Головна
ГоловнаЦивільне, підприємницьке, сімейне, міжнародне приватне правоЦивільне право → 
« Попередня Наступна »
Колектив авторів. Питання та відповіді до державного іспиту з цивільного права 2012 рік, 2012 - перейти до змісту підручника

Вопрос_11. Ліквідація юридичної особи. Особливості неспроможності (банкрутства) юридичної особи.


Ліквідація - процедура, спрямована на припинення юридичної особи без переходу прав і обов'язків у порядку правонаступництва до інших осіб (п. 1 ст. 61 ЦК). Законодавець, формулюючи поняття "ліквідація", таким чином, під відсутністю правонаступництва мав на увазі відсутність не будь-якого, а тільки універсального правонаступництва, оскільки процедура ліквідації сама по собі не виключає сингулярне (часткове) правонаступництво, тобто перехід окремих прав та обов'язків юридичної особи до інших осіб. Так, права юридичної особи можуть переходити до його кредиторам внаслідок розрахунків з ними. Що ж до його засновників (учасників), вони також у ряді випадків можуть "успадковувати" як його права (отримуючи залишкове майно, тобто майно, що залишилося після розрахунків з кредиторами, - так звану ліквідаційну вартість, або квоту), так і його обов'язки (відповідаючи в субсидіарної порядку за його зобов'язанням перед кредиторами). Таким чином, саме відсутність універсального правонаступництва принципово відрізняє ліквідацію від будь-якої форми реорганізації.
Юридична особа може бути ліквідовано:
добровільно - за рішенням його засновників (учасників) або уповноваженого органу, в тому числі у зв'язку із закінченням строку, на який воно створене , і з досягненням мети, заради якої створено;
або недобровільно - з ініціативи уповноважених державних або муніципальних органів і за рішенням суду
у разі грубих і непереборних порушень закону, допущених при його створенні, або здійснення діяльності без ліцензії, або забороненої законом, або з порушенням Конституції РФ, або з іншими неодноразовими або грубими порушеннями закону або інших правових актів, а також при систематичному здійсненні некомерційною організацією (у тому числі громадської чи релігійної організацією (об'єднанням), благодійним або іншим фондом) діяльності, що суперечить її статутним цілям, і, крім того, в інших випадках, передбачених ЦК (див., наприклад, ст. 81, 86).
Суд може покласти обов'язки з ліквідації на засновників (учасників) цієї юридичної особи чи на його орган. При здійсненні зазначеними особами покладеного на них обов'язку ліквідація є вимушеною, у всіх інших випадках суд призначає ліквідатора сам, а ліквідація в такому випадку є примусовою (п. 2, 3 ст. 61 ЦК).
Сутність і сенс ліквідації зводиться до наступного.
Суб'єкт, який прийняв рішення про ліквідацію, зобов'язаний письмово повідомити про це в реєструючий (податковий) орган для внесення до єдиного державного реєстру юридичних осіб запису про те, що дана юридична особа перебуває у процесі ліквідації (п. 1 ст. 62 ЦК, п. 1 ст. 22 Закону про реєстрацію). З цього моменту його правоздатність зазнає обмеження: не допускається реєстрація змін до установчих документів, реєстрація юридичних осіб, засновником яких виступає дана юридична особа, або які виникають в результаті його реорганізації (п. 2 ст. 20 Закону про реєстрацію).
Суб'єкт, який прийняв рішення про ліквідацію, зобов'язаний призначити ліквідаційну комісію (ліквідатора), встановити порядок і строки ліквідації, повідомити реєструючий орган про формування ліквідаційної комісії або про призначення ліквідатора (п. 3 ст. 20 Закону про реєстрації).
З моменту призначення ліквідаційної комісії (ліквідатора) до неї переходять повноваження з управління справами юридичної особи, вона ж виступає від її імені в суді (п. 2, 3 ст. 62 ЦК, п. 4 ст. 18 Закону про некомерційні організації), і тільки деякі повноваження зберігаються за колишніми органами (абз. 2 п. 2, п. 5 ст. 63 ЦК).
Ліквідаційна комісія (ліквідатор) послідовно здійснює ряд дій:
1. публікує інформацію про ліквідацію юридичної особи, про порядок і строк заявлення вимог його кредиторами (даний термін не може бути менше двох місяців з моменту публікації про ліквідацію);
2. веде роботу з виявлення кредиторів ліквідованого юридичної особи та одержання дебіторської заборгованості (тобто боргів інших осіб перед ліквідованим юридичною особою);
3. письмово повідомляє кредиторів про майбутню ліквідацію;
4. по закінченні строку для пред'явлення вимог кредиторами складає проміжний ліквідаційний баланс і повідомляє про це реєструючий орган;
5. виходячи зі співвідношення обсягу вимог кредиторів юридичної особи до обсягу його майна вирішує питання про проведення загальної процедури ліквідації або про порушення процедури банкрутства і відкриття конкурсного виробництва;
6. здійснює (за підсумками проміжного ліквідаційного балансу і при достатності загальної майнової маси ліквідованого юридичної особи) розрахунки з кредиторами спочатку грошима юридичної особи, а за їх недостатності - коштами від продажу його майна з публічних торгів (про особливості звернення стягнення на майно установ - абз. 4 , 5 п. 2 ст. 120 ЦК);
7. становить (за підсумками розрахунків з кредиторами) остаточний ліквідаційний баланс;
8. розпоряджається відповідно до закону залишковим (після розрахунків з кредиторами) майном юридичної особи;
9. повідомляє реєструючий орган про завершення ліквідації та подає для реєстрації у зв'язку з ліквідацією необхідні документи.
Ліквідація юридичної особи завершується внесенням до єдиного державного реєстру юридичних осіб відповідного запису, юридична особа вважається припинив існування з моменту її внесення (ст. 63 ЦК).
Закон встановлює черговість задоволення вимог кредиторів (п. 1 ст. 64 ЦК), виходячи з принципу пріоритетності одних вимог перед іншими.
Очевидна перевага мають виплати, що мають соціальний характер і мають своїм адресатом громадян. Так, найбільш пріоритетними, а тому підлягають задоволенню в першу чергу визнаються вимоги громадян, перед якими ліквідується юридична особа несе відповідальність за заподіяння шкоди життю або здоров'ю, шляхом капіталізації відповідних почасових платежів (п. 2 ст. 1093 ЦК), а також за вимогами про компенсації моральної шкоди.
Спеціальне правило про першочерговий задоволенні вимог кредиторів закон встановлює для випадків ліквідації банку, що залучає кошти громадян: у першу чергу задовольняються вимоги громадян, які є кредиторами банків за укладеними з ним договорами банківського вкладу та (або) банківського рахунку * (229), а також вимоги організації, що здійснює функції з обов'язкового страхування вкладів, у зв'язку з виплатою відшкодування за вкладами відповідно до Закону про страхування вкладів громадян в банках і Банку Росії.
У другу чергу виплачуються вихідні допомоги і заробітна плата особам, які працюють (а також працювали) за трудовим договором, а також винагороди авторам результатів інтелектуальної діяльності. Привілейованість даної категорії кредиторів пояснюють тим, що через ліквідацію вони: а) втрачають основний, а часом - єдине джерело засобів існування; б) зазвичай є кредиторами єдиного боржника (а значить, втрачають всі, включаючи робоче місце), інші ж кредитори, маючи багатьох боржників, ризикують втратити хіба що одна вимога з багатьох наявних; в) "авансуючи" своєю працею юридична особа (оскільки заробітна плата виплачується по завершенні роботи), не мають при цьому ніяких гарантій свого "кредиту" * (230)
У третю чергу погашається заборгованість по обов'язкових платежах до бюджету і в позабюджетні фонди (зокрема, борги з податків і т.п.).
У четверту чергу проводяться розрахунки з іншими кредиторами.
Кредитори перших двох черг отримують належні їм виплати починаючи з дня затвердження проміжного ліквідаційного балансу.
Виплати кредиторам третьої і четвертої черги виробляються після закінчення одного місяця з дня його затвердження (п. 4 ст. 63 ЦК).
Закон виходить з принципу послідовності і виключає можливість одночасного задоволення вимог кредиторів різних черг: вимоги кожної черги задовольняються лише після повного задоволення вимог попередньої черги, а якщо майна юридичної особи недостатньо, він по загальному правилу (якщо інше не встановлено законом) розподіляється між кредиторами відповідної черги пропорційно сумам вимог, що підлягають задоволенню (пп. 2, 3 ст. 64 ЦК). Таким чином, майна юридичної особи може бути достатньо для задоволення вимог кредиторів тільки деяких черг, в цьому випадку кредитори наступних черг залишаються без задоволення.
Якщо ж майна недостатньо для задоволення вимог кредиторів у рамках однієї черги, закон виходить із принципу пропорційності.
Закон встановлює тільки чотири черги кредиторів ліквідованого юридичної особи. Оскільки ніяких інших черг не існує, всі ті, хто не потрапив в три перші черги, є кредиторами останньої, четвертої, черги і мають серед кредиторів цієї черги рівні умови отримання задоволення.
Проте особливим статусом в ієрархії кредиторів володіють так звані заставні кредитори, тобто кредитори, вимоги за зобов'язаннями яких забезпечені заставою майна юридичної особи. Перш вони були самостійними і єдиними представниками третьої черги, але тепер "поступилися" її бюджету і позабюджетних фондів (які раніше слідували за ними у списку черговиків і мали відповідно четверту чергу). Згідно із загальним правилом в силу застави кредитор за забезпеченим заставою зобов'язанням (заставодержатель) має право у разі невиконання боржником цього зобов'язання одержати задоволення з вартості заставленого майна переважно перед іншими кредиторами особи, якій належить це майно (заставодавця), за винятками, встановленими законом (абз. 1 п. 1 ст. 334 ЦК). Якраз таке вилучення і формулює п. 1 ст. 64 ГК: вимоги заставних кредиторів не мають переваги перед кредиторами першої і другої черги, якщо їх права вимоги виникли до укладення договору застави (а тому до повного задоволення цих вимог заставні кредитори не можуть звернути стягнення на заставлене майно), однак перед усіма іншими кредиторами (в тому числі перед бюджетом, позабюджетними фондами, а також всіма тими, кому закон відводить четверту чергу) вимоги заставних кредиторів визнаються переважними. Вимоги заставних кредиторів задовольняються з вартості закладеного майна (за рахунок коштів від продажу предмета застави), відповідно ті їхні вимоги, які не були задоволені за рахунок коштів від продажу предмета застави, вже не мають жодних переваг і задовольняються у складі вимог кредиторів четвертої черги, т . е. після вимог бюджету та позабюджетних фондів і одночасно з усіма іншими кредиторами на рівних умовах (п. 2 ст. 64 ЦК).
При відмові ліквідаційної комісії задовольнити вимоги кредитора (або ухиленні від їх розгляду) вони можуть бути задоволені за рішенням суду до затвердження остаточного ліквідаційного балансу за рахунок залишкового майна юридичної особи. Вимоги кредиторів, заявлені після закінчення встановленого ліквідаційною комісією строку для їх пред'явлення, задовольняються з майна юридичної особи, що залишилося після задоволення вимог кредиторів, заявлених у термін. Оскільки ліквідація тягне припинення юридичної особи без переходу прав і обов'язків до інших осіб (правонаступництва), вимоги кредиторів ліквідованого юридичної особи, не задоволені через недостатність його майна, вважаються погашеними. Погашеними вважаються також вимоги, не визнані ліквідаційною комісією, якщо кредитор не звертався з позовом до суду, а також вимоги, у задоволенні яких судом було відмовлено (пп. 4-6 ст. 64 ЦК).
Кілька слів про долю залишкового майна, тобто майна юридичної особи, що залишилося після розрахунків з кредиторами.
1. Згідно п. 7 ст. 63 ГК, якщо мова йде про ту значної частини юридичних осіб, щодо яких або щодо майна яких їх засновники (учасники) зберігають майнові - зобов'язальні або речові - права (п. 2 ст. 48 ЦК), таке майно за загальним правилом (якщо інше не передбачено законодавством або установчими документами юридичної особи) передається засновникам (учасникам) як ліквідаційна вартість (квота). Саме так є в унітарних підприємствах, установах, господарських товариствах і товариствах, кооперативах. Тим часом у всіх цих організаціях механізм розподілу залишкового майна між учасниками неоднаковий і має свої особливості.
Оскільки Закон про підприємства не вирішує питання про долю залишкового майна унітарного підприємства, воно в силу п. 7 ст. 63 ГК передається засновнику (власнику).
Залишковий майно автономного установи (у тому числі майно, на яке не може бути звернено стягнення за його зобов'язаннями) також без будь-яких варіантів передається засновнику (власнику) (п. 3 ст. 19 Закону про автономних установах), а ось залишкове майно приватного установи передається його засновнику (власнику) тільки в тому випадку, якщо інше не передбачено законами та іншими правовими актами РФ або установчими документами такої установи (п. 3 ст. 20 Закону про некомерційні організації).
  Залишковий майно у виробничому кооперативі ділиться між його членами в порядку, передбаченому не законом, а статутом кооперативу або угодою членів кооперативу (п. 5 ст. 27 Закону про виробничі кооперативи * (231)).
  Залишковий майно в споживчому кооперативі (суспільстві) ділиться між його членами, якщо інше не передбачено статутом, але у всякому разі майно неподільного фонду підлягає передачі іншій (іншим) кооперативам на підставі рішення загальних зборів ліквідованого споживчого товариства (пп. 4, 5 ст. 30 Закону про споживчу кооперацію * (232)).
  У товариствах з обмеженою (і додаткової) відповідальністю в першу чергу виплачується розподілена, але не виплачена прибуток, у другу - інше майно ділиться між усіма учасниками пропорційно до їхніх часток у статутному капіталі (з п. 1 ст. 58 Закону про ТОВ).
  Більш складний механізм розподілу залишкового майна в акціонерних товариствах, де враховується наявність акцій, що підлягають викупу, а також привілейованих акцій, у тому числі з фіксованим розміром ліквідаційної вартості (квоти) (див. п. 1 ст. 23 Закону про АТ).
  2. Інша річ - громадські та релігійні організації (об'єднання), фонди, об'єднання юридичних осіб, автономні некомерційні організації. Оскільки засновники (учасники) цих юридичних осіб не мають щодо них ніяких майнових прав (див. п. 3 ст. 48 ГК, абз. 2 п. 1 ст. 10 Закону про некомерційні організації), вони не мають і права на ліквідаційну квоту . Залишковий майно цих організацій (до речі, серед них немає жодної комерційної) направляється відповідно до установчих документами некомерційної організації на цілі, в інтересах яких вона була створена, і (або) на благодійні цілі. Якщо використання майна ліквідованої некомерційної організації відповідно до її установчими документами не представляється можливим, воно звертається в доход держави (п. 1 ст. 20 Закону про некомерційні організації).
  3. У відношенні деяких форм юридичних осіб і зовсім встановлено специфічні варіанти.
  Так, майно некомерційного партнерства, що залишилося після розрахунків з кредиторами, може "повернутися" члену партнерства у вигляді ліквідаційної квоти, за загальним правилом (якщо інше не встановлено федеральними законами або установчими документами некомерційного партнерства), тільки в частині, а саме - не більше, ніж у розмірі його майнового внеску в дане партнерство. Решта майна з числа залишкового знову-таки йде на ті цілі, заради яких партнерство створювалося і (або) на благодійні цілі, або (при неможливості його використання відповідно до установчих документів) звертається в доход держави (п. 3 ст. 8, п . 2 ст. 20 Закону про некомерційні організації).
  Долю майна ліквідованої державної корпорації повинен визначати відповідний закон (абз. 2 п. 3 ст. 7.1 Закону про некомерційні організації).
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
 Інформація, релевантна "Вопрос_11. Ліквідація юридичної особи. Особливості неспроможності (банкрутства) юридичної особи."
 1. § 1. Поняття комерційного права
    ліквідації, в тому числі з підстав банкрутства, комерційних організацій. Особлива увага приділяється господарським товариствам і товариствам. Речові права підприємця. Тема включає в себе поняття і види речових прав підприємця (право власності, право господарського відання та ін.), правовий режим об'єктів цих прав (матеріальних ресурсів, грошових ресурсів, цінних паперів).
 2. § 1. Поняття і види підприємців
    ліквідації юридичної особи - ст. 62 ЦК); надання підприємцями фінансової звітності для оподаткування їхньої діяльності та ін Надаючи підприємцям додаткові права, законодавець закріплює за ними деякі прерогативи. Наприклад, комерційні організації мають виключне право на викорис-Комерційне право. Ч. I. Под ред. В.Ф. Попондопуло, В.Ф. Яковлевої. -
 3. § 4. Неспроможність (банкрутство) підприємців
    ліквідації неспроможного підприємства, якщо проведення реорганізаційних процедур економічно недоцільно або вони не дали позитивного результату. В даний час є необхідність в оновленні Закону про неспроможність (банкрутство) підприємств і приведення його у відповідність з новим Цивільним кодексом. До тих пір слід виходити з положень, що норми цивільного права,
 4. § 2. Розрахунки і кредитування
    ліквідації банку, засоби його обов'язкових грошових резервів повертаються і повинні бути спрямовані на погашення кредиторської заборгованості банку; - встановлення жорстких термінів проведення операцій по банківських рахунках: кошти повинні зараховуватися на рахунок клієнта або, відповідно, списуватися з його рахунку не пізніше дня, наступного за днем надходження в банк платіжного документа, якщо
 5. § 2. Правове становище сільськогосподарських організацій
    ліквідації та діяльності кооперативу в офіційному органі; - порядок і умови реорганізації та ліквідації кооперативу; - відомості про членів кооперативу, які затвердили статут, і про членів правління кооперативу. Управління у сільськогосподарському виробничому кооперативі розподілено між органами цього кооперативу відповідно до ст. 19 Закону. У кожному господарстві скликаються загальні
 6. § 3. Виникнення і припинення юридичної особи
    ліквідації та інші положення відповідно до закону. Установчі документи юридичної особи можуть містити й інші відомості крім тих, про які Закон говорить прямо. Предмет і цілі діяльності юридичної особи закріплюються в його установчих документах не у всіх випадках, а тільки якщо мова йде: а) про некомерційні організації, б) унітарних підприємствах, в) інших комерційних
 7. § 2. Товариство на вірі
    ліквідації - абз. 2 п. 1 ст. 86 ГК, а також інших питань, якщо це не суперечить правилам про Коммандо - п. 5 ст. 82 ГК), в) загальні положення про господарські товариства і товариства (ст. 66-68 ЦК); г) нарешті, основні положення про юридичних осіб (ст. 48-65 ЦК). Коммандіта - самостійний вид господарського товариства, який в ряду визнаних моделей комерційних організацій
 8. § 4. Товариство з обмеженою відповідальністю
    ліквідації (п. 1 ст. 88 ГК, абз. 2 п. 2, п. 3 ст. 7 Закону про ТОВ). Учасниками товариства можуть бути громадяни та юридичні особи, при цьому на їх участь Закон встановлює ті ж обмеження, що і на участь вкладників у коммандіти: державні та муніципальні органи не можуть брати участь у суспільстві, якщо інше не встановлено законом; установи можуть брати участь в товаристві з дозволу
 9. § 8. Унітарна підприємство
    ліквідаційної концепції, а в рамках існуючої системи господарюючих суб'єктів - зберегти тільки підприємства, засновані на праві господарського відання, тоді як підприємства, засновані на праві оперативного управління, перевести в розряд некомерційних організацій * (279). Найбільш оптимістичний прогноз - модель підприємства не тільки життєздатна, але й може використовуватися за рамками
 10. § 4. Право приватної власності окремих юридичних осіб
    ліквідації (п. 4 ст. 90, п. 4 ст. 99 ЦК). Акціонерне товариство не має права оголошувати та виплачувати дивіденди, якщо вартість чистих активів акціонерного товариства менше його статутного капіталу і резервного фонду або стане менше їх розміру в результаті виплати дивідендів (п. 3 ст. 102 ЦК). Якщо в товаристві вартість його чистих активів стане менше розміру його складеного капіталу, то
© 2014-2022  yport.inf.ua