Головна
ГоловнаЦивільне, підприємницьке, сімейне, міжнародне приватне правоЦивільне право → 
« Попередня Наступна »
Є. Н. Абрамова, Н. Н. Аверченко, Ю. В. Байгушева. Цивільне право: підручник: у 3-х томах
Том 1, частина 2, 2010 - перейти до змісту підручника

§ 4. Право приватної власності окремих юридичних осіб

Право приватної власності господарських товариств і товариств. Основу права приватної власності товариств і товариств як комерційних організацій становлять: 1) вклади їх засновників (учасників), 2) вироблене в процесі здійснення господарської діяльності майно; 3) придбане за різними цивільно-правовими угодами майно.
Статутний (складеного) капіталу товариства і суспільства забезпечує матеріальну базу на етапі їх створення, гарантує відповідальність за їхніми зобов'язаннями перед кредиторами, встановлює обсяг і зміст прав їх учасників * (889). Однак для господарських товариств і певною мірою для товариств з додатковою відповідальністю роль складеного капіталу у забезпеченні гарантій прав кредиторів принижена. У цих організаціях додатковою гарантією виступає їх власне майно, на яке може бути накладено стягнення кредиторів (п. 1 ст. 69, п. 1 ст. 95 ЦК).
До складу статутного (складеного) капіталу господарських товариств і товариств може входити будь-яке майно, не виняток або необмежену в обороті: нерухоме майно; рухоме майно, включаючи гроші та цінні папери. До числа майна товариств і товариств можуть ставитися і багато інших об'єктів, які в силу їх специфіки до об'єктів права власності віднести неможливо. Йдеться про майнові права, що мають грошову оцінку, включаючи виключні права на результати творчої діяльності, на засоби індивідуалізації товарів та їх виробників.
Складеного капіталу повного товариства формується за рахунок майна, внесеного його засновниками (індивідуальними підприємцями і (або) комерційними організаціями). У товаристві на вірі, крім названих осіб, вкладником (коммандитистом) можуть виступати громадяни та юридичні особи. Статутний капітал господарських товариств утворюється на основі внесків громадян і юридичних осіб, які не обов'язково мають бути підприємцями.
Законодавець не встановлює мінімальний розмір вкладу учасника товариства, а зобов'язує вкладника внести майно до моменту державної реєстрації в розмірі не менше половини свого вкладу (п. 1 ст. 73 ЦК). Для господарських товариств законодавець визначає мінімальний розмір статутного капіталу, кратний мінімального розміру оплати праці, встановленого законом на дату державної реєстрації: для товариств з обмеженою відповідальністю, товариств з додатковою відповідальністю, закритих акціонерних товариств - стократний; для відкритих акціонерних товариств - тисячократним.
Розмір статутного капіталу на весь період існування господарських товариств і товариств підтримується системою юридичних гарантій, які передбачають порядок і термін його внесення при створенні, а також умова про неприпустимість зменшення статутного капіталу менше вартості чистих активів та ін Відповідність статутного капіталу розміром чистих активів в господарських товариствах має більше значення, ніж в господарських товариствах. Так, якщо після закінчення другого та кожного наступного фінансового року вартість чистих активів товариства виявиться меншою від статутного капіталу, товариство зобов'язане оголосити та зареєструвати у встановленому порядку зменшення свого статутного капіталу. Якщо вартість зазначених активів товариства стає меншою від визначеного законом мінімального розміру статутного капіталу, товариство підлягає ліквідації (п. 4 ст. 90, п. 4 ст. 99 ЦК). Акціонерне товариство не має права оголошувати та виплачувати дивіденди, якщо вартість чистих активів акціонерного товариства менше його статутного капіталу і резервного фонду або стане менше їх розміру в результаті виплати дивідендів (п. 3 ст. 102 ЦК).
Якщо в товаристві вартість його чистих активів стане менше розміру його складеного капіталу, то отримана товариством прибуток не розподіляється між учасниками до тих пір, поки вартість чистих активів не перевищить розмір складеного капіталу (п. 2 ст. 74 ЦК).
В цілому ж статутного (складеного) капіталу господарських товариств і товариств являє собою комплекс майна та майнових прав, виражений в загальній грошовій оцінці та поділений на частки (в акціонерних товариствах - на акції) їх засновників (учасників). Частка в статутному (складеному) капіталі відноситься до різновиду зобов'язальних прав і встановлює обсяг і зміст прав їх учасників. Так, розмір прибутку і збитків між учасниками товариств і товариств розподіляється пропорційно до їхніх часток.
У стабільно розвивається господарському товаристві або товаристві відбувається збільшення його майнової бази за рахунок виробленого майна при здійсненні господарської діяльності або майна, придбаного за різними цивільно-правовими угодами.
З метою ефективного використання майна, забезпечення виконання зобов'язань господарське товариство і товариство має право створювати різні фонди. У товариствах з обмеженою відповідальністю можуть створюватися резервний та інші фонди (ст. 30 ФЗ від 8 лютого 1998 р. "Про товариства з обмеженою відповідальністю" (з ізм. Та доп.) * (890). В акціонерних товариствах створення резервного фонду є обов'язковим умовою (п. 1 ст. 35 ФЗ від 26 грудня 1995 р. "Про акціонерні товариства" (з ізм. та доп.) * (891), розмір якого визначається в статуті товариства і не може бути менше 5% його статутного капіталу. Джерелами формування такого фонду є обов'язкові щорічні відрахування в розмірі не менше 5% від чистого прибутку. Крім резервного фонду статутом акціонерного товариства може бути передбачено створення фонду акціонування працівників, призначеного для придбання акцій товариства, що продаються акціонерами цього товариства, для подальшого розміщення його працівникам.
Право приватної власності кооперативних організацій. Кооперативи є основним компонентом несформованого "третього" соціального сектору економіки * (892). Соціальний характер кооперації, особливо споживчої, сьогодні все більше відбивається і в російському кооперативному русі, хоча зовсім недавно у вітчизняних роботах по кооперації кооперативи розглядалися в якості альтернативи виключно державного сектора економіки, без урахування самостійності соціального та приватного секторів * (893).
Чинне російське законодавство не об'єднує кооперативи в єдину організаційно-правову форму, а ділить кооперативи на два види - виробничі і споживчі. Причому виробничі кооперативи відносяться до комерційних, а споживчі - до некомерційних організацій. Однак на практиці деколи складно провести чітку грань між ними. Складно це зробити і з теоретичних позицій, якщо, звичайно, не вдаватися до штучним критеріями їх розмежування. Відомий французький кооператор Ш. Жид на зорі становлення кооперації зазначав, що всіх кооператорів об'єднує одна загальна властивість - бути споживачами. "Споживання - мета і кінцевий етап економічного механізму, а виробництво тільки засіб досягнення цієї мети" * (894) . Мабуть, цей феномен пояснює переплетення багатьох видів кооперації і визначає однорідність виникаючих відносин у різних видах кооперативів, у тому числі відносин власності.
Світовий досвід свідчить про необхідність чіткого відмежування кооперативів від комерційних і некомерційних організацій. Стирання граней між виробничими кооперативами та комерційними організаціями, споживчими та некомерційними організаціями позбавляє кооперативи історичної перспективи. Це підтверджується досвідом Німеччини, де стався розкол кооперації. Кооперативи, що перетворилися в комерційні організації, втратили свої позиції на ринку, а що залишилися об'єднання кооператорів стали сильнішими. Певні риси позначеної тенденції спостерігаються в Швеції, Великобританії, США * (895).
На розвиток права власності кооперативів у Росії в історичному контексті вплинув ряд факторів: 1) історично домінуюча роль общинного способу виробництва і правосвідомості населення країни і як наслідок цього нерозвиненість частноправового правосвідомості * (896), 2) багатообразність значення у вітчизняній політекономічної і правовій доктрині поняття "кооперативна власність"; 3) мінливість складеного капіталу кооперативу, як і мінливість учасників кооперативу * (897).
Дореволюційне законодавство і теорія права не мали чіткого визначення сутності права власності кооперативів (артілей). У трудових артільних товариствах члени артілі мали право на майно артілі в разі її ліквідації. До цього член кооперативу ніяких прав на майно здійснити не міг. Відповідно, якщо він сам не мав права, то такого права не могли мати і його кредитори. Законодавчо передбачалося, що майно і капітали артілі не могли бути звернені на задоволення стягнень за особистими боргами і зобов'язаннями окремих її членів. Але в разі припинення артілі майно її розподілялося між членами, якщо в статуті не передбачалося інше його призначення. У зв'язку з цим у літературі критикувалося положення законодавства про визнання за членом артілі права на отримання свого внеску в разі добровільного виходу з артілі * (898).
Таке трактування майнового стану артілі не могла бути застосовна до споживчих артелям. У зв'язку з безпосереднім зв'язком таких артілей з народним життям, споживча артіль була вкрай різноманітною і важко піддається вивченню. При всіх складнощах цього питання А.І. Камінка підкреслював, що капітал у споживчому артілі має другорядне значення і може навіть зовсім відсутні * (899). Таким чином, російська дореволюційна правова доктрина стояла на чіткому відділенні майна у трудовій артілі (у сучасному розумінні - виробничого кооперативу) від майна її членів і вказувала на слабкий вплив майна на діяльність споживчої артілі (споживчого кооперативу).
У радянський період кооперативи були віднесені до виду громадських організацій, а колгоспно-кооперативна власність розглядалася як різновид соціалістичної власності поряд з державною власністю. Майнові відносини кооперативів в цей період були пов'язані з поняттям кооперативної або колгоспно-кооперативної власності. У цій сфері відбувалися серйозні деформації з майном кооперативів. Власність споживчих кооперативів вилучалася державою, а потім частково поверталася. Передача майна з власності кооперативів у державну власність відбувалася з урахуванням концепції однотипності цих форм. Високий рівень усуспільнення власності кооперативів як би зблизив її з загальнонародною власністю * (900). У підсумку багато об'єктів права власності кооперативів стали предметом заплутаних правовідносин.
Специфічність же кооперативної власності не могла бути заретушовано ідеологічними міркуваннями. І в радянський час усвідомлювалася різниця між кооперативними і державними підприємствами. Державну (загальнонародну) власність характеризував більш високий рівень усуспільнення, оскільки належала вона єдиному суб'єкту права - державі, яка через свої органи здійснювало володіння, користування і розпорядження в інтересах усього суспільства. Кооперативна власність належала не одному, а багатьом суб'єктам права - окремим кооперативним організаціям.
Разом з тим теорія зближення колгоспно-кооперативної власності з державної * (901) призвела до стирання граней між державним і кооперативним сектором економіки і, в кінцевому рахунку, до стагнації розвитку кооперації.
Зміна соціально-економічних умов і визначення ролі кооперації в системі суспільного розвитку в останньому десятилітті минулого століття зажадали нових підходів у визначенні правового режиму власності.
Як зазначалося раніше, Конституція РФ 1993 р. в п. 2 ст. 8 закріпила принцип рівності у визнанні й захисту приватної, державної, муніципальної та інших форм власності. У зв'язку з наведеною трактуванням в рамках дискусії з питання існування інших форм власності вагоме місце займає позиція про існування кооперативної власності * (902). Проте теорія і практика показують, що кооперативна, як і акціонерна, власність може розглядатися в якості економічної категорії.
Таким чином, як і інші види організацій, кооперативи як власники володіють трьома видами правомочностей: володіння, користування і розпорядження своїм майном. Вони наділені широким спектром прав щодо належного їм майна. Основні обмеження цих прав пов'язані лише з вчиненням дій, що не суперечать закону й іншим правовим актам і не порушують права та охоронювані законом інтереси інших осіб. А щодо природних ресурсів право власності здійснюється в тій мірі, в якій їх обіг допускається законом (ст. 129 ЦК), якщо це не завдає шкоди навколишньому середовищу.
Суб'єктами права власності кооперативів є кооперативні організації, які відповідно до чинного законодавства діляться на виробничі і споживчі.
Різновидом виробничого кооперативу є сільськогосподарський виробничий кооператив, який, у свою чергу, підрозділяється на сільськогосподарську артіль (колгосп), риболовецьку артіль (колгосп) і кооперативне господарство (далі - коопхоз), а також інші сільськогосподарські кооперативи .
До числа суб'єктів права власності споживчих кооперативів відносяться споживче товариство, сільськогосподарський споживчий кооператив, кредитний споживчий кооператив громадян; товариство взаємного страхування; садівничий, городницьких споживчий кооператив; житловий кооператив, житлово-накопичувальний кооператив.
  Кооперативи можуть об'єднуватися в різні союзи, асоціації тощо, які відносяться до різновиду некомерційних організацій. Крім того, кооперативи своїм майном можуть створювати відокремлені структури або брати участь у створенні та діяльності інших юридичних осіб * (903). Так, Закон РФ "Про споживчу кооперацію (споживчих товариства, їх спілки) у Російській Федерації" (п. 4 ст. 21) * (904) передбачає, що споживче товариство для виконання своїх статутних цілей може мати свої представництва, філії, створювати господарські товариства, установи. Крім того, споживче товариство може брати участь в господарських товариствах, кооперативах, бути вкладниками в товариствах на вірі. На передане споживчим товариством майно поширюється правовий режим відповідних видів юридичних осіб як самостійних суб'єктів права. Тому немає жодних підстав, наприклад, вважати, що майно споживчого товариства, передане як внесок до статутного (складеного) капіталу товариств, товариств, залишається власністю системи споживчої кооперації.
  Володіння загальною правоздатністю дозволяє виробничому кооперативу мати у власності будь-яке майно, за винятком майна, обмеженого або виключеного з обороту. Майно такого кооперативу утворюється за рахунок вступних, пайових внесків членів кооперативу, доходів від підприємницької діяльності та створених ними організацій, кредитів, майна, переданого в дар фізичними та юридичними особами, інших що допускаються законодавством джерел.
  Майно будь-якого кооперативу включає пайовий фонд, а у випадках, передбачених у статуті, неподільний, резервний та ін * (905). У більшості кооперативів основу майна становить пайовий фонд. Належність паю члену кооперативу є обов'язковою умовою членства. У разі передачі паю членом кооперативу іншому громадянину, який не є членом кооперативу, або смерті члена кооперативу членство першого припиняється. Громадянин, який придбав пай, а також спадкоємці можуть бути прийняті у члени кооперативу. Якщо ж статут кооперативу не допускає прийняття спадкоємців до складу членів кооперативу, то спадкоємцям виплачується вартість паю померлого члена кооперативу.
  Пай члена кооперативу у виробничому кооперативі являє собою частку в усьому майні кооперативу * (906). У споживчих товариствах пайовий фонд, поряд з неподільним, розвитку та ін, є одним з джерел придбання майна товариства і складається лише з пайових внесків його членів. Майно споживчого товариства не розподіляється по частках (вкладами) між пайовиками і працюють за трудовим договором (контрактом) у споживчої кооперації громадянами (п. 2 ст. 21 Закону про споживчу кооперацію).
  Крім пайового внеску у споживчих товариствах обов'язковим є внесення вступного внеску, який не підлягає поверненню в разі виходу з споживчого товариства. У садівничих, городницьких споживчих кооперативах, крім того, передбачається внесення вступних, членських, цільових та додаткових внесків (ст. 1 ФЗ "Про садівничих, городницьких об'єднаннях громадян" від 15 квітня 1998 р.).
  Пайовий фонд являє собою мінімальний розмір майна кооперативу, що гарантує інтереси його кредиторів. У виробничому кооперативі пайовий фонд формується протягом першого року його діяльності. До моменту державної реєстрації кооперативу має бути внесено не менше ніж 10% пайового внеску, інша частина пайового внеску вноситься протягом року після державної реєстрації кооперативу. У споживчих кооперативах порядок формування пайового фонду визначається в статуті (п. 2 ст. 116 ЦК).
  До складу пайового фонду можуть входити гроші, цінні папери, інше майно, в тому числі і майнові права, а також інші об'єкти цивільних прав. В якості пайового внеску можуть включатися земельні ділянки та інші природні ресурси в тій мірі, в якій їх обіг допускається законодавством (ст. 10 ФЗ від 8 травня 1996 р. "Про виробничих кооперативах" (з ізм. Та доп.) * (907) . Для окремих видів кооперативів законодавець встановлює обмеження у розмірі позикових коштів. Так, для сільськогосподарських кооперативів розмір позикових коштів не повинен перевищувати 60% від загального обсягу коштів кооперативу. Інакше неможливо говорити про їх самостійності.
  Не входять до складу пайового фонду надані органом місцевого самоврядування садівницького чи дачному кооперативу (п. 4 ст. 14 ФЗ "Про садівничих, городницьких об'єднаннях громадян") земельні ділянки. До пайових внесках таких кооперативів відносяться майнові внески, внесені самими членами кооперативу на придбання (створення) майна загального користування.
  Членам садівницького чи дачного кооперативу можуть надаватися у власність або на іншому речовому праві земельні ділянки, які не входять до складу майна самого кооперативу. Таким чином, члени садівницького чи дачного споживчого кооперативу можуть зберігати право власності на земельні ділянки, надані їм у власність, а землі загального користування належать на праві власності кооперативу як юридичній особі.
  Своєрідно складається і правовий режим особистих заощаджень членів кредитної споживчого кооперативу громадян, що залучаються до фонду фінансової взаємодопомоги кооперативу. Такі заощадження належать членам кооперативу на праві власності (п. 3 ст. 14 ФЗ "Про кредитні споживчі кооперативи громадян" від 7 серпня 2001 г. * (908).
  У теж час кооперативи мають право мати майно, яке необхідне для здійснення спільних цілей, наприклад для експлуатації гаражів, підведення доріг, електрики, прибирання території. Ці кошти належать кооперативу як юридичній особі на праві власності.
  Таким чином, в окремих видах кооперативів майновий пайовий внесок, внесений пайовиком, може належати йому на праві власності.
  Відомості про розмір пайових внесків членів кооперативу про склад і порядок внесення пайових внесків членами кооперативу та про їхню відповідальність за порушення зобов'язання щодо внесення пайових внесків повинні міститися в статутах (ст. 5 ФЗ "Про виробничих кооперативах" і п. 2 ст. 116 ЦК) . У споживчих товариствах розмір, порядок формування та використання фондів споживчого товариства встановлюються загальними зборами.
  У більшості кооперативів пай належить одній особі. У той же час в житловому кооперативі пай може належати кільком громадянам або юридичним особам (п. 2 ст. 125 ЖК). Це пов'язано з придбанням житлового приміщення, яке після виплати паю може перейти у їх спільну власність.
  Певна частина майна кооперативу може включатися до складу неподільного фонду, який формується за рахунок пайових внесків членів кооперативу або за рахунок коштів кооперативу. Так, до складу неподільного фонду сільськогосподарського кооперативу можуть входити об'єкти виробничої інфраструктури (в тому числі майстерні з ремонту техніки, гаражі, сушарки для зерна та інших сільськогосподарських культур, струму, склади), послугами яких користувалися члени (учасники) кооперативу.
  Рішення про створення неподільного фонду в кооперативах, за загальним правилом, приймається одноголосним рішенням членів кооперативу. Неподільний фонд в період існування кооперативу не підлягає розподілу на паї членів кооперативу чи виплаті при припиненні ними членства в кооперативі і використовується на цілі, визначені статутом кооперативу. На неподільні фонди не може бути звернено стягнення за боргами члена кооперативу * (909).
  Резервний фонд кооперативу призначений для покриття збитків від надзвичайних обставин. Порядок формування та використання резервного фонду визначається статутом споживчого товариства. Формування резервного фонду є обов'язковим для кредитних споживчих кооперативів громадян. З ініціативи його членів допускається також створення страхового фонду, призначеного для покриття можливих збитків від діяльності кооперативу. Розміри обох фондів затверджуються загальними зборами членів кооперативу.
  За рішенням загальних зборів житлового кооперативу можуть утворюватися спеціальні фонди, що витрачаються на цілі, що відповідають передбаченим в статуті завданням кооперативу. Порядок утворення та витрачання цих фондів визначається загальними зборами членів кооперативу.
  Право приватної власності окремих видів некомерційних організацій. Специфіка правового режиму об'єктів права власності некомерційних організацій зумовлена метою їх діяльності, спрямованої на досягнення різних суспільних благ. Так, у власності релігійних організацій може бути майно, необхідне для забезпечення їх діяльності (будівлі, земельні ділянки, об'єкти виробничого, соціального, благодійного, культурно-просвітницького та іншого призначення, предмети релігійного призначення, грошові кошти та інше майно, в тому числі віднесене до пам'ятників історії та культури) (п. 1 ст. 21 ФЗ від 26 вересня 1997 р. "Про свободу совісті та релігійні організації" (з ізм. та доп.) * (910).
  Незважаючи на некомерційний характер діяльності, наявність відокремленого майна є найважливішою ознакою будь некомерційної організації (п. 1 ст. 3 ЦК). Воно виступає основою його стабільного функціонування і найважливішим засобом виконання різного роду зобов'язань.
  Суб'єктами права приватної власності некомерційних організацій є громадські та релігійні організації (об'єднання), фонди, державні корпорації, некомерційні партнерства, приватні установи, автономні некомерційні організації, автономні установи, об'єднання юридичних осіб (асоціації та спілки) та ін
  До складу об'єктів права власності некомерційних організацій може входити саме різне нерухоме та рухоме майно: земельні ділянки, будинки, будівлі, споруди, обладнання, інвентар, гроші, цінні папери та інше майно. До об'єктів права власності некомерційних організацій відноситься і майно, внесене в створені ними у встановленому порядку установи та господарські товариства * (911), в якості внеску в товариства, а також у створені ними філії та представництва.
  Підставами виникнення права власності некомерційних організацій можуть бути надходження від засновників, добровільні пожертвування * (912), майно, отримане від здійснення дозволеної підприємницької діяльності * (913), державне фінансування і т.д. Джерела формування майна, порядок його використання в разі ліквідації некомерційної організації повинні визначатися в установчих документах.
  На відміну від комерційних і кооперативних організацій, засновники некомерційних організацій (за винятком установ) не мають жодних майнових (речових, зобов'язальних) прав на передане їм майно (п. 1 ст. 50 ЦК). При ліквідації некомерційної організації залишилося після задоволення вимог кредиторів майно направляється відповідно до установчих документів на цілі, в інтересах яких вона була заснована або на благодійні цілі, якщо інше не передбачено законом.
  Однак законодавець у цьому питанні не завжди послідовний. Так, п. 3 ст. 8 та п. 2 ст. 20 ФЗ "Про некомерційні організації" від 12 січня 1996 р. встановлює, що члени некомерційного партнерства має право отримувати при виході з партнерства частина його майна або вартість майна в межах вартості майна, переданого членами у власність партнерства, за винятком членських внесків. При ліквідації некомерційного партнерства залишилося після задоволення вимог кредиторів майно підлягає розподілу між його членами відповідно до їх майновим внеском, розмір якого не перевищує розмір їх майнових внесків, якщо інше не встановлено федеральними законами або установчими документами некомерційного партнерства.
  Аналогічне правило закріплене щодо садівничих, городницьких партнерств. Згідно ст. 42 ФЗ "Про садівничих, городницьких партнерствах" члени таких некомерційних об'єднань можуть у рівних частках отримати кошти, виручені під час продажу земельної ділянки і нерухомого майна, що перебуває у спільній власності або у власності ліквідованого об'єднання і залишилося після задоволення вимог кредиторів. Ст. 14 Закону РФ від 20 лютого 1992 р. "Про товарні біржі і біржової торгівлі" (з ізм. Та доп.) * (914) передбачає право членів біржі отримувати дивіденди, якщо вони передбачені установчими документами біржі.
  ФЗ від 20 липня 2000 р. "Про загальні принципи організації громад корінних нечисленних народів Півночі, Сибіру і Далекого Сходу Російської Федерації" (з ізм. Та доп.) * (915) передбачає не тільки право членів громади на отримання доходів від реалізації надлишків продукції традиційного господарювання та виробів традиційних промислів (п. 1 ст. 10), а й право претендувати на частину майна громади. Статті 11-12 названого Закону встановлюють право членів громади на одержання частки з її майна або компенсації при виході з общини або при її ліквідації. Водночас членство в громаді не передбачає обов'язку внесення будь-яких майнових внесків.
  Припинення права власності некомерційних організацій здійснюється за допомогою різних цивільно-правових способів (гл. 15 ЦК), серед яких слід назвати і банкрутство. З числа некомерційних організацій не підлягають банкрутству установи, політичні партії та релігійні організації (п. 2 ст. 1 ФЗ "Про неспроможність (банкрутство)"). 
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
 Інформація, релевантна "§ 4. Право приватної власності окремих юридичних осіб"
 1. § 3. Окремі джерела муніципального права
    правової системи. Якщо міжнародним договором РФ встановлено інші правила, ніж передбачені законом, то застосовуються правила міжнародного договору. Для вітчизняного місцевого самоврядування основоположним міжнародним актом є Європейська хартія місцевого самоврядування. Існує точка зору, згідно з якою Хартія за юридичною силою вище Конституції РФ, однак із цим навряд
 2. § 1. Поняття комерційного права
    правом. Відродження комерційного права в Росії нерозривно пов'язане з її переходом до ринкової економіки. На рубежі 80-90-х років відбулися глибокі зміни у правовому регулюванні економічної діяльності. Було легалізовано підприємництво. Відносини, що є предметом цивільно-правового регулювання, що виникають між підприємцями [1] або з їх участю, потребували особливого
 3. § 2. Джерела комерційного права
    правові норми знаходять своє офіційне вираження. Законодавство, як зовнішню форму вираження права, не можна змішувати з самим правом. Право безпосередньо пов'язане зі своїм соціально-економічним змістом, невіддільне від характеру регульованих їм відносин, їх режиму, принципів, методів регламентації. Законодавство, як зовнішня форма вираження права, лежить на поверхні юридичної
 4. § 1. Поняття і види підприємців
    правових формах: індивідуальні підприємці, господарські товариства, господарські товариства, виробничі кооперативи, державні та муніципальні унітарні підприємства. Таким чином, підприємець - це особа, яка здійснює підприємницьку діяльність. Факт здійснення особою підприємницької діяльності є підставою для визнання його особливим суб'єктом
 5. § 2. Створення комерційних організацій
    право. Ч. I. Под ред. В.Ф. Попондопуло, В.Ф. Яковлевої. - СПб., С.-Петербурзький університет, 1997. С. 58 (вкладів) засновника (засновників), здійсненого в рублях і зафіксованого установчими документами комерційної організації. Статутний капітал комерційної організації визначає мінімальний розмір майна комерційної організації, що гарантує інтереси її кредиторів. Внеском
 6. § 4. Акціонерні товариства
    правове становище всіх акціонерних товариств, як створених, так і створюваних на території Російської Федерації, за окремими винятками, що стосуються організації АТ в банківській, інвестиційній та страховій сферах, а також тих акціонерних товариств, які були створені в процесі приватизації. Особливий правовий режим також передбачений законодавцем для акціонерних товариств, створених на базі
 7. § 5. Виробничі кооперативи
    право. Ч. I. Под ред. В.Ф. Попондопуло, В.Ф. Яковлевої. - СПб., С.-Петербурзький університет, 1997. С. 123 і господарювання почалося з прийняття в 1988 р. Закону «Про кооперацію в СРСР». Потім, в період до 1990 р. були введені істотні обмеження на діяльність кооперативів у різних сферах і, нарешті, прийнятий в 1990 р. Закон про підприємства взагалі не передбачив кооперативи в якості
 8. § 7. Некомерційні організації, що здійснюють підприємницьку діяльність
    право. Ч. I. Под ред. В.Ф. Попондопуло, В.Ф. Яковлевої. - СПб., С.-Петербурзький університет, 1997. С. 133 ст. 116 ГК РФ, а також спеціальним законодавством - Законом РФ «Про споживчу кооперацію в Російській Федерації» [3]. Як видно з визначення, коло учасників споживчого кооперативу ширше кола учасників виробничого кооперативу, оскільки включає як громадян, так і
 9. § 2. Правовий режим речей
    право. Ч. I. Под ред. В.Ф. Попондопуло, В.Ф. Яковлевої. - СПб., С.-Петербурзький університет, 1997. С. 155 об'єктом загальногромадянського обороту і його правовий режим підпорядковується правилам загальногромадянського законодавства про речові права. Однак, якщо той же суб'єкт - некомерційна організація відповідно до своєї спеціальноюправоздатність включається в комерційну діяльність,
 10. § 4. Правовий режим цінних паперів
    право. Ч. I. Под ред. В.Ф. Попондопуло, В.Ф. Яковлевої. - СПб., С.-Петербурзький університет, 1997. С. 167 одних суб'єктів до інших. Враховуючи ж обсяги товарно-грошового обігу в сфері комерції, це означає, що саме підприємці є в більшості випадків учасниками відповідних відносин у зв'язку з видачею (емісією), зверненням і погашенням цінних паперів. Трохи інакше
© 2014-2022  yport.inf.ua