Головна
ГоловнаАдміністративне, фінансове, інформаційне правоАдміністративне право → 
« Попередня Наступна »
П. П. Глущенко, М. М. Жільскій, В. І. Кайнов, І. В. Куртяк. Адміністративне право. Короткий курс, 2011 - перейти до змісту підручника

7.1. Поняття і види органів виконавчої влади

Центральне місце серед суб'єктів адміністративного права належить органам виконавчої влади Під органом виконавчої влади (органом державного управління) розуміється цілісне, структурно оформлене самостійне соціальне утворення, функціонально здійснює виконавчу і розпорядчу діяльність в метою вирішення завдань суспільства і держави в соціально-політичній, соціально-культурній, господарської та міжгалузевих сферах державної діяльності
А. П. Альохін вважає, що під органом виконавчої влади слід розуміти політичне установа, створена для участі у здійсненні функцій цієї влади і наділена в цих цілях повноваженнями державно-владного характеру, відокремлений від інших органів держави організаційно, функціонально і юридично Органом виконавчої влади є виконавчо-розпорядчий орган, який реалізує цю владу (орган державного управління), тобто проводить у життя закони і підзаконні акти федеральних органів влади та органів влади суб'єктів Російської Федерації у сферах діяльності держави, віднесених до його відання.
Адміністративно-правовий статус органів виконавчої влади визначається Конституцією Російської Федерації, федеральними конституційними законами, федеральними й іншими законами, конституціями республік, указами Президента Російської Федерації і постановами Уряду Російської Федерації. Адміністративно-правовий статус органу виконавчої влади визначається його конкретним призначенням, місцем і роллю в системі управління
Спільними рисами правового становища органу є підзаконний характер діяльності органів державної влади, наділення їх правом розпорядництва видавати підзаконні юридичні акти; підзвітність і підконтрольність нижчестоящих органів вищестоящим, а також оперативна самостійність органів в межах компетенції У науковій та навчальній літературі застосовуються різні критерії для класифікації органів виконавчої влади. Візьмемо за основу класифікацію цих органів, викладену професором А. П. Кореневим. Він вважає, що всі органи виконавчої влади (державного управління) поділяються за підставами освіти, порядку освіти, характером компетенції, порядку вирішення підвідомчих питань, території діяльності і джерела фінансування
За підставами освіти всі органи виконавчої влади поділяються на наступні:
| ті, утворення яких передбачено конституціями (президентури (президенти) та їх адміністрація, уряду);
| створювані на основі поточного законодавства і підзаконних актів (міністерства, державні комітети, департаменти та ін.)
По порядку освіти всі органи виконавчої влади поділяються на дві групи
1. Обираються (президенти, глави адміністрацій країв, областей, міст федерального значення, автономної області, автономних округів, якщо вони займають цю посаду в результаті виборів населенням)
2. Створюються шляхом розпорядження, указу, вихідного від уповноважених органів виконавчої влади (міністерства, державні комітети, комітети і т д)
За характером компетенції органи виконавчої влади поділяються на такі:
| загальної компетенції, які відають всіма галузями і сферами управління (президентури, уряду, адміністрації країв, областей);
| галузевої компетенції, які відають небудь однієї галуззю управління (міністерства, комітети);
| міжгалузевої (спеціальної) компетенції, які відають питаннями управління, що мають міжгалузеве значення (органи статистики, стандартизації, сертифікації та ін.)
Класифікація по порядку дозволу підвідомчих питань дозволяє назвати дві групи органів виконавчої влади:
| колегіальні органи, які обговорюють і вирішують підвідомчі питання колегіально (Уряд Російської Федерації, уряду суб'єктів Російської Федерації);
| єдиноначальні органи, в яких підвідомчі їм питання вирішуються керівником даного органу виконавчої влади (міністерства, управління, відділи)
У єдиноначальних органах виконавчої влади єдиноначальність нерідко поєднується з колегіальністю У міністерствах та інших єдиноначальних органах утворюються колегії, до складу яких входять керівники органу, його заступники та інші керівні працівники, а також фахівці. Рішення колегії проводяться в життя, як правило, наказами керівника єдиноначального органу
По території діяльності - цей критерій визначається федеративним устроєм та адміністративно-територіальним поділом Російської Федерації. За територіальними масштабами діяльності розрізняються наступні органи
| Федеральні органи виконавчої влади, що поширюють свою діяльність на всю територію Росії (Президент і його адміністрація, уряд, федеральні міністерства, державні комітети та інші органи виконавчої влади)
| Регіональні федеральні органи виконавчої влади, що діють на території певних регіонів, тобто на частині території Росії Діяльність цих органів може здійснюватися в межах кількох республік, країв, областей та інших територіальних одиниць (в межах військового округу, залізної дороги й ін)
| Органи виконавчої влади суб'єктів Російської Федерації, що здійснюють діяльність у межах територій республік, країв, областей, міст федерального значення, автономних областей і автономних округів
За джерела фінансування органи виконавчої влади можна згрупувати наступним чином:
| бюджетні, не пов'язані з виробничою діяльністю і фінансуються за рахунок федерального бюджету чи бюджету суб'єкта Російської Федерації;
| здійснюють господарську, комерційну та іншу діяльність, пов'язану з виробництвом матеріальних цінностей або наданням платних послуг, і отримують прибуток
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "7.1. Поняття і види органів виконавчої влади"
 1. Контрольні питання до розділу
  поняття посадової особи. 11. Поняття і види адміністративних правопорушень. 12. Поняття і види адміністративних
 2. 1.5. Виконавча влада: поняття і ознаки
  види) державної влади: законодавча; виконавча і судова. Виконавча влада - гілка державної влади, діяльність з управління справами держави і суспільства, здійснювана системою державних органів, які наділені виконавчо-розпорядчими повноваженнями та підконтрольні органам законодавчої та судової влади. Ознаки виконавчої влади:
 3. 2.2. Предмет адміністративного права
  органами місцевого самоврядування; - між суб'єктами виконавчої влади і громадськими об'єднаннями; - між суб'єктами виконавчої влади і державними службовцями; - між суб'єктами виконавчої влади і громадянами; - між суб'єктами виконавчої влади та іншими суб'єктами . За ознакою державно-територіального устрою: - між центральними
 4. 7.7. Територіальні федеральні органи виконавчої влади
  органи виконавчої влади входять до системи органів виконавчої влади РФ і здійснюють виконавчо-розпорядчу діяльність в межах певного територіального утворення (федерального округу, суб'єкта РФ). Загальні права територіальних органів: 1) представляти відповідні міністерства і відомства РФ в їх відносинах з органами виконавчої влади суб'єктів РФ;
 5. Стаття 168.1. Поняття тимчасової фінансової адмініст-рації
  орган виконавчої влади (виконавчий орган державної вла-сті суб'єкта Російської Федерації), уповноважений Урядом Російської Федерації (вищим виконавчим органом державної влади суб'єкта Російської Федерації) підготовляти й здійснювати заходи щодо відновлення платоспроможності суб'єктів незалежно єкта Російської Федерації (муніципального утворення), сприяти
 6. 7.1. Поняття та ознаки органів виконавчої влади
  організацією, наділене державно-владними повноваженнями виконавчо-розпорядчого характеру і чинне в межах певної території. Ознаки органу виконавчої влади: - є державною установою; - разом з органами законодавчої та судової влади входить в систему органів державної влади (державний апарат); - наділений
 7. Поняті у виконавчому провадженні
  поняті, перекладачі, фахівці. Понятий у виконавчому провадженні - це особа, яка запрошується для участі у вчиненні виконавчих дій у якості свідка, що посвідчує правильність дотримання законних процедур і сам факт вчинення дій, що у юридичних документах. ---
 8. Стаття 23.56. Органи виконавчої влади, уповноважені на здійснення державного будівельного нагляду
  органів, зазначених у частині 1 цієї статті, має право: 1) керівник федерального органу виконавчої влади, уповноваженого на здійснення державного будівельного нагляду, його заступники; 2) керівники структурних підрозділів федерального органу виконавчої влади, уповноваженого на здійснення державного будівельного нагляду, їх заступники; 3) керівники
 9. 19.6. Адміністративно-правонаделітельний процес: поняття, риси, структура
  органів виконавчої влади та їх посадових осіб за дозволом позитивних управлінських справ. Спільні риси адміністративно-правонаделітельного процесу: - є складовим елементом (частиною) адміністративного процесу; - спрямований на створення умов для реалізації позитивних завдань у сфері діяльності виконавчої влади; - в ході адміністративно-правонаделітельного
 10. 21.3. Способи забезпечення законності в державному управлінні: поняття і види
  органів виконавчої влади порушень вимог, закріплених у чинних нормативних правових актах; своєчасного і повного попередження правопорушень, причин і умов, що їх породжують; притягнення до відповідальності осіб, винних у порушенні законності. Способи забезпечення законності - сукупність юридичних, організаційних прийомів і форм діяльності органів державної
 11. Стаття 1509. Надання правової охорони загальновідомого товарного знаку
  органу виконавчої влади з інтелектуальної власності, прийнятого відповідно до пункту 1 статті 1508 цього Кодексу. 2. Товарний знак, визнаний загальновідомим, вноситься федеральним органом виконавчої влади з інтелектуальної власності до Переліку загальновідомих в Російській Федерації товарних знаків (Перелік загальновідомих товарних знаків). 3. Свідоцтво на
 12. Поняття методу виконавчого виробництва
  орган влади і підпорядкування, який покликаний здійснювати правосуддя. Метод правового регулювання відносин виконавчого провадження - це поєднання імперативності і диспозитивності. Імперативність методу правового регулювання полягає в процесуальних відносинах, які виникають у виконавчому провадженні, де з одного боку бере участь судовий пристав-виконавець, а з іншого
 13. Стаття 1437. Експертиза селекційного досягнення на новизну
  орган виконавчої влади з селекційним досягненням клопотання про проведення експертизи заявленого селекційного досягнення на новизну. Про надходження такого клопотання федеральний орган виконавчої влади з селекційним досягненням повідомляє заявника з викладенням істоти клопотання. Заявник має право протягом трьох місяців з дня отримання повідомлення направити до федерального
 14. Стаття 365. Взаємодія федеральної інспекції праці з державними органами, органами місцевого само-управління та організаціями
  органами виконавчої вла-сти, що здійснюють функції по федеральному державному нагляду у встановленій сфері діяльності, іншими федеральними органами виконавчої влади, органами виконавчої влади суб'єктів Російської Федерації, органами місцевого само-врядування, органами прокуратури, професійними спілками (їх об'єднаннями), об'єднаннями роботодавців, іншими
 15. 10. Учасники бюджетного процесу. Виконавчі органи влади
  органів виконавчої влади, закріплені в ст. 154 БК РФ, реалізуються в ході складання проекту бюджету, виконання бюджету, а також у ході контролю за його виконанням. Органи виконавчої влади беруть участь у бюджетному процесі за наступними напрямками: 1) становлять проект бюджету і вносять його з необхідними документами на затвердження відповідних законодавчих (представницьких)
 16. Стаття 23.68. Федеральний орган виконавчої влади, уповноважений на здійснення функцій з примусового виконання виконавчих документів та забезпечення встановленого порядку діяльності судів
  орган виконавчої влади, уповноважений на здійснення функцій з примусового виконання виконавчих документів та забезпечення встановленого порядку діяльності судів, розглядає справи про адміністративні правопорушення, передбачені статтями 13.26, 17.8.1, частинами 1 і 3 статті 17.14, статтею 17.15 цього Кодексу. (В ред. Федерального закону від 06.12.2011 N 410-ФЗ) 2.
 17. Стаття 337. Органи, що направляють працівників у дипло-автоматично представництва та консульські установи Російської Федерації, а також у представництва федеральних органів виконавчої влади та державних установ Російської Федерації за кордоном
    органів виконавчої влади та державних установ Російської Федерації за межі-цей проводиться спеціально уповноваженими органами виконавчої влади і державними установами Російської
 18. 11.3. Державний службовець: поняття, види
    органу на відплатних засадах. Відповідно до принципу поділу влади існують державні службовці, які заміщають посади в органах державної влади: представницької, виконавчої, судової, інших органах. Залежно від наявності спеціальних повноважень характеру державної служби виділяються цивільні державні службовці та мілітаризованих державні
 19. Контрольні запитання до розділу 12
    виконавчої та законодавчої влади в рамках системи стримувань і противаг. 6. Односторонні повноваження глави виконавчої влади (в рамках системи стримувань і противаг). 7. Повноваження законодавчої влади (в рамках системи стримувань і противаг). 8. Взаємовідносини законодавчої та виконавчої влади у фінансовій сфері (в рамках системи стримувань і противаг). 9.
© 2014-2022  yport.inf.ua