Головна
ГоловнаЦивільне, підприємницьке, сімейне, міжнародне приватне правоЦивільне право
ЗМІСТ:
Колектив авторів. Питання та відповіді до державного іспиту з цивільного права 2012 рік, 2012
Посібник написаний відповідно до програми навчального курсу цивільного права з урахуванням останніх змін у цивільному законодавстві. У даному виданні висвітлені всі основні інститути цивільного права Російської Федерації.
Книга допоможе швидко підготуватися до іспиту з цивільного права. Посібник призначений для студентів денного, вечірнього і заочного факультетів, що навчаються за спеціальністю "Юриспруденція".
Питання з 1 по 59.
Вопрос_1. Цивільне право як галузь права. Предмет цивільно-правового регулювання. Метод цивільно-правового регулювання. Принципи цивільного права.
1. Предмет цивільного права
2. Метод цивільного права
3. Функції цивільного права
4. Принципи цивільного права
Вопрос_2. Джерела цивільного права. Цивільний кодекс Російської Федерації. Концепція розвитку цивільного законодавства РФ.
§ 1. Цивільне законодавство в системі нормативного (публічного) регулювання цивільних відносин
Форми (джерела) права.
Норми міжнародного права
Поняття і система цивільного законодавства
Цивільний кодекс РФ
Вопрос_3. Звичаї і ділові звичаї у цивільному праві
Звичаю
Заведений порядок
Вопрос_4. Цивільне правовідношення: суб'єкти, об'єкти, зміст
1. Поняття та особливості цивільних правовідносин
Поняття цивільних правовідносин
Особливості цивільних правовідносин
2. Елементи громадянського правовідносини
Суб'єкти цивільного правовідносини. Правонаступництво
Об'єкти цивільних правовідносин
Зміст цивільних правовідносин
3. Структура змісту цивільного правовідносини
Вопрос_5. Цивільне правовідношення: підстави виникнення. Поняття юридичного факту. Класифікація юридичних фактів
Вопрос_6. Правоздатність та дієздатність громадян. Визнання громадянина безвісно відсутнім і оголошення її померлою
Громадянська правосуб'єктність громадян
Цивільна правоздатність громадян
Цивільна дієздатність громадян
Загальні положення
Недієздатність малолітніх
Дієздатність громадян віком від 14 до 18 років
Дієздатність повнолітніх і прирівняних до них громадян
Обмеження дієздатності громадянина
Визнання громадянина недієздатним
безвісно відсутнім і юридична смерть
Загальні положення
Визнання громадянина безвісно відсутнім
Оголошення громадянина померлим
Вопрос_7. Цивільно-правовий статус індивідуального підприємця. Процедура визнання індивідуального підприємця неплатоспроможним (банкрутом)
Загальні положення
Селянське (фермерське) господарство
Банкрутство індивідуального підприємця
Вопрос_8. Поняття та ознаки юридичної особи як суб'єкта цивільних правовідносин. Засоби індивідуалізації юридичної особи. Співвідношення поняття «юридична особа» з поняттями «організація» і «підприємство».
Поняття та ознаки юридичної особи
3. Юридична особа має відокремлений (автономне) майно, тобто майно, юридично та економічно не співпадає з майном (відмінне від майна) її засновника (учасників) або взагалі будь-яких інших осіб
Вопрос_9. Установчі документи юридичної особи. Процедура державної реєстрації юридичної особи.
Вопрос_10. Реорганізація юридичних осіб: поняття, форми і види. Юридичні наслідки
Вопрос_11. Ліквідація юридичної особи. Особливості неспроможності (банкрутства) юридичної особи.
Спеціальні випадки ліквідації
Вопрос_12. Поняття і види господарських товариств: загальна характеристика нормативного правового регулювання
1. Господарські товариства і суспільства як комерційні організації
2. Господарські товариства як об'єднання осіб
Господарські товариства
1. Повне товариство
2. Права та обов'язки повного товариша
3. Товариство на вірі (командитне)
Вопрос_13. Поняття і види господарських товариств. Загальна характеристика нормативного правового регулювання
1. Господарські товариства і суспільства як комерційні організації
3. Господарські товариства як об'єднання капіталів
Товариство з обмеженою відповідальністю
Загальні положення
Створення
Учасники.
Управління.
Майно
Відповідальність
Реорганізація і ліквідація
§ 5. Товариство з додатковою відповідальністю
Загальні положення
Відповідальність.
§ 6. Акціонерне товариство
Загальні положення
Створення.
Акціонери
Управління
Майно
Відповідальність
Реорганізація і ліквідація
Народне підприємство
Дочірні та залежні господарські товариства
Загальні положення
Особливості дочірніх і залежних товариств
Вопрос_14. Цивільно-правовий статус виробничих і споживчих кооперативів
Виробничий кооператив (артіль)
Загальні положення
Створення
Членство
Управління
Майно
Відповідальність
Реорганізація і ліквідація
Споживчі некомерційні організації
Вопрос_15. Загальна характеристика правового статусу некомерційних організацій
Загальна характеристика правового положення некомерційних організацій
Загальні положення
Установчі документи некомерційних організаці
Майнове становище некомерційних організацій
Назва та місцезнаходження некомерційних організацій
Органи управління некомерційної організації
Філії та представництва
2. Класифікація некомерційних організацій
Організації керуючі і об'єднуючі
Організації взаємною і суспільної вигоди
Вопрос_16. Особливості цивільно-правового статусу закладів (приватних, бюджетних, автономних)
1. Поняття установи як юридичної особи
2. Створення і управління установою
Державні та муніципальні установи, в свою чергу, поділяються на бюджетні та автономні
Вопрос_17. Особливості участі держави і муніципальних освіти у цивільних правовідносинах
Загальні початку виступу в цивільному обороті
Правовий режим діяльності публічних утворень
Правоздатність публічних утворень
Форми участі публічних утворень у цивільних правовідносинах
Види цивільних відносин, в яких беруть участь публічні освіти
Вопрос_18. Відповідальність держави у цивільних правовідносинах.
Вопрос_19. Поняття і види об'єктів цивільних прав. Поняття і класифікація речей
1. Поняття об'єкта цивільних правовідносин
2. Види об'єктів цивільних правовідносин
Поняття та юридична класифікація речей
Поняття речей
Засоби виробництва і предмети споживання
Речі рухомі і нерухомі
Речі, які не обмежені в обороті, обмежені в обороті і вилучені з обігу
Речі споживані і неспоживна
Речі індивідуально-визначені і родові
Речі подільні та неподільні
Головна річ і приналежність
Плоди, продукція та доходи
Речі одухотворені і неживі
Вопрос_20. Майно та майнові права: поняття і класифікація
Майно як об'єкт цивільних правовідносин
Особливості майнових прав
Вопрос_21. Поняття «нерухомість» у цивільному праві.
Правове становище об'єкта незавершеного будівництва
Правовий режим об'єктів незавершеного будівництва
Вопрос_22. Цінні папери як об'єкти цивільних прав: поняття, ознаки та види
1. Поняття цінного паперу
Визначення цінного паперу
Так звані бездокументарні цінні папери
2. Види цінних паперів
Розподіл по виду посвідченого папером права.
Розподіл за способом легітимації держателя паперу
Розподіл за ознакою наявності чи відсутності у паперу властивості публічної достовірності
Розподіл за значенням складання паперу для виникнення посвідченого нею права.
Розподіл по відношенню посвідченого папером права до каузальної угоді
Вопрос_23. Особисті нематеріальні блага і особисті немайнові права: поняття, види, способи захисту
Поняття нематеріальних благ
Співвідношення нематеріальних благ з правами, охоронюваними законом інтересами і свободами
Види нематеріальних благ
§ 2. Захист нематеріальних благ
Загальні положення
Захист честі, гідності, ділової репутації
Захист зображення громадянина
Вопрос_24. Угода: поняття, класифікація. Умови дійсності угод
Поняття і основні види угод
Фактичний склад угоди
Основні види угод
Загальні умови дійсності угод
Законність змісту угоди
Здатність осіб, які роблять угоду, до участі в ній
Відповідність волі і волевиявлення учасника угоди
Загальні положення про форму угод
Вопрос_25. Форма угоди. Особливості форми договору
1. Загальні положення про форму угод
4. Наслідки недодержання письмової форми угоди
5. Нотаріальна форма угоди
6. Державна реєстрація угод
Форма договору
Вопрос_26. Недійсність угоди: поняття, види, умови, наслідки
Поняття і підстави недійсності правочину
Нікчемність (абсолютна недійсність) угоди
Підстави нікчемності (абсолютної недійсності) угод
Оспорімость (відносна недійсність) угод
Недійсність частини угоди
Правові наслідки визнання недійсності угод
Двостороння реституція
Інші майнові наслідки недійсності угоди
5.4. Обмеження на застосування правил про наслідки недійсності угод
Строки позовної давності за недійсними угодами
Вопрос_27. Здійснення і захист цивільних прав. Межі здійснення цивільних прав. Самозахист як спосіб захисту цивільних прав.
Поняття і способи здійснення цивільних прав
Поняття здійснення суб'єктивних цивільних прав
Способи здійснення цивільних прав.
Поняття меж здійснення цивільних прав
Цивільні права повинні, далі, здійснюватися відповідно до їх призначення
Поняття зловживання правом
Охорона і захист цивільних прав.
Суб'єктивне цивільне право на захист
Форма захисту
Способи захисту цивільних прав
Поняття способу захисту
Вибір способу захисту
Заходи захисту і заходи відповідальності
Конкретні способи захисту
Самозахист цивільних прав
Поняття самозахисту цивільних прав
Необхідна оборона як спосіб самозахисту цивільних прав
Дії в умовах крайньої необхідності як спосіб самозахисту цивільних прав
Вопрос_28. Представництво у цивільних правовідносинах: поняття і види. Довіреність.
Поняття і види представництва
Поняття і значення інституту представництва
Суб'єкти представництва.
Відмінності представництва від подібних до нього правовідносин
Повноваження представника
Підстави виникнення представництва
Довіреність
Поняття довіреності
Вимоги, що пред'являються до довіреності
Передоручення
Види довіреностей
Припинення довіреності
Представництво без повноважень
Поняття представництва без повноважень
Правові наслідки представництва без повноважень
Вопрос_29. Терміни в цивільному праві: поняття, види, порядок обчислення.
Поняття, числення та види строків
Поняття строку
Правила обчислення термінів
Види строків
2. Строки здійснення цивільних прав і виконання цивільних обов'язків
Строки здійснення цивільних прав
Терміни виконання обов'язків
Вопрос_30. Позовна давність: поняття, початок перебігу, припинення. Призупинення, перерву, відновлення. Обмеження застосування норм про позовну давність
Поняття і значення терміну позовної давності
Право на позов у процесуальному і матеріальному сенсах
Імперативність правил про позовну давність
Вимоги, на які позовна давність не поширюється
Відмінності позовної давності від інших видів строків
Види строків позовної давності
Початок перебігу позовної давності
Момент початку позовної давності для захисту деяких суб'єктивних прав має певну специфіку
Призупинення позовної давності
Перерва позовної давності
Відновлення позовної давності
Наслідки закінчення строку позовної давності
 Вопрос_31. Власність і право власності: поняття та розмежування. Форми і види власності
 Власність і право власності
Історія поняття власності
Визначення власності та її співвідношення з правом власності
 Форми власності
Поняття форм власності
Неможливість існування форм права власності
Неможливість встановлення "інших" форм власності
 Вопрос_32. Поняття і зміст суб'єктивного права власності. Тягар власності. Обмеження і обтяження права власності. Сервітутне правовідносини
 Поняття права власності
Загальні положення
Об'єкт права власності - індивідуально-визначена річ
Абсолютність права власності
Наявність правомочності користування у праві власності
Наявність правомочності володіння у праві власності
Наявність правомочності розпорядження у праві власності
Безстроковість права власності
Визначення права власності
Сервітутне правовідносини
Зміст сервітуту
 Вопрос_33. Придбання і припинення права власності
 Загальні положення про набуття та припинення права власності
Поняття підстав набуття і припинення права власності
Співвідношення первинних і похідних підстав набуття права власності
 § 5. Початкові підстави набуття права власності
Створення речі.
Переробка речі.
Збір загальнодоступних речей
Звернення у власність кинутої рухомої речі
Знахідка, звернення у власність бездоглядних тварин
Скарб
Набувальна давність
Набуття права власності на плоди, продукцію, доходи
 § 6. Похідні підстави набуття права власності
Передача речі за договором про її відчуження
Приватизація
Націоналізація
Реквізиція
Викуп нерухомого майна у зв'язку з вилученням земельної ділянки, на якій воно знаходиться
Придбання у власність майна, яке в силу закону не може належати даній особі
Викуп безгосподарно вмістом культурних цінностей, житлового приміщення, а також викуп домашніх тварин при неналежному поводженні з ними
Звернення стягнення на майно власника за його зобов'язаннями
Конфіскація.
 Вопрос_34. Обмежені речові права: поняття, ознаки та види
 Поняття і види обмежених речових прав
Поняття обмежених речових прав
 § 2. Сервітути
Поняття сервітуту
Зміст сервітуту
 § 3. Права користування житловими приміщеннями
Види речових прав на житлові приміщення
Зміст речових прав на житлові приміщення
Виникнення і припинення речових прав на житлові приміщення
 § 4. Право постійного (безстрокового) користування і довічного успадкованого володіння
Поняття і види речових прав на землю
Зміст речових прав на землю
Виникнення і припинення речових прав на землю
 § 5. Право господарського відання і право оперативного управління
Поняття права господарського відання та права оперативного управління
Зміст права господарського відання та оперативного управління
 Вопрос_35 Право державної і муніципальної власності
 Загальні положення про публічної власності
Економічне значення публічної власності
Поняття права публічної власності в об'єктивному сенсі
Поняття права публічної власності в суб'єктивному сенсі
Особливості права публічної власності
 § 2. Суб'єкти права публічної власності
Публічно-правові утворення як суб'єкти права публічної власності
Дискусії про суб'єктів права публічної власності
Види права публічної власності
 § 3. Об'єкти права публічної власності
Речі як об'єкти права публічної власності
Цінні папери
Земля.
Інші природні об'єкти
 § 4. Здійснення права публічної власності
Казна
Особливості здійснення права власності на акції
Здійснення права власності на майно, відокремлений від скарбниці і закріплене за юридичними особами
 Вопрос_36. Право власності та інші речові права на земельні ділянки
 Власність на землю
1. Зміст права власності
2. Приватна власність
3. Державна власність
4. Муніципальна власність
 Глава III. Обмежені права на землю
1. Постійне (безстрокове) користування
2. Довічне успадковане володіння
3. Орендні права
4. Право обмеженого користування чужою земельною ділянкою (сервітут)
5. Безоплатне термінове користування
 Вопрос_37. Право спільної власності: поняття, види, підстави виникнення
 Поняття і види права спільної власності
Поняття і підстави виникнення права спільної власності
Види права спільної власності
 § 2. Право спільної часткової власності
Поняття права спільної часткової власності. Юридична природа частки у праві спільної власності
Право переважної купівлі
Припинення права спільної часткової власності
 § 3. Право спільної сумісної власності
Поняття права спільної сумісної власності
Право спільної сумісної власності подружжя
 Вопрос_38. Цивільно-правові способи захисту права власності
 Система цивільно-правових засобів захисту права власності та інших речових прав
Поняття захисту права власності
Система засобів захисту
Захист володіння
 § 2. Позов про витребування майна з чужого незаконного володіння (віндикаційний позов)
Поняття віндикаційного позову
Умови задоволення віндикаційного позову
Розрахунки при поверненні майна
 § 3. Позов про усунення порушень, не пов'язаних з позбавленням володіння (негаторний позов)
Поняття негаторного позову
Позивач і відповідач за негаторному позовом
Предмет і підстава негаторного позову
Умови задоволення негаторного позову
 § 4. Позов про визнання права власності
Поняття позову про визнання права власності
Позивач і відповідач за позовом про визнання права власності
Предмет і підстава позову про визнання права власності
Умови задоволення позову про визнання права власності
 Вопрос_39. Цивільно-правове зобов'язання: поняття, види, підстави виникнення. Зміна осіб у зобов'язанні: характеристика основних видів
Поняття зобов'язального правовідносини
Зобов'язання з "немайновим змістом"
Проблема так званих двосторонніх зобов'язань
 Підстави виникнення зобов'язань
Договір
Односторонні угоди
Інші підстави виникнення зобов'язань
 Види зобов'язань
Регулятивні і охоронні зобов'язання
"Позитивні" і "негативні" зобов'язання
Альтернативні і факультативні зобов'язання
Видові і родові зобов'язання
Подільні та неподільні зобов'язання
Проблеми доктринального побудови системи зобов'язань
 Вопрос_40. Правовий статус сторін у зобов'язанні. Уступка вимоги і переведення боргу
Сторони зобов'язання
Перемена кредитора у зобов'язанні
Перемена боржника в зобов'язанні
 Вопрос_41. Припинення зобов'язань
 Поняття і підстави припинення зобов'язань
Поняття припинення зобов'язання
Підстави припинення зобов'язання
 § 3. Окремі способи припинення зобов'язань
Виконання зобов'язання
Залік
Відступне
Новація
Прощення боргу
Збіг боржника і кредитора в одній особі
Неможливість виконання
 Вопрос_42. Виконання зобов'язання: суб'єкти, спосіб, термін, місце. Особливості виконання солідарних зобов'язань
 1. Поняття і принципи виконання зобов'язань
Поняття виконання
Принципи виконання
 § 2. Суб'єкти виконання зобов'язань
Виконання зобов'язання належним особою
Виконання зобов'язання належному особі
Особливості виконання при множинності суб'єктів
 § 3. Предмет, термін, місце і спосіб виконання
Предмет виконання
Термін виконання
Місце виконання
Спосіб виконання
 Вопрос_43. Цивільно-правова відповідальність: поняття, види, форми і міри.
 Поняття цивільно-правової відповідальності
 Поняття та ознаки юридичної відповідальності
Основні особливості та функції цивільно-правової відповідальності
 § 2. Форми цивільно-правової відповідальності
Збитки.
Неустойка.
 Вопрос_44. Умови цивільно-правової відповідальності
Підстава та умови цивільно-правової відповідальності
Протиправне поведінка
Збитки
Причинний зв'язок.
Вина
Вопрос_45. Особливості відповідальності за невиконання грошових зобов'язань і зобов'язань щодо передачі індивідуально-визначеної речі
Наслідки невиконання зобов'язання передати індивідуально-визначену річ
 Вопрос_46. Підстави цивільно-правової відповідальності за заподіяну шкоду
 Загальні умови виникнення зобов'язань внаслідок заподіяння шкоди
Загальні положення
Протиправне поведінка
Шкода.
Вина
 Вопрос_47. Цивільно-правова відповідальність за шкоду, заподіяну неповнолітніми особами, недієздатними і обмежено дієздатними особами.
Відповідальність за шкоду, заподіяну неповнолітніми у віці до 14 років
Відповідальність за шкоду, заподіяну неповнолітніми у віці від 14 до 18 років
Відповідальність за шкоду, заподіяну недієздатними і обмежено дієздатними особами, а також особами, не здатними розуміти значення своїх дій
 Вопрос_48. Цивільно-правова відповідальність за шкоду, заподіяну діяльністю, що створює підвищену небезпеку для оточуючих. Поняття джерела підвищеної небезпеки
Загальні положення
Поняття джерела підвищеної небезпеки
Власник джерела підвищеної небезпеки
Підстави звільнення власника джерела підвищеної небезпеки від відповідальності
Вопрос_49. Цивільно-правова відповідальність за шкоду, завдану незаконними діями (бездіяльністю) державних органів та посадових осіб
Відповідальність за шкоду, заподіяну актами управління
Відповідальність за шкоду, заподіяну актами правоохоронних органів і суду
 Вопрос_50. Порядок відшкодування шкоди, заподіяної життю або здоров'ю
 Відповідальність за шкоду, заподіяну життю і здоров'ю громадянина
Загальні положення
Відповідальність за шкоду, заподіяну ушкодженням здоров'я
Відповідальність за шкоду, заподіяну смертю годувальника
Порядок відшкодування шкоди, заподіяної життю та здоров'ю громадянина
 Вопрос_51. Умови відшкодування шкоди, завданої внаслідок недоліків товарів, робіт, послуг
 Відповідальність за шкоду, завдану внаслідок недоліків товарів, робіт або послуг
Загальні положення
Умови відповідальності
 Вопрос_52. Умови виникнення зобов'язань внаслідок безпідставного збагачення. Особливості повернення безпідставного збагачення
 Фактичний склад виникнення зобов'язання з безпідставного збагачення
Загальні положення
Елементи фактичного складу виникнення зобов'язання з безпідставного збагачення
Повернення безпідставного збагачення в натурі
Відшкодування вартості безпідставного збагачення
 Розрахунки при поверненні безпідставного збагачення та відшкодування його вартості
Відшкодування потерпілому неотриманих доходів
Відшкодування набувачеві витрат на майно, що підлягає поверненню
 Майно, яке не підлягає поверненню
Загальні положення
Окремі випадки
 Співвідношення домагання з безпідставного збагачення з іншими домаганнями
Домагання з безпідставного збагачення і виндикационное домагання
Домагання з безпідставного збагачення і домагання на повернення виконаного за недійсним правочином
Домагання з безпідставного збагачення і домагання на відшкодування шкоди.
Домагання з безпідставного збагачення і домагання на повернення наданого у зв'язку із зобов'язанням
 Вопрос_53. Неустойка і завдаток як способи забезпечення виконання зобов'язань
Поняття і значення неустойки
Домагання на неустойку
Виникнення домагання на неустойку
Здійснення домагання на неустойку
Поняття і функції завдатку
Штрафний дію завдатку
Задаткоподобние угоди
 Вопрос_54. Порука і банківська гарантія як способи забезпечення виконання зобов'язань
Поняття поруки
Підстави виникнення поруки
Здійснення домагання проти поручителя і його наслідки
Припинення поруки
Поняття банківської гарантії
Виникнення домагання бенефіціара
Здійснення домагання бенефіціара
Припинення зобов'язання з банківської гарантії
 Вопрос_55. Застава: поняття, види, підстави виникнення
Поняття і предмет застави
Правова природа права застави
Підстави виникнення права застави
Здійснення права застави
Зміна та припинення заставного правовідносини
Особливі види застави
Застава цінних паперів
Застава товарів в обороті
Застава речей у ломбарді
 Вопрос_56. Цивільно-правовий договір: поняття, види, класифікація, умови
 Поняття і значення цивільно-правового договору
Поняття договору
Значення договору
 Види цивільно-правових договорів
Загальні положення
Пойменовані і непойменовані договори
Односторонні і двосторонні договори
Оплатне і безоплатні договори
Основні і попередні договори
Договори на користь їх учасників та договори на користь третіх осіб
Публічні договори і договори приєднання.
Організаційні договори
Підприємницькі договори
Зміст договору
 Вопрос_57. Реалізація принципу свободи договору в цивільному праві
Свобода договору
 Вопрос_58. Процедура укладання договору
 Укладення договору
Переговори і переддоговірні спори
Порядок і стадії укладання договору
Укладення договору в обов'язковому порядку
Особливості укладення договору за результатами торгів
 Вопрос_59. Характеристика публічного договору, договору приєднання, попереднього договору та договору на користь третьої особи
Публічні договори і договори приєднання
Основні і попередні договори
Договори на користь їх учасників та договори на користь третіх осіб
 Цивільне право:
 1. Ю.Ф. Беспалов, О.А. Єгорова. Настільна книга судді по справах про спадкування: навчально-практичний посібник. - 2013
 2. А.А. Кирилова. Реклама і рекламна діяльність: проблеми правового регулювання - 2013
 3. Т.К. Андрєєва. Арбітражний процесуальний кодекс російської федерації з постатейними матеріалами судової практики і коментарями - 2013
 4. А.В. Петренко. Цивільне право. Конспекти + шпаргалки. - 2013
 5. Колектив авторів. Питання та відповіді до державного іспиту з цивільного права 2012 - 2012 рік
 6. Президенти Російської Федерації Б. ЄЛЬЦИН і В.ПУТІН. Цивільний кодекс Російської Федерації (зі змінами від 20.04.2012г.). Частина перша - 2012 рік
 7. Президенти Російської Федерації Б. ЄЛЬЦИН і В.ПУТІН. Цивільний кодекс Російської Федерації (зі змінами від 20.04.2012г.). Частина друга - 2012 рік
 8. Президенти Російської Федерації Б. ЄЛЬЦИН і В.ПУТІН. Цивільний кодекс Російської Федерації (зі змінами від 20.04.2012г.). Частина третя - 2012 рік
 9. Президенти Російської Федерації Б. ЄЛЬЦИН і В.ПУТІН. Цивільний кодекс Російської Федерації (зі змінами від 20.04.2012г.). Частина четверта - 2012 рік
 10. А.Д. Ішков, А.В. Степанов. Оформлення заявки на видачу патенту на винахід - 2012 рік
 11. В. Є. Резепова. Шпаргалка з права інтелектуальної власності - 2011 рік
 12. А.А. Кирилова. Заповідальне розпорядження в сучасному цивільному праві - 2011 рік
 13. С.С.Алексеев, Б.М. Гонгало, Д.В. Мур 'зін. Цивільне право: підручник - 2011 рік
 14. Є. Н. Абрамова, Н. Н. Аверченко, Ю. В. Байгушева. Цивільне право: підручник: у 3-х томах
   Том 1, частина 1. - 2010 рік
 15. Є. Н. Абрамова, Н. Н. Аверченко, Ю. В. Байгушева. Цивільне право: підручник: у 3-х томах
   Том 1, частина 2 - 2010 рік
 16. Є. Н. Абрамова, Н. Н. Аверченко, Ю. В. Байгушева. Цивільне право: підручник: у 3-х томах
   Том 2. Частина 1. - 2010 рік
 17. Є. Н. Абрамова, Н. Н. Аверченко, Ю. В. Байгушева. Цивільне право: підручник: у 3-х томах
   Том 2. Частина 2. - 2010 рік
 18. Є. Н. Абрамова, Н. Н. Аверченко, Ю. В. Байгушева. Цивільне право: підручник: у 3-х томах
   Том 3. Частина 1. - 2010 рік
 19. Є. Н. Абрамова, Н. Н. Аверченко, Ю. В. Байгушева. Цивільне право: підручник: у 3-х томах
   Том 3. Частина 2. - 2010 рік
 20. К.І. Скловський. ВЛАСНІСТЬ У ЦИВІЛЬНОМУ ПРАВІ - 2010 рік
© 2014-2022  yport.inf.ua