Головна
ГоловнаЦивільне, підприємницьке, сімейне, міжнародне приватне правоПідприємницьке право → 
« Попередня Наступна »
А.Ю. Бушев, О.А. Міст, Н.Л. Вещунова та ін. Комерційне право. Том 2, 1998 - перейти до змісту підручника

§ 1. Поняття, значення і види бірж

Поняття і значення бірж. Біржа - це юридична особа, метою діяльності якого є організація біржової (оптової) торгівлі певним біржовим товаром, здійснюваної у вигляді гласних публічних торгів, що проводяться в заздалегідь визначеному місці і в певний час за встановленими біржею правилами.
Історично першою формою оптової торгівлі, як відомо, була Керування торгівля, суть якої зводилася до того, що пропозиція шукало попит. З часом Керування торгівля змінилася ярмаркової, де, навпаки, вже попит шукав сконцентроване на ярмарку пропозицію. В даний час ярмаркова торгівля в значній мірі витіснена біржовою торгівлею, де попит і пропозиція на товар концентруються в одному місці і в один час.
Інакше кажучи, головна відмінність вищеназваних форм оптової торгівлі - в регулярності проведення торгів. Перші дві форми торгівлі є епізодичними, а біржова торгівля здійснюється в стаціонарному місці з фіксованими днями та годинами роботи.
Значення біржі полягає в наступному:
а) вона дозволяє сконцентрувати попит і пропозицію на певний товар в одному місці і тим самим швидко і найбільш вірно визначити його ціну. Досягається це шляхом котирування цін, тобто виявлення і фіксації протягом біржового дня середніх цін по операціях з певним товаром. Біржова ціна товару служить орієнтиром при укладанні угод як на біржі, так і у позабіржовому обороті цього товару;
б) біржа дозволяє отримати досить чітке уявлення про кон'юнктуру товарного ринку в даний момент: кількість попиту і пропозицій, якість товару, його рух і ціна. Тим самим біржа дозволяє підприємцям, що володіє біржової інформацією, будувати свою діяльність на основі твердих розрахунків.
Комерційне право. Ч. II. Под ред. В.Ф. Попондопуло, В.Ф. Яковлевої. - СПб., С.-Петербурзький університет, 1998. С. 162
У цілому можна відзначити, що біржі виконують роль стабілізатора ринку і в цій якості є невід'ємним атрибутом ринкової економіки.
Види бірж. Біржі - продукт тривалої еволюції. У своєму розвитку вони пройшли ряд ступенів і послідовно приймали різні форми, наочно проявляється в характеристиці їх видів.
Так, в залежності від мети, заради якої створюються біржі, вони поділяються на комерційні та некомерційні організації.
Метою діяльності першого є отримання прибутку. Отримана ними прибуток розподіляється між засновниками. При цьому засновники біржі самі на ній, як правило, не торгують.
Біржі як некомерційні організації не мають одержання прибутку як мету своєї діяльності. Біржа утримується за рахунок членських внесків засновників. Засновники біржі, будучи підприємцями, беруть участь у біржовій торгівлі з метою отримання прибутку. Сучасні західні біржі організуються як некомерційні організації.
Російські біржі спочатку створювалися по першому типу, але поступово також перетворюються в некомерційні організації або, втрачаючи статус біржі, стають звичайними комерційними організаціями: торговими домами, комерційними центрами тощо
За ступенем втручання держави в сферу біржового обороту розрізняють, умовно кажучи, вільні біржі та біржі, діяльність яких всебічно регламентується державою.
Перші організуються і діють на автономних засадах як об'єднання підприємців. Вони самостійно визначають умови доступу на біржу, види біржових товарів, правила біржової торгівлі і т.п. Такі біржі, які передбачають мінімальну участь держави в їх діяльності, поширені в західних країнах.
Діяльність російських бірж детально регламентується і строго контролюється державою. Існує спеціальне біржове законодавство та спеціальні федеральні органи виконавчої влади, що здійснюють державний контроль за біржовою діяльністю. Біржова діяльність підлягає ліцензуванню.
За характером біржової торгівлі біржі можуть бути відкритими і закритими.
Перші являють собою доступні для всіх бажаючих зборів, де продавці та покупці без посередників знаходять один одного і роблять угоди. Історично спочатку з'явилися саме такі біржі.
Комерційне право. Ч. II. Под ред. В.Ф. Попондопуло, В.Ф. Яковлевої. - СПб., С.-Петербурзький університет, 1998. С. 163
У торгах на закритих біржах можуть брати участь тільки біржові посередники (брокери, дилери), акредитовані на даній біржі. Інші особи можуть купити або продати товар на біржі тільки за допомогою біржового посередника, уклавши з ним відповідний договір. Сучасні біржі за кордоном є закритими. Така ж тенденція спостерігається і в нашій біржовій практиці, хоча в певних випадках допускається безпосередню участь у біржовій торгівлі обмеженої кількості сторонніх осіб - відвідувачів.
Залежно від виду біржового товару розрізняють товарні, фондові та валютні біржі.
Товарні біржі організовують торгівлю матеріальними ресурсами певного роду (метал, ліс, зерно тощо). Вони можуть бути універсальними, тобто оперувати різними товарами, і спеціалізованими по окремих видах товарів. Західні біржі є переважно спеціалізованими, російські товарні біржі поки є універсальними.
Фондові біржі оперують цінними паперами: акціями, облігаціями та деякими іншими.
На валютних біржах здійснюється купівля-продаж іноземної валюти та визначається її курс.
Можливі також змішані біржі (наприклад, товарно-фондові), що організують біржову торгівлю матеріальними ресурсами, цінними паперами та іноземною валютою. Однак при цьому біржова торгівля кожним з видів біржового товару проводиться окремо від інших, у різних залах або в різний час.
Нарешті, в залежності від характеру біржових операцій розрізняють готівкові та ф'ючерсні біржі.
Готівкова біржа організує торгівлю реальним (готівковим) товаром, тобто укладення угоди на біржі супроводжується обов'язковою наступною поставкою товару. Такі біржі історично виникли першими.
Сучасні біржі є ф'ючерсними, проведення торгів на них допускається без наступної поставки товарів. Основна мета таких біржових торгів - отримання після перепродажу контракту (припинення угоди) різниці від можливої зміни ціни на предмет контракту, а також страхування (хеджування) угод з наявним товаром від несприятливої зміни ціни на нього.
Комерційне право. Ч. II. Под ред. В.Ф. Попондопуло, В.Ф. Яковлевої. - СПб., С.-Петербурзький університет, 1998. С. 164
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація , релевантна "§ 1. Поняття, значення і види бірж"
 1. § 1. Поняття і види підприємців
  поняття підприємця грунтується на цивілістичної вченні про осіб. Суб'єктами цивільного права є особи: фізичні і юридичні. Як зазначалося раніше, приватні особи в ламанні до підприємництва отримують додаткову характеристику, виступають в комерційному обороті не просто як приватні (фізичні та юридичні) особи, а як кваліфіковані приватні особи - підприємці в
 2. § 1. Загальна характеристика правового регулювання ринку цінних паперів
  поняття, види, вимоги до цінних паперів, правила передачі прав з цінних паперів і т. д. Цінні папери віднесені до об'єктів цивільних прав (див.: найменування підрозділу 3 ГК, до якого належить гл. 7). У чолі всього вісім статей (ст. 142-149 ЦК). Крім того, норми, що регламентують обіг цінних паперів, знаходяться також в інших частинах ГК (ст. 224,302, 389, 815, 816, 843, 844, 877-885, 912
 3. § 2. Професійні учасники ринку цінних паперів
  поняття ФКЦБ, на думку якої, андеррайтер - це особа, яка прийняла на себе обов'язок розмістити цінні папери від імені емітента або від свого імені, але за рахунок і за дорученням емітента [4]. Слідуючи логіці наведеного визначення, дилер, як андеррайтер, може діяти не тільки від свого імені, а й від імені клієнта - емітента. Однак такий підхід суперечить вищенаведеної нормі ст. 4
 4. § 2. Товарні біржі
  значення має різниця між ціною придбання і ціною відчуження. Якщо ця різниця може бути отримана без звернення реального товару - тим краще. Так, якщо торговець А зобов'язався поставити торговцю 6 до відомого терміну 1000 одиниць товару по 100 руб . за одиницю, то при підвищенні ціни до часу передачі товару до 110 руб. для 6 все одно - чи отримає він все кількість товару за 100000 руб. с
 5. 3. Застава
  зрозумілим, чому при збігу декількох заставних кредиторів віддається перевага старшому з них, а також чому заставне право виявляється сильнішим встановлених речових прав на ту ж річ: без цього спеціальна відповідальність саме даної закладеної речі за борг стала б ілюзорною. Таким чином, ці риси застави, крім абсолютного захисту, найбільш зближують заставу з речовими правами,
 6. 4.2. Правове регулювання оподаткування юридичних осіб Законодавство і його види, що забезпечують оподаткування юридичних осіб
  поняттям « документ ». Серед документів юридичних осіб важливе значення для оподаткування мають бухгалтерські документи, що відображають господарські операції і фіксуючі отриманий прибуток і інші економічні показники організацій. Відповідальність юридичних осіб за порушення податкового законодавства Видами юридичної відповідальності за порушення податкового законодавства
 7. § 4. Акціонерне товариство
  поняття акціонерного товариства міститься в § 1 закону про акціонерні товариства ФРН: «I) Акціонерним товариством є товариство, що володіє власною правосуб'екта-ністю. За зобов'язаннями товариства перед кредиторами відповідає лише майно товариства. 2) Акціонерне товариство має розбитий на акції основний капітал ». Стаття 73 закону про торгові товариства Франції дає наступне
 8. § 2. Система муніципального права
  поняття муніципального права як галузі права та наукової дисципліни, його предмет і джерела, історико-теоретичні основи місцевого самоврядування. 2. Поняття, основні принципи місцевого самоврядування, форми безпосередньої демократії, органи місцевого самоврядування. 3. Основи місцевого самоврядування, що включають правові, територіальні та фінансово-економічну основи. 4. Питання
 9. § 1. Територіальна організація місцевого самоврядування.
  Значення. Обов'язковими ознаками будь-яких муніципальних утворень є наступні: наявність єдиної населеної території, в межах якої здійснюється місцеве самоврядування; статут муніципального освіти; відособлена муніципальна власність; місцевий бюджет; органи місцевого самоврядування. У ст. 2 Закону від 6 жовтня 2003 р. містяться визначення окремих видів муніципальних
 10. § 1. Поняття громадського самоврядування жителів
  значення за допомогою прийняття нормативних, індивідуальних, кадрових рішень. По-третє, участь громадян у здійсненні органами місцевого самоврядування питань місцевого значення. Така участь виражається в обговоренні проектів місцевих планів, програм, проектів нормативних та індивідуальних актів, включення жителів у здійснення прийнятих планів, програм, актів, оцінці підсумків діяльності
© 2014-2022  yport.inf.ua