Головна
ГоловнаЦивільне, підприємницьке, сімейне, міжнародне приватне правоЦивільне право → 
« Попередня Наступна »
Е.А.Суханов. Цивільне право: У 4 т. Том 1: Загальна частина, 2008 - перейти до змісту підручника

1. Поняття і види некомерційних товариств

Специфічною різновидом некомерційних організацій є некомерційні товариства, іноді помилково ототожнюються із споживчими або виробничими кооперативами. Створення некомерційних товариств стало наслідком проведення масштабної приватизації державного (муніципального) житла, передачі громадянам у власність земельних ділянок у садівничих, дачних і тому подібних кооперативах.
Відомі дві основні різновиди некомерційних товариств:
- товариства власників житла;
- садівничі, огороднические або дачні товариства.
Товариством власників житла визнається організація, створена на засадах членства громадянами чи іншими власниками житла для спільного використання знаходяться в їх спільній власності об'єктів нерухомості, обслуговуючих належні їм житлові приміщення (ст. 291 ГК; абз. 8 ст . 1 Закону від 24 грудня 1992 р. "Про основи федеральної житлової політики" (1); ст. ст. 1, 24 і 25 Федерального закону від 24 травня 1996 р. "Про товариства власників житла" (2)).
---
(1) Відомості ВР РФ. 1993. N 3. Ст. 99; СЗ РФ. 1996. N 3. Ст. 147; 1997. N 17. Ст. 1913; 1999. N 7. Ст. 876; 1999. N 25. Ст. 3042; 1999. N 28. Ст. 3485; 2002. N 52 (ч. 1). Ст. 5135; 2003. N 19. Ст. 1750.
(2) СЗ РФ. 1996. N 25. Ст. 2963; 1998. N 15. Ст. 1794; 2002. N 1 (ч. 1). Ст. 2; 2002. N 12. Ст. 1093 (далі - Закон про товариства власників житла).
Будучи власниками окремих житлових приміщень у багатоквартирних будинках, громадяни стикаються з необхідністю спільної експлуатації загальних для всіх квартир елементів будівель: підвалів, дахів і горищ, сходових майданчиків, ліфтів, санітарно-технічного та іншого обладнання і пр . Водночас унаслідок добровільного характеру приватизації житла у багатьох неприватизованих квартир збереглися колишні, в тому числі публічні, власники, які також зіткнулися з вказаною необхідністю. Одним із способів вирішення названих завдань законодавство визнало створення товариств власників житла. Товариства власників житла можуть виникати на основі житлових та житлово-будівельних кооперативів, члени яких повністю виплатили свої пайові внески.
Аналогічні проблеми, пов'язані з необхідністю визначення правил експлуатації інженерних мереж, доріг і іншого майна загального користування, виникають у власників окремих земельних ділянок, які використовуються для ведення колективного садівництва і городництва в садівничих, городницьких і дачних товариствах.
Садівниче, городницьких або дачне некомерційне товариство - некомерційна організація, заснована громадянами на добровільних засадах для сприяння її членам у вирішенні спільних соціально-господарських завдань ведення садівництва, городництва і дачного господарства (п. п. 1, 2 ст. 4 Закону про садівничих, городницьких об'єднаннях).
Товариство власників житла організовується не менше ніж двома домовласниками, в якості яких можуть виступати не тільки громадяни, але й інші власники житлових приміщень - юридичні особи та публічно-правові утворення (за рішенням останніх членами товариства можуть стати їх унітарні підприємства чи установи). Установчим документом товариства є його статут.
Садівниче, городницьких або дачне некомерційне товариство створюється за рішенням громадян-засновників. Число учасників садівничого (городницьких, дачного) некомерційного товариства повинно бути не менше трьох осіб. Членами садівницького (огороднического, дачного) товариства можуть бути громадяни України, які досягли 18 років і мають земельні ділянки у межах такого товариства. Установчим документом товариства є статут, затверджений загальними зборами засновників. Крім загальних відомостей, що підлягають включенню до статуту кожної юридичної особи, в статуті садівничого (городницьких, дачного) товариства повинен бути вказаний порядок утворення спеціального фонду, що є власністю товариства (п. 4 ст. 16 Закону про садівничих, городницьких об'єднаннях).
Товариство власників житла є власником належного йому майна, в тому числі вступних та інших внесків учасників, їх обов'язкових платежів, призначених на утримання спільного майна. Учасники не купують на це майно яких прав, не можуть вимагати від товариства жодних виплат або видач у разі виходу з нього, не відповідають за зобов'язаннями товариства. Господарська (підприємницька) діяльність товариства строго обмежена рамками експлуатації та ремонту загальних приміщень і обладнання, а отриманий від неї дохід йде на загальні потреби і не розподіляється між учасниками.
У садівничому, городницького товаристві майно загального користування, придбане або створене таким товариством за рахунок цільових внесків, є спільною (загальною) власністю його членів. Майно загального користування, придбане або створене за рахунок коштів спеціального фонду, утвореного за рішенням загальних зборів садівницького (огороднического, дачного) некомерційного товариства, є власністю товариства як юридичної особи. Спеціальний фонд складають вступні та членські внески членів такого товариства, доходи від його господарської діяльності, а також кошти, надані садівничому (городницьких, дачного) некомерційному товариству, інші надходження. Кошти спеціального фонду витрачаються на цілі, що відповідають завданням, передбаченим статутом товариства (п. 2 ст. 4 Закону про садівничих, городницьких об'єднаннях).
Вищим (волеобразующім) органом товариства є загальні збори його учасників (збори уповноважених), що має виняткову компетенцію, але правомочна вирішувати будь-яке питання, віднесене до компетенції колегіального виконавчого органу. Виконавчими (волевиявлятися) органами товариства є правління (колегіальний орган) і його голова (одноособовий орган). Контроль за фінансово-господарською діяльністю виконавчих органів товариства (голови, правління) здійснює ревізійна комісія (ревізор), обрана з числа членів товариства. Ревізійна комісія (ревізор) не є органом товариства.
Товариства можуть бути реорганізовані, ліквідовані або оголошені банкрутами за загальними правилами цивільного законодавства. За змістом закону садівниче, городницьких або дачне товариство може бути перетворено у відповідний кооператив або партнерство, тоді як перетворення товариства власників житла в іншу організаційно-правову форму законом не передбачено.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 1. Поняття і види некомерційних товариств "
 1. § 1. Поняття комерційного права
  поняттю підприємницької діяльності, це юридичний (формальний, зовнішній) ознака, вимога, що пред'являється до підприємництва з боку законодавця. Розглянемо докладніше кожен із зазначених ознак підприємницької діяльності. По-перше, підприємницька діяльність - це діяльність самостійна. Ця ознака вказує на вольовий джерело підприємницької
 2. § 1. Поняття і види підприємців
  поняття підприємця грунтується на цивілістичної вченні про осіб. Суб'єктами цивільного права є особи: фізичні і юридичні. Як зазначалося раніше, приватні особи в ламанні до підприємництва отримують додаткову характеристику, виступають в комерційному обороті не просто як приватні (фізичні та юридичні) особи, а як кваліфіковані приватні особи - підприємці в
 3. § 7. Некомерційні організації, що здійснюють підприємницьку діяльність
  поняттями. Воно полягає в наступному. Терміни «споживчий кооператив», «споживчий союз» і «споживче товариство» використовуються законодавцем як синоніми, тоді як «союз споживчих товариств» характеризує не організацію, а об'єднання, союз організацій розглянутого виду. Установчим документом споживчого кооперативу є статут. Крім загальних відомостей,
 4. § 1. Загальні положення
  поняття підприємницької діяльності, законодавець у ч. 3 п. 1 ст. 2 ГК підкреслив, що підприємницька діяльність здійснюється на свій ризик. [1] У контексті визначення підприємницької діяльності, закріпленому в Законі, ризик підприємця - це не тільки можливість настання несприятливих наслідків внаслідок стихійних лих, випадкового Комерційне право. Ч. I.
 5. § 1. Банківська система. Правове становище кредитних організацій
  поняття кредитної організації дається у ч. 1ст. 1 Федерального закону «Про банки і банківську діяльність»: «кредитна організація - юридична особа, яка для отримання прибутку як основну мету своєї діяльності на підставі спеціального дозволу (ліцензії) Центрального банку Російської Федерації (Банку Росії) має право здійснювати банківські операції, передбачені цим
 6. § 2. Вимоги, що пред'являються до професійних учасників страхового ринку
  понять, як у радянський, таки даний час, є не настільки очевидним). Звернемося тепер до питання про можливість виступу в якості страховика некомерційних організацій. Відповідно до ЦК та Законом РФ «Про некомерційні організації» ні для однієї з перерахованих там організаційно-правових форм некомерційних організацій не передбачено наявність статутного капіталу. Іншими
 7. § 2. Правове становище сільськогосподарських організацій
  поняття сільськогосподарської організації. До сільськогосподарським організаціям в широкому сенсі можуть бути віднесені всі організації, що ведуть виробництво сільськогосподарської продукції в якості основної діяльності, а також некомерційні організації, що діють в аграрному секторі. Виробництво сільськогосподарської продукції ведеться десятками тисяч комерційних організацій, які
 8. § 3. Правове становище селянського (фермерського) господарства
  поняття «господарюючий суб'єкт» - це не правове поняття і не правовий термін, у всякому разі не цивільно-правовий. Така термінологія цілком доречна в економічній літературі, проте з правової точки зору цей термін не несе ніякої змістовної навантаження. У тексті закону говориться також про придбання селянським господарством статусу юридичної особи. І тут допущена прикра
 9. § 3. Основні інститути цивільного права зарубіжних держав
  поняття пасивної (passive capacity) і активної правосуб'єктності (active capacity), відповідні правоздатності та дієздатності відповідно. Правосуб'єктністю в ряді випадків наділені особи, що не існують на момент закріплення за ними правомочностей. По англійському праву згідно з Актами 1929 і 1976 рр.. дитина ще до свого народження отримує певну правову захист в області
 10. § 1. Сутність юридичної особи. Основи побудови та система юридичних осіб
  поняттям про людину (бо всяке право існує заради людини), вирішення цього питання пов'язувалося з фікцією, а наділення організації правоздатністю пояснювалося утилітарними цілями (концепція уособлення, або фікції, Ф. -К. Савіньї). Пізніше, пов'язуючи фіктивність юридичної особи з фактичним його відсутністю, акцент був зроблений на нікому не належить відокремленому майні,
© 2014-2022  yport.inf.ua