнародних організацій, а також політичних партій, інших громадських і релігійних об'єднань, якщо в його посадові обов'язки входить взаємодія з зазначеними організаціями і об'єднаннями.
 | Використовувати переваги посадового становища для передвиборної агітації, а також для агітації з питань референдуму
 | Використовувати посадові повноваження в інтересах політичних партій, інших громадських об'єднань, релігійних об'єднань та інших організацій, а також публічно висловлювати ставлення до зазначених об'єднанням і організаціям в якості цивільного службовця, якщо це не входить до його посадових обов'язків
 | Створювати в державних органах структури політичних партій, інших громадських організацій (за винятком професійних спілок, ветеранських та інших органів громадської самодіяльності) і релігійних об'єднань або сприяти створенню зазначених структур
 | Припиняти виконання посадових обов'язків з метою врегулювання службового спору
 | Входити до складу органів управління, опікунських або наглядових рад, інших органів іноземних некомерційних неурядових організацій і діють на території Російської Федерації їх структурних підрозділів, якщо інше не передбачено міжнародним договором Російської Федерації або законодавством Російської Федерації
 | Займатися без письмового дозволу представника наймача оплачуваною діяльністю, що фінансується виключно за рахунок коштів іноземних держав, міжнародних та іноземних організацій, іноземних громадян та осіб без громадянства, якщо інше не передбачено міжнародним договором Російської Федерації або законодавством російської Федерації
 Вимоги до службового поводження цивільного службовця:
 | Виконувати посадові обов'язки сумлінно, на високому професійному рівні;
 | Виходити з того, що визнання, дотримання та захист прав і свобод людини і громадянина визначають сенс і зміст його професійної службової діяльності;
 | Здійснювати професійну службову діяльність у рамках встановленої законодавством Російської Федерації компетенції державного органу;
 | Не чинити перевагу будь-яким громадським чи релігійним об'єднанням, професійним або соціальним групам, організаціям і громадянам;
 | Не здійснювати дії, пов'язані з впливом будь-яких особистих, майнових (фінансових) та інших інтересів, що перешкоджають сумлінному виконанню посадових обов'язків;
 | Дотримуватися обмеження, встановлені цим Законом та іншими федеральними законами для цивільних службовців;
 | Дотримуватися нейтральність, яка виключає можливість впливу на свою професійну службову діяльність рішень політичних партій, інших громадських об'єднань, релігійних об'єднань та інших організацій;
 | Не здійснювати вчинки, що порочать його честь і гідність;
 | Проявляти коректність у поводженні з громадянами;
 | Виявляти повагу до моральних звичаїв і традицій народів Російської Федерації;
 | Враховувати культурні та інші особливості різних етнічних і соціальних груп, а також конфесій;
 | Сприяти міжнаціональному і міжконфесійному згодою;
 | Не допускати конфліктних ситуацій, здатних завдати шкоди його репутації або авторитету державного органу;
 | Дотримуватися встановлених правил публічних виступів і надання службової інформації
 Держава має забезпечувати нормальні умови для здійснення державними службовцями їх службових обов'язків і прав. Встановлено кримінальну відповідальність за застосування насильства відносно представника влади (ст 318 Кримінального кодексу Російської Федерації (далі - КК)) і образа представника влади (ст 319 КК) Встановлено адміністративну відповідальність за злісну непокору законному розпорядженню або вимозі військовослужбовця, співробітника ОВС або іншого громадянина при виконанні ними обов'язків з охорони Державного кордону Російської Федерації (ст. 18. 7 КпАП) та іншим особам при виконанні ними посадових обов'язків
 Існує строгий порядок вступу на державну службу Це право мають громадяни Російської Федерації, не молодший 18 років, володіють державною мовою, мають професійну освіту, які згідно з принципами державної служби мають рівний доступ до державної служби відповідно до здібностей і професійною підготовкою. Громадянин вступає на державну службу на умовах трудового договору, що укладається на невизначений строк або на строк не більше п'яти років Призначення громадянина оформляється наказом по відповідному державному органу Шляхом призначення заміщуються багато державні посади державної служби, але в деяких встановлених випадках це відбувається за результатами конкурсу
 Конкурс являє собою конкретну форму заміщення посад, що включає елементи виборності Він може проводитися у формі конкурсу документів або конкурсу-випробування. У конкурсі документів конкурсна комісія оцінює учасників конкурсу на основі документів про освіту, про попередню трудову діяльність, на підставі рекомендацій та тестування Конкурс-випробування є випробування конкурсантів на відповідної державної посади, що завершується кваліфікаційним іспитом
 Рішення конкурсної комісії є підставою для призначення на відповідну посаду державної служби або відмови в такому призначенні. Громадянин, прийнятий на державну службу, набуває статусу державного службовця Проходження державної служби окремими категоріями службовців пов'язано з їх періодичної атестацією, підвищенням кваліфікації
 Атестація - визначення рівня знань державного службовця, необхідних для якісного виконання посадових обов'язків За результатами атестації керівник органу приймає рішення, що враховує рекомендації атестаційної комісії Атестації проводяться не частіше одного разу на два роки, але не рідше одного разу на чотири роки. Державна служба припиняється при звільненні державного службовця, в тому числі і у зв'язку з виходом на пенсію
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
 Інформація, релевантна "8.2. Поняття і види державної служби"
 1. Контрольні питання до розділу
    поняття посадової особи. 11. Поняття і види адміністративних правопорушень. 12. Поняття і види адміністративних
 2. 11.3. Державний службовець: поняття, види
    державну посаду, наділений відповідними правами і обов'язками, що здійснює функції державного органу на відплатних засадах. Відповідно до принципу поділу влади існують державні службовці, які заміщають посади в органах державної влади: представницької, виконавчої, судової, інших органах. Залежно від наявності спеціальних
 3. 11.6. Проходження державної служби
    державної служби - це система взаємопов'язаних, взаємообумовлених юридичних фактів, що викликають виникнення, зміни та припинення державних службових відносин. Елементи проходження державної служби: 1) надходження на державну цивільну службу; 2) атестація державних службовців та переміщення по службі; 3) заохочення та пільги
 4. Контрольні запитання до розділу 4
    державного устрою. 5. Основні ознаки федеративної форми державного устрою. 6. Яка федерація демократичніше - централізована або децентралізована? Чему протиставляти централістські тенденції у федерації - "балканізації"? 7. Особливості змішаних форм правління. 8. У яких країнах існує
 5. 11.1. Державна служба: поняття, категорії посад і принципи
    державної влади, інших федеральних державних органів; суб'єктів РФ; органів державної влади суб'єктів РФ, інших державних органів суб'єктів РФ; осіб, що заміщають посади, встановлюються Конституцією, федеральними законами для безпосереднього виконання повноважень федеральних державних органів; осіб, що заміщають посади, встановлюються конституціями, статутами ,
 6. Контрольні питання
    види правомірної поведінки. 2. Юридичний конфлікт як різновид соціального конфлікту. 3. Правові механізми попередження та вирішення кримінальних конфліктів. 4. Поняття, ознаки та види правопорушення. 5. Склад правопорушення. 6. Поняття і підстави юридичної відповідальності. 7. Склад злочину як підстава кримінальної відповідальності. 8. Вина - необхідна умова
 7.  Вопрос_19. Поняття і види об'єктів цивільних прав. Поняття і класифікація речей
    види об'єктів цивільних прав. Поняття і класифікація
 8. Контрольні питання до § 5.4
    види угод. Односторонні і двосторонні / багатосторонні угоди. 2. Умовні угоди. 3. Форма угод, наслідки її недотримання. 4. Державна реєстрація угод. 5. Види недійсних угод, наслідки їх
 9. Контрольні питання до § 5.8
    поняття, види неустойки; заставу, іпотека; порука, банківська гарантія; утримання; завдаток. 5. Відповідальність за порушення зобов'язань. 6. Умови відповідальності. 7. Припинення зобов'язань. 8. Поняття і види договорів. 9. Свобода договору. 10.Содержаніе договору. 11. Порядок укладання договору. 12. Зміна і розірвання
 10. 3. Військово-лікарська експертиза (ст. 51 Основ).
    види, обсяг і строки здійснення медико-соціальної допомоги військовослужбовцям та їх реабілітації. Громадянам надається право на виробництво незалежної військово-лікарської експертизи. Висновок установи, яка провадила військово-лікарську експертизу, може бути оскаржено до суду самим громадянином або його законним
 11. 11.10. Заохочення і пільги державних службовців
    види заохочення та нагородження: 1) оголошення подяки з виплатою одноразової заохочення; 2) нагородження почесною грамотою державного органу з виплатою одноразової заохочення або врученням цінного подарунка; 3) інші види заохочення та нагородження державного органу; 4) виплата одноразової заохочення у зв'язку з виходом на державну пенсію за вислугу
 12. Р
    поняття та види зобов'язання при Р. по інкасо XIV, 62, § 6 (1) - с. 523 - 527 - поняття і обмеження готівкових Р. XIV, 62, § 2 (1) - с. 487 - 489 - поняття Р. правовідносин XIV, 62, § 1 (2) - с. 484 - 487 - правова природа Р. по інкасо XIV, 62, § 6 (2) - с. 527 - 528 - правова природа Р. угод XIV, 62, § 3 (4) - с. 501 - 504 - Р. платіжними дорученнями XIV, 62, § 4 (1 - 3) - с.
 13.  Глава II. Злочини проти державної влади, інтересів державної служби та служби в органах місцевого самоврядування
    державної влади, інтересів державної служби та служби в органах місцевого
 14.  Глава 1 Поняття кримінальної армалогіі. Поняття і види правового режиму зброї. Класифікація зброї
    види правового режиму зброї. Класифікація
 15. Контрольні питання
    види.
 16. 11.2. Принципи державної цивільної служби
    державною мовою РФ, до громадянської службі та рівні умови проходження незалежно від статі, раси, національності, походження, майнового і посадового становища, місця проживання, ставлення до релігії, переконань приналежності до суспільних об'єднань, а також від інших обставин, не пов'язаних з професійними та діловими якостями цивільного службовця; 4)
 17. 11.8. Службовий контракт
    види й умови медичного страхування громадянського службовця та інші види його страхування; 5) права та обов'язки представника наймача; 6) умови професійної службової діяльності, компенсації та пільги, передбачені за професійну службову діяльність у важких, шкідливих і (або) небезпечних умовах; 7) режим службового часу і часу відпочинку (у випадку якщо він
© 2014-2022  yport.inf.ua