Головна
ГоловнаЦивільне, підприємницьке, сімейне, міжнародне приватне правоЦивільне право → 
« Попередня Наступна »
Є. Н. Абрамова, Н. Н. Аверченко, Ю. В. Байгушева. Цивільне право: підручник: у 3-х томах
Том 1, частина 1., 2010 - перейти до змісту підручника

§ 1. Поняття та юридична класифікація речей

Поняття речей. Як у гол. 5, об'єктами цивільних прав є матеріальні і духовні блага, з приводу яких суб'єкти цивільного права вступають між собою у правові відносини. Коло цих благ (об'єктів) надзвичайно широкий і різноманітний. Відповідно до ст. 128 ЦК до об'єктів цивільних прав належать речі, включаючи гроші та цінні папери; інше майно, в тому числі майнові права; роботи і послуги; охоронювані результати інтелектуальної діяльності і прирівняні до них засоби індивідуалізації (інтелектуальна власність); нематеріальні блага.
Серед об'єктів цивільних прав особливе місце належить речам, що визначається, по-перше, їх найбільшою поширеністю і, по-друге, виникненням з приводу речей правовідносин власності.
Речі - суть матеріальні предмети зовнішнього по відношенню до людини навколишнього світу. Ними є як предмети матеріальної і духовної культури, тобто продукти людської праці, так і предмети, створені самою природою і використовуються людьми у своїй життєдіяльності, - земля, корисні копалини, рослини і т.д. Найважливіша ознака речей, завдяки якому вони і стають об'єктами цивільних прав, полягає в їх здатності задовольняти ті чи інші потреби людей. Предмети, що не володіють корисними якостями або корисні властивості яких ще не відкриті, а також предмети, недоступні на даному етапі розвитку людської цивілізації (наприклад, космічні тіла), об'єктами цивільно-правових відносин не виступають. Іншими словами, режим речей набувають лише матеріальні цінності, тобто матеріальні блага, корисні властивості яких усвідомлені й освоєні людьми.
Слід підкреслити, що юридичне розуміння речей не збігається з повсякденним уявленням про них. З точки зору чинного законодавства речами визнаються не тільки традиційні предмети побуту, засоби виробництва тощо, а й живі істоти (наприклад, дикі і домашні тварини), складні матеріальні об'єкти (промислові будівлі та споруди, залізниці і т.п.), різні види підвладної людині енергії (теплової, електричної, атомної), рідкі та газоподібні речовини (вода і газ в резервуарах, трубопроводах і інш.).
Таким чином, під речами наука цивільного права розуміє дані природою і створені людиною цінності матеріального світу, що виступають як об'єкти цивільних прав.
Правове регулювання суспільних відносин з приводу володіння, користування і розпорядження різноманітними речами багато в чому визначається природними властивостями останніх, залежить від їх економічного призначення, будується з урахуванням їх цінності, громадських інтересів і т.д. У зв'язку з цим не тільки теоретичне, а й велике практичне значення набуває наукова класифікація речей, що покликана служити орієнтиром при виявленні правового режиму того чи іншого майна, визначенні обсягу і змісту прав і обов'язків учасників цивільних правовідносин.
Засоби виробництва і предмети споживання. Даному економічному підрозділу речей традиційно надавалося першорядне значення. До останнього часу з ним зв'язувалися основні відмінності, що існували між державною власністю, з одного боку, і власністю громадян, з іншого боку. Зараз, коли засоби виробництва можуть перебувати не тільки у державній власності, а й у власності громадян, даний розподіл багато в чому втратило своє значення. Разом з тим правовий режим засобів виробництва, тобто речей, призначених для виробничого використання, і предметів споживання, тобто речей, призначених для особистого споживання, не можна визнати повністю збігається. Так, власник автомашини володіє різним колом прав і обов'язків залежно від того, чи використовується ним машина виключно в особистих цілях або як засоби виробництва (наприклад, в частині оподаткування, отримання необхідних дозволів на експлуатацію, підтримання експлуатаційних якостей тощо) . Розподіл речей на засоби виробництва і предмети споживання враховується при розмежуванні деяких договорів, зокрема роздрібної купівлі-продажу, поставки і т.д.
Речі рухомі і нерухомі. Розподіл речей на рухомі і нерухомі, прийняте практично всіма правовими системами сучасності, було рішуче відкинуто радянської правовою доктриною на початку 20-х років як буржуазне і не має практичного значення в умовах нашої країни, де земля, її надра, води і ліси були виключно державної власністю. У результаті в нормативних актах аж до початку 90-х років термін "рухоме і нерухоме майно" взагалі не зустрічався. Вперше після тривалої перерви загальне поділ речей на рухомі і нерухомі було відновлено Законом РРФСР про власність і Основ цивільного законодавства 1991 р.
Проте лише в новому ЦК, надає даному поділу першорядне значення, воно отримало щодо повне і завершене втілення.
Розподіл речей на рухомі і нерухомі, що веде свою історію ще з римського права, засноване на природних властивостях об'єктів цивільних прав. Як правило, нерухомі речі постійно знаходяться в одному і тому ж місці, мають індивідуальними ознаками і є незамінними. До нерухомості належать земельні ділянки, ділянки надр, відокремлені водні об'єкти і все, що міцно пов'язане із землею, в тому числі ліси, багаторічні насадження, будівлі, споруди і т.д. Іншими словами, характерною ознакою для більшості об'єктів нерухомості є їх нерозривний зв'язок із землею, саме завдяки якій вони звичайно мають підвищену вартістю. Поза зв'язку з землею відповідні об'єкти, наприклад дерева, вирощувані в спеціальних розплідниках для подальшої посадки, конструкції для складання житлового будівлі і т.п., нерухомими речами не рахуються.
Крім землі та об'єктів, нерозривно пов'язаних з нею, ст. 130 ГК відносить до нерухомих речей також підлягають державній реєстрації повітряні і морські судна, судна внутрішнього плавання і космічні об'єкти (штучні супутники, космічні кораблі, орбітальні станції і т.п.). Зазначені об'єкти не тільки здатні до просторового переміщення без шкоди їх призначенню, а й спеціально призначені для цього. Визнання їх нерухомим майном, яке характерно для цивільного законодавства багатьох країн, обумовлено високою вартістю даних об'єктів і пов'язаної з цим необхідністю підвищеної надійності правил їх цивільного обороту.
Особливим об'єктом нерухомості є підприємство як єдиний майновий комплекс, використовуваний для здійснення підприємницької діяльності (ст. 132 ЦК). До складу підприємства як майнового комплексу входять усі види майна, призначені для його діяльності, включаючи земельні ділянки, будівлі, споруди, обладнання, інвентар, сировину, продукцію, права вимоги, борги, а також права на позначення, індивідуалізують підприємство, його продукцію, роботи і послуги (комерційне позначення, товарні знаки, знаки обслуговування), та інші виключні права, якщо інше не передбачено законом або договором.
Нарешті, законом до нерухомих речей може бути віднесено й інше майно. Наприклад, відповідно до ст. 15-16 ЖК нерухомістю в житловій сфері серед інших об'єктів є квартири і кімнати.
Всі інші речі, які за прямою вказівкою закону не віднесені до нерухомості, включаючи гроші та цінні папери, визнаються рухомим майном.
Основна специфіка правового режиму нерухомого майна полягає в тому, що виникнення, перехід, обмеження і припинення права власності, інших речових (іпотека, сервітут тощо) і деяких зобов'язальних (оренда, довірче управління і т.д.) прав на нього відбуваються в особливому порядку, що вимагає дотримання письмової форми і обов'язковій державній реєстрації. Зазначений порядок поряд зі ст. 131 ГК регулюється Федеральним законом "Про державну реєстрацію прав на нерухоме майно та угод з ним" від 21 липня 1997 г. * (408), деякими іншими спеціальними законами * (409) та прийнятими в їх розвиток підзаконними актами * (410).
Державна реєстрація прав на нерухоме майно та угод з ним проводиться на всій території Російської Федерації за встановленою системою записів про права на кожен об'єкт нерухомого майна в Єдиному державному реєстрі прав на нерухоме майно та угод з ним (далі - Єдиний державний реєстр прав) * (411).
Даний реєстр містить інформацію про існуючі та припинені права на об'єкти нерухомого майна, дані про вказані об'єкти і відомості про правовласників. Відповідно до п. 2 ст. 12 Закону "Про державну реєстрацію прав на нерухоме майно та угод з ним" невід'ємними елементами Єдиного державного реєстру прав є "Дела", що включають в себе правовстановлюючі документи на нерухоме майно, і "Книги обліку документів". В "Дело", яке відкривається на кожен об'єкт нерухомості, поміщаються всі документи, що надходять для реєстрації прав на зазначений об'єкт. "Книги обліку документів" містять дані: а) про вжиті на реєстрацію документах про об'єкт нерухомого майна, правовласників, реєстроване право і заявників; б) видані свідоцтва про державну реєстрацію прав; в) виписках і довідках з Єдиного державного реєстру прав, про інших документах . "Справи" та "Книги обліку документів" є вічними, їх знищення, а рівно вилучення з них будь-яких документів або їх частин не допускаються.
Згідно п. 1 ст. 131 ЦК державна реєстрація прав на нерухоме майно та угод з ним покладена на органи юстиції, у складі яких створені спеціальні установи щодо державної реєстрації, що діють на територіях реєстраційних округів в межах, як правило, збігаються з межами адміністративно-територіальних одиниць.
Проведена державна реєстрація, яка є єдиним доказом існування зареєстрованого права (п. 1 ст. 2 Закону РФ "Про державну реєстрацію прав на нерухоме майно та угод з ним") * (412), засвідчується свідоцтвом про державної реєстрації прав на нерухоме майно.
Державна реєстрація прав на нерухоме майно носить відкритий характер. Орган, який здійснює державну реєстрацію прав, зобов'язаний надавати відомості, що містяться в Єдиному державному реєстрі прав, про будь-якому об'єкті нерухомості будь-якій особі, яка подала посвідчення особи і заяву в письмовій формі (юридичній особі - документи, що підтверджують реєстрацію даної юридичної особи та повноваження його представника). Тим самим забезпечується гласність речових прав на нерухомість, яка покликана служити інтересам покупців, заставодержателів, орендарів і т.д. Інтереси самих правовласників захищаються тим, що, по-перше, коло надаваних зацікавленим особам відомостей обмежується описом об'єкта нерухомості, зареєстрованими правами на нього і обмеженнями (обтяженнями) прав, і, по-друге, їм за їх запитами надається інформація про осіб, які отримали відомості про об'єкт нерухомого майна.
Що стосується рухомих речей, то для виникнення, зміни, переходу і припинення прав на них не потрібно дотримання настільки суворих формальностей, якщо тільки інше прямо не передбачено законом.
Речі, які не обмежені в обороті, обмежені в обороті і вилучені з обігу. За загальним правилом речі, як і інші об'єкти цивільних прав, можуть вільно відчужуватися або переходити від однієї особи до іншої на підставі різних цивільно-правових угод та інших підстав, в порядку універсального правонаступництва (успадкування, реорганізація юридичної особи) або іншим способом. Такі речі вважаються обмеженими в обігу, можуть бути об'єктом самих різних абсолютних і відносних цивільних правовідносин і належати будь-яким суб'єктам цивільного права.
Деякі види речей з міркувань державної і громадської безпеки, охорони економічних інтересів держави, забезпечення здоров'я населення і т.п. в обороті обмежені. Так, гірничі відводи для розвідки і розробки родовищ мінеральних корисних копалин є державною власністю і можуть надаватися лише у володіння і користування громадянам та юридичним особам. Інші речі, обмежені у своєму обороті, можуть купуватися та у власність, але лише з особливого дозволу. До них, зокрема, відносяться зброя, сильнодіючі отрути, наркотичні засоби і т.д. На території Росії обмежений обіг валютних цінностей - іноземної валюти, цінних паперів в іноземній валюті, дорогоцінних металів і природних дорогоцінних каменів у будь-якому вигляді та стані, за винятком ювелірних та інших побутових виробів, а також лому таких виробів * (413). Нарешті, для придбання ряду речей не потрібно спеціального дозволу, але необхідно виконання передбачених законом умов. Наприклад, відчуження та придбання пам'яток історії та культури проводяться з дотриманням діючих правил про переважне право їх купівлі державою.
Вилученими з цивільного обороту вважаються ті речі, які згідно з чинним законодавством не можуть бути предметом цивільно-правових угод. До такого роду речей належать насамперед об'єкти державної власності, що знаходяться в громадському користуванні, зокрема дороги, річки, громадські будівлі та споруди, національні бібліотеки, тваринний світ тощо Не беруть участь в цивільному обороті і речі, які в принципі можуть передаватися іншим особам, але не за цивільно-правовими підставами, зокрема архівні матеріали. Нарешті, не можуть бути предметом цивільно-правових угод речі, заборонені чинним законодавством, наприклад порнографічні видання, пристосування для деяких азартних ігор, підроблені грошові знаки і платіжні документи, саморобні наркотичні засоби і т.д.
  Речі споживані і неспоживна. Споживаними є такі речі, які в процесі їх використання втрачають свої споживчі якості повністю або частинами (наприклад, продукти харчування) або перетворюються в іншу споживану річ (наприклад, будівельні матеріали). До неспоживна відносяться ті з речей, які при їх використанні за призначенням амортизуються поступово протягом порівняно тривалого часу (машини, обладнання, житлові будинки і т.д.). Зазначені природні відмінності між речами враховуються законодавцем при визначенні різних видів цивільно-правових договорів. Так, об'єктом договору позики може бути тільки споживана річ, оскільки він припускає, що передана за договором річ буде витрачена позичальником, який зобов'язаний повернути річ такого ж роду і якості (ст. 807 ЦК). Навпаки, в договорі оренди або договорі безоплатного користування майном об'єктом завжди виступає неспоживна річ, яка має бути повернена орендодавцю (ссудодателю) після закінчення строку договору (ст. 607, 689 ЦК).
  Речі індивідуально-визначені і родові. Розподіл речей на зазначені групи пов'язано не тільки з природними властивостями самих речей, а й з тими способами їх індивідуалізації, які обираються учасниками цивільного обороту. Тому поряд з предметами, єдиними у своєму роді, наприклад картиною І.К. Айвазовського "Дев'ятий вал", до індивідуально-визначених речей можуть бути віднесені в принципі будь-які речі, так чи інакше виділені учасниками угоди з маси однорідних речей: частина врожаю картоплі, складованих у певному місці, газ, затарений в конкретний балон, і т.п . Навпаки, якщо купується покупцем річ визначена лише кількісно (числом, мірою або вагою) і характеризується ознаками, спільними для всіх речей даного роду, в наявності родова річ. Припустимо, якщо повірений за договором доручення візьме на себе обов'язок придбати для довірителя "яку-небудь з картин Айвазовського", то об'єкт угоди буде визначений родовими ознаками, хоча кожна з картин художника сама по собі унікальна. Таким чином, вказане розподіл речей досить умовно і вельми рухливо.
  Його юридичне значення проявляється в кількох моментах. Індивідуально-визначені речі юридично незамінні, і тому їх загибель звільняє зобов'язана особа від передачі їх уповноваженій суб'єкту. Навпаки, загибель родових речей, за загальним правилом, не знімає з боржника обов'язки з їх надання, оскільки він не позбавлений можливості вишукати інші речі такого ж роду і якості. Ступінь індивідуалізації переданого майна лежить в основі відмінності подібних цивільно-правових договорів. Об'єктом договорів позики, контрактації, поставки та деяких інших виступають, як правило, родові речі; в договорах майнового та житлового найму, безоплатного користування майном, підряду та деяких інших об'єкт завжди індивідуалізований. Різної буде і захист прав кредитора в разі ненадання йому індивідуально-визначеної або родової речі (ст. 398 ЦК) та ін
  Речі подільні та неподільні. Ділимими визнаються речі, які не змінюють у результаті розділу свого первісного господарського чи іншого призначення. Без жодного збитку можна розділити на частини продукти харчування, паливо, матеріали тощо, бо кожна частина цих речей може бути використана за раніше призначенням. Неподільними з правової точки зору є ті речі, які в результаті їх розділу втрачають своє колишнє призначення чи невідповідно втрачають у своїй цінності. Так, не піддаються поділу на частини машини, музичні інструменти, меблі тощо
  Неподільними, за загальним правилом, вважаються і так звані складні (сукупні) речі, що представляють собою комплекс однорідних або різнорідних предметів, які фізично цілком самостійні, але пов'язані спільним господарським або іншим призначенням (меблевий гарнітур, столовий сервіз, спеціальна бібліотека і т.д.). До сукупним речей належать, зрозуміло, і всі парні речі - взуття, рукавички, лижі тощо Слід, однак, враховувати, що це - лише загальне правило. Учасники конкретної угоди в принципі можуть розглядати будь-яку сукупну річ як подільну. Виняток становить випадок, коли сукупна річ особливо охороняється законом, наприклад цінна колекція, що складається на державному обліку як пам'ятка історії та культури.
  Різниця між ділимими і неподільними речами має значення в першу чергу при розділі майна, що перебуває у спільній власності. Неподільні речі не підлягають поділу в натурі, і тому або передаються одному із власників із наданням іншим грошової або іншої компенсації, або продаються, а виручена від продажу сума ділиться між власниками (ст. 252 ЦК). Залежно від подільності або неподільності речі визначається пайовий чи солідарний характер зобов'язання, що виникає з приводу даної речі (ст. 322 ЦК) та ін
  Головна річ і приналежність. Деякі речі, не пов'язані між собою фізично, знаходяться в господарської та іншої залежності (музичний інструмент і його футляр, картина і її рама і т.п.). При цьому одні з них (в даному випадку музичний інструмент, картина) мають самостійне значення і називаються головними речами, інші ж (футляр, рама), іменовані приладдям, самостійної цінності, як правило, не мають і призначені служити головній речі.
  Юридичне значення такого поділу полягає в тому, що згідно загальним правилом приналежність слід долю головної речі, якщо договором не встановлено інше (ст. 135 ЦК). Це означає, що якщо куплена головна річ, скажімо, автомашина, і сторони в договорі не обумовили іншого, то покупцеві мають бути передані без особливого за те винагороди та всі речі головної речі - набір інструментів, насос, домкрат і т.п.
  Приналежності слід, однак, відрізняти як від складових, так і від запасних частин головної речі. Під складовими частинами речі зазвичай розуміються такі її деталі, які пов'язані з нею конструктивно, незалежно від того, що головна річ може функціонувати і без цих деталей, наприклад обігрівач автомобіля. Якщо інше не обумовлено сторонами, річ повинна передаватися з усіма своїми складовими частинами. Запасні частини призначені для заміни поламаних частин головної речі, наприклад запасний акумулятор автомашини. Запасні частини передаються за особливою угодою сторін.
  Плоди, продукція та доходи. Продуктивне використання деяких речей веде до появи нових речей, що підрозділяються на плоди, продукцію і доходи. Під плодами зазвичай розуміються продукти органічного розвитку як одушевлених (тварин), так і неживих (рослини) речей. З точки зору цивільного права плодами вважаються приплід тварин, урожай фруктових дерев і чагарників, яйця від домашньої птиці тощо Поняттям "продукція" охоплюється все те, що отримано в результаті продуктивного використання речі, будь то готовий продукт, напівфабрикат або матеріал, призначений для подальшої обробки.
  Доходи - це грошові та інші надходження від речі, зумовлені її участю в цивільному обороті. До доходів відносяться, зокрема, орендна плата, відсотки за вкладом у банку і т.п. Слід враховувати, що в окремих випадках (див., наприклад, ст. 305 ЦК) термін "дохід" вживається і в більш широкому сенсі, охоплюючи собою і натуральні надходження від речі, тобто плоди.
  За загальним правилом (ст. 136 ЦК) надходження, отримані в результаті використання речі (плоди, продукція, доходи), належать особі, яка використовує цю річ на законній підставі, якщо інше не передбачено законом, іншими правовими актами або договором про використання речі.
  Речі одухотворені і неживі. Переважна частина речей, що беруть участь в цивільному обороті, відноситься до неживих предметів матеріального світу. Однак цивільні правовідносини можуть складатися і з приводу живих істот, до яких відносяться домашні та дикі тварини. В цілому по відношенню до тварин застосовуються загальні правила про майно (ст. 137 ЦК), з яких, однак, законом та іншими правовими актами зроблено ряд істотних відступів. Загальний зміст і спрямованість цих відступів визначаються забороною жорстокого поводження з тваринами, що суперечить принципам гуманності. Наприклад, відповідно до ст. 241 ГК домашні тварини можуть бути примусово викуплені у власника, який звертається з ними в явному протиріччі з встановленими на підставі закону правилами та прийнятими в суспільстві нормами гуманного ставлення до тварин. Іноді при вирішенні питання про право власності на тварин береться до уваги їх прихильність до осіб, претендують на їх придбання у власність (ст. 231 ЦК).
  Гроші. Головна особливість грошей як об'єкта цивільних прав полягає в тому, що вони, будучи загальним еквівалентом, можуть замінити собою в принципі майже будь-який інший об'єкт майнових відносин, які мають БЕЗОПЛАТНО характер. Іншими словами, грошима можна погасити практично будь майновий борг, якщо тільки на це немає заборони в законі або якщо проти цього не заперечує кредитор.
  За своєю природою гроші відносяться до родових, замінним і діленим речам. Але на відміну від звичайних речей такого роду зазначені властивості грошей визначаються не природними властивостями і кількістю окремих купюр, а вираженої в них грошовою сумою. Звичайно, в будь-який момент конкретні грошові знаки можуть бути виділено з іншої грошової маси і індивідуалізовані, скажімо, шляхом запису їх номерів. У цьому випадку їх правовий режим рівнозначний режиму індивідуально-визначених речей.
  Офіційною грошовою одиницею Росії є рубль, що складається зі ста копійок. Рубль є законним платіжним засобом, обов'язковим до приймання за номінальною вартістю, на всій території Росії. Виключне право випуску готівкових грошей в обіг і вилучення їх з обігу належить Банку Росії. Емісія готівки здійснюється у формі банківських білетів (банкнот) Банку Росії та металевої монети. Банкноти та монета є безумовними зобов'язаннями Банку Росії і забезпечуються всіма його активами.
  Використання іноземної валюти, а також платіжних документів в іноземній валюті при здійсненні розрахунків на території Росії допускається у випадках, в порядку та на умовах, визначених законом або у встановленому ним порядку.
  Особливим різновидом речей є також цінні папери, які в силу властивої їм специфіки будуть розглянуті в гл. 12 підручника.
  Поняття майна. Термін "майно", яким нерідко позначається об'єкт правовідносини, вживається в цивільному праві в різних значеннях. Так, найчастіше під майном розуміються окремі речі або їх сукупність (п. 2 ст. 15, п. 2 ст. 46 ЦК). Далі, поняттям "майно" можуть охоплюватися речі, гроші та цінні папери (п. 1 ст. 302, п. 1 ст. 307 ЦК). У ряді випадків майном називаються не тільки перераховані вище об'єкти, а й майнові права (ст. 18, п. 1 ст. 56 ЦК). Нарешті, поняття "майно" може позначати всю сукупність готівкових речей, грошей, цінних паперів, майнових прав, а також обов'язків суб'єкта (п. 2 ст. 63 ЦК). У зв'язку з цим при застосуванні відповідних норм потрібно щоразу усвідомлювати значення терміна "майно". 
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
 Інформація, релевантна "§ 1. Поняття та юридична класифікація речей"
 1. § 1. Об'єкти речових прав підприємця
    поняття речових прав підприємців може бути сформульовано таким чином: до числа речових прав підприємців відносяться передбачені законодавством універсальні і спеціальні речові права, об'єктом яких виступає майно, що використовується підприємцями в підприємницької та іншої
 2. § 2. Правовий режим речей
    поняття, а здійснюючи свої правомочності і надаючи таку будівлю в оренду або використовуючи його в якості предмета іпотеки для отримання банківського кредиту, вона веде вже підприємницьку діяльність. Цей приклад показує, що практичне значення розмежування об'єктів речових прав на такі, які беруть участь тільки в комерційному обороті, і такі, які беруть участь в ньому поряд з
 3. § 4. Правовий режим цінних паперів
    поняття цінного паперу міститься в нормі ч. 1 ст. 142 ПС. У відповідності з даним визначенням цінним папером визнається документ, що засвідчує з дотриманням встановленої форми і обов'язкових реквізитів майнові права, здійснення або передача яких можливі тільки при його пред'явленні. З наведеної дефініції з очевидністю випливає цілий ряд характерних рис цінного паперу.
 4. § 1. Банківська система. Правове становище кредитних організацій
    поняття кредитної організації дається у ч. 1ст. 1 Федерального закону «Про банки і банківську діяльність»: «кредитна організація - юридична особа, яка для отримання прибутку як основну мету своєї діяльності на підставі спеціального дозволу (ліцензії) Центрального банку Російської Федерації (Банку Росії) має право здійснювати банківські операції, передбачені цим
 5. § 2. Ознаки речового права
    зрозуміти, що будь-яке майно може бути об'єктом речових прав в тому сенсі, в якому термін "речові права" вживається у ЦК. Звичайно, можна припустити, що використання в Конституції РФ словосполучення "право власності на майно" має своєю метою максимально повний захист всіх майнових інтересів, що відповідає міжнародним стандартам * (666). Але для цього слід вводити
 6. § 4. Загальні положення про набуття та припинення права власності
    поняття "спосіб" є легальним (ст. 218 ЦК). Водночас вживання поняття "спосіб" цілком припустимо як взаємозамінні з "підставою" * (757). У більшості випадків припинення права власності у одного суб'єкта спричиняє виникнення такого права у іншого, тому гол. 14 ГК ("Набуття права власності") не можна розглядати у відриві від гол. 15 ГК ("Припинення права
 7. § 1. Право приватної власності громадян. Загальні положення
    понятті права власності в суб'єктивному сенсі, що включає певну сукупність правомочностей в незмінному вигляді незалежно від якої класифікації власності. Інакше йде справа з правом власності в об'єктивному сенсі. Зміст правових норм може істотно відрізнятися залежно від виду суб'єкта, специфіки об'єкту, що охороняється, підстав виникнення права власності.
 8. § 1. Поняття і види обмежених речових прав
    поняття обмежених речових прав у законодавстві не міститься. Доктринальне поняття речового права запропоновано в гол. 19 цього підручника. Стосовно до іншим речовим правам, крім права власності, слід констатувати, що вони в цілому володіють загальними ознаками речового права, перерахованими раніше. Їм притаманні також специфічні ознаки, що дозволяють відмежувати їх від права
 9. § 2. Види цивільно-правових договорів
    поняття "підприємницький договір". Разом з тим зі змісту норм закону і із загальновизнаних положень доктрини можна вивести особливості так званих підприємницьких договорів. Ці договори не є яким-небудь особливим типом договорів, а являють собою угоду особливих суб'єктів, яка укладається ними в рамках досягнення певної мети. Згідно з традиціями (у тому числі
 10. Короткий перелік латинських висловів, які використовуються в міжнародній практиці
    поняття суто економічне, її формальний показник - суспільно необхідні витрати праці. Вони формують суспільну вартість товару, яка, в свою чергу, впливає на його ринкову ціну. Відплатність - поняття економічне за змістом і юридичне за функціями, її формальний показник - ціна (ст. 424 ЦК). Еквівалентність обміну припускає тільки таке зустрічне надання,
© 2014-2022  yport.inf.ua